SlideShare a Scribd company logo
ద ఎపిస్ ఆఫ
ఇగ్నేష ట ద
ఫిలడెే్ఫ
1 వ అధ్ేా
1 థియోఫ అన కూ పిలువ ఇగ్నేఫ, ఆసియన
ఫిలడెియ ఉన్ దేన తండ్ మరి మన డ్రభన యేడుే్ చర్చ;
దేన పంం, దేన సఖ్తయ స్ోంర ఉం్, మన డ్రే యొక వంంయ
ఎ్్పు సంతనష
్ , ఆేన పననర్నం ద్వ అన్ దేత
నోరనే్ు్న: మన శా్తవన మరి నిక్ంొవన యేడుే్ ోొ ్
ంయ
నన లందనం చే్ు్న. ఆనందం; డ్ర్చంే వన బిష, మరి
అతనత ఉన్ డపరిసనబ మరి యేడుే్ మనే్ డ్రోం
నేయంచు్న డొనబత ఐొ్తత ఉంట; అతన తన ్వడరతర ద్వ తన
స్ంత ేర్నతోం స్ోంర స్ో్ూ
ప డ.
2 ుా తడసన ఏ బిష మయ ఆ గ్్ ్రచో్న పందడ, తన లిబ రా,
మను్ి ద్వ లద ల్ో ్వన ుర్త రా. అయర తండ్రన దేన
మరి మన డ్రభన యేడుే్ డ్మ ద్వ.
3 నన ఎలర యతర్న్ ఆవాత్ న; అతన తన మనం ద్వ వర ల్ో ్వన
మసిత ఇతని ొంట ఎాకల చేయిడ. ఎంాొంట అతన ఆజ్ిా
తగనవడ, దన తయిా వీ లంపం.
4 రేన ు ఆతర దేన ్సబ అతన మనే్న అత్ంత సంతిషర
భవంిిన్ం, అం అన్ ధోరషియ ఫిలంతషరన మరి
్రిోూషరన ఉండనన తడసినన; ిర్ స్ోత్ం, అభనే నం్
వషచ ్
, మరి సజల దేన యొక అన్ నేండతీ డ్రోం.
5 రేన విల మరి సత్ష యొక పిబి; విజని మరి తప్డ
సద
ద ంరి నం్ పరరం్; అయర మ ర్ర ఉన్ చస మన గొఱిలె
వంు్ంిాన.
6 అనొ తవడే నమరదగనవర అనపంే తప్డ ఆనందంత దేన
మోరంయ ్నుర్వరన ుందిర తేావ్రయ. రన సమరమయ వరచ
చో దోొా.
7 రుపట యే ధరంచన చెప మడొిా దోంర ఉంెం్; ఎంాొంట
అలంపం తండ్ తస రా. నన మ మధ్ ఏదు విజనన ొనగు్న
అన రా, రా అన్ ోరి స్చచత.
8 ఎంాొంట, దేనచ, యేడుే్ా సంుంాంేనంతమంం కూ తమ
బిర్ ఉు్న. మరి ఎంతమంం ్శ్ర్్ంత చర్ యొక ఐొ్తయచ మరగ
లత
్ త, వన కూ యే డ్రోం జవంచూనచ దేన సలాిర
ఉంటన.
9 సహదనలవ, మసరా్; చర్య విది తచ్ ల్చ ్
న ఎలరు
అనసరస్, అతన దేన వా్నచ వోేి రా. ఎలరు ఏదు ఇతో
అభడపిన్ అనసరంేనసబయర, అతన డుే్ యొక అభనేత
ఏుివంచడ.
10 రేన ఒక వధవన ్వడతవన ంల్సమవధనయ పి్ంింవిన
మ డ్ేత్ష చిష.
11 ఎంాొంట మన డ్రభన యేడుే్ ఒొకవ; మరి అతన ోొ ్
ం యొక
ఐొ్తయ ఒొ ొప్; ఒొ ుడిపం;
12 అలగ ఒొ బిష, అతన డపసిస్ మరి డొనబ ు తప సలాి
ఉు్న;
అధ్ేా 2
1 ు సదనలవ, మ ్సబ ుాన్ డ్మ నన్ మరంత పదదంర చే్ంం;
మరి మయ గ్్ ఆనందన్ ొడగ ఉన్ంాన, నన యమరడ్ డ్మదం
నం్ ోకంచూనచ డ్ేమ్ే్ు్న; లద నన రా, యే డుే్; వరయ
