SlideShare a Scribd company logo
จดหมายของอิกเน
เชียสถึงชาวฟิลาเด
ลเฟีย
บทที่ 1
1 อิกเนเชียสที่เรียกว่าธีโอฟอรัส เรียนคริสตจักรของพระเจ ้าพระบิดาและ
พระเยซูคริสต์เจ ้าของเรา ซึ่งอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียในเอเชีย ผู้ซึ่งได ้รับพระ
เมตตา มั่นคงอยู่ในฝ่ ายพระเจ ้า และชื่นชมยินดีตลอดไปในพระราคะของ
องค์พระผู้เป็นเจ ้าของเรา และสําเร็จในพระเมตตาทั้งสิ้นโดยการฟื้นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์ ซึ่งข ้าพเจ ้าก็ถวายคํานับด ้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ผู้เป็นนิรันดร์และไม่มีมลทินของเราด ้วย ความสุข; โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
พวกเขาเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกับอธิการ และอธิการที่อยู่กับเขา และ
มัคนายกที่ได ้รับแต่งตั้งตามพระทัยของพระเยซูคริสต์; ซึ่งพระองค์ได ้ทรง
ตั้งไว ้ตามพระประสงค์ของพระองค์เองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ
พระองค์
2 อธิการองค์นั้นข ้าพเจ ้าทราบว่าได ้รับพันธกิจอันใหญ่หลวงในหมู่พวกท่าน
ไม่ใช่จากพระองค์เอง หรือโดยมนุษย์ หรือด ้วยรัศมีภาพอันไร ้ประโยชน์ แต่
ด ้วยความรักของพระเจ ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ ้าของ
เรา
3 ข ้าพเจ ้าชื่นชมความพอประมาณของใคร ผู้ซึ่งความเงียบงันของเขา
สามารถทําอะไรได ้มากกว่าคนอื่นด ้วยคําพูดไร ้สาระทั้งหมด เพราะเขา
เหมาะกับคําสั่งเหมือนพิณที่เข ้ากับสายของมัน
4 ดังนั้น จิตวิญญาณของข ้าพเจ ้าจึงถือว่าจิตใจของเขาต่อพระเจ ้ามี
ความสุขที่สุด โดยรู้ว่าจะเกิดผลในคุณธรรมทุกประการและสมบูรณ์แบบ
เต็มไปด ้วยความสมํ่าเสมอ ปราศจากตัณหา และตามความพอประมาณของ
พระเจ ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
๕ ดังนั้น บุตรของทั้งความสว่างและความจริงจึงกลายเป็น; หนีจากความ
แตกแยกและหลักคําสอนเท็จ แต่ผู้เลี้ยงของคุณอยู่ที่ไหน คุณก็เหมือนแกะ
ติดตามไปที่นั่น
6 เพราะมีสุนัขป่ าหลายตัวที่ดูเหมือนสมควรเชื่อและล่อใจพวกที่วิ่งตามทาง
ของพระเจ ้าไปเป็นเชลย แต่ด ้วยความสอดคล ้องกันพวกเขาจะไม่พบที่
7 เหตุฉะนั้น จงเว ้นเสียจากสมุนไพรชั่วซึ่งพระเยซูไม่ได ้ทรงแต่ง เพราะนั่น
ไม่ใช่สวนของพระบิดา ไม่ใช่ว่าข ้าพเจ ้าได ้พบความแตกแยกใดๆ ในหมู่
พวกท่าน แต่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ทุกประการ
8 เพราะว่าผู้ที่มาจากพระเจ ้าและพระเยซูคริสต์ก็อยู่กับอธิการของพวกเขา
ด ้วย และมากเท่าที่กลับใจแล ้วกลับเข ้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
