SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
KAPITEL 1
1 Prologen om Jesu, Siraks sons visdom. Medan många
och stora ting har överlämnats till oss genom lagen och
profeterna och av andra som har följt deras fotspår, för
vilka ting Israel bör berömmas för lärdom och visdom; och
varav inte bara läsarna måste bli skickliga själva, utan
också de som vill lära sig kunna göra nytta för dem som är
utan, både genom att tala och skriva: min farfar Jesus, när
han mycket hade ägnat sig åt att läsa lagen. , och profeterna
och andra böcker om våra fäder, och som hade fått ett gott
omdöme, drogs också till sig själv för att skriva något som
hörde till lärdom och vishet; i avsikten att de som vill lära
sig och är beroende av dessa saker kan tjäna mycket mer på
att leva enligt lagen. Låt mig därför bönfalla dig att läsa
den med gunst och uppmärksamhet och att förlåta oss,
varvid vi kan tyckas komma till brist på några ord, som vi
har ansträngt oss att tolka. Ty samma saker som uttalas på
hebreiska och översatta till ett annat språk, har inte samma
kraft i sig, och inte bara dessa ting, utan själva lagen och
profeterna och resten av böckerna, har ingen liten skillnad,
när de talas på sitt eget språk. Ty under det åtta och
trettionde året när jag kom till Egypten, när Euergetes var
kung, och fortsatte där en tid, fann jag en bok av inte ringa
lärdom. använda stor vaksamhet och skicklighet i det
utrymmet för att få boken till slut, och lägga fram den
också för dem, som i ett främmande land är villiga att lära
sig, förberedda på ett sätt att leva efter lagen. All vishet
kommer från Herren och är hos honom för evigt.
2 Vem kan räkna havets sand och regndropparna och
evighetens dagar?
3 Vem kan ta reda på himlens höjd och jordens bredd och
djupet och visheten?
4 Visdom har skapats före allt, och förståndet av klokhet
från evighet.
5 Guds högstes ord är vishetens källa; och hennes vägar äro
eviga bud.
6 För vem har vishetens rot blivit uppenbarad? eller vem
har känt hennes kloka råd?
7 För vem har kunskapen om visdom blivit uppenbar? och
vem har förstått hennes stora erfarenhet?
8 Det finns en vis och mycket att frukta, Herren sitter på
sin tron.
9 Han skapade henne och såg henne och räknade henne och
utgöt henne över alla sina gärningar.
10 Hon är med allt kött efter hans gåva, och han har gett
henne åt dem som älskar honom.
11 Herrens fruktan är ära och ära och fröjd och glädjens
krona.
12 Herrens fruktan gör ett glatt hjärta och skänker glädje
och glädje och ett långt liv.
13 Den som fruktar Herren, honom skall det till sist gå väl,
och han skall finna nåd på sin döds dag.
14 Att frukta Herren är vishetens början, och den skapades
med de troende i moderlivet.
15 Hon har byggt en evig grund med människor, och hon
skall förbli med deras säd.
16 Att frukta Herren är vishetens fullhet och fyller
människorna med hennes frukter.
17 Hon fyller hela deras hus med önskvärda saker, och
skådeplatserna med sin odling.
18 Herrens fruktan är vishetens krona, som får frid och
fullkomlig hälsa att blomstra; båda som är Guds gåvor, och
det ökar deras glädje som älskar honom.
19 Visdom regnar ned skicklighet och kunskap om förstånd,
och upphöjer dem till ära som håller henne fast.
20 Visdomens rot är att frukta Herren, och dess grenar är
långt liv.
21 Herrens fruktan driver bort synder, och där den är
närvarande, avvisar den vreden.
22 En rasande man kan inte rättfärdigas; ty hans vredes
gunst skall vara hans undergång.
23 En tålmodig man kommer att slita för en tid, och sedan
skall glädje växa upp till honom.
24 Han skall dölja sina ord för en tid, och mångas läppar
skall förkunna hans vishet.
25 Kunskapens liknelser finns i vishetens skatter, men
gudsfruktan är en styggelse för en syndare.
26 Om du önskar visdom, håll buden, så skall Herren ge
henne till dig.
27 Ty Herrens fruktan är vishet och tuktan, och tro och
saktmod är hans behag.
28 Misstro inte Herrens fruktan när du är fattig, och kom
inte till honom med dubbelt hjärta.
29 Var inte en hycklare i människors ögon, och akta väl
vad du talar.
30 Upphöj dig inte, så att du inte faller och bringar vanära
över din själ, så att Gud upptäcker dina hemligheter och
kastar dig ner mitt i församlingen, eftersom du inte i
sanning kom till Herrens fruktan, utan ditt hjärta är full av
bedrägeri.
KAPITEL 2
1 Min son, om du kommer för att tjäna Herren, förbered
din själ för frestelse.
2 Rätt ditt hjärta till rätta och stå ut ständigt, och skynda
dig inte i nödens tid.
3 Håll fast vid honom och vik inte bort, så att du må
förökas vid din sista ände.
4 Allt som kommer över dig, ta med glädje och ha tålamod
när du förvandlas till ett lågt stånd.
5 Ty guld prövas i elden, och välbehagliga män i
motgångens ugn.
6 Tro på honom, så hjälper han dig; ordning din väg rätt
och lita på honom.
7 I som fruktar Herren, vänta på hans nåd; och gå inte
undan, så att ni inte faller.
8 I som fruktar Herren, tro honom; och din belöning skall
inte försvinna.
9 Ni som fruktar Herren, hoppas på det goda och på evig
glädje och barmhärtighet.
10 Se på forna släkten och se; förtröstade någon gång på
Herren och blev förvirrad? eller förblev någon i hans
fruktan och blev övergiven? eller vem föraktade han
någonsin, som åkallade honom?
11 Ty Herren är full av barmhärtighet och barmhärtighet,
långmodig och mycket ynklig, och förlåter synder och
frälsar i lidandens tid.
12 Ve de fruktansvärda hjärtan och de svaga händerna och
syndaren som går åt två håll!
13 Ve den som är modlös! ty han tror inte; därför skall han
inte försvaras.
14 Ve er som har tappat tålamodet! och vad skall ni göra
när Herren besöker er?
15 De som fruktar Herren kommer inte att vara olydiga
mot hans ord; och de som älskar honom skall hålla hans
vägar.
16 De som fruktar Herren kommer att söka det som är gott,
som behagar honom; och de som älskar honom skall bli
uppfyllda av lagen.
17 De som fruktar Herren skola bereda sina hjärtan och
ödmjuka sina själar inför hans ögon,
18 och sade: »Vi skola falla i Herrens händer och icke i
människors händer, ty såsom hans majestät är, så är hans
nåd.
KAPITEL 3
1 Hör mig, era far, o barn, och gör därefter, så att ni må
vara säkra.
2 Ty Herren har gett fadern ära över barnen och stadfäst
moderns makt över sönerna.
3 Den som ärar sin fader, försonar hans synder.
4 Och den som hedrar sin moder är som en som samlar
skatter.
5 Den som ärar sin fader skall glädjas över sina egna barn;
och när han ber, skall han höras.
6 Den som ärar sin fader skall ha ett långt liv; och den som
är lydig mot Herren skall vara en tröst för sin moder.
7 Den som fruktar Herren kommer att ära sin fader och
tjäna sina föräldrar, som sina herrar.
8 Hedra din far och din mor både i ord och handling, så att
en välsignelse kan komma över dig från dem.
9 Ty faderns välsignelse upprättar barnens hus; men
moderns förbannelse utrotar grunderna.
10 Berömma dig inte av din faders vanära; ty din faders
vanära är dig ingen ära.
11 Ty en mans härlighet kommer från sin faders ära; och en
moder i vanära är en smälek för barnen.
12 Min son, hjälp din far i hans ålder, och sörj honom inte
så länge han lever.
13 Och om hans förstånd brister, ha tålamod med honom;
och förakta honom inte när du är i din fulla styrka.
14 Ty din faders hjälp skall icke glömmas, och i stället för
synder skall det läggas till för att bygga upp dig.
15 På din nöds dag skall den komma ihåg; även dina
synder skall smälta bort, som isen i det vackra varma
vädret.
16 Den som överger sin fader är som en hädare; och den
som förargar sin moder är förbannad: av Gud.
17 Min son, fortsätt med dina ärenden i ödmjukhet; så skall
du bli älskad av den som är godkänd.
18 Ju större du är, desto ödmjukare är du, och du skall
finna nåd inför Herren.
19 Många äro högt ställda och berömda, men hemligheter
uppenbaras för de ödmjuka.
20 Ty Herrens kraft är stor, och han ära de ödmjuka.
21 Sök inte efter det som är för svårt för dig, och sök inte
det som är över din styrka.
22 Men vad som är befallt dig, tänk på det med vördnad, ty
det är inte nödvändigt för dig att med dina ögon se det som
är i det fördolda.
23 Var inte nyfiken i onödiga saker, ty fler ting visas för
dig än människor förstår.
24 Ty många äro vilseledda av sin egen fåfänga åsikt; och
en ond misstanke har störtat deras dom.
25 Utan ögon skall du sakna ljus; bekänn därför inte den
kunskap som du inte har.
26 Ett envist hjärta skall till sist gå illa; och den som älskar
fara skall förgås däri.
27 Ett envist hjärta skall vara lastat med sorger; och den
ogudaktige skall lägga synd på synd.
28 I de högmodigas straff finns inget botemedel; ty
ogudaktighetens växt har slagit rot i honom.
29 Den förståndiges hjärta förstår en liknelse; och ett
uppmärksamt öra är en vis mans önskan.
30 Vatten släcker en brinnande eld; och allmosor gör
försoning för synder.
31 Och den som återbetalar goda vändningar är medveten
om det som kan komma härefter; och när han faller, skall
han finna ett stöd.
KAPITEL 4
1 Min son, bedra inte de fattiga i hans livsuppehälle, och
låt inte de behövande ögonen vänta länge.
2 Gör inte en hungrig själ bedrövad; inte heller reta en man
i hans nöd.
3 Lägg inte mer besvär till ett hjärta som är upprört; och
vänta med att inte ge åt den som behöver.
4 Avvisa inte den lidandes bön; och vänd inte ditt ansikte
bort från en fattig man.
5 Vänd inte bort ditt öga från den nödställde, och ge honom
ingen anledning att förbanna dig.
6 Ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet, så skall hans
bön höras av honom som skapade honom.
7 Skaffa dig kärleken till församlingen och böja ditt huvud
för en stor man.
8 Låt det inte bedröva dig att böja ditt öra för den fattige
och ge honom ett vänligt svar med ödmjukhet.
9 Befria den som lider ur förtryckarens hand; och var inte
matt när du sitter i domen.
10 Var som en fader för faderlösa och i stället för en man
för deras moder; så skall du vara som den Högstes son, och
han skall älska dig mer än din moder.
11 Visheten upphöjer sina barn och griper dem som söka
henne.
12 Den som älskar henne älskar livet; och de som tidigt
söker henne skola fyllas av glädje.
13 Den som håller henne fast skall ärva ära; och varhelst
hon går in, kommer Herren att välsigna.
14 De som tjäna henne skola tjäna den Helige, och dem
som älskar henne älskar Herren.
15 Den som lyssnar på henne, han skall döma folken, och
den som tar hand om henne skall bo tryggt.
16 Om en man överlåter sig åt henne, skall han ärva henne;
och hans släkte skall hålla henne i besittning.
17 Ty först skall hon vandra med honom på krokiga vägar
och bringa fruktan och fruktan över honom och plåga
honom med sin tuktan, tills hon kan lita på hans själ och
pröva honom enligt sina lagar.
18 Då skall hon vända den raka vägen till honom och trösta
honom och förkunna honom sina hemligheter.
19 Men om han gör fel, skall hon överge honom och
överlämna honom till hans egen undergång.
20 Iaktta tillfället och akta dig för det onda; och skäms inte
när det gäller din själ.
21 Ty det finns en skam som bringar synd; och det finns en
skam som är ära och nåd.
22 Ta ingen emot din själ, och låt inte någons vördnad få
dig att falla.
23 Och avstå från att tala, när det finns anledning att göra
gott, och göm inte din vishet i hennes skönhet.
24 Ty genom tal skall vishet bli känd, och lärdom genom
tungans ord.
25 Tala på intet sätt emot sanningen; men var förskämd
över din okunnighets villfarelse.
26 Skäms inte för att bekänna dina synder; och tvinga inte
flodens lopp.
27 Gör dig inte till en underling för en dåraktig man; inte
heller acceptera den mäktiges person.
28 Sträva efter sanningen intill döden, så skall Herren
strida för dig.
29 Var inte förhastad på din tunga, och i dina gärningar
slappa och försumliga.
30 Var inte som ett lejon i ditt hus, och var inte upprörd
bland dina tjänare.
31 Låt inte din hand sträckas ut för att ta emot och tillsluten
när du bör betala.
KAPITEL 5
1 Lägg inte ditt hjärta på dina gods; och säg inte, jag har
nog för mitt liv.
2 Följ inte ditt eget sinne och din kraft, att vandra på ditt
hjärtas vägar.
3 Och säg icke: Vem skall behärska mig för mina gärningar?
ty Herren kommer sannerligen att hämnas ditt högmod.
4 Säg inte: Jag har syndat, och vad har hänt mig för ont? ty
Herren är långmodig, han kommer på intet sätt att släppa
dig.
5 Angående försoning, var inte rädd för att lägga synd till
synd:
6 Och säg inte att hans nåd är stor; han skall bliva fredad
för mina många synder, ty barmhärtighet och vrede
kommer från honom, och hans harm vilar över syndare.
7 Dröja inte med att vända dig till Herren och skjut inte
upp från dag till dag, ty plötsligt skall Herrens vrede
komma fram, och i din trygghet skall du förgöras och
förgås på hämndens dag.
8 Sätt inte ditt hjärta på gods som har anskaffats orättvist,
ty de skall inte tjäna dig på olyckans dag.
9 Våga inte med alla vindar och gå inte in på alla vägar, ty
så gör syndaren som har dubbel tunga.
10 Var fast i ditt förstånd; och låt ditt ord vara detsamma.
11 Var snabb att höra; och låt ditt liv vara uppriktigt; och
ge svar med tålamod.
12 Om du har förstånd, svara din nästa; om inte, lägg din
hand på din mun.
13 Ära och skam är i tal, och människans tunga är hans fall.
14 Låt dig inte kalla en viskare, och lägg dig inte på lur
med din tunga, ty tjuven är en skamfull skam, och en ond
fördömelse över den dubbla tungan.
15 Var inte okunnig om någonting i en stor eller liten sak.
KAPITEL 6
1 Bli inte en fiende i stället för en vän; ty därigenom skall
du ärva ett illa namn, skam och smälek; så skall en syndare
som har dubbel tunga.
2 Prisa dig inte i ditt eget hjärtas råd; att din själ inte slits i
stycken som en tjur som ensam går vilse.
3 Du skall äta upp dina löv och förlora din frukt och lämna
dig själv som ett torrt träd.
4 En ogudaktig själ skall förgöra den som har det och göra
honom till åtlöje till sina fiender.
5 Ett ljuvt språk kommer att mångfaldiga vänner: och en
vacker tunga kommer att öka vänliga hälsningar.
6 Var i frid med många: likväl har bara en rådgivare av
tusen.
7 Om du vill skaffa en vän, så pröva honom först och
skynda dig inte att ge honom kredit.
8 Ty någon är en vän för sitt eget tillfälle, och han förblir
inte på din nödens dag.
9 Och det finns en vän, som omvänds till fiendskap, och
stridigheter kommer att upptäcka din smälek.
10 Återigen, någon vän är en följeslagare vid bordet och
kommer inte att fortsätta på din lidandes dag.
11 Men i ditt välstånd skall han vara som du själv och vara
frimodig mot dina tjänare.
12 Om du förnedras, kommer han att vara emot dig och
gömma sig för ditt ansikte.
13 Skilj dig från dina fiender och akta dig för dina vänner.
14 En trogen vän är ett starkt skydd, och den som har
funnit en sådan har funnit en skatt.
15 Ingenting kan motverka en trogen vän, och hans höghet
är ovärderlig.
16 En trogen vän är livets medicin; och de som fruktar
Herren skola finna honom.
17 Den som fruktar Herren skall leda hans vänskap rätt; ty
som han är, så skall också hans nästa vara.
18 Min son, samla lärdom från din ungdom av, så skall du
finna vishet till din ålderdom.
19 Kom till henne som en som plöjer och sår, och vänta på
hennes goda frukter; ty du skall inte möta mycket med att
möta henne, utan du skall snart äta av hennes frukter.
20 Hon är mycket obehaglig mot den oförstående: den som
är oförståndig kommer inte att stanna hos henne.
21 Hon kommer att ligga på honom som en väldig
prövningens sten; och han skall kasta henne från honom
innan det dröjer.
22 Ty vishet är enligt hennes namn, och hon är inte
uppenbar för många.
23 Hör öra, min son, ta emot mitt råd och vägra inte mitt
råd,
24 Och sätt dina fötter i hennes bojor och din hals i hennes
kedja.
25 Böj ner din skuldra och bär henne, och bedrövas inte
över hennes bojor.
26 Kom till henne av hela ditt hjärta och håll hennes vägar
av all din makt.
27 Sök och sök, så skall hon bli känd för dig; och när du
har gripit henne, låt henne inte gå.
28 Ty till sist skall du finna hennes vila, och det skall
vändas till din glädje.
29 Då skola hennes bojor vara ett starkt skydd för dig, och
hennes kedjor till en härlighetsmantel.
30 Ty det är en gyllene prydnad på henne, och hennes band
är purpurfärgade spetsar.
31 Du skall bära henne som en hedersdräkt, och du skall
sätta henne omkring dig som en glädjekrona.
32 Min son, om du vill, så skall du bli undervisad; och om
du är förståndig, så skall du vara klok.
33 Om du älskar att höra, skall du få förstånd, och om du
böjer ditt öra, blir du vis,
34 Stå i mängden av de äldste; och håll dig till den som är
vis.
35 Var villig att höra varje gudomlig tal; och låt inte
förståndets liknelser undkomma dig.
36 Och om du ser en förståndig man, så gå i god tid till
honom och låt din fot bära trappan till hans dörr.
37 Låt ditt sinne vara på Herrens förordningar och meditera
ständigt i hans bud: han skall befästa ditt hjärta och ge dig
vishet efter din önskan.
KAPITEL 7
1 Gör inget ont, så skall ingen skada komma dig.
2 Gå bort från de orättfärdiga, och orättfärdighet skall
vända sig bort från dig.
3 Min son, så inte i orättfärdighetens fåror, och du skall
inte skörda dem sjufaldigt.
4 Sök inte av Herren företräde, inte heller av kungen
hederssätet.
5 Gör dig inte rättfärdig inför Herren; och berömma dig
inte av din vishet inför kungen.
6 Sök inte att döma, eftersom du inte kan ta bort
orättfärdighet; att du inte vid något tillfälle fruktar den
mäktiges person, en stötesten på din rättfärdighets väg.
7 Ta inte illa upp mot mängden av en stad, och då skall du
inte kasta dig ned bland folket.
8 Bind inte en synd på en annan; ty i ett skall du inte vara
ostraffad.
9 Säg inte: Gud kommer att se på de många mina
offergåvor, och när jag offrar till den Högste Gud, kommer
han att ta emot det.
10 Var inte matt när du ber din bön, och försumma att inte
ge allmosor.
11 Skratta ingen att håna i sin själs bitterhet, ty det finns en
som ödmjukar och upphöjer.
12 Tänk inte på en lögn mot din broder; inte heller gör
liknande mot din vän.
13 Använd inte att ljuga på något sätt, ty sedvanan är inte
god.
14 Använd inte många ord i en mängd äldste, och gnäll inte
mycket när du ber.
15 Hata inte mödosamt arbete, inte heller jordbruk, som
den Högste har förordnat.
16 Räkna dig inte bland mängden syndare, men kom ihåg
att vreden inte kommer att dröja länge.
17 Ödmjuka dig mycket, ty de ogudaktigas hämnd är eld
och maskar.
18 Byt inte en vän till något gott på intet sätt; inte heller en
trogen broder för Ofirs guld.
19 Avstå inte från en vis och god kvinna, ty hennes nåd är
över guld.
20 Medan din tjänare arbetar i sanning, så vädja inte till
honom om det onda, inte heller den anställde som ger sig
själv helt och hållet för dig.
21 Låt din själ älska en god tjänare, och bedra honom inte
från frihet.
22 Har du boskap? ha ett öga på dem, och om de är till din
vinning, så bevara dem hos dig.
23 Har du barn? undervisa dem och böj deras nacke från
deras ungdom.
24 Har du döttrar? ta hand om deras kropp och visa dig inte
glad mot dem.
25 Gift dig med din dotter, så skall du göra en tung sak,
men ge henne åt en förståndig man.
26 Har du en hustru efter ditt sinne? överge henne inte,
men överlämna dig inte åt en lätt kvinna.
27 Hedra din fader av hela ditt hjärta, och glöm inte din
moders sorger.
28 Kom ihåg att du är född av dem; Och huru kan du
vedergälla dem vad de har gjort mot dig?
29 Frukta Herren av hela din själ och vörda hans präster.
30 Älska honom som skapade dig av all din kraft, och
överge inte hans tjänare.
31 Frukta Herren och ära prästen; och ge honom hans del,
såsom det är dig befallt; Förstfrukten och skuldoffret och
skuldrornas gåva och helgelsens offer och förstlingen av de
heliga tingen.
32 Och sträck ut din hand till de fattiga, så att din
välsignelse må fullbordas.
33 En gåva har nåd för var och en som lever; och för de
döda håll det inte.
34 Vara inte med dem som gråter, och sörj med dem som
sörjer.
35 Var inte sen med att besöka de sjuka, ty det skall göra
dig älskad.
36 Vad du än tar i hand, kom ihåg slutet, och du skall
aldrig göra något fel.
KAPITEL 8
1 Strid inte med en mäktig man, så att du inte faller i hans
händer.
2 Var inte emot en rik man, så att han inte överväger dig; ty
guld har förintat många och förvrängt kungars hjärtan.
3 Strid inte med en man som är full av tunga, och samla
inte ved på hans eld.
4 Skämta inte med en oförskämd man, för att inte dina
förfäder ska bli vanära.
5 Förbättra inte en man som vänder om från synd, men
kom ihåg att vi alla är värda straff.
6 Vanära inte en man i hans ålderdom, ty även somliga av
oss blir gamla.
7 Gläd dig inte över att din största fiende är död, men kom
ihåg att vi alla dör.
8 Förakta inte de vises ord, utan gör dig förtrogen med
deras ordspråk; ty av dem skall du lära dig att lära och hur
du lätt kan tjäna stora män.
9 Missa inte de äldstes tal, ty de lärde sig också om sina
fäder, och av dem skall du lära dig förstånd och att svara
efter behov.
10 Tänd inte en syndares kol, så att du inte bränns av hans
elds låga.
11 Stå inte upp i vrede över en skadad persons närvaro, så
att han inte ligger på lur för att fånga dig i dina ord
12 Låna inte till den som är mäktigare än du själv; ty om
du lånar honom, räkna det men förlorat.
13 Var inte säker över din makt, ty om du är säker, se till
att betala det.
14 Gå inte till lag med en domare; ty de skola döma för
honom efter hans ära.
15 Res inte på vägen med en frimodig man, för att han inte
ska bli bedrövad mot dig.
16 Tvista inte med en arg man, och gå inte med honom till
en enslig plats; ty blod är som ingenting i hans ögon, och
där det inte finns någon hjälp, ska han störta dig.
17 Rådgör inte med en dåre; ty han kan inte hålla råd.
18 Gör inget hemligt inför en främling; ty du vet inte vad
han kommer att föra fram.
19 Öppna inte ditt hjärta för var och en, så att han inte
belönar dig med en klok vändning.
KAPITEL 9
1 Var inte avundsjuk över din barmhustru, och lär henne
inte en ond lektion mot dig själv.
2 Ge inte din själ åt en kvinna att sätta sin fot på din
egendom.
3 Möt inte en sköka, så att du inte faller i hennes snaror.
4 Använd inte mycket sällskap med en kvinna som är en
sångerska, så att du inte blir tagen med hennes försök.
5 Se inte på en tjänarinna, så att du inte faller för det som är
dyrbart i henne.
6 Ge inte din själ åt skökorna, så att du inte går miste om
din arvedel.
7 Se inte omkring dig på stadens gator, och vandra inte
omkring på dess ensliga plats.
8 Vänd bort ditt öga från en vacker kvinna, och se inte på
en annans skönhet; ty många har blivit vilseledda av en
kvinnas skönhet; ty härmed tänds kärleken som en eld.
9 Sitt inte alls med en annan mans hustru, och sätt dig inte
ner med henne i din famn, och spendera inte dina pengar
med henne på vinet; så att ditt hjärta inte böjer sig till
henne, så att du genom din önskan faller i fördärv.
10 Överge inte en gammal vän; ty det nya är inte
jämförbart med honom: en ny vän är som nytt vin; när den
är gammal, skall du dricka den med nöje.
11 Avundas inte syndarens härlighet, ty du vet inte vad
som skall bli hans slut.
