Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
by Velkos Vasileios for http://hrmgreece.blogspot.gr/
Πόζερ θοπέρ…Έρεηο θύγεη από κία ζπλέληεπμε θαη κνλνινγείο πσοηα πήγεο πεξίθεκα θαη όζν δελ ρηππάεη ην ηειέθσλν….Σε δώλνπλ ...
Σνπ κηιάεη ν άιινο ζνπ εαπηόο,& ξσηά… εζέλα!Τη δελ είπα θαιά; Τη ιάζνο έθαλα;
Φηππά ην ηειέθσλν…..Καη ην ζεθώλεηο! (Φπζηθό)                  Φαίξεηε, ζαοΑθνύο κηα θσλή ζνβαξή λα ιέεη...
Κιείλεηο ην ηειέθσλν,Έρεηο ζεκεηώζεη (ελλνείηαη):  Τόπν  Φξόλν  Πνηνο ζα ζνπ πάξεη ηε ζπλέληεπμε  Τει. Επηθνηλσλίαο* ...
Ώξα λα πηάζεηο δνπιεηά(ζην ζπίηη, κέρξη λα πηάζεηο & ζηελ εηαηξεία πνπ ζα παο γηα ζπλέληεπμε)Μπεο ζην δηαδίθηπν θαη ελεκεξ...
Εθάξκνζε ηελ πιήξε αςηογνυζία          & διεπεύνηζε ηνλ εαπηό ζνπ!Κάλε αλαζθόπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζνπ εκπεηξία...
Κάλε πξόβα ζην ζπίηηβάιε θάπνηνλ λα ζε αθνύεηή αθόκα… & κόλνο ζνπ!Είλαη πνιύ ζεκαληηθόλα ακούρ ηηο απαληήζεηο πνπ έρεηο εη...
Μελ βηάδεζαη λα απαληήζεηο θαη κελ δείρλεηο άγρνο!(Ναη! Κάηη ζνπ είπα ηώξα…)Λνγηθό θαη αλακελόκελν είλαη λα έρεηο άγρνοΌκσ...
Να ηνλ/ηνπο ελεκεξώζεηο γηα ην ηη έρεηοοπγανώζει,δημιοςπγήζει,επιβλέτει,λύζει,παπάγει,Διεςθύνει…κηλ
Η αλήθεια πάντα υπερτερεί!
Σε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα ζνπ ζέζνπλΥπάξρεη πεξίπησζε λα ζε βάινπλ ζε δίιιεκα        λα δηαιέμεηο Αλήθεια    ...
Άζε ηνλ θαθό ζνπ εαπηό λα επηκέλεη…Και άκος ηη θυνή ηος καλού μέζα ζος!
Αθόκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα κηιήζεηο γηα έλα πξόβιεκαή έλα ιάζνο πνπ έθαλεο…ΣςμπλήπυζεΤη έκαζεο από ην ιάζνο απηό ή πσο έιπζ...
Ώρα για καλούς τρόπους συμπεριφοράς…
Δώσε ιδιαίτερη σημασίαστην ώρα άφιξης (10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού)στην ευγένεια σουστην χειραψίαστο χαμόγελο
Προσέγγισε με ειλικρινές ενδιαφέρον & θετική στάσηΠρόσεξε να είσαι χαλαρόςΕπίτρεψε στον συνομιλητή σου να έχει την πρωτοβο...
Ν  Α  Ι13. Απνδνρή εξώηεζεο (κνλνιεθηηθά)
Φξόληηζε λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηελ ζπδήηεζεΠοηέ κελ απαληάο ζηηο εξσηήζεηο κε έλα απιό λαη ή όρηΕλζσκάησζε ζηηο απαληήζεη...
Δείμε ηηο ζεηηθέο ζνπ πιεπξέοΝα είζαη αηζηόδνμνοΌκσο πξόζεμε…Μελ απνινγεζείο αιιά νύηε & λα δηθαηνινγεζείογηα ηηο απνθάζεη...
Ναη κελ, αιιά…..
Η ζπλέληεπμε θπιά νκαιά….Μέρξη πνπ ζνπ γίλεηαη κία εξώηεζε θαη πξέπεη λααπαληήζεηο απνηηικά (για ηον εαςηό ζος)!
Απάληεζε ζηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο κε ζεηηθό ηξόπνΤόνιζε ηη έθαλεο γηα λα βειηηώζεηο ηνλ εαπηό ζνπ, ηηοηθαλόηεηεο ζνπ, ηηο ...
You can be a STARR!
Όιν θαη πεξηζζόηεξεο ζπλεληεύμεηο πιένλ πεξηέρνπληελ ηερληθή STARR ζηηο εξσηήζεηο ηνπο!Γηαπηό πξέπεη λα είζαη θαιά πξνεηνη...
