SlideShare a Scribd company logo
Ko e tohi ʻa Ignatius ki
he Philadelphians
VAHE 1
1 Ignatius, ʻa ia ʻoku ui foki ko Teophorus, ki he siasi ʻo e ʻOtua ko e Tamai,
pea mo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻa ia ʻoku ʻi Filatelafia ʻi ʻEsia; ʻa ia kuo
ne maʻu ʻa e ʻaloʻofa, kuo tuʻu maʻu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua, mo fiefia ʻo
taʻengata ʻi he holi ʻa hotau ʻEiki, pea kuo fakahoko ia ʻi he ʻaloʻofa kakato ʻi
heʻene toetuʻu: ʻA ia ʻoku ou feʻofoʻofani foki mo au ʻi he taʻataʻa ʻo Sisu
Kalaisi, ʻa ia ko ʻetau fiefia taʻengata mo taʻe hano mele; tautautefito kapau
ʻoku nau uouangataha mo e pisope, pea mo kinautolu ʻoku ʻiate ia, pea mo e
kau tikoni kuo fakanofo ʻo fakatatau ki he fakakaukau ʻa Sisu Kalaisi; ʻa ia
kuó ne nofoʻia ʻo fakatatau ki hono finangalo ʻoʻoná ʻi he mālohi kotoa pē ʻi
hono Laumālie Māʻoniʻoní:
2 ʻA ia ko e pīsope ʻoku ou ʻilo naʻá ne maʻu ʻa e fuʻu ngāue lahi ko iá ʻiate
kimoutolu, kae ʻikai meiate ia, pe ʻi he tangatá, pe mei he nāunau taʻeʻaongá;
ka ʻi he ʻofa ʻa e ʻOtua ko e Tamaí, mo hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí.
3 ʻOku ou tanganeʻia ʻi he fakafeʻunga pē ʻo ʻene ngāué; ʻa ia ʻoku ne lava ʻi
heʻene fakalongolongo ʻo fai ha meʻa lahi ange ʻi he niʻihi kehe ʻaki ʻenau lea
taʻeʻaonga kotoa pe. He ʻoku ne feʻunga mo e ngaahi fekau, ʻo hange ko e
haʻape ki hono ngaahi meʻalea.
4 Ko ia ʻoku mahuʻingaʻia lahi taha ai ʻa hoku laumālié ʻi hono ʻatamaí ki he
ʻOtuá, ʻi heʻene ʻiloʻi ʻe fanafanau ia ʻi he anga-māʻoniʻoni kotoa pē, pea
haohaoa; fonu ʻi he tuʻu maʻu, tauʻataina mei he holi, pea fakatatau ki he
ngaahi meʻa kotoa pe ʻa e ʻOtua moʻui.
5 Ko ia, ʻo hangē ko ʻene hoko ko e fānau ʻi he māmá mo e moʻoní
fakatouʻosi; hola mei he ngaahi mavahevahe mo e ngaahi tokāteline halá; ka
ko e potu ʻoku ʻi ai homou tauhí, ʻoku mou muimui ki ai ʻo hangē ko e fanga
sipí.
6 He ʻoku tokolahi ʻa e fanga ulofi ʻoku hangē ʻoku nau taau ke tui ʻaki ʻa e
faʻiteliha loí ʻoku nau taki pōpula ʻa kinautolu ʻoku lele ʻi he hala ʻo e ʻOtuá;
ka ʻe ʻikai te nau maʻu ha potu ʻi he feituʻu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻá.
7 Ko ia ke ke fakaʻehiʻehi mei he fanga kiʻi ʻakau iiki kovi ʻa ia ʻoku ʻikai
kofu ʻaki ʻe Sīsuú; koeʻuhi he ʻoku ʻikai ko e ngoueʻanga ia ʻa e Tamai. ʻOku
ʻikai pehē kuó u maʻu ha mavahevahe ʻiate kimoutolu, ka ko e faʻahinga
kotoa pē ʻo e maʻá.
8 He ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻo e ʻOtuá, pea mo Sīsū Kalaisí, ʻoku nau
kau foki mo ʻenau pīsopé. Pea ko kinautolu kotoa pē ʻe foki mai ʻi he
fakatomalá ki he uouangataha ʻo e siasí, ʻe hoko foki ʻa kinautolú ni ko e kau
tamaioʻeiki ʻa e ʻOtuá, koeʻuhi ke nau moʻui ʻo fakatatau kia Sīsū.
9 ʻE kāinga, ʻoua naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolu; kapau ʻe muimui ha taha ʻiate ia
ʻokú ne māvahevahe ʻi he siasí, ʻe ʻikai te ne maʻu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá.
Kapau ʻe ʻaʻeva ha taha ʻi ha toe fakakaukau kehe, ʻoku ʻikai ke ne tui ki he
holi ʻa Kalaisi.
10 Ko ia, tuku ke hoko ia ko hoʻomou feinga ke maʻu kotoa ʻa e ngaahi meʻa
maʻoniʻoni tatau.
11 He ʻoku taha pē ʻa e kakano ʻo hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí; pea ko e ipu ʻe
taha ʻi he fāitaha ʻi hono totó; ʻolita ʻe taha;
12 Pea hangē ko ia ʻoku ʻi ai ha pīsope ʻe taha, fakataha mo ʻene kau tīkoní,
pea mo e kau tīkoní ko hoku kaungā-tamaioʻeiki: koeʻuhí ko ia, ko ia kotoa pē
ʻoku mou faí, ke mou fai ia ʻo fakatatau ki he finangalo ʻo e ʻOtuá.
VAHE 2
1 ʻE hoku ngaahi tokoua, ʻoku hanga ʻe he ʻofa ʻoku ou maʻu kiate kimoutolú
