SlideShare a Scribd company logo
பிலடிலபபிலர
ளரல்
இரலனேஷபய
ல
எழுப ரடிதல
அிலுபயபதல 1
1 தியோிோோஸ் எனறு அழைககோோடு இகினஷய், ஆசயோாவிி
பிலடிபயோாி உிி பிோாோாய ிிானக்ு, நுமழடய கஸிிஸோாய
இியச ாி்ஸ்க்ு சழோக்; இஸககிழிோ லோறற, கட்ிளன
ஒறறழுைி நளழிிதிநஸ, நு ஆணடாஸளன ிோஸோஸாிதி எனலறனறு
ுாைநஸ, அாிழடய உைஸிலிெிுன மிு எிிோ இஸககிதவு
நளழறாழடாறஸ: இியச ாி்ஸான இஸிிிதி நோன ாணககு
லசவிஸாிறன, இஸ நுமழடய நளிதயுோன ுறறு ுோசறறஸ. ுாைசச;
்ிோோோக அாஸகி பிோ்டனு, அாிடன இிக்ு
பஸ்ழோடடஸககடனு, இியச ாி்ஸான ுனதனோப நளயமககோோடட
டககனககடனு ஒறறழுயோக இிநிோி; அாஸ ிுமழடய ோஸளசிி
ஆாைன மிு எிிோ உறதைவு அாிழடய லசோநி ாிோோிதனோப
்பியினோஸ.
2 நோன அிநி எநி பிோ உஙகிளடிதிி அநிோ லோஸளய ஊழயிழிோ
லோறறோஸ, ினககோகிாோ, ுனளிஸகிோிிோ, வணோன ுாழுைனோிிோ அிி;
ஆனோி பிோாோாய கட்ி ுறறு நுமழடய கஸிிஸோாய இியச
ாி்ஸான அனபனோி.
3 யோிழடய மிாோிிழி நோன ிோோறறாிறன; அாஸ ினஸ லுனனிிோி
ுறறாஸகழி ாட அாஸகிளன வண ிோசசகிோி அதகு லசயய மபடு.
ஏலனனறோி, அாஸ கடடழிககக் இழசாோக்ு, அின குபககக்
வழணழயோ ிோோி்ு இிகாறோஸ.
4 அினோி, எிிோ நிலிோெககஙகிளவு ோினிளககககபயிோக்ு,
ோஸளபஸணுோனிோக்ு இிக்ு எனோழி அிநஸ, கட்ழி ிநோகாய
அானஸ ுனழி என ஆிஸுோ மக்ு ுாைசசயோகக கிஸாறஸ.
நளழியோனஸ, ிோஸோஸாு இிிோிஸ, ுறறு ாோெு கட்ிளன அழனிஸ
நளிோனிதன ோப.
5 ஆிிோி ஒிளக்ு உணழுக்ு பிழிகி ஆானறனஸ; பி்கி
ுறறு ிாறோன ிகோடோோடகழி ாடட லாிளியறஙகி; உஙகி ிுயோோன
எஙிக இிகாறோிஸோ, அஙிக நீ ஙகி ஆடகழிோ ிோோிோ பனலிோடஸநஸ
லசிவஙகி.
6 ஏலனனறோி, ோி ஓநோயகி நுோி ி்நிழாயோகி ிிோனி, லோோயயோன
இனோிஸடன கட்ிளன ோோழிைி ஓடாறாஸகழிச சழறபபிஸச
லசிானறன. ஆனோி உடனோபகழகைி அாஸககக் இடு ாழடககோஸ.
7 ஆழகயோி இியச உடிிோி தய முழககழி ாடட ாி்ஙகி.
ஏலனனளி இஸ ிநழிைன ிிோடடு அிி. நோன உஙகிளழடிய எநிோ
பஸளாழனழயடு கணிடன எனோிிி, ுோறோக எிிோாிுோன
தயழுழயடு நோன கணிடன.
8 ஏலனனளி, கட்கக்ு இியச ாி்ஸ்க்ு உஸளயாஸகி அழனாிு
ிஙகி பிோ்டன இிகாறோஸகி. ுனநதிு்ிவடன சழோைன
ஐகாயிதற்ி திு்ாோஸகிிோ, அாஸககு இியசானோப ாோைாிற்,
