SlideShare a Scribd company logo

Swedish - 2nd Esdras.pdf

2 Esdras is an apocalyptic book in some English versions of the Bible. Tradition ascribes it to Ezra, a scribe and priest of the fifth century BC, but scholarship places its composition between 70 and 218 AD.

1 of 20
Download to read offline
Swedish - 2nd Esdras.pdf
KAPITEL 1
1 Profeten Esdras andra bok, son till Sarajas, son till
Azarias, son till Helkias, son till Sadamias, son till
Sadok, son till Akitob,
2 Son till Achias, son till Pinees, son till Heli, son till
Amarias, son till Aziei, son till Marimot, son till Arna,
son till Ozias, son till Borith, son till Abisei , son till
Pinees, son till Eleasar,
3 Arons son, av Levi stam; som var fången i medernas
land, under Artexerxes kung av perserna.
4 Och Herrens ord kom till mig och sade:
5 Gå din väg och förkunna mitt folk deras syndiga
gärningar och deras barn deras ondska som de har gjort
mot mig; att de kan berätta för sina barns barn:
6 Ty deras fäders synder har blivit fler i dem, ty de har
glömt mig och offrat åt främmande gudar.
7 Är det inte ens jag som förde dem ut ur Egyptens land,
från träldomshuset? men de har retat mig till vrede och
föraktat mina råd.
8 Dra då av håret på ditt huvud och kasta allt ont på dem,
ty de har inte varit lydiga mot min lag, utan det är ett
upproriskt folk.
9 Hur länge skall jag förlåta dem, mot vilka jag har gjort
så mycket gott?
10 Jag har förintat många kungar för deras skull; Farao
med hans tjänare och all hans makt har jag slagit ned.
11 Alla folk har jag utplånat inför dem, och i öster har
jag förskingrat folket i två provinser, Tyrus och Sidon,
och har dödat alla deras fiender.
12 Tala därför till dem och säg: Så säger Herren:
13 Jag ledde dig genom havet och gav dig i början en
stor och säker gång; Jag gav dig Mose till ledare och
Aron till präst.
14 Jag gav dig ljus i en eldstolpe, och stora under har jag
gjort bland dig; ändå har ni glömt mig, säger Herren.
15 Så säger den Allsmäktige Herren: Vaktlarna var som
ett tecken för dig; Jag gav er tält till skydd för er, men ni
knorrade där,
16 Och ni triumferade inte i mitt namn för att förgöra era
fiender, men än i dag knorrar ni ännu.
17 Var finns fördelarna som jag har gjort för dig? När ni
var hungriga och törstiga i öknen, ropade ni inte till mig,
18 och sade: Varför har du fört oss in i denna öken för
att döda oss? det hade varit bättre för oss att ha tjänat
egyptierna än att dö i denna vildmark.
19 Då förbarmade jag mig över dina sorger och gav dig
manna att äta; så åt ni änglarnas bröd.
20 När ni var törstiga, klöv jag inte klippan, och vatten
rann ut så att ni blev mätta? för värmen täckte jag dig
med trädens löv.
21 Jag delade bland er ett fruktbart land, jag fördrev ut
kanaanéerna, fereséerna och filisteerna framför er; vad
skall jag göra mer för er? säger Herren.
22 Så säger den Allsmäktige Herren: När ni var i öknen,
i amoriternas flod, var ni törstiga och hädade mitt namn,
23 Jag gav dig inte eld för dina hädelser, utan jag
kastade ett träd i vattnet och gjorde floden söt.
24 Vad skall jag göra med dig, Jakob? du, Juda, ville
inte lyda mig. Jag vill vända mig till andra folk, och åt
dem skall jag ge mitt namn, så att de hålla mina stadgar.
25 Eftersom ni har övergett mig, skall jag också överge
er; när ni vill att jag ska vara er nådig, ska jag inte
förbarma er över er.
26 Närhelst ni åkallar mig, vill jag inte höra er, ty ni har
orenat era händer med blod, och era fötter är snabba att
begå dråp.
27 Ni har liksom inte övergivit mig, utan er själva, säger
Herren.
28Så säger den Allsmäktige Herren: Har jag inte bett dig
som en far, sina söner, som en moder sina döttrar och en
ammar sina spädbarn,
29 För att ni skulle vara mitt folk och jag skulle vara er
Gud; att ni skulle vara mina barn, och jag skulle vara er
far?
30 Jag samlade eder, såsom en höna samlar sina höns
under sina vingar; men nu, vad skall jag göra med eder?
Jag ska kasta dig bort från mitt ansikte.
31 När I offra till mig, skall jag vända mitt ansikte från
eder; ty edra högtidsdagar, edra nymånar och edra
omskärelser har jag övergivit.
32 Jag har sänt till er mina tjänare profeterna, som ni har
tagit och dödat och rivit sönder deras kroppar, vilkas
blod jag kommer att kräva av era händer, säger Herren.
33 Så säger Herren, den Allsmäktige: Ditt hus är öde,
jag vill kasta dig ut som vinden skräpar.
34 Och dina barn skola inte vara fruktsamma; ty de har
föraktat mitt bud och gjort det som är ont inför mig.
35 Dina hus skall jag ge åt ett folk som skall komma;
som ännu icke hört talas om mig, skall tro mig; för vilka
jag inte har visat några tecken, men de skola göra som
jag har bjudit dem.
36 De har inte sett några profeter, men de skall påminna
om sina synder och erkänna dem.
37 Jag tar för att bevittna det kommande folkets nåd,
vilkas små jublar i glädje, och fastän de inte har sett mig
med kroppsliga ögon, tror de ändå i anden det som jag
säger.
38 Och nu, broder, se vilken ära; och se folket som
kommer från öster:
39 Till dem vill jag ge som ledare Abraham, Isak och
Jakob, Oseas, Amos och Micheas, Joel, Abdias och
Jonas,
40 Nahum och Abacuc, Sophonias, Aggeus, Sakary och
Malachy, som också kallas Herrens ängel.
KAPITEL 2
1 Så säger Herren: Jag förde detta folk ut ur träldomen,
och jag gav dem mina bud genom tjänare, profeterna;
som de inte ville höra, utan föraktade mina råd.
2 Moder som födde dem sade till dem: Gån eder, I barn!
ty jag är änka och övergiven.
3 Jag uppfostrade dig med glädje; men med sorg och
sorg har jag förlorat er, ty ni har syndat inför Herren, er
Gud, och gjort det som är ont inför honom.
4 Men vad skall jag nu göra med er? Jag är änka och
övergiven; gå din väg, mina barn, och be Herren om nåd.
5 Vad gäller mig, fader, jag åkallar dig till ett
vittnesbörd över dessa barns moder, som inte ville hålla
mitt förbund,
6 för att du ska bringa dem till förvirring och deras
moder till ett byte, så att det inte blir någon avkomma av
dem.
7 Låt dem skingras bland hedningarna, låt deras namn
utplånas från jorden, ty de har föraktat mitt förbund.
8 Ve dig, Assur, du som döljer de orättfärdiga i dig! O
du onda människor, kom ihåg vad jag gjorde mot Sodom
och Gomorra;
9 Vars land ligger i beckklumpar och askhögar; så vill
jag också göra med dem som inte hör mig, säger Herren,
den Allsmäktige.
10 Så säger Herren till Esdras: Säg till mitt folk att jag
ska ge dem kungadömet Jerusalem, vilket jag skulle ha
givit åt Israel.
11 Deras härlighet skall jag ta åt mig och ge dessa de
eviga tabernakel som jag hade berett åt dem.
12 De skall ha livets träd till en salva av ljuv doft; de
skola varken arbeta eller tröttna.
13 Gå, och I skolen få; be till eder några dagar, så att de
må förkortas: riket är redan förberett för eder; vaka.
14 Ta himmel och jord till vittne; ty jag har krossat det
onda och skapat det goda, ty jag lever, säger Herren.
15 Moder, omfamna dina barn och uppfostra dem med
glädje, gör deras fötter fasta som en pelare, ty jag har
utvalt dig, säger Herren.
16 Och de döda skall jag uppväcka från deras platser
och föra dem upp ur gravarna, ty jag har känt mitt namn
i Israel.
17 Frukta inte, du barnens moder, ty jag har utvalt dig,
säger Herren.
18 Till din hjälp vill jag sända mina tjänare Esay och
Jeremy, efter vilkas råd jag har helgat och berett för dig
tolv träd lastade med olika frukter,
19 Och lika många källor som flyter av mjölk och
honung, och sju mäktiga berg, på vilka det växer rosor
och liljor, genom vilka jag skall fylla dina barn med
glädje.
20 Gör rätt mot änkan, döm för den faderlösa, ge åt de
fattiga, försvara den föräldralösa, kläd den naken,
21 Läka de trasiga och svaga, skratta inte en halt man att
förakta, försvara den lemlästade, och låt den blinde
komma in i min klarhet.
22 Håll gamla och unga inom dina murar.
23 Varhelst du hittar de döda, tag dem och begrav dem,
så skall jag ge dig första platsen i min uppståndelse.
24 Stanna stilla, mitt folk, och ta din vila, ty din stillhet
kommer ännu.
25 Ge dina barn näring, du goda sköterska; stabilisera
sina fötter.
26 De tjänare som jag har givit dig, ingen av dem skall
gå under; ty jag kommer att kräva dem bland ditt antal.
27 Var inte trött, ty när nödens och tyngdens dag
kommer, skola andra gråta och bedrövas, men du skall
vara glad och ha överflöd.
28 Hedningarna ska avundas dig, men de ska inte kunna
göra något mot dig, säger Herren.
29 Mina händer skola täcka dig, så att dina barn inte får
se helvetet.
30 Var glad, du moder, med dina barn; ty jag skall rädda
dig, säger Herren.
31 Kom ihåg dina barn som sover, ty jag skall föra dem
ut från jordens sidor och visa dem nåd; ty jag är
barmhärtig, säger Herren, den Allsmäktige.
32 Omfamna dina barn tills jag kommer och visa dem
nåd, ty mina brunnar rinner över, och min nåd skall inte
försvinna.
33 Jag Esdras fick en befallning från Herren på berget
Oreb, att jag skulle gå till Israel; men när jag kom till
dem, föraktade de mig och föraktade Herrens bud.
34 Och därför säger jag er, o ni hedningar, som hör och
förstår, se efter er Herde, han skall ge er evig vila; ty han
är nära, som skall komma vid världens ände.
35 Var redo för rikets belöning, ty det eviga ljuset skall
lysa över dig för evigt.
36 Fly denna världens skugga, ta emot din härlighets
glädje: Jag vittnar öppet om min Frälsare.
37 O ta emot den gåva som ges dig, och var glad, tacka
honom som har lett dig till det himmelska riket.
38 Stå upp och ställ dig, se antalet av dem som beseglas
på Herrens högtid;
39 som har avvikit från världens skugga, och har tagit
emot Herrens härliga kläder.
40 Ta ditt antal, o Sion, och stäng in de av dig som är
klädda i vitt, som har uppfyllt Herrens lag.
41 Antalet av dina barn, som du längtat efter, är uppfyllt:
be Herrens kraft, att ditt folk, som har blivit kallat från
början, må bli helgat.
42 Jag Esdras såg på Sions berg ett stort folk, som jag
inte kunde räkna, och de prisade alla Herren med sånger.
43 Och mitt ibland dem fanns en ung man av hög
växtlighet, högre än alla de andra, och på var och en av
deras huvuden satte han kronor och var mer upphöjd;
som jag förundrades mycket över.
44 Då frågade jag ängeln och sade: Herre, vad är detta?
45 Han svarade och sade till mig: Dessa är de som har
tagit av sig de dödliga kläderna och iklät sig de odödliga
och har bekänt Guds namn.
46 Då sade jag till ängeln: Vilken ung människa är det
som kröner dem och ger dem handflatorna i deras
händer?
47 Då svarade han och sade till mig: Det är Guds Son,
som de har bekänt i världen. Sedan började jag starkt
berömma dem som stod så hårt för Herrens namn.
48 Då sade ängeln till mig: Gå och säg till mitt folk huru
och hur stora under du har sett av Herren, din Gud, för
mitt folk.
KAPITEL 3
1 I det trettionde året efter stadens förstörelse var jag i
Babylon och låg orolig på min säng, och mina tankar
kom upp över mitt hjärta.
2 Ty jag såg Sions ödeläggelse och rikedomen hos dem
som bodde i Babylon.
3 Och min ande blev så rörd, så att jag började tala ord
fulla av fruktan till den Högste och sade:
4O Herre, du som härskar, du talade i början, när du
planterade jorden, och bara det själv, och befallde folket:
5 Och gav en kropp åt Adam utan själ, vilket var dina
händers verk, och blåste in i honom livsande, och han
blev levande inför dig.
6 Och du leder honom in i paradiset, som din högra hand
hade planterat, innan jorden någonsin kom fram.
7 Och åt honom gav du befallning att älska din väg,
vilket han överträdde, och genast förordnade du döden i
honom och i hans släktled, av vilka folk, stammar, folk
och släkter kom ut i antal.
8 Och varje folk vandrade efter sin vilja och gjorde
underbara ting inför dig och föraktade dina bud.
9 Och återigen med tiden förde du floden över dem som
bodde i världen och förgjorde dem.
10 Och det hände sig i var och en av dem, att såsom
döden var för Adam, så var floden för dessa.
11 Ändå lämnade du en av dem, nämligen Noa med
hans hushåll, av vilken alla rättfärdiga män kom.
12 Och det hände sig, att när de som bodde på jorden
började föröka sig och hade skaffat sig många barn till
dem och var ett stort folk, började de återigen att bli mer
ogudaktiga än de första.
13 När nu de levde så ogudaktigt inför dig, utvalde du
dig bland dem en man som hette Abraham.
14 Honom har du älskat, och för honom endast har du
visat din vilja.
15 Och slöt ett evigt förbund med honom och lovade
honom att du aldrig skulle överge hans säd.
16 Och åt honom gav du Isak, och åt Isak gav du också
Jakob och Esau. Och Jakob, du utvalde honom åt dig
och ställde honom hos Esau, och så blev Jakob en stor
skara.
17 Och det hände sig att när du förde hans säd ut ur
Egypten, förde du dem upp till berget Sinai.
18 Och när du böjde himlen, satte du jorden fast, rörde
hela världen och fick djupet att darra och förskräckte
människorna i den tiden.
19 Och din härlighet gick genom fyra portar, av eld, av
jordbävning, av vind och av kyla; för att du skulle ge
lagen åt Jakobs säd och flit åt Israels släkte.
20 Och ändå tog du inte bort från dem ett ogudaktigt
hjärta, för att din lag skulle bära frukt i dem.
21 Ty den förste Adam som bar ett ogudaktigt hjärta
överträdde och blev besegrad; och så vara alla som är
födda av honom.
22 Så blev sjukligheten bestående; och lagen (även) i
folkets hjärta med rotens ondska; så att de goda vek bort
och de onda stannade kvar.
23 Så gick tiderna och åren tog slut; då uppväckte du dig
en tjänare som hette David.
24 vilken du befallde att bygga en stad åt ditt namn och
att där offra rökelse och offergåvor åt dig.
25 När detta skedde i många år, övergav de som bodde i
staden dig,
26 Och gjorde i allt som Adam och alla hans släktled, ty
de hade också ett ogudaktigt hjärta.
27 Och så överlämnade du din stad i dina fienders
händer.
28 Är det då bättre med deras gärningar som bor i
Babylon, så att de därför skulle råda över Sion?
29 Ty när jag kom dit och hade sett orättfärdigheter utan
antal, då såg min själ många ogärningsmän i detta
trettionde år öra, så att mitt hjärta svikit mig.
30 Ty jag har sett hur du låter dem synda och skonade
ogudaktiga gärningsmän; och du har förintat ditt folk
och bevarat dina fiender och inte betecknat det.
31 Jag kommer inte ihåg hur denna väg kan lämnas: Är
de då av Babylon bättre än de från Sion?
32 Eller finns det något annat folk som känner dig
förutom Israel? eller vilket släkte har trott dina förbund
så som Jakob?
33 Men deras lön visar sig inte, och deras möda bär
ingen frukt, ty jag har gått hit och dit genom
hedningarna, och jag ser att de flyter i rikedom och inte
tänker på dina bud.
34 Väg därför nu vår ondska på vågen, och även deras
som bor i världen; och så skall ditt namn ingen
annanstans finnas än i Israel.
35 Eller när har de som bor på jorden inte syndat inför
dina ögon? eller vilka människor har så hållit dina bud?
