Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Καβάφης "Το πρώτο σκαλί"

1,358 views

Published on

Μια εργασία για το μάθημα: "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" Γ΄ Γυμνασίου από τις μαθήτριες: Τουλκαρίδου Νικολέτα, Τσόπρα Μαρία, Μίχου Κυριακή.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αρετή Κάρκου

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Καβάφης "Το πρώτο σκαλί"

 1. 1. Κ.Π ΚΑΒΑΦΗΣΓελλήζεθε ζηελΑιεμάλδξεηα ηεοΑηγύπηνπ(29Απξηιίνπ) θαη πέζαλεζηελ ίδηα πόιε 1933ηελ εκέξα ησλγελεζιίσλ ηνπ. Ήηαλην 9ν θαη ηειεπηαίνπαηδί ηνπ Πέηξνπ Ι.Καβάθε, κεγαιέκπνξνπ βακβαθηνύ θαη ηεοΦαξίθιεηαο Φσηηάδε.
 2. 2. …Ο Καβάθεο είρε έλακεγάιν <<πάζνο>>,κηα παξεθηξνπήαπό ηα ζπλήζε πνπνη πεξηζζόηεξνηκειεηεηέο ηνπ έξγνπθαη ηεο δσήο ηνπ,ζεσξνύλ όηηπξόθεηηαη γηα ηελνκνθπινθηιηθήεξσηηθή δσή ηνπ.
 3. 3. …Δελ πξαγκαηνπνίεζεπνηέ κηα θαλνληθάεκπνξηθή έθδνζε.Αθνινύζεζε έλα δηθόηνπ, ηδηόξξπζκνζύζηεκα έθδνζεο θαηθπθινθνξίαο ηνπέξγνπ, ην νπνίνπξνθάιεζε πνιιέοζπδεηήζεηο ζην ρώξνησλ θαβαθηθώλκειεηώλ.
 4. 4. …Σπλνιηθά πνηήκαηα154. Επηπιένλ ζαπξέπεη λαππνινγηζηνύλ άιια75 πνπ παξέκεηλαλαλέθδνηα έσο ην1968 θαη ηα νπνίαβξέζεθαλ ζηναξρείν ηνπ , θαζώοθαη 27 πνηήκαηα πνπδεκνζίεπζε κελ νίδηνο κεηαμύ 1886-1898 αιιά πνπαξγόηεξα ηααπνθήξπμε.
 5. 5.  Εηο ηνλ Θεόθξηην παξαπνληνύληαλ  Εδώ πνπ έθζαζεο, ιίγν δελ είλαη· κηα κέξα ν λένο πνηεηήο Επκέλεο· ηόζν πνπ έθακεο, κεγάιε δόμα. «Τώξα δπν ρξόληα πέξαζαλ πνπ Κη απηό αθόκε ην ζθαιί ην πξώην γξάθσ πνιύ από ηνλ θνηλό ηνλ θόζκν απέρεη. θ’ έλα εηδύιιην έθακα κνλάρα. Τν κόλνλ άξηηόλ κνπ έξγνλ είλαη. Εηο ην ζθαιί γηα λα παηήζεηο ηνύην Aιινίκνλνλ, είλ’ πςειή ην βιέπσ, πξέπεη κε ην δηθαίσκά ζνπ λα ΄ζαη πνιύ πςειή ηεο Πνηήζεσο ε πνιίηεο εηο ησλ ηδεώλ ηελ πόιη. ζθάια· Καη δύζθνιν ζηελ πόιη εθείλελ είλαη θη απ’ ην ζθαιί ην πξώην εδώ πνπ θαη ζπάλην λα ζε πνιηηνγξαθήζνπλ. είκαη Σηελ αγνξά ηεο βξίζθεηο Ννκνζέηαο πνηέ δελ ζ’ αλεβώ ν πνπ δελ γειά θαλέλαο ηπρνδηώθηεο. δπζηπρηζκέλνο.» Εδώ πνπ έθζαζεο, ιίγν δελ είλαη· Είπ’ ν Θεόθξηηνο· « Aπηά ηα ιόγηα αλάξκνζηα θαη βιαζθεκίεο είλαη. ηόζν πνπ έθακεο, κεγάιε δόμα.» Κη αλ είζαη ζην ζθαιί ην πξώην, πξέπεη λα ΄ζαη ππεξήθαλνο θ’ επηπρηζκέλνο .
 6. 6. …<<Τν πξώηνζθαιί>>δεκνζηεύηεθε ην1899. Σύκθσλα κεηελ θαηάηαμε πνπέθαλε ν ίδηνο ζηαπνηήκαηά ηνπ, αλήθεη ζηελθαηεγνξία ησλδηδαθηηθώλ ήθηινζνθηθώλπνηεκάησλ, εθόζνλαλαθέξεηαη ζεθάπνην πξόβιεκαπνπ αθνξά ηελ
