SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Dasmariñas National High School Antas: 8
Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig
Petsa: Markahan: Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa
daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham,politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsususri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang pag-usbong ng bourgeoise,merkantilismo,National monarchy, Renaissance,Simbahang Katoliko at Repormasyon.
AP8PMD-IIIA-B1
II. NILALAMAN Aralin 1: Paglakas ng Europe
 Pag-usbong ng Bougeoise,
 Merkantilismo
 Pagtatag ng National Monarchy
 Pag-usbong ng mga Nation-state
 Paglakas ng Simbahang Katoliko at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
KAGAMITANG PANTURO Mga larawan ng kilalang mga negosyante TV,USB,Manila Paper,Pentel pen Mga larawan ng simbahan at mga kilalang
Manila Paper,pentel pen personalidad tulad nina Papa Gregory
VII,Henry IV,TV, usb para sa power point
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 139-141 Manual ng Guro pp. 142-143 Manual ng Guro pp. 143-146
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Kasaysayan ng Daigdig pp. 288-291 Kasaysayan ng Daigdig pp 292-294 Kasaysayan ng Daigdig pp295-297
3. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig pp. 159-162
Blando R. Et al DepEd-IMCS
Kasaysayan ng Daigdig pp. 168-170
Blando R. Et al DepEd-IMCS
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
a. Balik Aral Paano nakatulong ang pag-usbong ng mga Flash Card ko Ipaliwanag Mo! Loop a Word!Bumuo ng mga salita sa hanay
bayan at lungsod sa paglakas ng
kapangyarihan ng mayayamang malalakal
ng mga titik sa manila paper na may
kinalaman sa paksang tinalakay noong
nakaraang paksa.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Picture Analysis:Magpapakita ng larawan ng
mga kilalang mga mangangalakal at
negosyante. Tatanungin ang mga mag-aaral
kung ano ang alam nila tungkol sa mga
naturang larawan.
Video presentation: Magpapanood ang guro
ng isang video na may kinalaman sa National
Monarchy. IPapasuri ito at itatanong kung
ano ang kanilanh napanood.
Picture Analysis : Pagpapakita ng larawan ng
St. Peter Church. Ano ang sinisimbolo nito
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Gawain 5: Burgis ka!At Gawain 6: Magbasa
at Unawain. Ipababasa sa mga mag-aaral ang
naturang Gawain na nasa ph.288 at 290
Gawain 7:Hagdan ng Pag-unawa! Ipabasa
ang National Monarchy at ipasagot ang
katanungan na Paano nakatulong ang
pagtatatag ng national monarchy sa paglakas
ng Europe?Itatala sa Ladder diagram ang mga
kaganapan sa pagyabong ng national
monarchy.
Ipababasa ang teksto, makaraan nito ay
ipasususri ang papel na ginampanan ng
simbahang katoliko sa paglakas ng Europe.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto  . Pagbibigay ng gabay na katanungan:
Ano ang bourgeoise?Anong bahagi
ang ginagampanan nito sa
kasaysayan ng Europe? Ano ang
merkantilismo? Ano ang kinalaman
ng merkantilismo sap ag-unlad ng
isang bansa?
Pagbasa sa Pag-usbong ng mga Nation –
State. Pagbuo ng isang graphic organizer sa
pagtalakay ng mga Nation -State
Gawain 8: Discussion Web: Pagbuo ng 5
pangkat na may magkakatulad na bilang
 Talakayin ang tanong sa inyong
pangkat at bumuo ng ebidensya at
suporta sa panig ng Oo o Hindi
 Suriin ang tanong at itala ang
inpormasyon at pahayag ng bawat
myembro sa Oo at Hindi
 Magtalaga ng tiga-pagsalita na
magpreresenta ng nabuo nilang
konklusyon sa ginawa nilang
pagsusuri.
 Presentasyon ng bawat pangkat
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
 Magkakaroon pagpapangkat ang mga
mag-aaral
Pagkakaroon ng isang malayang talakayan
gamit ang ginawang mga organizer at teknik
Magkakaroon ng isang malayang talakayan
makaraan ang presentasyon gamit ang mga
Merkantilismo
Bullionism
Bourgeoisie
Landlord
 Magkakaroon ng brainstorming ang
bawat pangkat
 Presentasyon ng bawat pangkat.
para sa Pagtatatag ng National Monarchy at
Pag-usbong ng mga Nation –State.
gabay na tanong:
 May malaki bang ginagampanan ang
simbahan sa buhay ng mga tao?
Ipaliwanag.
 Ano sa inyong palagay may Malaki
bang ginagampanan ng simbahan sa
paglakas ng ekonomiya ng isang
bansa?
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent) Pagsagot ng prosesong tanong sa ph. 293 sa
student manual
Pagsagot sa prosesong mga tanong sap h 295
sa student manual
Pagsagot sa prosesong tanong na nasa ph.
298 sa student module
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Sa inyong palagay ang sistemang
merkantilismo ba ay maaari sa ating bansa?
Ipaliwanag?
Kung ikaw ang tatanungin,pabor k aba na
pamunuan tayo ng isang hari at reyna?Bakit?
