SlideShare a Scribd company logo
KABANATA 1
1 Ang kopya ng mga salita ni Judah, kung anong mga
bagay ang sinalita niya sa kaniyang mga anak bago siya
namatay.
2 Sila ay nagtipon sa kanilang mga sarili, samakatwid, at
lumapit sa kanya, at sinabi niya sa kanila: Dinggin,
aking mga anak, kay Judah na inyong ama.
3 Ako ang ikaapat na anak na lalaki ng aking amang si
Jacob; at pinangalanan akong Judah ng aking ina na si
Leah, na sinasabi, Nagpapasalamat ako sa Panginoon,
sapagka't binigyan din niya ako ng ikaapat na anak.
4 Ako ay matulin sa aking kabataan, at masunurin sa
aking ama sa lahat ng bagay.
5 At pinarangalan ko ang aking ina at kapatid na babae
ng aking ina.
6 At nangyari, nang ako'y tumanda, na pinagpala ako ng
aking ama, na sinasabi, Ikaw ay magiging isang hari, na
magtatagumpay sa lahat ng bagay.
7 At ang Panginoon ay nagpakita sa akin ng biyaya sa
lahat ng aking mga gawa sa bukid at sa bahay.
8 Alam ko na ako ay nakipagkarera sa isang usa, at
hinuli ito, at inihanda ang karne para sa aking ama, at
siya ay kumain.
9 At ang mga usa ay aking tinalo sa karera, at inabutan
ko ang lahat na nasa kapatagan.
10 Isang mailap na kabayo ang aking naabutan, at aking
hinuli at pinaamo.
11 Pinatay ko ang isang leon at inilabas ko ang isang
batang kambing sa bibig nito.
12 Kinuha ko ang isang oso sa kanyang paa at inihagis
ito sa bangin, at ito ay nadurog.
13 Nalampasan ko ang baboy-ramo, at sinunggaban ko
ito habang tumatakbo, at pinunit ko ito.
14 Isang leopardo sa Hebron ang lumukso sa aking aso,
at aking hinawakan sa buntot, at inihagis sa mga bato, at
naputol ito sa dalawa.
15 Nakasumpong ako ng isang mabangis na baka na
kumakain sa parang, at hinahawakan ito sa mga sungay,
at iniikot-ikot at pinatulala, inihagis ko ito sa akin at
pinatay.
16 At nang ang dalawang hari ng mga Canaanites ay
dumating na nakasaklob, na nakasuot ng sandata laban
sa aming mga kawan, at maraming tao na kasama nila,
nag-iisang sumugod ako sa hari ng Hazor, at sinaktan ko
siya sa mga bukol, at hinila siya pababa, at sa gayo'y
aking pinatay siya.
17 At ang isa, ang hari sa Tapua, habang siya ay
nakasakay sa kaniyang kabayo, ay aking pinatay, at sa
gayo'y aking kinalat ang kaniyang buong bayan.
18 Si Achor, ang hari, isang lalaking may dambuhalang
tangkad, ay aking nasumpungan, na naghahagis ng mga
sibat sa harap at sa likod habang siya ay nakasakay sa
kabayo, at kinuha ko ang isang bato na may timbang na
animnapung libra, at inihagis ko at tinamaan ang
kaniyang kabayo, at pinatay ko ito.
19 At nakipaglaban ako sa isa pa na ito sa loob ng
dalawang oras; at hinati ko ang kaniyang kalasag sa
dalawa, at aking pinutol ang kaniyang mga paa, at
pinatay ko siya.
20 At habang tinatanggal ko ang kanyang baluti, masdan,
siyam na lalaki na kanyang mga kasamahan ay
nagsimulang makipaglaban sa akin,
21 At aking itinali ang aking damit sa aking kamay; at
binato ko sila, at pinatay ko ang apat sa kanila, at ang
iba ay tumakas.
22 At si Jacob na aking ama ay pinatay si Beelesath, ang
hari ng lahat ng mga hari, isang higante sa lakas,
labindalawang siko ang taas.
23 At ang takot ay dumating sa kanila, at sila ay tumigil
sa pakikipagdigma laban sa amin.
24 Kaya nga ang aking ama ay malaya sa pagkabalisa sa
mga digmaan noong kasama ko ang aking mga kapatid.
25 Sapagkat nakita niya sa isang pangitain hinggil sa
akin na sinundan ako ng isang anghel ng kapangyarihan
sa lahat ng dako, upang hindi ako madaig.
26 At sa timugan ay dumating sa amin ang isang
malaking digmaan kaysa doon sa Shechem; at ako'y
nakisama sa pakikipagbaka sa aking mga kapatid, at
hinabol ko ang isang libong lalake, at napatay ko sa
kanila ang dalawang daang lalake at apat na hari.
27 At ako'y sumampa sa pader, at aking pinatay ang apat
na makapangyarihang lalake.
28 At sa gayo'y aming sinakop ang Hazor, at kinuha ang
lahat ng samsam.
29 At kinabukasan ay umalis kami sa Aretan, isang
lunsod na matibay at may pader at hindi mapasok, na
pinagbabantaan kami ng kamatayan.
30 Ngunit ako at si Gad ay lumapit sa silangan ng
lunsod, at si Reuben at Levi sa kanluran.
31 At silang na nasa pader, na nagiisip na kami ay nag-
iisa, ay nangahulog laban sa amin.
32 At kaya't ang aking mga kapatid na lalaki ay lihim na
umakyat sa pader sa magkabilang panig sa pamamagitan
ng mga tulos, at pumasok sa lunsod, habang ang mga
lalaki ay hindi alam ito.
33 At aming kinuha ito sa pamamagitan ng talim ng
tabak.
34 At tungkol sa mga nagkubli sa tore, sinunog namin
ang tore at kinuha namin ito at sila.
35 At habang kami ay paalis na ang mga tao ng Tapua
ay kinuha ang aming samsam, at nang makita namin ito
ay nakipaglaban kami sa kanila.
36 At pinatay namin sila lahat at nabawi ang aming
samsam.
37 At nang ako'y nasa tubig ng Kozeba, ang mga lalake
ni Jobel ay naparoon laban sa amin upang makipagbaka.
38 At kami ay nakipaglaban sa kanila at tinalo sila; at
ang kanilang mga kaalyado mula sa Shiloh ay aming
pinatay, at hindi namin iniwan sa kanila ang
kapangyarihang pumasok laban sa amin.
39 At ang mga lalake ng Makir ay naparoon sa amin sa
ikalimang araw, upang kunin ang aming samsam; at
aming sinalakay sila at aming dinaig sila sa mabangis na
pakikipagbaka: sapagka't may isang hukbo ng mga
makapangyarihang lalake sa gitna nila, at aming pinatay
sila bago sila umahon.
40 At nang kami ay dumating sa kanilang lungsod, ang
kanilang mga babae ay gumulong sa amin ng mga bato
mula sa gilid ng burol na kinatatayuan ng lungsod.
41 At ako at si Simeon ay nasa likuran ng bayan, at
sinakop ang mga kaitaasan, at winasak din ang bayang
ito.
42 At nang sumunod na araw ay nasaysay sa amin na
ang hari sa bayan ng Gaash kasama ang isang malakas
na hukbo ang dumarating laban sa amin.
43 Ako, samakatuwid, at si Dan ay nagpanggap na mga
Amorites, at bilang mga kapanalig ay pumasok sa
kanilang lungsod.
44 At sa kalaliman ng gabi ay dumating ang aming mga
kapatid at binuksan namin sa kanila ang mga pintuan; at
aming nilipol ang lahat ng mga tao at ang kanilang mga
ari-arian, at aming kinuha na huli ang lahat ng kanila, at
ang kanilang tatlong kuta ay aming ibinagsak.
45 At kami ay lumapit sa Thamna, kung saan nandoon
ang lahat ng pag-aari ng mga kaaway na hari.
46 Nang magkagayo'y inalipusta nila ako, kaya't ako'y
nagalit, at sumugod ako laban sa kanila sa taluktok; at
sila ay patuloy na naghahagis laban sa akin ng mga bato
at sibat.
47 At kung hindi ako tinulungan ni Dan na aking
kapatid, pinatay sana nila ako.
48 Kami ay dumating sa kanila, samakatwid, nang may
galit, at silang lahat ay tumakas; at sa pagdaan sa ibang
daan, nilabanan nila ang aking ama, at nakipagpayapaan
siya sa kanila.
49 At hindi namin sila sinaktan, at sila'y naging mga
magbubuwis sa amin, at aming ibinalik sa kanila ang
kanilang samsam.