12 Gläd dig inte åt det som de ogudaktiga har behag i; men
kom ihåg att de inte ska gå ostraffade till sin grav.
13 Håll dig långt borta från den man som har makt att döda;
så skall du inte tvivla på dödsrädslan, och om du kommer
till honom, så gör inget fel, så att han inte strax tar ditt liv.
14 Så nära du kan, gissa på din nästa och rådgör med de
vise.
15 Låt ditt tal vara med de visa, och allt ditt samtal i den
Högstes lag.
16 Och låt rättfärdiga människor äta och dricka med dig;
och låt din berömmelse vara i Herrens fruktan.
17 För konstmannens hand skall verket prisas, och folkets
vise härskare för hans tal.
18 En man med dålig tungomål är farlig i sin stad; och den
som är förhastad i sitt tal skall hatas.
KAPITEL 10
1 En vis domare skall undervisa sitt folk; och en klok mans
regering är välordnad.
2 Liksom folkets domare är han själv, så är hans
tjänstemän; Och huru för en man är stadens härskare,
sådana äro alla som bor däri.
3 En oklok kung förgör sitt folk; men genom deras
förståndighet skall staden bebos.
4 Jordens makt är i Herrens hand, och i sinom tid skall han
sätta en vinningsbar över den.
5 I Guds hand är människors framgång, och på den
skriftlärde skall han lägga sin ära.
6 Ha inte hat mot din nästa för varje orätt; och gör
ingenting alls genom skadliga metoder.
7 Högmod är hatiskt inför Gud och människor, och genom
båda begår man orättfärdighet.
8 På grund av orättfärdiga handlingar, skador och
rikedomar som fåtts genom bedrägeri, övergår riket från ett
folk till ett annat.
9 Varför är jord och aska stolta? Det finns inget ondare än
en girig man, ty en sådan säljer sin egen själ; ty medan han
lever kastar han bort sina inälvor.
10 Läkaren avbryter en långvarig sjukdom; och den som i
dag är kung i morgon skall dö.
11 Ty när en människa är död, skall han ärva krypdjur, djur
och maskar.
12 Början till högmod är när man går bort från Gud och
hans hjärta vänder sig bort från hans Skapare.
13 Ty högmod är början till synd, och den som har den
skall utgjuta styggelse; och därför förde Herren över dem
främmande olyckor och omstörtade dem.
14 Herren har fällt stolta furstars troner och ställt ödmjuka i
deras ställe.
15 Herren har ryckt upp de stolta folkens rötter och
planterat de ödmjuka på deras ställe.
16 Herren störtade hedningarnas länder och förgjorde dem
till jordens grundvalar.
17 Han tog några av dem bort och förgjorde dem och lät
deras åminnelse upphöra från jorden.
18 Högmod skapades inte för män, inte heller rasande
vrede för dem som är födda av en kvinna.
19 De som fruktar Herren är en säker säd, och de som
älskar honom en hederlig växt. de som överträder buden är
en bedräglig säd.
20 Bland bröder är den högste hedervärd; så äro de som
fruktar Herren i hans ögon.
21 Herrens fruktan går före erhållande av auktoritet, men
grovhet och högmod är att förlora den.
22 Vare sig han är rik, ädel eller fattig, deras ära är Herrens
fruktan.
23 Det är inte lämpligt att förakta den fattige som har
förstånd; inte heller är det lämpligt att upphöja en syndig
man.
24 Stora män och domare och makthavare skola ära; men
det finns ingen av dem större än den som fruktar Herren.
25 För den vise tjänare skola de som är fria tjäna; och den
som har kunskap skall inte gnälla när han blir omvandlad.
26 Var inte för klok när du gör dina ärenden; och berömma
dig inte i din nödens tid.
27 Bättre är den som arbetar och har överflöd i allt, än den
som berömmer sig och saknar bröd.
28 Min son, förhärliga din själ i ödmjukhet och ge den ära
efter dess värdighet.
29 Vem kan rättfärdiga den som syndar mot sin egen själ?
och vem vill ära den som vanära sitt eget liv?
30 Den fattige är hedrad för sin skicklighet, och den rike
hedras för sin rikedom.
31 Den som ärad i fattigdom, hur mycket mer i rikedom?
Och den som är vanära i rikedom, hur mycket mer i
fattigdom?
KAPITEL 11
1 Visheten lyfter upp huvudet på den som är låg och låter
honom sitta bland stora män.
2 Berömma inte en man för hans skönhet; inte heller
avskyr en man för hans yttre utseende.
3 Biet är litet bland sådana som flugor; men hennes frukt är
den främsta av sötsaker.
4 Berömma dig inte av dina kläder och dina kläder, och
upphöj dig inte på ärans dag, ty Herrens gärningar är
underbara, och hans gärningar bland människor är dolda.
5 Många kungar har satt sig på marken; och en man aldrig
tänkt på har burit kronan.
6 Många mäktiga män har blivit mycket vanära; och de
ärade överlämnade i andra mäns händer.
7 Skyll inte på förrän du har granskat sanningen: förstå
först och tillrättavisa sedan.
8 Svara inte förrän du har hört orsaken, och avbryt inte
människor mitt i deras tal.
9 Strid inte i en sak som inte angår dig; och sitt inte för
dom med syndare.
10 Min son, blanda dig inte i många saker; ty om du lägger
dig mycket, så skall du inte vara oskyldig; och om du följer
efter, skall du inte få tag i det, och inte heller ska du fly
genom att fly.
11 Det finns en som anstränger sig och anstränger sig och
skyndar sig och är så mycket mer eftersatt.
12 Återigen, det finns en annan som är långsam, och som
behöver hjälp, saknar förmåga och full av fattigdom; men
Herrens öga såg på honom för gott och reste honom från
hans låga stånd,
13 Och han lyfte upp sitt huvud från elände; så att många
som såg det förundrades över honom.
14 Framgång och motgångar, liv och död, fattigdom och
rikedom kommer från Herren.
15 Vishet, kunskap och insikt om lagen är av Herren;
kärleken och vägen till goda gärningar är från honom.
16 Villfarelsen och mörkret hade sin början tillsammans
med syndare, och ondskan skall bli gammal med dem som
berömma sig därav.
17 Herrens gåva förblir hos de gudfruktiga, och hans nåd
ger framgång för evigt.
18 Det finns en som blir rik av sin aktsamhet och kläm, och
detta är hans del av sin lön:
19 Medan han säger: "Jag har funnit vila, och nu skall jag
ständigt äta av mitt gods." och ändå vet han inte vilken tid
som ska komma över honom, och att han måste lämna
dessa saker till andra och dö.
20 Var trofasta i ditt förbund och förtrogna med det, och
åldras i ditt arbete.
21 Förundras inte över syndares gärningar; men lita på
Herren och förbli i ditt möda, ty det är lätt i Herrens ögon
att plötsligt göra en fattig man rik.
22 Herrens välsignelse ligger i de gudfruktigas belöning,
och plötsligt får han sin välsignelse att blomstra.
23 Säg inte: Vad tjänar jag på min tjänst? och vilka goda
saker skall jag ha härefter?
24 Återigen, säg inte: Jag har nog och äger mycket, och
vad ont skall jag ha härefter?
25 På framgångens dag är lidandets glömska, och på
lidandets dag finns inte längre påminnelsen om
framgången.
26 Ty det är lätt för Herren på dödens dag att belöna en
man efter hans vägar.
27 En timmes elände får en människa att glömma
njutningen, och till slut kommer hans gärningar att bli
uppenbara.
28 Döm ingen välsignad före hans död, ty en man skall bli
känd bland sina barn.
29 För inte var och en in i ditt hus, ty den svekfulle har
många tåg.
30 Liksom en rapphöna som tas och förvaras i en bur, så är
de högmodigas hjärta; och som en spion vakar han för ditt
fall.
31 Ty han lurar och förvandlar gott till ont, och i det som är
värdigt beröm kommer han att skylla dig.
32 Av en gnista av eld tänds en kolhög, och en syndig man
väntar på blod.
33 Akta dig för en busig man, ty han gör ondska; så att han
inte kommer över dig en evig fläck.
34 Ta emot en främling i ditt hus, så skall han störa dig och
vända dig bort från ditt eget.
KAPITEL 12
1 När du vill göra gott, vet vem du gör det mot; så skall du
tackas för dina förmåner.
2 Gör gott mot den gudfruktiga mannen, så skall du få en
belöning; och om inte från honom, men från den Högste.
3 Inget gott kan komma till den som alltid är sysselsatt med
det onda, inte heller till den som inte ger allmosa.
4 Ge åt den gudfruktiga mannen och hjälp inte en syndare.
5 Gör väl mot den ödmjuke, men ge inte åt den ogudaktige:
håll tillbaka ditt bröd och ge det inte åt honom, så att han
inte kan övervinna dig därigenom; ty annars skall du få
dubbelt så mycket ont för allt det goda du har gjort mot
honom.
6 Ty den Högste hatar syndare och vill återgälda de
ogudaktiga hämnd och bevarar dem mot deras straffs
mäktiga dag.
7 Ge åt det goda och hjälp inte syndaren.
8 En vän kan inte kännas i framgång, och en fiende kan
inte döljas i motgång.
9 I en människas framgång kommer fiender att bedrövas,
men i hans motgång ska även en vän gå bort.
10 Lita aldrig på din fiende, ty såsom järn rostar, så är hans
ondska.
11 Fastän han ödmjukar sig och går på huk, akta dig väl
och akta dig för honom, och du skall vara mot honom som
om du hade torkat ett glasögon, och du skall inse att hans
rost inte helt har torkats bort.
12 Ställ honom inte hos dig, så att han inte, när han har
störtat dig, ska stå upp på din plats; låt honom inte heller
sitta vid din högra sida, så att han inte försöker ta din plats,
och du till sist komma ihåg mina ord och bli stucken med
dem.
13 Vem kan förbarma sig över en charmör som är biten av
en orm, eller någon sådan som kommer nära vilda djur?
14 Så den som går till en syndare och är orenad med
honom i sina synder, vem skulle förbarma sig?
15 En tid kommer han att stanna hos dig, men om du börjar
falla, kommer han inte att dröja.
16 En fiende talar ljuvligt med sina läppar, men i sitt hjärta
tänker han sig hur man kastar dig i en grop: han gråter med
sina ögon, men om han finner tillfälle, blir han inte mätt på
blod.
17 Om nöd kommer över dig, skall du först finna honom
där; och fastän han låtsas hjälpa dig, skall han ändå
underminera dig.
18 Han skakar på huvudet och klappar i händerna och
viskar mycket och ändrar sitt ansikte.
KAPITEL 13
1 Den som rör vid beck skall bli oren därav; och den som
har gemenskap med en högmodig man skall vara honom
lik.
2 Belasta dig inte över din makt medan du lever; och ha
ingen gemenskap med någon som är mäktigare och rikare
än du själv. ty om den ene slås mot den andre, så skall den
brytas.
3 Den rike mannen har gjort orätt, men han hotar med det;
4 Om du är till hans vinning, kommer han att använda dig;
men om du inte har något, överger han dig.
5 Om du har något, så skall han bo hos dig;
6 Om han behöver dig, skall han bedra dig och le mot dig
och sätta dig i hopp; han skall tala dig vackert och säga:
Vad vill du?
7 Och han ska skämma ut dig med sin mat, tills han har
dragit dig torr två eller tre gånger, och till sist skall han
skratta åt dig efteråt, när han ser dig, ska han överge dig
och skaka på huvudet åt dig.
8 Se upp så att du inte blir vilseledd och fördärvad i din
glädje.
9 Om du är inbjuden av en mäktig man, dra dig tillbaka,
och så mycket mer kommer han att bjuda in dig.
10 Tryck du inte på honom, så att du inte blir förkastad; stå
inte långt borta, så att du inte blir glömd.
11 Tänk på att inte bli jämställd med honom i tal, och tro
inte hans många ord: ty med mycket samtal kommer han
att fresta dig, och med ett leende mot dig kommer han att få
ut dina hemligheter.
12 Men han ska grymt lägga ner dina ord och skona dig
inte för att skada dig och sätta dig i fängelse.
13 Iaktta och akta dig, ty du går i fara för din omstörtning;
när du hör detta, vakna då i sömnen.
14 Älska Herren hela ditt liv och åkalla honom för din
frälsning.
15 Varje vilddjur älskar sin like, och var och en älskar sin
nästa.
16 Allt kött förenas efter art, och en man kommer att hålla
sig till sin like.
17 Vilken gemenskap har vargen med lammet? så syndaren
med de gudfruktiga.
18 Vilken överensstämmelse finns det mellan hyenan och
en hund? och vilken fred mellan de rika och de fattiga?
19 Liksom vildåsnan är lejonets byte i öknen, så äter de
rika upp de fattiga.
20 Liksom de högmodiga hatar ödmjukhet, så avskyr de
rika de fattiga.
21 En rik man som börjar falla hålls uppe av sina vänner,
men en fattig man som är nere stöts bort av sina vänner.
22 När en rik faller, har han många medhjälpare; han talar
sådant som inte ska sägas, men ändå rättfärdiga
människorna honom. han talade förståndigt och kunde inte
ha någon plats.
23 När en rik talar, håller var och en sin tunga, och se, vad
han säger, hyllar de det till skyarna; men om den fattige
talar, säger de: "Vad är det här?" och om han snubblar,
kommer de att hjälpa till att störta honom.
24 Rikedom är god för den som inte har synd, och
fattigdom är ont i de ogudaktigas mun.
25 Människans hjärta förändrar sitt ansikte, vare sig det är
på gott eller ont, och ett glatt hjärta ger ett glatt ansikte.
26 Ett glatt ansikte är ett tecken på ett hjärta som är i
välstånd; och att ta reda på liknelser är ett tröttsamt arbete
för sinnet.
KAPITEL 14
1 Välsignad är den man som inte har halkat med sin mun
och inte är prickad av syndernas mängd.
2 Salig är den vars samvete inte har dömt honom och som
inte fallit från sitt hopp till Herren.
3Rikdom är inte vacker för en neger, och vad ska en
avundsjuk man göra med pengar?
4 Den som samlar ihop genom att bedra sin egen själ,
samlar ihop till andra, som ska spendera hans ägodelar med
uppror.
5 Den som är ond mot sig själv, mot vem ska han vara god?
han ska inte ha nöje av sitt gods.
6 Det finns ingen värre än den som avundas sig själv; och
detta är en belöning för hans ondska.
7 Och om han gör gott, så gör han det ofrivilligt; och till
sist skall han förkunna sin ondska.
8 Den avundsjuka har ett ogudaktigt öga; han vänder bort
sitt ansikte och föraktar människor.
9 En girig mans öga är inte mätt på sin del; och den
ogudaktiges missgärning uttorkar hans själ.
10 Ett ogudaktigt öga avundas hans bröd, och han är en
neger vid sitt bord.
11 Min son, gör gott mot dig själv efter din förmåga, och
ge Herren hans rätta offer.
12 Kom ihåg att döden inte kommer att vänta på sig, och
att gravens förbund inte visas för dig.
13 Gör gott mot din vän innan du dör, och efter din
förmåga sträck ut din hand och ge åt honom.
14 Bedra dig inte av den goda dagen, och låt inte delen av
en god önskan gå över dig.
15 Skulle du inte överlåta dina mödor åt en annan? och att
ditt arbete ska delas genom lottning?
16 Ge och tag och helga din själ; ty det finns inget att söka
efter läckerheter i graven.
17 Allt kött blir gammalt som en klädnad, ty från början är
förbundet: Du skall dö döden.
18 Som av de gröna löven på ett tjockt träd, vissa faller och
några växer; så är släktet av kött och blod, en tar slut och
en annan föds.
19 Varje arbete ruttnar och förtär, och den som arbetar med
det skall gå med.
20 Salig är den man som mediterar goda ting i vishet och
som tänker på heliga ting genom sitt förstånd.
21 Den som ser på hennes vägar i sitt hjärta, han skall
också ha förstånd i hennes hemligheter.
22 Gå efter henne som en spårande, och lura dig på hennes
vägar.
23 Den som går in genom hennes fönster skall också lyssna
vid hennes dörrar.
24 Den som bor nära hennes hus skall också fästa en nål i
hennes väggar.
25 Han skall slå upp sitt tält intill henne och övernatta i ett
boende där goda ting är.
26 Han skall sätta sina barn under hennes skydd och
övernatta under hennes grenar.
27 Hos henne skall han höljas från hetta, och i hennes
härlighet skall han bo.
KAPITEL 15
1 Den som fruktar Herren kommer att göra gott, och den
som har kunskap om lagen ska få henne.
2 Och som en moder skall hon möta honom och ta emot
honom som en jungfrugift hustru.
3 Med förståndets bröd skall hon föda honom och ge
honom vishetens vatten att dricka.
4 Han skall stanna på henne och inte röjas; och förtrösta på
henne och inte bli förbryllad.
5 Hon skall upphöja honom över hans grannar, och mitt i
församlingen skall hon öppna hans mun.
6 Han skall finna glädje och en glädjekrona, och hon skall
låta honom ärva ett evigt namn.
7 Men dåraktiga män skola icke komma till henne, och
syndare skola icke se henne.
8 Ty hon är långt ifrån stolthet, och män som är lögnare
kan inte komma ihåg henne.
9 Lovsång är inte rimlig i en syndares mun, ty det har inte
sänts till honom av Herren.
10 Ty lovsången skall uttalas i vishet, och Herren skall
göra den framgång.
11 Säg inte: Det är genom Herren som jag föll bort, ty du
är inte skyldig att göra det som han hatar.
12 Säg inte: Han har låtit mig vilseleda, ty han behöver inte
den syndiga människan.
13 Herren hatar all styggelse; och de som fruktar Gud
älskar det inte.
14 Han själv skapade människan från början och lämnade
henne i sitt råds hand;
15 Om du vill, för att hålla buden och att utföra behaglig
trofasthet.
16 Han har satt eld och vatten framför dig; räck ut din hand
till om du vill.
17 Före människan är liv och död; och om han tycker om
det skall ges honom.
18 Ty Herrens vishet är stor, och han är mäktig i kraft och
ser allt.
19 Och hans ögon är på dem som fruktar honom, och han
känner alla människors verk.
20 Han har inte befallt någon att göra ondska, och han har
inte gett någon tillstånd att synda.
KAPITEL 16
1 Önska inte en mängd olönsamma barn, och njut inte av
ogudaktiga söner.
2 Även om de föröka sig, gläds inte över dem, om inte
Herrens fruktan är med dem.
3 Förlita dig inte på deras liv, och respektera inte deras
mängd; ty en rättfärdig är bättre än tusen; och bättre är det
att dö utan barn än att ha dem som är ogudaktiga.
4 Ty av en som har förstånd skall staden fyllas på, men de
ogudaktigas släkter skola hastigt bli ödelagda.
5 Många sådant har jag sett med mina ögon, och mitt öra
har hört större ting än dessa.
6 I de ogudaktigas församling skall en eld tändas; och i ett
upproriskt folk sätts vrede i brand.
7 Han blev inte fredad mot de gamla jättarna, som föll bort
i sin dårskaps styrka.
8 Han skonade inte heller platsen där Lot vistades, utan
avsky dem för deras stolthet.
9 Han förbarmade sig inte över förtappelsens folk, som
togs bort i sina synder.
10 Inte heller de sex hundra tusen fotfolket, som
församlades i sina hjärtans hårdhet.
11 Och om det finns en hårdnackad bland folket, så är det
förundrat om han slipper ostraffad, ty barmhärtighet och
vrede är med honom; han är mäktig att förlåta och att
utgjuta missnöje.
12 Liksom hans nåd är stor, så är också hans
tillrättavisning: han dömer en människa efter hans
gärningar
13 Syndaren skall inte undkomma med sitt byte, och de
gudfruktigas tålamod skall inte försvagas.
14 Gör plats för varje barmhärtighetsverk, ty var och en
skall finna efter sina gärningar.
15 Herren förhärdade Farao, så att han inte skulle känna
honom, för att hans kraftfulla gärningar skulle bli kända för
världen.
16 Hans barmhärtighet är uppenbar för varje skapad; och
han har skiljt sitt ljus från mörkret med en stenhård.
17 Säg inte: Jag vill gömma mig för Herren. Skulle någon
komma ihåg mig från ovan? Jag kommer inte att bli
ihågkommen bland så många människor: för vad är min
själ bland ett så oändligt antal varelser?
18 Se, himlen och himlens himmel, djupet och jorden, och
allt som finns däri, skall röras när han besöker.
19 Och bergen och jordens grundvalar skaka av bävan, när
Herren ser på dem.
20 Inget hjärta kan värdigt tänka på detta, och vem kan
tänka sig hans vägar?
21 Det är en storm som ingen kan se: ty större delen av
hans verk är dolda.
22 Vem kan förkunna hans rättvisa gärningar? eller vem
kan uthärda dem? ty hans förbund är långt borta, och alla
tings prövning kommer till slut.
23 Den som saknar förstånd, han tänker på fåfängliga ting,
och en dåraktig man som villfara tänker på dårskap.
24 Min son, lyssna på mig och lär dig kunskap och märk
mina ord med ditt hjärta.
25 Jag skall framlägga läran i vikt och förkunna hans
kunskap exakt.
26 Herrens gärningar görs med dom från början, och från
den tid då han gjorde dem har han förfogat över dess delar.
27 Han prydde sina gärningar för evigt, och i hans hand är
de främsta av dem från släkte till släkte;
28 Ingen av dem hindrar någon annan, och de skola aldrig
olyda hans ord.
29 Därefter såg Herren på jorden och fyllde den med sina
välsignelser.
30 Med allt slags levande har han täckt dess ansikte; och de
skola återvända in i den.
KAPITEL 17
1 Herren skapade jordens människa och förvandlade henne
till den igen.
2 Han gav dem få dagar och en kort tid, och makt över vad
som var däri.
3 Han gav dem kraft för sig själva och gjorde dem efter sin
avbild,
4 Och satte fruktan för människor över allt kött och gav
honom herravälde över djur och fåglar.
5 De fick använda Herrens fem handlingar, och för det
sjätte gav han dem förståelse, och i det sjunde talet en
tolkare av dess tankar.
6 Råd och en tunga och ögon, öron och ett hjärta gav han
dem att förstå.
7 Och han fyllde dem med kunskap om förstånd och visade
dem gott och ont.
8 Han riktade sitt öga på deras hjärtan, för att han skulle
visa dem sina gärningars storhet.
9 Han gav dem att berömma sig av sina under för evigt, för
att de med förstånd skulle förkunna hans gärningar.
10 Och de utvalda skola prisa hans heliga namn.
11 Dessutom gav han dem kunskap och livets lag till arv.
12 Han slöt ett evigt förbund med dem och visade dem sina
domar.
13 Deras ögon såg hans härlighets majestät, och deras öron
hörde hans härliga röst.
14 Och han sade till dem: "Akten er för all orättfärdighet;
och han gav var och en befallning om sin nästa.
15 Deras vägar är alltid inför honom, och de skola inte
döljas för hans ögon.
16 Var och en är från sin ungdom behäftad med det onda;
inte heller kunde de göra sig köttiga hjärtan för sten.
17 Ty i splittringen mellan folken på hela jorden satte han
en härskare över alla folk; men Israel är Herrens del.
18 Han, som är hans förstfödde, ger näring till med tuktan,
och som ger honom sin kärleks ljus överger honom inte.
19 Därför är alla deras gärningar som solen inför honom,
och hans ögon är ständigt på deras vägar.
20 Inget av deras orättfärdiga gärningar är dolt för honom,
utan alla deras synder är inför Herren
21 Men Herren, som var nådig och kände till sitt verk,
varken lämnade eller övergav dem, utan skonade dem.
22 En mans allmosa är som ett signet hos honom, och han
skall bevara människans goda gärningar som ett ögonsten,
och omvända sina söner och döttrar.
23 Sedan skall han resa sig upp och belöna dem och ge
deras belöning på deras huvuden.
24 Men till dem som omvänder sig, gav han dem återvända
och tröstade dem som saknade tålamod.
25 Vänd tillbaka till Herren och överge dina synder, be din
bön inför hans ansikte och förolämpa mindre.
26 Vänd om till den Högste och vänd bort från
orättfärdighet, ty han skall föra dig ut ur mörkret till
hälsans ljus och hata din styggelse häftigt.
27 Vem skall prisa den Högste i graven, i stället för dem
som lever och tackar?
28 Tacksägelsen förgår från de döda, som från en som inte
är: de levande och sunda av hjärtat skola prisa Herren.
29 Hur stor är inte Herren vår Guds nåd och hans
barmhärtighet mot dem som vänder sig till honom i
helighet!
30 Ty allt kan inte vara i människorna, eftersom
människosonen inte är odödlig.
31 Vad är ljusare än solen? ändå försvinner dess ljus; och
kött och blod kommer att föreställa sig det onda.
32 Han ser kraften från himlens höjd; och alla människor är
bara jord och aska.
KAPITEL 18
1 Han som lever för evigt har skapat allt i allmänhet.
2 Bara Herren är rättfärdig, och det finns ingen annan än
han,
3 Han som styr världen med sin handflata och allt lyder
hans vilja, ty han är allas konung, som genom sin makt
skiljer heliga ting bland dem från det ohelga.