Sa ating bansa gaano nakaaimpluwensya ang
simbahan sa buhay ng mga Pilipino?
h. Paglalahat ng aralin Ang pag-usbong ng mga bougeoise ay
nakatulong sap ag-unlad ng mga kalakalan sa
bawat bansa at ito rin ang naging
Ano ang naitulong ng nation-state sa
paglakas ng Europe?
Sa papaanong paraan pinapakita ng mga tao
ang kanilang pagsunod at pananampalataya
sa simbahan?
i. Pagtataya ng aralin Panuto: Punan ang bawat patlang ng tamang
kasagutan:
1. Ang _____ ay iniuugnay sa mga
mayayaman noong panahon ng
Medieval France.
2. Ang tawag sa nagmamay-ari at
namamahala ng bangko ay ______.
3. _____ ay sentral na teorya ng
merkantilismo
4. Isang elemento ng merkantilismo
nakakatutulong sa pagbuo at
paglakas ng mga nation-state ay
tinatawag na________.
5. Dto nasusukat ang dami at ginto ng
isang bansa tinatawag ito na ______.
Panuto: Sagutin ang sumusunod na
katanungan:
1. Ibigay ang kahulugan ng nation-state,
noble at pyudalismo
2. Ipaliwanag ang national monarchy
Panuto: Sagutin ng Tama o Mali
1. Ang Papa ang syang pinakamataas na
katungkulan sa simbahan.
2. Ang Investiture Controversy ay ideya
ni Papa Gregory VII
3. Si Henry IV ay deneklara na
ekskomulgado ni Papa Gregory VII
4. Ang Concordat of Worms ay
pagsunod sa lahat ng kasunduan ng
Papa.
5. Ang Republica Christiana ay
pinamumunuan ng isang Reyna
j. Takdang aralin Sagutin ang sumusunod na katanungan:
1. Anu-ano ang mga salik na nakatulong
sa muling paglakas ng kapangyarihan
ng hari?
2. Paano nakatulong ang nation-state sa
Sagutin ang sumusunod na katanungan:
1. Sino si Papa Gregory VII? at Henry IV?
2. Ano ang ginampanan ng simbahan sa
paglakas ng Europe?
Gumawa ng isang collage ukol sa mga
nagawa ng simbahan sa ating bansa.
paglaks ng Europe?
Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student
Module ph. 292-294
Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student
Module ph.295)
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Dasmariñas National High School Antas: 8
Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig
Petsa: Markahan: Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
VI. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa
daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham,politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsususri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto
 Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo, National Monarchy,Renaissance,Simbahang Katoliko at
Repormasyon sa daigdig
AP8PMD-IIIc-d-3
VII. NILALAMAN Aralin 1: Paglakas ng Europe
 Pag-usbong ng Reinassance
 Mga Ambag ng Renaissance sa Iba-ibang Larangan
 Ang Repormasyon
 Kontra-Repormasyon
 Epekto at Kahalagan ng Repormasyon
KAGAMITANG PANTURO Mapa ng Italy, TV, usb para sa power point TV, usb para sa power point presentation Larawan ni Martin Luther, TV , usb
Presentation mga larawan ng mga tao na may kinalaman sa para sa power point prsentation
Panahon ng Renaissance, manila paper, pentel pen mapa ng Europe
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 147-148 Manual ng Guro pp 149 Manual ng Guro pp 149-151
6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Kasaysayan ng Daigdig pp. 300-302 Kasaysayan ng Daigdig pp. 303-307 Kasaysayan ng Daigdig pp. 309-315
7. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig pp. 165-166 Kasaysayan ng Daigdig pp. 166-167
Blando R. Et al DepEd-IMCS
Kasaysayan ng Daigdig pp. 167-168
Blando R. Et al DepEd-IMCS Blando R. Et al DepEd-IMCS
8. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
VIII. PAMAMARAAN
Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong
balita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
a. Balik Aral Picture Analysis: Magpapalita ng mga larawan
at bibigyan ito ng paglalarawan ang bawat isa:
 Simbahan
 Gregory VII
 Henry IV
 Cardinal Tagle
 Pope Francis
Paano pinasigla ng mga hari an gang mga
gawaing pangkaisipan at pangkultura?
Magical Box! Bubunot ang mga mag-aaral ng
mga larawan sa mahiwagang box at
ipakikilala ang larawan na may kinalaman sa
mga ambag ng Renaissance
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Map Analysis: Ipapasuri ang mapa ng Europe
at ipapahanap ang Italy at babanggitin ang
kinaroroonan ng naturang bansa.
Video Presentation: Magpapanood ng isang
maikling video clips ukol sa Renaissance
Picture Analysis: Magpapakita ng larawan ng
St. Peter Church. Ano ang sinisimbolo nito.
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Ipababasa ang teksto hinggil sa Renaissance Pagtatanghal ng isang virtual museum sa
klase ukol sa mga ambag ng renaissance sa
ibat-ibang larangan.