50 At itinayo ko ang Thamna, at itinayo ng aking ama
ang Pabael.
51 Dalawampung taong gulang ako nang mangyari ang
digmaang ito. At ang mga Canaanites ay natakot sa akin
at sa aking mga kapatid.
52 At ako ay nagkaroon ng maraming baka, at mayroon
ako para sa punong pastol na si Iram na Adullamite.
53 At nang pumunta ako sa kanya ay nakita ko si
Parsaba, hari ng Adullam; at siya ay nagsalita sa amin,
at ginawan niya kami ng isang piging; at nang ako ay
nag-iinit ay ibinigay niya sa akin ang kanyang anak na si
Bathshua bilang asawa.
54 At ipinanganak niya sa akin si Er, at si Onan at si
Shelah; at dalawa sa kanila ang pinatay ng Panginoon:
sapagka't nabuhay si Shelah, at kayo'y kaniyang mga
anak.
KABANATA 2
1 At labing walong taon ang aking ama ay nanirahan sa
kapayapaan kasama ang kanyang kapatid na si Esau, at
ang kanyang mga anak na kasama namin, pagkatapos na
kami ay dumating mula sa Mesopotamia, mula sa Laban.
2 At nang matupad ang labingwalong taon, sa
ikaapatnapung taon ng aking buhay, si Esau, na kapatid
ng aking ama, ay dumating sa amin kasama ang isang
makapangyarihan at malalakas na tao.
3 At sinaktan ni Jacob ng palaso si Esau, at siya'y
dinalang sugatan sa bundok ng Seir, at sa kaniyang
paglakad ay namatay siya sa Anoniram.
4 At aming hinabol ang mga anak ni Esau.
5 Ngayon, mayroon silang isang lungsod na may mga
pader na bakal at mga pintuang tanso; at kami ay hindi
makapasok doon, at kami ay nagkampo sa palibot, at
kami ay kinubkob.
6 At nang hindi sila nagbukas sa amin sa loob ng
dalawampung araw, ako'y naglagay ng isang hagdan sa
paningin ng lahat at sa aking kalasag sa aking ulo ay
umahon ako, na umahon sa pagsalakay ng mga bato, na
higit sa tatlong talento ang timbang; at pinatay ko ang
apat sa kanilang makapangyarihang lalaki.
7 At si Reuben at si Gad ay pumatay ng anim na iba pa.
8 Nang magkagayo'y humingi sila sa amin ng mga
tuntunin ng kapayapaan; at nang makipagsanggunian sa
aming ama, tinanggap namin sila bilang mga tributary.
9 At binigyan nila kami ng limang daang kor ng trigo,
limang daang bath ng langis, at limang daang takal ng
alak, hanggang sa taggutom, nang kami ay lumusong sa
Egipto.
10 At pagkatapos ng mga bagay na ito, ang aking anak
na si Er ay nagpakasal kay Tamar, mula sa Mesopotamia,
na anak ni Aram.
11 Ngayon si Er ay masama, at siya ay nangangailangan
tungkol kay Tamar, sapagkat siya ay hindi taga-lupain
ng Canaan.
12 At sa ikatlong gabi ay sinaktan siya ng isang anghel
ng Panginoon.
13 At hindi niya siya nakilala ayon sa masamang
katusuhan ng kanyang ina, sapagkat ayaw niyang
magkaanak sa kanya.
14 Sa mga araw ng piging ng kasalan ay ibinigay ko si
Onan sa kaniya sa kasal; at siya rin sa kasamaan ay hindi
nakilala siya, bagaman siya ay gumugol sa kanya ng
isang taon.
15 At nang ako ay magbanta sa kanya siya ay lumapit sa
kanya, ngunit siya ay nagbuhos ng binhi sa lupa,
alinsunod sa utos ng kanyang ina, at siya ay namatay din
sa pamamagitan ng kasamaan.
16 At ibig kong ibigay din sa kaniya si Shelah, nguni't
hindi pinahintulutan ng kaniyang ina; sapagka't siya'y
gumawa ng kasamaan laban kay Tamar, sapagka't hindi
siya anak ng Canaan, na gaya niya.
17 At alam ko na ang lahi ng mga Cananeo ay
masasama, ngunit ang udyok ng kabataan ay binulag ang
aking isipan.
18 At nang makita ko siyang nagbuhos ng alak, dahil sa
pagkalasing ng alak ako ay nalinlang, at kinuha siya
bagaman hindi ito pinayuhan ng aking ama.
19 At samantalang ako'y wala, siya'y yumaon at kumuha
kay Shelah ng isang asawa mula sa Canaan.
20 At nang malaman ko ang kanyang ginawa, isinumpa
ko siya sa dalamhati ng aking kaluluwa.
21 At namatay din siya sa pamamagitan ng kanyang
kasamaan kasama ng kanyang mga anak.
22 At pagkatapos ng mga bagay na ito, samantalang si
Tamar ay isang balo, ay nabalitaan niya pagkaraan ng
dalawang taon na ako'y umaahon, upang gupitan ang
aking mga tupa, at siya ay naggayak ng damit na
pangkasal, at naupo sa bayan ng Enaim sa tabi ng
pintuang-bayan.
23 Sapagka't naging kautusan ng mga Amorites, na siya
na malapit nang mag-asawa ay maupo sa pakikiapid na
pitong araw sa tabi ng pintuang-bayan.
24 Kaya't dahil lasing ako sa alak, hindi ko siya nakilala;
at ang kanyang kagandahan ay dinaya ako, sa
pamamagitan ng paraan ng kanyang pag-adorno.
25 At ako ay lumingon sa kanya, at sinabi: Papasok ako
sa iyo.
26 At sinabi niya: Ano ang ibibigay mo sa akin? At
ibinigay ko sa kaniya ang aking tungkod, at ang aking
pamigkis, at ang diadema ng aking kaharian bilang
sangla.
27 At ako'y sumiping sa kaniya, at siya'y naglihi.
28 At sa hindi ko nalalaman kung ano ang aking ginawa,
ninais kong patayin siya; ngunit lihim niyang ipinadala
ang aking mga sangla, at inilagay niya ako sa kahihiyan.
29 At nang tawagin ko siya, narinig ko rin ang mga
lihim na salita na aking sinalita nang sumiping sa kanya
sa aking paglalasing; at hindi ko siya mapatay, sapagkat
ito ay mula sa Panginoon.
30 Sapagka't aking sinabi, Baka siya'y gumawa nito sa
daya, na tinanggap ang sangla mula sa ibang babae.
31 Nguni't hindi na ako muling lumapit sa kaniya
habang ako'y nabubuhay, sapagka't aking ginawa itong
kasuklamsuklam sa buong Israel.
32 Bukod dito'y sinabi ng nasa bayan na walang pokpok
sa pintuang-bayan, sapagka't siya'y nanggaling sa ibang
dako, at naupo sandali sa pintuang-bayan.
33 At inisip ko na walang nakakaalam na ako ay
nakipagtipan sa kanya.
34 At pagkatapos nito ay pumunta kami sa Ehipto kay
Joseph, dahil sa taggutom.
35 At ako ay apatnapu't anim na taon, at pitumpu't
tatlong taon akong nanirahan sa Egipto.
KABANATA 3
1 At ngayon, iniuutos ko sa inyo, aking mga anak,
dinggin ninyo si Judah na inyong ama, at tuparin ang
aking mga salita upang isagawa ang lahat ng mga
ordenansa ng Panginoon, at sundin ang mga utos ng
Diyos.
2 At huwag kayong lumakad ayon sa inyong mga pita,
ni sa mga haka-haka ng inyong mga pagiisip sa
pagmamataas ng puso; at huwag niyong ipagmalaki ang
mga gawa at lakas ng inyong kabataan, sapagkat ito rin
ay masama sa paningin ng Panginoon.
3 Yamang ako rin naman ay nagmapuri na sa mga
digmaan ay walang mukha ng magandang babae ang
nakaakit sa akin kailan man, at sinaway ko si Reuben na
aking kapatid tungkol kay Bilha, na asawa ng aking ama,
ang mga espiritu ng paninibugho at ng pakikiapid ay
naghanda laban sa akin, hanggang sa ako'y sumiping kay
Bathshua na Canaanite, at si Tamar, na napangasawa ng
aking mga anak.
4 Sapagka't sinabi ko sa aking biyenan, Ako ay
sasangguni sa aking ama, at sa gayo'y kukunin ko ang
iyong anak na babae.