4 Vem har han givit makt att förkunna sina gärningar? och
vem ska få reda på hans ädla gärningar?
5 Vem skall räkna hans majestäts styrka? och vem skall
också förkunna hans nåd?
6 Vad beträffar Herrens underverk, ingenting får tas ifrån
dem, inte heller får någonting läggas på dem, och deras
grund kan inte upptäckas.
7 När en man har gjort, då börjar han; och när han slutar,
då kommer han att tvivla.
8 Vad är människan, och vartill tjänar hon? vad är hans
goda och vad är hans onda?
9 Antalet en mans dagar är högst hundra år.
10 Som en vattendroppe till havet och en grussten i
jämförelse med sanden; så är tusen år till evighetens dagar.
11 Därför är Gud tålmodig med dem och utgjuter sin nåd
över dem.
12 Han såg och märkte att deras slut var ont; därför ökade
han sin medkänsla.
13 Människans barmhärtighet är mot sin nästa; men
Herrens barmhärtighet är över allt kött.
14 Han förbarmar sig över dem som tar emot tuktan och
som flitigt söker efter hans domar.
15 Min son, smutskasta inte dina goda gärningar, och
använd inte obehagliga ord när du ger något.
16 Skall inte daggen vädra värmen? så är ett ord bättre än
en gåva.
17 Se, är inte ett ord bättre än en gåva? men båda är med
en nådig man.
18 En dåre kommer att beklaga snålt, och en avundsjuka
gåva förtär ögonen.
19 Lär dig innan du talar, och bruk fysik, annars blir du
sjuk.
20 Undersök dig själv före domen, och på besökets dag
skall du finna barmhärtighet.
21 Ödmjuka dig innan du blir sjuk, och visa omvändelse i
syndens tid.
22 Låt ingenting hindra dig att betala ditt löfte i rätt tid, och
skjut inte upp till döden för att rättfärdigas.
23 Innan du ber, förbered dig; och var inte som en som
frestar Herren.
24 Tänk på vreden som kommer vid slutet och på
hämndens tid, då han vänder bort sitt ansikte.
25 När du har nog, tänk på hungerns tid, och när du är rik,
tänk på fattigdom och nöd.
26 Från morgonen till kvällen har tiden ändrats, och allt
sker snart inför Herren.
27 En vis ska frukta i allt, och på syndens dag ska han akta
sig för anstöt, men en dåre håller inte tiden.
28 Var och en med förstånd känner visdom och prisar den
som fann henne.
29 De som var förståndiga i ord, blev också själva visa och
utgjutit utsökta liknelser.
30 Gå inte efter dina begär, utan avhåll dig från dina begär.
31 Om du ger din själ de begär som behagar henne, så skall
hon göra dig till ett åtlöje för dina fiender som förolämpar
dig.
32 Njut inte av mycket gott mod, och var inte bunden till
dess utgifter.
33 Gör dig inte till en tiggare genom att låna middag, när
du inte har något i din plånbok, ty du skall ligga på lur för
ditt eget liv och bli tilltalad.
KAPITEL 19
1 En arbetande man som A har blivit berusad skall inte bli
rik, och den som föraktar småsaker skall falla efter hand.
2 Vin och kvinnor skola få förståndiga män att falla bort,
och den som håller sig till skökor skall bli oförskämd.
3 Mal och maskar skall få honom till arv, och en djärv man
skall tas bort.
4 Den som skyndar sig att ge äran är lättsinnig; och den
som syndar skall förolämpa sin egen själ.
5 Den som njuter av ogudaktighet skall fördömas, men den
som motsätter sig nöjen kröner sitt liv.
6 Den som kan styra sin tunga, han skall leva utan strid;
och den som hatar pladder skall ha mindre ont.
7 Repetera inte för en annan det som är berättat för dig, så
kommer du aldrig att må sämre.
8 Vare sig det är till vän eller fiende, tala inte om andras liv;
och om du kan utan angrepp, så uppenbara dem inte.
9 Ty han hörde och iakttog dig, och när tiden kommer
kommer han att hata dig.
10 Om du har hört ett ord, låt det dö med dig; och var djärv,
det kommer inte att spränga dig.
11 En dåre har barsel med ett ord, som en kvinna som
föder barn.
12 Som en pil som sticker i en mans lår, så är ett ord i
dårens mage.
13 Förmana en vän, kanske han inte har gjort det, och om
han har gjort det, så gör han det inte mer.
14 Förmana din vän, kanske han inte har sagt det, och om
han har det, så ska han inte säga det igen.
15 Förmana en vän: ty många gånger är det ett förtal, och
tro inte varje saga.
16 Det finns en som halkar i sitt tal, men inte från sitt hjärta;
Och vem är den som inte har sårat med sin tunga?
17 Förmana din nästa innan du hotar honom; och vred dig
inte, ge den Högstes lag plats.
18 Fruktan för Herren är det första steget att bli accepterad
av honom, och visdom får hans kärlek.
19 Kunskapen om Herrens bud är livets lära: och de som
gör det som behagar honom, skall få frukten av
odödlighetens träd.
20 Herrens fruktan är all vishet; och i all vishet är lagens
fullgörande och kunskapen om hans allmakt.
21 Om en tjänare säger till sin herre: Jag skall inte göra
som det behagar dig; fastän han sedan gör det, retar han
den som ger honom näring.
22 Kunskapen om ogudaktighet är inte vishet, inte heller
syndares råd klokhet.
23 Det finns en ondska, och det är en styggelse; och det
finns en dåre som saknar vishet.
24 Den som har ringa förstånd och fruktar Gud, är bättre än
en som har mycket vishet och bryter mot den Högstes lag.
25 Det finns en utsökt list, och den är orättvis; och det
finns en som vänder sig åt för att få rätt att träda fram; och
det finns en vis man som rättfärdiggör i domen.
26 Det finns en ogudaktig man som bedrövligt sänker sitt
huvud; men inombords är han full av svek,
27 Han kastar ner sitt ansikte och låter som om han inte
hörde; där han inte är känd, ska han göra dig en olycka
innan du vet det.
28 Och om han av brist på makt hindras från att synda,
men när han finner tillfälle kommer han att göra ont.
29 En man kan kännas på sin blick, och en som har
förstånd på sitt ansikte, när du möter honom.
30 En mans klädsel och överdrivet skratt och gång visar
vad han är.
KAPITEL 20
1 Det finns en tillrättavisning som inte är skön: återigen,
någon håller tungan och är vis.
2 Det är mycket bättre att tillrättavisa än att vredgas i
hemlighet, och den som bekänner sin synd skall bevaras
från skada.
3 Hur bra är det att visa omvändelse när du blir
tillrättavisad! ty så skall du undkomma avsiktlig synd.
4 Liksom en eunucks lust att utrota en jungfru; så är den
som fullgör dom med våld.
5 Det finns en som håller tyst och befinnes vis, och en
annan blir hatisk genom mycket pladder.
6 Någon håller tungan, därför att han inte har att svara, och
någon håller tyst eftersom han känner sin tid.
7 En vis man håller tungan tills han ser tillfälle, men en
babblare och en dåre tänker inte på tiden.
8 Den som använder många ord skall avskys; och den som
tar till sig makt däri, han skall hatas.
9 Det finns en syndare som har god framgång i det onda;
och det finns en vinst som förvandlas till förlust.
10 Det finns en gåva som inte gagnar dig; och det finns en
gåva vars belöning är dubbel.
11 Det finns en förnedring för ärans skull; och det finns
som lyfter sitt huvud från ett lågt land.
12 Det finns som köper mycket för litet och betalar tillbaka
det sjufaldigt.
13 En vis man gör honom älskad genom sina ord, men
dårarnas nåd skall utgjutas.
14 En dåres gåva skall inte göra dig gott när du har den;
inte heller av de avundsjuka för hans nöd, ty han ser fram
emot att ta emot många ting för en.
15 Han ger litet och anklagar mycket; han öppnar sin mun
som en ropare; i dag lånar han ut, och i morgon kommer
han att be om det igen: en sådan ska hatas av Gud och
människor.
16 Dåren säger: Jag har inga vänner, jag har ingen
tacksamhet för alla mina goda gärningar, och de som äter
mitt bröd talar illa om mig.
17 Hur ofta och hur många skall han bli till förakt! ty han
vet inte rätt vad det är att ha; och allt är ett för honom som
om han inte hade det.
18 Det är bättre att halka på en trottoar än att halka med
tungan: så kommer de ogudaktigas fall hastigt.
19 En orimlig berättelse kommer alltid att finnas i munnen
på de okloka.
20 En klok dom skall förkastas när den kommer ur dårens
mun; ty han kommer inte att tala det i sinom tid.
21 Det finns som hindras från att synda av brist, och när
han vilar, skall han inte bekymras.
22 Det finns en som förgör sin egen själ genom blygsamhet
och genom att acceptera människor störtar sig själv.
23 Det finns det, ty blygsamhet lovar sin vän och gör
honom till sin fiende för intet.
24 En lögn är en ful fläck hos en människa, men den är
ständigt i munnen på den outbildade.
25 En tjuv är bättre än en man som är van att ljuga, men de
ska båda få till arvedel.
26 En lögnares sinne är vanära, och hans skam är alltid
med honom.
27 En vis man skall berömma sig själv till ära med sina ord,
och den som har förstånd kommer att behaga stora män.
28 Den som bearbetar sitt land skall föröka sin hög, och
den som behagar stora män skall få förlåtelse för
missgärning.
29 Gåvor och gåvor förblinda den vises ögon, och stoppa
hans mun så att han inte kan tillrättavisa.
30 Vishet som är dold, och skatter som är samlade, vad
tjänar de båda?
31 Bättre är den som döljer sin dårskap än en man som
döljer sin vishet.
32 Nödvändigt tålamod i att söka Herren är bättre än den
som lever sitt liv utan vägledare.
KAPITEL 21
1 Min son, har du syndat? gör inte det mer, utan be om
ursäkt för dina tidigare synder.
2 Fly från synden som från en orms ansikte; ty om du
kommer för nära den, kommer den att bita dig.
3 All orättfärdighet är som ett tveeggat svärd, vars sår inte
kan läkas.
4 Att förskräcka och göra orätt kommer att ödelägga
rikedomar: så skall de stolta människornas hus ödeläggas.
5 En bön från en fattig mans mun når till Guds öron, och
hans dom kommer hastigt.
6 Den som hatar att bli tillrättavisad är på syndarnas väg,
men den som fruktar Herren kommer att omvända sig av
sitt hjärta.
7 En vältalig man är känd långt och nära; men en
förståndig man vet när han glider.
8 Den som bygger sitt hus för andras pengar är som en som
samlar ihop stenar till graven till sin grav.
9 De ogudaktigas församling är som släp som är
sammansvept, och deras ände är en eldslåga för att förgöra
dem.
10 Syndarnas väg är klar med stenar, men vid dess slut
finns helvetets grop.
11 Den som håller Herrens lag får förståelse för den, och
fullkomligheten av Herrens fruktan är vishet.
12 Den som inte är vis blir inte undervisad, men det finns
en vishet som förökar bitterhet.
13 Kunskapen om en vis man blir överflödig som en flod,
och hans råd är som en ren livskälla.
14 En dåres inre delar är som ett krossat kärl, och han
kommer inte att ha någon kunskap så länge han lever.
15 Om en skicklig man hör ett klokt ord, så kommer han
att berömma det och lägga till det; men så snart någon av
ingen förstånd hör det, misshagar det honom, och han
kastar det bakom ryggen.
16 En dåres tal är som en börda på vägen, men nåd ska
finnas på de vises läppar.
17 De frågar efter den vise mannens mun i församlingen,
och de skola begrunda hans ord i sitt hjärta.
18 Liksom ett hus som är förstört, så är vishet för en dåre,
och kunskapen om de okloka är som ett tal utan förnuft.
19 Läran för dårar är som bojor på fötterna och som
manakler på höger sida.
20 En dåre höjer sin röst med skratt; men en vis man ler
knappt litet.
21 Lärdom är för en vis man som en prydnad av guld och
som ett armband på hans högra arm.
22 En dåres fot är snart i sin nästas hus, men en erfaren
man skäms för honom.
23 En dåre kommer att titta in genom dörren till huset, men
den som är välfostrad ska stå utanför.
24 Det är en mans oförskämdhet att lyssna vid dörren, men
en vis man blir bedrövad av skam.
25 Talarens läppar kommer att säga sådant som inte hör till
dem; men de som har förstånds ord vägs på vågen.
26 Dårarnas hjärta är i deras mun, men de vises mun är i
deras hjärta.
27 När den ogudaktige förbannar Satan, förbannar han sin
egen själ.
28 En som viskar orenar sin egen själ och hatas varhelst
han bor.
KAPITEL 22
1 En sen man jämförs med en smutsig sten, och var och en
skall väsa honom till hans vanära.
2 En sen man jämförs med smuts från en dynghög: var och
en som tar upp den ska skaka hans hand.
3 En illa uppfostrad man är sin fars vanära, som födde
honom, och en dåraktig dotter föds till hans förlust.
4 En klok dotter skall ge sin man en arvedel, men den som
lever ohederligt är sin fars tunga.
5 Den som är frimodig vanärar både sin far och sin man,
men de skola båda förakta henne.
6 En otidsenlig berättelse är som musik i sorg: men ränder
och visdoms rättelse är aldrig otidig.
7 Den som undervisar en dåre är som en som limmar ihop
en krukskär, och som den som väcker en ur en sund sömn.
8 Den som berättar en saga för en dåre, han talar till en i
sömnen; när han har berättat sin saga, säger han: Vad är det?
9 Om barn lever ärligt och har pengar, ska de täcka sina
föräldrars elakhet.
10 Men barn, som är högmodiga, genom förakt och brist på
näring, befläcka sina släktingars adel.
11 Gråt över den döde, ty han har förlorat ljuset, och gråt
över dåren, ty han saknar förstånd; gråt lite över den döde,
ty han är i vila, men dårens liv är värre än döden.
12 Sju dagar sörjer människor över den som är död; men
för en dåre och en ogudaktig man alla hans livs dagar.
13 Tala inte mycket med en dåre, och gå inte till den som
inte har förstånd; akta dig för honom, så att du inte får
problem, och du skall aldrig orena dig med hans dårskap;
gå ifrån honom och du skall finna vila och aldrig bliva
orolig av galenskap.
14 Vad är tyngre än bly? och vad är namnet på det, utom
en dåre?
15 Sand och salt och en massa järn är lättare att bära än en
man utan förstånd.
16 Liksom timmer omgjorda och sammanbundna i en
byggnad inte kan lösas med skakningar, så skall det hjärta
som är befäst genom rådgivna råd aldrig frukta.
17 Ett hjärta fastnat på en tanke om förståelse är som en
vacker plåster på väggen i ett galleri.
18 Blek uppställd på en höjd kommer aldrig att stå emot
vinden: så kan ett fruktansvärt hjärta i en dåres fantasi inte
stå emot någon fruktan.
19 Den som sticker i ögat, han får tårarna att falla, och den
som sticker i hjärtat låter det förkunna hennes kunskap.
20 Den som kastar en sten mot fåglarna, förvirrar dem, och
den som förbryllar sin vän bryter vänskapen.
21 Även om du drog ett svärd mot din vän, förtvivla ändå
inte, ty det kan bli en återgång till nåden.
22 Om du har öppnat din mun mot din vän, frukta inte; ty
det kan finnas en försoning: utom för tilltal, eller stolthet,
eller avslöjande av hemligheter, eller ett förrädiskt sår, ty
för detta kommer varje vän att lämna.
23 Var trogen din nästa i hans fattigdom, så att du kan
glädja dig över hans framgång; stå fast vid honom i hans
nödens tid, så att du kan bli arvinge med honom i hans arv; :
inte heller de rika som är dumt att ha i beundran.
24 Liksom ånga och rök från en ugn går framför elden; så
hånfull inför blod.
25 Jag ska inte skämmas för att försvara en vän; inte heller
ska jag gömma mig för honom.
26 Och om något ont händer mig genom honom, så skall
var och en som hör det akta sig för honom.
27 Vem skall sätta en vakt framför min mun och vishetens
sigill på mina läppar, så att jag inte plötsligt faller för dem,
och att min tunga inte förgör mig?
KAPITEL 23
1 O Herre, Fader och ståthållare över hela mitt liv, överlåt
mig inte åt deras råd och låt mig inte falla för dem.
2 Vem skall sätta gissel över mina tankar och vishetens
tuktan över mitt hjärta? att de inte skonar mig för min
okunnighet, och att det inte går förbi mina synder.
3 Så att min okunnighet inte ökar och mina synder
överflödiga till min fördärv, och jag faller för mina
motståndare, och min fiende fröjder sig över mig, vars
hopp är långt ifrån din nåd.
4 O Herre, Fader och mitt livs Gud, ge mig inte en stolt
blick, utan vänd dig alltid bort från dina tjänare med ett
högmodigt sinne.
5 Vänd bort från mig fåfängliga förhoppningar och
belåtenhet, så skall du hålla upp den som alltid vill tjäna
dig.
6 Må inte magens girighet eller köttets begär få tag i mig;
och överlämna mig inte din tjänare till ett oförskämt sinne.
7 Hör, ni barn, munns tuktan;
8 Syndaren blir kvar i sin dårskap, både den som talar ond
och den högmodige skall falla därigenom.
9 Vän inte din mun vid att svära; inte heller använd dig
själv för att namnge den Helige.
10 Ty som en tjänare som ständigt blir slagen, skall inte
vara utan ett blått märke; så skall den som svär och ständigt
nämner Gud inte vara felfri.
11 En man som använder mycket svordomar skall bli
uppfylld av orättfärdighet, och plågan skall aldrig försvinna
från hans hus; om han svär förgäves, så skall han inte vara
oskyldig, men hans hus skall vara fullt av olyckor.
12 Det finns ett ord som är klätt med döden: Gud ge att det
inte finns i Jakobs arv; ty allt sådant skall vara långt ifrån
de gudfruktiga, och de skola inte vältra sig i sina synder.
13 Använd inte din mun till att svärja omständigt, ty däri
finns syndens ord.
14 Kom ihåg din far och din moder, när du sitter bland
stora män. Var inte glömsk inför dem, så blir du enligt din
sed en dåre och önskar att du inte hade blivit född, och
förbanna de dagen för din födelse.
15 Den man som är van vid stötande ord kommer aldrig att
bli omvandlad i hela sitt liv.
16 Två sorters människor förökar synden, och den tredje
kommer att framkalla vrede: ett hett sinne är som en
brinnande eld, den kommer aldrig att släckas förrän den
förtärs; en otuktare i hans kötts kropp skall aldrig upphöra
förrän han har tänt en brand.
17 Allt bröd är sött för en horkästare, han lämnar inte
förrän han dör.
18 En man som bryter äktenskapet och säger så i sitt hjärta:
Vem ser mig? Jag är omringad av mörker, väggarna täcker
mig, och ingen kropp ser mig; vad behöver jag frukta? den
Högste kommer inte ihåg mina synder:
19 En sådan man fruktar bara människors ögon och vet inte
att Herrens ögon är tio tusen gånger ljusare än solen, han
ser alla människors vägar och betraktar de hemligaste
delarna.
20 Han visste allt innan de skapades; så även efter att de
blivit fullkomliga såg han på dem alla.
21Denne man skall straffas på stadens gator, och där han
inte misstänker skall han föras.
22 Så skall det också gå med den hustru som lämnar sin
man och tar in en arvinge genom en annan.
23 Ty först har hon varit olydig mot den Högstes lag; och
för det andra har hon begått brott mot sin egen man; och
för det tredje har hon drevit hor i äktenskapsbrott och fört
barn av en annan man.
24 Hon skall föras ut i församlingen, och hennes barn skall
undersökas.
25 Hennes barn skola icke slå rot, och hennes grenar skola
icke bära någon frukt.
26 Hon skall lämna sitt minne till förbannelse, och hennes
smälek skall inte utplånas.
27 Och de som blir kvar skall inse att det inte finns något
bättre än Herrens fruktan, och att det inte finns något sötare
än att akta sig för Herrens bud.
28 Det är en stor ära att följa Herren, och att bli mottagen
av honom är ett långt liv.
KAPITEL 24
1 Visheten skall prisa sig själv och berömma sig mitt bland
sitt folk.
2 I den Högstes församling skall hon öppna sin mun och
segra inför hans makt.
3 Jag gick ut ur den Högstes mun och täckte jorden som ett
moln.
4 Jag bodde på höjder, och min tron är i en molnpelare.
5 Jag ensam omslöt himlens kretslopp och vandrade på
djupets botten.
6 I havets vågor och på hela jorden, och i alla folk och
nationer, fick jag en besittning.
7 Med allt detta sökte jag vila, och i vems arvedel skall jag
förbli?
8 Alltings skapare gav mig ett bud, och han som gjorde
mig lät mitt tabernakel vila och sade: "Låt din boning vara i
Jakob och din arvedel i Israel."
9 Han skapade mig från början inför världen, och jag skall
aldrig misslyckas.
10 I det heliga tabernaklet tjänade jag inför honom; och så
blev jag etablerad i Sion.
11 Likaså gav han mig vila i den älskade staden, och i
Jerusalem fanns min kraft.
12 Och jag slog rot i ett hedervärt folk, ja, i den del av
Herrens arvedel.
13 Jag var upphöjd som en ceder på Libanus och som en
cypress på Hermons berg.
14 Jag var upphöjd som en palm i En-Gaddi, och som en
rosenväxt i Jeriko, som ett vackert olivträd på en behaglig
åker och växte upp som en platan vid vattnet.
15 Jag gav en söt doft som kanel och aspalathus, och jag
gav en behaglig doft som den bästa myrra, som galbanum
och onyx och söt storax och som rökelsens rök i
tabernaklet.
16 Som terpentinträdet sträckte jag ut mina grenar, och
mina grenar är hederns och nådens grenar.
17 Liksom vinstocken frambringade en behaglig doft, och
mina blommor är en frukt av ära och rikedom.
18 Jag är moder till skön kärlek och fruktan och kunskap
och heligt hopp. Därför är jag, som är evig, given åt alla
mina barn som är namngivna efter honom.
19 Kom till mig, alla ni som längtar efter mig, och fyll er
med mina frukter.
20 Ty min åminnelse är sötare än honung, och min arvedel
än honungskakan.
21 De som äter mig skola ännu bli hungriga, och de som
dricker mig skola ännu bli törstiga.
22 Den som lyder mig skall aldrig bli besvärad, och de som
arbetar genom mig skall inte göra något fel.
23 Allt detta är boken om den Högste Gudens förbund, den
lag som Mose befallde till arv åt Jakobs församlingar.
24 Trötta inte på att vara stark i Herren; så att han kan
bekräfta dig, håll dig till honom, ty Herren, den allsmäktige,
är Gud ensam, och förutom honom finns ingen annan
Frälsare.
25 Han fyller allt med sin vishet, som Phison och som
Tigris på de nya frukternas tid.
26 Han låter förståndet överflöda som Eufrat och som
Jordan vid skördetiden.
27 Han låter läran om kunskap framstå som ljuset och som
Geon i årgångens tid.
28 Den förste kände henne inte fullt ut; inte mer skall den
siste finna henne.
29 Ty hennes tankar är mer än havet, och hennes råd
djupare än det stora djupet.
30 Jag kom också ut som en bäck från en flod och som en
ledning till en trädgård.
31 Jag sade: Jag vill vattna min bästa trädgård och rikligt
vattna min trädgårdsbädd; och se, min bäck blev en flod,
och min flod blev till ett hav.
32 Ännu skall jag låta läran lysa som morgonen och sända
hennes ljus långt borta.
33 Ännu ska jag utgjuta läran som profetia och överlåta
den åt alla tider för evigt.
34 Se att jag inte bara har arbetat för mig själv, utan för alla
dem som söker vishet.
KAPITEL 25
1 I tre saker blev jag förskönad och stod upp vacker både
inför Gud och människor: brödernas enhet, kärleken till
nästa, en man och en hustru som är överens.
2 Tre sorters män hatar min själ, och jag är mycket
förolämpad över deras liv: en fattig man som är stolt, en rik
man som är en lögnare och en gammal äktenskapsbrytare
som avskyr.
3 Om du inte har samlat något i din ungdom, hur kan du då
finna något i din ålder?
4 O, hur vackert är det att döma för gråa hårstrån och för
forntida män att veta råd!
5 O hur vacker är gamla mäns vishet och förstånd och råd
för ära män.
6 Mycket erfarenhet är gamla mäns krona, och gudsfruktan
är deras ära.
7 Det är nio ting som jag i mitt hjärta har bedömt vara
lyckliga, och det tionde skall jag uttala med min tunga: En
man som gläder sig över sina barn; och den som lever för
att se sin fiendes fall.
8Väl går det med den som bor hos en förståndig hustru och
som inte har halkat med sin tunga och som inte har tjänat
en man som är ovärdigare än honom själv.
9 Det går väl med den som har funnit klokhet och den som
talar inför dem som vill höra.
10 O hur stor är den som finner vishet! men det finns ingen
över honom som fruktar Herren.