Itanong ang kahulugan ng repormasyon
gamit ang concept cluster technique.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Magkakaroon ng pangkatang Gawain
 Pangkat A – Kahulugan ng
Renaissance( Lecturete, gamit ang
concept map)
 Pangkat B – Salik sa Pagsibol ng
Renaissance(Story Map)
Presentasyon ng bawat pangkat
Ilista MO! Nakita MO!Ililista ng mga mag-
aaral ang mga nakita o napanood sa virtual
museum batay sa kanya-kanyang
kategorya,Sining, Panitikan at Agham. Sa
data retrieval chart na kanilang ginawa sa
kanilang kwaderno.
Role playingmagsasagawa ng pagsasabuhay
ni Martin Luther kung bakit sya naging
ekskomunikasyon o ekskomuniado.
Pagsusuri ng 95 theses at Augsburgs
Confession.
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Gamit ang concept cluster tatalakayin ang ibig
ipakahulugan ng Humanista at ang kaugnayan
nito sa Renaissance.
Makaraan ang paglilista ay magkakaroon ng
pagtalakay ukol sa mga ambag ng
renaissance sa pamamagitan ng Data
Retrieval Chart na kanilang ginawa. Narito
ang gabay na tanong:
 Paano binago ng mga ambag ng
Renaissance ang pananaw at kultura
ng Europe noon at maging sa
Map Talk paglaganap ng Repormasyon sa
Europe.
Pagtalakay sa kaugnayan ng Repormasyon sa
mga bourgeoise at sa paglakas ng simbahan
sa Europe.
kasalukuyan.
 Sinu-sino ang kababaihan na
tinutukoy sa Renaissance?
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessment)
Pagkatha ng Tula ng may dalawang tatludtod
na may kinalaman sa Renaissance
Criteria
 Malikhain 3%
 Harmonia 3%
 Pagbigkas 2%
 Nilalaman 2%
10%
Pagsagot sa pamprosesong tanong sap h. 308
sa student module.
Pagsagot sa prosesong tanong sap h 315 sa
student module
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
May kabutihan bang naidulot ang Renaissance
sa sibilisyon ng daigdig?
May kapakinabangan ba ang mga ambag ng
Renaissance sa atin sa kasalukuyan?
Sa inyong palagay dapat bang makialam ang
simbahan sa desisyon ng pamahalaan?
Ipaliwanag.
h. Paglalahat ng aralin Bakit nagkaroon ng Renaissance? Ano ang
naging epekto nito sa mga tao sa Europe?
Ang panahon ng Renaissance ay nagbigay
daan sa pagyaman ng kabihasnan sa daigdig
dulot ng malawak at maunlad na mga pag-
aaral ,pagmamasid at pananaliksik.
Nagwakas ang libong taong pagkakaisa ng
mga Kristyano sa pagtiwalag ng mga
Protestante sa Simbahang Katoliko. Pinalakas
ng Repormasyon ang Estado, humina naman
ang simbahan.
i. Pagtataya ng aralin Panuto: Punan ang bawat patlang ng tamang
kasagutan:
1. _______ ay nangangahulugang muling
pagsilang.
2. Sa bansang _______ nagsimula ang
Renaissance.
3. Nagkaroon ng monopolyo ng kalakalan
sa bansang _______
4. Ang kilalang pamilyang _____ at
_______ ay mangangalakal at Banker
sa Italya.
5. Ang tawag sa mga iskolar na
nangunguna sap ag-aaral ng klasikal na
sibilisasyon_______.
Panuto: Sagutin ng Tama o Mali
1. Si Nicollo Machievelli ang may akda
ng The Price.
2. Si Nicolas Copernicus ang gumawa ng
Madonna and Child.
3. Si Isotta Nogarola ang my akda ng
The Republic
4. Si Leonardo da Vinci ang gumawa ng
The Last Supper.
5. Si William Shakespeare ang sumulat
ng Decameron.
Lagyan ng tsek (/) kung sumasang-ayon ka at
ekis (X) kung hindi ka sumasang-ayon sa
sumusunod na pangungusap.
1. Si Martin Luther ang nagpagising sa
mga maling paniniw ala ng mga
katoliko.
2. Ang Repormasyon ay isang samahan
ng mga repormista.
3. Ang pagtulisa sa pamahalaan ay
palaging pinamumunuan ng
simbahan.
4. Ang Papa ang pinakamataas na
posisyon sa Simbahang Katliko.
5. Ang mga tumalikdan sa katolisismo
ay tinatawag na protestante.
j. Takdang aralin Magsaliksik ukol sa mga ambag ng
Renaissance sa sibilisasyon.
Sagutin ang sumusunod na katanungan:
1. Ano ang repormasyon?
2. Sino ang Ama ng Protestanteng
Sagutin ang sumusunod na katanungan:
1. Anu-ano ang salik na nagbigay-daan
sa eksplorasyon at pagtuklas ng
Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student
Module ph303-305
Paghihimagsik.?
3. Ano ang naging bunga ng Kontra –
Repormasyon?
Sanngunian: Kasaysayan ng Daigdig
(Student Module ph. 313
bagong lupain?