5 At ayaw niya ngunit ipinakita niya sa akin ang isang
walang limitasyong limpak ng ginto para sa kanyang
anak na babae; dahil siya ay isang hari.
6 At pinalamutian niya siya ng ginto at mga perlas, at
pinabuhusan siya ng alak para sa amin sa piging na may
kagandahan ng mga babae.
7 At inilihis ng alak ang aking mga mata, at binulag ng
kasiyahan ang aking puso.
8 At ako ay nagkagusto at sumiping sa kaniya, at ako ay
lumabag sa utos ng Panginoon at sa utos ng aking mga
ama, at siya ay aking kinuha upang maging asawa.
9 At ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa
imahinasyon ng aking puso, yamang wala akong
kagalakan sa kanyang mga anak.
10 At ngayon, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, huwag
malasing sa alak; sapagkat inilalayo ng alak ang isip
mula sa katotohanan, at nagbibigay-inspirasyon sa
pagnanasa ng kalibugan, at umaakay sa mga mata sa
kamalian.
11 Sapagka't ang espiritu ng pakikiapid ay may alak
bilang isang ministro upang magbigay kasiyahan sa pag-
iisip; sapagka't inaalis din ng dalawang ito ang pag-iisip
ng tao.
12 Sapagkat kung ang isang tao ay umiinom ng alak sa
pagkalasing, ito ay gumugulo sa pag-iisip ng
maruruming pag-iisip na humahantong sa pakikiapid, at
pinapainit ang katawan sa pagkakaisa sa laman; at kung
ang pagkakataon ng pita ay naroroon, siya ay gumagawa
ng kasalanan, at hindi nahihiya.
13 Ganyan ang lasing na tao, mga anak ko; sapagkat
siya na lasing ay hindi gumagalang sa sinuman.
14 Sapagka't, narito, ako'y iniligaw din, na anopa't hindi
ako nahiya sa karamihan sa bayan, na sa harap ng mga
mata ng lahat ay lumiko ako kay Tamar, at ako'y
gumawa ng malaking kasalanan, at aking inilantad ang
takip sa kahihiyan ng aking mga anak.
15 Pagkatapos kong makainom ng alak ay hindi ko
iginalang ang utos ng Diyos, at kinuha ko ang isang
babae ng Canaan upang maging asawa.
16 Sapagkat nangangailangan ng labis na paghuhusga
ang taong umiinom ng alak, mga anak ko; at narito ang
pagpapasya sa pag-inom ng alak, ang isang tao ay
maaaring uminom hangga't pinapanatili niya ang
kahinhinan.
17 Ngunit kung siya ay lumampas sa hangganang ito,
ang diwa ng panlilinlang ay umaatake sa kanyang isipan,
at pinagagawa nito ang lasing na magsalita ng marumi,
at lumabag at hindi mahiya, kundi magyabang sa
kanyang kahihiyan, at ituring ang kanyang sarili na
marangal.
18 Siya na gumagawa ng pakikiapid ay hindi
nakakaalam kapag siya ay nagdurusa ng kawalan, at
hindi nahihiya kapag inilagay sa kahihiyan.
19 Sapagkat kahit na ang isang tao ay isang hari at
nakikiapid, siya ay tinanggalan ng kanyang pagkahari sa
pamamagitan ng pagiging alipin ng pakikiapid, gaya ko
rin na nagdusa.
20 Sapagka't ibinigay ko ang aking tungkod, sa
makatuwid baga'y ang katibayan ng aking lipi; at ang
aking pamigkis, iyon ay, ang aking kapangyarihan; at
ang aking diadema, iyon ay, ang kaluwalhatian ng aking
kaharian.
21 At sa katunayan, nagsisi ako sa mga bagay na ito;
alak at laman ay hindi ako kumain hanggang sa aking
pagtanda, ni nakakita man ako ng anumang kagalakan.
22 At ipinakita sa akin ng anghel ng Dios na ang mga
babae ay maghahari sa hari at sa pulubi
magpakailanman.
23 At sa hari ay inaalis nila ang kanyang kaluwalhatian,
at mula sa matapang na tao ang kanyang lakas, at mula
sa pulubi maging yaong maliit na siyang tirahan ng
kanyang karalitaan.
24 Pagmasdan, kung gayon, aking mga anak, ang
tamang limitasyon sa alak; sapagka't mayroong apat na
masasamang espiritu -- ng kalibugan, ng mainit na
pagnanasa, ng kahalayan, ng maruming kita.
25 Kung umiinom kayo ng alak sa kagalakan, maging
mahinhin kayo sa pagkatakot sa Diyos.
26 Sapagka't kung sa inyong kagalakan ay humiwalay
ang pagkatakot sa Dios, ang pagkalasing ay babangon at
ang kawalanghiyaan ay magnanakaw.
27 Ngunit kung gusto ninyong mamuhay nang matino
ay huwag nang hipuin ang alak, baka kayo ay magkasala
sa mga salita ng pagkagalit, at sa mga pakikipag-away at
paninirang-puri, at mga paglabag sa mga kautusan ng
Diyos, at kayo ay mapahamak bago ang inyong panahon.
28 Bukod dito, inihahayag ng alak ang mga hiwaga ng
Diyos at ng mga tao, maging kung paanong inihayag ko
rin ang mga kautusan ng Diyos at ang mga hiwaga ni
Jacob na aking ama sa babaeng Canaanite na si
Bathshua, na iniutos ng Diyos na huwag kong ihayag.
29 At ang alak ay sanhi kapwa ng digmaan at kaguluhan.
30 At ngayon, iniuutos ko sa inyo, mga anak ko, na
huwag magmahal ng pera, ni tumingin sa kagandahan ng
kababaihan; dahil alang-alang sa pera at kagandahan ay
naligaw ako kay Bathshua na Canaanite.
31 Sapagkat alam ko na dahil sa dalawang bagay na ito
ay mahuhulog ang aking lahi sa kasamaan.
32 Sapagka't maging ang mga matatalinong tao sa aking
mga anak na lalaki ay kanilang sisirain, at babawasan
ang kaharian ng Judah, na ibinigay sa akin ng Panginoon
dahil sa aking pagsunod sa aking ama.
33 Sapagkat hindi ako kailanman nagdulot ng
kalungkutan kay Jacob, na aking ama; sapagka't ang
lahat ng bagay na anuman ang iniutos niya ay ginawa ko.
34 At pinagpala ako ni Isaac, ang ama ng aking ama, na
maging hari sa Israel, at pinagpala pa ako ni Jacob sa
katulad na paraan.
35 At alam ko na mula sa akin ay itatatag ang kaharian.
36 At alam ko kung anong mga kasamaan ang gagawin
ninyo sa mga huling araw.
37 Mag-ingat, samakatwid, mga anak ko, sa pakikiapid,
at pag-ibig sa salapi, at dinggin ninyo si Judah na inyong
ama.
38 Sapagka't ang mga bagay na ito ay umaalis sa batas
ng Diyos, at binubulag ang hilig ng kaluluwa, at
nagtuturo ng pagmamataas, at hindi pinahihintulutan ang
isang tao na magkaroon ng habag sa kanyang kapwa.
39 Kanilang inaagawan ang kaniyang kaluluwa ng lahat
na kabutihan, at pinipighati siya ng mga pagpapagal at
mga kabagabagan, at inaalis ang tulog sa kaniya, at
nilalamon ang kaniyang laman.
40 At siya ay humahadlang sa mga hain ng Diyos; at
hindi niya naaalaala ang pagpapala ng Diyos, hindi siya
nakikinig sa isang propeta kapag siya ay nagsasalita, at
nagagalit sa mga salita ng kabanalan.
41 Sapagkat siya ay alipin ng dalawang magkasalungat
na pagnanasa, at hindi makasunod sa Diyos, sapagkat
binulag nila ang kanyang kaluluwa, at siya ay lumalakad
sa araw gaya ng sa gabi.
42 Aking mga anak, ang pag-ibig sa salapi ay
humahantong sa pagsamba sa mga diyus-diyosan;
sapagka't, kapag naliligaw sa pamamagitan ng salapi,
pinapangalanan ng mga tao bilang mga diyos ang mga
hindi mga diyos, at ito ay nagiging sanhi ng pagkabaliw
sa mayroon nito.
43 Para sa kapakanan ng pera nawalan ako ng aking
mga anak, at kung hindi sa aking pagsisisi, at ang aking
kahihiyan, at ang mga panalangin ng aking ama ay
tinanggap, namatay na sana ako nang walang anak.
44 Nguni't ang Dios ng aking mga magulang ay naawa
sa akin, sapagka't ginawa ko ito sa kamangmangan.