11 Men Herrens kärlek övergår allt till upplysning: den
som håller den, vid vad skall han liknas?
12 Fruktan för Herren är början till hans kärlek, och tron är
början till att hålla fast vid honom.
13 Ge mig all plåga, utom hjärtats plåga, och all ondska,
men en kvinnas ondska.
14 Och all nöd, utom nöd från dem som hatar mig, och all
hämnd, utom fiendernas hämnd.
15 Det finns inget huvud ovanför en orms huvud; och det
finns ingen vrede över en fiendes vrede.
16 Jag ville hellre bo hos ett lejon och en drake än att hålla
hus hos en ogudaktig kvinna.
17 En kvinnas ondska förvandlar hennes ansikte och
förmörkar hennes ansikte som säckväv.
18 Hennes man skall sitta bland sina grannar; och när han
hör det, skall det sucka bittert.
19 All ogudaktighet är liten för en kvinnas ondska; låt
syndarens del falla på henne.
20 Som att klättra uppför en sandväg är för de gamlas
fötter, så är en hustru full av ord för en tystlåten man.
21 Snubbla inte över en kvinnas skönhet, och begär henne
inte för nöjes skull.
22 En kvinna, om hon underhåller sin man, är full av vrede,
fräckhet och mycket smälek.
23 En ogudaktig kvinna dämpar modet, har ett tungt
ansikte och ett sårat hjärta; en kvinna som inte tröstar sin
man i nöd gör svaga händer och svaga knän.
24 Av kvinnan kom syndens början, och genom henne dör
vi alla.
25 Ge vattnet ingen passage; inte heller en elak kvinna
frihet att gad utomlands.
26 Om hon inte går som du vill, så skär av henne från ditt
kött och ge henne en skilsmässa och släpp henne.
KAPITEL 26
1 Salig är den man som har en dygdig hustru, ty antalet av
hans dagar skall vara dubbelt.
2 En dygdig kvinna gläds åt sin man, och han skall
fullborda sitt livs år i frid.
3 En god hustru är en god del, som skall ges av dem som
fruktar Herren.
4 Vare sig en man är rik eller fattig, om han har ett gott
hjärta mot Herren, han skall alltid glädja sig med ett glatt
ansikte.
5 Det finns tre saker som mitt hjärta fruktar; och för den
fjärde var jag mycket rädd: förtal av en stad, församling av
en ostyrig skara och en falsk anklagelse. Allt detta är värre
än döden.
6 Men en sorg av hjärta och sorg är en kvinna som är
svartsjuk på en annan kvinna, och ett gissel i tungan som
kommunicerar med alla.
7 En ond hustru är ett ok som skakas fram och tillbaka: den
som håller i henne är som om han höll i en skorpion.
8 En berusad kvinna och en berusad kvinna utomlands
orsakar stor vrede, och hon täcker inte sin egen skam.
9 En kvinnas hor kan vara känd i hennes högmodiga
blickar och ögonlock.
10 Om din dotter är skamlös, så håll henne hårt inne, så att
hon inte misshandlar sig själv genom alltför stor frihet.
11 Vaka över ett oförskämt öga, och förundras inte över att
hon bryter mot dig.
12 Hon skall öppna sin mun, såsom en törstig resande, när
han finner en källa, och dricka av allt vatten nära henne;
vid varje häck skall hon sitta ned och öppna sitt koger mot
varje pil.
13 En hustrus nåd glädjer sin man, och hennes förstånd
kommer att göda hans ben.
14 En tyst och kärleksfull kvinna är en gåva från Herren;
och det finns inget så mycket värt som ett välinstruerat
sinne.
15 En skamfull och trogen kvinna är en dubbel nåd, och
hennes kontinentsinne kan inte värderas.
16 Som solen när den går upp i den höga himmelen; så är
skönheten hos en god hustru i ordningen av hennes hus.
17 Liksom det klara ljuset är över den heliga ljusstaken; så
är skönheten i ansiktet i mogen ålder.
18 Liksom guldpelarna äro på fotstyckena av silver; så är
de vackra fötterna med ett konstant hjärta.
19 Min son, bevara din ålders blomma frisk; och ge inte
din kraft åt främlingar.
20 När du har fått en fruktbar ägodel över hela åkern, så så
den med din egen säd, förtrösta på din boskaps godhet.
21 Så skall ditt släkte som du lämnar upphöjas, med
förtröstan på deras goda härkomst.
22 En sköka skall betraktas som spott; men en gift kvinna
är ett torn mot döden för sin man.
23 En ogudaktig kvinna ges som del åt en ogudaktig man,
men en gudfruktig kvinna ges åt den som fruktar Herren.
24 En oärlig kvinna föraktar skam, men en ärlig kvinna
vördar sin man.
25 En skamlös kvinna skall räknas som en hund; men den
som är på skam kommer att frukta Herren.
26 En kvinna som ärar sin man skall dömas för vis av alla;
men den som vanärar honom i sitt högmod skall anses vara
ogudaktig av alla.
27 En högt ropande kvinna och en skäll skall sökas för att
driva bort fienderna.
28 Det finns två saker som gör mig sorgsen; och den tredje
förargar mig: en krigsman som lider fattigdom; och
förståndiga män som inte är satta av; och en som
återvänder från rättfärdighet till synd; Herren förbereder en
sådan för svärdet.
29 En köpman skall knappast hålla sig från att göra orätt;
och en huckster ska inte befrias från synd.
KAPITEL 27
1 Många har syndat för en liten sak; och den som söker
överflöd skall vända bort sina ögon.
2 Som en spik som sticker fast mellan stenarnas
sammanfogningar; så håller synden tätt mellan köp och
försäljning.
3 Om inte en man flitigt håller sig i Herrens fruktan,
kommer hans hus snart att störtas.
4 Som när man siktar med en såll, blir avfallet kvar; så
människans smuts i hans tal.
5 Ugnen provar krukmakarens kärl; så prövningen av
människan ligger i hennes resonemang.
6 Frukten berättar om trädet är klätt; så är uttalandet av en
inbilskhet i människans hjärta.
7 Prisa ingen innan du hör honom tala; ty detta är
människornas prövning.
8 Om du följer rättfärdighet, skall du få henne och ikläda
dig henne som en lång, härlig mantel.
9 Fåglarna kommer att ty till deras like; så skall sanningen
återvända till dem som praktisera i henne.
10 Som lejonet ligger och väntar på bytet; så synd för dem
som gör orättfärdighet.
11 En gudfruktig mans tal är alltid med vishet; men en dåre
förändras som månen.
12 Om du är bland de oförsiktiga, så akta tiden; men var
ständigt bland förståndiga män.
13 Dårarnas samtal är besvärligt, och deras sport är
syndens slösighet.
14 Talet om den som svär mycket får håret att stå upprätt;
och deras bråk får en att stoppa öronen.
15 De högmodigas strid är blodsutgjutelse, och deras
smädelser är svåra för örat.
16 Den som upptäcker hemligheter förlorar sin kredit; och
kommer aldrig att finna en vän till hans sinne.
17 Älska din vän och var trogen mot honom; men om du
förråder hans hemligheter, följ inte längre efter honom.
18 Ty som en man har förintat sin fiende; så har du förlorat
kärleken till din nästa.
19 Som en som låter en fågel gå ur sin hand, så har du
släppt din nästa och ska inte få tag på honom igen
20 Följ honom inte längre, ty han är för långt borta; han är
som en löjrom som rymt ur snaran.
21 Vad gäller ett sår, det kan bindas; och efter smädelse
kan det bli försoning, men den som förråder hemligheter är
utan hopp.
22 Den som blinkar med ögonen gör ont, och den som
känner honom ska gå ifrån honom.
23 När du är närvarande, kommer han att tala ljuvligt och
beundra dina ord, men till sist ska han vrida sin mun och
förtala dina ord.
24 Jag har hatat mycket, men inget som honom; ty Herren
kommer att hata honom.
25 Den som kastar en sten i höjden, kastar den på sitt eget
huvud; och ett bedrägligt slag skall göra sår.
26 Den som gräver en grop, han skall falla däri, och den
som sätter en fälla, han skall fångas i den.
27 Den som gör ont, det skall falla på honom, och han skall
inte veta varifrån det kommer.
28 Hån och smälek kommer från de högmodiga; men
hämnden, som ett lejon, skall ligga i lurar på dem.
29 De som gläds över de rättfärdigas fall, skola gripas i
snaran; och ångest skall förtära dem innan de dör.
30 Ondhet och vrede, även dessa är styggelser; och den
syndiga mannen skall ha dem båda.
KAPITEL 28
1 Den som hämnar sig skall finna hämnd från Herren, och
han skall förvisso hålla sina synder i åminnelse.
2 Förlåt din nästa den skada som han har gjort dig, så skall
även dina synder förlåtas när du ber.
3 En man uthärdar hat mot en annan, och söker han Herren
om förlåtelse?
4 Han visar ingen nåd mot en man som är lik honom själv,
och ber han om förlåtelse för sina egna synder?
5 Om den som bara är kött ger näring till hat, vem skulle då
be om förlåtelse för sina synder?
6 Kom ihåg ditt slut, och låt fiendskapen upphöra; kom
ihåg korruption och död, och förbli i buden.
7 Kom ihåg buden och håll ingen ondska mot din nästa;
kom ihåg den Högstes förbund och blinka åt okunnighet.
8 Avhåll dig från tvist, så skall du minska dina synder; ty
en rasande man ska tända strid,
9 En syndig man gör vänner oroliga och för diskussion
bland dem som har frid.
10 Liksom elden är, så brinner den; och såsom en
människas styrka är, så är hans vrede; och efter hans
rikedom stiger hans vrede; och ju starkare de är som
kämpar, desto mer kommer de att bli inflammerade.
11 En hastig strid tänder eld, och en hastig strid utgjuter
blod.
12 Om du blåser gnistan, skall den brinna; om du spottar på
den, skall den släckas, och båda dessa kommer ut ur din
mun.
13 Förbanna den som viskar och har två tungor, ty sådana
hava förintat många som var i fred.
14 En baktalande tunga har förskräckt många och drivit
dem från folk till folk; starka städer har rivit ner och störtat
stora mäns hus.
15 En baktalande tunga har drivit ut dygdiga kvinnor och
berövat dem deras möda.
16 Den som lyssnar på den skall aldrig finna ro och aldrig
bo stilla.
17 Piskans slag gör märken i köttet, men tungans slag
krossar benen.
18 Många har fallit för svärdsegg, men inte så många som
fallit för tungan.
19 Bra är den som försvaras genom dess gift; som inte har
dragit dess ok och inte har blivit bunden i sina band.
20 Ty dess ok är ett ok av järn, och dess band är band av
koppar.
21 Dess död är en ond död, graven var bättre än den.
22 Det skall inte råda över dem som fruktar Gud, och de
skola inte brännas upp med dess låga.
23 De som överger Herren skall falla in i den; och det skall
brinna i dem och inte släckas; den skall sändas över dem
som ett lejon och förtära dem som en leopard.
24 Se till att du garderar din egendom med törnen och
binder ditt silver och guld,
25 Och väg dina ord på en våg, och gör en dörr och en bom
för din mun.
26 Se upp att du inte glider förbi den, så att du inte faller
för den som ligger på lur.
KAPITEL 29
1 Den som är barmhärtig skall låna ut till sin nästa; och den
som stärker sin hand håller buden.
2 Låna till din nästa i sin nöd, och betala tillbaka till din
nästa i rätt tid.
3 Håll ditt ord och handla troget mot honom, så skall du
alltid finna det som är nödvändigt för dig.
4 Många, när en sak lånades ut till dem, ansåg att den
skulle hittas och satte dem i svårigheter som hjälpte dem.
5 Tills han har fått, ska han kyssa en mans hand; och för
sin nästas pengar skall han tala underdånigt, men när han
bör betala, kommer han att förlänga tiden och återkomma
med sorgsord och klaga på tiden.
6 Om han vinner, ska han knappast få hälften, och han
kommer att räkna som om han hade hittat den: om inte, har
han berövat honom hans pengar, och han har skaffat
honom en fiende utan anledning: han betalar honom med
förbannelser och räcken; och för heders skull kommer han
att skämma honom.
7 Många har därför vägrat att låna ut för andra mäns dåliga
handlande, av rädsla för att bli bedragna.
8 Ändå har du tålamod med en man som är fattig, och dröj
inte med att visa honom nåd.
9 Hjälp den fattige för budets skull, och vänd honom inte
bort för hans fattigdom.
10 Förlora dina pengar för din bror och din vän, och låt
dem inte rosta under en sten för att gå förlorade.
11 Samla din skatt enligt den Högstes bud, så skall den ge
dig mer vinst än guld.
12 Stäng allmosor i dina förrådshus, så skall det rädda dig
från all elände.
13 Det skall strida för dig mot dina fiender bättre än en
mäktig sköld och ett starkt spjut.
14 En ärlig man är säker för sin nästa, men den som är
oförskämd kommer att överge honom.
15 Glöm inte din borgens vänskap, ty han har givit sitt liv
för dig.
16 En syndare skall störta sin borgens goda egendom:
17 Och den som är otacksam kommer att lämna honom i
fara som räddade honom.
18 Säkerheten har gjort många av god egendom till spillo
och skakat dem som havets våg; mäktiga män har fördrivit
det från sina hus, så att de vandrade bland främmande folk.
19 En ogudaktig man som överträder Herrens bud skall
hamna i borgen, och den som åtar sig och följer andras
affärer för vinnings skull skall falla i rättegång.
20 Hjälp din nästa efter din makt, och akta dig för att du
själv inte faller i det.
21 Det viktigaste för livet är vatten och bröd och kläder och
ett hus som täcker skam.
22 Bättre är en fattig mans liv i en elak stuga än ömtålig
mat i en annan mans hus.
23 Vare sig det är lite eller mycket, nöj dig, så att du inte
hör ditt hus smälek.
24 Ty det är ett eländigt liv att gå från hus till hus; ty där
du är främling, vågar du inte öppna din mun.
25 Du skall hysa och festa och inte ha någon tacksamhet;
dessutom skall du höra bittra ord.
26 Kom, du främling, och duka ett bord och föda mig med
det du har redo.
27 Ge plats, du främling, åt en hederlig man; min broder
kommer för att övernatta, och jag behöver mitt hus.
28 Dessa saker är svåra för en förståndig man; besvär av
husrum och förebråelse av långivaren.
KAPITEL 30
1 Den som älskar sin son får honom ofta att känna på
staven, för att han till slut kan glädja sig över honom.
2 Den som tuktar sin son, han skall glädja sig över honom
och glädja sig över honom bland hans bekanta.
3 Den som undervisar sin son, bedrövar fienden, och inför
sina vänner skall han glädja sig över honom.
4 Fastän hans far dör, är han som om han inte vore död, ty
han har lämnat en efter sig som är lik honom själv.
5 Medan han levde, såg han och gladde sig över honom,
och när han dog, blev han inte bedrövad.
6 Han lämnade efter sig en hämnare mot sina fiender, och
en som skall visa sina vänner nåd.
7 Den som gör för mycket av sin son skall binda sina sår;
och hans inälvor kommer att oroas vid varje rop.
8 En häst som inte är bruten blir egensinnig, och ett barn
som lämnas åt sig själv kommer att vara uppsåtligt.
9 Snurra på ditt barn, så skall han förskräcka dig; lek med
honom, så kommer han att förtrycka dig.
10 Skratta inte med honom, så att du inte har sorg med
honom, och att du till slut inte ska skära tänder.
11 Ge honom ingen frihet i hans ungdom, och blinka inte åt
hans dårskap.
12 Böj ner hans nacke medan han är ung, och slå honom på
sidorna medan han är ett barn, så att han inte blir envis och
olydig mot dig och så bringar sorg i ditt hjärta.
13 Tukta din son och håll honom till möda, så att hans
oförskämda uppförande inte är till anstöt för dig.
14 Bättre är den fattige, som är sund och stark av
konstitution, än en rik man som lider av sin kropp.
15 Hälsa och god kropp är framför allt guld, och en stark
kropp över oändlig rikedom.
16 Det finns ingen rikedom över en sund kropp, och ingen
glädje över hjärtats glädje.
17 Döden är bättre än ett bittert liv eller ständig sjukdom.
18 Delikat som hälls över en tyst mun är som köttsmörtor
som läggs på en grav.
19 Vad gagnar offret åt en avgud? ty varken kan den äta
eller lukta; så är den som är förföljd av Herren.
20 Han ser med sina ögon och suckar, som en hovman som
omfamnar en jungfru och suckar.
21 Överlåt inte ditt sinne till tyngd, och bekymra dig inte i
ditt eget råd.
22 Hjärtats glädje är människans liv, och en människas
glädje förlänger sina dagar.
23 Älska din egen själ och trösta ditt hjärta, ta sorgen långt
ifrån dig: ty sorgen har dödat många, och det finns ingen
nytta i den.
24 Avund och vrede förkortar livet, och försiktighet för
tiden före tiden.
25 Ett glatt och gott hjärta tar hand om sitt kött och sin kost.
KAPITEL 31
1 Att se efter rikedom förtär köttet, och dess omsorg driver
bort sömnen.
2 Att iaktta omsorg låter inte en man slumra, som en öm
sjukdom bryter sömnen,
3 De rika har ett stort arbete med att samla ihop rikedomar;
och när han vilar, blir han uppfylld av sina delikatesser.
4 Den fattige arbetar i sin fattiga egendom; och när han
lämnar, är han fortfarande behövande.
5 Den som älskar guld skall inte bli rättfärdig, och den som
följer fördärvet skall få nog av det.
6 Guld har blivit fördärvet för många, och deras undergång
var närvarande.
7 Det är en stötesten för dem som offrar åt det, och varje
dåre skall gripas med den.
8 Salig är den rike som hittas utan lyte och som inte går
efter guld.
9 Vem är han? och vi skola kalla honom salig, ty
underfulla ting har han gjort bland sitt folk.
10 Vem har prövats därigenom och befunnits fullkomlig?
låt honom då ära. Vem kan förolämpa och har inte
förolämpat? eller har gjort ont och inte gjort det?
11 Hans gods skall stå fast, och församlingen skall
förkunna hans allmosor.
12 Om du sitter vid ett rikligt bord, så var inte girig på det
och säg inte: Det är mycket kött på det.
13 Kom ihåg att ett ogudaktigt öga är en ond sak, och vad
är skapat mer ogudaktigt än ett öga? därför gråter den vid
varje tillfälle.
14 Räck inte ut din hand vart den än ser, och stick den inte
med sig i fatet.
15 Döm inte din nästa själv, och var förståndig i alla
avseenden.
16 Ät som det befaller en människa, det som står framför
dig; och sluka sedlar, så att du inte blir hatad.
17 Lämna först för sedernas skull; och var inte omättlig, så
att du inte sårar.
18 När du sitter bland många, räck inte ut din hand först
och främst.
19 Mycket lite är tillräckligt för en man som är välfostrad,
och han får inte vinden kort på sin säng.
20 En sund sömn kommer av måttligt ätande: han står upp
tidigt, och hans förstånd är med honom, men vakans smärta
och oro och magkval är hos en omättlig man.
21 Och om du har blivit tvungen att äta, stå upp, gå ut och
spy, och du skall få vila.
22 Min son, hör mig och förakta mig inte, och till sist skall
du finna som jag har sagt dig. Var levande i alla dina
gärningar, så skall ingen sjukdom komma till dig.
23 Den som är rik på sin mat, han skall tala väl om honom;
och rapporten om hans goda hushållning kommer att bli
trodd.
24 Men mot den som är en neger av hans mat skall hela
staden knorra; och vittnesmålen om hans elakhet skall inte
betvivlas.
25 Visa inte din tapperhet i vin; ty vin har förintat många.
26 Ugnen prövar kanten genom att doppa; så vinar de
högmodigas hjärtan av dryckenskap.
27 Vin är så gott som livet för en man, om det dricks
måttligt: vad är då livet för en man som är utan vin? ty det
gjordes för att göra människor glada.
28 Vin som är måttligt berusat och i tid ger hjärtats glädje
och sinnets fröjd.
29 Men vin som är berusad av överflöd gör sinnets
bitterhet, med bråk och gräl.
30 Berusning förökar dårens vrede, tills han förolämpar sig;
det förtar kraften och gör sår.
31 Tillrättavisa inte din nästa vid vinet, och förakta honom
inte i hans glädje; ge honom inga föraktliga ord och tryck
inte på honom genom att uppmana honom att dricka.
KAPITEL 32
1 Om du blir herre över en fest, så lyft dig inte upp, utan
var bland dem som en av de andra; ta flitigt hand om dem
och sätt dig därför ner.
2 Och när du har fullgjort hela ditt ämbete, ta din plats, så
att du kan vara glad med dem och få en krona för din
välbeställda högtid.
3 Tala, du som är den äldste, ty det ankommer dig, men
med sundt omdöme; och hindra inte musick.
4 Utgjut inte ord där det finns en musiker, och förkunna
inte vishet i tid.
5 En musikkonsert i en bankett med vin är som ett signet
av karbunkel i guld.
6Som ett signet av en smaragd i ett guldverk, så är
musikens melodi med behagligt vin.
7 Tala, unge man, om det behövs av dig, och ändå knappast
när du blir tillfrågad två gånger.
8 Låt ditt tal vara kort och förstå mycket med få ord; vara
som en som vet och ändå håller tungan.
9 Om du är bland stora män, gör dig inte jämställd med
dem; och när forntida män är på plats, använd inte många
ord.
10 Före åskan går blixten; och inför en skamfull man skall
gå nåd.
11 Stå upp i god tid och var inte den siste; men ta dig hem
utan dröjsmål.
12 Där tar du ditt nöje och gör vad du vill; men synd inte
med högmodigt tal.
13 Och för detta välsigna honom som skapade dig och som
har fyllt dig med sina goda saker.
14 Den som fruktar Herren ska få hans tuktan; och de som
tidigt söker honom, skola finna nåd.
15 Den som söker lagen skall bli uppfylld av den, men den
hycklare kommer att förolämpas därav.
16 De som fruktar Herren skola finna rätt och tända rättvisa
som ett ljus.
17 En syndig man blir inte tillrättavisad, utan finner en
ursäkt enligt sin vilja.
18 En rådgivare kommer att vara hänsynsfull; men en
främmande och stolt man är inte skrämd av fruktan, inte
ens när han av sig själv har gjort utan råd.
19 Gör ingenting utan råd; och när du en gång har gjort det,
omvänd dig inte.
20 Gå inte på den väg som du kan falla på, och snubbla inte
bland stenarna.
21 Var inte säker på ett enkelt sätt.
22 Och akta dig för dina egna barn.
23 Lita på din själ i varje gott verk; ty detta är att hålla
buden.
24 Den som tror på Herren aktar sig för budet; och den som
litar på honom skall aldrig må sämre.
KAPITEL 33
1 Inget ont skall hända den som fruktar Herren; men i
frestelsen kommer han att befria honom.
2 En vis man hatar inte lagen; men den som är en hycklare
däri är som ett skepp i en storm.
3 En förståndig man litar på lagen; och lagen är honom
trogen, såsom ett orakel.
4 Förbered vad du ska säga, så ska du bli hörd: och bind
samman tuktan och svara sedan.
5 De dåraktiges hjärta är som ett vagnhjul; och hans tankar
är som ett rullande axelträd.
6 En hingsthäst är som en hånfull vän, han hatar under var
och en som sitter på honom.
7 Varför överträffar den ena dagen den andra, när allt ljus
varje dag på året är av solen?
8 Genom kunskapen om Herren skildes de åt, och han
ändrade tider och högtider.
9 Några av dem har han gjort högdagar och helgat dem,
och några av dem har han gjort vanliga dagar.
10 Och alla människor är från jorden, och Adam skapades
av jorden.
11 I mycket kunskap har Herren delat dem och gjort deras
vägar olika.
12 Några av dem har han välsignat och upphöjt, och några
av dem har han helgat och ställt sig nära, men några av
dem har han förbannat och förnedrat och vänt bort från sina
platser.
13 Liksom leran är i krukmakarens hand, för att forma den
efter hans behag, så är människan i handen på honom som
har skapat honom, för att ge dem efter hans behag.
14 Det goda ställs mot det onda, och livet mot döden; så är
de gudfruktiga mot syndaren och syndaren mot de
gudfruktiga.
15 Så se till alla den Högstes gärningar; och det är två och
två, en mot en annan.
16 Jag vaknade sist av alla, som en som samlar efter
vindruvorna; genom Herrens välsignelse gynnade jag mig
och trampade min vinpress som en druvplockare.
17 Tänk på att jag har arbetat inte bara för mig själv, utan
för alla dem som söker lärdom.
18 Hör mig, ni stora män av folket, och lyssna med edra
öron, I församlingens ledare.
19 Ge inte din son och hustru, din bror och vän, makt över
dig så länge du lever, och ge inte din egendom till någon
annan, så att den inte ångrar dig och du bönfaller om det
igen.
20 Så länge du lever och har ande i dig, överlämna dig inte
åt någon.
21 Ty bättre är det att dina barn söka dig, än att du står för
deras hövlighet.
22 I alla dina gärningar håll dig överlägsen; lämna inte en
fläck i din ära.