คริสตจักร แม ้แต่คนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้รับใช ้ของพระเจ ้าด ้วย เพื่อพวกเขาจะ
ดําเนินชีวิตตามพระเยซู
9 อย่าหลงเลยพี่น้องทั้งหลาย ถ ้าผู้ใดติดตามผู้ที่สร ้างความแตกแยกใน
คริสตจักร ผู้นั้นจะไม่ได ้รับอาณาจักรของพระเจ ้าเป็นมรดก ถ ้าผู้ใดดําเนิน
ตามความคิดเห็นอื่น ผู้นั้นก็ไม่เห็นด ้วยกับความหลงใหลในพระคริสต์
10 ดังนั้น จงพยายามรับศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์เดียวกันนี้เถิด
11 เพราะว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ ้าของเรามีเนื้อเดียว และถ ้วยหนึ่ง
เป็นเอกภาพแห่งพระโลหิตของพระองค์ แท่นบูชาหนึ่งแท่น;
12 เช่นเดียวกับที่มีอธิการองค์หนึ่งพร ้อมกับคณะเพรสไบทีของเขา และ
มัคนายกซึ่งเป็นเพื่อนผู้รับใช ้ของข ้าพเจ ้า เพื่อว่าท่านจะกระทําสิ่งใดก็ทํา
ตามพระประสงค์ของพระเจ ้าได ้
บทที่ 2
1 พี่น้องทั้งหลาย ความรักที่ข ้าพเจ ้ามีต่อพวกท่านยิ่งทําให ้ข ้าพเจ ้ายิ่งใหญ่
ขึ้น และมีความยินดีอย่างยิ่งในตัวคุณ ฉันพยายามปกป้องคุณให ้พ ้นจาก
อันตราย หรือไม่ใช่ฉัน แต่เป็นพระเยซูคริสต์ ที่ถูกมัดไว ้นั้นข ้าพเจ ้ายิ่งเกรง
กลัวเหมือนเป็นแต่ทางแห่งความทุกข์เท่านั้น
2 แต่คําอธิษฐานของท่านต่อพระเจ ้าจะทําให ้ข ้าพเจ ้าสมบูรณ์ เพื่อข ้าพเจ ้า
จะได ้บรรลุส่วนนั้น ซึ่งโดยพระเมตตาของพระเจ ้าข ้าพเจ ้าได ้จัดสรรไว ้แก่
ข ้าพเจ ้า คือหนีไปสู่ข่าวประเสริฐราวกับเนื้อหนังของพระคริสต์ และบรรดา
อัครสาวกในเรื่องคณะเพรสไบทีของคริสตจักร
3 ขอให ้เรารักผู้เผยพระวจนะด ้วย เพราะพวกเขาได ้นําเราไปสู่ข่าวประเสริฐ
ด ้วย และหวังในพระคริสต์ และคาดหวังถึงพระองค์ด ้วย
4 โดยเชื่อด ้วยว่าพวกเขาได ้รับความรอดในความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของ
พระเยซูคริสต์ เป็นคนบริสุทธิ์ สมควรได ้รับความรัก และมีความอัศจรรย์ใจ
5 ผู้ซึ่งได ้รับคําพยานจากพระเยซูคริสต์ และนับอยู่ในข่าวประเสริฐแห่ง
ความหวังร่วมกันของเรา
6 แต่ถ ้าผู้ใดจะประกาศธรรมบัญญัติของชาวยิวแก่ท่าน อย่าฟังเขาเลย
เพราะว่ารับคําสอนของพระคริสต์จากคนที่เข ้าสุหนัตยังดีกว่ารับคําสอนของ
พระคริสต์จากคนที่ไม่ได ้เข ้าสุหนัต
7 แต่ถ ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่พูดถึงพระเยซูคริสต์ สําหรับฉันดูเหมือนว่าสิ่ง
เหล่านั้นเป็นเพียงอนุสรณ์สถานและสุสานของผู้ตาย ซึ่งบนนั้นเขียนไว ้แต่
ชื่อของมนุษย์เท่านั้น
8 เหตุฉะนั้นจงหนีจากศิลปะอันชั่วร ้ายและบ่วงของเจ ้านายแห่งโลกนี้ เกรง