45 At binulag ako ng prinsipe ng panlilinlang, at
nagkasala ako bilang tao at bilang laman, na napinsala
sa pamamagitan ng mga kasalanan; at natutunan ko ang
sarili kong kahinaan habang iniisip ang sarili ko na hindi
magagapi.
46 Alamin, samakatwid, mga anak ko, na dalawang
espiritu ang naghihintay sa tao—ang espiritu ng
katotohanan at ang espiritu ng panlilinlang.
47 At nasa gitna ang diwa ng pang-unawa ng pag-iisip,
kung saan ito ay nararapat na bumaling saan man nito
naisin.
48 At ang mga gawa ng katotohanan at ang mga gawa
ng panlilinlang ay nakasulat sa puso ng mga tao, at
bawat isa sa kanila ay alam ng Panginoon.
49 At walang panahon kung kailan maikukubli ang mga
gawa ng tao; sapagka't sa puso mismo ay isinulat sa
harap ng Panginoon.
50 At ang espiritu ng katotohanan ay nagpapatotoo sa
lahat ng bagay, at inaakusahan ang lahat; at ang
makasalanan ay nasusunog ng kaniyang sariling puso, at
hindi maitaas ang kaniyang mukha sa hukom.
KABANATA 4
1 At ngayon, mga anak ko, iniuutos ko sa inyo, ibigin
ninyo si Levi, upang kayo'y manatili, at huwag
mangagpakataas ng inyong sarili laban sa kaniya, baka
kayo'y lubos na mapahamak.
2 Sapagkat sa akin ay ibinigay ng Panginoon ang
kaharian, at sa kanya ang pagkasaserdote, at Kanyang
inilagay ang kaharian sa ilalim ng pagkasaserdote.
3 Sa akin ay ibinigay niya ang mga bagay sa lupa; sa
kanya ang mga bagay sa langit.
4 Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa,
gayundin ang pagkasaserdote ng Diyos ay mas mataas
kaysa sa makalupang kaharian, maliban kung ito ay
bumagsak sa pamamagitan ng kasalanan mula sa
Panginoon at pinangungunahan ng makalupang kaharian.
5 Sapagkat sinabi sa akin ng anghel ng Panginoon: Pinili
siya ng Panginoon kaysa sa iyo, upang lumapit sa Kanya,
at kumain ng Kanyang hapag at ihandog sa Kanya ang
mga unang bunga ng mga piling bagay ng mga anak ni
Israel; ngunit ikaw ay magiging hari ni Jacob.
6 At ikaw ay mapapabilang sa kanila na parang dagat.
7 Sapagka't kung paanong sa dagat, ang matuwid at di-
matuwid ay inaalon, ang iba'y binihag samantalang ang
iba'y yumaman, gayon din ang bawa't lahi ng mga tao ay
sasa iyo: ang iba'y maghihirap, madadalang bihag, at
ang iba'y yayaman sa pamamagitan ng pagsamsam sa
pag-aari ng iba.
8 Sapagka't ang mga hari ay magiging parang mga
halimaw sa dagat.
9 Kanilang lalamunin ang mga tao na parang mga isda:
ang mga anak na lalake at babae ng mga malaya ay
kanilang aalipinin; bahay, lupain, kawan, pera ay
kanilang samsamin:
10 At sa laman ng marami ay papakainin nila ng mali
ang mga uwak at ang mga ibon (cranes); at sila ay
susulong sa kasamaan sa kasakiman na mayabang, at
magkakaroon ng mga huwad na propeta tulad ng bagyo,
at kanilang uusigin ang lahat ng mabubuting tao.
11 At ang Panginoon ay magdadala sa kanila ng mga
dibisyon sa isa't isa.
12 At magkakaroon ng patuloy na mga digmaan sa
Israel; at sa mga tao ng ibang lahi ay magwawakas ang
aking kaharian, hanggang sa dumating ang kaligtasan ng
Israel.
13 Hanggang sa pagpapakita ng Dios ng katuwiran,
upang si Jacob, at ang lahat ng mga Gentil ay
makapagpahinga sa kapayapaan.
14 At kaniyang iingatan ang kapangyarihan ng aking
kaharian magpakailan man; sapagka't pinaalam sa akin
ng Panginoon na may pangako na hindi niya sisirain ang
kaharian sa aking binhi magpakailan man.
15 Ngayon ako ay may labis na kalungkutan, aking mga
anak, dahil sa inyong kahalayan at pangkukulam, at mga
pagsamba sa diyus-diyosan na inyong gagawin laban sa
kaharian, na sumusunod sa kanila na may mga espiritista,
manghuhula, at mga demonyo ng kamalian.
16 At inyong gagawin ang inyong mga anak na babae na
mga mang-aawit at mga pokpok, at kayo'y
makikihalubilo sa mga kasuklamsuklam ng mga Gentil.
17 Dahil sa mga bagay na iyon, dadalhin kayo ng
Panginoon sa taggutom at salot, kamatayan at tabak,
pananakit ng mga kaaway, at panlalait ng mga kaibigan,
pagpatay sa mga anak, panggagahasa sa mga asawang
babae, pagnanakaw ng mga ari-arian, pagsunog sa
templo ng Diyos, ang pagkawasak ng lupain, ang
pagkaalipin sa inyong sarili sa mga Gentil.
18 At gagawin nila ang ilan sa inyo na mga eunuch para
sa kanilang mga asawa.
19 Hanggang sa dalawin kayo ng Panginoon, kapag
kayo ay nagsisi nang may sakdal na puso at lumakad sa
lahat ng Kanyang mga utos, at itinaas niya kayo mula sa
pagkabihag sa gitna ng mga Gentil.
20 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay lilitaw sa iyo
ang isang bituin mula kay Jacob sa kapayapaan,
21 At ang isang tao ay sisikat mula sa aking binhi, gaya
ng araw ng katuwiran,
22 Lumalakad na kasama ng mga anak ng tao sa
kaamuan at katuwiran;
23 At walang kasalanang masusumpungan sa kanya.
24 At ang langit ay mabubuksan sa kanya, upang ibuhos
ang espiritu, maging ang pagpapala ng Banal na Ama; at
ibubuhos Niya ang espiritu ng biyaya sa inyo;
25 At kayo ay magiging mga anak niya sa katotohanan,
at kayo ay lalakad sa Kanyang mga utos na una at huli.
26 Kung magkagayo'y magliliwanag ang setro ng aking
kaharian; at mula sa inyong ugat ay lilitaw ang isang
tangkay; at mula rito ay tutubo ang tungkod ng
katuwiran sa mga Gentil, upang hatulan at iligtas ang
lahat ng tumatawag sa Panginoon.
27 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay babangon sina
Abraham at Isaac at Jacob tungo sa buhay; at ako at ang
aking mga kapatid ay magiging mga pinuno ng mga
tribo ng Israel:
28 Si Levi ang una, ako ang ikalawa, si Joseph ang
ikatlo, si Benjamin ang ikaapat, si Simeon ang ikalima,
si Issachar ang ikaanim, at gayon ang lahat sa
pagkakasunud-sunod.
29 At pinagpala ng Panginoon si Levi, at ang Anghel ng
Presensya, ako; ang mga kapangyarihan ng
kaluwalhatian, si Simeon; ang langit, si Reuben; ang
lupa, si Issachar; ang dagat, si Zebulon; ang mga bundok,
si Joseph; ang tabernakulo, si Benjamin; ang luminaries,
si Dan; ang Eden, si Naphtali; ang araw, si Gad; ang
buwan, si Asher.
30 At kayo ay magiging mga tao ng Panginoon, at
magkakaroon ng isang wika; at hindi magkakaroon doon
ng espiritu ng panlilinlang ni Beliar, sapagkat siya ay
itatapon sa apoy magpakailanman.
31 At sila na namatay sa dalamhati ay babangon sa
kagalakan, at sila na mga dukha para sa Panginoon ay
gagawing mayaman, at sila na mga pinatay para sa
Panginoon ay magigising sa buhay.
32 At ang mga usa ni Jacob ay tatakbo sa kagalakan, at
ang mga agila ng Israel ay lilipad sa kagalakan; at
luluwalhatiin ng lahat ng mga tao ang Panginoon
magpakailanman.
33 Sundin, samakatwid, mga anak ko, ang lahat ng batas
ng Panginoon, sapagkat may pag-asa para sa lahat nilang
humahawak sa Kanyang mga daan.
34 At sinabi niya sa kanila, Narito, ako'y namamatay sa
harap ng inyong mga mata sa araw na ito, isang daan at
labing siyam na taong gulang.