கட்ிளன ஊழயஸகிோக இிோோோஸகி.
9 சிகோிஸிஸ, ஏுோநஸாடோதஸகி; ிிாோியிதி பி்
ஏறோடிஸாறாழன ஒிான பனோறினோி, அான ிிானழடய
ஸோஜயிழிச சிநிஸளோோதிழி. ஒிான ிாற எநிக கிிழிடு
பனோறினோி, அான ாி்ஸான ிோஸோஸாிஸடன ஒிஸோிோோாதிழி.
10 ஆிிோி, ஒிஸ ்னளி நறகிழணைி ோஙிகறோஸ உஙகி மயறசயோக
இிககடடு.
11 நுமழடய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸான ுோுசு ஒனிற; ுறறு
அாஸஸ இஸிிிதன ஒறறழுைி ஒி ிகோோழோ; ஒி ோுிடு;
12 ஒி பிோ்ு, அாிழடய பஸ்ழோடடஸளடு, என உடன ோணள்ஸளடு
உிாயோிஸககு இிகாறோஸகி;
பயடதல 2
1 என சிகோிஸிஸ, உஙகி ிுி நோன ழாிதிக்ு அன் எனழனோ
லோஸளிோக்ாறஸ; உனனளி ம்நி ுாைசசடடன, ஆோிதுிநஸ உனழனோ
ோோஸகோகக மயறசகாிறன; அிிஸ நோன அிி, ஆனோி இியச ாி்ஸ;
யோஸளடு பழணககோோடடிிிிோ, நோன இனனு ஸனோிதற்ோ ிோோ்ு
ாழைி ுடடிு இிகாிறன என அஞசாிறன.
2 ஆனோி, கட்ிளன கிழணயோி எனக் ஒஸககோோடட அநி ோஙழக நோன
அழடடுோப, கட்ிளடு நீ ஙகி லசயடு லஜோு எனழன பஸணோோடிஸு.
ுறறு திசசழோைன பஸ்ழோடடஸள என அோிோோ்ிிஸககக்.
3 தஸககிஸளசகி நுழு ிநசோிோோு, ஏலனனறோி அாஸகி நுழு
நறலசயதக் ாழநடிதைிகாறோஸகி, ாி்ஸாி நுபகழக ழாிஸ
அாழஸ எதஸோோஸகாிறோு.
4 அாஸகி இியச ாி்ஸான ஐகாயிதி இஸடசககோோடடழிடு
ாசாோசிிோஸகி; ோஸளசிி ுனளிஸகி, ிநசககோோடாிற்
ி்தயோனாஸகி, ுறறு ஆசசஸளயிதி இிநினஸ;
5 இியச ாி்ஸாடமிநஸ சோடசழயோ லோறறாஸகி, நுமழடய
லோோஸாோன நுபகழகைன நறலசயதைி எணணோோடடாஸகி.
6 ஒிான யி சடடிழி உஙககக்ோ பஸசஙாிிோி, அானக்ச
லசாசோயககோிி. ஏலனனளி, யி ுிிழி ாிிிிசினு லசயஸ
லகோிிோிாஸளடமிநஸ ாி்ஸான ிகோடோோடழடோ லோறாஸ நிிஸ.
7 ாி்ஸ இியசழாக்ிிஸ ஒிாிஸோ ுறறாிஸோ ிோசோுி இிநிோி,
அழாகி ுனளிஸகிளன லோயஸகி ுடடிு எெிோோடட ுஸளிிிோஸளன
நளழன்ச சனனஙகிோக்ு கிிழறகிோக்ு எனக்ி ிிோனறாறஸ.
8 எனிா இா்ிான அதோதைன லோோிிோி கழிகழிடு
கணணளகழிடு ாடட ஓபோிோோஙகி; எநி ிநஸிதவு அானழடய
ிநதஸிிோி ஒடககோோடோுி இிோோிறகோக, உஙகி ிஸுிதி நீ ஙகி
்ிளஸநஸ ாடவஸகி. ஆனோி பி்ோடோி இியிஸடன அழனாிு
ஒனறோக ஒிஸ இடிதற் ாோிஙகி.
9 ிுவு, நோன உஙகழிோ ோறி நிி ுனசோடசழயக
லகோணபிோோிறகோக்ு, நோன அதகுோகிாோ அிிஸ ்ழறாோகிாோ