ʻo ngaohi au ke u toe lahi ange; pea ʻi heʻeku maʻu ha fiefia lahi ʻiate
kimoutolú, ʻoku ou feinga ai ke maluʻi ʻa kimoutolu mei he fakatuʻutāmakí;
pe ko au, ka ko Sīsū Kalaisi; ʻa ia ʻoku ou haʻi ai ʻoku ou manavasiʻi lahi ange,
ʻo hange pe ko ʻeku ʻi he hala ki he faingataʻaʻia.
2 Ka ʻe hanga ʻe hoʻo lotu ki he ʻOtuá ʻo ngaohi au ke u haohaoa, koeʻuhí ke
u lava ʻo maʻu ʻa e tufakanga ko iá, ʻa ia ʻoku ʻomi kiate au ʻe he ʻaloʻofa ʻa e
ʻOtuá: Ke u lau ʻa e Ongoongoleleí ki he kakano ʻo Kalaisí; pea ki he kau
ʻAposetoló ki he kau ʻaposetolo kimuʻa ʻi he siasí.
3 Tau ʻofa foki ʻi he kau palōfitá, ʻo hangē ko ʻenau tataki ʻa kitautolu ki he
Ongoongoleleí, mo e ʻamanaki lelei ʻia Kalaisí, mo ʻamanaki atu kiate ia.
4 ʻA ia naʻa nau tui foki naʻe fakamoʻui ʻa kinautolu ʻi he uouangataha ʻa Sīsū
Kalaisí; ʻo nau hoko ko e kau tangata māʻoniʻoni, ʻoku taau ke ʻofaʻi, mo ofo;
5 Kuo nau maʻu ha fakamoʻoni meia Sīsū Kalaisi, pea ʻoku lau fakataha
kinautolu mo e Ongoongolelei ʻo ʻetau ʻamanaki leleí.
6 Ka ʻo kapau ʻe malanga ʻaki ʻe ha taha ʻa e fono faka-Siú kiate kimoutolu,
ʻoua ʻe tokanga kiate ia; he ʻoku lelei ange ke maʻu ʻa e tokāteline ʻa Kalaisí
mei ha taha kuo kamu, ʻi he lotu faka-Siú mei ha taha ʻoku ʻikai kamu.
7 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai lau ʻe ha taha ʻo kau kia Kalaisi Sīsū, ʻoku hangē kiate
au ko e ngaahi maka fakamanatu mo e ngaahi fonualoto ʻo e maté, ʻa ia kuo
tohi ai ʻa e ngaahi hingoa pē ʻo e tangatá.
8 Ko ia ke ke hola mei he ngaahi faiva kovi mo e ngaahi tauhele ʻa e pilinisi
ʻo e māmani ko ʻení; telia naʻa ʻi ai ha taimi ʻe ngaohikovia ai ʻa kimoutolu ʻe
heʻene kākaá ʻoku mou fakaʻau ʻo momoko ʻi hoʻomou manavaʻofá. Ka mou
fakataha kotoa mai ki he feituʻu tatau mo ha loto kakato.
9 Pea ʻoku ou tāpuakiʻi ʻa hoku ʻOtuá koeʻuhi ke u maʻu ha konisēnisi lelei
kiate kimoutolu, pea ke ʻoua naʻa ʻi ai ha taha ʻiate kimoutolu ke ne pōlepole
fakahāhā pe fakafoʻituitui, kuó u sinó ʻi ha meʻa lahi pe siʻisiʻi kiate ia.
10 Pea ʻoku ou fakaʻamu kiate kinautolu kotoa kuó u talanoa mo iá, ke ʻoua
naʻa hoko ia ko ha fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki kinautolu.
11 He neongo kuo mei kākaaʻi au ʻe ha niʻihi ʻo fakatatau ki he kakanó, ka ko
e laumālié, ʻa ia ʻoku mei he ʻOtuá, ʻoku ʻikai kākaaʻi ia; he ʻokú ne ʻafioʻi ʻa
e potu ʻoku haʻu ki aí mo e potu ʻoku ʻalu ki aí, pea valokiʻi ʻa e ngaahi meʻa
lilo ʻo e lotó.
12 Naʻá ku tangi lolotonga ʻeku ʻi homou lotolotongá; Naʻá ku lea leʻo lahi ai:
ʻalu ki he pīsopé, pea ki he kau tīkoní, pea ki he kau tīkoní.
13 Ko ʻeni naʻe pehē ʻe he niʻihi naʻá ku lea ʻaki ʻeni ʻo hangē ko ʻeku
mamata ki he mavahevahe ʻe hoko mai ʻi homou lotolotongá.
14 Ka ko ʻeku fakamoʻoní ia koeʻuhí ko kinautolu ʻoku ou haʻi aí, pea ʻoku
ʻikai te u ʻilo ha meʻa ʻe taha mei ha tangata. Ka naʻe lea ʻa e Laumālié ʻo
pehē: ʻOua naʻá ke fai ha meʻa taʻe kau ai ʻa e pīsopé:
15 Tauhi homou sinó ke hoko ko e temipale ʻo e ʻOtuá: ʻOfa ʻi he
uouangataha; Hola mei he mavahevahe; Hoko ko e kau muimui ʻo Kalaisi, ʻo
hangē ko ʻene Tamaí.
16 Ko ia naʻá ku fai ʻa e meʻa naʻe hoko kiate aú, ʻo hangē ko e tangata naʻe
kau ki he uouangatahá. He ko e potu ʻoku ʻi ai ʻa e mavahevahe mo e houhaú,
ʻoku ʻikai ʻafio ai ʻa e ʻOtuá.
17 Ka ʻoku fakamolemoleʻi ʻe he ʻEikí ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku fakatomalá,
ʻo kapau te nau foki ki he uouangataha ʻa e ʻOtuá, pea ki he fakataha alēlea ʻa
e pīsopé.
18 He ʻoku ou falala ki he ʻaloʻofa ʻa Sīsū Kalaisí te ne fakatauʻatāinaʻi ʻa
kimoutolu mei he haʻi kotoa pē.
19 Ka ʻoku ou naʻinaʻi atu kiate kimoutolu ke ʻoua naʻa mou fai ha meʻa ʻi he