Μελ θνιιάο θαη μεθίλα!!!Situation: Πεξηέγξαςε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζεTask: Πνην είλαη ην έξγν πνπ ζα νινθιεξώζεηοAction...
Πηπέξη ζην ζηόκα…
Υπάξρνπλ κεξηθά ζέκαηα πνπ ζα ήηαλ θαιύηεξα λα ηαρεηξηζηείο ζσζηά… γηα ην θαιό ζνπ!• Πξόζερε λα κελ αζθήζεηο θακία θξηηηθή...
Ποηέ κελ εγείξεηο ην ζέκα ησλ απνδνρώλ πξώηνο κέρξη ηελώξα πνπ ζα ζνπ γίλεη ε πξνζθνξά από ηνλ ίδην ηνλζπλνκηιεηή ζνπ.Πξνη...
Η εκθάληζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα λα νινθιεξώζεη ηελεηθόλα καο ζην ζπλνκηιεηήΜία εηθόλα ιίγν θάησ από ην ηέιεην δείρλεη ...
Γεληθά θξόληηζε λα δείμεηο πεξηπνηεκέλνοΠξέπεη λα δώζεηο ζηνλ ζπλνκηιεηή ηελ εληύπσζε πσο δελπήγεο εθεί γηα λα πεξάζεηο ηε...
Η Ώπα ηος αποσυπιζμού…
Με ην θιείζηκν ηεο ζπλέληεπμεο,Επραξίζηεζε ηνλ άλζξσπν ή ηνπο αλζξώπνπο πνπ είραηεκηα επράξηζηε ζπλνκηιία θαη ηόληζε πάιη ...
Θα κεηξήζεη πνιύ ππέξ ζνπ,εάλ εληόο 24 ή ην πνιύ 48 σξώλ ζηείιεηο έλα επραξηζηήξηνζεκείσκα – επηζηνιή ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ...
Υπόζσομαι πυρ δεν θα κάνυ ηα ίδια λάθη ποηέ ξανά!        (Υπνγξαθή εδώ)
Μνηξάζνπ απηή ηελ παξνπζίαζε κεηνπο θίινπο ζνπ, ηνπο ζπκθνηηεηέοζνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ & κεόπνηνλ πηζηεύεηο πσο ηελ έρε...
Vasileios Velkos: http://hrm.gr         https://twitter.com/bvelkos         http://www.linkedin.com/in/v...
10 Interview Tips / 10 Tips για μια συνέντευξη
10 Interview Tips / 10 Tips για μια συνέντευξη
10 Interview Tips / 10 Tips για μια συνέντευξη
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 Interview Tips / 10 Tips για μια συνέντευξη

2,061 views

Published on

10 Interview Tips / 10 Tips για μια συνέντευξη

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 Interview Tips / 10 Tips για μια συνέντευξη

 1. 1. by Velkos Vasileios for http://hrmgreece.blogspot.gr/
 2. 2. Πόζερ θοπέρ…Έρεηο θύγεη από κία ζπλέληεπμε θαη κνλνινγείο πσοηα πήγεο πεξίθεκα θαη όζν δελ ρηππάεη ην ηειέθσλν….Σε δώλνπλ ηα καύξα θίδηα….
 3. 3. Σνπ κηιάεη ν άιινο ζνπ εαπηόο,& ξσηά… εζέλα!Τη δελ είπα θαιά; Τη ιάζνο έθαλα;
 4. 4. Φηππά ην ηειέθσλν…..Καη ην ζεθώλεηο! (Φπζηθό) Φαίξεηε, ζαοΑθνύο κηα θσλή ζνβαξή λα ιέεη: θαινύκε αλαθνξηθά κε ηελ αγγειία εξγαζίαο γηα ηελ νπνία ππνβάιαηε αίηεζε. Yesss! (από μέζα ζος)
 5. 5. Κιείλεηο ην ηειέθσλν,Έρεηο ζεκεηώζεη (ελλνείηαη): Τόπν Φξόλν Πνηνο ζα ζνπ πάξεη ηε ζπλέληεπμε Τει. Επηθνηλσλίαο* Εάλ ρξεηάδνληαη θάηη επηπξόζζεην (θσηνγξαθία π.ρ.) Τνλ ηύπν ηεο ζπλέληεπμεο (Πξναηξεηηθά)*γηαηί άλζξσπνη είκαζηε, πνηέ δελ μέξεηο...