2. Aling mga bansa ang nanguna sa
paglalayag at pagtuklas ng bagong
lupain?
Sanngunian: Kasaysayan ng Daigdig
(Student Module ph. 322
IX. MGA TALA
X. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
k. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
l. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
m. Nakatulong ba ang remedial?
n. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
o. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
p. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
q. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan:Dasmarinas National High School Antas: Grade-8
Guro: Asignatura: Araling Panlipunan
Petsa: Markahan:Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang unang yugto ng imperyalismo
at kolonisasyon sa Europa.
AP8PMD-IIIe-4
Natataya ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europa.
AP8PMD-IIIf-5
II. NILALAMAN Aralin 2- Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe
Paksa: Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
 Mga Motibo at Salik ngEksplorasyon
 Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon
 Mga Epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
KAGAMITANG PANTURO Mapa ng daigdig, mga larawang angkop sa paksa, metacards, mga bandilang Europeo
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro Pahina 164 Manual ng Guro Pahina 165-166 Manual ng Guro Pahina 167-168
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Kasaysayan ng Daigdig Pahina 326-329 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 329-331 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 332-339
3. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig (Batayang Aklat III)
2012 ph. 240-248
Kasaysayan ng Daigdig (Batayang Aklat III) 2012
ph.243-245
Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)
2012 ph 246-248
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa
Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
a. Balik Aral Sa inyong palagay, may kaugnayan ba ang
relihiyon sa pagtuklas ng mga lupain ng mga
Europeo? Ipaliwanag.
DRILL CARD. Nakasulat dito ang mga konsepto ng
nakalipas na aralin at hayaang magbigay ng ideya
ang mga mag-aaral ukol ditto.
I turo sa mapa ng daigdig ang mga
bansang Europeo at ang mga nasakop
nito.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin MGA LARAWANG ITO SURIIN MO!.
Suriing mabuti ang mga larawan at sagutin
ang mga sumusunod na katanungan:
Mga Tanong:
1. Ano ang isinisimbulo at kahulugan ng
una, ikalawa at ikatlong larawan?
2. Ano ang mensahe na nais ipahiwatig ng
mga nasa larawan?
PIN THEFLAG. Sa tulong ng mapa ng daigdig,
tukuyin ang mga bansang nanguna sa eksplorasyon
at ang mga nasakop nito, sa pamamagitan ng
pagdidikit ngbandila dito.
Itanong ang kaugnayan ng mga bandilang ito sa
paksa.
VIDEO PRESENTATION. Ipakita ang
video na magpapakita ng mga epekto ng
kolonisasyon.
Itanong ang kaugnayan ng napanood na
video sa aralin.
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Alamin at suriin ang mga dahilan ng unang Sa araling ito, Ilalahad ng guro ang mga bansang Sa bahaging ito ng aralin, ay susuriin ang
Bagong Aralin yugto ng imperyalismo at kolonisasyon.
Bakit naging kaakit-akit sa mga Europeo ang
lugar sa Asya?
Europeo na nanguna sa unang yugto ng
kolonisasyon.
mga naging epekto ng kolonisasyon.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto ACTIVITY BASED (3 A:s).
1. Pangkatang Gawain. (3 G”s)
Unang Pangkat- Reporting- Kayamanan
Ikalawang Pangkat-Poster-Relihiyon
Ikatlong Pangkat-Role playing-Katanyagan
2. Presentasyon ng mga Gawain sa harap ng
klase.
Gamit ang Interactive Strategy ( Whole class
discussion), kailangang punan ng mga mag-aaral ang
talahanayan ukol sa mga bansang nanakop at
nasakop nito.
 Pangkat I- Bansang Kanluranin
 Pangkat 2-Bansang Nasakop
Gamit ang Direct Instruction Strategy,
Tatalakayin ng guro at mag-aaral ang mga
mabuti at di- mabuting epekto ng
kolonisasyon.
Bansang Kanluranin Bansang Nasakop
1.
2.
3
4.
5.
Pangkat 3- Pagtalunton sa mga rutang
ginamit ng mga Europeong bansa.
Pamprosesong Tanong:
1. Bakit nanakop ang mga bansang kanluranin?
2. Sino-sino ang mga personalidad na nanguna sa
paglalayag?
3. Anong ruta ang kanilang tinahak upang makarating
sa Asya?
e. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
RUBRIC SA PAGMAMARKA NG GAWAIN
(Group Presentation) Performance Task
Presentasyon Puntos
Angkop ang pagsasalaysay 10
Sa paksa
Magaling at mahusay ang performans 10
Nagpakita ng pagkamalikhain 5
Kabuuan 25
RUBRIC SA PAGMAMARKA NG GAWAIN
Presentasyon Puntos
Kaalaman sa paksa 10
Estilo ng presentasyon 10
Kalidad ng impormasyon 5
Kabuuan 25
Gawain 7. Mabuti O Masama
Panuto. Gawin ang talahanayan na
nakapaloob sa Gawain.
EPEKTO NAKA-
BUBUTI
NAKASA
SAMA
DAHIL
AN
f. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay Alin sa mga dahilan ng kolonisasyon ang
higit na nakatulong sa pang-araw-araw na
gawain
Sa kasalukuyan?