fekeʻikeʻí, kae fakatatau pē ki he fakahinohino ʻa Kalaisí.
20 Koeʻuhí he kuó u fanongo ʻi ha niʻihi ʻoku pehē; kapau he ʻikai ke u maʻu
ia ʻi he ngaahi tatau totonú, he ʻikai ke u tui ʻe tohi ia ʻi he Ongoongoleleí.
Pea ʻi heʻeku pehē, Kuo tohí; naʻa nau tali ʻa e meʻa naʻe toka ʻi muʻa ʻiate
kinautolu ʻi heʻenau ngaahi tatau kuo fakakeheʻi.
21 Ka kiate au, ko Sīsū Kalaisi ʻoku ʻikai ko e ngaahi maka fakamanatu taʻe-
faʻa-ʻauʻauhá ʻi he māmaní; fakataha mo e ngaahi maka fakamanatu taʻe hano
mele, ʻa hono kolosi, mo e pekia, mo e toetuʻu, pea mo e tui ʻoku ʻiate ia; ʻa
ia ʻoku ou fakaʻamu, ʻi hoʻomou ngaahi lotu, ke fakatonuhiaʻi.
22 Ko e moʻoni ʻoku lelei ʻa e kau taulaʻeikí; ka ʻoku lelei ange ʻa e
Taulaʻeiki Lahi kuo fakatukupaaʻi ki ai ʻa e Māʻoniʻoni ʻo e Ngaahi
Māʻoniʻoní; pea ko ia toko taha pē kuo tuku ki ai ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e
ʻOtuá.
23 Ko e matapā ia ʻo e Tamaí; ʻa ia ʻoku hū ki ai ʻa ʻĒpalahame, mo ʻAisake,
mo Sēkope, mo e kau palōfita kotoa pē; pea pehe ki he kau ʻAposetolo, pea
mo e Siasi.
24 Pea ʻoku tupu mei he ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻa e uouangataha ʻa ia ʻoku
mei he ʻOtuá. ʻOku ʻi ai ha niʻihi ʻo e Ongoongolelei. ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻo
maʻolunga ange ia ʻi he ngaahi kuonga fakakosipeli kehe kotoa pe; ʻa ia, ko e
ha mai ʻa hotau Fakamoʻui, ko e ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻa ʻene holi mo e
toetuʻu.
25 He naʻe ʻuhinga kiate ia ʻa e kau palōfita ʻofeiná; ka ko e ongoongoleleí ʻa
e haohaoa ʻo e taʻe-faʻa-ʻauʻauhá. Ko ia ʻoku lelei ʻa e fakataha kotoa pē, ʻo
kapau ʻoku mou tui ki he manavaʻofá.
VAHE 3
1 Ko ʻeni ko e meʻa ki he siasi ʻo ʻAniteoke ʻa ia ʻoku ʻi Sīliá, he kuo fakahā
mai kiate au ʻi hoʻomou ngaahi lotú mo e loto ʻa ia ʻoku mou maʻu ki aí ʻia
Sīsū Kalaisí, ʻoku ʻi he melino; te ke hoko ko e siasi ʻo e ʻOtuá, ke fakanofo
ha tīkoni ke ʻalu atu kiate kinautolu ʻo hoko ko e fakafofonga ʻo e ʻOtuá;
koeʻuhí ke ne fiefia fakataha mo kinautolu ʻ i he taimi ʻ oku nau fakataha aí,
pea fakalāngilangiʻi ʻ a e huafa ʻ o e ʻ Otuá.
2 ʻOku monūʻia ʻa e tangata ko ia ʻia Sīsū Kalaisí, ʻa ia ʻe ʻiloʻi ʻokú ne taau
mo ha ngāue pehē; pea ʻe fakalāngilangiʻi foki mo kimoutolu.
3 Ko ʻeni kapau te mou loto ki ai, ʻoku ʻikai taʻemalava ke mou fai ʻeni
koeʻuhi ko e ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá; ʻo hange foki ko hono fekauʻi atu kinautolu
ʻe he ngaahi Siasi neighbouring kehe, ko ha kau pisope ʻe niʻihi, kau
taulaʻeiki mo e kau tikoni.
4 Pea hangē ko Filio ko e tīkoni ʻo Kilikiá, ko ha tangata moʻui taau ʻaupito,
ʻokú ne kei ngāue pē kiate au ʻi he folofola ʻa e ʻOtuá: fakataha mo Rheus ʻo
ʻAgathopolis, ko ha tokotaha lelei makehe, ʻa ia naʻe muimui ʻiate au mei
Sīlia, ʻo ʻikai kau ki heʻene moʻuí: ʻOku fakamoʻoni foki ʻa kinautolu ni kiate
kimoutolu.
5 Pea ʻoku ou fakafetaʻi au ki he ʻOtuá koeʻuhí ko kimoutolu ʻoku mou maʻu
iá ʻo hangē ko hono tali ʻa kimoutolu ʻe he ʻEikí. Ka kiate kinautolu ʻoku
taʻefakalāngilangiʻi kinautolú, ʻofa ke fakamolemoleʻi ʻa kinautolu ʻi he
ʻaloʻofa ʻa Sīsū Kalaisí.
6 ʻOku fakaʻapaʻapa atu kiate kimoutolu ʻa e ʻofa faka-Kalaisi ʻa e kāinga
ʻoku ʻi Taloá: ʻa ia ʻoku ou tohi mei ai he taimí ni ʻe Burrhus, ʻa ia naʻe
fekauʻi mai mo au ʻe he niʻihi ʻo ʻEfesō mo Sīmaná, ke fakaʻapaʻapaʻi.
7 ʻOfa ke fakaʻapaʻapaʻi kinautolu ʻe hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí; ʻa ia ʻoku
nau ʻamanaki lelei ki aí, ʻi he kakanó, mo e laumālié fakatouʻosi, mo e
laumālié; ʻi he tui, ʻi he ʻofa, ʻi he uouangataha. Nofo ā ʻia Kalaisi Sīsū ko
ʻetau ʻamanaki angamahení.

