SlideShare a Scribd company logo
Εργασία 2ου Τετραμήνου-Κριστίνα Κράστεβα
ΧανΚρούμος–ΝικηφόροςΑ
Χαν Κρούμος
ΟKρούμος(βουλγαρικά:Κρούμ),συχνάαναφερόμενοςωςΚρούμοςοφοβερός,
ήτανΧαντηςΒουλγαρίας.
Ηημερομηνίατηςγέννησήςτουδενείναιγνωστήκαιμάλλονανεβαίνειστοθρόνοτο802ήτο803
μ.Χ.ΗκαταγωγήτουείναιαπότουςΠρωτοβουλγάρουςτηςΠανονίαςστησημερινήΟυγγαρία.
Ο Κρούμος είναι ένας μεσαιωνικός Βούλγαρος μονάρχης που ανέβηκε στο θρόνο μετά τον
Καρντάμ. Επί την βασιλεία του, η Βουλγαρία ενίσχυσε τη θέση της στη Βαλκανική
Χερσόνησο και στην Ευρώπη χάρη στις πολυάριθμες νίκες στο πεδίο της μάχης. Στο τέλος
της βασιλείας του Κρούμο, η Βουλγαρία κυβερνούσε σε μια τεράστια περιοχή σε 8
σύγχρονα κράτη, έχοντας σχεδόν ολόκληρα τα εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας και
Σλοβακίας, όλη τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, το μεγαλύτερο μέρος της Σερβίας και της
Ουγγαρίας, τμήματα της νοτιοδυτικής Ουκρανίας και της βορειοδυτικής Τουρκίας.
Στηναρχήτηςβασιλείαςτου,ο
ΚρoύμοςπολεμάτουςΑβάρους,
καταλαμβάνειτηνΤρανσιλβανία και
φτάνειωςτονποταμόΤίσα.Φυσικά,
οπιοενδιαφέροναντίπαλοςτης
εποχήςείναιτοΒυζάντιο.
Το807,οβυζαντινόςαυτοκράτοραςΝικηφόροςΑ' ξεκίνησε
εκστρατείακατάτηςΒουλγαρίαςμεσκοπόνατηνυποτάξει.Η
εκστρατείαέφτασεμόνοστηνΑδριανούπολη,μετάτηνοποίαο
ΝικηφόροςέπρεπεναεπιστρέψειστηνΚωνσταντινούπολη
λόγωτωνφημώνγιαπραξικόπημαστηνπρωτεύουσα.Αυτό
επιτρέπειστονΚρούμονααναλάβειμέτρα.Το808εισέβαλε
κατάμήκοςτουΣτρούμακαιεπιτέθηκεστιςβυζαντινές
στρατιωτικέςμονάδες.Ωςαποτέλεσμα,οιμισθοίτωνντόπιων
στρατιωτών,ύψους1100λίτρωνχρυσού,μπήκανστοταμείοτης
Βουλγαρίας.
Μετάαπόμιαβαριάπολιορκίατο809,οΚρούμοςκατέκτησετο
πανίσχυροφρούριοΣέρδικα.Μόλιςκατέλαβετηνπόλη,οΧαν
διέταξετησφαγήόλωντωνΡωμαίων,συμπεριλαμβανομένου
τουάμαχουπληθυσμούκαιτηςφρουράςτων6.000στρατιωτών,
ωςτιμωρίαγιατηναντίσταση.Τοκατεχόμενοφρούριοτης
Σέρδικαςείχεμεγάληοικονομικήκαιστρατηγικήσημασία,γιατί
απόαυτόπερνούσανπολλοίσημαντικοίεμπορικοίδρόμοιπρος
τηνΚωνσταντινούποληκαιεπειδήαπόεκείμπορούσανεύκολα
ναεπιτεθούνστηΜακεδονία.
ΣτηνΚωνσταντινούποληκαταλαβαίνουνποιεςείναιοιπροθέσειςτου
Βούλγαρου ηγεμόνακαιπροχωρούνσεαντίποινα.Πρώτα,ο
Νικηφόροςέστειλεστρατιωτικάαποσπάσματα γιανα
αποκαταστήσουν τηνεξουσίατου στηνπόλη.Αυτήηπροσπάθεια
αποδείχθηκε ανεπιτυχήςκαθώς οιαπεσταλμένοιΡωμαίου
ξεσηκώθηκαν.Έναάλλοπροληπτικόμέτροείναιημετανάστευση