Kung ikaw ang naatasang maglakbay sa isang lugar
na wala pang nakakarating, papayag ka ba? Bakit?
Bilang isang mag-aaral , pabor ka ba na
muling mapasailalim sa mga nanakop sa
ating bansa? Bakit?
g. Paglalahat ng aralin Bukod sa mga spices, mayroon pa bang
ibang nakuha ang mga Europeo sa kanilang
eksplorasyon?
Nanguna ang Portugal sa pagtatatag ng
kapangyarihan sa paglalakbay sa karagatan dahil sa
estratehikong lokasyon nito na nakatulong sa pag-
unlad ng tradisyon sa pagdaragat.
Ano ang mahahalagang epekto ng
kolonisasyon na nararamdaman pa rin
hanggang sa kasalukuyan? Ipaliwanag.
h. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit.
Panuto. Piliin ang tamang sagot ng mga
sumusunod na pahayag. Isulat lamang ang
titik bago ang bilang.
___1-2. Ang mga spices na natagpuan ng
mga Europeo sa Asya ay ginagamit nila sa:
a. pagkain b.kalakalan
k.pagpreserba d. palitan ng produkto
ng karne
___3. Ito ay instrument na nagtuturo ng
direksyon.
a. astrolabe b. compass
k. sagwan c. barko
Ipagawa ang Gawain 5 Talahanayan ng
Manlalayag. Modyul ng Mag-aaral ph. 336
Sanaysay:
“ Kapaki-pakinabang ba ang mga epekto
ng kolonisasyon sa mga naging kolonya
nito?”
Gumawa ng rubric para sa sanaysay.
Presentasyon Puntos
Nilalaman 10
Teknikal na pag-
buo ng sanaysay
5
Kabuuan 15
___4. Pagsakop ng makapangyarihang
bansa sa mahinang bansa.
a.kolonyalismo b. imperyalismo
k.nasyonalismo d. lahat ng nabanggit
___5. Instrumentong sumusukat sa taas ng
bituin.
a. astrolabe b. compass
c. caravel d. radio activity
i. Takdang aralin 1. Sino-sino ang mga Europeo na naglayag
at Ano-ano ang mga lugar na kanilang
narrating?
2. Bakit ang Portugal ang nanguna sa
pagtuklas ng mga lupain?
Modyul ng mag-aaral sa A.P. ph. 329-335
1. Isa-isahin ang mga epekto ng unang yugto ng
kolonisasyon.
2. Patunayan kung mabuti ba o masama ang mga
epekto ng unang yugto ng kolonisasyon at
imperyalismo?
Modyul ng Mag-aaral ph 334-335
Gumawa ng isang editorial cartoon na
nagpapahayag ng mabuting epekto ng
kolonisasyon.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Dasmarinas National High School Antas: Grade-8
Guro: Asignatura: Kasysayan ng Daigdig
Petsa: Markahan: Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Enlightenment pati ng Rebolusyong Siyentipiko at Industriyal
AP8PMD- IIIg-6
II. NILALAMAN
Aralin 2. Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe
 Kaganapan at Epekto ng Rebolusyong Siyentipiko
 Kaganapan at Epekto ng Enlightenment
 Kaganapan at Epekto ng Rebolusyong Industriyal
KAGAMITANG PANTURO Mga larawan ng siyentipiko, mapa ng daigdig,laptop, metacards
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro Pahina 168 Manual ng Guro Pahina 168-169 Manual ng Guro Pahina 171-173
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Kasaysayan ng Daigdig Pahina 342-344 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 345-347 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 348-350
3. Mga Pahina sa Teksbuk
Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)2012
250-254
Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)2012
254-259
Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)2012
276
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at
labas ng bansa
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
a. Balik Aral EMOTICONS. Lagyan ng emoticons katulad ng
Happy(mabuti) Sad (masama)
Ang ipinahahayag ng mga epekto ng Unang
yugto ng Kolonisasyon.
____1. Nagpalakas ng ugnayang silangan at
Kanluran.
____2. Pagkawala ng kasarinlan.
____3. Pagsasamantala ng likas na yaman.
____4. Pagkakaroon ng relihiyon
____5. Pagbabago sa ecosystem.
METACARDS. Gamit ang metacards ,
sasabihin ng mga-mag-aaral kung sino ang
mga personalidad na nag-ambag ng mga
mahahalagang tuklas sa panahon ng
Rebolusyong Siyentipiko.
VENN DIAGRAM. Sa papamagitan ng Venn
Diagram babalik-aralan ang pagkakaiba ng
paniniwala nina John Locke at Thomas Hobbes
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin HULARO. Ang guro ay magpapakita ng mga
larawan nina Copernicus, Columbus,Galileo
Galilei. Mag-uunahan sa paghula ang mga
mag-aaral kung sinong persona ang nakita sa
mga larawan.