More Related Content

Similar to Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfTongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Judith.pdf
Tongan - Judith.pdfTongan - Judith.pdf
Tongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Tongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfTongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Tongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Tobit.pdf
Tongan - Tobit.pdfTongan - Tobit.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfTongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
TONGAN - JUDE.pdf
TONGAN - JUDE.pdfTONGAN - JUDE.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdfTongan - Testament of Dan.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Testament of Issachar.pdf
Tongan - Testament of Issachar.pdfTongan - Testament of Issachar.pdf
Tongan - Testament of Issachar.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Book of Baruch.pdf
Tongan - Book of Baruch.pdfTongan - Book of Baruch.pdf
Tongan - Book of Baruch.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - 1st Maccabees.pdf
Tongan - 1st Maccabees.pdfTongan - 1st Maccabees.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdfTongan - Testament of Gad.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Testament of Judah.pdf
Tongan - Testament of Judah.pdfTongan - Testament of Judah.pdf
Tongan - Testament of Judah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Testament of Asher.pdf
Tongan - Testament of Asher.pdfTongan - Testament of Asher.pdf
Tongan - Testament of Asher.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan - Philemon.pdf
Tongan - Philemon.pdfTongan - Philemon.pdf
Tongan - 2nd Maccabees.pdf
Tongan - 2nd Maccabees.pdfTongan - 2nd Maccabees.pdf
Tongan - First Esdras.pdf
Tongan - First Esdras.pdfTongan - First Esdras.pdf
Tongan - Susanna.pdf
Tongan - Susanna.pdfTongan - Susanna.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfTongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfTongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tongan - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
Tongan - Judith.pdf
Tongan - Judith.pdfTongan - Judith.pdf
Tongan - Judith.pdf
 
Tongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Tongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfTongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Tongan - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Tongan - Tobit.pdf
Tongan - Tobit.pdfTongan - Tobit.pdf
Tongan - Tobit.pdf
 
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfTongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Tongan - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
TONGAN - JUDE.pdf
TONGAN - JUDE.pdfTONGAN - JUDE.pdf
TONGAN - JUDE.pdf
 
Tongan - Testament of Dan.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdfTongan - Testament of Dan.pdf
Tongan - Testament of Dan.pdf
 
Tongan - Testament of Issachar.pdf
Tongan - Testament of Issachar.pdfTongan - Testament of Issachar.pdf
Tongan - Testament of Issachar.pdf
 