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

More Related Content

Similar to Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

Similar to Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf (12)

Swedish - Poverty.pdf
Swedish - Poverty.pdfSwedish - Poverty.pdf
Swedish - Poverty.pdf
 
Swedish - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Swedish - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSwedish - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Swedish - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Swedish - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Swedish - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfSwedish - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Swedish - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Swedish - Testament of Naphtali.pdf
Swedish - Testament of Naphtali.pdfSwedish - Testament of Naphtali.pdf
Swedish - Testament of Naphtali.pdf
 
Swedish - Testament of Asher.pdf
Swedish - Testament of Asher.pdfSwedish - Testament of Asher.pdf
Swedish - Testament of Asher.pdf
 
Swedish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Swedish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSwedish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Swedish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfSWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Swedish - 2nd Esdras.pdf
Swedish - 2nd Esdras.pdfSwedish - 2nd Esdras.pdf
Swedish - 2nd Esdras.pdf
 
Swedish - Prayer of Azariah.pdf
Swedish - Prayer of Azariah.pdfSwedish - Prayer of Azariah.pdf
Swedish - Prayer of Azariah.pdf
 
Swedish - The Protevangelion.pdf
Swedish - The Protevangelion.pdfSwedish - The Protevangelion.pdf
Swedish - The Protevangelion.pdf
 
Swedish - Second and Third John.pdf
Swedish - Second and Third John.pdfSwedish - Second and Third John.pdf
Swedish - Second and Third John.pdf
 
Swedish - Tobit.pdf
Swedish - Tobit.pdfSwedish - Tobit.pdf
Swedish - Tobit.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Mongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Mongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Mizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Meitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Meitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMeitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Meitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Marathi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMarathi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Maori - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maori - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMaori - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maori - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Maltese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maltese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMaltese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maltese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Maldivian (Divehi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maldivian (Divehi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMaldivian (Divehi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maldivian (Divehi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Malayalam - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Malayalam - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMalayalam - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Malayalam - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Malay - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Malay - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMalay - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Malay - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Malagasy - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Malagasy - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMalagasy - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Malagasy - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Macedonian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Macedonian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMacedonian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Macedonian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Luxembourgish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Luxembourgish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLuxembourgish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Luxembourgish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Luganda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Luganda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLuganda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Luganda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Lower Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Lower Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLower Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Lower Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Lithuanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Lithuanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLithuanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Lithuanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Lingala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Lingala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLingala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Lingala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Latvian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Latvian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLatvian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Latvian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Latin - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Latin - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfLatin - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Latin - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

 • 1.
 • 2. KAPITEL 1 1 Prologen om Jesu, Siraks sons visdom. Medan många och stora ting har överlämnats till oss genom lagen och profeterna och av andra som har följt deras fotspår, för vilka ting Israel bör berömmas för lärdom och visdom; och varav inte bara läsarna måste bli skickliga själva, utan också de som vill lära sig kunna göra nytta för dem som är utan, både genom att tala och skriva: min farfar Jesus, när han mycket hade ägnat sig åt att läsa lagen. , och profeterna och andra böcker om våra fäder, och som hade fått ett gott omdöme, drogs också till sig själv för att skriva något som hörde till lärdom och vishet; i avsikten att de som vill lära sig och är beroende av dessa saker kan tjäna mycket mer på att leva enligt lagen. Låt mig därför bönfalla dig att läsa den med gunst och uppmärksamhet och att förlåta oss, varvid vi kan tyckas komma till brist på några ord, som vi har ansträngt oss att tolka. Ty samma saker som uttalas på hebreiska och översatta till ett annat språk, har inte samma kraft i sig, och inte bara dessa ting, utan själva lagen och profeterna och resten av böckerna, har ingen liten skillnad, när de talas på sitt eget språk. Ty under det åtta och trettionde året när jag kom till Egypten, när Euergetes var kung, och fortsatte där en tid, fann jag en bok av inte ringa lärdom. använda stor vaksamhet och skicklighet i det utrymmet för att få boken till slut, och lägga fram den också för dem, som i ett främmande land är villiga att lära sig, förberedda på ett sätt att leva efter lagen. All vishet kommer från Herren och är hos honom för evigt. 2 Vem kan räkna havets sand och regndropparna och evighetens dagar? 3 Vem kan ta reda på himlens höjd och jordens bredd och djupet och visheten? 4 Visdom har skapats före allt, och förståndet av klokhet från evighet. 5 Guds högstes ord är vishetens källa; och hennes vägar äro eviga bud. 6 För vem har vishetens rot blivit uppenbarad? eller vem har känt hennes kloka råd? 7 För vem har kunskapen om visdom blivit uppenbar? och vem har förstått hennes stora erfarenhet? 8 Det finns en vis och mycket att frukta, Herren sitter på sin tron. 9 Han skapade henne och såg henne och räknade henne och utgöt henne över alla sina gärningar. 10 Hon är med allt kött efter hans gåva, och han har gett henne åt dem som älskar honom. 11 Herrens fruktan är ära och ära och fröjd och glädjens krona. 12 Herrens fruktan gör ett glatt hjärta och skänker glädje och glädje och ett långt liv. 13 Den som fruktar Herren, honom skall det till sist gå väl, och han skall finna nåd på sin döds dag. 14 Att frukta Herren är vishetens början, och den skapades med de troende i moderlivet. 15 Hon har byggt en evig grund med människor, och hon skall förbli med deras säd. 16 Att frukta Herren är vishetens fullhet och fyller människorna med hennes frukter. 17 Hon fyller hela deras hus med önskvärda saker, och skådeplatserna med sin odling. 18 Herrens fruktan är vishetens krona, som får frid och fullkomlig hälsa att blomstra; båda som är Guds gåvor, och det ökar deras glädje som älskar honom. 19 Visdom regnar ned skicklighet och kunskap om förstånd, och upphöjer dem till ära som håller henne fast. 20 Visdomens rot är att frukta Herren, och dess grenar är långt liv. 21 Herrens fruktan driver bort synder, och där den är närvarande, avvisar den vreden. 22 En rasande man kan inte rättfärdigas; ty hans vredes gunst skall vara hans undergång. 23 En tålmodig man kommer att slita för en tid, och sedan skall glädje växa upp till honom. 24 Han skall dölja sina ord för en tid, och mångas läppar skall förkunna hans vishet. 25 Kunskapens liknelser finns i vishetens skatter, men gudsfruktan är en styggelse för en syndare. 26 Om du önskar visdom, håll buden, så skall Herren ge henne till dig. 27 Ty Herrens fruktan är vishet och tuktan, och tro och saktmod är hans behag. 28 Misstro inte Herrens fruktan när du är fattig, och kom inte till honom med dubbelt hjärta. 29 Var inte en hycklare i människors ögon, och akta väl vad du talar. 30 Upphöj dig inte, så att du inte faller och bringar vanära över din själ, så att Gud upptäcker dina hemligheter och kastar dig ner mitt i församlingen, eftersom du inte i sanning kom till Herrens fruktan, utan ditt hjärta är full av bedrägeri. KAPITEL 2 1 Min son, om du kommer för att tjäna Herren, förbered din själ för frestelse. 2 Rätt ditt hjärta till rätta och stå ut ständigt, och skynda dig inte i nödens tid. 3 Håll fast vid honom och vik inte bort, så att du må förökas vid din sista ände. 4 Allt som kommer över dig, ta med glädje och ha tålamod när du förvandlas till ett lågt stånd. 5 Ty guld prövas i elden, och välbehagliga män i motgångens ugn. 6 Tro på honom, så hjälper han dig; ordning din väg rätt och lita på honom. 7 I som fruktar Herren, vänta på hans nåd; och gå inte undan, så att ni inte faller. 8 I som fruktar Herren, tro honom; och din belöning skall inte försvinna. 9 Ni som fruktar Herren, hoppas på det goda och på evig glädje och barmhärtighet. 10 Se på forna släkten och se; förtröstade någon gång på Herren och blev förvirrad? eller förblev någon i hans fruktan och blev övergiven? eller vem föraktade han någonsin, som åkallade honom? 11 Ty Herren är full av barmhärtighet och barmhärtighet, långmodig och mycket ynklig, och förlåter synder och frälsar i lidandens tid. 12 Ve de fruktansvärda hjärtan och de svaga händerna och syndaren som går åt två håll! 13 Ve den som är modlös! ty han tror inte; därför skall han inte försvaras.
 • 3. 14 Ve er som har tappat tålamodet! och vad skall ni göra när Herren besöker er? 15 De som fruktar Herren kommer inte att vara olydiga mot hans ord; och de som älskar honom skall hålla hans vägar. 16 De som fruktar Herren kommer att söka det som är gott, som behagar honom; och de som älskar honom skall bli uppfyllda av lagen. 17 De som fruktar Herren skola bereda sina hjärtan och ödmjuka sina själar inför hans ögon, 18 och sade: »Vi skola falla i Herrens händer och icke i människors händer, ty såsom hans majestät är, så är hans nåd. KAPITEL 3 1 Hör mig, era far, o barn, och gör därefter, så att ni må vara säkra. 2 Ty Herren har gett fadern ära över barnen och stadfäst moderns makt över sönerna. 3 Den som ärar sin fader, försonar hans synder. 4 Och den som hedrar sin moder är som en som samlar skatter. 5 Den som ärar sin fader skall glädjas över sina egna barn; och när han ber, skall han höras. 6 Den som ärar sin fader skall ha ett långt liv; och den som är lydig mot Herren skall vara en tröst för sin moder. 7 Den som fruktar Herren kommer att ära sin fader och tjäna sina föräldrar, som sina herrar. 8 Hedra din far och din mor både i ord och handling, så att en välsignelse kan komma över dig från dem. 9 Ty faderns välsignelse upprättar barnens hus; men moderns förbannelse utrotar grunderna. 10 Berömma dig inte av din faders vanära; ty din faders vanära är dig ingen ära. 11 Ty en mans härlighet kommer från sin faders ära; och en moder i vanära är en smälek för barnen. 12 Min son, hjälp din far i hans ålder, och sörj honom inte så länge han lever. 13 Och om hans förstånd brister, ha tålamod med honom; och förakta honom inte när du är i din fulla styrka. 14 Ty din faders hjälp skall icke glömmas, och i stället för synder skall det läggas till för att bygga upp dig. 15 På din nöds dag skall den komma ihåg; även dina synder skall smälta bort, som isen i det vackra varma vädret. 16 Den som överger sin fader är som en hädare; och den som förargar sin moder är förbannad: av Gud. 17 Min son, fortsätt med dina ärenden i ödmjukhet; så skall du bli älskad av den som är godkänd. 18 Ju större du är, desto ödmjukare är du, och du skall finna nåd inför Herren. 19 Många äro högt ställda och berömda, men hemligheter uppenbaras för de ödmjuka. 20 Ty Herrens kraft är stor, och han ära de ödmjuka. 21 Sök inte efter det som är för svårt för dig, och sök inte det som är över din styrka. 22 Men vad som är befallt dig, tänk på det med vördnad, ty det är inte nödvändigt för dig att med dina ögon se det som är i det fördolda. 23 Var inte nyfiken i onödiga saker, ty fler ting visas för dig än människor förstår. 24 Ty många äro vilseledda av sin egen fåfänga åsikt; och en ond misstanke har störtat deras dom. 25 Utan ögon skall du sakna ljus; bekänn därför inte den kunskap som du inte har. 26 Ett envist hjärta skall till sist gå illa; och den som älskar fara skall förgås däri. 27 Ett envist hjärta skall vara lastat med sorger; och den ogudaktige skall lägga synd på synd. 28 I de högmodigas straff finns inget botemedel; ty ogudaktighetens växt har slagit rot i honom. 29 Den förståndiges hjärta förstår en liknelse; och ett uppmärksamt öra är en vis mans önskan. 30 Vatten släcker en brinnande eld; och allmosor gör försoning för synder. 31 Och den som återbetalar goda vändningar är medveten om det som kan komma härefter; och när han faller, skall han finna ett stöd. KAPITEL 4 1 Min son, bedra inte de fattiga i hans livsuppehälle, och låt inte de behövande ögonen vänta länge. 2 Gör inte en hungrig själ bedrövad; inte heller reta en man i hans nöd. 3 Lägg inte mer besvär till ett hjärta som är upprört; och vänta med att inte ge åt den som behöver. 4 Avvisa inte den lidandes bön; och vänd inte ditt ansikte bort från en fattig man. 5 Vänd inte bort ditt öga från den nödställde, och ge honom ingen anledning att förbanna dig. 6 Ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet, så skall hans bön höras av honom som skapade honom. 7 Skaffa dig kärleken till församlingen och böja ditt huvud för en stor man. 8 Låt det inte bedröva dig att böja ditt öra för den fattige och ge honom ett vänligt svar med ödmjukhet. 9 Befria den som lider ur förtryckarens hand; och var inte matt när du sitter i domen. 10 Var som en fader för faderlösa och i stället för en man för deras moder; så skall du vara som den Högstes son, och han skall älska dig mer än din moder. 11 Visheten upphöjer sina barn och griper dem som söka henne. 12 Den som älskar henne älskar livet; och de som tidigt söker henne skola fyllas av glädje. 13 Den som håller henne fast skall ärva ära; och varhelst hon går in, kommer Herren att välsigna. 14 De som tjäna henne skola tjäna den Helige, och dem som älskar henne älskar Herren. 15 Den som lyssnar på henne, han skall döma folken, och den som tar hand om henne skall bo tryggt. 16 Om en man överlåter sig åt henne, skall han ärva henne; och hans släkte skall hålla henne i besittning. 17 Ty först skall hon vandra med honom på krokiga vägar och bringa fruktan och fruktan över honom och plåga honom med sin tuktan, tills hon kan lita på hans själ och pröva honom enligt sina lagar. 18 Då skall hon vända den raka vägen till honom och trösta honom och förkunna honom sina hemligheter. 19 Men om han gör fel, skall hon överge honom och överlämna honom till hans egen undergång. 20 Iaktta tillfället och akta dig för det onda; och skäms inte när det gäller din själ.
 • 4. 21 Ty det finns en skam som bringar synd; och det finns en skam som är ära och nåd. 22 Ta ingen emot din själ, och låt inte någons vördnad få dig att falla. 23 Och avstå från att tala, när det finns anledning att göra gott, och göm inte din vishet i hennes skönhet. 24 Ty genom tal skall vishet bli känd, och lärdom genom tungans ord. 25 Tala på intet sätt emot sanningen; men var förskämd över din okunnighets villfarelse. 26 Skäms inte för att bekänna dina synder; och tvinga inte flodens lopp. 27 Gör dig inte till en underling för en dåraktig man; inte heller acceptera den mäktiges person. 28 Sträva efter sanningen intill döden, så skall Herren strida för dig. 29 Var inte förhastad på din tunga, och i dina gärningar slappa och försumliga. 30 Var inte som ett lejon i ditt hus, och var inte upprörd bland dina tjänare. 31 Låt inte din hand sträckas ut för att ta emot och tillsluten när du bör betala. KAPITEL 5 1 Lägg inte ditt hjärta på dina gods; och säg inte, jag har nog för mitt liv. 2 Följ inte ditt eget sinne och din kraft, att vandra på ditt hjärtas vägar. 3 Och säg icke: Vem skall behärska mig för mina gärningar? ty Herren kommer sannerligen att hämnas ditt högmod. 4 Säg inte: Jag har syndat, och vad har hänt mig för ont? ty Herren är långmodig, han kommer på intet sätt att släppa dig. 5 Angående försoning, var inte rädd för att lägga synd till synd: 6 Och säg inte att hans nåd är stor; han skall bliva fredad för mina många synder, ty barmhärtighet och vrede kommer från honom, och hans harm vilar över syndare. 7 Dröja inte med att vända dig till Herren och skjut inte upp från dag till dag, ty plötsligt skall Herrens vrede komma fram, och i din trygghet skall du förgöras och förgås på hämndens dag. 8 Sätt inte ditt hjärta på gods som har anskaffats orättvist, ty de skall inte tjäna dig på olyckans dag. 9 Våga inte med alla vindar och gå inte in på alla vägar, ty så gör syndaren som har dubbel tunga. 10 Var fast i ditt förstånd; och låt ditt ord vara detsamma. 11 Var snabb att höra; och låt ditt liv vara uppriktigt; och ge svar med tålamod. 12 Om du har förstånd, svara din nästa; om inte, lägg din hand på din mun. 13 Ära och skam är i tal, och människans tunga är hans fall. 14 Låt dig inte kalla en viskare, och lägg dig inte på lur med din tunga, ty tjuven är en skamfull skam, och en ond fördömelse över den dubbla tungan. 15 Var inte okunnig om någonting i en stor eller liten sak. KAPITEL 6 1 Bli inte en fiende i stället för en vän; ty därigenom skall du ärva ett illa namn, skam och smälek; så skall en syndare som har dubbel tunga. 2 Prisa dig inte i ditt eget hjärtas råd; att din själ inte slits i stycken som en tjur som ensam går vilse. 3 Du skall äta upp dina löv och förlora din frukt och lämna dig själv som ett torrt träd. 4 En ogudaktig själ skall förgöra den som har det och göra honom till åtlöje till sina fiender. 5 Ett ljuvt språk kommer att mångfaldiga vänner: och en vacker tunga kommer att öka vänliga hälsningar. 6 Var i frid med många: likväl har bara en rådgivare av tusen. 7 Om du vill skaffa en vän, så pröva honom först och skynda dig inte att ge honom kredit. 8 Ty någon är en vän för sitt eget tillfälle, och han förblir inte på din nödens dag. 9 Och det finns en vän, som omvänds till fiendskap, och stridigheter kommer att upptäcka din smälek. 10 Återigen, någon vän är en följeslagare vid bordet och kommer inte att fortsätta på din lidandes dag. 11 Men i ditt välstånd skall han vara som du själv och vara frimodig mot dina tjänare. 12 Om du förnedras, kommer han att vara emot dig och gömma sig för ditt ansikte. 13 Skilj dig från dina fiender och akta dig för dina vänner. 14 En trogen vän är ett starkt skydd, och den som har funnit en sådan har funnit en skatt. 15 Ingenting kan motverka en trogen vän, och hans höghet är ovärderlig. 16 En trogen vän är livets medicin; och de som fruktar Herren skola finna honom. 17 Den som fruktar Herren skall leda hans vänskap rätt; ty som han är, så skall också hans nästa vara. 18 Min son, samla lärdom från din ungdom av, så skall du finna vishet till din ålderdom. 19 Kom till henne som en som plöjer och sår, och vänta på hennes goda frukter; ty du skall inte möta mycket med att möta henne, utan du skall snart äta av hennes frukter. 20 Hon är mycket obehaglig mot den oförstående: den som är oförståndig kommer inte att stanna hos henne. 21 Hon kommer att ligga på honom som en väldig prövningens sten; och han skall kasta henne från honom innan det dröjer. 22 Ty vishet är enligt hennes namn, och hon är inte uppenbar för många. 23 Hör öra, min son, ta emot mitt råd och vägra inte mitt råd, 24 Och sätt dina fötter i hennes bojor och din hals i hennes kedja. 25 Böj ner din skuldra och bär henne, och bedrövas inte över hennes bojor. 26 Kom till henne av hela ditt hjärta och håll hennes vägar av all din makt. 27 Sök och sök, så skall hon bli känd för dig; och när du har gripit henne, låt henne inte gå. 28 Ty till sist skall du finna hennes vila, och det skall vändas till din glädje. 29 Då skola hennes bojor vara ett starkt skydd för dig, och hennes kedjor till en härlighetsmantel. 30 Ty det är en gyllene prydnad på henne, och hennes band är purpurfärgade spetsar. 31 Du skall bära henne som en hedersdräkt, och du skall sätta henne omkring dig som en glädjekrona. 32 Min son, om du vill, så skall du bli undervisad; och om du är förståndig, så skall du vara klok.
 • 5. 33 Om du älskar att höra, skall du få förstånd, och om du böjer ditt öra, blir du vis, 34 Stå i mängden av de äldste; och håll dig till den som är vis. 35 Var villig att höra varje gudomlig tal; och låt inte förståndets liknelser undkomma dig. 36 Och om du ser en förståndig man, så gå i god tid till honom och låt din fot bära trappan till hans dörr. 37 Låt ditt sinne vara på Herrens förordningar och meditera ständigt i hans bud: han skall befästa ditt hjärta och ge dig vishet efter din önskan. KAPITEL 7 1 Gör inget ont, så skall ingen skada komma dig. 2 Gå bort från de orättfärdiga, och orättfärdighet skall vända sig bort från dig. 3 Min son, så inte i orättfärdighetens fåror, och du skall inte skörda dem sjufaldigt. 4 Sök inte av Herren företräde, inte heller av kungen hederssätet. 5 Gör dig inte rättfärdig inför Herren; och berömma dig inte av din vishet inför kungen. 6 Sök inte att döma, eftersom du inte kan ta bort orättfärdighet; att du inte vid något tillfälle fruktar den mäktiges person, en stötesten på din rättfärdighets väg. 7 Ta inte illa upp mot mängden av en stad, och då skall du inte kasta dig ned bland folket. 8 Bind inte en synd på en annan; ty i ett skall du inte vara ostraffad. 9 Säg inte: Gud kommer att se på de många mina offergåvor, och när jag offrar till den Högste Gud, kommer han att ta emot det. 10 Var inte matt när du ber din bön, och försumma att inte ge allmosor. 11 Skratta ingen att håna i sin själs bitterhet, ty det finns en som ödmjukar och upphöjer. 12 Tänk inte på en lögn mot din broder; inte heller gör liknande mot din vän. 13 Använd inte att ljuga på något sätt, ty sedvanan är inte god. 14 Använd inte många ord i en mängd äldste, och gnäll inte mycket när du ber. 15 Hata inte mödosamt arbete, inte heller jordbruk, som den Högste har förordnat. 16 Räkna dig inte bland mängden syndare, men kom ihåg att vreden inte kommer att dröja länge. 17 Ödmjuka dig mycket, ty de ogudaktigas hämnd är eld och maskar. 18 Byt inte en vän till något gott på intet sätt; inte heller en trogen broder för Ofirs guld. 19 Avstå inte från en vis och god kvinna, ty hennes nåd är över guld. 20 Medan din tjänare arbetar i sanning, så vädja inte till honom om det onda, inte heller den anställde som ger sig själv helt och hållet för dig. 21 Låt din själ älska en god tjänare, och bedra honom inte från frihet. 22 Har du boskap? ha ett öga på dem, och om de är till din vinning, så bevara dem hos dig. 23 Har du barn? undervisa dem och böj deras nacke från deras ungdom. 24 Har du döttrar? ta hand om deras kropp och visa dig inte glad mot dem. 25 Gift dig med din dotter, så skall du göra en tung sak, men ge henne åt en förståndig man. 26 Har du en hustru efter ditt sinne? överge henne inte, men överlämna dig inte åt en lätt kvinna. 27 Hedra din fader av hela ditt hjärta, och glöm inte din moders sorger. 28 Kom ihåg att du är född av dem; Och huru kan du vedergälla dem vad de har gjort mot dig? 29 Frukta Herren av hela din själ och vörda hans präster. 30 Älska honom som skapade dig av all din kraft, och överge inte hans tjänare. 31 Frukta Herren och ära prästen; och ge honom hans del, såsom det är dig befallt; Förstfrukten och skuldoffret och skuldrornas gåva och helgelsens offer och förstlingen av de heliga tingen. 32 Och sträck ut din hand till de fattiga, så att din välsignelse må fullbordas. 33 En gåva har nåd för var och en som lever; och för de döda håll det inte. 34 Vara inte med dem som gråter, och sörj med dem som sörjer. 35 Var inte sen med att besöka de sjuka, ty det skall göra dig älskad. 36 Vad du än tar i hand, kom ihåg slutet, och du skall aldrig göra något fel. KAPITEL 8 1 Strid inte med en mäktig man, så att du inte faller i hans händer. 2 Var inte emot en rik man, så att han inte överväger dig; ty guld har förintat många och förvrängt kungars hjärtan. 3 Strid inte med en man som är full av tunga, och samla inte ved på hans eld. 4 Skämta inte med en oförskämd man, för att inte dina förfäder ska bli vanära. 5 Förbättra inte en man som vänder om från synd, men kom ihåg att vi alla är värda straff. 6 Vanära inte en man i hans ålderdom, ty även somliga av oss blir gamla. 7 Gläd dig inte över att din största fiende är död, men kom ihåg att vi alla dör. 8 Förakta inte de vises ord, utan gör dig förtrogen med deras ordspråk; ty av dem skall du lära dig att lära och hur du lätt kan tjäna stora män. 9 Missa inte de äldstes tal, ty de lärde sig också om sina fäder, och av dem skall du lära dig förstånd och att svara efter behov. 10 Tänd inte en syndares kol, så att du inte bränns av hans elds låga. 11 Stå inte upp i vrede över en skadad persons närvaro, så att han inte ligger på lur för att fånga dig i dina ord 12 Låna inte till den som är mäktigare än du själv; ty om du lånar honom, räkna det men förlorat. 13 Var inte säker över din makt, ty om du är säker, se till att betala det. 14 Gå inte till lag med en domare; ty de skola döma för honom efter hans ära. 15 Res inte på vägen med en frimodig man, för att han inte ska bli bedrövad mot dig.