35 Huwag akong ilibing ninuman sa mamahaling damit,
ni buksan ang aking puson, sapagkat ito ang gagawin ng
mga hari; at dalhin niyo ako sa Hebron kasama niyo.
36 At si Judah, nang masabi niya ang mga bagay na ito,
ay nakatulog; at ginawa ng kaniyang mga anak ang ayon
sa lahat ng kaniyang iniutos sa kanila, at inilibing nila
siya sa Hebron, na kasama ng kaniyang mga magulang.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 

Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf

  • 1.
  • 2. KABANATA 1 1 Ang kopya ng mga salita ni Judah, kung anong mga bagay ang sinalita niya sa kaniyang mga anak bago siya namatay. 2 Sila ay nagtipon sa kanilang mga sarili, samakatwid, at lumapit sa kanya, at sinabi niya sa kanila: Dinggin, aking mga anak, kay Judah na inyong ama. 3 Ako ang ikaapat na anak na lalaki ng aking amang si Jacob; at pinangalanan akong Judah ng aking ina na si Leah, na sinasabi, Nagpapasalamat ako sa Panginoon, sapagka't binigyan din niya ako ng ikaapat na anak. 4 Ako ay matulin sa aking kabataan, at masunurin sa aking ama sa lahat ng bagay. 5 At pinarangalan ko ang aking ina at kapatid na babae ng aking ina. 6 At nangyari, nang ako'y tumanda, na pinagpala ako ng aking ama, na sinasabi, Ikaw ay magiging isang hari, na magtatagumpay sa lahat ng bagay. 7 At ang Panginoon ay nagpakita sa akin ng biyaya sa lahat ng aking mga gawa sa bukid at sa bahay. 8 Alam ko na ako ay nakipagkarera sa isang usa, at hinuli ito, at inihanda ang karne para sa aking ama, at siya ay kumain. 9 At ang mga usa ay aking tinalo sa karera, at inabutan ko ang lahat na nasa kapatagan. 10 Isang mailap na kabayo ang aking naabutan, at aking hinuli at pinaamo. 11 Pinatay ko ang isang leon at inilabas ko ang isang batang kambing sa bibig nito. 12 Kinuha ko ang isang oso sa kanyang paa at inihagis ito sa bangin, at ito ay nadurog. 13 Nalampasan ko ang baboy-ramo, at sinunggaban ko ito habang tumatakbo, at pinunit ko ito. 14 Isang leopardo sa Hebron ang lumukso sa aking aso, at aking hinawakan sa buntot, at inihagis sa mga bato, at naputol ito sa dalawa. 15 Nakasumpong ako ng isang mabangis na baka na kumakain sa parang, at hinahawakan ito sa mga sungay, at iniikot-ikot at pinatulala, inihagis ko ito sa akin at pinatay. 16 At nang ang dalawang hari ng mga Canaanites ay dumating na nakasaklob, na nakasuot ng sandata laban sa aming mga kawan, at maraming tao na kasama nila, nag-iisang sumugod ako sa hari ng Hazor, at sinaktan ko siya sa mga bukol, at hinila siya pababa, at sa gayo'y aking pinatay siya. 17 At ang isa, ang hari sa Tapua, habang siya ay nakasakay sa kaniyang kabayo, ay aking pinatay, at sa gayo'y aking kinalat ang kaniyang buong bayan. 18 Si Achor, ang hari, isang lalaking may dambuhalang tangkad, ay aking nasumpungan, na naghahagis ng mga sibat sa harap at sa likod habang siya ay nakasakay sa kabayo, at kinuha ko ang isang bato na may timbang na animnapung libra, at inihagis ko at tinamaan ang kaniyang kabayo, at pinatay ko ito. 19 At nakipaglaban ako sa isa pa na ito sa loob ng dalawang oras; at hinati ko ang kaniyang kalasag sa dalawa, at aking pinutol ang kaniyang mga paa, at pinatay ko siya. 20 At habang tinatanggal ko ang kanyang baluti, masdan, siyam na lalaki na kanyang mga kasamahan ay nagsimulang makipaglaban sa akin, 21 At aking itinali ang aking damit sa aking kamay; at binato ko sila, at pinatay ko ang apat sa kanila, at ang iba ay tumakas. 22 At si Jacob na aking ama ay pinatay si Beelesath, ang hari ng lahat ng mga hari, isang higante sa lakas, labindalawang siko ang taas. 23 At ang takot ay dumating sa kanila, at sila ay tumigil sa pakikipagdigma laban sa amin. 24 Kaya nga ang aking ama ay malaya sa pagkabalisa sa mga digmaan noong kasama ko ang aking mga kapatid. 25 Sapagkat nakita niya sa isang pangitain hinggil sa akin na sinundan ako ng isang anghel ng kapangyarihan sa lahat ng dako, upang hindi ako madaig. 26 At sa timugan ay dumating sa amin ang isang malaking digmaan kaysa doon sa Shechem; at ako'y nakisama sa pakikipagbaka sa aking mga kapatid, at hinabol ko ang isang libong lalake, at napatay ko sa kanila ang dalawang daang lalake at apat na hari. 27 At ako'y sumampa sa pader, at aking pinatay ang apat na makapangyarihang lalake. 28 At sa gayo'y aming sinakop ang Hazor, at kinuha ang lahat ng samsam. 29 At kinabukasan ay umalis kami sa Aretan, isang lunsod na matibay at may pader at hindi mapasok, na pinagbabantaan kami ng kamatayan. 30 Ngunit ako at si Gad ay lumapit sa silangan ng lunsod, at si Reuben at Levi sa kanluran. 31 At silang na nasa pader, na nagiisip na kami ay nag- iisa, ay nangahulog laban sa amin. 32 At kaya't ang aking mga kapatid na lalaki ay lihim na umakyat sa pader sa magkabilang panig sa pamamagitan ng mga tulos, at pumasok sa lunsod, habang ang mga lalaki ay hindi alam ito. 33 At aming kinuha ito sa pamamagitan ng talim ng tabak. 34 At tungkol sa mga nagkubli sa tore, sinunog namin ang tore at kinuha namin ito at sila. 35 At habang kami ay paalis na ang mga tao ng Tapua ay kinuha ang aming samsam, at nang makita namin ito ay nakipaglaban kami sa kanila. 36 At pinatay namin sila lahat at nabawi ang aming samsam. 37 At nang ako'y nasa tubig ng Kozeba, ang mga lalake ni Jobel ay naparoon laban sa amin upang makipagbaka. 38 At kami ay nakipaglaban sa kanila at tinalo sila; at ang kanilang mga kaalyado mula sa Shiloh ay aming pinatay, at hindi namin iniwan sa kanila ang kapangyarihang pumasok laban sa amin. 39 At ang mga lalake ng Makir ay naparoon sa amin sa ikalimang araw, upang kunin ang aming samsam; at aming sinalakay sila at aming dinaig sila sa mabangis na pakikipagbaka: sapagka't may isang hukbo ng mga makapangyarihang lalake sa gitna nila, at aming pinatay sila bago sila umahon. 40 At nang kami ay dumating sa kanilang lungsod, ang kanilang mga babae ay gumulong sa amin ng mga bato mula sa gilid ng burol na kinatatayuan ng lungsod.