 6. 6. Ώξα λα πηάζεηο δνπιεηά(ζην ζπίηη, κέρξη λα πηάζεηο & ζηελ εηαηξεία πνπ ζα παο γηα ζπλέληεπμε)Μπεο ζην δηαδίθηπν θαη ελεκεξώζνπΤη ππεξεζίεο παξέρεηΙδηνθηεζηαθό θαζεζηώοΌξακαΤν κέγεζόο ηεοΤελ ηζηνξία ηεοΠνπ βξίζθνληαη εγθαηαζηάζεηο ηεο
 7. 7. Εθάξκνζε ηελ πιήξε αςηογνυζία & διεπεύνηζε ηνλ εαπηό ζνπ!Κάλε αλαζθόπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζνπ εκπεηξίαοΠξνεηνηκάζνπ γηα θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζα δερζείοΠξνεηνίκαζε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ εζύ θα κάνειρ
 8. 8. Κάλε πξόβα ζην ζπίηηβάιε θάπνηνλ λα ζε αθνύεηή αθόκα… & κόλνο ζνπ!Είλαη πνιύ ζεκαληηθόλα ακούρ ηηο απαληήζεηο πνπ έρεηο εηνηκάζεη λα πεηο!
 9. 9. Μελ βηάδεζαη λα απαληήζεηο θαη κελ δείρλεηο άγρνο!(Ναη! Κάηη ζνπ είπα ηώξα…)Λνγηθό θαη αλακελόκελν είλαη λα έρεηο άγρνοΌκσο ζθέςνπ πσο εθεί παο λα δώζεηο ηνλ θαιπηεξό ζνπ εαπηό!
 10. 10. Να ηνλ/ηνπο ελεκεξώζεηο γηα ην ηη έρεηοοπγανώζει,δημιοςπγήζει,επιβλέτει,λύζει,παπάγει,Διεςθύνει…κηλ
 11. 11. Η αλήθεια πάντα υπερτερεί!
 12. 12. Σε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα ζνπ ζέζνπλΥπάξρεη πεξίπησζε λα ζε βάινπλ ζε δίιιεκα λα δηαιέμεηο Αλήθεια Ψέμαηα ή
 13. 13. Άζε ηνλ θαθό ζνπ εαπηό λα επηκέλεη…Και άκος ηη θυνή ηος καλού μέζα ζος!
 14. 14. Αθόκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα κηιήζεηο γηα έλα πξόβιεκαή έλα ιάζνο πνπ έθαλεο…ΣςμπλήπυζεΤη έκαζεο από ην ιάζνο απηό ή πσο έιπζεο ηειηθά ην πξόβιεκα!
 15. 15. Ώρα για καλούς τρόπους συμπεριφοράς…
 16. 16. Δώσε ιδιαίτερη σημασίαστην ώρα άφιξης (10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού)στην ευγένεια σουστην χειραψίαστο χαμόγελο
 17. 17. Προσέγγισε με ειλικρινές ενδιαφέρον & θετική στάσηΠρόσεξε να είσαι χαλαρόςΕπίτρεψε στον συνομιλητή σου να έχει την πρωτοβουλίατης συζήτησης Να είσαι ο εαυτός σου!
 18. 18. Ν Α Ι13. Απνδνρή εξώηεζεο (κνλνιεθηηθά)
 19. 19. Φξόληηζε λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηελ ζπδήηεζεΠοηέ κελ απαληάο ζηηο εξσηήζεηο κε έλα απιό λαη ή όρηΕλζσκάησζε ζηηο απαληήζεηο ζνπ ηνπο ιόγνπο ήηα θίλεηξα πνπ ζε νδήγεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή
 20. 20. Δείμε ηηο ζεηηθέο ζνπ πιεπξέοΝα είζαη αηζηόδνμνοΌκσο πξόζεμε…Μελ απνινγεζείο αιιά νύηε & λα δηθαηνινγεζείογηα ηηο απνθάζεηο ηεο δσήο ζνπ!
 21. 21. Ναη κελ, αιιά…..
 22. 22. Η ζπλέληεπμε θπιά νκαιά….Μέρξη πνπ ζνπ γίλεηαη κία εξώηεζε θαη πξέπεη λααπαληήζεηο απνηηικά (για ηον εαςηό ζος)!
 23. 23. Απάληεζε ζηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο κε ζεηηθό ηξόπνΤόνιζε ηη έθαλεο γηα λα βειηηώζεηο ηνλ εαπηό ζνπ, ηηοηθαλόηεηεο ζνπ, ηηο γλώζεηο ζνπ θηιΤα ζεκεία πνπ πηζηεύεηο πσο θαίλνληαη αξλεηηθά ζηνλζπλνκηιεηή ζνπ, θξόληηζε λα ηακεηαηξέςεηο ζε ζεηηθά!!!
 24. 24. You can be a STARR!