 • 6. 16 Tvista inte med en arg man, och gå inte med honom till en enslig plats; ty blod är som ingenting i hans ögon, och där det inte finns någon hjälp, ska han störta dig. 17 Rådgör inte med en dåre; ty han kan inte hålla råd. 18 Gör inget hemligt inför en främling; ty du vet inte vad han kommer att föra fram. 19 Öppna inte ditt hjärta för var och en, så att han inte belönar dig med en klok vändning. KAPITEL 9 1 Var inte avundsjuk över din barmhustru, och lär henne inte en ond lektion mot dig själv. 2 Ge inte din själ åt en kvinna att sätta sin fot på din egendom. 3 Möt inte en sköka, så att du inte faller i hennes snaror. 4 Använd inte mycket sällskap med en kvinna som är en sångerska, så att du inte blir tagen med hennes försök. 5 Se inte på en tjänarinna, så att du inte faller för det som är dyrbart i henne. 6 Ge inte din själ åt skökorna, så att du inte går miste om din arvedel. 7 Se inte omkring dig på stadens gator, och vandra inte omkring på dess ensliga plats. 8 Vänd bort ditt öga från en vacker kvinna, och se inte på en annans skönhet; ty många har blivit vilseledda av en kvinnas skönhet; ty härmed tänds kärleken som en eld. 9 Sitt inte alls med en annan mans hustru, och sätt dig inte ner med henne i din famn, och spendera inte dina pengar med henne på vinet; så att ditt hjärta inte böjer sig till henne, så att du genom din önskan faller i fördärv. 10 Överge inte en gammal vän; ty det nya är inte jämförbart med honom: en ny vän är som nytt vin; när den är gammal, skall du dricka den med nöje. 11 Avundas inte syndarens härlighet, ty du vet inte vad som skall bli hans slut. 12 Gläd dig inte åt det som de ogudaktiga har behag i; men kom ihåg att de inte ska gå ostraffade till sin grav. 13 Håll dig långt borta från den man som har makt att döda; så skall du inte tvivla på dödsrädslan, och om du kommer till honom, så gör inget fel, så att han inte strax tar ditt liv. 14 Så nära du kan, gissa på din nästa och rådgör med de vise. 15 Låt ditt tal vara med de visa, och allt ditt samtal i den Högstes lag. 16 Och låt rättfärdiga människor äta och dricka med dig; och låt din berömmelse vara i Herrens fruktan. 17 För konstmannens hand skall verket prisas, och folkets vise härskare för hans tal. 18 En man med dålig tungomål är farlig i sin stad; och den som är förhastad i sitt tal skall hatas. KAPITEL 10 1 En vis domare skall undervisa sitt folk; och en klok mans regering är välordnad. 2 Liksom folkets domare är han själv, så är hans tjänstemän; Och huru för en man är stadens härskare, sådana äro alla som bor däri. 3 En oklok kung förgör sitt folk; men genom deras förståndighet skall staden bebos. 4 Jordens makt är i Herrens hand, och i sinom tid skall han sätta en vinningsbar över den. 5 I Guds hand är människors framgång, och på den skriftlärde skall han lägga sin ära. 6 Ha inte hat mot din nästa för varje orätt; och gör ingenting alls genom skadliga metoder. 7 Högmod är hatiskt inför Gud och människor, och genom båda begår man orättfärdighet. 8 På grund av orättfärdiga handlingar, skador och rikedomar som fåtts genom bedrägeri, övergår riket från ett folk till ett annat. 9 Varför är jord och aska stolta? Det finns inget ondare än en girig man, ty en sådan säljer sin egen själ; ty medan han lever kastar han bort sina inälvor. 10 Läkaren avbryter en långvarig sjukdom; och den som i dag är kung i morgon skall dö. 11 Ty när en människa är död, skall han ärva krypdjur, djur och maskar. 12 Början till högmod är när man går bort från Gud och hans hjärta vänder sig bort från hans Skapare. 13 Ty högmod är början till synd, och den som har den skall utgjuta styggelse; och därför förde Herren över dem främmande olyckor och omstörtade dem. 14 Herren har fällt stolta furstars troner och ställt ödmjuka i deras ställe. 15 Herren har ryckt upp de stolta folkens rötter och planterat de ödmjuka på deras ställe. 16 Herren störtade hedningarnas länder och förgjorde dem till jordens grundvalar. 17 Han tog några av dem bort och förgjorde dem och lät deras åminnelse upphöra från jorden. 18 Högmod skapades inte för män, inte heller rasande vrede för dem som är födda av en kvinna. 19 De som fruktar Herren är en säker säd, och de som älskar honom en hederlig växt. de som överträder buden är en bedräglig säd. 20 Bland bröder är den högste hedervärd; så äro de som fruktar Herren i hans ögon. 21 Herrens fruktan går före erhållande av auktoritet, men grovhet och högmod är att förlora den. 22 Vare sig han är rik, ädel eller fattig, deras ära är Herrens fruktan. 23 Det är inte lämpligt att förakta den fattige som har förstånd; inte heller är det lämpligt att upphöja en syndig man. 24 Stora män och domare och makthavare skola ära; men det finns ingen av dem större än den som fruktar Herren. 25 För den vise tjänare skola de som är fria tjäna; och den som har kunskap skall inte gnälla när han blir omvandlad. 26 Var inte för klok när du gör dina ärenden; och berömma dig inte i din nödens tid. 27 Bättre är den som arbetar och har överflöd i allt, än den som berömmer sig och saknar bröd. 28 Min son, förhärliga din själ i ödmjukhet och ge den ära efter dess värdighet. 29 Vem kan rättfärdiga den som syndar mot sin egen själ? och vem vill ära den som vanära sitt eget liv? 30 Den fattige är hedrad för sin skicklighet, och den rike hedras för sin rikedom. 31 Den som ärad i fattigdom, hur mycket mer i rikedom? Och den som är vanära i rikedom, hur mycket mer i fattigdom?
 • 7. KAPITEL 11 1 Visheten lyfter upp huvudet på den som är låg och låter honom sitta bland stora män. 2 Berömma inte en man för hans skönhet; inte heller avskyr en man för hans yttre utseende. 3 Biet är litet bland sådana som flugor; men hennes frukt är den främsta av sötsaker. 4 Berömma dig inte av dina kläder och dina kläder, och upphöj dig inte på ärans dag, ty Herrens gärningar är underbara, och hans gärningar bland människor är dolda. 5 Många kungar har satt sig på marken; och en man aldrig tänkt på har burit kronan. 6 Många mäktiga män har blivit mycket vanära; och de ärade överlämnade i andra mäns händer. 7 Skyll inte på förrän du har granskat sanningen: förstå först och tillrättavisa sedan. 8 Svara inte förrän du har hört orsaken, och avbryt inte människor mitt i deras tal. 9 Strid inte i en sak som inte angår dig; och sitt inte för dom med syndare. 10 Min son, blanda dig inte i många saker; ty om du lägger dig mycket, så skall du inte vara oskyldig; och om du följer efter, skall du inte få tag i det, och inte heller ska du fly genom att fly. 11 Det finns en som anstränger sig och anstränger sig och skyndar sig och är så mycket mer eftersatt. 12 Återigen, det finns en annan som är långsam, och som behöver hjälp, saknar förmåga och full av fattigdom; men Herrens öga såg på honom för gott och reste honom från hans låga stånd, 13 Och han lyfte upp sitt huvud från elände; så att många som såg det förundrades över honom. 14 Framgång och motgångar, liv och död, fattigdom och rikedom kommer från Herren. 15 Vishet, kunskap och insikt om lagen är av Herren; kärleken och vägen till goda gärningar är från honom. 16 Villfarelsen och mörkret hade sin början tillsammans med syndare, och ondskan skall bli gammal med dem som berömma sig därav. 17 Herrens gåva förblir hos de gudfruktiga, och hans nåd ger framgång för evigt. 18 Det finns en som blir rik av sin aktsamhet och kläm, och detta är hans del av sin lön: 19 Medan han säger: "Jag har funnit vila, och nu skall jag ständigt äta av mitt gods." och ändå vet han inte vilken tid som ska komma över honom, och att han måste lämna dessa saker till andra och dö. 20 Var trofasta i ditt förbund och förtrogna med det, och åldras i ditt arbete. 21 Förundras inte över syndares gärningar; men lita på Herren och förbli i ditt möda, ty det är lätt i Herrens ögon att plötsligt göra en fattig man rik. 22 Herrens välsignelse ligger i de gudfruktigas belöning, och plötsligt får han sin välsignelse att blomstra. 23 Säg inte: Vad tjänar jag på min tjänst? och vilka goda saker skall jag ha härefter? 24 Återigen, säg inte: Jag har nog och äger mycket, och vad ont skall jag ha härefter? 25 På framgångens dag är lidandets glömska, och på lidandets dag finns inte längre påminnelsen om framgången. 26 Ty det är lätt för Herren på dödens dag att belöna en man efter hans vägar. 27 En timmes elände får en människa att glömma njutningen, och till slut kommer hans gärningar att bli uppenbara. 28 Döm ingen välsignad före hans död, ty en man skall bli känd bland sina barn. 29 För inte var och en in i ditt hus, ty den svekfulle har många tåg. 30 Liksom en rapphöna som tas och förvaras i en bur, så är de högmodigas hjärta; och som en spion vakar han för ditt fall. 31 Ty han lurar och förvandlar gott till ont, och i det som är värdigt beröm kommer han att skylla dig. 32 Av en gnista av eld tänds en kolhög, och en syndig man väntar på blod. 33 Akta dig för en busig man, ty han gör ondska; så att han inte kommer över dig en evig fläck. 34 Ta emot en främling i ditt hus, så skall han störa dig och vända dig bort från ditt eget. KAPITEL 12 1 När du vill göra gott, vet vem du gör det mot; så skall du tackas för dina förmåner. 2 Gör gott mot den gudfruktiga mannen, så skall du få en belöning; och om inte från honom, men från den Högste. 3 Inget gott kan komma till den som alltid är sysselsatt med det onda, inte heller till den som inte ger allmosa. 4 Ge åt den gudfruktiga mannen och hjälp inte en syndare. 5 Gör väl mot den ödmjuke, men ge inte åt den ogudaktige: håll tillbaka ditt bröd och ge det inte åt honom, så att han inte kan övervinna dig därigenom; ty annars skall du få dubbelt så mycket ont för allt det goda du har gjort mot honom. 6 Ty den Högste hatar syndare och vill återgälda de ogudaktiga hämnd och bevarar dem mot deras straffs mäktiga dag. 7 Ge åt det goda och hjälp inte syndaren. 8 En vän kan inte kännas i framgång, och en fiende kan inte döljas i motgång. 9 I en människas framgång kommer fiender att bedrövas, men i hans motgång ska även en vän gå bort. 10 Lita aldrig på din fiende, ty såsom järn rostar, så är hans ondska. 11 Fastän han ödmjukar sig och går på huk, akta dig väl och akta dig för honom, och du skall vara mot honom som om du hade torkat ett glasögon, och du skall inse att hans rost inte helt har torkats bort. 12 Ställ honom inte hos dig, så att han inte, när han har störtat dig, ska stå upp på din plats; låt honom inte heller sitta vid din högra sida, så att han inte försöker ta din plats, och du till sist komma ihåg mina ord och bli stucken med dem. 13 Vem kan förbarma sig över en charmör som är biten av en orm, eller någon sådan som kommer nära vilda djur? 14 Så den som går till en syndare och är orenad med honom i sina synder, vem skulle förbarma sig? 15 En tid kommer han att stanna hos dig, men om du börjar falla, kommer han inte att dröja. 16 En fiende talar ljuvligt med sina läppar, men i sitt hjärta tänker han sig hur man kastar dig i en grop: han gråter med
 • 8. sina ögon, men om han finner tillfälle, blir han inte mätt på blod. 17 Om nöd kommer över dig, skall du först finna honom där; och fastän han låtsas hjälpa dig, skall han ändå underminera dig. 18 Han skakar på huvudet och klappar i händerna och viskar mycket och ändrar sitt ansikte. KAPITEL 13 1 Den som rör vid beck skall bli oren därav; och den som har gemenskap med en högmodig man skall vara honom lik. 2 Belasta dig inte över din makt medan du lever; och ha ingen gemenskap med någon som är mäktigare och rikare än du själv. ty om den ene slås mot den andre, så skall den brytas. 3 Den rike mannen har gjort orätt, men han hotar med det; 4 Om du är till hans vinning, kommer han att använda dig; men om du inte har något, överger han dig. 5 Om du har något, så skall han bo hos dig; 6 Om han behöver dig, skall han bedra dig och le mot dig och sätta dig i hopp; han skall tala dig vackert och säga: Vad vill du? 7 Och han ska skämma ut dig med sin mat, tills han har dragit dig torr två eller tre gånger, och till sist skall han skratta åt dig efteråt, när han ser dig, ska han överge dig och skaka på huvudet åt dig. 8 Se upp så att du inte blir vilseledd och fördärvad i din glädje. 9 Om du är inbjuden av en mäktig man, dra dig tillbaka, och så mycket mer kommer han att bjuda in dig. 10 Tryck du inte på honom, så att du inte blir förkastad; stå inte långt borta, så att du inte blir glömd. 11 Tänk på att inte bli jämställd med honom i tal, och tro inte hans många ord: ty med mycket samtal kommer han att fresta dig, och med ett leende mot dig kommer han att få ut dina hemligheter. 12 Men han ska grymt lägga ner dina ord och skona dig inte för att skada dig och sätta dig i fängelse. 13 Iaktta och akta dig, ty du går i fara för din omstörtning; när du hör detta, vakna då i sömnen. 14 Älska Herren hela ditt liv och åkalla honom för din frälsning. 15 Varje vilddjur älskar sin like, och var och en älskar sin nästa. 16 Allt kött förenas efter art, och en man kommer att hålla sig till sin like. 17 Vilken gemenskap har vargen med lammet? så syndaren med de gudfruktiga. 18 Vilken överensstämmelse finns det mellan hyenan och en hund? och vilken fred mellan de rika och de fattiga? 19 Liksom vildåsnan är lejonets byte i öknen, så äter de rika upp de fattiga. 20 Liksom de högmodiga hatar ödmjukhet, så avskyr de rika de fattiga. 21 En rik man som börjar falla hålls uppe av sina vänner, men en fattig man som är nere stöts bort av sina vänner. 22 När en rik faller, har han många medhjälpare; han talar sådant som inte ska sägas, men ändå rättfärdiga människorna honom. han talade förståndigt och kunde inte ha någon plats. 23 När en rik talar, håller var och en sin tunga, och se, vad han säger, hyllar de det till skyarna; men om den fattige talar, säger de: "Vad är det här?" och om han snubblar, kommer de att hjälpa till att störta honom. 24 Rikedom är god för den som inte har synd, och fattigdom är ont i de ogudaktigas mun. 25 Människans hjärta förändrar sitt ansikte, vare sig det är på gott eller ont, och ett glatt hjärta ger ett glatt ansikte. 26 Ett glatt ansikte är ett tecken på ett hjärta som är i välstånd; och att ta reda på liknelser är ett tröttsamt arbete för sinnet. KAPITEL 14 1 Välsignad är den man som inte har halkat med sin mun och inte är prickad av syndernas mängd. 2 Salig är den vars samvete inte har dömt honom och som inte fallit från sitt hopp till Herren. 3Rikdom är inte vacker för en neger, och vad ska en avundsjuk man göra med pengar? 4 Den som samlar ihop genom att bedra sin egen själ, samlar ihop till andra, som ska spendera hans ägodelar med uppror. 5 Den som är ond mot sig själv, mot vem ska han vara god? han ska inte ha nöje av sitt gods. 6 Det finns ingen värre än den som avundas sig själv; och detta är en belöning för hans ondska. 7 Och om han gör gott, så gör han det ofrivilligt; och till sist skall han förkunna sin ondska. 8 Den avundsjuka har ett ogudaktigt öga; han vänder bort sitt ansikte och föraktar människor. 9 En girig mans öga är inte mätt på sin del; och den ogudaktiges missgärning uttorkar hans själ. 10 Ett ogudaktigt öga avundas hans bröd, och han är en neger vid sitt bord. 11 Min son, gör gott mot dig själv efter din förmåga, och ge Herren hans rätta offer. 12 Kom ihåg att döden inte kommer att vänta på sig, och att gravens förbund inte visas för dig. 13 Gör gott mot din vän innan du dör, och efter din förmåga sträck ut din hand och ge åt honom. 14 Bedra dig inte av den goda dagen, och låt inte delen av en god önskan gå över dig. 15 Skulle du inte överlåta dina mödor åt en annan? och att ditt arbete ska delas genom lottning? 16 Ge och tag och helga din själ; ty det finns inget att söka efter läckerheter i graven. 17 Allt kött blir gammalt som en klädnad, ty från början är förbundet: Du skall dö döden. 18 Som av de gröna löven på ett tjockt träd, vissa faller och några växer; så är släktet av kött och blod, en tar slut och en annan föds. 19 Varje arbete ruttnar och förtär, och den som arbetar med det skall gå med. 20 Salig är den man som mediterar goda ting i vishet och som tänker på heliga ting genom sitt förstånd. 21 Den som ser på hennes vägar i sitt hjärta, han skall också ha förstånd i hennes hemligheter. 22 Gå efter henne som en spårande, och lura dig på hennes vägar. 23 Den som går in genom hennes fönster skall också lyssna vid hennes dörrar.
 • 9. 24 Den som bor nära hennes hus skall också fästa en nål i hennes väggar. 25 Han skall slå upp sitt tält intill henne och övernatta i ett boende där goda ting är. 26 Han skall sätta sina barn under hennes skydd och övernatta under hennes grenar. 27 Hos henne skall han höljas från hetta, och i hennes härlighet skall han bo. KAPITEL 15 1 Den som fruktar Herren kommer att göra gott, och den som har kunskap om lagen ska få henne. 2 Och som en moder skall hon möta honom och ta emot honom som en jungfrugift hustru. 3 Med förståndets bröd skall hon föda honom och ge honom vishetens vatten att dricka. 4 Han skall stanna på henne och inte röjas; och förtrösta på henne och inte bli förbryllad. 5 Hon skall upphöja honom över hans grannar, och mitt i församlingen skall hon öppna hans mun. 6 Han skall finna glädje och en glädjekrona, och hon skall låta honom ärva ett evigt namn. 7 Men dåraktiga män skola icke komma till henne, och syndare skola icke se henne. 8 Ty hon är långt ifrån stolthet, och män som är lögnare kan inte komma ihåg henne. 9 Lovsång är inte rimlig i en syndares mun, ty det har inte sänts till honom av Herren. 10 Ty lovsången skall uttalas i vishet, och Herren skall göra den framgång. 11 Säg inte: Det är genom Herren som jag föll bort, ty du är inte skyldig att göra det som han hatar. 12 Säg inte: Han har låtit mig vilseleda, ty han behöver inte den syndiga människan. 13 Herren hatar all styggelse; och de som fruktar Gud älskar det inte. 14 Han själv skapade människan från början och lämnade henne i sitt råds hand; 15 Om du vill, för att hålla buden och att utföra behaglig trofasthet. 16 Han har satt eld och vatten framför dig; räck ut din hand till om du vill. 17 Före människan är liv och död; och om han tycker om det skall ges honom. 18 Ty Herrens vishet är stor, och han är mäktig i kraft och ser allt. 19 Och hans ögon är på dem som fruktar honom, och han känner alla människors verk. 20 Han har inte befallt någon att göra ondska, och han har inte gett någon tillstånd att synda. KAPITEL 16 1 Önska inte en mängd olönsamma barn, och njut inte av ogudaktiga söner. 2 Även om de föröka sig, gläds inte över dem, om inte Herrens fruktan är med dem. 3 Förlita dig inte på deras liv, och respektera inte deras mängd; ty en rättfärdig är bättre än tusen; och bättre är det att dö utan barn än att ha dem som är ogudaktiga. 4 Ty av en som har förstånd skall staden fyllas på, men de ogudaktigas släkter skola hastigt bli ödelagda. 5 Många sådant har jag sett med mina ögon, och mitt öra har hört större ting än dessa. 6 I de ogudaktigas församling skall en eld tändas; och i ett upproriskt folk sätts vrede i brand. 7 Han blev inte fredad mot de gamla jättarna, som föll bort i sin dårskaps styrka. 8 Han skonade inte heller platsen där Lot vistades, utan avsky dem för deras stolthet. 9 Han förbarmade sig inte över förtappelsens folk, som togs bort i sina synder. 10 Inte heller de sex hundra tusen fotfolket, som församlades i sina hjärtans hårdhet. 11 Och om det finns en hårdnackad bland folket, så är det förundrat om han slipper ostraffad, ty barmhärtighet och vrede är med honom; han är mäktig att förlåta och att utgjuta missnöje. 12 Liksom hans nåd är stor, så är också hans tillrättavisning: han dömer en människa efter hans gärningar 13 Syndaren skall inte undkomma med sitt byte, och de gudfruktigas tålamod skall inte försvagas. 14 Gör plats för varje barmhärtighetsverk, ty var och en skall finna efter sina gärningar. 15 Herren förhärdade Farao, så att han inte skulle känna honom, för att hans kraftfulla gärningar skulle bli kända för världen. 16 Hans barmhärtighet är uppenbar för varje skapad; och han har skiljt sitt ljus från mörkret med en stenhård. 17 Säg inte: Jag vill gömma mig för Herren. Skulle någon komma ihåg mig från ovan? Jag kommer inte att bli ihågkommen bland så många människor: för vad är min själ bland ett så oändligt antal varelser? 18 Se, himlen och himlens himmel, djupet och jorden, och allt som finns däri, skall röras när han besöker. 19 Och bergen och jordens grundvalar skaka av bävan, när Herren ser på dem. 20 Inget hjärta kan värdigt tänka på detta, och vem kan tänka sig hans vägar? 21 Det är en storm som ingen kan se: ty större delen av hans verk är dolda. 22 Vem kan förkunna hans rättvisa gärningar? eller vem kan uthärda dem? ty hans förbund är långt borta, och alla tings prövning kommer till slut. 23 Den som saknar förstånd, han tänker på fåfängliga ting, och en dåraktig man som villfara tänker på dårskap. 24 Min son, lyssna på mig och lär dig kunskap och märk mina ord med ditt hjärta. 25 Jag skall framlägga läran i vikt och förkunna hans kunskap exakt. 26 Herrens gärningar görs med dom från början, och från den tid då han gjorde dem har han förfogat över dess delar. 27 Han prydde sina gärningar för evigt, och i hans hand är de främsta av dem från släkte till släkte; 28 Ingen av dem hindrar någon annan, och de skola aldrig olyda hans ord. 29 Därefter såg Herren på jorden och fyllde den med sina välsignelser. 30 Med allt slags levande har han täckt dess ansikte; och de skola återvända in i den.