  • 3. 41 At ako at si Simeon ay nasa likuran ng bayan, at sinakop ang mga kaitaasan, at winasak din ang bayang ito. 42 At nang sumunod na araw ay nasaysay sa amin na ang hari sa bayan ng Gaash kasama ang isang malakas na hukbo ang dumarating laban sa amin. 43 Ako, samakatuwid, at si Dan ay nagpanggap na mga Amorites, at bilang mga kapanalig ay pumasok sa kanilang lungsod. 44 At sa kalaliman ng gabi ay dumating ang aming mga kapatid at binuksan namin sa kanila ang mga pintuan; at aming nilipol ang lahat ng mga tao at ang kanilang mga ari-arian, at aming kinuha na huli ang lahat ng kanila, at ang kanilang tatlong kuta ay aming ibinagsak. 45 At kami ay lumapit sa Thamna, kung saan nandoon ang lahat ng pag-aari ng mga kaaway na hari. 46 Nang magkagayo'y inalipusta nila ako, kaya't ako'y nagalit, at sumugod ako laban sa kanila sa taluktok; at sila ay patuloy na naghahagis laban sa akin ng mga bato at sibat. 47 At kung hindi ako tinulungan ni Dan na aking kapatid, pinatay sana nila ako. 48 Kami ay dumating sa kanila, samakatwid, nang may galit, at silang lahat ay tumakas; at sa pagdaan sa ibang daan, nilabanan nila ang aking ama, at nakipagpayapaan siya sa kanila. 49 At hindi namin sila sinaktan, at sila'y naging mga magbubuwis sa amin, at aming ibinalik sa kanila ang kanilang samsam. 50 At itinayo ko ang Thamna, at itinayo ng aking ama ang Pabael. 51 Dalawampung taong gulang ako nang mangyari ang digmaang ito. At ang mga Canaanites ay natakot sa akin at sa aking mga kapatid. 52 At ako ay nagkaroon ng maraming baka, at mayroon ako para sa punong pastol na si Iram na Adullamite. 53 At nang pumunta ako sa kanya ay nakita ko si Parsaba, hari ng Adullam; at siya ay nagsalita sa amin, at ginawan niya kami ng isang piging; at nang ako ay nag-iinit ay ibinigay niya sa akin ang kanyang anak na si Bathshua bilang asawa. 54 At ipinanganak niya sa akin si Er, at si Onan at si Shelah; at dalawa sa kanila ang pinatay ng Panginoon: sapagka't nabuhay si Shelah, at kayo'y kaniyang mga anak. KABANATA 2 1 At labing walong taon ang aking ama ay nanirahan sa kapayapaan kasama ang kanyang kapatid na si Esau, at ang kanyang mga anak na kasama namin, pagkatapos na kami ay dumating mula sa Mesopotamia, mula sa Laban. 2 At nang matupad ang labingwalong taon, sa ikaapatnapung taon ng aking buhay, si Esau, na kapatid ng aking ama, ay dumating sa amin kasama ang isang makapangyarihan at malalakas na tao. 3 At sinaktan ni Jacob ng palaso si Esau, at siya'y dinalang sugatan sa bundok ng Seir, at sa kaniyang paglakad ay namatay siya sa Anoniram. 4 At aming hinabol ang mga anak ni Esau. 5 Ngayon, mayroon silang isang lungsod na may mga pader na bakal at mga pintuang tanso; at kami ay hindi makapasok doon, at kami ay nagkampo sa palibot, at kami ay kinubkob. 6 At nang hindi sila nagbukas sa amin sa loob ng dalawampung araw, ako'y naglagay ng isang hagdan sa paningin ng lahat at sa aking kalasag sa aking ulo ay umahon ako, na umahon sa pagsalakay ng mga bato, na higit sa tatlong talento ang timbang; at pinatay ko ang apat sa kanilang makapangyarihang lalaki. 7 At si Reuben at si Gad ay pumatay ng anim na iba pa. 8 Nang magkagayo'y humingi sila sa amin ng mga tuntunin ng kapayapaan; at nang makipagsanggunian sa aming ama, tinanggap namin sila bilang mga tributary. 9 At binigyan nila kami ng limang daang kor ng trigo, limang daang bath ng langis, at limang daang takal ng alak, hanggang sa taggutom, nang kami ay lumusong sa Egipto. 10 At pagkatapos ng mga bagay na ito, ang aking anak na si Er ay nagpakasal kay Tamar, mula sa Mesopotamia, na anak ni Aram. 11 Ngayon si Er ay masama, at siya ay nangangailangan tungkol kay Tamar, sapagkat siya ay hindi taga-lupain ng Canaan. 12 At sa ikatlong gabi ay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon. 13 At hindi niya siya nakilala ayon sa masamang katusuhan ng kanyang ina, sapagkat ayaw niyang magkaanak sa kanya. 14 Sa mga araw ng piging ng kasalan ay ibinigay ko si Onan sa kaniya sa kasal; at siya rin sa kasamaan ay hindi nakilala siya, bagaman siya ay gumugol sa kanya ng isang taon. 15 At nang ako ay magbanta sa kanya siya ay lumapit sa kanya, ngunit siya ay nagbuhos ng binhi sa lupa, alinsunod sa utos ng kanyang ina, at siya ay namatay din sa pamamagitan ng kasamaan. 16 At ibig kong ibigay din sa kaniya si Shelah, nguni't hindi pinahintulutan ng kaniyang ina; sapagka't siya'y gumawa ng kasamaan laban kay Tamar, sapagka't hindi siya anak ng Canaan, na gaya niya. 17 At alam ko na ang lahi ng mga Cananeo ay masasama, ngunit ang udyok ng kabataan ay binulag ang aking isipan. 18 At nang makita ko siyang nagbuhos ng alak, dahil sa pagkalasing ng alak ako ay nalinlang, at kinuha siya bagaman hindi ito pinayuhan ng aking ama. 19 At samantalang ako'y wala, siya'y yumaon at kumuha kay Shelah ng isang asawa mula sa Canaan. 20 At nang malaman ko ang kanyang ginawa, isinumpa ko siya sa dalamhati ng aking kaluluwa. 21 At namatay din siya sa pamamagitan ng kanyang kasamaan kasama ng kanyang mga anak. 22 At pagkatapos ng mga bagay na ito, samantalang si Tamar ay isang balo, ay nabalitaan niya pagkaraan ng dalawang taon na ako'y umaahon, upang gupitan ang aking mga tupa, at siya ay naggayak ng damit na pangkasal, at naupo sa bayan ng Enaim sa tabi ng pintuang-bayan.
  • 4. 23 Sapagka't naging kautusan ng mga Amorites, na siya na malapit nang mag-asawa ay maupo sa pakikiapid na pitong araw sa tabi ng pintuang-bayan. 24 Kaya't dahil lasing ako sa alak, hindi ko siya nakilala; at ang kanyang kagandahan ay dinaya ako, sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pag-adorno. 25 At ako ay lumingon sa kanya, at sinabi: Papasok ako sa iyo. 26 At sinabi niya: Ano ang ibibigay mo sa akin? At ibinigay ko sa kaniya ang aking tungkod, at ang aking pamigkis, at ang diadema ng aking kaharian bilang sangla. 27 At ako'y sumiping sa kaniya, at siya'y naglihi. 28 At sa hindi ko nalalaman kung ano ang aking ginawa, ninais kong patayin siya; ngunit lihim niyang ipinadala ang aking mga sangla, at inilagay niya ako sa kahihiyan. 29 At nang tawagin ko siya, narinig ko rin ang mga lihim na salita na aking sinalita nang sumiping sa kanya sa aking paglalasing; at hindi ko siya mapatay, sapagkat ito ay mula sa Panginoon. 30 Sapagka't aking sinabi, Baka siya'y gumawa nito sa daya, na tinanggap ang sangla mula sa ibang babae. 31 Nguni't hindi na ako muling lumapit sa kaniya habang ako'y nabubuhay, sapagka't aking ginawa itong kasuklamsuklam sa buong Israel. 32 Bukod dito'y sinabi ng nasa bayan na walang pokpok sa pintuang-bayan, sapagka't siya'y nanggaling sa ibang dako, at naupo sandali sa pintuang-bayan. 33 At inisip ko na walang nakakaalam na ako ay nakipagtipan sa kanya. 34 At pagkatapos nito ay pumunta kami sa Ehipto kay Joseph, dahil sa taggutom. 35 At ako ay apatnapu't anim na taon, at pitumpu't tatlong taon akong nanirahan sa Egipto. KABANATA 3 1 At ngayon, iniuutos ko sa inyo, aking mga anak, dinggin ninyo si Judah na inyong ama, at tuparin ang aking mga salita upang isagawa ang lahat ng mga ordenansa ng Panginoon, at sundin ang mga utos ng Diyos. 2 At huwag kayong lumakad ayon sa inyong mga pita, ni sa mga haka-haka ng inyong mga pagiisip sa pagmamataas ng puso; at huwag niyong ipagmalaki ang mga gawa at lakas ng inyong kabataan, sapagkat ito rin ay masama sa paningin ng Panginoon. 3 Yamang ako rin naman ay nagmapuri na sa mga digmaan ay walang mukha ng magandang babae ang nakaakit sa akin kailan man, at sinaway ko si Reuben na aking kapatid tungkol kay Bilha, na asawa ng aking ama, ang mga espiritu ng paninibugho at ng pakikiapid ay naghanda laban sa akin, hanggang sa ako'y sumiping kay Bathshua na Canaanite, at si Tamar, na napangasawa ng aking mga anak. 4 Sapagka't sinabi ko sa aking biyenan, Ako ay sasangguni sa aking ama, at sa gayo'y kukunin ko ang iyong anak na babae. 5 At ayaw niya ngunit ipinakita niya sa akin ang isang walang limitasyong limpak ng ginto para sa kanyang anak na babae; dahil siya ay isang hari. 6 At pinalamutian niya siya ng ginto at mga perlas, at pinabuhusan siya ng alak para sa amin sa piging na may kagandahan ng mga babae. 