அாிக்ச சழுயோக இிநிின எனற லாிளோோழடயோகிாோ அிிஸ
அநிஸஙகுோகிாோ ிுனழுோோஸோடட உஙகிளி எாிக்ு இிழி எனற
என கட்ழி ்ிிோிதஸளகாிறன.
10 நோன யோிடன உழஸயோபனோினோ, அஸ அாஸககக் எதஸோகச சோடசயோக
ுோறோதிகக ிாணடு எனற நோன ாிு்ாிறன.
11 சிஸ ுோுசிதனோப எனழன ாஞசகக நளழனிிோவு, ஆா
கட்ிளடமிநஸ ாநிோவு ாஞசககோோடாிழி. ஏலனனறோி, அஸ
எஙாிநஸ ாிாறஸ, எங் லசிாறஸ எனோழி அஸ அிநதிகாறஸ,
ிுவு இியிதன இஸகசயஙகழிக கணபகாறஸ.
12 நோன உஙகிளழடிய இிநிிோோஸ அெிின; நோன உஸிி ்ஸுி
ிோசினன: பிோ, பஸ்ழோடடஸள ுறறு டககனகிளடு
கிநஸலகோிகஙகி.
13 உஙககக்ி ாஸாிக்ு பஸளாழனழய மனனிாோோிறகோக நோன
இழிச லசோனினன எனற சிஸ நளழனிிோஸகி.
14 ஆனோி, யோிககோக்ு நோன எநி ுனளினளடமிநஸு ஒனறு
அியோிோப பழணககோோடிடன எனோிற் அாிஸ சோடச. ஆனோி அநி
ஆாியோ இோோபச லசோனனஸ: பிோ இிிோுி எஸ்ு லசயயோதஸகி.
15 உஙகி உடிகழி கட்ிளன ஆியஙகிோக ழாிஸக லகோிகஙகி:
ஒறறழுழய ாிு்ஙகி; பி் பஸள்கி; ாி்ஸழாோ
பனோறறோாஸகிோக இிஙகி, அாஸ ிு ிநழிழயோ பனோறறஙகி.
16 எனிா நோன எனக்ோ ோடடஸ ிோோி, ஒிழுோோோட லகோணட ுனளிழனோ
ிோோி லசயிின. ஏலனனளி, பஸளாழனடு, ிகோோமு இிக்ு இடிதி
கட்ி ாசோோதிழி.
17 ஆனோி, ுனநதிுபயாஸகி கட்ிளன ஒறறழுக்ு, பிோபன
சழோக்ு திுபனோி, ஆணடாஸ அழனாழஸடு ுனனளோோோஸ.
18 ஏலனனறோி, இியச ாி்ஸான ாிழோைி அாஸ உஙகழி எிிோக
கடடகிளுிநஸு ாடாோோோஸ எனற நு்ாிறன.
19 ஆைனு, ாி்ஸான அி்ழஸைனோபிய ிாஸ, சணழடைனோி
எழிடு லசயய ிாணடோு எனற நோன உஙககக் அி்றிஸாிறன.
20 ஏலனனறோி, சிஸ லசோிாழிக ிகிாோோடபிகாிறன; இஸ
மிோபஸதகிளி எெிோோடபிோோழிக கணடோி ிாஸ, அஸ நறலசயதைி
எெிோோடடிோக நோன நுோுோடிடன. நோன லசோனனிோோஸ,
எெிோோடபிகாறஸ; அாஸகி ிஙகி சழிநி பஸதகிளி ிஙககக்
மனனோி எனன இிகாறஸ எனற ோதிிளிினஸ.
21 ஆனோி எனக் இியச ாி்ஸ உிாி உிி அழயோி நளழன்ச
சனனஙககக்ோ ோதிோக இிகாறோஸ. அநிக கழறோபயோி நளழன்ச
சனனஙகிிோட, அாிழடய சவழா, ுஸணு, உைஸிலிெிி, அாஸோி
உணடோன ாசாோசு; உஙகி லஜோஙகிளன மிு நோன நளயோயோோடிிோோட
ாிு்ாிறன.
22 ஆசோஸளயஸகி நிிாஸகி; ஆனோி ுகோ ோஸளசிி ்ிிுோாய பஸிோன
ஆசோஸளயிஸ மக்ு சறநிாஸ; ிுவு கட்ிளன இஸகசயஙகழி ுடடிு
நுப ஒோோழடககோோடடாஸ.