Tongan - Book of Baruch.pdf
Tongan - Book of Baruch.pdfTongan - Book of Baruch.pdf
Tongan - Book of Baruch.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Tongan.pdf
 
Tongan - 1st Maccabees.pdf
Tongan - 1st Maccabees.pdfTongan - 1st Maccabees.pdf
Tongan - 1st Maccabees.pdf
 
Tongan - Testament of Gad.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdfTongan - Testament of Gad.pdf
Tongan - Testament of Gad.pdf
 
Tongan - Testament of Judah.pdf
Tongan - Testament of Judah.pdfTongan - Testament of Judah.pdf
Tongan - Testament of Judah.pdf
 
Tongan - Testament of Asher.pdf
Tongan - Testament of Asher.pdfTongan - Testament of Asher.pdf
Tongan - Testament of Asher.pdf
 
Tongan - Philemon.pdf
Tongan - Philemon.pdfTongan - Philemon.pdf
Tongan - Philemon.pdf
 
Tongan - 2nd Maccabees.pdf
Tongan - 2nd Maccabees.pdfTongan - 2nd Maccabees.pdf
Tongan - 2nd Maccabees.pdf
 
Tongan - First Esdras.pdf
Tongan - First Esdras.pdfTongan - First Esdras.pdf
Tongan - First Esdras.pdf
 
Tongan - Susanna.pdf
Tongan - Susanna.pdfTongan - Susanna.pdf
Tongan - Susanna.pdf
 
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfTongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Tongan - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Recently uploaded

The Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdf
The Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdfThe Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdf
The Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdf
AstroAnuradha
 
Seminar on Music on the Liturgy Parish .pptx
Seminar on Music on the Liturgy Parish .pptxSeminar on Music on the Liturgy Parish .pptx
Seminar on Music on the Liturgy Parish .pptx
lexielhyn
 
Chandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon God
Chandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon GodChandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon God
Chandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon God
Exotic India
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Symbolic Whispers
 
Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31
Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31
Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31
JL de Belen
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
deerfootcoc
 
Sanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu Expert
Sanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu ExpertSanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu Expert
Sanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu Expert
Sanatan Vastu
 
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
heartfulness
 
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptxLesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Celso Napoleon
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Darul Amal Chishtia
 
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Cometan
 

Recently uploaded (12)

The Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdf
The Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdfThe Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdf
The Vulnerabilities of Individuals Born Under Swati Nakshatra.pdf
 
Seminar on Music on the Liturgy Parish .pptx
Seminar on Music on the Liturgy Parish .pptxSeminar on Music on the Liturgy Parish .pptx
Seminar on Music on the Liturgy Parish .pptx
 
Chandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon God
Chandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon GodChandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon God
Chandra Dev: Unveiling the Mystery of the Moon God
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
 
Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31
Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31
Trusting God's Providence | Verse: Romans 8: 28-31
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
 
Sanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu Expert
Sanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu ExpertSanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu Expert
Sanatan Vastu | Experience Great Living | Vastu Expert
 
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
 
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptxLesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
 