 • 10. KAPITEL 17 1 Herren skapade jordens människa och förvandlade henne till den igen. 2 Han gav dem få dagar och en kort tid, och makt över vad som var däri. 3 Han gav dem kraft för sig själva och gjorde dem efter sin avbild, 4 Och satte fruktan för människor över allt kött och gav honom herravälde över djur och fåglar. 5 De fick använda Herrens fem handlingar, och för det sjätte gav han dem förståelse, och i det sjunde talet en tolkare av dess tankar. 6 Råd och en tunga och ögon, öron och ett hjärta gav han dem att förstå. 7 Och han fyllde dem med kunskap om förstånd och visade dem gott och ont. 8 Han riktade sitt öga på deras hjärtan, för att han skulle visa dem sina gärningars storhet. 9 Han gav dem att berömma sig av sina under för evigt, för att de med förstånd skulle förkunna hans gärningar. 10 Och de utvalda skola prisa hans heliga namn. 11 Dessutom gav han dem kunskap och livets lag till arv. 12 Han slöt ett evigt förbund med dem och visade dem sina domar. 13 Deras ögon såg hans härlighets majestät, och deras öron hörde hans härliga röst. 14 Och han sade till dem: "Akten er för all orättfärdighet; och han gav var och en befallning om sin nästa. 15 Deras vägar är alltid inför honom, och de skola inte döljas för hans ögon. 16 Var och en är från sin ungdom behäftad med det onda; inte heller kunde de göra sig köttiga hjärtan för sten. 17 Ty i splittringen mellan folken på hela jorden satte han en härskare över alla folk; men Israel är Herrens del. 18 Han, som är hans förstfödde, ger näring till med tuktan, och som ger honom sin kärleks ljus överger honom inte. 19 Därför är alla deras gärningar som solen inför honom, och hans ögon är ständigt på deras vägar. 20 Inget av deras orättfärdiga gärningar är dolt för honom, utan alla deras synder är inför Herren 21 Men Herren, som var nådig och kände till sitt verk, varken lämnade eller övergav dem, utan skonade dem. 22 En mans allmosa är som ett signet hos honom, och han skall bevara människans goda gärningar som ett ögonsten, och omvända sina söner och döttrar. 23 Sedan skall han resa sig upp och belöna dem och ge deras belöning på deras huvuden. 24 Men till dem som omvänder sig, gav han dem återvända och tröstade dem som saknade tålamod. 25 Vänd tillbaka till Herren och överge dina synder, be din bön inför hans ansikte och förolämpa mindre. 26 Vänd om till den Högste och vänd bort från orättfärdighet, ty han skall föra dig ut ur mörkret till hälsans ljus och hata din styggelse häftigt. 27 Vem skall prisa den Högste i graven, i stället för dem som lever och tackar? 28 Tacksägelsen förgår från de döda, som från en som inte är: de levande och sunda av hjärtat skola prisa Herren. 29 Hur stor är inte Herren vår Guds nåd och hans barmhärtighet mot dem som vänder sig till honom i helighet! 30 Ty allt kan inte vara i människorna, eftersom människosonen inte är odödlig. 31 Vad är ljusare än solen? ändå försvinner dess ljus; och kött och blod kommer att föreställa sig det onda. 32 Han ser kraften från himlens höjd; och alla människor är bara jord och aska. KAPITEL 18 1 Han som lever för evigt har skapat allt i allmänhet. 2 Bara Herren är rättfärdig, och det finns ingen annan än han, 3 Han som styr världen med sin handflata och allt lyder hans vilja, ty han är allas konung, som genom sin makt skiljer heliga ting bland dem från det ohelga. 4 Vem har han givit makt att förkunna sina gärningar? och vem ska få reda på hans ädla gärningar? 5 Vem skall räkna hans majestäts styrka? och vem skall också förkunna hans nåd? 6 Vad beträffar Herrens underverk, ingenting får tas ifrån dem, inte heller får någonting läggas på dem, och deras grund kan inte upptäckas. 7 När en man har gjort, då börjar han; och när han slutar, då kommer han att tvivla. 8 Vad är människan, och vartill tjänar hon? vad är hans goda och vad är hans onda? 9 Antalet en mans dagar är högst hundra år. 10 Som en vattendroppe till havet och en grussten i jämförelse med sanden; så är tusen år till evighetens dagar. 11 Därför är Gud tålmodig med dem och utgjuter sin nåd över dem. 12 Han såg och märkte att deras slut var ont; därför ökade han sin medkänsla. 13 Människans barmhärtighet är mot sin nästa; men Herrens barmhärtighet är över allt kött. 14 Han förbarmar sig över dem som tar emot tuktan och som flitigt söker efter hans domar. 15 Min son, smutskasta inte dina goda gärningar, och använd inte obehagliga ord när du ger något. 16 Skall inte daggen vädra värmen? så är ett ord bättre än en gåva. 17 Se, är inte ett ord bättre än en gåva? men båda är med en nådig man. 18 En dåre kommer att beklaga snålt, och en avundsjuka gåva förtär ögonen. 19 Lär dig innan du talar, och bruk fysik, annars blir du sjuk. 20 Undersök dig själv före domen, och på besökets dag skall du finna barmhärtighet. 21 Ödmjuka dig innan du blir sjuk, och visa omvändelse i syndens tid. 22 Låt ingenting hindra dig att betala ditt löfte i rätt tid, och skjut inte upp till döden för att rättfärdigas. 23 Innan du ber, förbered dig; och var inte som en som frestar Herren. 24 Tänk på vreden som kommer vid slutet och på hämndens tid, då han vänder bort sitt ansikte. 25 När du har nog, tänk på hungerns tid, och när du är rik, tänk på fattigdom och nöd. 26 Från morgonen till kvällen har tiden ändrats, och allt sker snart inför Herren. 27 En vis ska frukta i allt, och på syndens dag ska han akta sig för anstöt, men en dåre håller inte tiden.
 • 11. 28 Var och en med förstånd känner visdom och prisar den som fann henne. 29 De som var förståndiga i ord, blev också själva visa och utgjutit utsökta liknelser. 30 Gå inte efter dina begär, utan avhåll dig från dina begär. 31 Om du ger din själ de begär som behagar henne, så skall hon göra dig till ett åtlöje för dina fiender som förolämpar dig. 32 Njut inte av mycket gott mod, och var inte bunden till dess utgifter. 33 Gör dig inte till en tiggare genom att låna middag, när du inte har något i din plånbok, ty du skall ligga på lur för ditt eget liv och bli tilltalad. KAPITEL 19 1 En arbetande man som A har blivit berusad skall inte bli rik, och den som föraktar småsaker skall falla efter hand. 2 Vin och kvinnor skola få förståndiga män att falla bort, och den som håller sig till skökor skall bli oförskämd. 3 Mal och maskar skall få honom till arv, och en djärv man skall tas bort. 4 Den som skyndar sig att ge äran är lättsinnig; och den som syndar skall förolämpa sin egen själ. 5 Den som njuter av ogudaktighet skall fördömas, men den som motsätter sig nöjen kröner sitt liv. 6 Den som kan styra sin tunga, han skall leva utan strid; och den som hatar pladder skall ha mindre ont. 7 Repetera inte för en annan det som är berättat för dig, så kommer du aldrig att må sämre. 8 Vare sig det är till vän eller fiende, tala inte om andras liv; och om du kan utan angrepp, så uppenbara dem inte. 9 Ty han hörde och iakttog dig, och när tiden kommer kommer han att hata dig. 10 Om du har hört ett ord, låt det dö med dig; och var djärv, det kommer inte att spränga dig. 11 En dåre har barsel med ett ord, som en kvinna som föder barn. 12 Som en pil som sticker i en mans lår, så är ett ord i dårens mage. 13 Förmana en vän, kanske han inte har gjort det, och om han har gjort det, så gör han det inte mer. 14 Förmana din vän, kanske han inte har sagt det, och om han har det, så ska han inte säga det igen. 15 Förmana en vän: ty många gånger är det ett förtal, och tro inte varje saga. 16 Det finns en som halkar i sitt tal, men inte från sitt hjärta; Och vem är den som inte har sårat med sin tunga? 17 Förmana din nästa innan du hotar honom; och vred dig inte, ge den Högstes lag plats. 18 Fruktan för Herren är det första steget att bli accepterad av honom, och visdom får hans kärlek. 19 Kunskapen om Herrens bud är livets lära: och de som gör det som behagar honom, skall få frukten av odödlighetens träd. 20 Herrens fruktan är all vishet; och i all vishet är lagens fullgörande och kunskapen om hans allmakt. 21 Om en tjänare säger till sin herre: Jag skall inte göra som det behagar dig; fastän han sedan gör det, retar han den som ger honom näring. 22 Kunskapen om ogudaktighet är inte vishet, inte heller syndares råd klokhet. 23 Det finns en ondska, och det är en styggelse; och det finns en dåre som saknar vishet. 24 Den som har ringa förstånd och fruktar Gud, är bättre än en som har mycket vishet och bryter mot den Högstes lag. 25 Det finns en utsökt list, och den är orättvis; och det finns en som vänder sig åt för att få rätt att träda fram; och det finns en vis man som rättfärdiggör i domen. 26 Det finns en ogudaktig man som bedrövligt sänker sitt huvud; men inombords är han full av svek, 27 Han kastar ner sitt ansikte och låter som om han inte hörde; där han inte är känd, ska han göra dig en olycka innan du vet det. 28 Och om han av brist på makt hindras från att synda, men när han finner tillfälle kommer han att göra ont. 29 En man kan kännas på sin blick, och en som har förstånd på sitt ansikte, när du möter honom. 30 En mans klädsel och överdrivet skratt och gång visar vad han är. KAPITEL 20 1 Det finns en tillrättavisning som inte är skön: återigen, någon håller tungan och är vis. 2 Det är mycket bättre att tillrättavisa än att vredgas i hemlighet, och den som bekänner sin synd skall bevaras från skada. 3 Hur bra är det att visa omvändelse när du blir tillrättavisad! ty så skall du undkomma avsiktlig synd. 4 Liksom en eunucks lust att utrota en jungfru; så är den som fullgör dom med våld. 5 Det finns en som håller tyst och befinnes vis, och en annan blir hatisk genom mycket pladder. 6 Någon håller tungan, därför att han inte har att svara, och någon håller tyst eftersom han känner sin tid. 7 En vis man håller tungan tills han ser tillfälle, men en babblare och en dåre tänker inte på tiden. 8 Den som använder många ord skall avskys; och den som tar till sig makt däri, han skall hatas. 9 Det finns en syndare som har god framgång i det onda; och det finns en vinst som förvandlas till förlust. 10 Det finns en gåva som inte gagnar dig; och det finns en gåva vars belöning är dubbel. 11 Det finns en förnedring för ärans skull; och det finns som lyfter sitt huvud från ett lågt land. 12 Det finns som köper mycket för litet och betalar tillbaka det sjufaldigt. 13 En vis man gör honom älskad genom sina ord, men dårarnas nåd skall utgjutas. 14 En dåres gåva skall inte göra dig gott när du har den; inte heller av de avundsjuka för hans nöd, ty han ser fram emot att ta emot många ting för en. 15 Han ger litet och anklagar mycket; han öppnar sin mun som en ropare; i dag lånar han ut, och i morgon kommer han att be om det igen: en sådan ska hatas av Gud och människor. 16 Dåren säger: Jag har inga vänner, jag har ingen tacksamhet för alla mina goda gärningar, och de som äter mitt bröd talar illa om mig. 17 Hur ofta och hur många skall han bli till förakt! ty han vet inte rätt vad det är att ha; och allt är ett för honom som om han inte hade det. 18 Det är bättre att halka på en trottoar än att halka med tungan: så kommer de ogudaktigas fall hastigt.
 • 12. 19 En orimlig berättelse kommer alltid att finnas i munnen på de okloka. 20 En klok dom skall förkastas när den kommer ur dårens mun; ty han kommer inte att tala det i sinom tid. 21 Det finns som hindras från att synda av brist, och när han vilar, skall han inte bekymras. 22 Det finns en som förgör sin egen själ genom blygsamhet och genom att acceptera människor störtar sig själv. 23 Det finns det, ty blygsamhet lovar sin vän och gör honom till sin fiende för intet. 24 En lögn är en ful fläck hos en människa, men den är ständigt i munnen på den outbildade. 25 En tjuv är bättre än en man som är van att ljuga, men de ska båda få till arvedel. 26 En lögnares sinne är vanära, och hans skam är alltid med honom. 27 En vis man skall berömma sig själv till ära med sina ord, och den som har förstånd kommer att behaga stora män. 28 Den som bearbetar sitt land skall föröka sin hög, och den som behagar stora män skall få förlåtelse för missgärning. 29 Gåvor och gåvor förblinda den vises ögon, och stoppa hans mun så att han inte kan tillrättavisa. 30 Vishet som är dold, och skatter som är samlade, vad tjänar de båda? 31 Bättre är den som döljer sin dårskap än en man som döljer sin vishet. 32 Nödvändigt tålamod i att söka Herren är bättre än den som lever sitt liv utan vägledare. KAPITEL 21 1 Min son, har du syndat? gör inte det mer, utan be om ursäkt för dina tidigare synder. 2 Fly från synden som från en orms ansikte; ty om du kommer för nära den, kommer den att bita dig. 3 All orättfärdighet är som ett tveeggat svärd, vars sår inte kan läkas. 4 Att förskräcka och göra orätt kommer att ödelägga rikedomar: så skall de stolta människornas hus ödeläggas. 5 En bön från en fattig mans mun når till Guds öron, och hans dom kommer hastigt. 6 Den som hatar att bli tillrättavisad är på syndarnas väg, men den som fruktar Herren kommer att omvända sig av sitt hjärta. 7 En vältalig man är känd långt och nära; men en förståndig man vet när han glider. 8 Den som bygger sitt hus för andras pengar är som en som samlar ihop stenar till graven till sin grav. 9 De ogudaktigas församling är som släp som är sammansvept, och deras ände är en eldslåga för att förgöra dem. 10 Syndarnas väg är klar med stenar, men vid dess slut finns helvetets grop. 11 Den som håller Herrens lag får förståelse för den, och fullkomligheten av Herrens fruktan är vishet. 12 Den som inte är vis blir inte undervisad, men det finns en vishet som förökar bitterhet. 13 Kunskapen om en vis man blir överflödig som en flod, och hans råd är som en ren livskälla. 14 En dåres inre delar är som ett krossat kärl, och han kommer inte att ha någon kunskap så länge han lever. 15 Om en skicklig man hör ett klokt ord, så kommer han att berömma det och lägga till det; men så snart någon av ingen förstånd hör det, misshagar det honom, och han kastar det bakom ryggen. 16 En dåres tal är som en börda på vägen, men nåd ska finnas på de vises läppar. 17 De frågar efter den vise mannens mun i församlingen, och de skola begrunda hans ord i sitt hjärta. 18 Liksom ett hus som är förstört, så är vishet för en dåre, och kunskapen om de okloka är som ett tal utan förnuft. 19 Läran för dårar är som bojor på fötterna och som manakler på höger sida. 20 En dåre höjer sin röst med skratt; men en vis man ler knappt litet. 21 Lärdom är för en vis man som en prydnad av guld och som ett armband på hans högra arm. 22 En dåres fot är snart i sin nästas hus, men en erfaren man skäms för honom. 23 En dåre kommer att titta in genom dörren till huset, men den som är välfostrad ska stå utanför. 24 Det är en mans oförskämdhet att lyssna vid dörren, men en vis man blir bedrövad av skam. 25 Talarens läppar kommer att säga sådant som inte hör till dem; men de som har förstånds ord vägs på vågen. 26 Dårarnas hjärta är i deras mun, men de vises mun är i deras hjärta. 27 När den ogudaktige förbannar Satan, förbannar han sin egen själ. 28 En som viskar orenar sin egen själ och hatas varhelst han bor. KAPITEL 22 1 En sen man jämförs med en smutsig sten, och var och en skall väsa honom till hans vanära. 2 En sen man jämförs med smuts från en dynghög: var och en som tar upp den ska skaka hans hand. 3 En illa uppfostrad man är sin fars vanära, som födde honom, och en dåraktig dotter föds till hans förlust. 4 En klok dotter skall ge sin man en arvedel, men den som lever ohederligt är sin fars tunga. 5 Den som är frimodig vanärar både sin far och sin man, men de skola båda förakta henne. 6 En otidsenlig berättelse är som musik i sorg: men ränder och visdoms rättelse är aldrig otidig. 7 Den som undervisar en dåre är som en som limmar ihop en krukskär, och som den som väcker en ur en sund sömn. 8 Den som berättar en saga för en dåre, han talar till en i sömnen; när han har berättat sin saga, säger han: Vad är det? 9 Om barn lever ärligt och har pengar, ska de täcka sina föräldrars elakhet. 10 Men barn, som är högmodiga, genom förakt och brist på näring, befläcka sina släktingars adel. 11 Gråt över den döde, ty han har förlorat ljuset, och gråt över dåren, ty han saknar förstånd; gråt lite över den döde, ty han är i vila, men dårens liv är värre än döden. 12 Sju dagar sörjer människor över den som är död; men för en dåre och en ogudaktig man alla hans livs dagar. 13 Tala inte mycket med en dåre, och gå inte till den som inte har förstånd; akta dig för honom, så att du inte får problem, och du skall aldrig orena dig med hans dårskap; gå ifrån honom och du skall finna vila och aldrig bliva orolig av galenskap.
 • 13. 14 Vad är tyngre än bly? och vad är namnet på det, utom en dåre? 15 Sand och salt och en massa järn är lättare att bära än en man utan förstånd. 16 Liksom timmer omgjorda och sammanbundna i en byggnad inte kan lösas med skakningar, så skall det hjärta som är befäst genom rådgivna råd aldrig frukta. 17 Ett hjärta fastnat på en tanke om förståelse är som en vacker plåster på väggen i ett galleri. 18 Blek uppställd på en höjd kommer aldrig att stå emot vinden: så kan ett fruktansvärt hjärta i en dåres fantasi inte stå emot någon fruktan. 19 Den som sticker i ögat, han får tårarna att falla, och den som sticker i hjärtat låter det förkunna hennes kunskap. 20 Den som kastar en sten mot fåglarna, förvirrar dem, och den som förbryllar sin vän bryter vänskapen. 21 Även om du drog ett svärd mot din vän, förtvivla ändå inte, ty det kan bli en återgång till nåden. 22 Om du har öppnat din mun mot din vän, frukta inte; ty det kan finnas en försoning: utom för tilltal, eller stolthet, eller avslöjande av hemligheter, eller ett förrädiskt sår, ty för detta kommer varje vän att lämna. 23 Var trogen din nästa i hans fattigdom, så att du kan glädja dig över hans framgång; stå fast vid honom i hans nödens tid, så att du kan bli arvinge med honom i hans arv; : inte heller de rika som är dumt att ha i beundran. 24 Liksom ånga och rök från en ugn går framför elden; så hånfull inför blod. 25 Jag ska inte skämmas för att försvara en vän; inte heller ska jag gömma mig för honom. 26 Och om något ont händer mig genom honom, så skall var och en som hör det akta sig för honom. 27 Vem skall sätta en vakt framför min mun och vishetens sigill på mina läppar, så att jag inte plötsligt faller för dem, och att min tunga inte förgör mig? KAPITEL 23 1 O Herre, Fader och ståthållare över hela mitt liv, överlåt mig inte åt deras råd och låt mig inte falla för dem. 2 Vem skall sätta gissel över mina tankar och vishetens tuktan över mitt hjärta? att de inte skonar mig för min okunnighet, och att det inte går förbi mina synder. 3 Så att min okunnighet inte ökar och mina synder överflödiga till min fördärv, och jag faller för mina motståndare, och min fiende fröjder sig över mig, vars hopp är långt ifrån din nåd. 4 O Herre, Fader och mitt livs Gud, ge mig inte en stolt blick, utan vänd dig alltid bort från dina tjänare med ett högmodigt sinne. 5 Vänd bort från mig fåfängliga förhoppningar och belåtenhet, så skall du hålla upp den som alltid vill tjäna dig. 6 Må inte magens girighet eller köttets begär få tag i mig; och överlämna mig inte din tjänare till ett oförskämt sinne. 7 Hör, ni barn, munns tuktan; 8 Syndaren blir kvar i sin dårskap, både den som talar ond och den högmodige skall falla därigenom. 9 Vän inte din mun vid att svära; inte heller använd dig själv för att namnge den Helige. 10 Ty som en tjänare som ständigt blir slagen, skall inte vara utan ett blått märke; så skall den som svär och ständigt nämner Gud inte vara felfri. 11 En man som använder mycket svordomar skall bli uppfylld av orättfärdighet, och plågan skall aldrig försvinna från hans hus; om han svär förgäves, så skall han inte vara oskyldig, men hans hus skall vara fullt av olyckor. 12 Det finns ett ord som är klätt med döden: Gud ge att det inte finns i Jakobs arv; ty allt sådant skall vara långt ifrån de gudfruktiga, och de skola inte vältra sig i sina synder. 13 Använd inte din mun till att svärja omständigt, ty däri finns syndens ord. 14 Kom ihåg din far och din moder, när du sitter bland stora män. Var inte glömsk inför dem, så blir du enligt din sed en dåre och önskar att du inte hade blivit född, och förbanna de dagen för din födelse. 15 Den man som är van vid stötande ord kommer aldrig att bli omvandlad i hela sitt liv. 16 Två sorters människor förökar synden, och den tredje kommer att framkalla vrede: ett hett sinne är som en brinnande eld, den kommer aldrig att släckas förrän den förtärs; en otuktare i hans kötts kropp skall aldrig upphöra förrän han har tänt en brand. 17 Allt bröd är sött för en horkästare, han lämnar inte förrän han dör. 18 En man som bryter äktenskapet och säger så i sitt hjärta: Vem ser mig? Jag är omringad av mörker, väggarna täcker mig, och ingen kropp ser mig; vad behöver jag frukta? den Högste kommer inte ihåg mina synder: 19 En sådan man fruktar bara människors ögon och vet inte att Herrens ögon är tio tusen gånger ljusare än solen, han ser alla människors vägar och betraktar de hemligaste delarna. 20 Han visste allt innan de skapades; så även efter att de blivit fullkomliga såg han på dem alla. 21Denne man skall straffas på stadens gator, och där han inte misstänker skall han föras. 22 Så skall det också gå med den hustru som lämnar sin man och tar in en arvinge genom en annan. 23 Ty först har hon varit olydig mot den Högstes lag; och för det andra har hon begått brott mot sin egen man; och för det tredje har hon drevit hor i äktenskapsbrott och fört barn av en annan man. 24 Hon skall föras ut i församlingen, och hennes barn skall undersökas. 25 Hennes barn skola icke slå rot, och hennes grenar skola icke bära någon frukt. 26 Hon skall lämna sitt minne till förbannelse, och hennes smälek skall inte utplånas. 27 Och de som blir kvar skall inse att det inte finns något bättre än Herrens fruktan, och att det inte finns något sötare än att akta sig för Herrens bud. 28 Det är en stor ära att följa Herren, och att bli mottagen av honom är ett långt liv. KAPITEL 24 1 Visheten skall prisa sig själv och berömma sig mitt bland sitt folk. 2 I den Högstes församling skall hon öppna sin mun och segra inför hans makt. 3 Jag gick ut ur den Högstes mun och täckte jorden som ett moln. 4 Jag bodde på höjder, och min tron är i en molnpelare. 5 Jag ensam omslöt himlens kretslopp och vandrade på djupets botten.
 • 14. 6 I havets vågor och på hela jorden, och i alla folk och nationer, fick jag en besittning. 7 Med allt detta sökte jag vila, och i vems arvedel skall jag förbli? 8 Alltings skapare gav mig ett bud, och han som gjorde mig lät mitt tabernakel vila och sade: "Låt din boning vara i Jakob och din arvedel i Israel." 9 Han skapade mig från början inför världen, och jag skall aldrig misslyckas. 10 I det heliga tabernaklet tjänade jag inför honom; och så blev jag etablerad i Sion. 11 Likaså gav han mig vila i den älskade staden, och i Jerusalem fanns min kraft. 12 Och jag slog rot i ett hedervärt folk, ja, i den del av Herrens arvedel. 13 Jag var upphöjd som en ceder på Libanus och som en cypress på Hermons berg. 14 Jag var upphöjd som en palm i En-Gaddi, och som en rosenväxt i Jeriko, som ett vackert olivträd på en behaglig åker och växte upp som en platan vid vattnet. 15 Jag gav en söt doft som kanel och aspalathus, och jag gav en behaglig doft som den bästa myrra, som galbanum och onyx och söt storax och som rökelsens rök i tabernaklet. 16 Som terpentinträdet sträckte jag ut mina grenar, och mina grenar är hederns och nådens grenar. 17 Liksom vinstocken frambringade en behaglig doft, och mina blommor är en frukt av ära och rikedom. 18 Jag är moder till skön kärlek och fruktan och kunskap och heligt hopp. Därför är jag, som är evig, given åt alla mina barn som är namngivna efter honom. 19 Kom till mig, alla ni som längtar efter mig, och fyll er med mina frukter. 20 Ty min åminnelse är sötare än honung, och min arvedel än honungskakan. 21 De som äter mig skola ännu bli hungriga, och de som dricker mig skola ännu bli törstiga. 22 Den som lyder mig skall aldrig bli besvärad, och de som arbetar genom mig skall inte göra något fel. 23 Allt detta är boken om den Högste Gudens förbund, den lag som Mose befallde till arv åt Jakobs församlingar. 24 Trötta inte på att vara stark i Herren; så att han kan bekräfta dig, håll dig till honom, ty Herren, den allsmäktige, är Gud ensam, och förutom honom finns ingen annan Frälsare. 25 Han fyller allt med sin vishet, som Phison och som Tigris på de nya frukternas tid. 26 Han låter förståndet överflöda som Eufrat och som Jordan vid skördetiden. 27 Han låter läran om kunskap framstå som ljuset och som Geon i årgångens tid. 28 Den förste kände henne inte fullt ut; inte mer skall den siste finna henne. 29 Ty hennes tankar är mer än havet, och hennes råd djupare än det stora djupet. 30 Jag kom också ut som en bäck från en flod och som en ledning till en trädgård. 31 Jag sade: Jag vill vattna min bästa trädgård och rikligt vattna min trädgårdsbädd; och se, min bäck blev en flod, och min flod blev till ett hav. 32 Ännu skall jag låta läran lysa som morgonen och sända hennes ljus långt borta. 33 Ännu ska jag utgjuta läran som profetia och överlåta den åt alla tider för evigt. 34 Se att jag inte bara har arbetat för mig själv, utan för alla dem som söker vishet. KAPITEL 25 1 I tre saker blev jag förskönad och stod upp vacker både inför Gud och människor: brödernas enhet, kärleken till nästa, en man och en hustru som är överens. 2 Tre sorters män hatar min själ, och jag är mycket förolämpad över deras liv: en fattig man som är stolt, en rik man som är en lögnare och en gammal äktenskapsbrytare som avskyr. 3 Om du inte har samlat något i din ungdom, hur kan du då finna något i din ålder? 4 O, hur vackert är det att döma för gråa hårstrån och för forntida män att veta råd! 5 O hur vacker är gamla mäns vishet och förstånd och råd för ära män. 6 Mycket erfarenhet är gamla mäns krona, och gudsfruktan är deras ära. 7 Det är nio ting som jag i mitt hjärta har bedömt vara lyckliga, och det tionde skall jag uttala med min tunga: En man som gläder sig över sina barn; och den som lever för att se sin fiendes fall. 8Väl går det med den som bor hos en förståndig hustru och som inte har halkat med sin tunga och som inte har tjänat en man som är ovärdigare än honom själv. 9 Det går väl med den som har funnit klokhet och den som talar inför dem som vill höra. 10 O hur stor är den som finner vishet! men det finns ingen över honom som fruktar Herren. 11 Men Herrens kärlek övergår allt till upplysning: den som håller den, vid vad skall han liknas? 12 Fruktan för Herren är början till hans kärlek, och tron är början till att hålla fast vid honom. 13 Ge mig all plåga, utom hjärtats plåga, och all ondska, men en kvinnas ondska. 14 Och all nöd, utom nöd från dem som hatar mig, och all hämnd, utom fiendernas hämnd. 15 Det finns inget huvud ovanför en orms huvud; och det finns ingen vrede över en fiendes vrede. 16 Jag ville hellre bo hos ett lejon och en drake än att hålla hus hos en ogudaktig kvinna. 17 En kvinnas ondska förvandlar hennes ansikte och förmörkar hennes ansikte som säckväv. 18 Hennes man skall sitta bland sina grannar; och när han hör det, skall det sucka bittert. 19 All ogudaktighet är liten för en kvinnas ondska; låt syndarens del falla på henne. 20 Som att klättra uppför en sandväg är för de gamlas fötter, så är en hustru full av ord för en tystlåten man. 21 Snubbla inte över en kvinnas skönhet, och begär henne inte för nöjes skull. 22 En kvinna, om hon underhåller sin man, är full av vrede, fräckhet och mycket smälek. 23 En ogudaktig kvinna dämpar modet, har ett tungt ansikte och ett sårat hjärta; en kvinna som inte tröstar sin man i nöd gör svaga händer och svaga knän. 24 Av kvinnan kom syndens början, och genom henne dör vi alla.