36 Du skall finna att Israel vid namn har hållit dina
föreskrifter; men inte hedningarna.
KAPITEL 4
1 Och ängeln som var sänd till mig, som hette Uriel,
svarade mig:
2 Och han sade: "Ditt hjärta har gått långt i denna
världen, och tror att du förstår den Högstes väg?"
3 Då sade jag: Ja, min herre. Och han svarade mig och
sade: Jag är sänd för att visa dig tre vägar och framställa
tre liknelser inför dig.
4 Om du kan förklara mig en sådan, så skall jag också
visa dig den väg som du vill se, och jag skall visa dig
varifrån det onda hjärtat kommer.
5 Och jag sade: "Säg det, min herre." Då sade han till
mig: Gå och väg mig tyngden av elden, eller mät mig
vindens vindkast, eller rop på mig igen den dag som är
förbi.
6 Då svarade jag och sade: »Vilken kan göra det, att du
ber mig om sådant?
7 Och han sade till mig: Om jag skulle fråga dig hur
stora bostäder det är mitt i havet, eller hur många källor
som finns i början av djupet, eller hur många källor som
är ovanför himlavalvet, eller vilka källorna är från
paradis:
8 Kanske skulle du säga till mig: Jag har aldrig gått ner i
djupet eller ännu i helvetet, och aldrig klättrat upp till
himlen.
9 Ändå har jag nu frågat dig bara om elden och vinden
och om dagen genom vilken du har gått, och om saker
som du inte kan skiljas från, och ändå kan du inte ge mig
något svar på dem.
10 Han sade dessutom till mig: Det kan du inte veta vad
du själv har och de som har vuxit upp hos dig.
11 Hur skulle då ditt kärl kunna förstå den Högstes väg,
och världen är nu utvändigt fördärvad för att förstå den
fördärv som är uppenbar i mina ögon?
12 Då sade jag till honom: Det var bättre att vi inte alls
var det, än att vi fortfarande skulle leva i ondska och lida
och inte veta varför.
13 Han svarade mig och sade: "Jag gick in i en skog till
en slätt, och träden rådde,
14 Och han sade: "Kom, låt oss gå och föra krig mot
havet, så att det kan vika bort för oss och göra oss fler
skogar."
15 Och havets översvämningar gav sig på samma sätt till
råd och sade: "Kom, låt oss gå upp och lägga oss under
slättens skogar, så att vi också där kan göra oss till ett
annat land."
16 Tanken på veden var förgäves, ty elden kom och
förtärde den.
17 Tanken på havets översvämningar blev likaså
förgäves, ty sanden reste sig och stoppade dem.
18 Om du nu skulle döma mellan dessa två, vem skulle
du då börja rättfärdiga? eller vem vill du döma?
19 Jag svarade och sade: Sannerligen är det en dåraktig
tanke som de båda har tänkt ut, ty marken är given åt
skogen, och havet har också sin plats att bära hans
översvämningar.
20 Då svarade han mig och sade: Du har gett en rättvis
dom, men varför dömer du inte också dig själv?
21 Ty som marken är given åt veden och havet åt sina
floder, så kan de som bor på jorden inte förstå något
annat än det som är på jorden, och den som bor över
himlen kan bara förstå det som finns på jorden. som är
över himlens höjd.
22 Då svarade jag och sade: Jag ber dig, Herre, låt mig
ha förstånd.
23 Ty det var inte min mening att vara nyfiken på de
höga tingen, utan på sådana som dagligen går förbi oss,
nämligen varför Israel överlämnas till smälek för
hedningarna, och varför det folk som du har älskat har
givits. över till ogudaktiga nationer, och varför våra
förfäders lag försvinner, och de skrivna förbunden blir
utan verkan,
24 Och vi går bort ur världen som gräshoppor, och vårt
liv är förvåning och fruktan, och vi är inte värdiga att få
nåd.
25 Vad skall han då göra med sitt namn som vi är
kallade? om dessa saker har jag frågat.
26 Då svarade han mig och sade: Ju mer du letar, desto
mer förundras du; ty världen skyndar sig att förgås,
27 Och han kan inte förstå det som lovas de rättfärdiga i
framtiden, ty denna värld är full av orättfärdighet och
svagheter.
28 Men angående detta om vad du frågar mig om, det
ska jag berätta för dig; ty det onda är sått, men dess
förintelse har ännu inte kommit.
29 Om därför det som sås inte vänds upp och ner, och
om platsen där det onda sås inte försvinner, då kan det
inte komma som sås med gott.
30 Ty det onda sädet har såtts i Adams hjärta från början,
och hur mycket ogudaktighet har det fört fram till denna
tid? och hur mycket skall det ännu föda tills tiden för
tröskningen kommer?
31 Begrunda nu själv, hur stor frukt av ogudaktighet
korn av ond säd har fört fram.
32 Och när öronen, som inte är antal, avhuggna, hur
stort golv skall de fylla?
33 Då svarade jag och sade: Hur och när skall detta ske?
varför är våra år få och onda?
34 Och han svarade mig och sade: Skynda dig inte över
den Högste, ty din brådska är förgäves att vara över
honom, ty du har överskridit mycket.
35 Frågade inte ock de rättfärdigas själar detta i sina
kammare och sade: Hur länge skall jag hoppas på detta?
när kommer frukten av golvet av vår belöning?
36 Och på detta svarade ärkeängeln Uriel dem och sade:
Även när antalet frön är uppfyllda hos eder, ty han har
vägt världen på en våg.
37 Med mått mätte han tiderna; och efter antal har han
räknat tiderna; och han rör sig inte och rör dem inte,
förrän den nämnda åtgärden är fullbordad.
38 Då svarade jag och sade: "O Herre, du som härskar,
även vi äro alla fulla av ogudaktighet."
39 Och för vår skull är det kanske så att de rättfärdigas
golv inte är fyllda på grund av deras synder som bor på
jorden.
40 Då svarade han mig och sade: Gå till en havande
kvinna och fråga henne, när hon har fullbordat sina nio
månader, om hennes moderliv längre får behålla
födelsen inom henne.
41 Då sade jag: Nej, Herre, det kan hon inte. Och han
sade till mig: I graven är själarnas kamrar som en
kvinnas moderliv.
42 Ty som en kvinna som föder födsel skyndar sig att
undkomma födselns nödvändighet, så skyndar även
dessa platser att överlämna det som är överlämnat åt
dem.
43 Se från början, vad du vill se, det skall visas dig.
44 Då svarade jag och sade: Om jag har funnit nåd i dina
ögon, och om det är möjligt, och om jag därför är
tillfredsställande,
45 Visa mig då om det kommer mer än vad som är
förgånget, eller mer förflutet än som kommer.
46 Vad som är förgånget vet jag, men vad som komma
skall vet jag inte.
47 Och han sade till mig: Stå upp på höger sida, så skall
jag förklara liknelsen för dig.
48 Då stod jag och såg, och se, en het brinnande ugn
gick förbi framför mig; och det hände sig att när lågan
hade slocknat, såg jag, och se, röken stod stilla.
49 Därefter gick ett vattnigt moln framför mig och lät
ned mycket regn med storm; och när det stormiga regnet
var förbi stod dropparna stilla.
50 Då sade han till mig: Tänk efter med dig själv; som
regnet är mer än dropparna, och som elden är större än
röken; men dropparna och röken förblir kvar: så den
mängd som är förbi översteg mer.
51 Då bad jag och sade: Må jag leva, tror du, till den
tiden? eller vad skall hända i dessa dagar?
52 Han svarade mig och sade: »Om vilka tecken du
frågar mig om, kan jag berätta för dig om dem delvis.
för jag vet det inte.
KAPITEL 5
1 Men när tecknen kommer, se, dagar skall komma, då
de som bor på jorden skall tas i ett stort antal, och
sanningens väg skall vara dold, och landet skall vara
ofruktbart av tro.
2 Men orättfärdigheten skall bli större än vad du nu ser,
eller som du har hört för länge sedan.
3 Och det land som du nu ser har rot, skall du plötsligt
se ödelagt.
4 Men om den Högste ger dig att leva, så skall du efter
den tredje basunen se att solen plötsligt skall skina igen
om natten och månen tre gånger på dagen.
5 Och blod skall rinna ur trä, och stenen skall ge sin röst,
och folket skall bli förskräckt.
6 Och till och med han skall härska, som de inte väntar
på som bor på jorden, och fåglarna skall tillsammans fly
bort.
7 Och Sodomitiska havet skall driva ut fiskar och föra
fram ett brus om natten, vilket många inte har känt, men
de skola alla höra dess röst.
8 Det skall också bli förvirring på många ställen, och
elden skall ofta sändas ut igen, och vilddjuren skall byta
plats, och kvinnor med menstruation skall föra fram
monster.
9 Och saltvatten skall finnas i det söta, och alla vänner
skola förgöra varandra; då skall förståndet gömma sig
och förståndet dra sig in i sin hemliga kammare,
10 Och de skall sökas av många och ändå inte hittas; då
skall orättfärdighet och obehag förökas på jorden.
11 Också ett land skall fråga ett annat och säga: Är
rättfärdigheten som gör en människa rättfärdig borta?
genom dig? Och den ska säga, nej.
12 Samtidigt skola människorna hoppas, men ingenting
vinnas: de skall arbeta, men deras vägar skola icke
lyckas.
13 Jag har tillstånd att visa dig sådana tecken; och om du
vill be igen och gråta som nu och fasta även dagar, så
skall du höra ännu större ting.
14 Då vaknade jag, och en ytterlig rädsla gick genom
hela min kropp, och mitt sinne blev besvärligt, så att det
svimmade.
15 Då höll ängeln som kom för att tala med mig om mig,
tröstade mig och reste mig på mina fötter.
16 Och i den andra natten hände det sig att Salatiel,
folkets hövding, kom till mig och sade: Var har du varit?
och varför är ditt ansikte så tungt?
17 Vet du inte att Israel är överlämnat åt dig i deras
fångenskaps land?
18 Stig då upp och ät bröd, och överge oss inte, såsom
en herde som lämnar sin hjord i händerna på grymma
vargar.
19 Då sade jag till honom: Gå ifrån mig och kom inte
nära mig. Och han hörde vad jag sade och gick ifrån mig.
20 Och så fastade jag i sju dagar, sörjande och gråtande,
såsom ängeln Uriel befallde mig.
21 Och efter sju dagar var det så, att mitt hjärtas tankar
åter var mycket svåra för mig,
22 Och min själ återvann förståndets ande, och jag
började tala med den Högste igen,
23 Och han sade: "O Herre, du som härskar över alla
skogarna på jorden och alla dess träd, du har utvalt dig
en enda vinstock."
24 Och av alla länder i hela världen har du utvalt dig en
grop, och av alla dess blommor en lilja.
25 Och av alla havets djup har du fyllt dig en flod, och
av alla byggda städer har du helgat dig Sion.
26 Och av alla fåglar som skapats har du givit dig
namnet en duva, och av all boskap som görs har du gett
dig ett får.
27 Och bland alla folkskarorna har du skaffat dig ett folk,
och åt detta folk, som du älskade, gav du en lag som är
godkänd av alla.
28 Och nu, Herre, varför har du överlämnat detta enda
folk åt många? och på den ena roten har du berett andra,
och varför har du skingrat ditt enda folk bland många?
29 Och de som motsatte sig dina löften och inte trodde
på dina förbund, har trampat ner dem.
30 Om du hatade ditt folk så mycket, skulle du ändå
straffa dem med dina egna händer.
31När jag nu hade talat dessa ord, sändes ängeln som
kom till mig natten innan till mig,
32 Och han sade till mig: Hör mig, så skall jag undervisa
dig; lyssna på det jag säger, så skall jag säga dig mer.
33 Och jag sade: Tala vidare, min Herre. Då sade han till
mig: "Du är så bedrövad i sinnet för Israels skull; älskar
du detta folk mer än han som skapade dem?"
34 Och jag sade: »Nej, Herre, men jag har talat om
mycket sorg, ty mina tyglar plågar mig varje timme,
medan jag anstränger mig för att förstå den Högstes väg
och söka en del av hans dom.
35 Och han sade till mig: Du kan inte. Och jag sade:
Varför, Herre? var föddes jag då? Eller varför var då inte
min moders sköte min grav, så att jag inte kunde ha sett
Jakobs möda och Israels folks trötta möda?
36 Och han sade till mig: Räkna mig vad som ännu inte
har kommit, samla ihop mig det slagg som är utspritt,
gör mig åter gröna blommor som vissnat,
37 Öppna mig de stängda platserna, och för mig fram de
vindar som är instängda i dem, visa mig bilden av en
röst, så skall jag förkunna dig vad du anstränger dig att
veta.
38 Och jag sade: Herre, du som härskar, vem kan veta
detta, utom den som inte har sin boning hos människor?
39 Vad mig beträffar, jag är oklok; huru kan jag då tala
om detta som du frågar mig om?
40 Då sade han till mig: Liksom du inte kan göra något
av dessa saker som jag har talat om, så kan du inte få
reda på min dom eller till slut den kärlek som jag har
lovat mitt folk.
41 Och jag sade: Se, Herre, ändå är du nära dem som är
förvarade intill slutet; och vad ska de göra som har varit
före mig, eller vi som är nu, eller de som kommer efter
oss?
42 Och han sade till mig: "Jag vill likna min dom vid en
ring; likasom som det inte finns någon slapphet hos de
sista, så är den första inte lika snabb.
43 Då svarade jag och sade: "Kunde du inte genast göra
de som är skapade och vara nu och som ska komma; att
du kunde förkunna din dom ju tidigare?