JOGGLE WORDS. Tumawag ng ilang mag-aaral
at ayusin ang mga ginulong salita at pangalan
na may kaugnayan sa paksa katulad ng:
1. HONJ LOKEC- ________________
2. SOBBEH- _________________
3. SIKALKLA _________________
4. ENLIMENTGHTEN _____________
5. ROUEAUSS _________________
ANO AKO? Tatawag ng 4 na mag-aaral at
sasabihin kung anong uri ng kagamitan ang
tinutukoy ng guro katulad ng:
_______1. Ginagamit ako upang magkaroon
Ng komunikasyon.
_______2. May kakayahan akong maghabi ng
Tela.
_______3. Ako ay bilog, nagbibigay ako ng
Liwanag.
________4. Ako ay transportasyon na
Ginagamitan ng uling.
________5. Ginagamit ako upang maka-
Pagtanim ng maliit na binhi.
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Ang Rebolusyong Siyentipiko ay tumutukoy sa
panahon ng malawakang pagbabago sa pag-
iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan
ng ika-16 hanggang ika-17 siglo.
Ang mga bagong ideyang ito ay instrumento
sa pagkakaroon ng panibagong pananaw sa
Sa bahaging ito ay tatalakayin ang katuturan
ng Panahong enlightenment at ang
makabagong ideya nito
Tanong:
Paano naiahon ng kaisipang intelektwal ang
mga Europeo mula sa mahabang panahon ng
Ang panahon ng eksplorasyon na isinagawa ng
mga manlalayag na Euope noong ika-15
hanggang ika-16 na siglo ay nakatulong sa
pagtatatag ng Rebolusyong Industriyal, at
dahil dito ay dumagsa ang ginto at pilak sa
Europa na nagmula sa New World.
kaalaman at paniniwala ng mga Europeo. kawalan ng katuwiran at pamamayani ng
pamahiin?
Ang Rebolusyong Industriyal ay ang trans-
pormasyong naganap na kung saan ay
pinalitan nito ang gawaing manwal tungo sa
paggamit ng makinarya.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto REPORTING.-POWER POINT PRESENTATION.
Pag-uulat ukol sa mga pananaw ng mga
siyentista katulad ninaCopernicus, Kepler at
Galilei.
Pagpapangkat ng mga mag-aaral gamit ang
(3A”s) Activity Based.
Group 1. –News Casting
Group 2 – Converging Radial
Diagram
Sa pamamagitan ng diagram ay tatalakayin
ang paniiwala at pagkakaiba tungkol sa
pamahalaan ng tatlong siyentista.
Presentasyon ng bawat pangkat sa Gawain.
Pag-papangkat ng mga mag-aaral sa dalawa
gamit ang DIRECT-INSTRUCTION STRATEGY.
Pangkat I. Role-Playing. Imbensyong Agri-
Cultural
Pangkat II. Interviewing. Imbensyong Tek-
Nolohikal.
- Pagpapakita ng mga mag-aaral sa
ginawang activity o Gawain.
- Pagbibigay ng Rubric sa Pagmamarka.
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Bilang bahagi ng talakayan, Ipagawa ang
talahanayan ukol sa mahahalagang
impormasyon ukol sa paksa.
Dahilan Kaganapan Epekto
Reb.
Siyentipiko
Bilang bahagi ng talakayan, Ipagawa ang
talahanayan ukol sa mahahalagang
impormasyon ukol sa paksa.
Dahilan Kaganapan Epekto
Panahon ng
Enlightenment
Bilang bahagi ng talakayan, Ipagawa ang
talahanayan ukol sa mahahalagang
impormasyon ukol sa paksa.
Dahilan Kaganapan Epekto
Panahon ng
Rebolusyong
Industriyal
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang mga pamana at epekto ng Reb.
Siyentipiko?
2. Paano binago ng bagong kaisipan nina
Kepler at Galileo ang pagtingin ng tao sa
daigdig? Ipaliwanag.
Pamprosesong Tanong:
1. Paano naiba ang Reb. Siyentipiko sa
Enlightenment?
2. Sino-sino ang mahahalagang personalidad
sa Enlightenment?
3. Mahalaga ba ang kaisipang nalinang sa
panahong ito?
Pamprosesong Tanong:
1. Paano binago ng Reb. Industriyal ang
agrikultura at industriya sa Europa?
2. Bakit sa Great Britain sumilang ang Reb.
Industriyal?
3. Ano ang naging epekto ng Reb.
Industriyal?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- Paano tayo natulungan ng mga kontribusyon Sa mga paniniwalang nabanggit, Ano ang higit Nakatulong ba ang mga imbensyon ng Reb.
araw na buhay ng Rebolusyong Siyentipiko sa kasalukuyan?
Ipaliwanag.
mong paniniwalaan? Bakit?
Ano ang impluwensya nito sa kasalukuyang
panahon?
Industriyal sa pang-araw-araw mong
pamumuhay? Patunayan.
h. Paglalahat ng aralin Ang Rebolusyong Siyentipiko ay lumikha ng
bagong kamalayan sa agham, gayundin sa
larangang panlipunan at pampulitika
Sa pamamagitan ng 2 pangungusap, bumuo
ng mga natutunan ukol sa paksa.