 25. 25. Όιν θαη πεξηζζόηεξεο ζπλεληεύμεηο πιένλ πεξηέρνπληελ ηερληθή STARR ζηηο εξσηήζεηο ηνπο!Γηαπηό πξέπεη λα είζαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο!Δειαδή, πξέπεη λα πεξηγξάςεηο κε παξάδεηγκα ηη ζα έθαλεοζε κία ππνηηζέκελε δπζθνιία πάλσ ζην αληηθείκελν ζνπ.
 26. 26. Μελ θνιιάο θαη μεθίλα!!!Situation: Πεξηέγξαςε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζεTask: Πνην είλαη ην έξγν πνπ ζα νινθιεξώζεηοAction: Αλέιπζε ηη ζα έθαλεο γηα λα ιύζεηο ην πξόβιεκαResult: Σπγθεθξηκελνπνίεζε ην απνηέιεζκαRelate: Σύλδεζε ηηο δεμηόηεηεο ηνπ παξαδείγκαηνοκε ηελ εξγαζία πνπ δεηάο
 27. 27. Πηπέξη ζην ζηόκα…
 28. 28. Υπάξρνπλ κεξηθά ζέκαηα πνπ ζα ήηαλ θαιύηεξα λα ηαρεηξηζηείο ζσζηά… γηα ην θαιό ζνπ!• Πξόζερε λα κελ αζθήζεηο θακία θξηηηθή γηα πξνεγνύκελνπο εξγνδόηεο ή ζπλαδέιθνπο ζνπ• Απόθπγε νπνηαδήπνηε πξόθιεζε - δηακάρε κε ηνλ ζπλνκηιεηή ζνπ, γηαηί ζίγνπξα απηό ζα ζπληνκεύζεη ηηο δηαδηθαζίεο (αξλεηηθά)
 29. 29. Ποηέ κελ εγείξεηο ην ζέκα ησλ απνδνρώλ πξώηνο κέρξη ηελώξα πνπ ζα ζνπ γίλεη ε πξνζθνξά από ηνλ ίδην ηνλζπλνκηιεηή ζνπ.Πξνηίκεζε λα κηιήζεηο γηα εύξνο απνδνρώλ πνπ ζα είλαη θαηδηαπξαγκαηεύζηκν.
 30. 30. Η εκθάληζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα λα νινθιεξώζεη ηελεηθόλα καο ζην ζπλνκηιεηήΜία εηθόλα ιίγν θάησ από ην ηέιεην δείρλεη ηνλ ηξόπνληπζίκαηνο πνπ ζα έρεηο θαη ζηελ εξγαζία αλ πξνζιεθζείοΤν άξσκα λα είλαη ζην απνιύησο απαξαίηεην, νη δώλεο λαείλαη δηαθξηηηθέο, όρη θνζκήκαηα πνιιά θαη ηα παπνύηζηαγπαιηζκέλα!
 31. 31. Γεληθά θξόληηζε λα δείμεηο πεξηπνηεκέλνοΠξέπεη λα δώζεηο ζηνλ ζπλνκηιεηή ηελ εληύπσζε πσο δελπήγεο εθεί γηα λα πεξάζεηο ηελ ώξα ζνπΓη’απηό θξόληηζε ε εκθάληζε λα είλαη ιίγν παξαπάλσ απόηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηο ηνλεαπηό ζνπ!
 32. 32. Η Ώπα ηος αποσυπιζμού…
 33. 33. Με ην θιείζηκν ηεο ζπλέληεπμεο,Επραξίζηεζε ηνλ άλζξσπν ή ηνπο αλζξώπνπο πνπ είραηεκηα επράξηζηε ζπλνκηιία θαη ηόληζε πάιη ην ελδηαθέξνλζνπ γηα ηελ ζέζε
 34. 34. Θα κεηξήζεη πνιύ ππέξ ζνπ,εάλ εληόο 24 ή ην πνιύ 48 σξώλ ζηείιεηο έλα επραξηζηήξηνζεκείσκα – επηζηνιή ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ζνπ πήξαλ ηεζπλέληεπμε.Θπκήζνπ…Η ζπλέληεπμε είλαη κηα ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
 35. 35. Υπόζσομαι πυρ δεν θα κάνυ ηα ίδια λάθη ποηέ ξανά! (Υπνγξαθή εδώ)
 36. 36. Μνηξάζνπ απηή ηελ παξνπζίαζε κεηνπο θίινπο ζνπ, ηνπο ζπκθνηηεηέοζνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ & κεόπνηνλ πηζηεύεηο πσο ηελ έρεηαλάγθε! Πάηεζε εδώ γηα λα ην θαηεβάζεηο!
 37. 37. Vasileios Velkos: http://hrm.gr https://twitter.com/bvelkos http://www.linkedin.com/in/velkos

×