23 அாஸ ிநழிைன கி்; ஆபஸகோு, ஈசோக், யோகிகோ் ுறறு எிிோ
தஸககிஸளசககு உிிி நழைாறோஸகி; அிி ிோோி அோிோோ்ிிஸககு,
ிிாோியமு.
24 இழாகலிிிோு கட்ிளன ஒறறழுக் உி்ானறன. இிோபனு
நறலசயத சிாறழறக லகோணடிிஸ. ுறற எிிோ கோிகடடஙகழிடு
ாட இதி எனன இிகாறஸ; அிோாஸ, நுமழடய இஸடசகஸோாய
கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸான ிிோறறு, அாிழடய ிோஸோஸாு ுறறு
உைஸிலிெிி.
25 பஸளயுோன தஸககிஸளசகி அாழஸக ்ிோபடடோஸகி; ஆனோி சாிசிு
அழயோி ோஸளபஸணுோ்ு. ஆகிா, நீ ஙகி ிஸுிழி நுபனோி, அழனாிு
ிசஸநஸ நிிாஸகி.
அிலுபயபதல 3
1 சஸளயோாவிி அநதியோாயோ ிிாோியிழிோ லோோறிிாழஸ, உஙகி
லஜோஙகிளனோவு, இியசாி்ஸழா ிநோகா நீ ஙகி ழாிதிக்ு
்டுனோவு, அஸ சுோிோனிதி இிகாறஸ எனற எனக்ச
லசோிிோோடபிகாறஸ. கட்ிளன திசசழோயோக, கட்ிளன திஸோக
அாஸகிளடு லசிி சி டககனகழி நளயமோோஸ நீ ஙகி ஆ்வஸகி;
அாஸகி கபாிுிோோஸ அாஸகிிோட சநிிோிோோடட, ிிானழடய
நோுிழி ுாழுோோடிஸாோஸ.
2 இோோபோோடட ஊழயிதற்ி ி்தயோனானோகக கோணோோடோான இியச
ாி்ஸ்க்ி ோோகாயாோன. நீ ஙககு ுாழுோோடவஸகி.
3 இோலோோெஸ நீ ஙகி சிிுோைிநிோி, ிிானழடய ாிழோககோக இழிச
லசயாஸ கடோிிிி; ுறற அணழட ிிாோியஙகி அாஸகழி
அனோபயஸ, சி பிோகி, சி ோோதஸளயோஸகி ுறறு டககனகி.
4 சுசயோான டககன பிிோழாோ லோோறிிாழஸ, அாஸ இனனு
கட்கழடய ாோஸிழிைி எனக் ஊழயு லசயாறோஸ:
அகிிிோிோோுின ஸளய்ுடன ிசஸநஸ, ஒி நிி ுனளிஸ, சஸளயோாுிநஸ
கட எனழனோ பனலிோடஸநிோஸ, அாஸ ினஸ ாோைகழகழயோ ோறி
காழிோோடோுி: உஙககக்ு சோடசயோக இிஙகி.
5 கஸிிஸ உஙகழி ஏறறகலகோிாஸிோோி நீ ஙகி அாஸகழி
ஏறறகலகோணடிறகோக நோின ிிானக் நனி லசவிஸாிறன. ஆனோி
அாஸகழி அாுதிிாஸகி இியச ாி்ஸான ாிழோயோி
ுனனளககோோடாோஸகி.
6 ஸிஸோாோாி உிி சிகோிஸஸகிளன லிோணட உஙகழி ாோைிஸாறஸ:
ுஸளயோழி நளமிிுோக எிோச ுறறு ்மஸனோாி உிிாஸகிோி
எனனடன அனோோோோடட ோஸஸ் எனோாஸோி இோிோோஸ எெஸாிறன.
7 நுமழடய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸ அாஸகழிக கனோோடிஸாோஸோக;
அாஸகி ுோுசிதவு, ஆிஸுோாவு, ஆாைவு யோழஸ நு்ாறோஸகி;
நுபகழகைி, அனபி, ஒறறழுைி. ாி்ஸ இியசாி பஸளயோாழட
நுஸ லோோஸாோன நுபகழக.