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
 

Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ko e tohi ʻa Ignatius ki he Philadelphians VAHE 1 1 Ignatius, ʻa ia ʻoku ui foki ko Teophorus, ki he siasi ʻo e ʻOtua ko e Tamai, pea mo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻa ia ʻoku ʻi Filatelafia ʻi ʻEsia; ʻa ia kuo ne maʻu ʻa e ʻaloʻofa, kuo tuʻu maʻu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua, mo fiefia ʻo taʻengata ʻi he holi ʻa hotau ʻEiki, pea kuo fakahoko ia ʻi he ʻaloʻofa kakato ʻi heʻene toetuʻu: ʻA ia ʻoku ou feʻofoʻofani foki mo au ʻi he taʻataʻa ʻo Sisu Kalaisi, ʻa ia ko ʻetau fiefia taʻengata mo taʻe hano mele; tautautefito kapau ʻoku nau uouangataha mo e pisope, pea mo kinautolu ʻoku ʻiate ia, pea mo e kau tikoni kuo fakanofo ʻo fakatatau ki he fakakaukau ʻa Sisu Kalaisi; ʻa ia kuó ne nofoʻia ʻo fakatatau ki hono finangalo ʻoʻoná ʻi he mālohi kotoa pē ʻi hono Laumālie Māʻoniʻoní: 2 ʻA ia ko e pīsope ʻoku ou ʻilo naʻá ne maʻu ʻa e fuʻu ngāue lahi ko iá ʻiate kimoutolu, kae ʻikai meiate ia, pe ʻi he tangatá, pe mei he nāunau taʻeʻaongá; ka ʻi he ʻofa ʻa e ʻOtua ko e Tamaí, mo hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí. 3 ʻOku ou tanganeʻia ʻi he fakafeʻunga pē ʻo ʻene ngāué; ʻa ia ʻoku ne lava ʻi heʻene fakalongolongo ʻo fai ha meʻa lahi ange ʻi he niʻihi kehe ʻaki ʻenau lea taʻeʻaonga kotoa pe. He ʻoku ne feʻunga mo e ngaahi fekau, ʻo hange ko e haʻape ki hono ngaahi meʻalea. 4 Ko ia ʻoku mahuʻingaʻia lahi taha ai ʻa hoku laumālié ʻi hono ʻatamaí ki he ʻOtuá, ʻi heʻene ʻiloʻi ʻe fanafanau ia ʻi he anga-māʻoniʻoni kotoa pē, pea haohaoa; fonu ʻi he tuʻu maʻu, tauʻataina mei he holi, pea fakatatau ki he ngaahi meʻa kotoa pe ʻa e ʻOtua moʻui. 5 Ko ia, ʻo hangē ko ʻene hoko ko e fānau ʻi he māmá mo e moʻoní fakatouʻosi; hola mei he ngaahi mavahevahe mo e ngaahi tokāteline halá; ka ko e potu ʻoku ʻi ai homou tauhí, ʻoku mou muimui ki ai ʻo hangē ko e fanga sipí. 6 He ʻoku tokolahi ʻa e fanga ulofi ʻoku hangē ʻoku nau taau ke tui ʻaki ʻa e faʻiteliha loí ʻoku nau taki pōpula ʻa kinautolu ʻoku lele ʻi he hala ʻo e ʻOtuá; ka ʻe ʻikai te nau maʻu ha potu ʻi he feituʻu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻá. 7 Ko ia ke ke fakaʻehiʻehi mei he fanga kiʻi ʻakau iiki kovi ʻa ia ʻoku ʻikai kofu ʻaki ʻe Sīsuú; koeʻuhi he ʻoku ʻikai ko e ngoueʻanga ia ʻa e Tamai. ʻOku ʻikai pehē kuó u maʻu ha mavahevahe ʻiate kimoutolu, ka ko e faʻahinga kotoa pē ʻo e maʻá. 8 He ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻo e ʻOtuá, pea mo Sīsū Kalaisí, ʻoku nau kau foki mo ʻenau pīsopé. Pea ko kinautolu kotoa pē ʻe foki mai ʻi he fakatomalá ki he uouangataha ʻo e siasí, ʻe hoko foki ʻa kinautolú ni ko e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻOtuá, koeʻuhi ke nau moʻui ʻo fakatatau kia Sīsū. 9 ʻE kāinga, ʻoua naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolu; kapau ʻe muimui ha taha ʻiate ia ʻokú ne māvahevahe ʻi he siasí, ʻe ʻikai te ne maʻu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá. Kapau ʻe ʻaʻeva ha taha ʻi ha toe fakakaukau kehe, ʻoku ʻikai ke ne tui ki he holi ʻa Kalaisi. 10 Ko ia, tuku ke hoko ia ko hoʻomou feinga ke maʻu kotoa ʻa e ngaahi meʻa maʻoniʻoni tatau. 11 He ʻoku taha pē ʻa e kakano ʻo hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí; pea ko e ipu ʻe taha ʻi he fāitaha ʻi hono totó; ʻolita ʻe taha; 12 Pea hangē ko ia ʻoku ʻi ai ha pīsope ʻe taha, fakataha mo ʻene kau tīkoní, pea mo e kau tīkoní ko hoku kaungā-tamaioʻeiki: koeʻuhí ko ia, ko ia kotoa pē ʻoku mou faí, ke mou fai ia ʻo fakatatau ki he finangalo ʻo e ʻOtuá. VAHE 2 1 ʻE hoku ngaahi tokoua, ʻoku hanga ʻe he ʻofa ʻoku ou maʻu kiate kimoutolú ʻo ngaohi au ke u toe lahi ange; pea ʻi heʻeku maʻu ha fiefia lahi ʻiate kimoutolú, ʻoku ou feinga ai ke maluʻi ʻa kimoutolu mei he fakatuʻutāmakí; pe ko au, ka ko Sīsū Kalaisi; ʻa ia ʻoku ou haʻi ai ʻoku ou manavasiʻi lahi ange, ʻo hange pe ko ʻeku ʻi he hala ki he faingataʻaʻia. 