నన ుంాంచు్ ఉు్న, ఇంర బధి మోరంయ ఉన్ంాన నన మరంత
ిే్డుు్న.
2 అయర దేనచ మ డపో్న నన్ ్రినూ్న చే్ంం, దేన దేత
ుా కటయంచు్న ఆ భరన్ నన పందయిన: డుే్ మంతనచ
ేవో్ా పరరలెం; మరి చర్ యొక డపరిస్చ సంుంాంే
అపస్ిిా.
3 డ్లొ ్
ిన కూ డ్యద
ద ం, ఎంాొంట వన కూ మనిన ేవో్
భపా న్పంిన, మరి డుే్స న్కష
్ మరి ఆేనన
ఆశంిన.
4 యేడుే్ ఐొ్తయ ోకం్ుూ
ప ోన కూ వా్సంిన. ్వడత
పనుిర, డ్యంచుెటనచ అన్ి, మరి ఆా్వ్నచ యని్న;
5 యేడుే్ నం్ తా్ం పంంన వన, మరి మన ఉమర్ న్ాీ
యొక ేవో్య ెచకంచుూ
ప న.
6 అయర ఎలరు మా యాి ధోరశశత్ న్ డ్ొపస్, అతన మస
వనొం్. ఎంాొంట, ేన్మ పంంన ల్చ ్ నం్ డుే్ సద
ద ంరన్
పందెం ఉత్మం, లన ల్చ ్నం్ జూయజం పందెం ొంట.
7 అయర ఒొరదదన రా, మరొన రా డుే్ యేన గర్ మట
బ ెాంట,
అవ మనుి ్నబ మడత్ డవేు్న చనరయనవర తరోొ ేి్ిర,
సమాిర ుా అనపత
్ య.
8 రేన ఈ యొప వజ యొక ాిట ొ్ిన మరి ఉి్ినం్
పరరం్; ఏ సమేంయోు అతన ాిచ ్
త అీేరేుెాంూ
ఉంెటనచ, మన మ దతతత్ంయ చిబర ఉంటన. రా అవిొ ్
హతదేంత అందర ొడస ఒక చపచ ోం్.
9 మరి నన మ ్సబ మంే మనత్కన ొడగ ఉు్నన మరి మయ
ఎలరు ుహోంయంర లద ల్చ ్
యతంర గ్్ర చప్ాన అలరాం లదన ు
దేవూ ే్మే్ు్న, నన అతనచ ఎాకల లద తాకల.
10 మరి నన ఎలరత సంభనంిం, అం వరచ ల్మతొంర తకర
మోకెదన నన ంనాంోు్న.
11 ా్వనతోంర ిందన నన్ మసగంేన్్పు, ఆతర దేన నం్
లే్నంాన మసరలా. ఎంాొంట అం ఎొక్ నం్ లే్ంు మరి
ఎొక్చ వడ్ంు దనచ తిే మరి హతదే ోహత్ిన ఖం్ే్ంం.
12 నన మ మధ్ ఉన్ప్డ ఏూ్న; నన బయ రోర మట
బ ూన: బిష,
మరి డపసిస్ మరి డొనబా ిజన.
13 మ మధ్ వాే విజనన ఊహంే నన ఇల మట
బ ూనన ిందన
అనాు్న.
14 అయర ఎలర నయత్ష నన ఏ మను్న నం్ ఏమ తడేనోబ
ుంాంచు్ ఉు్ం ఆేన ుా తక. రా ఆతర ఇల చప్ంం: బిష
లాంూ ఏమ చేలాద:
15 మ ా్విన దేన ఆిిిర ఉంచం్: ఐొ్తన డ్యంచం్;
పరరే వభరి; డుే్ తన తండ్న అనసరంేనటబ ఆేనన
అనసరంచం్.
16 రుపట నన ులర, ఐొ్తత క్న ల్చ ్
ల చశన. విజన మరి
ం్ం ఉన్చస దేడ నలసంచడ.
17 అయర ్శ్ర్్్్న వోందరా, వన దేన ఐొ్తా, బిష కన్ిక
మరగ లస్ డ్రే ాయత
్ డ.
18 యేడుే్ ొత్స నన నషరుు్న, ఆేన యమరడ్ అన్ ుంధి
నం్ వ్పత
్ డ.
19 అయన్్పు, మన గెలి లిబ ఏమ చేలదదన, డుే్ షచని