Batay sa inyong natutunan sa aralin., Ano ang
mabuti at di-mabuting naidulot ng Reb.
Industriyal?
Epekto ng Reb. Industriyal
Mabuti Masama
i. Pagtataya ng aralin Pasagutan ang Gawain 9. May Ginawa Ako!
Ikaw Ba? Pahina 351
Malayang Talakayan Maikling Pagsusulit.
Panuto. ANO at SINO AKO?. Ibigay ang
tamang sagot ng mga sumusunod na pahayag
batay sa imbensyon at imbentor.
________1. Ako ang nakatuklas ng cotton gin.
________2. Ako ang nagpabilis sa paglalagay
Ng mga sinulid sa bukilya.
________3. Ako ang nag-imbento ng tele-
Pono.
________4. Nagbibigay ako ng liwanag sa
Gabi.
________5. Transportasyon ako sa lupa na
Ginagamitan ng uling.
j. Takdang aralin Gumuhit ng isang kontribusyon ng
Rebolusyong Siyentipiko at sabihin ang
Magsaliksik tungkol sa mga pilosopong kilala
sa makabagong panahon.
Gumawa ng collage ukol sa mga imbensyon sa
Panahong Reb. Industriyal at lagyan ito ng
kahalagahan nito. paglalarawan.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan:Dasmarinas National High School Antas: Grade-8
Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig
Petsa: Markahan:Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang Ikalawang Yugto ng
Kolonisasyon at Imperyalismo.
AP8PMD-IIIh7
Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng Ikalwang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo
AP8PMD-IIIh-8
II. NILALAMAN Aralin 3 –Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe
 Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
KAGAMITANG PANTURO Mapa ng daigdig, Laptop, metacards, mga larawan
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
Pahina 173-174
Pahina 175-176
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Pahina 357-358
Pahina 359-362 Pahina 365-366
3. Mga Pahina sa Teksbuk
Kasysayan ng Daigdig (Batayang Aklat III) 2012
Pahina 286
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
a. Balik Aral
Paano nakatulong ang rebolusyong Industriyal
sa paglakas ng Europa? Ipaliwanag.
Ano ang mga naging dahilan ng mga
Kanluranin para mag-galugad at magpalawak
ng kolonya at imperyo sa ikalwang
pagkakataon?
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin MAP TALK. Magpakita ng mapa ng Africa at
Silangang Asya. Hayaang suriin ng mga mag-
aaral kung ano ang kaugnayan ng dalawang
mapa sa paksa. Hal. Ng mapa:
Mapa ng Africa Mapa ng East Asia
Tanong: Ano ang kaugnayan ng 2 mapa sa
Ikalawang Yugto ng Kolonisasyon at
Imperyalismo?
Pagpapakita ng larawan ng mga kanluranin.
Bansang Amerika.
Larawan ng mga Africans sa panahon ng pang-
aalipin.
Bansang China
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin Sa Ikalawang yugto ng imperyalismo ay
kapansin-pansin ang pinagtuunan ng mga
Europeo ay ang Africa at Silangang Asya. Ang
mga kontinenteng ito y mayaman sa mga
hilaw na materyales na angkop sa kanilang
Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga
naganap sa Ikalwang Yugto ng Kolonyalismo.
Mula sa larawan, iisa-isahin ang mg
mahahalagang pangyayari.
Ang ikalwang imperyalismo ang naging
dahilan ng maraming pagbabago. Ting isa-
isahin ang mga sumusunod na pagbabago.
pangangailangan.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gamit ang THINK-PAIR-SHARE, aalamin ng
mga mag-aaral kung ano pa ba ang naging
daan upang muling maulit ang yugto ng
kolonisasyon?
Pagpapasagot ng Gawain 13: Punuan mo ako?
(p. 364)
Pagkakaroon ng debate sa klase:
Hahatiin ang klase sa dalang pangkat.
Ang debate ay naka-ayon sa Gawain 15
(Timbangin Mo) p. 365 Learner's Manual
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Ang mga mag-aaral ay magpapartner upang
mag Brainstorming ukol sa kasagutan batay
sa tanong ng guro.
Magpapaskil ang guro ng metacards.
Isusulat ng mag-aaral ang kasagutan sa mga
metacards na nakapaskil sa chalkboard.
Malayang Talakayan (pagpapasagot ng
Pamprosesong mga Tanong p.366)
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
Presentasyon ng mga mag-aaral sa kanilang
nakalap na kasagutan. Sa bahaging ito ay mag
se-share na ang mag-aaral sa harap ng klase.
Malayang talakayan sa pagitan ng guro at
mag-aaral.
Pagsasagot ng pamprosesong tanong p. 364
(Bilang 1-5) Learner's Manual
Pagpapasagot ng Gawain 16: Bahagdan ng
Aking Pag-unlad
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Dapat bang kondenahin ang kanluraning
bansa sa pagsakop sa mahihinang bansa?
Bakit? Malki ba ang pagkakaiba ng Unang
yugto sa Ikalawang yugto ng imperyalismo at
kolonisasyon?
Sa inyong palagay, masasabi mo ba na tuluyan
na bang natapos ang imperyalismo at
kolonyalismo sa kasalukuyang panahon?