 7. 7. …Τν πνίεκα απηό εθθξάδεηηελ πνηεηηθή αγσλία ηνπΚαβάθε, αθνύ, θαζώογλσξίδνπκε, ν πνηεηήοάξγεζε λα σξηκάζεηπνηεηηθά. Η γιώζζα ηνπΚαβάθε είλαηηδηόηππε, θξάκαθαζαξεύνπζαο θαηδεκνηηθήο. Τν κέηξν είλαηηακβηθό κεελδεθαζύιιαβνποζηίρνπο, ελώνκνηνθαηαιεμία θαηηππηθόο ρσξηζκόο ζεζηξνθέο δελ ππάξρνπλ.Τν ύθνο είλαη απιό, ιηηόθαη πεδνινγηθό.
 8. 8. Νόημα…Ο πνηεηήο κάο παξνπζηάδεη κηαζπδήηεζε κεηαμύ δύν πνηεηώλ, ηνπΘεόθξηηνπ θαη ηνπ Επκέλε. Ο λένοπνηεηήο, ν Επκέλεο, παξαπνληέηαη ζηνλέκπεηξν θαη θαηαμησκέλν πνηεηήΘεόθξηην όηη, ελώ γξάθεη εδώ θαη δύνρξόληα, θαηάθεξε λα νινθιεξώζεη κόλνέλα εηδύιιην. Τν γεγνλόο απηό ηνλ θάλεηλα ζπλεηδεηνπνηεί πόζν πςειή θαηδπζθνινδηάβαηε είλαη ε ζθάια ηεοΠνίεζεο, πνπ ν ίδηνο δηάιεμε λ’ αλέβεη.Αθόκε, ηνλ θάλεη λα θνβάηαη θαη λααπνγνεηεύεηαη κπξνζηά ζην ύςνο ηεοζθάιαο, επεηδή λνκίδεη όηη δελ πξόθεηηαηπνηέ λ’ αλέβεη ςειά θαη λα γίλεη έλαοαλαγλσξηζκέλνο πνηεηήο .
 9. 9. …Ο Θεόθξηηνο ηνλ ελζαξξύλεη θαη ηνλεκςπρώλεη, ιέγνληάο ηνπ όηη πξέπεη λα ληώζεηπεξήθαλνο πνπ έθηαζε κέρξη εδώ. Ο Επκέλεοθαηάθεξε λα παηήζεη ην πξώην ζθαιί ηεοπνηεηηθήο δεκηνπξγίαο, θη απηό είλαη θάηη πνπηνλ θάλεη λα μερσξίδεη από ηνλ ππόινηπνθόζκν. Θεσξείηαη πιένλ θαηαμησκέλνοπνηεηηθά, αθνύ δελ κπνξεί ν νπνηνζδήπνηεθνηλόο άλζξσπνο λα είλαη πνιίηεο ζηελ «πόιεησλ ηδεώλ». Σηελ πόιε απηή ηεο Πνίεζεο θαηηεο Τέρλεο είλαη πνιύ δύζθνιν θαη ζπάλην λαεγγξαθεί θαλείο σο πνιίηεο, δηόηη είλαη κηα πόιεπνπ νξίδεηαη από πνιύ απζηεξνύο θαηζθιεξνύο λόκνπο. Μόλν όζνη πνηεηέο ήθαιιηηέρλεο αμίδνπλ πξαγκαηηθά θαη δελ είλαηηπρνδηώθηεο απνθηνύλ ην δηθαίσκα απηό. ΟΕπκέλεο, ινηπόλ, αθνύ θαηόξζσζε λα παηήζεηην πξώην ζθαινπάηη ηεο πνηεηηθήοζθάιαο, είλαη θαλεξό όηη πέηπρε πνιιάπξάγκαηα, γη’ απηό θαη δίθαηα έρεη απνθηήζεηκεγάιε δόμα θαη θνηλσληθή αλαγλώξηζε.
 10. 10. Η κεντρικήιδέα…Η θαηάθηεζε ηνπ ζαπκαζηνύθόζκνπ ηεο Πνίεζεο θαη ηεοΤέρλεο απαηηεί κεγάιεοζπζίεο θαη ππνκνλή.Ο πνηεηήο θαη ν θαιιηηέρλεοβξίζθνληαη πάλσ από ηνλππόινηπνθόζκν, μερσξίδνπλ από ηνπιήζνο ησλ θνηλώλαλζξώπσλ.
 11. 11. • Δικτυογραφία :1. www.kavafis.gr2. www.martino.gr3. www.odyssey.com.cy
 12. 12. Οκάδα εξγαζίαο:Τνπιθαξίδνπ ΝηθνιέηαΤζόπξα ΜαξίαΜίρνπ ΚπξηαθήΥπεύζπλε θαζεγήηξηα: Αξεηή Κάξθνπ
 13. 13. Δεκέμβρης 2012

×