ว่าเมื่อใดที่เจ ้าจะถูกกดขี่โดยเจ ้าเล่ห์ของเขา เจ ้าจะเย็นชาในการกุศลของ
เจ ้า แต่มารวมกันอยู่ที่เดียวกันด ้วยหัวใจที่ไม่แตกแยก
9 ข ้าพเจ ้าขออวยพรพระเจ ้าของข ้าพเจ ้าที่ข ้าพเจ ้ามีจิตสํานึกที่ดีต่อท่าน
และไม่มีใครในพวกท่านจะอวดได ้ไม่ว่าอย่างเปิดเผยหรือเป็นการส่วนตัว ว่า
ข ้าพเจ ้าเป็นภาระต่อพระองค์ไม่มากก็น้อย
10 ข ้าพเจ ้าปรารถนาให ้ทุกคนที่ข ้าพเจ ้าสนทนาอยู่ท่ามกลางนั้น เพื่อไม่ให ้
เป็นพยานปรักปรําพวกเขา
11 แม ้ว่าบางคนอาจหลอกข ้าพเจ ้าตามเนื้อหนัง แต่วิญญาณซึ่งมาจากพระ
เจ ้าไม่ได ้ถูกหลอก เพราะมันรู้ที่มาและไป และตําหนิความลับของใจ
12 ข ้าพระองค์ร ้องไห ้เมื่ออยู่ในหมู่พวกท่าน ข ้าพเจ ้าพูดด ้วยเสียงอันดังว่า
จงเข ้าเฝ้าพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร
13 บัดนี้บางคนคิดว่าข ้าพเจ ้าพูดเช่นนี้เป็นการล่วงหน้าถึงความแตกแยกที่
จะเกิดขึ้นในพวกท่าน
14 แต่พระองค์ทรงเป็นพยานของข ้าพเจ ้าซึ่งข ้าพเจ ้าถูกจองจําโดยที่
ข ้าพเจ ้าไม่รู้อะไรจากใครเลย แต่วิญญาณก็พูดดังนี้: อย่าทําอะไรเลยโดย
ไม่มีอธิการ:
15 จงรักษาร่างกายของท่านให ้เป็นวิหารของพระเจ ้า จงรักความสามัคคี
หลบหนีการแบ่งแยก; จงเป็นสาวกของพระคริสต์เหมือนที่พระองค์ทรงเป็น
ของพระบิดาของพระองค์
16 เหตุฉะนั้น ข ้าพเจ ้าจึงกระทําตามอย่างที่เป็นข ้าพเจ ้า ดังมนุษย์ที่
ประกอบด ้วยเอกภาพ เพราะที่ใดมีการแตกแยกและพระพิโรธ พระเจ ้าไม่
ประทับอยู่
17 แต่องค์พระผู้เป็นเจ ้าทรงอภัยโทษทุกคนที่กลับใจ หากพวกเขากลับไป
สู่เอกภาพของพระเจ ้า และกลับสู่สภาของอธิการ
18 ข ้าพเจ ้าวางใจในพระคุณของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะทรงช่วยท่าน
ให ้พ ้นจากพันธนาการทุกอย่าง
19 อย่างไรก็ตาม ข ้าพเจ ้าขอกําชับท่านว่าอย่ากระทําการวิวาทใดๆ เว ้นแต่
ตามคําสั่งสอนของพระคริสต์
20 เพราะว่าฉันเคยได ้ยินบางคนพูดว่า เว ้นแต่ฉันจะพบว่ามันถูกเขียนไว ้ใน
ต ้นฉบับ ฉันจะไม่เชื่อว่ามันถูกเขียนในข่าวประเสริฐ และเมื่อฉันกล่าวว่ามี
เขียนไว ้; พวกเขาตอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาด ้วยสําเนาที่เสียหาย
21 แต่สําหรับข ้าพเจ ้าแล ้ว พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแทนสิ่งก่อสร ้างที่
ปราศจากมลทินใดๆ ในโลกนี้ พร ้อมด ้วยอนุสาวรีย์อันไร ้มลทิน กางเขนของ
พระองค์ การสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์ และศรัทธาซึ่งเกิดขึ้นโดย
พระองค์ โดยคําอธิษฐานของคุณฉันปรารถนาที่จะเป็นคนชอบธรรม
22 พวกปุโรหิตเป็นคนดีจริงๆ แต่จะดีกว่ามากคือมหาปุโรหิตผู้ได ้รับมอบ