డ్రోం చేలదదన నన యమరడ్ డరత్హే్ు్న.
20 ఎ౦ాొ౦ట ి౦తమ౦ం చ్్వ్ే లర౦ే నన వు్న. ఇం అసలన
వపయ డవేు్ర త్్, అం ేవో్య డవేు్ందన నన నమరన.
మరి నన చప్నప్డ, ఇం డవేు్ంం; వన తమ చ్రయన
రిియ తమ షంా ఉన్దనచ సమధనం ఇి్న.
21 రా ుా యేడుే్ డ్్ంచంయన అన్ చ్రన తరోొ ొసటూిా
ుాిర ఉు్డ; ఆ నిక్ంొవన తరోొ ేి్ి, అతన శిల, మరి
మోీం, మరి పననర్నం మరి అతన ద్వ ఉన్ వశ్సంత పో;
మ డపో్ని ద్వ నన సమర్ంచుూిన ంనాంోు్న.
22 ిజాి మంేవన; అయర అత్ంత ్వడతవన ిార అత్ంత
డ్ిేవనం. మరి దేన ోహత్ి ఎలరచ మడత్ అ్్గంచుూ
ప య.
23 ఆేన తండ్ తిప; దన ద్వ అడబిష, ఇత్ా, ింక,
డ్లొ ్
ిందర డ్రశత
్ న. అలగ అపస్ిి, మరి చర్.
24 మరి ఇలా్ దేన ఐొ్తా సంుంాంేనవ. అయర ేవో్య ిన్
ఉు్య. అన్ ఇతో ్ంపిి ొంట దనయ ఏయ ఉంం; అవ, మన
ోాాషన డ్రభన యేడుే్ రపన్, ఆేన అభనే మరి
పననర్నం.
25 ఎంాొంట డపేవన డ్లొ ్
ి అతనన షేత
్ న; రన ేవో్ అనం
అవామ యొక ్రిోూత. మన దతతత్ంత వా్సస్ అందర ొడస
మంేవన.
అధ్ేా 3
1 ఇప్డ సరియ ఉన్ అంమయొే చర్ విినిస్, మ డపో్ని
ద్వ మరి యేడుే్య మన దన ్సబ ొడగ ఉన్ డ్లి ద్వ అం
శంమత ఉందన ుా చ్్ు్ంం. దేన వేబరర అొక్చ వ్బూనచ
ింతమంం డొన్ నేయంచెం దేన చర్ర మన అేుంం; వన
ొడసనప్డ ఆేన వరత సంతనంే, దేన ుమన్ మహమ్నత
్ డ.
2 యేడుే్నంా ఆ ల్చ ్ ధన్డ, అోలంప ్రచో్ా అన్ెన
ొనగనుడన; మరి మన కూ మహమ్ోచుెరన.
3 ఇప్డ మన ఇిట్్ర, దేన ొత్ ంసం మన దన్ చేెం అతధ్ం
రా; ఇతో పనల చర్ి కూ వరన ్ంపయ, ింతమంం బిపబ,
ింతమంం ిాని మరి డొనబ.
4 అత్ంత ియ్వన ల్చ ్ అయన సడసి డొక ఫయ లరంే, అతన
ఇ్్పు దేన వొ్ంయ ుా ్రచో్ చే్ు్డ: అరారడేక చంంన
్ేస్ ొడస, సరి నం్ కూ నన్ అనసరంేన ఏకొ మంే ల్చ ్
,
అతన జవతం లరంే రా: ఇవ మ లరంే కూ తా్ం చ్్ం్.
5 మరి డ్రే యమరడ్ అంగొరంేనోబ మన వపన స్ొరంేనంాా
నన మ ంసం దేనచ ొతతజ్తి తిపుు్న. అయర వరన
అగోల్రేన వరచ యేడుే్ ొత్ ద్వ ాయంచుడన రొ.
6 డతేసబ ఉన్ సహదని స్చచంద సంస్ మా లందుి
తడేిస్ ంం: ఎఫే మరి సరవ్యన వరచ గోవో్ం ుత ొడస
్ం్ు్న కడోఫ ద్వ నన ఇప్డ డవత్ న.
7 మన డ్రభన యేడుే్ వరన ఘన్ోిరొ; ఎలరయ వన మంసష,
మరి ఆతర మరి ఆతర రం్ంపయ న్కత
్ న; వశ్సంయ, డ్మయ,
ఐొ్తయ. డుే్ యేయ వీకి మన తధోీ న్ాీ.