2 Ka ʻe hanga ʻe hoʻo lotu ki he ʻOtuá ʻo ngaohi au ke u haohaoa, koeʻuhí ke u lava ʻo maʻu ʻa e tufakanga ko iá, ʻa ia ʻoku ʻomi kiate au ʻe he ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá: Ke u lau ʻa e Ongoongoleleí ki he kakano ʻo Kalaisí; pea ki he kau ʻAposetoló ki he kau ʻaposetolo kimuʻa ʻi he siasí. 3 Tau ʻofa foki ʻi he kau palōfitá, ʻo hangē ko ʻenau tataki ʻa kitautolu ki he Ongoongoleleí, mo e ʻamanaki lelei ʻia Kalaisí, mo ʻamanaki atu kiate ia. 4 ʻA ia naʻa nau tui foki naʻe fakamoʻui ʻa kinautolu ʻi he uouangataha ʻa Sīsū Kalaisí; ʻo nau hoko ko e kau tangata māʻoniʻoni, ʻoku taau ke ʻofaʻi, mo ofo; 5 Kuo nau maʻu ha fakamoʻoni meia Sīsū Kalaisi, pea ʻoku lau fakataha kinautolu mo e Ongoongolelei ʻo ʻetau ʻamanaki leleí. 6 Ka ʻo kapau ʻe malanga ʻaki ʻe ha taha ʻa e fono faka-Siú kiate kimoutolu, ʻoua ʻe tokanga kiate ia; he ʻoku lelei ange ke maʻu ʻa e tokāteline ʻa Kalaisí mei ha taha kuo kamu, ʻi he lotu faka-Siú mei ha taha ʻoku ʻikai kamu. 7 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai lau ʻe ha taha ʻo kau kia Kalaisi Sīsū, ʻoku hangē kiate au ko e ngaahi maka fakamanatu mo e ngaahi fonualoto ʻo e maté, ʻa ia kuo tohi ai ʻa e ngaahi hingoa pē ʻo e tangatá. 8 Ko ia ke ke hola mei he ngaahi faiva kovi mo e ngaahi tauhele ʻa e pilinisi ʻo e māmani ko ʻení; telia naʻa ʻi ai ha taimi ʻe ngaohikovia ai ʻa kimoutolu ʻe heʻene kākaá ʻoku mou fakaʻau ʻo momoko ʻi hoʻomou manavaʻofá. Ka mou fakataha kotoa mai ki he feituʻu tatau mo ha loto kakato. 9 Pea ʻoku ou tāpuakiʻi ʻa hoku ʻOtuá koeʻuhi ke u maʻu ha konisēnisi lelei kiate kimoutolu, pea ke ʻoua naʻa ʻi ai ha taha ʻiate kimoutolu ke ne pōlepole fakahāhā pe fakafoʻituitui, kuó u sinó ʻi ha meʻa lahi pe siʻisiʻi kiate ia. 10 Pea ʻoku ou fakaʻamu kiate kinautolu kotoa kuó u talanoa mo iá, ke ʻoua naʻa hoko ia ko ha fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki kinautolu. 11 He neongo kuo mei kākaaʻi au ʻe ha niʻihi ʻo fakatatau ki he kakanó, ka ko e laumālié, ʻa ia ʻoku mei he ʻOtuá, ʻoku ʻikai kākaaʻi ia; he ʻokú ne ʻafioʻi ʻa e potu ʻoku haʻu ki aí mo e potu ʻoku ʻalu ki aí, pea valokiʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e lotó. 12 Naʻá ku tangi lolotonga ʻeku ʻi homou lotolotongá; Naʻá ku lea leʻo lahi ai: ʻalu ki he pīsopé, pea ki he kau tīkoní, pea ki he kau tīkoní. 13 Ko ʻeni naʻe pehē ʻe he niʻihi naʻá ku lea ʻaki ʻeni ʻo hangē ko ʻeku mamata ki he mavahevahe ʻe hoko mai ʻi homou lotolotongá. 14 Ka ko ʻeku fakamoʻoní ia koeʻuhí ko kinautolu ʻoku ou haʻi aí, pea ʻoku ʻikai te u ʻilo ha meʻa ʻe taha mei ha tangata. Ka naʻe lea ʻa e Laumālié ʻo pehē: ʻOua naʻá ke fai ha meʻa taʻe kau ai ʻa e pīsopé: 15 Tauhi homou sinó ke hoko ko e temipale ʻo e ʻOtuá: ʻOfa ʻi he uouangataha; Hola mei he mavahevahe; Hoko ko e kau muimui ʻo Kalaisi, ʻo hangē ko ʻene Tamaí. 16 Ko ia naʻá ku fai ʻa e meʻa naʻe hoko kiate aú, ʻo hangē ko e tangata naʻe kau ki he uouangatahá. He ko e potu ʻoku ʻi ai ʻa e mavahevahe mo e houhaú, ʻoku ʻikai ʻafio ai ʻa e ʻOtuá. 17 Ka ʻoku fakamolemoleʻi ʻe he ʻEikí ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku fakatomalá, ʻo kapau te nau foki ki he uouangataha ʻa e ʻOtuá, pea ki he fakataha alēlea ʻa e pīsopé. 18 He ʻoku ou falala ki he ʻaloʻofa ʻa Sīsū Kalaisí te ne fakatauʻatāinaʻi ʻa kimoutolu mei he haʻi kotoa pē. 19 Ka ʻoku ou naʻinaʻi atu kiate kimoutolu ke ʻoua naʻa mou fai ha meʻa ʻi he fekeʻikeʻí, kae fakatatau pē ki he fakahinohino ʻa Kalaisí. 