τωνΣλάβωναπότηΜέσηΣτρούμαστηΜικράΑσίακαι η
εγκατάσταση ελληνικούπληθυσμούσταεδάφηαυτά.Στόχος είναιη
ενίσχυσητηςελληνικήςεπιρροήςστηνπεριοχή,σεβάροςτης
σλαβικής.Ηλύσηαυτήαποδείχθηκε επίσηςανεπιτυχήςκαθώς
επαναστάτησεκαιονέοςελληνικόςπληθυσμός.Αυτόώθησετον
ηγεμόνα τηςΚωνσταντινούποληςναπροβείσε νέεςενέργειες.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α΄
ΟΝικηφόροςΑ'ήταν
Αυτοκράτοραςτης
Βυζαντινής
Αυτοκρατορίαςμεταξύ
τωνετών802και811.
ΟΝικηφόροςΑ'και ογιος τουκαι διάδοχός του
Σταυράκιοςσενόμισμα τηςεποχής
Ήτανμορφωμένος,δραστήριοςκαιικανόςαξιωματούχοςτης
Αυτοκρατορίας,οοποίοςτιμήθηκεμευψηλάαξιώματααπότην
ΑυτοκράτειραΕιρήνη,ηοποίατονδιόρισελογοθέτητουγενικού
(πρωθυπουργό)τηςΑυτοκρατορίαςτηνπερίοδο797-802. Την
εποχήεκείνηοΚαρλομάγνοςεπεδίωκεναπαντρευτείτην
Ειρήνη,προκειμένουναισχυροποιήσειτηθέσητουως
Αυτοκράτορα.ΟΝικηφόρος,μαζίμεάλλουςσυγκλητικούς,
παρενέβηκατάτουγάμου.Τελικώς,ηΕιρήνη ανετράπηκαιστις
31Οκτωβρίου802ΑυτοκράτοραςανακηρύχθηκεοΝικηφόρος.
ΟΝικηφόροςστέφθηκεστηνΑγίαΣοφίααπότονΠατριάρχη
Ταράσιο.Αμέσωςμετά,κατέστειλεστάσηαντιπάλωντουστο
στρατό.ΑσχολήθηκειδιαίτεραμετηναντιμετώπισητωνΑράβων
καιτωνΒουλγάρων,οιοποίοιήταντοβασικόπρόβληματης
Αυτοκρατορίαςτηνεποχήεκείνη.Υπέστητην
επιφυλακτικότητατουΠατριάρχηΤαράσιου,αλλάκαι
αντιδράσειςτωνΣτουδιτών.ΜετάτοθάνατοτουΤαράσιου,
προώθησεστοΘρόνοτονλαϊκόΝικηφόρο.Ηεκλογήτου
επέτεινετηναντιπαράθεσήτουμετουςΣτουδίτες,τουςοποίους
εδίωξεαπηνώς.
Αύξησετουςφόρους,πράγματοοποίοβελτίωσεταοικονομικάκαι
τηνάμυνατηςΑυτοκρατορίας.Κατέστειλεμεευκολίατην
επανάστασητωνΣλάβωντηςΠελοποννήσουτο805καιτους
επέβαλεακόμηβαρύτερηφορολογία.Οχύρωσετην
ΑυτοκρατορίαπροςτουςΒούλγαρουςστηνπεριοχήτης
ΡοδόπηςκαιτουΣτρυμόνα,αλλάαρνήθηκενακαταβάλει
φόρουςπροςτουςΆραβες,πράγμαπουοδήγησεστηνεισβολή
τουΣεΐχηΑρούν-αλ-ΡασίντστηΜικράΑσίακαιστηνίκητου
εκεί.ΜετάτηλεηλασίατηςΗράκλειαςκαιτωνΤυάνων,ο
Νικηφόροςδέχθηκεβαρείςόρουςειρήνης.
Το809,μετάτοθάνατοτουΑρούν-αλ-Ρασίντ,οΝικηφόρος
αφοσιώθηκεστοναγώνατουκατάτωνΒουλγάρων.Ανκαι
πέτυχεσημαντικέςνίκεςκατάτουαρχηγούτουςΚρούμο,
εντούτοιςεκείνοςκατάφερενααιφνιδιάσειτουςΒυζαντινούς
καινατουςεπιφέρειτεράστιεςαπώλειες.
Η ΜΑΧΗ
ΤονΜάιοτου811οΒυζαντινόςαυτοκράτοραςΝικηφόροςΑ΄
αποφάσισεναεκστρατεύσεικατάτουΒούλγαρουηγεμόνα
Κρούμου,οοποίοςείχεεξελιχθείσεένανεπικίνδυνοαντίπαλο
γιατηνΚωνσταντινούπολη
ΟΝικηφόροςέμεινεαμετάπειστοςκαισυγκέντρωσεόλουςτους