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdfThai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdfTamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdfTelugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfPunjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfOdia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdfNepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMarathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMalayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMaithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdfLao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
 
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKorean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKonkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKhmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdfJapanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfHindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdfGujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdfGeorgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 

Swedish - 2nd Esdras.pdf

 • 2. KAPITEL 1 1 Profeten Esdras andra bok, son till Sarajas, son till Azarias, son till Helkias, son till Sadamias, son till Sadok, son till Akitob, 2 Son till Achias, son till Pinees, son till Heli, son till Amarias, son till Aziei, son till Marimot, son till Arna, son till Ozias, son till Borith, son till Abisei , son till Pinees, son till Eleasar, 3 Arons son, av Levi stam; som var fången i medernas land, under Artexerxes kung av perserna. 4 Och Herrens ord kom till mig och sade: 5 Gå din väg och förkunna mitt folk deras syndiga gärningar och deras barn deras ondska som de har gjort mot mig; att de kan berätta för sina barns barn: 6 Ty deras fäders synder har blivit fler i dem, ty de har glömt mig och offrat åt främmande gudar. 7 Är det inte ens jag som förde dem ut ur Egyptens land, från träldomshuset? men de har retat mig till vrede och föraktat mina råd. 8 Dra då av håret på ditt huvud och kasta allt ont på dem, ty de har inte varit lydiga mot min lag, utan det är ett upproriskt folk. 9 Hur länge skall jag förlåta dem, mot vilka jag har gjort så mycket gott? 10 Jag har förintat många kungar för deras skull; Farao med hans tjänare och all hans makt har jag slagit ned. 11 Alla folk har jag utplånat inför dem, och i öster har jag förskingrat folket i två provinser, Tyrus och Sidon, och har dödat alla deras fiender. 12 Tala därför till dem och säg: Så säger Herren: 13 Jag ledde dig genom havet och gav dig i början en stor och säker gång; Jag gav dig Mose till ledare och Aron till präst. 14 Jag gav dig ljus i en eldstolpe, och stora under har jag gjort bland dig; ändå har ni glömt mig, säger Herren. 15 Så säger den Allsmäktige Herren: Vaktlarna var som ett tecken för dig; Jag gav er tält till skydd för er, men ni knorrade där, 16 Och ni triumferade inte i mitt namn för att förgöra era fiender, men än i dag knorrar ni ännu. 17 Var finns fördelarna som jag har gjort för dig? När ni var hungriga och törstiga i öknen, ropade ni inte till mig, 18 och sade: Varför har du fört oss in i denna öken för att döda oss? det hade varit bättre för oss att ha tjänat egyptierna än att dö i denna vildmark. 19 Då förbarmade jag mig över dina sorger och gav dig manna att äta; så åt ni änglarnas bröd. 20 När ni var törstiga, klöv jag inte klippan, och vatten rann ut så att ni blev mätta? för värmen täckte jag dig med trädens löv. 21 Jag delade bland er ett fruktbart land, jag fördrev ut kanaanéerna, fereséerna och filisteerna framför er; vad skall jag göra mer för er? säger Herren. 22 Så säger den Allsmäktige Herren: När ni var i öknen, i amoriternas flod, var ni törstiga och hädade mitt namn, 23 Jag gav dig inte eld för dina hädelser, utan jag kastade ett träd i vattnet och gjorde floden söt. 24 Vad skall jag göra med dig, Jakob? du, Juda, ville inte lyda mig. Jag vill vända mig till andra folk, och åt dem skall jag ge mitt namn, så att de hålla mina stadgar. 25 Eftersom ni har övergett mig, skall jag också överge er; när ni vill att jag ska vara er nådig, ska jag inte förbarma er över er. 26 Närhelst ni åkallar mig, vill jag inte höra er, ty ni har orenat era händer med blod, och era fötter är snabba att begå dråp. 27 Ni har liksom inte övergivit mig, utan er själva, säger Herren. 28Så säger den Allsmäktige Herren: Har jag inte bett dig som en far, sina söner, som en moder sina döttrar och en ammar sina spädbarn, 29 För att ni skulle vara mitt folk och jag skulle vara er Gud; att ni skulle vara mina barn, och jag skulle vara er far? 30 Jag samlade eder, såsom en höna samlar sina höns under sina vingar; men nu, vad skall jag göra med eder? Jag ska kasta dig bort från mitt ansikte. 31 När I offra till mig, skall jag vända mitt ansikte från eder; ty edra högtidsdagar, edra nymånar och edra omskärelser har jag övergivit. 32 Jag har sänt till er mina tjänare profeterna, som ni har tagit och dödat och rivit sönder deras kroppar, vilkas blod jag kommer att kräva av era händer, säger Herren. 33 Så säger Herren, den Allsmäktige: Ditt hus är öde, jag vill kasta dig ut som vinden skräpar. 34 Och dina barn skola inte vara fruktsamma; ty de har föraktat mitt bud och gjort det som är ont inför mig. 35 Dina hus skall jag ge åt ett folk som skall komma; som ännu icke hört talas om mig, skall tro mig; för vilka jag inte har visat några tecken, men de skola göra som jag har bjudit dem. 36 De har inte sett några profeter, men de skall påminna om sina synder och erkänna dem. 37 Jag tar för att bevittna det kommande folkets nåd, vilkas små jublar i glädje, och fastän de inte har sett mig med kroppsliga ögon, tror de ändå i anden det som jag säger. 38 Och nu, broder, se vilken ära; och se folket som kommer från öster: 39 Till dem vill jag ge som ledare Abraham, Isak och Jakob, Oseas, Amos och Micheas, Joel, Abdias och Jonas, 40 Nahum och Abacuc, Sophonias, Aggeus, Sakary och Malachy, som också kallas Herrens ängel. KAPITEL 2 1 Så säger Herren: Jag förde detta folk ut ur träldomen, och jag gav dem mina bud genom tjänare, profeterna; som de inte ville höra, utan föraktade mina råd. 2 Moder som födde dem sade till dem: Gån eder, I barn! ty jag är änka och övergiven. 3 Jag uppfostrade dig med glädje; men med sorg och sorg har jag förlorat er, ty ni har syndat inför Herren, er Gud, och gjort det som är ont inför honom. 4 Men vad skall jag nu göra med er? Jag är änka och övergiven; gå din väg, mina barn, och be Herren om nåd.
 • 3. 5 Vad gäller mig, fader, jag åkallar dig till ett vittnesbörd över dessa barns moder, som inte ville hålla mitt förbund, 6 för att du ska bringa dem till förvirring och deras moder till ett byte, så att det inte blir någon avkomma av dem. 7 Låt dem skingras bland hedningarna, låt deras namn utplånas från jorden, ty de har föraktat mitt förbund. 8 Ve dig, Assur, du som döljer de orättfärdiga i dig! O du onda människor, kom ihåg vad jag gjorde mot Sodom och Gomorra; 9 Vars land ligger i beckklumpar och askhögar; så vill jag också göra med dem som inte hör mig, säger Herren, den Allsmäktige. 10 Så säger Herren till Esdras: Säg till mitt folk att jag ska ge dem kungadömet Jerusalem, vilket jag skulle ha givit åt Israel. 11 Deras härlighet skall jag ta åt mig och ge dessa de eviga tabernakel som jag hade berett åt dem. 12 De skall ha livets träd till en salva av ljuv doft; de skola varken arbeta eller tröttna. 13 Gå, och I skolen få; be till eder några dagar, så att de må förkortas: riket är redan förberett för eder; vaka. 14 Ta himmel och jord till vittne; ty jag har krossat det onda och skapat det goda, ty jag lever, säger Herren. 15 Moder, omfamna dina barn och uppfostra dem med glädje, gör deras fötter fasta som en pelare, ty jag har utvalt dig, säger Herren. 16 Och de döda skall jag uppväcka från deras platser och föra dem upp ur gravarna, ty jag har känt mitt namn i Israel. 17 Frukta inte, du barnens moder, ty jag har utvalt dig, säger Herren. 18 Till din hjälp vill jag sända mina tjänare Esay och Jeremy, efter vilkas råd jag har helgat och berett för dig tolv träd lastade med olika frukter, 19 Och lika många källor som flyter av mjölk och honung, och sju mäktiga berg, på vilka det växer rosor och liljor, genom vilka jag skall fylla dina barn med glädje. 20 Gör rätt mot änkan, döm för den faderlösa, ge åt de fattiga, försvara den föräldralösa, kläd den naken, 21 Läka de trasiga och svaga, skratta inte en halt man att förakta, försvara den lemlästade, och låt den blinde komma in i min klarhet. 22 Håll gamla och unga inom dina murar. 23 Varhelst du hittar de döda, tag dem och begrav dem, så skall jag ge dig första platsen i min uppståndelse. 24 Stanna stilla, mitt folk, och ta din vila, ty din stillhet kommer ännu. 25 Ge dina barn näring, du goda sköterska; stabilisera sina fötter. 26 De tjänare som jag har givit dig, ingen av dem skall gå under; ty jag kommer att kräva dem bland ditt antal. 27 Var inte trött, ty när nödens och tyngdens dag kommer, skola andra gråta och bedrövas, men du skall vara glad och ha överflöd. 28 Hedningarna ska avundas dig, men de ska inte kunna göra något mot dig, säger Herren. 29 Mina händer skola täcka dig, så att dina barn inte får se helvetet. 30 Var glad, du moder, med dina barn; ty jag skall rädda dig, säger Herren. 31 Kom ihåg dina barn som sover, ty jag skall föra dem ut från jordens sidor och visa dem nåd; ty jag är barmhärtig, säger Herren, den Allsmäktige. 32 Omfamna dina barn tills jag kommer och visa dem nåd, ty mina brunnar rinner över, och min nåd skall inte försvinna. 33 Jag Esdras fick en befallning från Herren på berget Oreb, att jag skulle gå till Israel; men när jag kom till dem, föraktade de mig och föraktade Herrens bud. 34 Och därför säger jag er, o ni hedningar, som hör och förstår, se efter er Herde, han skall ge er evig vila; ty han är nära, som skall komma vid världens ände. 35 Var redo för rikets belöning, ty det eviga ljuset skall lysa över dig för evigt. 36 Fly denna världens skugga, ta emot din härlighets glädje: Jag vittnar öppet om min Frälsare. 37 O ta emot den gåva som ges dig, och var glad, tacka honom som har lett dig till det himmelska riket. 38 Stå upp och ställ dig, se antalet av dem som beseglas på Herrens högtid; 39 som har avvikit från världens skugga, och har tagit emot Herrens härliga kläder. 40 Ta ditt antal, o Sion, och stäng in de av dig som är klädda i vitt, som har uppfyllt Herrens lag. 41 Antalet av dina barn, som du längtat efter, är uppfyllt: be Herrens kraft, att ditt folk, som har blivit kallat från början, må bli helgat. 42 Jag Esdras såg på Sions berg ett stort folk, som jag inte kunde räkna, och de prisade alla Herren med sånger. 43 Och mitt ibland dem fanns en ung man av hög växtlighet, högre än alla de andra, och på var och en av deras huvuden satte han kronor och var mer upphöjd; som jag förundrades mycket över. 44 Då frågade jag ängeln och sade: Herre, vad är detta? 45 Han svarade och sade till mig: Dessa är de som har tagit av sig de dödliga kläderna och iklät sig de odödliga och har bekänt Guds namn. 46 Då sade jag till ängeln: Vilken ung människa är det som kröner dem och ger dem handflatorna i deras händer? 47 Då svarade han och sade till mig: Det är Guds Son, som de har bekänt i världen. Sedan började jag starkt berömma dem som stod så hårt för Herrens namn. 48 Då sade ängeln till mig: Gå och säg till mitt folk huru och hur stora under du har sett av Herren, din Gud, för mitt folk. KAPITEL 3 1 I det trettionde året efter stadens förstörelse var jag i Babylon och låg orolig på min säng, och mina tankar kom upp över mitt hjärta. 2 Ty jag såg Sions ödeläggelse och rikedomen hos dem som bodde i Babylon. 3 Och min ande blev så rörd, så att jag började tala ord fulla av fruktan till den Högste och sade:
 • 4. 4O Herre, du som härskar, du talade i början, när du planterade jorden, och bara det själv, och befallde folket: 5 Och gav en kropp åt Adam utan själ, vilket var dina händers verk, och blåste in i honom livsande, och han blev levande inför dig. 6 Och du leder honom in i paradiset, som din högra hand hade planterat, innan jorden någonsin kom fram. 7 Och åt honom gav du befallning att älska din väg, vilket han överträdde, och genast förordnade du döden i honom och i hans släktled, av vilka folk, stammar, folk och släkter kom ut i antal. 8 Och varje folk vandrade efter sin vilja och gjorde underbara ting inför dig och föraktade dina bud. 9 Och återigen med tiden förde du floden över dem som bodde i världen och förgjorde dem. 10 Och det hände sig i var och en av dem, att såsom döden var för Adam, så var floden för dessa. 11 Ändå lämnade du en av dem, nämligen Noa med hans hushåll, av vilken alla rättfärdiga män kom. 12 Och det hände sig, att när de som bodde på jorden började föröka sig och hade skaffat sig många barn till dem och var ett stort folk, började de återigen att bli mer ogudaktiga än de första. 13 När nu de levde så ogudaktigt inför dig, utvalde du dig bland dem en man som hette Abraham. 14 Honom har du älskat, och för honom endast har du visat din vilja. 15 Och slöt ett evigt förbund med honom och lovade honom att du aldrig skulle överge hans säd. 16 Och åt honom gav du Isak, och åt Isak gav du också Jakob och Esau. Och Jakob, du utvalde honom åt dig och ställde honom hos Esau, och så blev Jakob en stor skara. 17 Och det hände sig att när du förde hans säd ut ur Egypten, förde du dem upp till berget Sinai. 18 Och när du böjde himlen, satte du jorden fast, rörde hela världen och fick djupet att darra och förskräckte människorna i den tiden. 19 Och din härlighet gick genom fyra portar, av eld, av jordbävning, av vind och av kyla; för att du skulle ge lagen åt Jakobs säd och flit åt Israels släkte. 20 Och ändå tog du inte bort från dem ett ogudaktigt hjärta, för att din lag skulle bära frukt i dem. 21 Ty den förste Adam som bar ett ogudaktigt hjärta överträdde och blev besegrad; och så vara alla som är födda av honom. 22 Så blev sjukligheten bestående; och lagen (även) i folkets hjärta med rotens ondska; så att de goda vek bort och de onda stannade kvar. 23 Så gick tiderna och åren tog slut; då uppväckte du dig en tjänare som hette David. 24 vilken du befallde att bygga en stad åt ditt namn och att där offra rökelse och offergåvor åt dig. 25 När detta skedde i många år, övergav de som bodde i staden dig, 26 Och gjorde i allt som Adam och alla hans släktled, ty de hade också ett ogudaktigt hjärta. 27 Och så överlämnade du din stad i dina fienders händer. 28 Är det då bättre med deras gärningar som bor i Babylon, så att de därför skulle råda över Sion? 29 Ty när jag kom dit och hade sett orättfärdigheter utan antal, då såg min själ många ogärningsmän i detta trettionde år öra, så att mitt hjärta svikit mig. 30 Ty jag har sett hur du låter dem synda och skonade ogudaktiga gärningsmän; och du har förintat ditt folk och bevarat dina fiender och inte betecknat det. 31 Jag kommer inte ihåg hur denna väg kan lämnas: Är de då av Babylon bättre än de från Sion? 32 Eller finns det något annat folk som känner dig förutom Israel? eller vilket släkte har trott dina förbund så som Jakob? 33 Men deras lön visar sig inte, och deras möda bär ingen frukt, ty jag har gått hit och dit genom hedningarna, och jag ser att de flyter i rikedom och inte tänker på dina bud. 34 Väg därför nu vår ondska på vågen, och även deras som bor i världen; och så skall ditt namn ingen annanstans finnas än i Israel. 35 Eller när har de som bor på jorden inte syndat inför dina ögon? eller vilka människor har så hållit dina bud? 36 Du skall finna att Israel vid namn har hållit dina föreskrifter; men inte hedningarna. KAPITEL 4 1 Och ängeln som var sänd till mig, som hette Uriel, svarade mig: 2 Och han sade: "Ditt hjärta har gått långt i denna världen, och tror att du förstår den Högstes väg?" 3 Då sade jag: Ja, min herre. Och han svarade mig och sade: Jag är sänd för att visa dig tre vägar och framställa tre liknelser inför dig. 4 Om du kan förklara mig en sådan, så skall jag också visa dig den väg som du vill se, och jag skall visa dig varifrån det onda hjärtat kommer. 5 Och jag sade: "Säg det, min herre." Då sade han till mig: Gå och väg mig tyngden av elden, eller mät mig vindens vindkast, eller rop på mig igen den dag som är förbi. 6 Då svarade jag och sade: »Vilken kan göra det, att du ber mig om sådant? 7 Och han sade till mig: Om jag skulle fråga dig hur stora bostäder det är mitt i havet, eller hur många källor som finns i början av djupet, eller hur många källor som är ovanför himlavalvet, eller vilka källorna är från paradis: 8 Kanske skulle du säga till mig: Jag har aldrig gått ner i djupet eller ännu i helvetet, och aldrig klättrat upp till himlen. 9 Ändå har jag nu frågat dig bara om elden och vinden och om dagen genom vilken du har gått, och om saker som du inte kan skiljas från, och ändå kan du inte ge mig något svar på dem. 10 Han sade dessutom till mig: Det kan du inte veta vad du själv har och de som har vuxit upp hos dig. 11 Hur skulle då ditt kärl kunna förstå den Högstes väg, och världen är nu utvändigt fördärvad för att förstå den fördärv som är uppenbar i mina ögon?