สถานบริสุทธิ์ให ้และผู้ที่ได ้รับมอบความลับของพระเจ ้าแต่ผู้เดียว
23 พระองค์ทรงเป็นประตูของพระบิดา โดยที่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
และผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเข ้าไป; เช่นเดียวกับอัครสาวกและคริสตจักร
24 และสิ่งทั้งหมดนี้นําไปสู่ความสามัคคีซึ่งเป็นของพระเจ ้า อย่างไรก็ตาม
ข่าวประเสริฐก็มีอยู่บ ้าง มีอะไรในนั้นเหนือสมัยการประทานอื่นๆ ทั้งหมด
มาก กล่าวคือ การปรากฏของพระผู้ช่วยให ้รอดของเรา พระเจ ้าพระเยซู
คริสต์ ความหลงใหลและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์
25 เพราะว่าบรรดาผู้เผยพระวจนะที่รักกล่าวถึงพระองค์ แต่ข่าวประเสริฐนั้น
ปราศจากความเสื่อมทราม ดังนั้นทุกสิ่งร่วมกันย่อมดีหากพวกท่านศรัทธา
ด ้วยทานทาน
บทที่ 3
1 บัดนี้เกี่ยวกับคริสตจักรอันทิโอกซึ่งอยู่ในซีเรีย ข ้าพเจ ้าทราบแล ้วว่าโดย
คําอธิษฐานของท่านและด ้วยอุทรที่ท่านมีต่อคริสตจักรนั้นในพระเยซูคริสต์
คริสตจักรก็สงบสุข มันจะกลายเป็นคุณในฐานะคริสตจักรของพระผู้เป็นเจ ้า
ที่จะแต่งตั้งมัคนายกให ้ไปหาพวกเขาที่นั่นในฐานะทูตของพระผู้เป็นเจ ้า
เพื่อเขาจะได ้ชื่นชมยินดีกับพวกเขาเมื่อพวกเขามาพบกันและถวายพระ
เกียรติแด่พระนามของพระเจ ้า
2 สาธุการแด่ชายผู้นั้นในพระเยซูคริสต์ ผู้สมควรแก่พันธกิจเช่นนั้น และตัว
ท่านเองจะได ้รับเกียรติด ้วย.
3 บัดนี้ถ ้าท่านเต็มใจก็ทําเพื่อพระคุณของพระเจ ้าก็เป็นไปไม่ได ้ดังที่
คริสตจักรอื่นๆ ใกล ้เคียงได ้ส่งพวกเขาไป เช่น พระสังฆราช พระสงฆ์ และ
สังฆานุกรบางคน
4 ในส่วนของฟีโล มัคนายกแห่งซิลีเซีย ซึ่งเป็นคนที่มีค่าที่สุด เขายังคง
ปรนนิบัติข ้าพเจ ้าตามพระวจนะของพระเจ ้า ร่วมกับเรอุสแห่งอากาโธโพลิส
เป็นคนดีคนเดียว ผู้ซึ่งติดตามข ้าพเจ ้ามาจากซีเรีย ไม่เกี่ยวกับชีวิตของเขา:
เป็นพยานแก่ท่านด ้วย
5 ข ้าพเจ ้าเองขอบพระคุณพระเจ ้าเพราะพวกท่านที่พวกท่านรับพวกเขา
ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ ้าจะทรงรับพวกท่าน แต่สําหรับผู้ที่ดูหมิ่นพวกเขา
ขอให ้พวกเขาได ้รับการอภัยโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์
6 การกุศลของพี่น้องที่เมืองโตรอัสฝากความคิดถึงมายังท่าน บัดนี้ข ้าพเจ ้า
เขียนจากที่ไหนโดยเบอร์รัส ผู้ซึ่งชาวเมืองเอเฟซัสและเมืองสมีร์นาส่งมา
ร่วมกับข ้าพเจ ้าเพื่อแสดงความนับถือ
7 ขอให ้องค์พระเยซูคริสต์เจ ้าของเราทรงเกียรติพวกเขา ซึ่งเขาหวังในเนื้อ
หนัง จิตวิญญาณ และจิตวิญญาณ ในความศรัทธา ในความรัก ในความ
สามัคคี ลาก่อนในพระเยซูคริสต์ ความหวังร่วมกันของเรา