7 At inilihis ng alak ang aking mga mata, at binulag ng kasiyahan ang aking puso. 8 At ako ay nagkagusto at sumiping sa kaniya, at ako ay lumabag sa utos ng Panginoon at sa utos ng aking mga ama, at siya ay aking kinuha upang maging asawa. 9 At ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa imahinasyon ng aking puso, yamang wala akong kagalakan sa kanyang mga anak. 10 At ngayon, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, huwag malasing sa alak; sapagkat inilalayo ng alak ang isip mula sa katotohanan, at nagbibigay-inspirasyon sa pagnanasa ng kalibugan, at umaakay sa mga mata sa kamalian. 11 Sapagka't ang espiritu ng pakikiapid ay may alak bilang isang ministro upang magbigay kasiyahan sa pag- iisip; sapagka't inaalis din ng dalawang ito ang pag-iisip ng tao. 12 Sapagkat kung ang isang tao ay umiinom ng alak sa pagkalasing, ito ay gumugulo sa pag-iisip ng maruruming pag-iisip na humahantong sa pakikiapid, at pinapainit ang katawan sa pagkakaisa sa laman; at kung ang pagkakataon ng pita ay naroroon, siya ay gumagawa ng kasalanan, at hindi nahihiya. 13 Ganyan ang lasing na tao, mga anak ko; sapagkat siya na lasing ay hindi gumagalang sa sinuman. 14 Sapagka't, narito, ako'y iniligaw din, na anopa't hindi ako nahiya sa karamihan sa bayan, na sa harap ng mga mata ng lahat ay lumiko ako kay Tamar, at ako'y gumawa ng malaking kasalanan, at aking inilantad ang takip sa kahihiyan ng aking mga anak. 15 Pagkatapos kong makainom ng alak ay hindi ko iginalang ang utos ng Diyos, at kinuha ko ang isang babae ng Canaan upang maging asawa. 16 Sapagkat nangangailangan ng labis na paghuhusga ang taong umiinom ng alak, mga anak ko; at narito ang pagpapasya sa pag-inom ng alak, ang isang tao ay maaaring uminom hangga't pinapanatili niya ang kahinhinan. 17 Ngunit kung siya ay lumampas sa hangganang ito, ang diwa ng panlilinlang ay umaatake sa kanyang isipan, at pinagagawa nito ang lasing na magsalita ng marumi, at lumabag at hindi mahiya, kundi magyabang sa kanyang kahihiyan, at ituring ang kanyang sarili na marangal. 18 Siya na gumagawa ng pakikiapid ay hindi nakakaalam kapag siya ay nagdurusa ng kawalan, at hindi nahihiya kapag inilagay sa kahihiyan. 19 Sapagkat kahit na ang isang tao ay isang hari at nakikiapid, siya ay tinanggalan ng kanyang pagkahari sa pamamagitan ng pagiging alipin ng pakikiapid, gaya ko rin na nagdusa. 20 Sapagka't ibinigay ko ang aking tungkod, sa makatuwid baga'y ang katibayan ng aking lipi; at ang aking pamigkis, iyon ay, ang aking kapangyarihan; at
  • 5. ang aking diadema, iyon ay, ang kaluwalhatian ng aking kaharian. 21 At sa katunayan, nagsisi ako sa mga bagay na ito; alak at laman ay hindi ako kumain hanggang sa aking pagtanda, ni nakakita man ako ng anumang kagalakan. 22 At ipinakita sa akin ng anghel ng Dios na ang mga babae ay maghahari sa hari at sa pulubi magpakailanman. 23 At sa hari ay inaalis nila ang kanyang kaluwalhatian, at mula sa matapang na tao ang kanyang lakas, at mula sa pulubi maging yaong maliit na siyang tirahan ng kanyang karalitaan. 24 Pagmasdan, kung gayon, aking mga anak, ang tamang limitasyon sa alak; sapagka't mayroong apat na masasamang espiritu -- ng kalibugan, ng mainit na pagnanasa, ng kahalayan, ng maruming kita. 25 Kung umiinom kayo ng alak sa kagalakan, maging mahinhin kayo sa pagkatakot sa Diyos. 26 Sapagka't kung sa inyong kagalakan ay humiwalay ang pagkatakot sa Dios, ang pagkalasing ay babangon at ang kawalanghiyaan ay magnanakaw. 27 Ngunit kung gusto ninyong mamuhay nang matino ay huwag nang hipuin ang alak, baka kayo ay magkasala sa mga salita ng pagkagalit, at sa mga pakikipag-away at paninirang-puri, at mga paglabag sa mga kautusan ng Diyos, at kayo ay mapahamak bago ang inyong panahon. 28 Bukod dito, inihahayag ng alak ang mga hiwaga ng Diyos at ng mga tao, maging kung paanong inihayag ko rin ang mga kautusan ng Diyos at ang mga hiwaga ni Jacob na aking ama sa babaeng Canaanite na si Bathshua, na iniutos ng Diyos na huwag kong ihayag. 29 At ang alak ay sanhi kapwa ng digmaan at kaguluhan. 30 At ngayon, iniuutos ko sa inyo, mga anak ko, na huwag magmahal ng pera, ni tumingin sa kagandahan ng kababaihan; dahil alang-alang sa pera at kagandahan ay naligaw ako kay Bathshua na Canaanite. 31 Sapagkat alam ko na dahil sa dalawang bagay na ito ay mahuhulog ang aking lahi sa kasamaan. 32 Sapagka't maging ang mga matatalinong tao sa aking mga anak na lalaki ay kanilang sisirain, at babawasan ang kaharian ng Judah, na ibinigay sa akin ng Panginoon dahil sa aking pagsunod sa aking ama. 33 Sapagkat hindi ako kailanman nagdulot ng kalungkutan kay Jacob, na aking ama; sapagka't ang lahat ng bagay na anuman ang iniutos niya ay ginawa ko. 34 At pinagpala ako ni Isaac, ang ama ng aking ama, na maging hari sa Israel, at pinagpala pa ako ni Jacob sa katulad na paraan. 35 At alam ko na mula sa akin ay itatatag ang kaharian. 36 At alam ko kung anong mga kasamaan ang gagawin ninyo sa mga huling araw. 37 Mag-ingat, samakatwid, mga anak ko, sa pakikiapid, at pag-ibig sa salapi, at dinggin ninyo si Judah na inyong ama. 38 Sapagka't ang mga bagay na ito ay umaalis sa batas ng Diyos, at binubulag ang hilig ng kaluluwa, at nagtuturo ng pagmamataas, at hindi pinahihintulutan ang isang tao na magkaroon ng habag sa kanyang kapwa. 39 Kanilang inaagawan ang kaniyang kaluluwa ng lahat na kabutihan, at pinipighati siya ng mga pagpapagal at mga kabagabagan, at inaalis ang tulog sa kaniya, at nilalamon ang kaniyang laman. 40 At siya ay humahadlang sa mga hain ng Diyos; at hindi niya naaalaala ang pagpapala ng Diyos, hindi siya nakikinig sa isang propeta kapag siya ay nagsasalita, at nagagalit sa mga salita ng kabanalan. 41 Sapagkat siya ay alipin ng dalawang magkasalungat na pagnanasa, at hindi makasunod sa Diyos, sapagkat binulag nila ang kanyang kaluluwa, at siya ay lumalakad sa araw gaya ng sa gabi. 42 Aking mga anak, ang pag-ibig sa salapi ay humahantong sa pagsamba sa mga diyus-diyosan; sapagka't, kapag naliligaw sa pamamagitan ng salapi, pinapangalanan ng mga tao bilang mga diyos ang mga hindi mga diyos, at ito ay nagiging sanhi ng pagkabaliw sa mayroon nito. 43 Para sa kapakanan ng pera nawalan ako ng aking mga anak, at kung hindi sa aking pagsisisi, at ang aking kahihiyan, at ang mga panalangin ng aking ama ay tinanggap, namatay na sana ako nang walang anak. 44 Nguni't ang Dios ng aking mga magulang ay naawa sa akin, sapagka't ginawa ko ito sa kamangmangan. 45 At binulag ako ng prinsipe ng panlilinlang, at nagkasala ako bilang tao at bilang laman, na napinsala sa pamamagitan ng mga kasalanan; at natutunan ko ang sarili kong kahinaan habang iniisip ang sarili ko na hindi magagapi. 46 Alamin, samakatwid, mga anak ko, na dalawang espiritu ang naghihintay sa tao—ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng panlilinlang. 47 At nasa gitna ang diwa ng pang-unawa ng pag-iisip, kung saan ito ay nararapat na bumaling saan man nito naisin. 48 At ang mga gawa ng katotohanan at ang mga gawa ng panlilinlang ay nakasulat sa puso ng mga tao, at bawat isa sa kanila ay alam ng Panginoon. 49 At walang panahon kung kailan maikukubli ang mga gawa ng tao; sapagka't sa puso mismo ay isinulat sa harap ng Panginoon. 50 At ang espiritu ng katotohanan ay nagpapatotoo sa lahat ng bagay, at inaakusahan ang lahat; at ang makasalanan ay nasusunog ng kaniyang sariling puso, at hindi maitaas ang kaniyang mukha sa hukom. KABANATA 4 1 At ngayon, mga anak ko, iniuutos ko sa inyo, ibigin ninyo si Levi, upang kayo'y manatili, at huwag mangagpakataas ng inyong sarili laban sa kaniya, baka kayo'y lubos na mapahamak. 2 Sapagkat sa akin ay ibinigay ng Panginoon ang kaharian, at sa kanya ang pagkasaserdote, at Kanyang inilagay ang kaharian sa ilalim ng pagkasaserdote. 3 Sa akin ay ibinigay niya ang mga bagay sa lupa; sa kanya ang mga bagay sa langit. 4 Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayundin ang pagkasaserdote ng Diyos ay mas mataas kaysa sa makalupang kaharian, maliban kung ito ay bumagsak sa pamamagitan ng kasalanan mula sa Panginoon at pinangungunahan ng makalupang kaharian.