 • 5. 12 Då sade jag till honom: Det var bättre att vi inte alls var det, än att vi fortfarande skulle leva i ondska och lida och inte veta varför. 13 Han svarade mig och sade: "Jag gick in i en skog till en slätt, och träden rådde, 14 Och han sade: "Kom, låt oss gå och föra krig mot havet, så att det kan vika bort för oss och göra oss fler skogar." 15 Och havets översvämningar gav sig på samma sätt till råd och sade: "Kom, låt oss gå upp och lägga oss under slättens skogar, så att vi också där kan göra oss till ett annat land." 16 Tanken på veden var förgäves, ty elden kom och förtärde den. 17 Tanken på havets översvämningar blev likaså förgäves, ty sanden reste sig och stoppade dem. 18 Om du nu skulle döma mellan dessa två, vem skulle du då börja rättfärdiga? eller vem vill du döma? 19 Jag svarade och sade: Sannerligen är det en dåraktig tanke som de båda har tänkt ut, ty marken är given åt skogen, och havet har också sin plats att bära hans översvämningar. 20 Då svarade han mig och sade: Du har gett en rättvis dom, men varför dömer du inte också dig själv? 21 Ty som marken är given åt veden och havet åt sina floder, så kan de som bor på jorden inte förstå något annat än det som är på jorden, och den som bor över himlen kan bara förstå det som finns på jorden. som är över himlens höjd. 22 Då svarade jag och sade: Jag ber dig, Herre, låt mig ha förstånd. 23 Ty det var inte min mening att vara nyfiken på de höga tingen, utan på sådana som dagligen går förbi oss, nämligen varför Israel överlämnas till smälek för hedningarna, och varför det folk som du har älskat har givits. över till ogudaktiga nationer, och varför våra förfäders lag försvinner, och de skrivna förbunden blir utan verkan, 24 Och vi går bort ur världen som gräshoppor, och vårt liv är förvåning och fruktan, och vi är inte värdiga att få nåd. 25 Vad skall han då göra med sitt namn som vi är kallade? om dessa saker har jag frågat. 26 Då svarade han mig och sade: Ju mer du letar, desto mer förundras du; ty världen skyndar sig att förgås, 27 Och han kan inte förstå det som lovas de rättfärdiga i framtiden, ty denna värld är full av orättfärdighet och svagheter. 28 Men angående detta om vad du frågar mig om, det ska jag berätta för dig; ty det onda är sått, men dess förintelse har ännu inte kommit. 29 Om därför det som sås inte vänds upp och ner, och om platsen där det onda sås inte försvinner, då kan det inte komma som sås med gott. 30 Ty det onda sädet har såtts i Adams hjärta från början, och hur mycket ogudaktighet har det fört fram till denna tid? och hur mycket skall det ännu föda tills tiden för tröskningen kommer? 31 Begrunda nu själv, hur stor frukt av ogudaktighet korn av ond säd har fört fram. 32 Och när öronen, som inte är antal, avhuggna, hur stort golv skall de fylla? 33 Då svarade jag och sade: Hur och när skall detta ske? varför är våra år få och onda? 34 Och han svarade mig och sade: Skynda dig inte över den Högste, ty din brådska är förgäves att vara över honom, ty du har överskridit mycket. 35 Frågade inte ock de rättfärdigas själar detta i sina kammare och sade: Hur länge skall jag hoppas på detta? när kommer frukten av golvet av vår belöning? 36 Och på detta svarade ärkeängeln Uriel dem och sade: Även när antalet frön är uppfyllda hos eder, ty han har vägt världen på en våg. 37 Med mått mätte han tiderna; och efter antal har han räknat tiderna; och han rör sig inte och rör dem inte, förrän den nämnda åtgärden är fullbordad. 38 Då svarade jag och sade: "O Herre, du som härskar, även vi äro alla fulla av ogudaktighet." 39 Och för vår skull är det kanske så att de rättfärdigas golv inte är fyllda på grund av deras synder som bor på jorden. 40 Då svarade han mig och sade: Gå till en havande kvinna och fråga henne, när hon har fullbordat sina nio månader, om hennes moderliv längre får behålla födelsen inom henne. 41 Då sade jag: Nej, Herre, det kan hon inte. Och han sade till mig: I graven är själarnas kamrar som en kvinnas moderliv. 42 Ty som en kvinna som föder födsel skyndar sig att undkomma födselns nödvändighet, så skyndar även dessa platser att överlämna det som är överlämnat åt dem. 43 Se från början, vad du vill se, det skall visas dig. 44 Då svarade jag och sade: Om jag har funnit nåd i dina ögon, och om det är möjligt, och om jag därför är tillfredsställande, 45 Visa mig då om det kommer mer än vad som är förgånget, eller mer förflutet än som kommer. 46 Vad som är förgånget vet jag, men vad som komma skall vet jag inte. 47 Och han sade till mig: Stå upp på höger sida, så skall jag förklara liknelsen för dig. 48 Då stod jag och såg, och se, en het brinnande ugn gick förbi framför mig; och det hände sig att när lågan hade slocknat, såg jag, och se, röken stod stilla. 49 Därefter gick ett vattnigt moln framför mig och lät ned mycket regn med storm; och när det stormiga regnet var förbi stod dropparna stilla. 50 Då sade han till mig: Tänk efter med dig själv; som regnet är mer än dropparna, och som elden är större än röken; men dropparna och röken förblir kvar: så den mängd som är förbi översteg mer. 51 Då bad jag och sade: Må jag leva, tror du, till den tiden? eller vad skall hända i dessa dagar? 52 Han svarade mig och sade: »Om vilka tecken du frågar mig om, kan jag berätta för dig om dem delvis. för jag vet det inte.
 • 6. KAPITEL 5 1 Men när tecknen kommer, se, dagar skall komma, då de som bor på jorden skall tas i ett stort antal, och sanningens väg skall vara dold, och landet skall vara ofruktbart av tro. 2 Men orättfärdigheten skall bli större än vad du nu ser, eller som du har hört för länge sedan. 3 Och det land som du nu ser har rot, skall du plötsligt se ödelagt. 4 Men om den Högste ger dig att leva, så skall du efter den tredje basunen se att solen plötsligt skall skina igen om natten och månen tre gånger på dagen. 5 Och blod skall rinna ur trä, och stenen skall ge sin röst, och folket skall bli förskräckt. 6 Och till och med han skall härska, som de inte väntar på som bor på jorden, och fåglarna skall tillsammans fly bort. 7 Och Sodomitiska havet skall driva ut fiskar och föra fram ett brus om natten, vilket många inte har känt, men de skola alla höra dess röst. 8 Det skall också bli förvirring på många ställen, och elden skall ofta sändas ut igen, och vilddjuren skall byta plats, och kvinnor med menstruation skall föra fram monster. 9 Och saltvatten skall finnas i det söta, och alla vänner skola förgöra varandra; då skall förståndet gömma sig och förståndet dra sig in i sin hemliga kammare, 10 Och de skall sökas av många och ändå inte hittas; då skall orättfärdighet och obehag förökas på jorden. 11 Också ett land skall fråga ett annat och säga: Är rättfärdigheten som gör en människa rättfärdig borta? genom dig? Och den ska säga, nej. 12 Samtidigt skola människorna hoppas, men ingenting vinnas: de skall arbeta, men deras vägar skola icke lyckas. 13 Jag har tillstånd att visa dig sådana tecken; och om du vill be igen och gråta som nu och fasta även dagar, så skall du höra ännu större ting. 14 Då vaknade jag, och en ytterlig rädsla gick genom hela min kropp, och mitt sinne blev besvärligt, så att det svimmade. 15 Då höll ängeln som kom för att tala med mig om mig, tröstade mig och reste mig på mina fötter. 16 Och i den andra natten hände det sig att Salatiel, folkets hövding, kom till mig och sade: Var har du varit? och varför är ditt ansikte så tungt? 17 Vet du inte att Israel är överlämnat åt dig i deras fångenskaps land? 18 Stig då upp och ät bröd, och överge oss inte, såsom en herde som lämnar sin hjord i händerna på grymma vargar. 19 Då sade jag till honom: Gå ifrån mig och kom inte nära mig. Och han hörde vad jag sade och gick ifrån mig. 20 Och så fastade jag i sju dagar, sörjande och gråtande, såsom ängeln Uriel befallde mig. 21 Och efter sju dagar var det så, att mitt hjärtas tankar åter var mycket svåra för mig, 22 Och min själ återvann förståndets ande, och jag började tala med den Högste igen, 23 Och han sade: "O Herre, du som härskar över alla skogarna på jorden och alla dess träd, du har utvalt dig en enda vinstock." 24 Och av alla länder i hela världen har du utvalt dig en grop, och av alla dess blommor en lilja. 25 Och av alla havets djup har du fyllt dig en flod, och av alla byggda städer har du helgat dig Sion. 26 Och av alla fåglar som skapats har du givit dig namnet en duva, och av all boskap som görs har du gett dig ett får. 27 Och bland alla folkskarorna har du skaffat dig ett folk, och åt detta folk, som du älskade, gav du en lag som är godkänd av alla. 28 Och nu, Herre, varför har du överlämnat detta enda folk åt många? och på den ena roten har du berett andra, och varför har du skingrat ditt enda folk bland många? 29 Och de som motsatte sig dina löften och inte trodde på dina förbund, har trampat ner dem. 30 Om du hatade ditt folk så mycket, skulle du ändå straffa dem med dina egna händer. 31När jag nu hade talat dessa ord, sändes ängeln som kom till mig natten innan till mig, 32 Och han sade till mig: Hör mig, så skall jag undervisa dig; lyssna på det jag säger, så skall jag säga dig mer. 33 Och jag sade: Tala vidare, min Herre. Då sade han till mig: "Du är så bedrövad i sinnet för Israels skull; älskar du detta folk mer än han som skapade dem?" 34 Och jag sade: »Nej, Herre, men jag har talat om mycket sorg, ty mina tyglar plågar mig varje timme, medan jag anstränger mig för att förstå den Högstes väg och söka en del av hans dom. 35 Och han sade till mig: Du kan inte. Och jag sade: Varför, Herre? var föddes jag då? Eller varför var då inte min moders sköte min grav, så att jag inte kunde ha sett Jakobs möda och Israels folks trötta möda? 36 Och han sade till mig: Räkna mig vad som ännu inte har kommit, samla ihop mig det slagg som är utspritt, gör mig åter gröna blommor som vissnat, 37 Öppna mig de stängda platserna, och för mig fram de vindar som är instängda i dem, visa mig bilden av en röst, så skall jag förkunna dig vad du anstränger dig att veta. 38 Och jag sade: Herre, du som härskar, vem kan veta detta, utom den som inte har sin boning hos människor? 39 Vad mig beträffar, jag är oklok; huru kan jag då tala om detta som du frågar mig om? 40 Då sade han till mig: Liksom du inte kan göra något av dessa saker som jag har talat om, så kan du inte få reda på min dom eller till slut den kärlek som jag har lovat mitt folk. 41 Och jag sade: Se, Herre, ändå är du nära dem som är förvarade intill slutet; och vad ska de göra som har varit före mig, eller vi som är nu, eller de som kommer efter oss? 42 Och han sade till mig: "Jag vill likna min dom vid en ring; likasom som det inte finns någon slapphet hos de sista, så är den första inte lika snabb. 43 Då svarade jag och sade: "Kunde du inte genast göra de som är skapade och vara nu och som ska komma; att du kunde förkunna din dom ju tidigare?
 • 7. 44 Då svarade han mig och sade: Varelsen får inte skynda sig över skaparen; inte heller må världen hålla dem på en gång som ska skapas däri. 45 Och jag sade: Såsom du har sagt till din tjänare, att du, som ger liv åt alla, genast har gett liv åt den varelse som du har skapat, och varelsen bar den; så skulle den nu också kunna bära dem nu vara närvarande på en gång. 46 Och han sade till mig: Fråga en kvinnas moderliv och säg till henne: Om du föder barn, varför gör du det då inte tillsammans, utan den ena efter den andra? be henne därför att föda tio barn n på en gång. 47 Och jag sade: "Hon kan inte, utan måste göra det med tiden. 48 Då sade han till mig: Så har jag givit jordens moderliv åt dem som sås i den i sin tid. 49 Ty liksom som ett litet barn inte får frambringa det som tillhör de gamla, så har jag förfogat över världen som jag skapat. 50 Och jag frågade och sade: Eftersom du nu har gett mig vägen, vill jag fortsätta att tala inför dig; ty vår moder, om vilken du har berättat för mig att hon är ung, närmar sig nu åldern. 51 Han svarade mig och sade: Fråga en kvinna som föder barn, så skall hon berätta det för dig. 52 Säg till henne: Varför är de som du nu har fött fram som de som var förut, men mindre av höjd? 53 Och hon skall svara dig: De som föds i ungdomens styrka äro av ett sätt, och de som är födda i ålderns tid, när moderlivet sviker, äro annorlunda. 54 Tänk därför också på huru du är mindre växt än de som var före dig. 55 Och så är de som kommer efter er mindre än ni, som de varelser som nu börjar bli gamla och har gått över ungdomens styrka. 56 Då sade jag: "Herre, jag ber dig, om jag har funnit nåd för dina ögon, så förkunna din tjänare genom vilken du besöker din varelse." KAPITEL 6 1 Och han sade till mig: I begynnelsen, när jorden blev till, innan världens gränser stod, eller alltid blåste vindarna, 2 Innan det dånade och lättade, eller någonsin lades grunden till paradiset, 3 Innan de vackra blommorna sågs, eller någonsin de rörliga krafterna etablerades, innan den otaliga mängden änglar samlades, 4 Eller någonsin lyftes luftens höjder upp, innan himlavalvets mått namngavs, eller någonsin var skorstenarna i Sion heta, 5 Och innan de nuvarande åren eftersöktes, och eller någonsin deras uppfinningar som nu synden vändes, innan de beseglades som har samlat tro till en skatt: 6 Då tänkte jag på dessa saker, och de har alla blivit till genom mig allena och genom ingen annan; även genom mig skola de upphöra, och genom ingen annan. 7 Då svarade jag och sade: »Vad skall tidens skilsmässa ske? eller när skall slutet på den första vara och början på den som följer? 8 Och han sade till mig: Från Abraham till Isak, när Jakob och Esau föddes av honom, höll Jakobs hand först Esaus häl. 9 Ty Esau är världens ände, och Jakob är början på den som följer. 10 Människans hand är mellan hälen och handen: annan fråga, Esdras, ställ inte dig. 11 Jag svarade då och sade: "Herre, du som härskar, om jag har funnit nåd i dina ögon, 12 Jag ber dig, visa din tjänare slutet på dina tecken, av vilka du skiljde mig den sista natten. 13 Då svarade han och sade till mig: Stå upp på dina fötter och hör en väldig ljudande röst. 14 Och det skall vara som en stor rörelse; men den plats där du står skall inte röjas. 15 Och var därför inte rädd när den talar, ty ordet är ändens, och jordens grundval är förstådd. 16 Och varför? ty talet om dessa ting bävar och grips, ty det vet att slutet på dessa ting måste förändras. 17 Och det hände sig, när jag hade hört det, att jag reste mig på mina fötter och lyssnade, och se, det hördes en röst som talade, och ljudet av den var som bruset av många vatten. 18 Och den sade: Se, dagar komma, då jag skall börja närma mig och besöka dem som bor på jorden, 19 Och han kommer att börja undersöka dem, vad de är som har skadat orättvist med sin orättfärdighet, och när Sions lidande skall vara fullbordat; 20 Och när världen, som börjar försvinna, är fullbordad, då skall jag visa dessa tecken: böckerna skall öppnas framför himlavalvet, och de skall se alla tillsammans: 21 Och de ettåriga barnen skola tala med sina röster, de havande kvinnorna skola föda otidiga barn på tre eller fyra månader gamla, och de skola leva och uppstå. 22Och plötsligt skall de sådda platserna framstå som osådda, de fulla förrådshusen skall plötsligt finnas tomma. 23 Och basunen skall ge ett ljud, som när var och en hör, de plötsligt skall bli rädda. 24 Vid den tiden skola vänner kämpa mot varandra som fiender, och jorden skall stå i fruktan med dem som bor där, källorna till källorna skall stå stilla, och om tre timmar skola de inte springa. 25 Var och en som blir kvar från allt detta som jag har sagt dig skall fly och se min frälsning och slutet på din värld. 26 Och de män som tas emot skola se det, som inte har smakat döden från sin födelse, och invånarnas hjärta skall förändras och förvandlas till en annan mening. 27 Ty det onda skall utplånas, och svek skall utsläckas. 28 Tron skall blomstra, korruptionen skall övervinnas, och sanningen, som så länge har varit utan frukt, skall förkunnas. 29 Och när han talade med mig, se, jag såg så småningom på honom som jag stod inför. 30 Och dessa ord sade han till mig; Jag har kommit för att visa dig tiden på natten som kommer. 31 Om du vill be ännu mer och fasta i sju dagar igen, så skall jag säga dig större saker om dagen än jag har hört.