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. จดหมายของอิกเน เชียสถึงชาวฟิลาเด ลเฟีย บทที่ 1 1 อิกเนเชียสที่เรียกว่าธีโอฟอรัส เรียนคริสตจักรของพระเจ ้าพระบิดาและ พระเยซูคริสต์เจ ้าของเรา ซึ่งอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียในเอเชีย ผู้ซึ่งได ้รับพระ เมตตา มั่นคงอยู่ในฝ่ ายพระเจ ้า และชื่นชมยินดีตลอดไปในพระราคะของ องค์พระผู้เป็นเจ ้าของเรา และสําเร็จในพระเมตตาทั้งสิ้นโดยการฟื้นคืนพระ ชนม์ของพระองค์ ซึ่งข ้าพเจ ้าก็ถวายคํานับด ้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นนิรันดร์และไม่มีมลทินของเราด ้วย ความสุข; โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก พวกเขาเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกับอธิการ และอธิการที่อยู่กับเขา และ มัคนายกที่ได ้รับแต่งตั้งตามพระทัยของพระเยซูคริสต์; ซึ่งพระองค์ได ้ทรง ตั้งไว ้ตามพระประสงค์ของพระองค์เองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ พระองค์ 2 อธิการองค์นั้นข ้าพเจ ้าทราบว่าได ้รับพันธกิจอันใหญ่หลวงในหมู่พวกท่าน ไม่ใช่จากพระองค์เอง หรือโดยมนุษย์ หรือด ้วยรัศมีภาพอันไร ้ประโยชน์ แต่ ด ้วยความรักของพระเจ ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ ้าของ เรา 3 ข ้าพเจ ้าชื่นชมความพอประมาณของใคร ผู้ซึ่งความเงียบงันของเขา สามารถทําอะไรได ้มากกว่าคนอื่นด ้วยคําพูดไร ้สาระทั้งหมด เพราะเขา เหมาะกับคําสั่งเหมือนพิณที่เข ้ากับสายของมัน 4 ดังนั้น จิตวิญญาณของข ้าพเจ ้าจึงถือว่าจิตใจของเขาต่อพระเจ ้ามี ความสุขที่สุด โดยรู้ว่าจะเกิดผลในคุณธรรมทุกประการและสมบูรณ์แบบ เต็มไปด ้วยความสมํ่าเสมอ ปราศจากตัณหา และตามความพอประมาณของ พระเจ ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ๕ ดังนั้น บุตรของทั้งความสว่างและความจริงจึงกลายเป็น; หนีจากความ แตกแยกและหลักคําสอนเท็จ แต่ผู้เลี้ยงของคุณอยู่ที่ไหน คุณก็เหมือนแกะ ติดตามไปที่นั่น 6 เพราะมีสุนัขป่ าหลายตัวที่ดูเหมือนสมควรเชื่อและล่อใจพวกที่วิ่งตามทาง ของพระเจ ้าไปเป็นเชลย แต่ด ้วยความสอดคล ้องกันพวกเขาจะไม่พบที่ 7 เหตุฉะนั้น จงเว ้นเสียจากสมุนไพรชั่วซึ่งพระเยซูไม่ได ้ทรงแต่ง เพราะนั่น ไม่ใช่สวนของพระบิดา ไม่ใช่ว่าข ้าพเจ ้าได ้พบความแตกแยกใดๆ ในหมู่ พวกท่าน แต่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ทุกประการ 8 เพราะว่าผู้ที่มาจากพระเจ ้าและพระเยซูคริสต์ก็อยู่กับอธิการของพวกเขา ด ้วย และมากเท่าที่กลับใจแล ้วกลับเข ้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ คริสตจักร แม ้แต่คนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้รับใช ้ของพระเจ ้าด ้วย เพื่อพวกเขาจะ ดําเนินชีวิตตามพระเยซู 9 อย่าหลงเลยพี่น้องทั้งหลาย ถ ้าผู้ใดติดตามผู้ที่สร ้างความแตกแยกใน คริสตจักร ผู้นั้นจะไม่ได ้รับอาณาจักรของพระเจ ้าเป็นมรดก ถ ้าผู้ใดดําเนิน ตามความคิดเห็นอื่น ผู้นั้นก็ไม่เห็นด ้วยกับความหลงใหลในพระคริสต์ 10 ดังนั้น จงพยายามรับศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์เดียวกันนี้เถิด 11 เพราะว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ ้าของเรามีเนื้อเดียว และถ ้วยหนึ่ง เป็นเอกภาพแห่งพระโลหิตของพระองค์ แท่นบูชาหนึ่งแท่น; 12 เช่นเดียวกับที่มีอธิการองค์หนึ่งพร ้อมกับคณะเพรสไบทีของเขา และ มัคนายกซึ่งเป็นเพื่อนผู้รับใช ้ของข ้าพเจ ้า เพื่อว่าท่านจะกระทําสิ่งใดก็ทํา ตามพระประสงค์ของพระเจ ้าได ้ บทที่ 2 1 พี่น้องทั้งหลาย ความรักที่ข ้าพเจ ้ามีต่อพวกท่านยิ่งทําให ้ข ้าพเจ ้ายิ่งใหญ่ ขึ้น และมีความยินดีอย่างยิ่งในตัวคุณ ฉันพยายามปกป้องคุณให ้พ ้นจาก อันตราย หรือไม่ใช่ฉัน แต่เป็นพระเยซูคริสต์ ที่ถูกมัดไว ้นั้นข ้าพเจ ้ายิ่งเกรง กลัวเหมือนเป็นแต่ทางแห่งความทุกข์เท่านั้น 2 แต่คําอธิษฐานของท่านต่อพระเจ ้าจะทําให ้ข ้าพเจ ้าสมบูรณ์ เพื่อข ้าพเจ ้า จะได ้บรรลุส่วนนั้น ซึ่งโดยพระเมตตาของพระเจ ้าข ้าพเจ ้าได ้จัดสรรไว ้แก่ ข ้าพเจ ้า คือหนีไปสู่ข่าวประเสริฐราวกับเนื้อหนังของพระคริสต์ และบรรดา อัครสาวกในเรื่องคณะเพรสไบทีของคริสตจักร 3 ขอให ้เรารักผู้เผยพระวจนะด ้วย เพราะพวกเขาได ้นําเราไปสู่ข่าวประเสริฐ ด ้วย และหวังในพระคริสต์ และคาดหวังถึงพระองค์ด ้วย 4 โดยเชื่อด ้วยว่าพวกเขาได ้รับความรอดในความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของ พระเยซูคริสต์ เป็นคนบริสุทธิ์ สมควรได ้รับความรัก และมีความอัศจรรย์ใจ 5 ผู้ซึ่งได ้รับคําพยานจากพระเยซูคริสต์ และนับอยู่ในข่าวประเสริฐแห่ง ความหวังร่วมกันของเรา 6 แต่ถ ้าผู้ใดจะประกาศธรรมบัญญัติของชาวยิวแก่ท่าน อย่าฟังเขาเลย เพราะว่ารับคําสอนของพระคริสต์จากคนที่เข ้าสุหนัตยังดีกว่ารับคําสอนของ พระคริสต์จากคนที่ไม่ได ้เข ้าสุหนัต 7 แต่ถ ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่พูดถึงพระเยซูคริสต์ สําหรับฉันดูเหมือนว่าสิ่ง เหล่านั้นเป็นเพียงอนุสรณ์สถานและสุสานของผู้ตาย ซึ่งบนนั้นเขียนไว ้แต่ ชื่อของมนุษย์เท่านั้น 8 เหตุฉะนั้นจงหนีจากศิลปะอันชั่วร ้ายและบ่วงของเจ ้านายแห่งโลกนี้ เกรง ว่าเมื่อใดที่เจ ้าจะถูกกดขี่โดยเจ ้าเล่ห์ของเขา เจ ้าจะเย็นชาในการกุศลของ เจ ้า แต่มารวมกันอยู่ที่เดียวกันด ้วยหัวใจที่ไม่แตกแยก 9 ข ้าพเจ ้าขออวยพรพระเจ ้าของข ้าพเจ ้าที่ข ้าพเจ ้ามีจิตสํานึกที่ดีต่อท่าน และไม่มีใครในพวกท่านจะอวดได ้ไม่ว่าอย่างเปิดเผยหรือเป็นการส่วนตัว ว่า ข ้าพเจ ้าเป็นภาระต่อพระองค์ไม่มากก็น้อย 10 ข ้าพเจ ้าปรารถนาให ้ทุกคนที่ข ้าพเจ ้าสนทนาอยู่ท่ามกลางนั้น เพื่อไม่ให ้ เป็นพยานปรักปรําพวกเขา 11 แม ้ว่าบางคนอาจหลอกข ้าพเจ ้าตามเนื้อหนัง แต่วิญญาณซึ่งมาจากพระ เจ ้าไม่ได ้ถูกหลอก เพราะมันรู้ที่มาและไป และตําหนิความลับของใจ 12 ข ้าพระองค์ร ้องไห ้เมื่ออยู่ในหมู่พวกท่าน ข ้าพเจ ้าพูดด ้วยเสียงอันดังว่า จงเข ้าเฝ้าพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร 13 บัดนี้บางคนคิดว่าข ้าพเจ ้าพูดเช่นนี้เป็นการล่วงหน้าถึงความแตกแยกที่ จะเกิดขึ้นในพวกท่าน 14 แต่พระองค์ทรงเป็นพยานของข ้าพเจ ้าซึ่งข ้าพเจ ้าถูกจองจําโดยที่ ข ้าพเจ ้าไม่รู้อะไรจากใครเลย แต่วิญญาณก็พูดดังนี้: อย่าทําอะไรเลยโดย ไม่มีอธิการ: 15 จงรักษาร่างกายของท่านให ้เป็นวิหารของพระเจ ้า จงรักความสามัคคี หลบหนีการแบ่งแยก; จงเป็นสาวกของพระคริสต์เหมือนที่พระองค์ทรงเป็น ของพระบิดาของพระองค์ 16 เหตุฉะนั้น ข ้าพเจ ้าจึงกระทําตามอย่างที่เป็นข ้าพเจ ้า ดังมนุษย์ที่ ประกอบด ้วยเอกภาพ เพราะที่ใดมีการแตกแยกและพระพิโรธ พระเจ ้าไม่ ประทับอยู่ 17 แต่องค์พระผู้เป็นเจ ้าทรงอภัยโทษทุกคนที่กลับใจ หากพวกเขากลับไป สู่เอกภาพของพระเจ ้า และกลับสู่สภาของอธิการ 18 ข ้าพเจ ้าวางใจในพระคุณของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะทรงช่วยท่าน ให ้พ ้นจากพันธนาการทุกอย่าง 19 อย่างไรก็ตาม ข ้าพเจ ้าขอกําชับท่านว่าอย่ากระทําการวิวาทใดๆ เว ้นแต่ ตามคําสั่งสอนของพระคริสต์ 20 เพราะว่าฉันเคยได ้ยินบางคนพูดว่า เว ้นแต่ฉันจะพบว่ามันถูกเขียนไว ้ใน ต ้นฉบับ ฉันจะไม่เชื่อว่ามันถูกเขียนในข่าวประเสริฐ และเมื่อฉันกล่าวว่ามี เขียนไว ้; พวกเขาตอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาด ้วยสําเนาที่เสียหาย 21 แต่สําหรับข ้าพเจ ้าแล ้ว พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแทนสิ่งก่อสร ้างที่ ปราศจากมลทินใดๆ ในโลกนี้ พร ้อมด ้วยอนุสาวรีย์อันไร ้มลทิน กางเขนของ พระองค์ การสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์ และศรัทธาซึ่งเกิดขึ้นโดย พระองค์ โดยคําอธิษฐานของคุณฉันปรารถนาที่จะเป็นคนชอบธรรม 22 พวกปุโรหิตเป็นคนดีจริงๆ แต่จะดีกว่ามากคือมหาปุโรหิตผู้ได ้รับมอบ สถานบริสุทธิ์ให ้และผู้ที่ได ้รับมอบความลับของพระเจ ้าแต่ผู้เดียว 23 พระองค์ทรงเป็นประตูของพระบิดา โดยที่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ และผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเข ้าไป; เช่นเดียวกับอัครสาวกและคริสตจักร 24 และสิ่งทั้งหมดนี้นําไปสู่ความสามัคคีซึ่งเป็นของพระเจ ้า อย่างไรก็ตาม ข่าวประเสริฐก็มีอยู่บ ้าง มีอะไรในนั้นเหนือสมัยการประทานอื่นๆ ทั้งหมด มาก กล่าวคือ การปรากฏของพระผู้ช่วยให ้รอดของเรา พระเจ ้าพระเยซู คริสต์ ความหลงใหลและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ 25 เพราะว่าบรรดาผู้เผยพระวจนะที่รักกล่าวถึงพระองค์ แต่ข่าวประเสริฐนั้น ปราศจากความเสื่อมทราม ดังนั้นทุกสิ่งร่วมกันย่อมดีหากพวกท่านศรัทธา ด ้วยทานทาน บทที่ 3 1 บัดนี้เกี่ยวกับคริสตจักรอันทิโอกซึ่งอยู่ในซีเรีย ข ้าพเจ ้าทราบแล ้วว่าโดย คําอธิษฐานของท่านและด ้วยอุทรที่ท่านมีต่อคริสตจักรนั้นในพระเยซูคริสต์ คริสตจักรก็สงบสุข มันจะกลายเป็นคุณในฐานะคริสตจักรของพระผู้เป็นเจ ้า ที่จะแต่งตั้งมัคนายกให ้ไปหาพวกเขาที่นั่นในฐานะทูตของพระผู้เป็นเจ ้า เพื่อเขาจะได ้ชื่นชมยินดีกับพวกเขาเมื่อพวกเขามาพบกันและถวายพระ เกียรติแด่พระนามของพระเจ ้า 2 สาธุการแด่ชายผู้นั้นในพระเยซูคริสต์ ผู้สมควรแก่พันธกิจเช่นนั้น และตัว ท่านเองจะได ้รับเกียรติด ้วย. 3 บัดนี้ถ ้าท่านเต็มใจก็ทําเพื่อพระคุณของพระเจ ้าก็เป็นไปไม่ได ้ดังที่ คริสตจักรอื่นๆ ใกล ้เคียงได ้ส่งพวกเขาไป เช่น พระสังฆราช พระสงฆ์ และ สังฆานุกรบางคน 4 ในส่วนของฟีโล มัคนายกแห่งซิลีเซีย ซึ่งเป็นคนที่มีค่าที่สุด เขายังคง ปรนนิบัติข ้าพเจ ้าตามพระวจนะของพระเจ ้า ร่วมกับเรอุสแห่งอากาโธโพลิส เป็นคนดีคนเดียว ผู้ซึ่งติดตามข ้าพเจ ้ามาจากซีเรีย ไม่เกี่ยวกับชีวิตของเขา: เป็นพยานแก่ท่านด ้วย 5 ข ้าพเจ ้าเองขอบพระคุณพระเจ ้าเพราะพวกท่านที่พวกท่านรับพวกเขา ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ ้าจะทรงรับพวกท่าน แต่สําหรับผู้ที่ดูหมิ่นพวกเขา ขอให ้พวกเขาได ้รับการอภัยโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ 6 การกุศลของพี่น้องที่เมืองโตรอัสฝากความคิดถึงมายังท่าน บัดนี้ข ้าพเจ ้า เขียนจากที่ไหนโดยเบอร์รัส ผู้ซึ่งชาวเมืองเอเฟซัสและเมืองสมีร์นาส่งมา ร่วมกับข ้าพเจ ้าเพื่อแสดงความนับถือ 7 ขอให ้องค์พระเยซูคริสต์เจ ้าของเราทรงเกียรติพวกเขา ซึ่งเขาหวังในเนื้อ หนัง จิตวิญญาณ และจิตวิญญาณ ในความศรัทธา ในความรัก ในความ สามัคคี ลาก่อนในพระเยซูคริสต์ ความหวังร่วมกันของเรา