άνδρεςπουμπορούσεαπότηνΘράκηκαιτηΜικράΑσία,μεταξύ
τωνοποίωνκαιπολλούςφτωχούςπουήτανοπλισμένοιμόνομε
σφενδόνεςκαιραβδιά.ΤονΙούνιοήτονΙούλιοτου811,ότανοι
ΒυζαντινοίέφθασανστοοχυρόΜαρκέλλες,έναστρατηγικό
σημείοκαισταυροδρόμιοδών πουκατευθύνοντανπροςτα
βόρεια,οΚρούμοςζήτησεειρήνηαπότοναυτοκράτορα
λέγοντάςτου:«νίκησες,πάρεότισουαρέσεικαιφύγεειρηνικά
απότηχώρα»
ΟισύμβουλοιτουΝικηφόρουτοναπέτρεψαννασυμφωνήσειμε
τιςπροτάσειςτουΚρούμοκαιοαυτοκράτοραςσυνέχισετην
πορείατουπροςταβουλγαρικάεδάφη,διασχίζονταςδύσβατες
περιοχέςκαιεπικίνδυνεςκλεισούρες.
Οκύριοςστόχοςτηςεκστρατείαςήτανηέδρατηςβουλγαρικής
ηγεμονίαςστηνΠλίσκα,τηνοποίαείχεεγκαταλείψειοΚρούμος.
ΟιΒυζαντινοίτηνκατέλαβανεύκολαεξοντώνονταςτην
ολιγάριθμηφρουράτης.Ότανεισήλθεστηνπόληο
αυτοκράτοραςδιέταξετονστρατότουναπροβείσεσφαγέςαπό
τιςοποίεςδενεξαιρέθηκανούτεταβρέφη.Σύμφωνα μετο
ΑνώνυμοΧρονικότου811,αφούμοίρασεστουςστρατιώτεςτους
θησαυρούςτουΒούλγαρουηγεμόνα,έλεγεχαρούμενος:«Να
λοιπόνόλααυτάπουμουπαρέδωσεοΘεόςκαιθέλωναχτίσω
εδώπόλημετοόνομάμουκαιναπαραμείνωονομαστόςστις
επόμενεςγενιές»
Στησυνέχεια,δίχωςναλάβειτααπαραίτηταμέτραπροφύλαξης,
προχώρησεβαθιάμέσαστηβουλγαρικήεπικράτεια,θέλονταςνα
φτάσειστηνΣερδική.ΣύμφωναπάνταμετοΑνώνυμοΧρονικό: «Η
πορείατουκράτησε15ημέρεςκαιστηδιάρκειατηςοαυτοκράτορας
αποδείχθηκε ιδιαίτερααλαζονικός,αφούούτεέβγαινεαπότησκηνή
του,ούτεέδινετηνοποιαδήποτε διαταγήσεκανέναν.>>
Τογεγονός αυτόεκμεταλλεύτηκεοΚρούμοςκαι έστησεμιαθανάσιμη
παγίδα στιςστενωπούς τηςΜοισίας.ΟιΒυζαντινοίεισήλθανστα
στενά χωρίςναυποψιαστούντίποτα,λεηλατώνταςτηνπεριοχή.
Στις24ΙουλίουοιΒυζαντινοίστρατηγοίσυνειδητοποίησαντιείχε
συμβεί,ήτανόμωςπολύ αργάγια νααντιδράσουν.ΟιΒούλγαροι
είχανφράξειόλεςτιςοδούς διαφυγής.Παράτιςπιέσειςτων
στρατηγώντου για άμεσηεπίθεση, οΝικηφόροςαρνήθηκε
ισχυριζόμενοςότιδενυπήρχεδυνατότηταδιαφυγής«ακόμηκαιαν
μπορούσαν ναπετάξουν»
Τελικά,μετάαπόμιακαλάσχεδιασμένηνυχτερινήεπιχείρηση (25
Ιουλίου) οιΒούλγαροι τσάκισαν στηνκυριολεξίατουςεισβολείς.
Εισήλθαν μάλισταστησκηνή του αυτοκράτορακαι τονσφάγιασαν
μαζίμεόλουςτουςστρατηγούς,τουςανώτερουςαξιωματούχουςκαι
τουςπερισσότερους αξιωματικούς.
ΜετάτοθάνατοτουΝικηφόρου,τοκεφάλιτουκόπηκεκαι
μετατράπηκεσεκύπελλοτουΒούλγαρουηγεμόνακαι έπειτα
ήπιεαπόαυτόκρασί.Μεαυτήτηχειρονομία,οΚρούμοςήθελε
ναδείξειτηδύναμητηςΒουλγαρίας.
Ο ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ
ΗΒουλγαρίαήτανπλούσιασεαμπέλιαεκείνητηνεποχή.Ότανοι
βυζαντινοίεισέλαβανκαικατέστρεψαντηνΠλίσκαβρήκαν
πολλάβαρέλιαμεκρασί.Λόγοότιήπιανεπάραπολύείχαν
μεθύσειόλοιοιστρατιώτες.ΓιααυτόντονλόγοότανοΚρούμος
βρέθηκεμπροστάτουςδενμπόρεσαννααμυνθούν.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΟινόμοιτουΚρούμοήτανοιπρώτοι γραπτοίνόμοιτης
Βουλγαρίας.Για ναδώσει μάθημα στους
Βούλγαρους,ένας απότουςνόμους ήτανόλατα
αμπέλια νακοπούνώστεναμηνμεθάνε καινα
υποστούν ταίδιαόπως οιΒυζαντινοί.
– А лозята да се изкоренят заповяда.
- Και διέταξε να ξεριζωθούν τα κλήματα.
Το812,οΚρούμοςξεκίνησεστρατιωτικέςεπιθέσειςστηΘράκη,η
οποίατελικάέφτασεστηΣτρούμα.Μετάτηνκατάκτησητου
φρουρίουDebelt(κοντάστοΜπουργκάς),ξεκίνησετην
επανεγκατάστασητουβουλγαρικούπληθυσμούσεαυτάτα
εδάφη,γεγονόςπουδείχνειότιοΚρούμοςθεωρούσεαυτέςτις
περιοχέςόχιπροσωρινήαπόκτηση,αλλάμόνιμηκατοχήτης
Βουλγαρίας.
ΗΣΥΝΕΧΕΙΑΤΟΥΚΡΟΥΜΟ
ΟΚρούμοςστέλνειστησυνέχειαστηνΚωνσταντινούπολητον
ΣλάβοπρίγκιπαΝτραγκομίρ,οοποίοςκάνειάλλημιαπροσφορά
ειρήνηςυπογράφονταςεκνέουτησυνθήκητου716που
συνήψεοΤερβέλΗπρότασηαυτήεπιβάλλεταιαπότην
εξάντλησητόσοτηςχώραςόσοκαιτουστρατού.Είναι
απαραίτητοοιΒούλγαροιναανακτήσουντιςδυνάμειςτουςκαι
μετάναπραγματοποιήσουννέαεπέκτασηπροςτα
νοτιοδυτικά.ΌμωςοΜιχαήλΑαρνήθηκε.
ΟΚρούμος,ακολουθώντας τοπροκαθορισμένο τελεσίγραφο,κατέλαβε
τηΜεσημβρία,όπουοιστρατιώτεςτουανακάλυψαν36 χάλκινους
σίφωνεςγια τηνεκτόξευσηυγρού πυρ.Μετά τηΜεσημβρίαοι
Βούλγαροι ξεκίνησανγιατηνΚωνσταντινούπολη.Τοτελευταίο
σοβαρόφράγμαμπροστάστουςΒούλγαρουςήταντοφρούριοτης
Βερσινίκιας όπουήτανσυγκεντρωμένοςέναςμεγάλοςρωμαϊκός
στρατός.Μετάαπό αρκετέςμέρεςπαραμονής,στις22Ιουνίου813,ο
Μιχαήλδιέταξεεπίθεση.ΣτηναρχήοιΒούλγαροιυποχώρησαν,αλλά
στηναντεπίθεσηπουακολούθησε νίκησαντονβυζαντινόστρατό. Η
κατάληψητουφρουρίουσήμανετο τέλοςτηςσύντομηςβασιλείας
τουΜιχαήλΑ‘.
ΜετάτηνίκηστηΒερσινίκια ,οΚρούμοςσυνέχισετηνπορεία προςτην
Κωνσταντινούπολη.Στο δρόμο,ταπερισσότερα φρούρια,
ακούγονταςγια τηδύναμητουβουλγαρικούστρατού,παραδόθηκαν
χωρίςμάχη.ΜόνοηΑδριανούποληαντιστάθηκε.Στηνπολιορκία
αυτήςτηςπόληςηγήθηκεοαδελφόςτουΚρούμο,οοποίοςσυνέχισε
τηνπορείαπροςτη βυζαντινήπρωτεύουσα.ΟΚρούμοςδιατάζεινα
σκάψουνμιατάφρομεεπάλξειςαπότουςΒλαχέρνιμέχριτηΧρυσή
Πύλη.Έτσι,ηπρωτεύουσαπεριβάλλεταιαπότηνπλευράτηςξηράς.
Αυτέςοιενέργειες τουΒούλγαρου ηγεμόναείναιπερισσότερο