More Related Content

Similar to Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

phobia related to animals
phobia related to animalsphobia related to animals
phobia related to animals
Balasubramanian Kalyanaraman
 
Moolikai unavukal essential
Moolikai unavukal essentialMoolikai unavukal essential
Moolikai unavukal essential
kannankannan71
 
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Sivashanmugam Palaniappan
 
iprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdfiprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdf
VRSCETECE
 
Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015
Baskar Muthuvel
 
Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1
Shiva Kumar
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
priyaR92
 
Tamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdfTamil - 2nd Esdras.pdf
American citizens and african citizens
American citizens and african citizensAmerican citizens and african citizens
American citizens and african citizens
ashokha
 
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Mohamed Ali
 
Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)
Dada Bhagwan
 

Similar to Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (11)

phobia related to animals
phobia related to animalsphobia related to animals
phobia related to animals
 
Moolikai unavukal essential
Moolikai unavukal essentialMoolikai unavukal essential
Moolikai unavukal essential
 
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
 
iprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdfiprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdf
 
Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015
 
Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
 
Tamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdfTamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdf
 
American citizens and african citizens
American citizens and african citizensAmerican citizens and african citizens
American citizens and african citizens
 
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
 
Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. பிலடிலபபிலர ளரல் இரலனேஷபய ல எழுப ரடிதல அிலுபயபதல 1 1 தியோிோோஸ் எனறு அழைககோோடு இகினஷய், ஆசயோாவிி பிலடிபயோாி உிி பிோாோாய ிிானக்ு, நுமழடய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸ்க்ு சழோக்; இஸககிழிோ லோறற, கட்ிளன ஒறறழுைி நளழிிதிநஸ, நு ஆணடாஸளன ிோஸோஸாிதி எனலறனறு ுாைநஸ, அாிழடய உைஸிலிெிுன மிு எிிோ இஸககிதவு நளழறாழடாறஸ: இியச ாி்ஸான இஸிிிதி நோன ாணககு லசவிஸாிறன, இஸ நுமழடய நளிதயுோன ுறறு ுோசறறஸ. ுாைசச; ்ிோோோக அாஸகி பிோ்டனு, அாிடன இிக்ு பஸ்ழோடடஸககடனு, இியச ாி்ஸான ுனதனோப நளயமககோோடட டககனககடனு ஒறறழுயோக இிநிோி; அாஸ ிுமழடய ோஸளசிி ஆாைன மிு எிிோ உறதைவு அாிழடய லசோநி ாிோோிதனோப ்பியினோஸ. 2 நோன அிநி எநி பிோ உஙகிளடிதிி அநிோ லோஸளய ஊழயிழிோ லோறறோஸ, ினககோகிாோ, ுனளிஸகிோிிோ, வணோன ுாழுைனோிிோ அிி; ஆனோி பிோாோாய கட்ி ுறறு நுமழடய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸான அனபனோி. 3 யோிழடய மிாோிிழி நோன ிோோறறாிறன; அாஸ ினஸ லுனனிிோி ுறறாஸகழி ாட அாஸகிளன வண ிோசசகிோி அதகு லசயய மபடு. ஏலனனறோி, அாஸ கடடழிககக் இழசாோக்ு, அின குபககக் வழணழயோ ிோோி்ு இிகாறோஸ. 4 அினோி, எிிோ நிலிோெககஙகிளவு ோினிளககககபயிோக்ு, ோஸளபஸணுோனிோக்ு இிக்ு எனோழி அிநஸ, கட்ழி ிநோகாய அானஸ ுனழி என ஆிஸுோ மக்ு ுாைசசயோகக கிஸாறஸ. நளழியோனஸ, ிோஸோஸாு இிிோிஸ, ுறறு ாோெு கட்ிளன அழனிஸ நளிோனிதன ோப. 5 ஆிிோி ஒிளக்ு உணழுக்ு பிழிகி ஆானறனஸ; பி்கி ுறறு ிாறோன ிகோடோோடகழி ாடட லாிளியறஙகி; உஙகி ிுயோோன எஙிக இிகாறோிஸோ, அஙிக நீ ஙகி ஆடகழிோ ிோோிோ பனலிோடஸநஸ லசிவஙகி. 6 ஏலனனறோி, ோி ஓநோயகி நுோி ி்நிழாயோகி ிிோனி, லோோயயோன இனோிஸடன கட்ிளன ோோழிைி ஓடாறாஸகழிச சழறபபிஸச லசிானறன. ஆனோி உடனோபகழகைி அாஸககக் இடு ாழடககோஸ. 7 ஆழகயோி இியச உடிிோி தய முழககழி ாடட ாி்ஙகி. ஏலனனளி இஸ ிநழிைன ிிோடடு அிி. நோன உஙகிளழடிய எநிோ பஸளாழனழயடு கணிடன எனோிிி, ுோறோக எிிோாிுோன தயழுழயடு நோன கணிடன. 8 ஏலனனளி, கட்கக்ு இியச ாி்ஸ்க்ு உஸளயாஸகி அழனாிு ிஙகி பிோ்டன இிகாறோஸகி. ுனநதிு்ிவடன சழோைன ஐகாயிதற்ி திு்ாோஸகிிோ, அாஸககு இியசானோப ாோைாிற், கட்ிளன ஊழயஸகிோக இிோோோஸகி. 9 சிகோிஸிஸ, ஏுோநஸாடோதஸகி; ிிாோியிதி பி் ஏறோடிஸாறாழன ஒிான பனோறினோி, அான ிிானழடய ஸோஜயிழிச சிநிஸளோோதிழி. ஒிான ிாற எநிக கிிழிடு பனோறினோி, அான ாி்ஸான ிோஸோஸாிஸடன ஒிஸோிோோாதிழி. 10 ஆிிோி, ஒிஸ ்னளி நறகிழணைி ோஙிகறோஸ உஙகி மயறசயோக இிககடடு. 11 நுமழடய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸான ுோுசு ஒனிற; ுறறு அாஸஸ இஸிிிதன ஒறறழுைி ஒி ிகோோழோ; ஒி ோுிடு; 12 ஒி பிோ்ு, அாிழடய பஸ்ழோடடஸளடு, என உடன ோணள்ஸளடு உிாயோிஸககு இிகாறோஸகி; பயடதல 2 1 என சிகோிஸிஸ, உஙகி ிுி நோன ழாிதிக்ு அன் எனழனோ லோஸளிோக்ாறஸ; உனனளி ம்நி ுாைசசடடன, ஆோிதுிநஸ உனழனோ ோோஸகோகக மயறசகாிறன; அிிஸ நோன அிி, ஆனோி இியச ாி்ஸ; யோஸளடு பழணககோோடடிிிிோ, நோன இனனு ஸனோிதற்ோ ிோோ்ு ாழைி ுடடிு இிகாிறன என அஞசாிறன. 2 ஆனோி, கட்ிளன கிழணயோி எனக் ஒஸககோோடட அநி ோஙழக நோன அழடடுோப, கட்ிளடு நீ ஙகி லசயடு லஜோு எனழன பஸணோோடிஸு. ுறறு திசசழோைன பஸ்ழோடடஸள என அோிோோ்ிிஸககக். 3 தஸககிஸளசகி நுழு ிநசோிோோு, ஏலனனறோி அாஸகி நுழு நறலசயதக் ாழநடிதைிகாறோஸகி, ாி்ஸாி நுபகழக ழாிஸ அாழஸ எதஸோோஸகாிறோு. 4 அாஸகி இியச ாி்ஸான ஐகாயிதி இஸடசககோோடடழிடு ாசாோசிிோஸகி; ோஸளசிி ுனளிஸகி, ிநசககோோடாிற் ி்தயோனாஸகி, ுறறு ஆசசஸளயிதி இிநினஸ; 5 இியச ாி்ஸாடமிநஸ சோடசழயோ லோறறாஸகி, நுமழடய லோோஸாோன நுபகழகைன நறலசயதைி எணணோோடடாஸகி. 6 ஒிான யி சடடிழி உஙககக்ோ பஸசஙாிிோி, அானக்ச லசாசோயககோிி. ஏலனனளி, யி ுிிழி ாிிிிசினு லசயஸ லகோிிோிாஸளடமிநஸ ாி்ஸான ிகோடோோடழடோ லோறாஸ நிிஸ. 7 ாி்ஸ இியசழாக்ிிஸ ஒிாிஸோ ுறறாிஸோ ிோசோுி இிநிோி, அழாகி ுனளிஸகிளன லோயஸகி ுடடிு எெிோோடட ுஸளிிிோஸளன நளழன்ச சனனஙகிோக்ு கிிழறகிோக்ு எனக்ி ிிோனறாறஸ. 8 எனிா இா்ிான அதோதைன லோோிிோி கழிகழிடு கணணளகழிடு ாடட ஓபோிோோஙகி; எநி ிநஸிதவு அானழடய ிநதஸிிோி ஒடககோோடோுி இிோோிறகோக, உஙகி ிஸுிதி நீ ஙகி ்ிளஸநஸ ாடவஸகி. ஆனோி பி்ோடோி இியிஸடன அழனாிு ஒனறோக ஒிஸ இடிதற் ாோிஙகி. 9 ிுவு, நோன உஙகழிோ ோறி நிி ுனசோடசழயக லகோணபிோோிறகோக்ு, நோன அதகுோகிாோ அிிஸ ்ழறாோகிாோ அாிக்ச சழுயோக இிநிின எனற லாிளோோழடயோகிாோ அிிஸ அநிஸஙகுோகிாோ ிுனழுோோஸோடட உஙகிளி எாிக்ு இிழி எனற என கட்ழி ்ிிோிதஸளகாிறன. 10 நோன யோிடன உழஸயோபனோினோ, அஸ அாஸககக் எதஸோகச சோடசயோக ுோறோதிகக ிாணடு எனற நோன ாிு்ாிறன. 11 சிஸ ுோுசிதனோப எனழன ாஞசகக நளழனிிோவு, ஆா கட்ிளடமிநஸ ாநிோவு ாஞசககோோடாிழி. ஏலனனறோி, அஸ எஙாிநஸ ாிாறஸ, எங் லசிாறஸ எனோழி அஸ அிநதிகாறஸ, ிுவு இியிதன இஸகசயஙகழிக கணபகாறஸ. 12 நோன உஙகிளழடிய இிநிிோோஸ அெிின; நோன உஸிி ்ஸுி ிோசினன: பிோ, பஸ்ழோடடஸள ுறறு டககனகிளடு கிநஸலகோிகஙகி. 13 உஙககக்ி ாஸாிக்ு பஸளாழனழய மனனிாோோிறகோக நோன இழிச லசோனினன எனற சிஸ நளழனிிோஸகி. 14 ஆனோி, யோிககோக்ு நோன எநி ுனளினளடமிநஸு ஒனறு அியோிோப பழணககோோடிடன எனோிற் அாிஸ சோடச. ஆனோி அநி ஆாியோ இோோபச லசோனனஸ: பிோ இிிோுி எஸ்ு லசயயோதஸகி. 15 உஙகி உடிகழி கட்ிளன ஆியஙகிோக ழாிஸக லகோிகஙகி: ஒறறழுழய ாிு்ஙகி; பி் பஸள்கி; ாி்ஸழாோ பனோறறோாஸகிோக இிஙகி, அாஸ ிு ிநழிழயோ பனோறறஙகி. 16 எனிா நோன எனக்ோ ோடடஸ ிோோி, ஒிழுோோோட லகோணட ுனளிழனோ ிோோி லசயிின. ஏலனனளி, பஸளாழனடு, ிகோோமு இிக்ு இடிதி கட்ி ாசோோதிழி. 17 ஆனோி, ுனநதிுபயாஸகி கட்ிளன ஒறறழுக்ு, பிோபன சழோக்ு திுபனோி, ஆணடாஸ அழனாழஸடு ுனனளோோோஸ. 18 ஏலனனறோி, இியச ாி்ஸான ாிழோைி அாஸ உஙகழி எிிோக கடடகிளுிநஸு ாடாோோோஸ எனற நு்ாிறன. 19 ஆைனு, ாி்ஸான அி்ழஸைனோபிய ிாஸ, சணழடைனோி எழிடு லசயய ிாணடோு எனற நோன உஙககக் அி்றிஸாிறன. 20 ஏலனனறோி, சிஸ லசோிாழிக ிகிாோோடபிகாிறன; இஸ மிோபஸதகிளி எெிோோடபிோோழிக கணடோி ிாஸ, அஸ நறலசயதைி எெிோோடடிோக நோன நுோுோடிடன. நோன லசோனனிோோஸ, எெிோோடபிகாறஸ; அாஸகி ிஙகி சழிநி பஸதகிளி ிஙககக் மனனோி எனன இிகாறஸ எனற ோதிிளிினஸ. 21 ஆனோி எனக் இியச ாி்ஸ உிாி உிி அழயோி நளழன்ச சனனஙககக்ோ ோதிோக இிகாறோஸ. அநிக கழறோபயோி நளழன்ச சனனஙகிிோட, அாிழடய சவழா, ுஸணு, உைஸிலிெிி, அாஸோி உணடோன ாசாோசு; உஙகி லஜோஙகிளன மிு நோன நளயோயோோடிிோோட ாிு்ாிறன. 22 ஆசோஸளயஸகி நிிாஸகி; ஆனோி ுகோ ோஸளசிி ்ிிுோாய பஸிோன ஆசோஸளயிஸ மக்ு சறநிாஸ; ிுவு கட்ிளன இஸகசயஙகழி ுடடிு நுப ஒோோழடககோோடடாஸ. 23 அாஸ ிநழிைன கி்; ஆபஸகோு, ஈசோக், யோகிகோ் ுறறு எிிோ தஸககிஸளசககு உிிி நழைாறோஸகி; அிி ிோோி அோிோோ்ிிஸககு, ிிாோியமு. 24 இழாகலிிிோு கட்ிளன ஒறறழுக் உி்ானறன. இிோபனு நறலசயத சிாறழறக லகோணடிிஸ. ுறற எிிோ கோிகடடஙகழிடு ாட இதி எனன இிகாறஸ; அிோாஸ, நுமழடய இஸடசகஸோாய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸான ிிோறறு, அாிழடய ிோஸோஸாு ுறறு உைஸிலிெிி. 25 பஸளயுோன தஸககிஸளசகி அாழஸக ்ிோபடடோஸகி; ஆனோி சாிசிு அழயோி ோஸளபஸணுோ்ு. ஆகிா, நீ ஙகி ிஸுிழி நுபனோி, அழனாிு ிசஸநஸ நிிாஸகி. அிலுபயபதல 3 1 சஸளயோாவிி அநதியோாயோ ிிாோியிழிோ லோோறிிாழஸ, உஙகி லஜோஙகிளனோவு, இியசாி்ஸழா ிநோகா நீ ஙகி ழாிதிக்ு ்டுனோவு, அஸ சுோிோனிதி இிகாறஸ எனற எனக்ச லசோிிோோடபிகாறஸ. கட்ிளன திசசழோயோக, கட்ிளன திஸோக அாஸகிளடு லசிி சி டககனகழி நளயமோோஸ நீ ஙகி ஆ்வஸகி; அாஸகி கபாிுிோோஸ அாஸகிிோட சநிிோிோோடட, ிிானழடய நோுிழி ுாழுோோடிஸாோஸ. 2 இோோபோோடட ஊழயிதற்ி ி்தயோனானோகக கோணோோடோான இியச ாி்ஸ்க்ி ோோகாயாோன. நீ ஙககு ுாழுோோடவஸகி. 3 இோலோோெஸ நீ ஙகி சிிுோைிநிோி, ிிானழடய ாிழோககோக இழிச லசயாஸ கடோிிிி; ுறற அணழட ிிாோியஙகி அாஸகழி அனோபயஸ, சி பிோகி, சி ோோதஸளயோஸகி ுறறு டககனகி. 4 சுசயோான டககன பிிோழாோ லோோறிிாழஸ, அாஸ இனனு கட்கழடய ாோஸிழிைி எனக் ஊழயு லசயாறோஸ: அகிிிோிோோுின ஸளய்ுடன ிசஸநஸ, ஒி நிி ுனளிஸ, சஸளயோாுிநஸ கட எனழனோ பனலிோடஸநிோஸ, அாஸ ினஸ ாோைகழகழயோ ோறி காழிோோடோுி: உஙககக்ு சோடசயோக இிஙகி. 5 கஸிிஸ உஙகழி ஏறறகலகோிாஸிோோி நீ ஙகி அாஸகழி ஏறறகலகோணடிறகோக நோின ிிானக் நனி லசவிஸாிறன. ஆனோி அாஸகழி அாுதிிாஸகி இியச ாி்ஸான ாிழோயோி ுனனளககோோடாோஸகி. 6 ஸிஸோாோாி உிி சிகோிஸஸகிளன லிோணட உஙகழி ாோைிஸாறஸ: ுஸளயோழி நளமிிுோக எிோச ுறறு ்மஸனோாி உிிாஸகிோி எனனடன அனோோோோடட ோஸஸ் எனோாஸோி இோிோோஸ எெஸாிறன. 7 நுமழடய கஸிிஸோாய இியச ாி்ஸ அாஸகழிக கனோோடிஸாோஸோக; அாஸகி ுோுசிதவு, ஆிஸுோாவு, ஆாைவு யோழஸ நு்ாறோஸகி; நுபகழகைி, அனபி, ஒறறழுைி. ாி்ஸ இியசாி பஸளயோாழட நுஸ லோோஸாோன நுபகழக.