 • 8. 32 Ty din röst hörs inför den Högste, ty den Mäktige har sett din rättfärdighet, han har också sett din kyskhet, som du har haft från din ungdom. 33 Och därför har han sänt mig för att visa dig allt detta och säga till dig: Var vid god tröst och frukta inte 34 Och skynda dig inte med de förgångna tiderna, att tänka fåfängliga ting, för att du inte ska skynda dig från de senare tiderna. 35 Och det hände sig efter detta att jag åter grät och fastade sju dagar på samma sätt, för att jag skulle uppfylla de tre veckor som han hade sagt till mig. 36 Och på den åttonde natten blev mitt hjärta åter förvirrat inom mig, och jag började tala inför den Högste. 37 Ty min ande sattes i brand, och min själ var i nöd. 38 Och jag sade, O Herre, du talade från skapelsens början, ja, den första dagen, och sa så; Låt himmel och jord skapas; och ditt ord var ett fullkomligt verk. 39 Och då var anden, och mörker och tystnad var på alla sidor; ljudet av människans röst hade ännu inte bildats. 40 Då bjöd du att ett vackert ljus skulle komma fram ur dina skatter, så att ditt verk skulle visa sig. 41 På den andra dagen gjorde du himlavalvets ande och befallde det att sönderdelas och göra en delning mellan vattnet, så att den ena delen skulle stiga upp och den andra stanna kvar därunder. 42På den tredje dagen befallde du att vattnet skulle samlas i den sjunde delen av jorden: sex delar har du torkat upp och bevarat dem, för att några av dessa som planterats av Gud och bearbetats skulle tjäna dig. 43 Ty så snart ditt ord gick ut, var arbetet gjort. 44 Ty genast fanns det stor och oräknelig frukt, och många och olika njutningar för smaken, och blommor med oföränderlig färg och dofter av underbar lukt; och detta skedde på tredje dagen. 45På den fjärde dagen befallde du att solen skulle skina och månen ge sitt ljus, och stjärnorna skulle stå i ordning. 46 Och gav dem i uppdrag att göra tjänst åt människan, som skulle göras. 47 På femte dagen sade du till den sjunde delen, där vattnet samlades, att det skulle föra fram levande varelser, fåglar och fiskar; och så hände det. 48 Ty det stumma vattnet och utan liv förde fram levande varelser på Guds befallning, för att alla människor skulle prisa dina under. 49 Sedan ordinerade du två levande varelser, den ena som du kallade Enok och den andra Leviatan; 50 Och han skilde den ena från den andra, ty den sjunde delen, nämligen där vattnet samlades, kunde inte hålla dem båda. 51 Till Enok gav du en del, som torkades ut på tredje dagen, för att han skulle bo i samma del, där tusen kullar ligger. 52 Men åt Leviatan gav du den sjunde delen, nämligen den fuktiga; och har bevarat honom för att förtäras av vem du vill och när. 53 På den sjätte dagen gav du jorden befallning att den skulle föra fram djur, boskap och kräldjur. 54 Och efter dessa också Adam, som du gjorde till herre över alla dina skapelser; av honom kommer vi alla och också det folk som du har utvalt. 55 Allt detta har jag talat inför dig, Herre, eftersom du skapade världen för vår skull 56 Vad det andra folket angår, som också kommer från Adam, så har du sagt att de inte är något, utan att vara som spott, och du har liknat deras överflöd vid en droppe som faller ur ett kärl. 57 Och nu, Herre, se, dessa hedningar, som någonsin har varit ansedda som ingenting, har börjat vara herrar över oss och sluka oss. 58 Men vi, ditt folk, som du har kallat din förstfödde, din enfödde och din ivrige älskare, äro giva i deras händer. 59 Om världen nu är skapad för vår skull, varför äger vi då inte ett arv med världen? hur länge ska detta hålla på? KAPITEL 7 1 Och när jag hade slutat tala dessa ord, sändes den ängel till mig som hade sänts till mig nätterna innan: 2 Och han sade till mig: Stå upp, Esdras, och hör de ord som jag har kommit för att säga dig. 3 Och jag sade: Tala vidare, min Gud. Då sade han till mig: Havet ligger vid en vid plats, för att det skulle bli djupt och stort. 4 Men ställ lådan var ingången smal och som en flod; 5 Vem kunde då gå ut i havet för att se på det och för att härska över det? om han inte gick genom det smala, hur kunde han då komma ut i vidden? 6 Det finns också en annan sak; En stad är byggd och belägen på en vid åker och är full av allt gott. 7 Ingången till den är smal och ligger på en farlig plats att falla, som om det vore en eld på höger sida och till vänster ett djupt vatten. 8 Och en enda väg mellan dem båda, även mellan elden och vattnet, så liten att det kunde bara o ingen man går dit på en gång. 9 Om denna stad nu gavs åt en man som arvedel, om han aldrig kommer att passera den fara som är utsatt för den, hur skall han då ta emot denna arvedel? 10 Och jag sade: Så är det, Herre. Då sade han till mig: Så är också Israels del. 11 Ty för deras skull har jag skapat världen, och när Adam överträdde mina stadgar, då blev det beslutat att nu är gjort. 12 Då blev ingångarna till denna värld trånga, fulla av sorg och nöd: de äro endast få och onda, fulla av faror, och mycket smärtsamma. 13 Ty den äldre världens ingångar var vida och säkra och förde odödlig frukt. 14 Om då de som lever anstränger sig för att inte gå in i dessa trånga och fåfängliga ting, kan de aldrig ta emot dem som är upplagda för dem. 15 Varför är du då orolig, eftersom du bara är en förgänglig man? och varför är du rörd, medan du bara är dödlig? 16 Varför har du inte tänkt i ditt sinne på detta som ska komma, snarare än det som är närvarande? 17 Då svarade jag och sade: "Herre, du som härskar, du har i din lag bestämt att de rättfärdiga skall ärva detta, men att de ogudaktiga skall gå under.
 • 9. 18 Ändå skola de rättfärdiga lida trångt och hoppas på vida; ty de som har gjort ogudaktigt hava lidit det trånga, men de skola icke se det vida. 19 Och han sade till mig. Det finns ingen domare över Gud, och ingen som har förstånd över den Högste. 20 Ty det är många som går förlorade i detta liv, därför att de föraktar Guds lag som ligger framför dem. 21 Ty Gud har givit dem som kommit en strikt befallning, vad de skulle göra för att leva, precis som de kom, och vad de skulle hålla för att undvika straff. 22 Men de var inte lydiga mot honom; men talade emot honom och tänkte på fåfänga saker; 23 Och de bedrog sig själva genom sina onda gärningar; och sade om den Högste att han inte är det; och visste inte hans vägar: 24 Men hans lag hava de föraktat och förnekat hans förbund; i hans stadgar har de inte varit trofasta och inte gjort hans gärningar. 25 Och därför, Esdras, för det tomma är tomma ting, och för det fulla är det fulla. 26 Se, tiden skall komma, då dessa tecken som jag har sagt dig skall ske, och bruden skall visa sig, och hon som kommer ut skall ses, som nu är borttagen från jorden. 27 Och var och en som blir befriad från de förutsägna ondskan skall se mina under. 28 Ty min son Jesus skall uppenbaras med dem som är med honom, och de som är kvar skall jubla inom fyra hundra år. 29 Efter dessa år skall min son Kristus dö, och alla människor som har liv. 30 Och världen skall förvandlas till den gamla tystnaden i sju dagar, såsom i de förra domarna, så att ingen människa skall finnas kvar. 31 Och efter sju dagar skall världen, som ännu inte vaknar, uppstå, och den som skall dö som är fördärvad 32 Och jorden skall återställa dem som sover i henne, och så skall stoftet de som bor i tysthet, och de hemliga platserna skall rädda de själar som var överlåtna åt dem. 33 Och den Högste skall uppenbara sig på domarens säte, och eländet skall försvinna, och det långa lidandet skall ta slut. 34 Men bara domen skall finnas kvar, sanningen skall bestå, och tron skall bli stark. 35 Och arbetet skall följa, och belöningen skall visas, och de goda gärningarna skall vara kraftfulla, och onda gärningar skall inte råda över någon härska. 36 Då sade jag: Abraham bad först för sodomiterna och Mose för de fäder som syndade i öknen. 37 Och Jesus följde honom för Israel på Akans tid: 38 Och Samuel och David för fördärvet, och Salomo för dem som skulle komma till helgedomen. 39 Och Helias för dem som fick regn; och för de döda, så att han må leva: 40 Och Hesekias för folket på Sanheribs tid, och många för många. 41 Så nu, när fördärvet har vuxit upp och ogudaktigheten har tilltagit, och de rättfärdiga har bett för de ogudaktiga; varför skulle det inte också vara så nu? 42 Han svarade mig och sade: Detta nuvarande liv är inte slutet där mycket härlighet bor; därför har de bett för de svaga. 43 Men undergångens dag skall vara slutet på denna tid och början på den kommande odödligheten, i vilken förgängelsen är över, 44 Omåttligheten är slut, otroheten är avskuren, rättfärdigheten växer fram och sanningen växer fram. 45 Då skall ingen kunna frälsa den som är fördärvad, inte heller förtrycka den som har vunnit segern. 46 Jag svarade då och sade: Detta är mitt första och sista ord, att det hade varit bättre att inte ha givit jorden åt Adam, eller att, när den gavs honom, ha hindrat honom från att synda. 47 Ty vad tjänar det till för människor nu i denna tid att leva i tyngd och efter döden att vänta efter straff? 48 O du Adam, vad har du gjort? ty fastän det var du som syndade, så har du inte fallit ensam, utan vi alla som kommer från dig. 49 För vilken nytta är det för oss, om vi lovas en odödlig tid, varvid har vi gjort de verk som leder till döden? 50 Och att det är utlovat oss ett evigt hopp, medan vi själva, som är mest ogudaktiga, är förgäves? 51 Och att det är upplagda för oss bostäder för hälsa och säkerhet, medan vi har levt ogudaktigt? 52 Och att den Högstes härlighet bevaras för att försvara dem som har levt ett försiktigt liv, medan vi har vandrat på de mest ogudaktiga vägar av alla? 53 Och att det skulle visas ett paradis, vars frukt varar för evigt, i vilket finns trygghet och medicin, eftersom vi inte kommer in i det? 54 (Ty vi har vandrat på obehagliga platser.) 55 Och att deras ansikten som har använt avhållsamhet ska lysa över stjärnorna, medan våra ansikten ska vara svartare än mörkret? 56 Ty medan vi levde och begick orättfärdighet, tänkte vi inte på att vi skulle börja lida för det efter döden. 57 Då svarade han mig och sade: Detta är tillståndet för den strid, som en människa som är född på jorden skall utkämpa; 58 att om han blir besegrad, så skall han lida såsom du har sagt; men om han vinner segern, skall han få det som jag säger. 59 Ty detta är det liv om vilket Mose talade till folket medan han levde och sade: "Välj livet för dig, så att du må leva." 60 Men de trodde inte honom, inte heller profeterna efter honom, inte heller jag som har talat till dem, 61 För att det inte skulle finnas en sådan tyngd i deras undergång, som glädje över dem som är övertygade till frälsning. 62 Jag svarade då och sade: Jag vet, Herre, att den Högste kallas barmhärtig, eftersom han förbarmar sig över dem som ännu inte kommit till världen, 63 Och även på dem som vänder sig till hans lag; 64 Och att han är tålmodig och länge uthärdar de som har syndat, som sina skapelser; 65 Och att han är rik, ty han är redo att ge där det behövs; 66 Och att han är av stor barmhärtighet, ty han förökar mer och mer barmhärtighet mot dem som är närvarande
 • 10. och som är förgångna, och även mot dem som ska komma. 67 Ty om han inte förökar sin barmhärtighet, skulle världen inte fortsätta med dem som ärva den. 68 Och han förlåter; ty om han inte gjorde så av sin godhet, så att de som begått orättfärdigheter skulle bli lättade från dem, så skulle inte tiotusendelen av människorna leva kvar. 69 Och när han är domare, om han inte förlåter dem som blivit botade genom hans ord och utsläcker de många stridigheterna, 70 Det borde finnas mycket få kvar om äventyret i en oräknelig mängd. KAPITEL 8 1 Och han svarade mig och sade: Den Högste har skapat denna värld för många, men den kommande världen för få. 2 Jag ska berätta en liknelse för dig, Esdras; Liksom när du frågar jorden, skall den säga till dig att den ger mycket form av vilket lerkärl är gjorda, men lite stoft som guld kommer ur; så är det med denna nuvarande värld. 3 Det finns många skapade, men få ska bli frälsta. 4 Så svarade jag och sade: Svälj då ner, min själ, förstånd, och ät visdom. 5 Ty du har samtyckt till att höra och är villig att profetera, ty du har inte längre utrymme än bara att leva. 6 O Herre, om du inte tillåter din tjänare, att vi må be inför dig, och du ger oss frö till vårt hjärta och kultur till vårt förstånd, så att det kan komma frukt av det; hur skall var och en leva som är fördärvad, som bär en mans plats? 7 Ty du är ensam, och vi alla är ett verk av dina händer, som du har sagt. 8 Ty när kroppen nu är formad i moderns sköte och du ger den lemmar, är din varelse bevarad i eld och vatten, och nio månader uthärdar ditt arbete din varelse som är skapad i henne. 9 Men det som bevarar och bevaras, skall både bevaras, och när tiden kommer, utlämnar det bevarade moderlivet det som växte i det. 10 Ty du har befallt av kroppens delar, det vill säga från brösten, att ge mjölk, som är frukten av brösten, 11 På det att det som är skapat må få näring för en tid, tills du överlåter det till din nåd. 12 Du uppfostrade det med din rättfärdighet och fostrade det i din lag och omvandlade det med din rätt. 13 Och du skall döda den som din varelse och göra den levande som ditt verk. 14 Om du därför förgör honom som med så stort möda har skapats, är det lätt att förordnas genom ditt bud, så att det som gjorts kan bevaras. 15 Nu, Herre, jag vill tala; beröra människan i allmänhet, du vet bäst; men rörande ditt folk, för vars skull jag är ledsen; 16 Och för din arvedel, för vars sak jag sörjer; och för Israel, för vilket jag är tung; och för Jakob, för vars skull jag är orolig; 17 Därför vill jag börja be inför dig för mig själv och för dem, ty jag ser fallen för oss som bor i landet. 18 Men jag har hört den kommande domarens snabbhet. 19 Hör därför min röst och förstå mina ord, så skall jag tala inför dig. Detta är början på Esdras ord, innan han togs upp: och jag s hjälpa, 20 O Herre, du som bor i evighet som ser ovanifrån ting i himlen och i luften; 21 Vars tron är ovärderlig; vars härlighet kanske inte kan förstås; inför vilka änglars härar står med bävan, 22 Vars tjänst är förtrogen med vind och eld; vars ord är sant och ord ständiga; vars bud är starkt och ordningen fruktansvärd; 23 Vars blick förtorkar djupen, och vreden får bergen att smälta bort; som sanningen vittnar om: 24 O, hör din tjänares bön, och lyssna till din skapelses bön. 25 Ty så länge jag lever skall jag tala, och så länge jag har förstånd skall jag svara. 26 Se inte till ditt folks synder; utan på dem som tjäna dig i sanning. 27 Beakta inte hedningarnas ogudaktiga påhitt, utan lusten hos dem som bevara dina vittnesbörd i elände. 28 Tänk inte på dem som låtsas har vandrat inför dig, utan kom ihåg dem, som enligt din vilja ha känt din fruktan. 29 Låt det inte vara din vilja att förgöra dem som har levt som vilddjur; utan att se på dem som tydligt har lärt din lag. 30 Var inte förargad över dem som anses värre än vilddjuren; men älska dem som alltid sätter sin förtröstan på din rättfärdighet och härlighet. 31 Ty vi och våra fäder tyna bort av sådana sjukdomar, men för oss syndare skall du kallas barmhärtig. 32 Ty om du har en önskan att förbarma dig över oss, så skall du kallas barmhärtig mot oss, nämligen som inte har några rättfärdiga gärningar. 33 Ty de rättfärdiga, som har många goda gärningar undanlagda hos dig, skola få lön av sina egna gärningar. 34 Ty vad är människan, att du förargas över henne? eller vad är ett förgängligt släkte, att du skulle vara så bitter mot det? 35 Ty i sanning finns ingen bland dem som är födda, utan han har handlat ogudaktigt; och bland de troende finns ingen som inte har gjort fel. 36 Ty i detta, o Herre, skall din rättfärdighet och din godhet förkunnas, om du är barmhärtig mot dem som inte har förtröstan på goda gärningar. 37 Då svarade han mig och sade: "Något har du talat rätt, och det skall ske enligt dina ord." 38 Ty jag tänker verkligen inte på deras sinnelag som har syndat före döden, före domen, före undergången. 39 Men jag skall glädja mig över de rättfärdigas sinnelag, och jag skall också komma ihåg deras pilgrimsfärd och frälsningen och belöningen som de skall få. 40 Liksom jag har talat nu, så skall det ske. 41 Ty likasom jordbrukaren sår mycket utsäde på jorden och planterar många träd, men det som sås gott på sin tid kommer inte upp, och inte heller allt som är sått slår rot. i världen; de skola inte alla bli frälsta.