20 Koeʻuhí he kuó u fanongo ʻi ha niʻihi ʻoku pehē; kapau he ʻikai ke u maʻu ia ʻi he ngaahi tatau totonú, he ʻikai ke u tui ʻe tohi ia ʻi he Ongoongoleleí. Pea ʻi heʻeku pehē, Kuo tohí; naʻa nau tali ʻa e meʻa naʻe toka ʻi muʻa ʻiate kinautolu ʻi heʻenau ngaahi tatau kuo fakakeheʻi. 21 Ka kiate au, ko Sīsū Kalaisi ʻoku ʻikai ko e ngaahi maka fakamanatu taʻe- faʻa-ʻauʻauhá ʻi he māmaní; fakataha mo e ngaahi maka fakamanatu taʻe hano mele, ʻa hono kolosi, mo e pekia, mo e toetuʻu, pea mo e tui ʻoku ʻiate ia; ʻa ia ʻoku ou fakaʻamu, ʻi hoʻomou ngaahi lotu, ke fakatonuhiaʻi. 22 Ko e moʻoni ʻoku lelei ʻa e kau taulaʻeikí; ka ʻoku lelei ange ʻa e Taulaʻeiki Lahi kuo fakatukupaaʻi ki ai ʻa e Māʻoniʻoni ʻo e Ngaahi Māʻoniʻoní; pea ko ia toko taha pē kuo tuku ki ai ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá. 23 Ko e matapā ia ʻo e Tamaí; ʻa ia ʻoku hū ki ai ʻa ʻĒpalahame, mo ʻAisake, mo Sēkope, mo e kau palōfita kotoa pē; pea pehe ki he kau ʻAposetolo, pea mo e Siasi. 24 Pea ʻoku tupu mei he ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻa e uouangataha ʻa ia ʻoku mei he ʻOtuá. ʻOku ʻi ai ha niʻihi ʻo e Ongoongolelei. ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻo maʻolunga ange ia ʻi he ngaahi kuonga fakakosipeli kehe kotoa pe; ʻa ia, ko e ha mai ʻa hotau Fakamoʻui, ko e ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻa ʻene holi mo e toetuʻu. 25 He naʻe ʻuhinga kiate ia ʻa e kau palōfita ʻofeiná; ka ko e ongoongoleleí ʻa e haohaoa ʻo e taʻe-faʻa-ʻauʻauhá. Ko ia ʻoku lelei ʻa e fakataha kotoa pē, ʻo kapau ʻoku mou tui ki he manavaʻofá. VAHE 3 1 Ko ʻeni ko e meʻa ki he siasi ʻo ʻAniteoke ʻa ia ʻoku ʻi Sīliá, he kuo fakahā mai kiate au ʻi hoʻomou ngaahi lotú mo e loto ʻa ia ʻoku mou maʻu ki aí ʻia Sīsū Kalaisí, ʻoku ʻi he melino; te ke hoko ko e siasi ʻo e ʻOtuá, ke fakanofo ha tīkoni ke ʻalu atu kiate kinautolu ʻo hoko ko e fakafofonga ʻo e ʻOtuá; koeʻuhí ke ne fiefia fakataha mo kinautolu ʻ i he taimi ʻ oku nau fakataha aí, pea fakalāngilangiʻi ʻ a e huafa ʻ o e ʻ Otuá. 2 ʻOku monūʻia ʻa e tangata ko ia ʻia Sīsū Kalaisí, ʻa ia ʻe ʻiloʻi ʻokú ne taau mo ha ngāue pehē; pea ʻe fakalāngilangiʻi foki mo kimoutolu. 3 Ko ʻeni kapau te mou loto ki ai, ʻoku ʻikai taʻemalava ke mou fai ʻeni koeʻuhi ko e ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá; ʻo hange foki ko hono fekauʻi atu kinautolu ʻe he ngaahi Siasi neighbouring kehe, ko ha kau pisope ʻe niʻihi, kau taulaʻeiki mo e kau tikoni. 4 Pea hangē ko Filio ko e tīkoni ʻo Kilikiá, ko ha tangata moʻui taau ʻaupito, ʻokú ne kei ngāue pē kiate au ʻi he folofola ʻa e ʻOtuá: fakataha mo Rheus ʻo ʻAgathopolis, ko ha tokotaha lelei makehe, ʻa ia naʻe muimui ʻiate au mei Sīlia, ʻo ʻikai kau ki heʻene moʻuí: ʻOku fakamoʻoni foki ʻa kinautolu ni kiate kimoutolu. 5 Pea ʻoku ou fakafetaʻi au ki he ʻOtuá koeʻuhí ko kimoutolu ʻoku mou maʻu iá ʻo hangē ko hono tali ʻa kimoutolu ʻe he ʻEikí. Ka kiate kinautolu ʻoku taʻefakalāngilangiʻi kinautolú, ʻofa ke fakamolemoleʻi ʻa kinautolu ʻi he ʻaloʻofa ʻa Sīsū Kalaisí. 6 ʻOku fakaʻapaʻapa atu kiate kimoutolu ʻa e ʻofa faka-Kalaisi ʻa e kāinga ʻoku ʻi Taloá: ʻa ia ʻoku ou tohi mei ai he taimí ni ʻe Burrhus, ʻa ia naʻe fekauʻi mai mo au ʻe he niʻihi ʻo ʻEfesō mo Sīmaná, ke fakaʻapaʻapaʻi. 7 ʻOfa ke fakaʻapaʻapaʻi kinautolu ʻe hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí; ʻa ia ʻoku nau ʻamanaki lelei ki aí, ʻi he kakanó, mo e laumālié fakatouʻosi, mo e laumālié; ʻi he tui, ʻi he ʻofa, ʻi he uouangataha. Nofo ā ʻia Kalaisi Sīsū ko ʻetau ʻamanaki angamahení.