επίδειξηδύναμηςπαράσοβαρέςπροθέσεις για τηνκατάληψητης
πόλης.Στόχος είναινααναγκαστούνοι Βυζαντινοίηγεμόνεςνα
συνάψουνειρήνημετηνοποίαθααναγνώριζαντιςκατακτήσεις
τωνΒουλγάρων.
Ονέοςαυτοκράτοραςξεκίνησε ειρηνευτικέςδιαπραγματεύσειςμε τη
μυστικήιδέαότιοΚρούμοςθαδολοφονηθείκατά τηδιάρκεια των
διαπραγματεύσεων.Οιαπαιτήσειςγια μιασυνάντησημεταξύτων
δύοστρατοπέδων είναικαι οιδύο πλευρέςναείναιμικρέςσε αριθμό
και άοπλες.Γιατο λόγοαυτό παρευρίσκονταιμαζίμε τονΚρούμο ο
ΚαχβάνΙράτηςκαιογαμπρόςτου,ΚωνσταντίνΠατσίκ.Αντίθετα,ο
ΛέωνΕ'δεν παρευρέθηκεαυτοπροσώπως.Ήδηστην αρχήτης
συνάντησης,οΒούλγαρος ηγεμόναςπαρατήρησετα σημάδιαπου
έκανανοι Ρωμαίοιστουςστρατιώτεςπουπερίμενανσε ενέδρα και,
ανκαιτραυματίστηκε,κατάφερεναδιαφύγει.ΟΚαχβάνσκοτώθηκε
και οΚωνσταντίνΠατσίκμαζίμετον γιοτου (ανιψιόςτουΚρούμο)
αιχμαλωτίστηκαν.
Εξαγριωμένος από τηνευτέλειατωνΡωμαίων, οΚρούμος διέταξεναλεηλατηθούνκαινα
πυρποληθούν εκκλησίες καιμοναστήρια στηνΑνατολικήΘράκη. Ηοργήτου
κορυφώθηκε μετηνκατάληψητηςΑδριανούπολης καιτησύλληψη10.000
στρατιωτώνπου υπερασπίζονταν τηνπόλη.ΑνκαιοΚρούμος αντιλήφθηκε τις
αμυντικές δυνατότητες τηςβυζαντινήςπρωτεύουσας, άρχισαν μαζικές
προετοιμασίες γιατηνεπίθεση στηνΚωνσταντινούπολη, που περιελάμβανε Σλάβους,
Αβάρουςκαιειδικόπολιορκητικόεξοπλισμό("χελώνες", πύργους μάχης,"κριάρια",
φλογοβόλακ.λπ.). Ανησυχώντας από όλεςαυτέςτιςπροετοιμασίες, οαυτοκράτορας
άρχισεναενισχύει τατείχηκαιτιςάμυνες τηςπόλης.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΥΜΟ
ΤομεγάλοσχέδιοτουΒούλγαρουηγεμόνα
δενεφαρμόστηκε.Στις13Απριλίου814,ο
Κρούμοςπέθανε,πιθανότατααπό
καρδιακήπροσβολήήαιμορραγίακαι
εγκεφαλικό,αφούτονταΐσανμεκρέας
αρκούδαςγιαδείπνο.ΟScriptorincertus
λέειότι«σκοτώθηκεαπόένααόρατοχέρι»
καιησλαβικήμετάφρασητηςMenology
τουΒασιλείουΒ'λέειότιοΚρούμος
τιμωρήθηκεγιατιςφρικαλεότητεςπου
διαπράχθηκαν.
 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%
83%D0%BC
 https://www.mixanitouxronou.gr/i-alazoniki-ekstratia-
tou-vizantinou-aftokratora-nikiforou-a-enantion-tou-
kroumou-o-voulgaros-ton-nikise-ke-ekane-to-kranio-
tou-epargiro-diskopotiro-simfona-me-tis-paradosis-tis-
stepas/
 https://bnr.bg/el/post/100397308/o-an-kroum-nikitis-
kai-nomoetis
 https://advokatdimitrov.com/%D0%BA%D1%80%D1%
83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%
D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0
%B8/