More Related Content

Similar to Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Telugu - Second and Third John.pdf
Telugu - Second and Third John.pdfTelugu - Second and Third John.pdf
Telugu - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu - Prayer of Azariah.pdf
Telugu - Prayer of Azariah.pdfTelugu - Prayer of Azariah.pdf
Telugu - Prayer of Azariah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu - Testament of Gad.pdf
Telugu - Testament of Gad.pdfTelugu - Testament of Gad.pdf
Telugu - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu - 2nd Esdras.pdf
Telugu - 2nd Esdras.pdfTelugu - 2nd Esdras.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu - Testament of Judah.pdf
Telugu - Testament of Judah.pdfTelugu - Testament of Judah.pdf
Telugu - Testament of Judah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God isనిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
Teacher
 
నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!
నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!
నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!
Teacher
 
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
Teacher
 
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptxదుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
Teacher
 
Telugu bible unicode
Telugu bible  unicodeTelugu bible  unicode
Telugu bible unicodeArabBibles
 
ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి
sumanwww
 
50 skils
50 skils50 skils
50 skils
Teacher
 
fasting in ramadan
fasting in ramadan fasting in ramadan
fasting in ramadan
Teacher
 
Yevaree daiva dootalu
Yevaree daiva dootaluYevaree daiva dootalu
Yevaree daiva dootalu
Teacher
 
colors definition
colors definition colors definition
colors definition
Teacher
 
Telugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Telugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfTelugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Telugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
నేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడనునేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడను
johnbabuballa
 

Similar to Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Telugu - Second and Third John.pdf
Telugu - Second and Third John.pdfTelugu - Second and Third John.pdf
Telugu - Second and Third John.pdf
 
Telugu - Prayer of Azariah.pdf
Telugu - Prayer of Azariah.pdfTelugu - Prayer of Azariah.pdf
Telugu - Prayer of Azariah.pdf
 
Telugu - Testament of Gad.pdf
Telugu - Testament of Gad.pdfTelugu - Testament of Gad.pdf
Telugu - Testament of Gad.pdf
 
Telugu - 2nd Esdras.pdf
Telugu - 2nd Esdras.pdfTelugu - 2nd Esdras.pdf
Telugu - 2nd Esdras.pdf
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Telugu - Testament of Judah.pdf
Telugu - Testament of Judah.pdfTelugu - Testament of Judah.pdf
Telugu - Testament of Judah.pdf
 
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God isనిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
 
నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!
నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!
నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!
 
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
 
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptxదుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
 
Telugu bible unicode
Telugu bible  unicodeTelugu bible  unicode
Telugu bible unicode
 
ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి
 
50 skils
50 skils50 skils
50 skils
 
Eesya vasyopanishad
Eesya vasyopanishadEesya vasyopanishad
Eesya vasyopanishad
 
fasting in ramadan
fasting in ramadan fasting in ramadan
fasting in ramadan
 
Yevaree daiva dootalu
Yevaree daiva dootaluYevaree daiva dootalu
Yevaree daiva dootalu
 
colors definition
colors definition colors definition
colors definition
 
Telugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Telugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfTelugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Telugu - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
నేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడనునేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడను
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