 • 11. 42 Jag svarade då och sade: Om jag har funnit nåd, låt mig tala. 43 Liksom jordbrukarens säd förgår, om den inte kommer upp och inte får ditt regn i rätt tid; eller om det kommer för mycket regn och förstör det: 44 Så förgås också människan, som är formad med dina händer och kallas din egen bild, eftersom du är lik honom, för vars skull du har skapat allt och liknat honom vid jordbrukarens säd. 45 Var inte vred på oss utan skona ditt folk och förbarma dig över din egen arvedel, ty du är barmhärtig mot din skapelse. 46 Då svarade han mig och sade: Det som är närvarande är för närvarande, och det som ska komma för dem som ska komma. 47 Ty du kommer långt ifrån att du skulle kunna älska min skapelse mer än jag, men jag har ofta dragit mig nära dig och till den, men aldrig till de orättfärdiga. 48 Även här är du förunderlig inför den Högste: 49 Därigenom har du ödmjukat dig, såsom det befaller dig, och inte bedömt dig värdig att bli mycket förhärligad bland de rättfärdiga. 50 Ty många stora olyckor skall drabba dem som i den sista tiden skall bo i världen, därför att de har vandrat i stor stolthet. 51 Men förstå du själv och sök äran för dem som är som du. 52 Ty paradiset har öppnats för er, livets träd är planterat, den kommande tiden är förberedd, överflöd är berett, en stad är byggd och vila är tillåten, ja, fullkomlig godhet och vishet. 53 Det ondas rot är förseglad från dig, svagheten och malen är dold för dig, och fördärvet flyr till helvetet för att glömmas. 54 Sorgerna går över, och till slut visas odödlighetens skatt. 55 Och ställ därför inte längre frågor angående mängden av dem som går under. 56 Ty när de hade tagit friheten, föraktade de den Högste, föraktade hans lag och övergav hans vägar. 57 Dessutom har de trampat ner hans rättfärdiga, 58 Och de sade i deras hjärtan att det inte finns någon Gud; ja, och att veta att de måste dö. 59 Ty såsom det ovannämnda skall ta emot eder, så är törst och smärta beredd för dem; ty det var inte hans vilja att människor skulle komma till intet. 60 Men de som skapas har orenade namnet på hans som skapade dem och var otacksamma mot honom som beredde liv åt dem. 61 Och därför är min dom nu för handen. 62 Detta har jag inte visat för alla, utan för dig och några få som dig. Då svarade jag och sa: 63 Se, Herre, nu har du visat mig mängden av under som du skall börja göra i de sista tiderna; men vid vilken tid har du inte visat mig. KAPITEL 9 1 Han svarade mig då och sade: Mät tiden noga i sig själv, och när du ser en del av de tecken som jag har sagt dig tidigare, 2 Då skall du förstå att det är samma tid då den Högste skall börja besöka den värld som han skapade. 3Därför när det ska ses jordbävningar och uppståndelser bland människorna i världen: 4 Då skall du förstå att den Högste talade om detta från de dagar som var före dig, ja från början. 5 Ty liksom allt som är skapat i världen har en början och ett slut, och slutet är uppenbart: 6 Så har också den Högstes tider tydliga början i förundran och kraftfulla gärningar, och slutar i verkningar och tecken. 7 Och var och en som blir frälst och kan fly genom sina gärningar och genom tro, på vilken ni har trott, 8 De skall bliva bevarade från dessa faror och se min frälsning i mitt land och inom mina gränser, ty jag har helgat dem åt mig från början. 9 Då skola de hamna i bedrövlig fall, som nu har misshandlat mina vägar, och de som har förkastat dem med misshandel, skola bo i plågor. 10 Ty sådana som i sitt liv har fått förmåner och inte känt mig; 11 Och de som har avskydde min lag, medan de ännu hade frihet, och när omvändelsen ännu stod öppen för dem, förstod de inte utan föraktade den; 12 Den samme måste veta det efter döden av smärta. 13 Och var därför inte nyfiken på hur de ogudaktiga skall straffas och när, utan fråga hur de rättfärdiga skall bli frälsta, vems världen är och för vem världen är skapad. 14 Då svarade jag och sade: 15 Jag har sagt förut, och tala nu, och kommer att tala det också härefter, att det finns många fler av dem som går under, än av dem som kommer att bli frälsta: 16 Liksom en våg är större än en droppe. 17 Och han svarade mig och sade: Såsom åkern är, så är också sädet; som blommorna är, sådana är också färgerna; sådan som arbetaren är, sådan är också arbetet; och som jordbrukaren är sig själv, så är också hans jordbruk, ty det var världens tid. 18 Och när jag nu beredde världen, som ännu inte hade skapats, för dem att bo i de nu levande, så talade ingen emot mig. 19 Ty då lydde var och en, men nu är deras seder som är skapade i denna skapade värld fördärvade av en evig säd och av en outgrundlig lag försvinna. 20 Då såg jag på världen, och se, det var fara för de tankar som hade kommit in i den. 21 Och jag såg och skonade den mycket, och jag har bevarat mig en druva av klasen och en växt av ett stort folk. 22 Må folkmassan då gå under, som föddes förgäves; och låt min druva och min växt bevaras; ty med stort arbete har jag gjort det fullkomligt. 23 Men om du vill upphöra ännu sju dagar, (men du skall inte fasta i dem,
 • 12. 24 Men gå in på ett fält av blommor, där inget hus är byggt, och ät bara fältets blommor; smaka inget kött, drick inget vin utan ät bara blommor ;) 25 Och be ständigt till den Högste, då skall jag komma och tala med dig. 26 Så gick jag in på fältet som kallas Ardath, såsom han hade befallt mig; och där satt jag bland blommorna och åt av markens örter, och köttet därav gjorde mig mätt. 27 Efter sju dagar satte jag mig på gräset, och mitt hjärta var förvirrat inom mig, som förut. 28 Och jag öppnade min mun och började tala inför den Högste och sade: 29 Herre, du som har visat dig för oss, du blev visad för våra fäder i öknen, på en plats där ingen trampade, på en karg plats, när de drog ut ur Egypten. 30 Och du talade och sade: "Hör mig, Israel! och märk mina ord, du Jakobs säd. 31 Ty se, jag sår min lag i eder, och den skall bära frukt i eder, och I skolen bliva ärade i den för evigt. 32 Men våra fäder, som tagit emot lagen, höllo den inte och höllo inte dina förordningar, och även om frukten av din lag inte gick under, kunde den inte heller, ty den var din; 33 Men de som tog emot det omkom, eftersom de inte höllo det som såddes i dem. 34 Och se, det är en sed, när jorden har tagit emot utsäde, eller havet ett skepp eller något kärl, kött eller dryck, att det som försvann, vari det såddes eller kastades i, 35 Också det som såtts eller kastats däri eller tagits emot, förgår och förblir inte hos oss; men med oss har det inte skett så. 36 Ty vi som har tagit emot lagen går förlorade genom synden, och även vårt hjärta som tagit emot den 37 Trots att lagen inte förgår, utan förblir där inne hans styrka. 38 Och när jag talade detta i mitt hjärta, såg jag tillbaka med mina ögon, och på höger sida såg jag en kvinna, och se, hon sörjde och grät med hög röst och var mycket bedrövad i hjärtat, och hennes kläderna var sönderslitna, och hon hade aska på sitt huvud. 39 Då släppte jag mina tankar som jag var i, och vände mig till henne, 40 Och han sade till henne: Varför gråter du? varför är du så bedrövad i ditt sinne? 41 Och hon sade till mig: "Herre, låt mig vara i fred, så att jag må sörja mig och lägga till min sorg, ty jag är mycket upprörd i mitt sinne och förtryckt." 42 Och jag sade till henne: Vad är det med dig? Berätta för mig. 43 Hon sade till mig: Jag, din tjänare, har varit ofruktbar och inte haft något barn, fastän jag hade en man i trettio år, 44 Och under de trettio åren gjorde jag ingenting annat dag och natt och varje timme, utan att jag bad till den Högste. 45 Efter trettio år hörde Gud mig din tjänarinna, såg på min elände, tänkte på min nöd och gav mig en son; och jag blev mycket glad över honom, likaså min man och alla mina grannar, och vi gav stor ära åt honom den Allsmäktige. 46 Och jag närde honom med stor möda. 47 Så när han växte upp och kom till den tid att han skulle få en hustru, gjorde jag en festmåltid. KAPITEL 10 1 Och det hände sig, att när min son gick in i sin bröllopskammare, föll han ner och dog. 2 Då störtade vi alla ljusen, och alla mina grannar reste sig upp för att trösta mig; så vilade jag till den andra dagen om natten. 3 Och det hände sig, när de alla hade slutat för att trösta mig, så kunde jag vara tyst; då stod jag upp om natten och flydde och kom hit till denna åker, såsom du ser. 4 Och jag har nu för avsikt att inte återvända till staden, utan här för att stanna och varken äta eller dricka, utan ständigt sörja och fasta tills jag dör. 5Då lämnade jag de funderingar där jag var, och talade till henne i vrede och sade: 6 Du dåraktiga kvinna framför allt, ser du inte vår sorg, och vad händer med oss? 7 Huru den Sion, vår moder, är full av all tyngd och mycket ödmjuk, sörjande mycket sår? 8 Och nu, när vi alla sörjer och är ledsna, för vi är alla i tyngd, sörjer du för en son? 9 Ty fråga jorden, så skall hon säga dig att det är hon som borde sörja över så mångas fall som växer över henne. 10 Ty ur henne kom alla först, och ur henne skola alla andra komma, och se, nästan alla går de in i fördärvet, och en mängd av dem är fullständigt utrotade. 11 Vem skulle då sörja mer än hon, som har förlorat en så stor skara? och inte du, som är ledsen utom en? 12 Men om du säger till mig: Min klagan är inte som jordens, ty jag har förlorat frukten av mitt liv, som jag bar fram med smärtor och bar med sorger; 13 Men jorden är inte så, ty den skara som finns på den efter jordens lopp är borta, som den kom. 14 Då säger jag till dig: Som du har fött med möda; så har också jorden givit sin frukt, nämligen människan, från början åt honom som skapade henne. 15 Behåll därför din sorg för dig själv och bär med gott mod det som har drabbat dig. 16 Ty om du erkänner Guds beslutsamhet att vara rättvis, så skall du både ta emot din son i tid och bli berömd bland kvinnor. 17 Gå sedan in i staden till din man. 18 Och hon sade till mig: Det vill jag inte göra. Jag vill inte gå in i staden, men här skall jag dö. 19 Så fortsatte jag att tala vidare till henne och sade: 20 Gör inte så, utan låt dig få råd. av mig: för hur många är Sions motgångar? bli tröstade med hänsyn till Jerusalems sorg. 21 Ty du ser att vår helgedom är ödelagd, vårt altare nedbrutet, vårt tempel förstört; 22Vår psalter är nedlagd på marken, vår sång är tystad, vår glädje är till ända, vår ljusstakes ljus är släckt, vårt förbundsark är förstört, våra heliga ting är orenade, och namnet som som kallas till oss är nästan vanhelgat: våra barn är på skam, våra präster har blivit uppbrända, våra
 • 13. leviter har gått i fångenskap, våra jungfrur är orenade och våra hustrur förälskade; våra rättfärdiga män fördes bort, våra små förintades, våra unga män fördes i träldom och våra starka män har blivit svaga. 23 Och, vilket är det största av allt, Sions sigill har nu förlorat sin ära; ty hon är överlämnad i händerna på dem som hatar oss. 24 Och skaka därför av dig din stora tyngd och lägg bort den stora mängden av sorger, så att den Mäktige må vara dig barmhärtig igen, och den Högste skall ge dig vila och lättnad från ditt arbete. 25 Och det hände sig, medan jag talade med henne, se, hennes ansikte lyste plötsligt mycket, och hennes ansikte glittrade, så att jag blev rädd för henne och funderade på vad det kunde vara. 26 Och se, plötsligt utbröt hon ett stort skrik, mycket fruktansvärt, så att jorden darrade av kvinnans brus. 27 Och jag såg, och se, kvinnan visade sig inte längre för mig, utan det var en stad byggd och en stor plats visade sig från grunden; då blev jag rädd och ropade med hög röst och sade: 28 Var är ängeln Uriel, som kom till mig först? ty han har låtit mig falla i många transer, och mitt slut har förvandlats till fördärv, och min bön till tillrättavisning. 29 Och se, när jag talade dessa ord, kom han till mig och såg på mig. 30 Och se, jag låg som en död, och mitt förstånd togs ifrån mig; och han tog mig vid höger hand och tröstade mig och ställde mig på mina fötter och sade till mig: 31 Vad är det med dig? och varför är du så orolig? Och varför är ditt förstånd och ditt hjärtas tankar oroligt? 32 Och jag sade: Därför att du har övergivit mig, och ändå gjorde jag enligt dina ord, och jag gick ut på fältet, och se, jag har sett, och ändå ser jag, att jag inte kan uttrycka det. 33 Och han sade till mig: Stå upp manligt, så skall jag råda dig. 34 Då sade jag: Tala vidare, min herre, i mig; överge mig bara inte, så att jag inte dör förvirrad av mitt hopp. 35 Ty jag har sett att jag inte visste, och jag hör att jag inte vet. 36 Eller är mitt förnuft vilseled, eller min själ i en dröm? 37 Nu ber jag dig därför att du vill visa din tjänare denna syn. 38 Han svarade mig då och sade: "Hör mig, så skall jag meddela dig och säga dig varför du är rädd; ty den Högste skall uppenbara många hemliga ting för dig." 39 Han har sett att din väg är rätt, därför att du ständigt sörjer över ditt folk och framför en stor klagan över Sion. 40 Detta är alltså meningen med den syn som du nyligen såg: 41 Du såg en kvinna sörja, och du började trösta henne. 42 Men nu ser du inte längre kvinnans liknelse, utan det visade sig för dig en byggd stad. 43 Och medan hon berättade för dig om sin sons död, så är detta lösningen: 44 Denna kvinna, som du såg, är Sion. 45 Däremot, säger jag, hon sade till dig, att hon har varit trettio år ofruktbar; det är de trettio år då det inte fanns något offer i henne. 46 Men efter trettio år byggde Salomo staden och offrade offer och födde sedan den ofruktbara en son. 47 Och när hon berättade för dig att hon gav honom näring med möda: det var bostaden i Jerusalem. 48 Men när hon sade till dig: Min son, som kom in i sin äktenskapskammare, råkade ha misslyckats och dog; detta var förödelsen som kom till Jerusalem. 49 Och se, du såg hennes liknelse, och eftersom hon sörjde över sin son, började du trösta henne; och av dessa händelser ska dessa öppnas för dig. 50 Ty nu ser den Högste att du är obehagligt bedrövad och lider av hela ditt hjärta för henne, så har han visat dig ljuset av hennes härlighet och hennes skönhet. 51 Och därför bjöd jag dig att stanna kvar på fältet där inget hus var byggt. 52 Ty jag visste att den Högste skulle visa dig detta. 53Därför bjöd jag dig att gå ut på marken, där det inte fanns någon grund till någon byggnad. 54 Ty på den plats där den Högste börjar visa sin stad, kan ingen människas byggnad bestå. 55 Och frukta därför inte, låt inte ditt hjärta bli förskräckt, utan gå in och se byggnadens skönhet och storhet, så mycket som dina ögon kan se. 56 Och då skall du höra så mycket som dina öron kan förstå. 57 Ty du är välsignad över många andra och är kallad med den Högste; och det är bara få. 58 Men i morgon på natten skall du stanna här; 59 Och så skall den Högste visa dig syner om de höga ting, som den Högste kommer att göra med dem som bor på jorden i de sista dagarna. Så jag sov den natten och en till, som han befallde mig. KAPITEL 11 1 Då såg jag en dröm, och se, en örn steg upp från havet, som hade tolv befjädrade vingar och tre huvuden. 2 Och jag såg, och se, hon bredde ut sina vingar över hela jorden, och alla luftens vindar blåste mot henne och samlades. 3 Och jag såg, och ur hennes fjädrar växte andra motsatta fjädrar; och de blev små fjädrar och små. 4 Men hennes huvuden var i vila: huvudet i mitten var större än det andra, men det vilade med resten. 5 Dessutom såg jag, och se, örnen flög med sina fjädrar och regerade på jorden och över dem som bodde där. 6 Och jag såg att allt under himlen var föremål för henne, och ingen talade emot henne, inte en enda varelse på jorden. 7 Och jag såg, och se, örnen reste sig på sina klor och talade till sina fjädrar och sade: 8 Se inte allt på en gång: sov var och en på sin plats, och vaka efter kurs: 9 Men låt huvudena bevaras till det sista. 10 Och jag såg, och se, rösten gick inte ur hennes huvuden, utan från mitten av hennes kropp. 11 Och jag räknade hennes motsatta fjädrar, och se, det var åtta av dem. 12 Och jag såg, och se, på höger sida reste sig en fjäder och regerade d över hela jorden;