 • 15. 25 Ge vattnet ingen passage; inte heller en elak kvinna frihet att gad utomlands. 26 Om hon inte går som du vill, så skär av henne från ditt kött och ge henne en skilsmässa och släpp henne. KAPITEL 26 1 Salig är den man som har en dygdig hustru, ty antalet av hans dagar skall vara dubbelt. 2 En dygdig kvinna gläds åt sin man, och han skall fullborda sitt livs år i frid. 3 En god hustru är en god del, som skall ges av dem som fruktar Herren. 4 Vare sig en man är rik eller fattig, om han har ett gott hjärta mot Herren, han skall alltid glädja sig med ett glatt ansikte. 5 Det finns tre saker som mitt hjärta fruktar; och för den fjärde var jag mycket rädd: förtal av en stad, församling av en ostyrig skara och en falsk anklagelse. Allt detta är värre än döden. 6 Men en sorg av hjärta och sorg är en kvinna som är svartsjuk på en annan kvinna, och ett gissel i tungan som kommunicerar med alla. 7 En ond hustru är ett ok som skakas fram och tillbaka: den som håller i henne är som om han höll i en skorpion. 8 En berusad kvinna och en berusad kvinna utomlands orsakar stor vrede, och hon täcker inte sin egen skam. 9 En kvinnas hor kan vara känd i hennes högmodiga blickar och ögonlock. 10 Om din dotter är skamlös, så håll henne hårt inne, så att hon inte misshandlar sig själv genom alltför stor frihet. 11 Vaka över ett oförskämt öga, och förundras inte över att hon bryter mot dig. 12 Hon skall öppna sin mun, såsom en törstig resande, när han finner en källa, och dricka av allt vatten nära henne; vid varje häck skall hon sitta ned och öppna sitt koger mot varje pil. 13 En hustrus nåd glädjer sin man, och hennes förstånd kommer att göda hans ben. 14 En tyst och kärleksfull kvinna är en gåva från Herren; och det finns inget så mycket värt som ett välinstruerat sinne. 15 En skamfull och trogen kvinna är en dubbel nåd, och hennes kontinentsinne kan inte värderas. 16 Som solen när den går upp i den höga himmelen; så är skönheten hos en god hustru i ordningen av hennes hus. 17 Liksom det klara ljuset är över den heliga ljusstaken; så är skönheten i ansiktet i mogen ålder. 18 Liksom guldpelarna äro på fotstyckena av silver; så är de vackra fötterna med ett konstant hjärta. 19 Min son, bevara din ålders blomma frisk; och ge inte din kraft åt främlingar. 20 När du har fått en fruktbar ägodel över hela åkern, så så den med din egen säd, förtrösta på din boskaps godhet. 21 Så skall ditt släkte som du lämnar upphöjas, med förtröstan på deras goda härkomst. 22 En sköka skall betraktas som spott; men en gift kvinna är ett torn mot döden för sin man. 23 En ogudaktig kvinna ges som del åt en ogudaktig man, men en gudfruktig kvinna ges åt den som fruktar Herren. 24 En oärlig kvinna föraktar skam, men en ärlig kvinna vördar sin man. 25 En skamlös kvinna skall räknas som en hund; men den som är på skam kommer att frukta Herren. 26 En kvinna som ärar sin man skall dömas för vis av alla; men den som vanärar honom i sitt högmod skall anses vara ogudaktig av alla. 27 En högt ropande kvinna och en skäll skall sökas för att driva bort fienderna. 28 Det finns två saker som gör mig sorgsen; och den tredje förargar mig: en krigsman som lider fattigdom; och förståndiga män som inte är satta av; och en som återvänder från rättfärdighet till synd; Herren förbereder en sådan för svärdet. 29 En köpman skall knappast hålla sig från att göra orätt; och en huckster ska inte befrias från synd. KAPITEL 27 1 Många har syndat för en liten sak; och den som söker överflöd skall vända bort sina ögon. 2 Som en spik som sticker fast mellan stenarnas sammanfogningar; så håller synden tätt mellan köp och försäljning. 3 Om inte en man flitigt håller sig i Herrens fruktan, kommer hans hus snart att störtas. 4 Som när man siktar med en såll, blir avfallet kvar; så människans smuts i hans tal. 5 Ugnen provar krukmakarens kärl; så prövningen av människan ligger i hennes resonemang. 6 Frukten berättar om trädet är klätt; så är uttalandet av en inbilskhet i människans hjärta. 7 Prisa ingen innan du hör honom tala; ty detta är människornas prövning. 8 Om du följer rättfärdighet, skall du få henne och ikläda dig henne som en lång, härlig mantel. 9 Fåglarna kommer att ty till deras like; så skall sanningen återvända till dem som praktisera i henne. 10 Som lejonet ligger och väntar på bytet; så synd för dem som gör orättfärdighet. 11 En gudfruktig mans tal är alltid med vishet; men en dåre förändras som månen. 12 Om du är bland de oförsiktiga, så akta tiden; men var ständigt bland förståndiga män. 13 Dårarnas samtal är besvärligt, och deras sport är syndens slösighet. 14 Talet om den som svär mycket får håret att stå upprätt; och deras bråk får en att stoppa öronen. 15 De högmodigas strid är blodsutgjutelse, och deras smädelser är svåra för örat. 16 Den som upptäcker hemligheter förlorar sin kredit; och kommer aldrig att finna en vän till hans sinne. 17 Älska din vän och var trogen mot honom; men om du förråder hans hemligheter, följ inte längre efter honom. 18 Ty som en man har förintat sin fiende; så har du förlorat kärleken till din nästa. 19 Som en som låter en fågel gå ur sin hand, så har du släppt din nästa och ska inte få tag på honom igen 20 Följ honom inte längre, ty han är för långt borta; han är som en löjrom som rymt ur snaran. 21 Vad gäller ett sår, det kan bindas; och efter smädelse kan det bli försoning, men den som förråder hemligheter är utan hopp. 22 Den som blinkar med ögonen gör ont, och den som känner honom ska gå ifrån honom.
 • 16. 23 När du är närvarande, kommer han att tala ljuvligt och beundra dina ord, men till sist ska han vrida sin mun och förtala dina ord. 24 Jag har hatat mycket, men inget som honom; ty Herren kommer att hata honom. 25 Den som kastar en sten i höjden, kastar den på sitt eget huvud; och ett bedrägligt slag skall göra sår. 26 Den som gräver en grop, han skall falla däri, och den som sätter en fälla, han skall fångas i den. 27 Den som gör ont, det skall falla på honom, och han skall inte veta varifrån det kommer. 28 Hån och smälek kommer från de högmodiga; men hämnden, som ett lejon, skall ligga i lurar på dem. 29 De som gläds över de rättfärdigas fall, skola gripas i snaran; och ångest skall förtära dem innan de dör. 30 Ondhet och vrede, även dessa är styggelser; och den syndiga mannen skall ha dem båda. KAPITEL 28 1 Den som hämnar sig skall finna hämnd från Herren, och han skall förvisso hålla sina synder i åminnelse. 2 Förlåt din nästa den skada som han har gjort dig, så skall även dina synder förlåtas när du ber. 3 En man uthärdar hat mot en annan, och söker han Herren om förlåtelse? 4 Han visar ingen nåd mot en man som är lik honom själv, och ber han om förlåtelse för sina egna synder? 5 Om den som bara är kött ger näring till hat, vem skulle då be om förlåtelse för sina synder? 6 Kom ihåg ditt slut, och låt fiendskapen upphöra; kom ihåg korruption och död, och förbli i buden. 7 Kom ihåg buden och håll ingen ondska mot din nästa; kom ihåg den Högstes förbund och blinka åt okunnighet. 8 Avhåll dig från tvist, så skall du minska dina synder; ty en rasande man ska tända strid, 9 En syndig man gör vänner oroliga och för diskussion bland dem som har frid. 10 Liksom elden är, så brinner den; och såsom en människas styrka är, så är hans vrede; och efter hans rikedom stiger hans vrede; och ju starkare de är som kämpar, desto mer kommer de att bli inflammerade. 11 En hastig strid tänder eld, och en hastig strid utgjuter blod. 12 Om du blåser gnistan, skall den brinna; om du spottar på den, skall den släckas, och båda dessa kommer ut ur din mun. 13 Förbanna den som viskar och har två tungor, ty sådana hava förintat många som var i fred. 14 En baktalande tunga har förskräckt många och drivit dem från folk till folk; starka städer har rivit ner och störtat stora mäns hus. 15 En baktalande tunga har drivit ut dygdiga kvinnor och berövat dem deras möda. 16 Den som lyssnar på den skall aldrig finna ro och aldrig bo stilla. 17 Piskans slag gör märken i köttet, men tungans slag krossar benen. 18 Många har fallit för svärdsegg, men inte så många som fallit för tungan. 19 Bra är den som försvaras genom dess gift; som inte har dragit dess ok och inte har blivit bunden i sina band. 20 Ty dess ok är ett ok av järn, och dess band är band av koppar. 21 Dess död är en ond död, graven var bättre än den. 22 Det skall inte råda över dem som fruktar Gud, och de skola inte brännas upp med dess låga. 23 De som överger Herren skall falla in i den; och det skall brinna i dem och inte släckas; den skall sändas över dem som ett lejon och förtära dem som en leopard. 24 Se till att du garderar din egendom med törnen och binder ditt silver och guld, 25 Och väg dina ord på en våg, och gör en dörr och en bom för din mun. 26 Se upp att du inte glider förbi den, så att du inte faller för den som ligger på lur. KAPITEL 29 1 Den som är barmhärtig skall låna ut till sin nästa; och den som stärker sin hand håller buden. 2 Låna till din nästa i sin nöd, och betala tillbaka till din nästa i rätt tid. 3 Håll ditt ord och handla troget mot honom, så skall du alltid finna det som är nödvändigt för dig. 4 Många, när en sak lånades ut till dem, ansåg att den skulle hittas och satte dem i svårigheter som hjälpte dem. 5 Tills han har fått, ska han kyssa en mans hand; och för sin nästas pengar skall han tala underdånigt, men när han bör betala, kommer han att förlänga tiden och återkomma med sorgsord och klaga på tiden. 6 Om han vinner, ska han knappast få hälften, och han kommer att räkna som om han hade hittat den: om inte, har han berövat honom hans pengar, och han har skaffat honom en fiende utan anledning: han betalar honom med förbannelser och räcken; och för heders skull kommer han att skämma honom. 7 Många har därför vägrat att låna ut för andra mäns dåliga handlande, av rädsla för att bli bedragna. 8 Ändå har du tålamod med en man som är fattig, och dröj inte med att visa honom nåd. 9 Hjälp den fattige för budets skull, och vänd honom inte bort för hans fattigdom. 10 Förlora dina pengar för din bror och din vän, och låt dem inte rosta under en sten för att gå förlorade. 11 Samla din skatt enligt den Högstes bud, så skall den ge dig mer vinst än guld. 12 Stäng allmosor i dina förrådshus, så skall det rädda dig från all elände. 13 Det skall strida för dig mot dina fiender bättre än en mäktig sköld och ett starkt spjut. 14 En ärlig man är säker för sin nästa, men den som är oförskämd kommer att överge honom. 15 Glöm inte din borgens vänskap, ty han har givit sitt liv för dig. 16 En syndare skall störta sin borgens goda egendom: 17 Och den som är otacksam kommer att lämna honom i fara som räddade honom. 18 Säkerheten har gjort många av god egendom till spillo och skakat dem som havets våg; mäktiga män har fördrivit det från sina hus, så att de vandrade bland främmande folk. 19 En ogudaktig man som överträder Herrens bud skall hamna i borgen, och den som åtar sig och följer andras affärer för vinnings skull skall falla i rättegång.
 • 17. 20 Hjälp din nästa efter din makt, och akta dig för att du själv inte faller i det. 21 Det viktigaste för livet är vatten och bröd och kläder och ett hus som täcker skam. 22 Bättre är en fattig mans liv i en elak stuga än ömtålig mat i en annan mans hus. 23 Vare sig det är lite eller mycket, nöj dig, så att du inte hör ditt hus smälek. 24 Ty det är ett eländigt liv att gå från hus till hus; ty där du är främling, vågar du inte öppna din mun. 25 Du skall hysa och festa och inte ha någon tacksamhet; dessutom skall du höra bittra ord. 26 Kom, du främling, och duka ett bord och föda mig med det du har redo. 27 Ge plats, du främling, åt en hederlig man; min broder kommer för att övernatta, och jag behöver mitt hus. 28 Dessa saker är svåra för en förståndig man; besvär av husrum och förebråelse av långivaren. KAPITEL 30 1 Den som älskar sin son får honom ofta att känna på staven, för att han till slut kan glädja sig över honom. 2 Den som tuktar sin son, han skall glädja sig över honom och glädja sig över honom bland hans bekanta. 3 Den som undervisar sin son, bedrövar fienden, och inför sina vänner skall han glädja sig över honom. 4 Fastän hans far dör, är han som om han inte vore död, ty han har lämnat en efter sig som är lik honom själv. 5 Medan han levde, såg han och gladde sig över honom, och när han dog, blev han inte bedrövad. 6 Han lämnade efter sig en hämnare mot sina fiender, och en som skall visa sina vänner nåd. 7 Den som gör för mycket av sin son skall binda sina sår; och hans inälvor kommer att oroas vid varje rop. 8 En häst som inte är bruten blir egensinnig, och ett barn som lämnas åt sig själv kommer att vara uppsåtligt. 9 Snurra på ditt barn, så skall han förskräcka dig; lek med honom, så kommer han att förtrycka dig. 10 Skratta inte med honom, så att du inte har sorg med honom, och att du till slut inte ska skära tänder. 11 Ge honom ingen frihet i hans ungdom, och blinka inte åt hans dårskap. 12 Böj ner hans nacke medan han är ung, och slå honom på sidorna medan han är ett barn, så att han inte blir envis och olydig mot dig och så bringar sorg i ditt hjärta. 13 Tukta din son och håll honom till möda, så att hans oförskämda uppförande inte är till anstöt för dig. 14 Bättre är den fattige, som är sund och stark av konstitution, än en rik man som lider av sin kropp. 15 Hälsa och god kropp är framför allt guld, och en stark kropp över oändlig rikedom. 16 Det finns ingen rikedom över en sund kropp, och ingen glädje över hjärtats glädje. 17 Döden är bättre än ett bittert liv eller ständig sjukdom. 18 Delikat som hälls över en tyst mun är som köttsmörtor som läggs på en grav. 19 Vad gagnar offret åt en avgud? ty varken kan den äta eller lukta; så är den som är förföljd av Herren. 20 Han ser med sina ögon och suckar, som en hovman som omfamnar en jungfru och suckar. 21 Överlåt inte ditt sinne till tyngd, och bekymra dig inte i ditt eget råd. 22 Hjärtats glädje är människans liv, och en människas glädje förlänger sina dagar. 23 Älska din egen själ och trösta ditt hjärta, ta sorgen långt ifrån dig: ty sorgen har dödat många, och det finns ingen nytta i den. 24 Avund och vrede förkortar livet, och försiktighet för tiden före tiden. 25 Ett glatt och gott hjärta tar hand om sitt kött och sin kost. KAPITEL 31 1 Att se efter rikedom förtär köttet, och dess omsorg driver bort sömnen. 2 Att iaktta omsorg låter inte en man slumra, som en öm sjukdom bryter sömnen, 3 De rika har ett stort arbete med att samla ihop rikedomar; och när han vilar, blir han uppfylld av sina delikatesser. 4 Den fattige arbetar i sin fattiga egendom; och när han lämnar, är han fortfarande behövande. 5 Den som älskar guld skall inte bli rättfärdig, och den som följer fördärvet skall få nog av det. 6 Guld har blivit fördärvet för många, och deras undergång var närvarande. 7 Det är en stötesten för dem som offrar åt det, och varje dåre skall gripas med den. 8 Salig är den rike som hittas utan lyte och som inte går efter guld. 9 Vem är han? och vi skola kalla honom salig, ty underfulla ting har han gjort bland sitt folk. 10 Vem har prövats därigenom och befunnits fullkomlig? låt honom då ära. Vem kan förolämpa och har inte förolämpat? eller har gjort ont och inte gjort det? 11 Hans gods skall stå fast, och församlingen skall förkunna hans allmosor. 12 Om du sitter vid ett rikligt bord, så var inte girig på det och säg inte: Det är mycket kött på det. 13 Kom ihåg att ett ogudaktigt öga är en ond sak, och vad är skapat mer ogudaktigt än ett öga? därför gråter den vid varje tillfälle. 14 Räck inte ut din hand vart den än ser, och stick den inte med sig i fatet. 15 Döm inte din nästa själv, och var förståndig i alla avseenden. 16 Ät som det befaller en människa, det som står framför dig; och sluka sedlar, så att du inte blir hatad. 17 Lämna först för sedernas skull; och var inte omättlig, så att du inte sårar. 18 När du sitter bland många, räck inte ut din hand först och främst. 19 Mycket lite är tillräckligt för en man som är välfostrad, och han får inte vinden kort på sin säng. 20 En sund sömn kommer av måttligt ätande: han står upp tidigt, och hans förstånd är med honom, men vakans smärta och oro och magkval är hos en omättlig man. 21 Och om du har blivit tvungen att äta, stå upp, gå ut och spy, och du skall få vila. 22 Min son, hör mig och förakta mig inte, och till sist skall du finna som jag har sagt dig. Var levande i alla dina gärningar, så skall ingen sjukdom komma till dig. 23 Den som är rik på sin mat, han skall tala väl om honom; och rapporten om hans goda hushållning kommer att bli trodd.
 • 18. 24 Men mot den som är en neger av hans mat skall hela staden knorra; och vittnesmålen om hans elakhet skall inte betvivlas. 25 Visa inte din tapperhet i vin; ty vin har förintat många. 26 Ugnen prövar kanten genom att doppa; så vinar de högmodigas hjärtan av dryckenskap. 27 Vin är så gott som livet för en man, om det dricks måttligt: vad är då livet för en man som är utan vin? ty det gjordes för att göra människor glada. 28 Vin som är måttligt berusat och i tid ger hjärtats glädje och sinnets fröjd. 29 Men vin som är berusad av överflöd gör sinnets bitterhet, med bråk och gräl. 30 Berusning förökar dårens vrede, tills han förolämpar sig; det förtar kraften och gör sår. 31 Tillrättavisa inte din nästa vid vinet, och förakta honom inte i hans glädje; ge honom inga föraktliga ord och tryck inte på honom genom att uppmana honom att dricka. KAPITEL 32 1 Om du blir herre över en fest, så lyft dig inte upp, utan var bland dem som en av de andra; ta flitigt hand om dem och sätt dig därför ner. 2 Och när du har fullgjort hela ditt ämbete, ta din plats, så att du kan vara glad med dem och få en krona för din välbeställda högtid. 3 Tala, du som är den äldste, ty det ankommer dig, men med sundt omdöme; och hindra inte musick. 4 Utgjut inte ord där det finns en musiker, och förkunna inte vishet i tid. 5 En musikkonsert i en bankett med vin är som ett signet av karbunkel i guld. 6Som ett signet av en smaragd i ett guldverk, så är musikens melodi med behagligt vin. 7 Tala, unge man, om det behövs av dig, och ändå knappast när du blir tillfrågad två gånger. 8 Låt ditt tal vara kort och förstå mycket med få ord; vara som en som vet och ändå håller tungan. 9 Om du är bland stora män, gör dig inte jämställd med dem; och när forntida män är på plats, använd inte många ord. 10 Före åskan går blixten; och inför en skamfull man skall gå nåd. 11 Stå upp i god tid och var inte den siste; men ta dig hem utan dröjsmål. 12 Där tar du ditt nöje och gör vad du vill; men synd inte med högmodigt tal. 13 Och för detta välsigna honom som skapade dig och som har fyllt dig med sina goda saker. 14 Den som fruktar Herren ska få hans tuktan; och de som tidigt söker honom, skola finna nåd. 15 Den som söker lagen skall bli uppfylld av den, men den hycklare kommer att förolämpas därav. 16 De som fruktar Herren skola finna rätt och tända rättvisa som ett ljus. 17 En syndig man blir inte tillrättavisad, utan finner en ursäkt enligt sin vilja. 18 En rådgivare kommer att vara hänsynsfull; men en främmande och stolt man är inte skrämd av fruktan, inte ens när han av sig själv har gjort utan råd. 19 Gör ingenting utan råd; och när du en gång har gjort det, omvänd dig inte. 20 Gå inte på den väg som du kan falla på, och snubbla inte bland stenarna. 21 Var inte säker på ett enkelt sätt. 22 Och akta dig för dina egna barn. 23 Lita på din själ i varje gott verk; ty detta är att hålla buden. 24 Den som tror på Herren aktar sig för budet; och den som litar på honom skall aldrig må sämre. KAPITEL 33 1 Inget ont skall hända den som fruktar Herren; men i frestelsen kommer han att befria honom. 2 En vis man hatar inte lagen; men den som är en hycklare däri är som ett skepp i en storm. 3 En förståndig man litar på lagen; och lagen är honom trogen, såsom ett orakel. 4 Förbered vad du ska säga, så ska du bli hörd: och bind samman tuktan och svara sedan. 5 De dåraktiges hjärta är som ett vagnhjul; och hans tankar är som ett rullande axelträd. 6 En hingsthäst är som en hånfull vän, han hatar under var och en som sitter på honom. 7 Varför överträffar den ena dagen den andra, när allt ljus varje dag på året är av solen? 8 Genom kunskapen om Herren skildes de åt, och han ändrade tider och högtider. 9 Några av dem har han gjort högdagar och helgat dem, och några av dem har han gjort vanliga dagar. 10 Och alla människor är från jorden, och Adam skapades av jorden. 11 I mycket kunskap har Herren delat dem och gjort deras vägar olika. 12 Några av dem har han välsignat och upphöjt, och några av dem har han helgat och ställt sig nära, men några av dem har han förbannat och förnedrat och vänt bort från sina platser. 13 Liksom leran är i krukmakarens hand, för att forma den efter hans behag, så är människan i handen på honom som har skapat honom, för att ge dem efter hans behag. 14 Det goda ställs mot det onda, och livet mot döden; så är de gudfruktiga mot syndaren och syndaren mot de gudfruktiga. 15 Så se till alla den Högstes gärningar; och det är två och två, en mot en annan. 16 Jag vaknade sist av alla, som en som samlar efter vindruvorna; genom Herrens välsignelse gynnade jag mig och trampade min vinpress som en druvplockare. 17 Tänk på att jag har arbetat inte bara för mig själv, utan för alla dem som söker lärdom. 18 Hör mig, ni stora män av folket, och lyssna med edra öron, I församlingens ledare. 19 Ge inte din son och hustru, din bror och vän, makt över dig så länge du lever, och ge inte din egendom till någon annan, så att den inte ångrar dig och du bönfaller om det igen. 20 Så länge du lever och har ande i dig, överlämna dig inte åt någon. 21 Ty bättre är det att dina barn söka dig, än att du står för deras hövlighet. 22 I alla dina gärningar håll dig överlägsen; lämna inte en fläck i din ära.