 • 1. ద ఎపిస్ ఆఫ ఇగ్నేష ట ద ఫిలడెే్ఫ 1 వ అధ్ేా 1 థియోఫ అన కూ పిలువ ఇగ్నేఫ, ఆసియన ఫిలడెియ ఉన్ దేన తండ్ మరి మన డ్రభన యేడుే్ చర్చ; దేన పంం, దేన సఖ్తయ స్ోంర ఉం్, మన డ్రే యొక వంంయ ఎ్్పు సంతనష ్ , ఆేన పననర్నం ద్వ అన్ దేత నోరనే్ు్న: మన శా్తవన మరి నిక్ంొవన యేడుే్ ోొ ్ ంయ నన లందనం చే్ు్న. ఆనందం; డ్ర్చంే వన బిష, మరి అతనత ఉన్ డపరిసనబ మరి యేడుే్ మనే్ డ్రోం నేయంచు్న డొనబత ఐొ్తత ఉంట; అతన తన ్వడరతర ద్వ తన స్ంత ేర్నతోం స్ోంర స్ో్ూ ప డ. 2 ుా తడసన ఏ బిష మయ ఆ గ్్ ్రచో్న పందడ, తన లిబ రా, మను్ి ద్వ లద ల్ో ్వన ుర్త రా. అయర తండ్రన దేన మరి మన డ్రభన యేడుే్ డ్మ ద్వ. 3 నన ఎలర యతర్న్ ఆవాత్ న; అతన తన మనం ద్వ వర ల్ో ్వన మసిత ఇతని ొంట ఎాకల చేయిడ. ఎంాొంట అతన ఆజ్ిా తగనవడ, దన తయిా వీ లంపం. 4 రేన ు ఆతర దేన ్సబ అతన మనే్న అత్ంత సంతిషర భవంిిన్ం, అం అన్ ధోరషియ ఫిలంతషరన మరి ్రిోూషరన ఉండనన తడసినన; ిర్ స్ోత్ం, అభనే నం్ వషచ ్ , మరి సజల దేన యొక అన్ నేండతీ డ్రోం. 5 రేన విల మరి సత్ష యొక పిబి; విజని మరి తప్డ సద ద ంరి నం్ పరరం్; అయర మ ర్ర ఉన్ చస మన గొఱిలె వంు్ంిాన. 6 అనొ తవడే నమరదగనవర అనపంే తప్డ ఆనందంత దేన మోరంయ ్నుర్వరన ుందిర తేావ్రయ. రన సమరమయ వరచ చో దోొా. 7 రుపట యే ధరంచన చెప మడొిా దోంర ఉంెం్; ఎంాొంట అలంపం తండ్ తస రా. నన మ మధ్ ఏదు విజనన ొనగు్న అన రా, రా అన్ ోరి స్చచత. 8 ఎంాొంట, దేనచ, యేడుే్ా సంుంాంేనంతమంం కూ తమ బిర్ ఉు్న. మరి ఎంతమంం ్శ్ర్్ంత చర్ యొక ఐొ్తయచ మరగ లత ్ త, వన కూ యే డ్రోం జవంచూనచ దేన సలాిర ఉంటన. 9 సహదనలవ, మసరా్; చర్య విది తచ్ ల్చ ్ న ఎలరు అనసరస్, అతన దేన వా్నచ వోేి రా. ఎలరు ఏదు ఇతో అభడపిన్ అనసరంేనసబయర, అతన డుే్ యొక అభనేత ఏుివంచడ. 10 రేన ఒక వధవన ్వడతవన ంల్సమవధనయ పి్ంింవిన మ డ్ేత్ష చిష. 11 ఎంాొంట మన డ్రభన యేడుే్ ఒొకవ; మరి అతన ోొ ్ ం యొక ఐొ్తయ ఒొ ొప్; ఒొ ుడిపం; 12 అలగ ఒొ బిష, అతన డపసిస్ మరి డొనబ ు తప సలాి ఉు్న; అధ్ేా 2 1 ు సదనలవ, మ ్సబ ుాన్ డ్మ నన్ మరంత పదదంర చే్ంం; మరి మయ గ్్ ఆనందన్ ొడగ ఉన్ంాన, నన యమరడ్ డ్మదం నం్ ోకంచూనచ డ్ేమ్ే్ు్న; లద నన రా, యే డుే్; వరయ నన ుంాంచు్ ఉు్న, ఇంర బధి మోరంయ ఉన్ంాన నన మరంత ిే్డుు్న. 2 అయర దేనచ మ డపో్న నన్ ్రినూ్న చే్ంం, దేన దేత ుా కటయంచు్న ఆ భరన్ నన పందయిన: డుే్ మంతనచ ేవో్ా పరరలెం; మరి చర్ యొక డపరిస్చ సంుంాంే అపస్ిిా. 