 • 14. 13 Och så hände det, att när det regerade, kom slutet på det, och dess plats visade sig inte längre; så stod nästa efterföljare upp. och regerade och hade en stor tid; 14 Och det hände sig att när det regerade, kom också slutet på det, som det första, så att det inte längre visade sig. 15 Då kom en röst till den och sade: 16Hör, du som har haft härska över jorden så länge: detta säger jag dig, innan du inte längre börjar synas, 17 Ingen efter dig skall nå din tid, inte heller till hälften av den. 18 Då stod den tredje upp och regerade som den andre förut, och visade sig inte heller mer. 19 Så gick det med allt som var kvar, den ena efter den andra, så att var och en regerade, och sedan visade sig inte mer. 20 Då såg jag, och se, med tiden stod fjädrarna som följde upp på höger sida, för att också de skulle kunna regera; och några av dem härskade, men inom en stund visade de sig inte längre: 21 Ty några av dem var uppställda, men regerade inte. 22 Efter detta såg jag, och se, de tolv fjädrarna syntes inte längre, inte heller de två små fjädrarna. 23 Och det fanns inte mer på örnens kropp, utan tre vilande huvuden och sex små vingar. 24 Då såg jag också att två små fjädrar skilde sig från de sex och stannade kvar under huvudet på högra sidan, ty de fyra fortsatte på sin plats. 25 Och jag såg, och se, fjädrarna som var under vingen tänkte sätta sig upp och ha härskaren. 26 Och jag såg, och se, där stod en uppställd, men snart syntes den inte längre. 27 Och den andra var tidigare borta än den första. 28 Och jag såg, och se, de två som var kvar tänkte också för sig själva att regera. 29 Och när de tänkte så, se, då vaknade ett av huvudena som låg i vila, nämligen det som var mitt ibland; ty det var större än de två andra huvudena. 30 Och då såg jag att de två andra huvudena var förenade med den. 31 Och se, huvudet vändes med dem som var med det och åt upp de två fjädrarna under vingen som skulle ha regerat. 32 Men detta huvud förskräckte hela jorden och härskade på den över alla som bodde på jorden under mycket förtryck; och det hade världens styrelse mer än alla de vingar som hade varit. 33 Och efter detta såg jag, och se, huvudet som var i mitten visade sig plötsligt inte längre, som vingarna. 34 Men där fanns de två huvudena kvar, som likaledes rådde över jorden och över dem som bodde där. 35 Och jag såg, och se, huvudet på höger sida förtärde det som var på vänster sida. 36 Då leder jag en röst, som sade till mig: Se framför dig och betrakta det du ser. 37 Och jag såg, och se, som ett rytande lejon jagat ut ur skogen, och jag såg att han sände ut en mansröst till örnen och sade: 38Hör du, jag vill tala med dig, och den Högste skall säga till dig: 39 Är det inte du som är kvar av de fyra vilddjuren, som jag låtit regera i min värld, för att deras tiders ände skulle komma genom dem? 40 Och den fjärde kom och besegrade alla de vilda djuren och hade makt över världen med stor fruktan och över hela jordens omgivning med mycket ogudaktigt förtryck. och så länge bodde han på jorden med svek. 41 Ty jorden har du inte dömt med sanning. 42 Ty du har plågat de ödmjuka, du har skadat de fridfulla, du har älskat lögnare och förstört boningar för dem som bär frukt, och har kastat ner murarna för sådana som inte har gjort dig något ont. 43 Därför har din orättfärdighet kommit upp till den Högste, och din stolthet till den Mäktige. 44 Den Högste har också sett på de högmodiga tiderna, och se, de är slut, och hans styggelser har fullbordats. 45 Och därför visar sig inte mer, du örn, inte dina hemska vingar, inte dina onda fjädrar eller dina illvilliga huvuden, inte heller dina skadande klor eller hela din fåfänga kropp. 46 På det att hela jorden må vidmakthållas och återvända, räddad från ditt våld, och att hon må hoppas på dom och barmhärtighet från honom som har skapat henne. KAPITEL 12 1 Och det hände sig, medan lejonet talade dessa ord till örnen, att jag såg: 2 Och se, huvudet som var kvar och de fyra vingarna visade sig inte längre, och de två gick dit och satte sig upp för att regera, och deras rike var litet och fullt av uppståndelse. 3 Och jag såg, och se, de visade sig inte mer, och hela örnens kropp brändes, så att jorden var i stor fruktan; då vaknade jag ur mitt sinnes oro och oro och av stor fruktan, och sade till min ande: 4 Se, detta har du gjort mot mig, genom att du utforskar den Högstes vägar. 5 Se, ändå är jag trött i mitt sinne och mycket svag i min ande; och liten styrka finns i mig, för den stora fruktan som jag drabbades av denna natt. 6 Därför vill jag nu be den Högste att han tröstar mig intill slutet. 7 Och jag sade: Herre, som härskar, om jag har funnit nåd före t din syn, och om jag är rättfärdig med dig inför många andra, och om min bön verkligen kommer upp inför ditt ansikte; 8 Trösta mig då, och visa mig din tjänare tolkningen och den tydliga skillnaden i denna fruktansvärda syn, så att du fullkomligt kan trösta min själ. 9 Ty du har dömt mig värdig att visa mig de sista gångerna. 10 Och han sade till mig: Detta är tolkningen av synen: 11 Örnen, som du såg stiga upp ur havet, är det rike som sågs i din bror Daniels syn. 12 Men det blev inte förklarat för honom, därför förkunnar jag det nu för dig.
 • 15. 13 Se, dagar skall komma, då ett rike skall uppstå på jorden, och det skall fruktas över alla riken som var före det. 14 I samma ska tolv kungar regera, den ene efter den andre. 15 Varav den andra ska börja regera och ha mer tid än någon av de tolv. 16 Och detta beteckna de tolv vingarna, som du såg. 17 Vad gäller rösten som du hörde tala och som du inte såg att gå ut från huvudena utan från dess kropp, så här är tolkningen: 18 Att det efter det rikes tid skall uppstå stora stridigheter, och det skall stå i fara att misslyckas; dock skall det då inte falla, utan återupprättas till sin början. 19 Och medan du såg de åtta små fjädrarna som klistrade på hennes vingar, så här är tolkningen: 20 Att det i honom skola uppstå åtta kungar, vilkas tider skall vara korta och deras år snabba. 21 Och två av dem skola förgås, varvid mellantiden närmar sig; fyra skola bevaras tills deras ände börjar närma sig, men två skall bevaras intill slutet. 22 Och medan du såg tre huvuden vila, är detta tolkningen: 23 I sina sista dagar skall den Högste uppstå tre riken och förnya många ting däri, och de skall råda över jorden, 24 Och bland dem som bor där, med mycket förtryck, framför alla dem som var före dem; därför kallas de för örnens huvuden. 25 Ty dessa är de som skall fullborda hans ondska och som skall fullborda hans sista ände. 26 Och medan du såg att det stora huvudet inte längre visade sig, betyder det att en av dem ska dö på sin säng, och ändå med smärta. 27 Ty de två som är kvar skola dödas med svärd. 28 Ty den enes svärd skall förtära den andre, men till sist skall han själv falla genom svärdet. 29 Och du såg två fjädrar under vingarna gå över huvudet på högra sidan; 30 Det betyder att det är dessa som den Högste har bevarat intill deras slut: detta är det lilla riket och fullt av problem, som du såg. 31 Och lejonet, som du såg stiga upp ur skogen och ryta och tala till örnen och tillrättavisa henne för hennes orättfärdighet med alla de ord som du har hört; 32 Detta är den smorde, som den Högste har bevarat för dem och för deras ondska intill änden: han skall tillrättavisa dem och förbrylla dem med deras grymhet. 33 Ty han skall ställa dem levande framför sig i domen, och han skall tillrättavisa dem och tillrättavisa dem. 34 Ty resten av mitt folk skall han med barmhärtighet rädda dem som har trängts på mina gränser, och han skall glädja dem tills domens dag kommer, om vilken jag har talat till dig från början. 35 Detta är drömmen som du såg, och dessa är tolkningarna. 36 Du har bara mötts för att få veta den Högstes hemlighet. 37Skriv därför upp allt detta som du har sett i en bok och göm det: 38 Och lär dem för de kloka av folket, vars hjärtan du vet kan förstå och bevara dessa hemligheter. 39 Men vänta du här själv ännu sju dagar, så att det må visas dig, vad den Högste behagar att förkunna för dig. Och med det gick han sin väg. 40 Och det hände sig, när allt folket såg att de sju dagarna var förflutna, och jag inte kommer tillbaka in i staden, samlade de dem alla, från den minsta till den största, och kom till mig och sade: 41 Vad har vi sårat dig? Och vad ont har vi gjort mot dig, att du överger oss och sitter här på denna plats? 42 Ty av alla profeterna är du bara kvar från oss, som en klunga av årgången och som ett ljus på en mörk plats, och som en fristad eller ett skepp bevarat från stormen. 43 Är inte det onda som har kommit till oss tillräckligt? 44 Om du överger oss, hur mycket bättre hade det varit för oss, om vi också hade blivit brända mitt i Sion? 45 Ty vi är inte bättre än de som dog där. Och de grät med hög röst. Då svarade jag dem och sade: 46 Var vid god tröst, Israel; och var inte tung, du Jakobs hus! 47 Ty den Högste har du i åminnelse, och den Mäktige har inte glömt dig i frestelsen. 48 Vad mig beträffar, jag har inte övergivit dig, och jag har inte vikit ifrån dig, utan jag har kommit till denna plats för att be om Sions ödeläggelse, och att jag kan söka nåd för ditt låga stånd. din fristad. 49 Och gå nu hem var och en, och efter dessa dagar skall jag komma till dig. 50 Så gick folket in i staden, som jag hade befallt dem: 51 Men jag stannade kvar på fältet i sju dagar, såsom ängeln hade befallt mig; och åt endast på den tiden av markens blommor och åt mitt kött av örter. KAPITEL 13 1 Och det hände sig efter sju dagar att jag drömde en dröm om natten. 2 Och se, en vind kom upp från havet, så att den rörde alla dess vågor. 3 Och jag såg, och se, den mannen blev stark med himlens tusentals, och när han vände om för att se, darrade allt som sågs under honom. 4 Och så snart rösten gick ut ur hans mun, brände de upp alla som hörde hans röst, som jorden sviktar när den känner elden. 5 Och efter detta såg jag, och se, en skara män, av antalet, från himlens fyra vindar församlades för att underkuva mannen som kom upp ur havet 6 Men jag såg, och se, han hade gravat sig ett stort berg och flög upp på det. 7 Men jag skulle ha sett området eller platsen där kullen var utgravad, och jag kunde inte. 8 Och efter detta såg jag, och se, alla som hade samlats för att underkuva honom var mycket rädda och vågade ändå slåss. 9 Och se, när han såg våldet från folkmassan som kom, lyfte han inte upp sin hand eller höll inte svärd eller något krigsredskap.
 • 16. 10 Men bara jag såg att han sände ut ur sin mun, som det hade varit en eldstöt, och ur hans läppar en flammande andedräkt, och ur sin tunga kastade han ut gnistor och stormar. 11 Och de var alla blandade; eldsprängningen, den flammande andedräkten och det stora stormen; och föll med våld mot folkmassan som var beredd att strida och brände upp dem var och en, så att plötsligt av en oräknelig skara ingenting kunde anas, utan bara damm och röklukt; när jag såg detta blev jag rädd . 12 Sedan såg jag samma man komma ner från berget och kalla till sig en annan fridfull skara. 13 Och det kom mycket folk till honom, över vilka några blev glada, några var ledsna, och några av dem blev bundna, och andra, några kom med av dem som offrades; då blev jag sjuk av stor fruktan, och jag vaknade upp och sade: 14 Du har visat din tjänare dessa under från början, och du har ansett mig värdig att ta emot min bön. 15 Visa mig nu ännu en tolkning av denna dröm. 16 Ty när jag blir gravid i mitt förstånd, ve dem som blir kvar i de dagarna och mycket mer ve dem som inte är kvar! 17 Ty de som inte var kvar var i tyngd. 18 Nu förstår jag vad som är förlagt i de sista dagarna, som skall hända dem och dem som blivit kvar. 19 Därför hamna de i stora faror och många nödvändigheter, såsom dessa drömmar förkunnar. 20 Ändå är det lättare för den som är i fara att komma in i dessa ting än att förgås som ett moln från världen och att inte se det som händer i de sista dagarna. Och han svarade mig och sade: 21 Synens uttydning skall jag visa dig, och jag skall öppna för dig det som du har begärt. 22 Medan du har talat om dem som blivit kvar, så är tolkningen: 23 Den som uthärdar faran på den tiden har bevarat sig själv; de som hamnat i fara är sådana som har gärningar och tro mot den Allsmäktige. 24 Vet därför detta, att de som lämnas kvar är saligare än de som är döda. 25 Detta är meningen med synen: Medan du såg en man komma upp ur havet: 26 Det är han som Gud den Högste har hållit en stor tid, som av sig själv skall rädda hans skapelse, och han skall befalla dem som blivit kvar. 27 Och du såg att det kom ur hans mun som en vindstöt och eld och storm; 28 Och att han inte höll varken svärd eller något krigsredskap, utan att hans intåg förstörde hela folkmassan som kom för att underkuva honom; detta är tolkningen: 29 Se, de dagar kommer, då den Högste skall börja befria dem som äro på jorden. 30 Och han skall komma till förvåning för dem som bor på jorden. 31 Och man skall åta sig att strida mot en annan, en stad mot en annan, en plats mot en annan, ett folk mot ett annat och ett rike mot ett annat. 32 Och tiden skall vara då dessa ting skall ske, och de tecken skall ske som jag visat dig förut, och då skall min Son förkunnas, som du såg som en man stiga upp. 33 Och när allt folket hör hans röst, skall var och en i sitt eget land lämna den strid som de har mot varandra. 34 Och en oräknelig skara skall församlas, såsom du såg dem, villig att komma och övervinna honom genom strid. 35 Men han skall stå på toppen av Sions berg. 36 Och Sion skall komma och visas för alla människor, beredd och uppbyggd, som du såg kullen gravad utan händer. 37 Och denne min Son skall tillrättavisa dessa folks ogudaktiga påhitt, som för sitt onda liv har fallit i stormen; 38 Och han skall lägga fram deras onda tankar för dem och de plågor som de skall börja plågas med, som är som en låga, och han skall förgöra dem utan möda genom lagen som är lik mig. 39 Och du såg att han samlade en annan fridfull skara till sig; 40 Dessa är de tio stammar som fördes bort från sitt eget land på konung Oseas tid, som Salmanasar, kungen av Assyrien, förde bort i fångenskap, och han förde dem över vattnet, och så kom de till ett annat land . 41 Men de fattade detta råd sinsemellan, att de skulle lämna hedningarnas skara och bege sig ut till ett annat land, där mänskligheten aldrig har bott, 42 för att de där skulle hålla sina stadgar, som de aldrig höll i sitt eget land. 43 Och de gick in till Eufrat genom flodens trånga platser. 44 Ty då gjorde den Högste tecken för dem och höll kvar floden, tills de gick förbi. 45 Ty genom det landet fanns en stor väg att gå, nämligen ett och ett halvt år, och samma trakt kallas Arsareth. 46 Sedan bodde de där intill den sista tiden; och nu när de börjar komma, 47 Den Högste skall åter dölja bäckens källor, så att de kan gå igenom; därför såg du folkmassan med frid. 48 Men de som blivit kvar av ditt folk är de som finns inom mina gränser. 49 När han nu förgör den stora mängden folk som är församlade, då skall han försvara sitt folk som är kvar. 50 Och då skall han göra dem stora under. 51 Då sade jag: Herre, du som härskar, visa mig detta: Varför har jag sett mannen komma upp ur havet? 52 Och han sade till mig: Liksom du varken kan söka eller veta vad som är i havets djup, så kan ingen människa på jorden se min Son eller de som är med honom, utan på dagen . 53 Detta är tolkningen av drömmen som du såg, och genom vilken du bara är upplyst här. 54 Ty du har övergivit din egen väg och tillämpat din flit på min lag och sökt den. 55 Ditt liv har du bestämt i vishet, och du har kallat förstånd till din moder. 56 Och därför har jag visat dig den Högstes skatter: efter tre andra dagar skall jag tala annat till dig och förkunna för dig mäktiga och underliga ting.