More Related Content

More from Iliana Kouvatsou

Φλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
Φλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΦλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
Φλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Iliana Kouvatsou
 
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
Ρώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
Ρώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΡώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
Ρώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
Iliana Kouvatsou
 
ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
Ναπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Ναπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣΝαπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Ναπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Iliana Kouvatsou
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
Iliana Kouvatsou
 
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΗ Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Iliana Kouvatsou
 
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
Iliana Kouvatsou
 
BENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
BENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥBENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
BENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Iliana Kouvatsou
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Iliana Kouvatsou
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
Iliana Kouvatsou
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣ
Iliana Kouvatsou
 
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣΟ ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Iliana Kouvatsou
 
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΘεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Iliana Kouvatsou
 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Iliana Kouvatsou
 

More from Iliana Kouvatsou (20)

Φλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
Φλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΦλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
Φλωρεντία, ΔΑΝΑΗ ΠΥΡΠΥΡΗ- ΜΑΡΙΑΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
 
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
 
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1054), ΜΑΙΡΗΤΖΩΡΤΣΟΥ
 
Ρώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
Ρώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΡώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
Ρώσοι και Βυζάντιο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ
 
ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ,ΦΙΛΩΝ-ΦΡΑΓΚΟΥ
 
Ναπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Ναπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣΝαπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Ναπολέων Βοναπάρτης ο Κορσικανός, ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
 
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΜΑΝΤΩ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
 
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΗ Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η Αγία του Θεού Σοφία, ΣΟΦΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
 
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
 
BENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
BENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥBENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
BENETIA ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΕΞΑΡΧΟΣ
 
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣΟ ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
 
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΘεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 

Recently uploaded

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 

Recently uploaded (9)

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 

ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