3 డ్లొ ్ ిన కూ డ్యద ద ం, ఎంాొంట వన కూ మనిన ేవో్ భపా న్పంిన, మరి డుే్స న్కష ్ మరి ఆేనన ఆశంిన. 4 యేడుే్ ఐొ్తయ ోకం్ుూ ప ోన కూ వా్సంిన. ్వడత పనుిర, డ్యంచుెటనచ అన్ి, మరి ఆా్వ్నచ యని్న; 5 యేడుే్ నం్ తా్ం పంంన వన, మరి మన ఉమర్ న్ాీ యొక ేవో్య ెచకంచుూ ప న. 6 అయర ఎలరు మా యాి ధోరశశత్ న్ డ్ొపస్, అతన మస వనొం్. ఎంాొంట, ేన్మ పంంన ల్చ ్ నం్ డుే్ సద ద ంరన్ పందెం ఉత్మం, లన ల్చ ్నం్ జూయజం పందెం ొంట. 7 అయర ఒొరదదన రా, మరొన రా డుే్ యేన గర్ మట బ ెాంట, అవ మనుి ్నబ మడత్ డవేు్న చనరయనవర తరోొ ేి్ిర, సమాిర ుా అనపత ్ య. 8 రేన ఈ యొప వజ యొక ాిట ొ్ిన మరి ఉి్ినం్ పరరం్; ఏ సమేంయోు అతన ాిచ ్ త అీేరేుెాంూ ఉంెటనచ, మన మ దతతత్ంయ చిబర ఉంటన. రా అవిొ ్ హతదేంత అందర ొడస ఒక చపచ ోం్. 9 మరి నన మ ్సబ మంే మనత్కన ొడగ ఉు్నన మరి మయ ఎలరు ుహోంయంర లద ల్చ ్ యతంర గ్్ర చప్ాన అలరాం లదన ు దేవూ ే్మే్ు్న, నన అతనచ ఎాకల లద తాకల. 10 మరి నన ఎలరత సంభనంిం, అం వరచ ల్మతొంర తకర మోకెదన నన ంనాంోు్న. 11 ా్వనతోంర ిందన నన్ మసగంేన్్పు, ఆతర దేన నం్ లే్నంాన మసరలా. ఎంాొంట అం ఎొక్ నం్ లే్ంు మరి ఎొక్చ వడ్ంు దనచ తిే మరి హతదే ోహత్ిన ఖం్ే్ంం. 12 నన మ మధ్ ఉన్ప్డ ఏూ్న; నన బయ రోర మట బ ూన: బిష, మరి డపసిస్ మరి డొనబా ిజన. 13 మ మధ్ వాే విజనన ఊహంే నన ఇల మట బ ూనన ిందన అనాు్న. 14 అయర ఎలర నయత్ష నన ఏ మను్న నం్ ఏమ తడేనోబ ుంాంచు్ ఉు్ం ఆేన ుా తక. రా ఆతర ఇల చప్ంం: బిష లాంూ ఏమ చేలాద: 15 మ ా్విన దేన ఆిిిర ఉంచం్: ఐొ్తన డ్యంచం్; పరరే వభరి; డుే్ తన తండ్న అనసరంేనటబ ఆేనన అనసరంచం్. 