  • 6. 5 Sapagkat sinabi sa akin ng anghel ng Panginoon: Pinili siya ng Panginoon kaysa sa iyo, upang lumapit sa Kanya, at kumain ng Kanyang hapag at ihandog sa Kanya ang mga unang bunga ng mga piling bagay ng mga anak ni Israel; ngunit ikaw ay magiging hari ni Jacob. 6 At ikaw ay mapapabilang sa kanila na parang dagat. 7 Sapagka't kung paanong sa dagat, ang matuwid at di- matuwid ay inaalon, ang iba'y binihag samantalang ang iba'y yumaman, gayon din ang bawa't lahi ng mga tao ay sasa iyo: ang iba'y maghihirap, madadalang bihag, at ang iba'y yayaman sa pamamagitan ng pagsamsam sa pag-aari ng iba. 8 Sapagka't ang mga hari ay magiging parang mga halimaw sa dagat. 9 Kanilang lalamunin ang mga tao na parang mga isda: ang mga anak na lalake at babae ng mga malaya ay kanilang aalipinin; bahay, lupain, kawan, pera ay kanilang samsamin: 10 At sa laman ng marami ay papakainin nila ng mali ang mga uwak at ang mga ibon (cranes); at sila ay susulong sa kasamaan sa kasakiman na mayabang, at magkakaroon ng mga huwad na propeta tulad ng bagyo, at kanilang uusigin ang lahat ng mabubuting tao. 11 At ang Panginoon ay magdadala sa kanila ng mga dibisyon sa isa't isa. 12 At magkakaroon ng patuloy na mga digmaan sa Israel; at sa mga tao ng ibang lahi ay magwawakas ang aking kaharian, hanggang sa dumating ang kaligtasan ng Israel. 13 Hanggang sa pagpapakita ng Dios ng katuwiran, upang si Jacob, at ang lahat ng mga Gentil ay makapagpahinga sa kapayapaan. 14 At kaniyang iingatan ang kapangyarihan ng aking kaharian magpakailan man; sapagka't pinaalam sa akin ng Panginoon na may pangako na hindi niya sisirain ang kaharian sa aking binhi magpakailan man. 15 Ngayon ako ay may labis na kalungkutan, aking mga anak, dahil sa inyong kahalayan at pangkukulam, at mga pagsamba sa diyus-diyosan na inyong gagawin laban sa kaharian, na sumusunod sa kanila na may mga espiritista, manghuhula, at mga demonyo ng kamalian. 16 At inyong gagawin ang inyong mga anak na babae na mga mang-aawit at mga pokpok, at kayo'y makikihalubilo sa mga kasuklamsuklam ng mga Gentil. 17 Dahil sa mga bagay na iyon, dadalhin kayo ng Panginoon sa taggutom at salot, kamatayan at tabak, pananakit ng mga kaaway, at panlalait ng mga kaibigan, pagpatay sa mga anak, panggagahasa sa mga asawang babae, pagnanakaw ng mga ari-arian, pagsunog sa templo ng Diyos, ang pagkawasak ng lupain, ang pagkaalipin sa inyong sarili sa mga Gentil. 18 At gagawin nila ang ilan sa inyo na mga eunuch para sa kanilang mga asawa. 19 Hanggang sa dalawin kayo ng Panginoon, kapag kayo ay nagsisi nang may sakdal na puso at lumakad sa lahat ng Kanyang mga utos, at itinaas niya kayo mula sa pagkabihag sa gitna ng mga Gentil. 20 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay lilitaw sa iyo ang isang bituin mula kay Jacob sa kapayapaan, 21 At ang isang tao ay sisikat mula sa aking binhi, gaya ng araw ng katuwiran, 22 Lumalakad na kasama ng mga anak ng tao sa kaamuan at katuwiran; 23 At walang kasalanang masusumpungan sa kanya. 24 At ang langit ay mabubuksan sa kanya, upang ibuhos ang espiritu, maging ang pagpapala ng Banal na Ama; at ibubuhos Niya ang espiritu ng biyaya sa inyo; 25 At kayo ay magiging mga anak niya sa katotohanan, at kayo ay lalakad sa Kanyang mga utos na una at huli. 26 Kung magkagayo'y magliliwanag ang setro ng aking kaharian; at mula sa inyong ugat ay lilitaw ang isang tangkay; at mula rito ay tutubo ang tungkod ng katuwiran sa mga Gentil, upang hatulan at iligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. 27 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay babangon sina Abraham at Isaac at Jacob tungo sa buhay; at ako at ang aking mga kapatid ay magiging mga pinuno ng mga tribo ng Israel: 28 Si Levi ang una, ako ang ikalawa, si Joseph ang ikatlo, si Benjamin ang ikaapat, si Simeon ang ikalima, si Issachar ang ikaanim, at gayon ang lahat sa pagkakasunud-sunod. 29 At pinagpala ng Panginoon si Levi, at ang Anghel ng Presensya, ako; ang mga kapangyarihan ng kaluwalhatian, si Simeon; ang langit, si Reuben; ang lupa, si Issachar; ang dagat, si Zebulon; ang mga bundok, si Joseph; ang tabernakulo, si Benjamin; ang luminaries, si Dan; ang Eden, si Naphtali; ang araw, si Gad; ang buwan, si Asher. 30 At kayo ay magiging mga tao ng Panginoon, at magkakaroon ng isang wika; at hindi magkakaroon doon ng espiritu ng panlilinlang ni Beliar, sapagkat siya ay itatapon sa apoy magpakailanman. 31 At sila na namatay sa dalamhati ay babangon sa kagalakan, at sila na mga dukha para sa Panginoon ay gagawing mayaman, at sila na mga pinatay para sa Panginoon ay magigising sa buhay. 32 At ang mga usa ni Jacob ay tatakbo sa kagalakan, at ang mga agila ng Israel ay lilipad sa kagalakan; at luluwalhatiin ng lahat ng mga tao ang Panginoon magpakailanman. 33 Sundin, samakatwid, mga anak ko, ang lahat ng batas ng Panginoon, sapagkat may pag-asa para sa lahat nilang humahawak sa Kanyang mga daan. 34 At sinabi niya sa kanila, Narito, ako'y namamatay sa harap ng inyong mga mata sa araw na ito, isang daan at labing siyam na taong gulang. 35 Huwag akong ilibing ninuman sa mamahaling damit, ni buksan ang aking puson, sapagkat ito ang gagawin ng mga hari; at dalhin niyo ako sa Hebron kasama niyo. 36 At si Judah, nang masabi niya ang mga bagay na ito, ay nakatulog; at ginawa ng kaniyang mga anak ang ayon sa lahat ng kaniyang iniutos sa kanila, at inilibing nila siya sa Hebron, na kasama ng kaniyang mga magulang.