 • 17. 57 Sedan gick jag ut på marken och prisade och tackade den Högste mycket för hans under som han gjorde i tid; 58 Och därför att han styr densamma och sådant som faller på deras tider, och där satt jag i tre dagar. KAPITEL 14 1 Och det hände sig på tredje dagen att jag satt under en ek, och se, en röst kom ur en buske mitt emot mig och sade: Esdras, Esdras. 2 Och jag sade: Här är jag, Herre, och jag stod upp på mina fötter. 3 Då sade han till mig: I busken uppenbarade jag mig uppenbarligen för Mose och talade med honom, när mitt folk tjänade i Egypten. 4 Och jag sände honom och förde mitt folk ut ur Egypten och förde honom upp till berget där jag höll honom vid mig en lång tid, 5 Och berättade för honom många underliga saker och visade honom tidens hemligheter och slutet; och befallde honom och sade: 6 Dessa ord skall du förkunna, och dessa skall du gömma. 7 Och nu säger jag dig: 8 att du i ditt hjärta ska lägga upp de tecken som jag har visat, och de drömmar som du har sett och de uttydningar som du har hört. 9 Ty du skall tas bort från alla, och hädanefter skall du förbli hos min Son och med sådana som är som du, tills tiderna är slut. 10 Ty världen har förlorat hans ungdom, och tiderna börjar bli gamla. 11 Ty världen är uppdelad i tolv delar, och dens tio delar är redan borta, och hälften av en tiondel: 12 Och det finns kvar det som är efter hälften av tiondedelen. 13Sätt nu ordning i ditt hus och tillrättavisa ditt folk, trösta dem som är i nöd, och avstå nu från fördärv, 14 Släpp dina dödliga tankar, kasta bort människans bördor, lägg nu av den svaga naturen, 15 Och lägg undan de tankar som är mest tunga för dig, och skynda dig att fly från dessa tider. 16 Ty ännu större ondska än de som du har sett hända skall ske härefter. 17 Ty se hur mycket världen kommer att bli svagare genom tiderna, så mycket mer kommer ondskan att öka över dem som bor där. 18 Ty tiden har flytt långt bort, och arrenden är svår; ty nu skyndar sig den syn som du har sett. 19 Då svarade jag inför dig och sade: 20 Se, Herre, jag vill gå, såsom du har befallt mig, och tillrättavisa folket som är närvarande; men de som skall födas därefter, vem skall förmana dem? så är världen satt i mörker, och de som bor däri är utan ljus. 21 Ty din lag är alltså uppbränd ingen vet vad som är gjort av dig, eller det verk som skall börja. 22 Men om jag har funnit nåd inför dig, så sänd in den Helige Ande till mig, så skall jag skriva allt som har skett i världen från begynnelsen, vilket är skrivet i din lag, så att människor kan finna din väg och att de som skall leva i de sista dagarna må leva. 23 Och han svarade mig och sade: Gå och samla folket och säg till dem att de inte söker dig på fyrtio dagar. 24 Men se, du förbered dig många buxträd, och tag med dig Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus och Asiel, dessa fem som är redo att snabbt skriva; 25 Och kom hit, så skall jag tända ett förståndets ljus i ditt hjärta, som inte skall släckas, förrän det har fullbordats som du skall börja skriva. 26 Och när du har gjort det, skall du offentliggöra något, och något skall du i hemlighet förkunna för de vise; i morgon i denna stund skall du börja skriva. 27Då gick jag ut, såsom han hade befallt, och samlade allt folket och sade: 28 Hör dessa ord, Israel! 29Våra fäder var från början främlingar i Egypten, varifrån de blev räddade. 30 Och tog emot livets lag, som de inte höll, som ni också har överträtt efter dem. 31 Då skildes landet, Sions land, mellan eder genom lottning, men edra fäder och ni själva har gjort orättfärdighet och har inte hållit de vägar som den Högste bjudit er. 32 Och eftersom han är en rättfärdig domare, tog han i tid från dig det som han hade givit dig. 33 Och nu är ni här, och era bröder bland er. 34 Om så är fallet att ni vill underkuva ert eget förstånd och omvandla era hjärtan, skall ni hållas vid liv och efter döden skall ni få barmhärtighet. 35 Ty efter döden skall domen komma, när vi skall leva igen, och då skall de rättfärdigas namn uppenbaras, och de ogudaktigas gärningar skall förkunnas. 36 Låt därför ingen komma till mig nu och inte söka efter mig under dessa fyrtio dagar. 37 Så tog jag de fem männen, som han hade befallt mig, och vi gick ut på fältet och stannade där. 38 Och nästa dag ropade en röst på mig, som sade: Esdras, öppna din mun och drick som jag ger dig att dricka. 39Då öppnade jag min mun, och se, han nådde fram till mig en full bägare, som var full liksom av vatten, men färgen på den var som eld. 40 Och jag tog det och drack, och när jag hade druckit av det, gav mitt hjärta förstånd, och vishet växte i mitt bröst, ty min ande stärkte mitt minne. 41 Och min mun öppnades och stängdes inte mer. 42 Den Högste gav förståelse åt de fem männen, och de skrev de underbara nattsyner som berättades, som de inte visste; och de satt i fyrtio dagar och skrev om dagen, och om natten åt de bröd. 43 Vad gäller mig. Jag talade om dagen, och jag höll inte tungan om natten. 44 På fyrtio dagar skrev de tvåhundrafyra böcker. 45 Och det hände sig, när de fyrtio dagarna hade fyllts, att den Högste talade och sade: Det första som du har skrivit, offentliggör det öppet, så att de värdiga och ovärdiga kan läsa det: 46 Men håll de sjuttio sista, så att du endast kan överlämna dem åt dem som är visa bland folket.
 • 18. 47 Ty i dem finns förståndets källa, vishetens källa och kunskapens ström. 48 Och jag gjorde så. KAPITEL 15 1 Se, tala du i mitt folks öron de profetiska ord som jag ska lägga i din mun, säger Herren: 2 Och låt dem skrivas på papper, ty de är trogna och sanna. 3 Frukta inte fantasierna mot dig, låt inte deras misstro förvirra dig, som talar emot dig. 4 Ty alla otrogna skola dö i sin otrohet. 5 Se, säger Herren, jag kommer att föra plågor över världen; svärdet, hungersnöden, döden och förstörelsen. 6 Ty ogudaktighet har förorenat hela jorden mycket, och deras skadliga gärningar har fullbordats. 7Därför säger Herren: 8 Jag skall inte längre hålla min tunga för att röra vid deras ogudaktighet, som de begår ohelgligt, och jag skall inte lida dem i de ting som de orättvist utöva; se, det oskyldiga och rättfärdiga blodet ropar till mig, och själarna i bara klaga hela tiden. 9 Och därför, säger Herren, kommer jag sannerligen att hämnas dem och ta emot allt oskyldigt blod från dem. 10 Se, mitt folk leds som en hjord till slakten; jag skall inte låta dem nu bo i Egyptens land. 11 Men jag skall föra dem med en stark hand och en utsträckt arm och slå Egypten med plågor, såsom förut, och jag skall förgöra hela landets land. 12 Egypten skall sörja, och grunden därav skall slås med den plåga och den straff som Gud skall låta över det. 13 De som bearbetar jorden skall sörja, ty deras säd skall försvinna genom sprängning och hagel och med en fruktansvärd stjärnbild. 14 Ve världen och dem som bor i den! 15 Ty svärdet och deras undergång närmar sig, och ett folk skall stå upp och strida mot t en annan, och svärd i deras händer. 16 Ty det skall finnas uppror bland människorna och infalla varandra; de skola inte akta på sina kungar eller furstar, och deras handlingar skall stå i deras makt. 17 En man skall vilja gå in i en stad, men han kan inte. 18 Ty på grund av deras stolthet skola städerna bli upprörda, husen skola förstöras, och människor skola bli rädda. 19 En man skall icke förbarma sig över sin nästa, utan skall förstöra deras hus med svärd och plundra deras ägodelar på grund av brist på bröd och för stor vedermöda. 20 Se, säger Gud, jag vill kalla samman alla jordens kungar för att vörda mig, som är från solens uppgång, från söder, från öster och Libanus; att vända sig mot varandra och återgälda vad de har gjort mot dem. 21 Liksom de än i dag gör med mina utvalda, så skall jag också göra och vedergälla i deras sköte. Så säger Herren Gud; 22 Min högra hand skall inte skona syndare, och mitt svärd skall inte upphöra över dem som utgjuter oskyldigt blod på jorden. 23 Elden har gått ut ur hans vrede och har förtärt jordens grundvalar och syndare, som halm som tänds. 24 Ve dem som syndar och inte håller mina bud! säger Herren. 25 Jag ska inte skona dem; gå eder väg, I barn, från makten, orena inte min helgedom. 26 Ty Herren känner alla dem som syndar mot honom, och därför överlämnar han dem till död och tillintetgörelse. 27 Ty nu har plågorna kommit över hela jorden, och I skolen förbli i dem; ty Gud skall icke rädda er, därför att ni har syndat mot honom. 28 Se en fruktansvärd syn och dess utseende från öster: 29 Där folken av Arabiens drakar skall dra ut med många vagnar, och deras mängd skall föras som vinden på jorden, för att alla som hör dem skall frukta och darra. 30 Och karmanerna, som rasar i vrede, skola gå ut som vildsvinen i skogen, och med stor makt skola de komma och gå i strid med dem och ödelägga en del av assyriernas land. 31 Och då skall drakarna ha övertaget och komma ihåg sin natur; och om de vänder sig om och sammansvärjer med stor makt för att förfölja dem, 32 Då skola dessa förskräckas och förblodas och tiga genom sin makt och fly. 33 Och från assyriernas land skall fienden belägra dem och förgöra några av dem, och i deras här skall fruktan och fruktan och stridigheter vara bland deras kungar. 34 Se moln från öster och från norr till söder, och de är mycket fruktansvärda att se på, fulla av vrede och storm. 35 De skola slå den ena mot den andra, och de skola slå ner en stor mängd stjärnor på jorden, ja, sin egen stjärna; och blod skall vara från svärdet till magen, 36 Och dynga av människor till kamelens hov. 37 Och det skall vara stor fruktan och bävan på jorden, och de som ser vreden skola bli rädda, och bävan skall komma över dem. 38 Och då skall det komma stora stormar från söder och från norr, och en annan del från väster. 39 Och starka vindar skola uppstå från öster och öppna den; och molnet som han reste upp i vrede och stjärnan väckte för att framkalla fruktan mot öst- och västvinden, skall förgöras. 40 De stora och mäktiga molnen skola bli uppblåsta, fulla av vrede, och stjärnan, så att de kan förskräcka hela jorden och dem som bor där; och de skola utgjuta en fruktansvärd stjärna över varje hög och eminent plats, 41 Eld och hagel och flygande svärd och många vatten, så att alla åkrar må bli fulla och alla floder, med mängder av stora vatten. 42 Och de skola bryta ner städer och murar, berg och kullar, träd i skogen och gräs på ängarna och deras säden. 43 Och de skola gå stadigt till Babel och förskräcka henne. 44 De skola komma till henne och belägra henne, stjärnan och all vrede skall de utgjuta över henne; 45 Och de som blir kvar under henne skall tjäna dem som har skrämt henne. 46 Och du, Asien, som är delaktig i Babylons hopp och är hennes persons härlighet.
 • 19. 47 Ve dig, du stackare, ty du har gjort dig lik henne; och har prydt dina döttrar i hor, för att de skulle behaga och berömma sig av dina älskare, som alltid har velat begå hor med dig. 48 Du har följt henne som är hatad i alla hennes gärningar och påhitt; därför säger Gud: 49 Jag skall sända plågor över dig; änkaskap, fattigdom, hungersnöd, svärd och pest, för att ödelägga dina hus med ödeläggelse och död. 50 Och din makts härlighet skall torka ut som en blomma, värmen skall uppstå som sänds över dig. 51 Du skall bli försvagad som en fattig kvinna med sår och som en som tuktas med sår, så att de mäktiga och älskande inte ska kunna ta emot har dig. 52 Skulle jag med svartsjuka ha gått så mot dig, säger Herren, 53 Om du inte alltid hade dräpt mina utvalda, upphöjt dina händers slag och sagt över deras döda, när du var berusad: 54 Visa ditt ansiktes skönhet? 55 Belöningen för din hor ska vara i din famn, därför ska du få vederlag. 56 Liksom du har gjort mot mina utvalda, säger Herren, så skall Gud göra mot dig och överlämna dig till olycka 57 Dina barn skola dö av hunger, och du skall falla för svärdet; dina städer skola nedbrytas, och alla dina skola förgås med svärd på marken. 58 De som är på bergen skola dö av hunger och äta sitt eget kött och dricka sitt eget blod, för mycket hunger efter bröd och vattentörst. 59 Du som olycklig skall gå genom havet och åter drabbas av plågor. 60 Och på vägen skola de rusa mot den lediga staden och förstöra en del av ditt land och förtära en del av din härlighet och återvända till det förstörda Babylon. 61 Och du skall kastas ned av dem som stubb, och de skola vara för dig som eld; 62 Och de skall förtära dig och dina städer, ditt land och dina berg; alla dina skogar och dina fruktträd skola bränna upp i eld. 63 Dina barn skola de föra bort i fångenskap, och se, vad du har, de skola förstöra det och fördärva ditt ansiktes skönhet. KAPITEL 16 1 Ve dig, Babylon och Asien! ve dig, Egypten och Syrien! 2 Omgjord er med säckdukar och hår, jämn era barn och var ledsen; ty din undergång är nära. 3 Ett svärd har sänts över dig, och vem kan vända det tillbaka? 4 En eld har sänts bland er, och vem kan släcka den? 5 Plågor har sänts till er, och vad är det som kan driva bort dem? 6 Får någon driva bort ett hungrigt lejon i skogen? eller kan någon släcka elden i stubb, när den har börjat brinna? 7 Får man vända pilen som är skjuten från en stark bågskytt igen? 8 Den väldige Herren sänder plågorna, och vem är det som kan driva bort dem? 9 En eld skall gå ut ur hans vrede, och vem är det som kan släcka den? 10 Han skall kasta blixtar, och vem fruktar inte? han skall dåna, och vem är inte rädd? 11 Herren skall hota, och vem skall inte bli slagen till puds inför hans närvaro? 12 Jorden bävar och dess grundvalar; havet stiger upp med vågor från djupet, och dess vågor oroas, och dess fiskar också, inför Herren och inför hans makts härlighet. 13 Ty stark är hans högra hand, som böjer bågen, hans pilar, som han skjuter, är skarpa, och de skall inte missa, när de börjar skjutas till världens ändar. 14 Se, plågorna är sända och skola inte återvända förrän de kommer över jorden. 15 Elden är upptänd och skall inte släckas förrän den har förtärt jordens grundval. 16 Liksom en pil som skjuts av en mäktig bågskytt, inte återvänder baklänges; likaså skola de plågor som sändas över jorden inte återvända. 17 Ve mig! ve mig! vem ska rädda mig i dessa dagar? 18 Början av sorger och stora sorger; början av hungersnöd och stor död; början på krig, och makterna skall stå i fruktan; början på ondska! vad ska jag göra när dessa ondska kommer? 19 Se, hungersnöd och pest, vedermöda och ångest skickas som gissel för gottgörelse. 20 Men för allt detta skola de inte omvända sig från sin ondska och inte alltid tänka på gissel. 21 Se, matvaror kommer att vara så billiga på jorden, att de kommer att tro att de är i goda förhållanden, och även då skall ondska växa fram på jorden, svärd, hungersnöd och stor förvirring. 22 Ty många av dem som bor på jorden skola förgås av hungersnöd; och den andra, som undkomma hungern, skall svärdet förgöra. 23 Och de döda skola kastas ut som gödsel, och det skall inte finnas någon som tröstar dem; ty jorden skall ödeläggas, och städerna skola förkastas. 24 Ingen ska finnas kvar att bearbeta jorden och beså den 25 Träden skola ge frukt, och vem skall samla dem? 26 Druvorna skola mogna, och vem skall trampa dem? ty alla platser skola vara öde bland människor. 27 Så att en man skall vilja se en annan och höra hans röst. 28 Ty av en stad skall det finnas tio kvar, och två av åkern, som skall gömma sig i de tjocka lundarna och i klyftorna på klipporna. 29 Liksom i en olivträdgård på varje träd finns det kvar tre eller fyra oliver; 30 Eller som när en vingård samlas in, finns det kvar några klasar av dem som flitigt söker sig genom vingården. 31 Så skall det i de dagar finnas tre eller fyra kvar av dem som genomsöker sina hus med svärd. 32 Och jorden skall ödeläggas, och dess åkrar skola bliva gamla, och hennes vägar och alla hennes stigar