16 రుపట నన ులర, ఐొ్తత క్న ల్చ ్ ల చశన. విజన మరి ం్ం ఉన్చస దేడ నలసంచడ. 17 అయర ్శ్ర్్్్న వోందరా, వన దేన ఐొ్తా, బిష కన్ిక మరగ లస్ డ్రే ాయత ్ డ. 18 యేడుే్ ొత్స నన నషరుు్న, ఆేన యమరడ్ అన్ ుంధి నం్ వ్పత ్ డ. 19 అయన్్పు, మన గెలి లిబ ఏమ చేలదదన, డుే్ షచని డ్రోం చేలదదన నన యమరడ్ డరత్హే్ు్న. 20 ఎ౦ాొ౦ట ి౦తమ౦ం చ్్వ్ే లర౦ే నన వు్న. ఇం అసలన వపయ డవేు్ర త్్, అం ేవో్య డవేు్ందన నన నమరన. మరి నన చప్నప్డ, ఇం డవేు్ంం; వన తమ చ్రయన రిియ తమ షంా ఉన్దనచ సమధనం ఇి్న. 21 రా ుా యేడుే్ డ్్ంచంయన అన్ చ్రన తరోొ ొసటూిా ుాిర ఉు్డ; ఆ నిక్ంొవన తరోొ ేి్ి, అతన శిల, మరి మోీం, మరి పననర్నం మరి అతన ద్వ ఉన్ వశ్సంత పో; మ డపో్ని ద్వ నన సమర్ంచుూిన ంనాంోు్న. 22 ిజాి మంేవన; అయర అత్ంత ్వడతవన ిార అత్ంత డ్ిేవనం. మరి దేన ోహత్ి ఎలరచ మడత్ అ్్గంచుూ ప య. 23 ఆేన తండ్ తిప; దన ద్వ అడబిష, ఇత్ా, ింక, డ్లొ ్ ిందర డ్రశత ్ న. అలగ అపస్ిి, మరి చర్. 24 మరి ఇలా్ దేన ఐొ్తా సంుంాంేనవ. అయర ేవో్య ిన్ ఉు్య. అన్ ఇతో ్ంపిి ొంట దనయ ఏయ ఉంం; అవ, మన ోాాషన డ్రభన యేడుే్ రపన్, ఆేన అభనే మరి పననర్నం. 25 ఎంాొంట డపేవన డ్లొ ్ ి అతనన షేత ్ న; రన ేవో్ అనం అవామ యొక ్రిోూత. మన దతతత్ంత వా్సస్ అందర ొడస మంేవన. అధ్ేా 3 1 ఇప్డ సరియ ఉన్ అంమయొే చర్ విినిస్, మ డపో్ని ద్వ మరి యేడుే్య మన దన ్సబ ొడగ ఉన్ డ్లి ద్వ అం శంమత ఉందన ుా చ్్ు్ంం. దేన వేబరర అొక్చ వ్బూనచ ింతమంం డొన్ నేయంచెం దేన చర్ర మన అేుంం; వన ొడసనప్డ ఆేన వరత సంతనంే, దేన ుమన్ మహమ్నత ్ డ. 2 యేడుే్నంా ఆ ల్చ ్ ధన్డ, అోలంప ్రచో్ా అన్ెన ొనగనుడన; మరి మన కూ మహమ్ోచుెరన. 3 ఇప్డ మన ఇిట్్ర, దేన ొత్ ంసం మన దన్ చేెం అతధ్ం రా; ఇతో పనల చర్ి కూ వరన ్ంపయ, ింతమంం బిపబ, ింతమంం ిాని మరి డొనబ. 4 అత్ంత ియ్వన ల్చ ్ అయన సడసి డొక ఫయ లరంే, అతన ఇ్్పు దేన వొ్ంయ ుా ్రచో్ చే్ు్డ: అరారడేక చంంన ్ేస్ ొడస, సరి నం్ కూ నన్ అనసరంేన ఏకొ మంే ల్చ ్ , అతన జవతం లరంే రా: ఇవ మ లరంే కూ తా్ం చ్్ం్. 5 మరి డ్రే యమరడ్ అంగొరంేనోబ మన వపన స్ొరంేనంాా నన మ ంసం దేనచ ొతతజ్తి తిపుు్న. అయర వరన అగోల్రేన వరచ యేడుే్ ొత్ ద్వ ాయంచుడన రొ. 6 డతేసబ ఉన్ సహదని స్చచంద సంస్ మా లందుి తడేిస్ ంం: ఎఫే మరి సరవ్యన వరచ గోవో్ం ుత ొడస ్ం్ు్న కడోఫ ద్వ నన ఇప్డ డవత్ న. 7 మన డ్రభన యేడుే్ వరన ఘన్ోిరొ; ఎలరయ వన మంసష, మరి ఆతర మరి ఆతర రం్ంపయ న్కత ్ న; వశ్సంయ, డ్మయ, ఐొ్తయ. డుే్ యేయ వీకి మన తధోీ న్ాీ.