Ipaliwanag.
Nakatulong ba sa kasalukuyang Pilipino ang
mga
h. Paglalahat ng aralin Ang mga teknolohikal na tuklas ang
nakapagpabago at nakapag-palakas ng loob
sa mga Europeo na maglakbay ng malayuan.
Ano ang mensaheng nais iparating ng
larawang nakikita mo sa chalkboard?
Ano ang masasabi mo sa Manifest Destiny?
i. Pagtataya ng aralin Malayang Talakayan Maikling pagsusulit.
Maaring gumawa ang guro ng sariling likhang
maikling pagsusulit.
j. Takdang aralin Sumulat ng isang sanaysay ukolsa
Imperyalismong kanluranin sa China.
Basahin ang Manifest Destiny p. 367-368
Learner's Manual
Gawin ang Gawain 18: Salamat Sa Iyo!
Ilagay ito sa short bond paper.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Dasmarinas National High School Antas: Grade-8
Guro: Asignatura: Araling Panlipunan
Petsa: Markahan: Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano
AP8PMD-IIIi-9
II. NILALAMAN Aralin 3
Rebolusyong Pangkaisipan
 Kaisipang Politikal
 Paglaganap ng Ideyang Liberal (Impluwensiya at Pagkamulat)
 Rebolusyong Amerikano (Kongresong Kontinental)
KAGAMITANG PANTURO Speaker, Laptop, mp3 ng Laptop, DLP, larawan ng mga sumusunod:
Tatsulok ng bandang Bamboo larawan nila: Denis Diderot, Catherine Macaulay, Mary-
Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques- Wallstoncecraft, metacards
Rousseau, Voltaire,
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa
Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
a. Balik Aral Pagbubuo ng jumbled letters na nakapaskil sa
chalkboard
H S P P H I O L E S
Ano ang Philosophes?
Ano ang nagawa nila sa mga mamayang taga-Europa
sa panahon ng Rebolusyon?
Pagpapaskil ng meta-card ( Gabriela,
Laissez Faire, at Divine Right)
Pipili ang mag-aaral ng meta-card at
ipapaliwanag kung ano ang mga ito.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpaakinig ng kantang Tatsulok ng
bandang Bamboo
Video presentation: Mula sa ginawang video ng guro,
Pagpapanood ng isang maikling video tungkol sa
Panahon ng Enlightenment (maaring mag-download
ang guro sa iba’t ibang websites na nagpapakita ng
mahahalagang pangyayari sa panahon ng
Enlightenment)
Susuruin at tatanungin ang mga mag-aaral sa
kanilang napanood sa maikling video.
Magpapabuo ng picture puzzle na
nagpapakita ng isang rebolusyon.
Sa inyong palagay, anu-ano ang
pinagsisimulan ng isang rebolusyon?
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Inilunsad ang rebolusyon upang
masolusyunan ang pagbabago ng isang
institusyon o lipunan.
Kadalasan, ang nagiging epekto nito ang
kaguluhan sa mga taong namuhay sa isang
maayos, tahimik, at konserbatibong paraan
ng pamumuhay.
Dahil dito naisip na gumawa ng iba’t ibang
kaisipan na maaring magpaunlad sa
pamumuhay ng tao.
Pagpapakita ng mga larawan ng iba't ibang latawan
ng kababaihan na may iba't ibang estado sa
kasalukuyan.
Mga larawan ng iba't ibang negosyo na nakikita sa
kasalukuyan.
Mula rito hihingiin ang opinyon ng mga mag-aaral sa
nakikita nila
Ang rebolusyon ang naging hudyat ng
malaking pagbabago sa iba't ibang
pagbabago sa aspeto ng kanilang
pamumuhay.
Ating alamin.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Ano ang kaugnayan ng Rebolusyong
Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at
Pranses?
Anu-ano ang mga mahahalagang nangyari sa Europa
kaya nagkaroon ng bagong pagtingin sa mga
kababaihan. Ano ang ginawa nilang hakbang upang
magkaraoon ng mas magandang daloy ng ekonomiya
sa panahong ito?
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
 Pagpapangkat sa mga mag-aaral sa
lima
 Pagkakaroon ng focus group
discussion ang bawat pangkat
 Pagpapakita sa klase ng natalakay o
nagawa ng bawat pangkat
Sa bahaging ito, tatalakayin ng guro ang liberalismo
at ang kahalagahan ng ambag nila C. Macaulay, at
M. Wallstonecraft, at ang mga pagbabago sa
ekonomiya.
Hahatiin ang klase sa limang pangkat.
Magkakaroon ng isang talk show . Tungkol
sa:
Pangkat 1: Sanhi ng Rebolusyong
Amerikano
Pangkat 2: Ang Labintatlong Kolonya
Pangkat 3: Unang Kongresong Kontinental
Pangkat 4: Ang pagsisimula ng digmaan
Pangkat 5: Ang Ikalawang Kongresong
Kontinental
(Malayang gumawa ang guro ng sarili
niyang rubrik sa pagbibigay marka sa
presentasyon ng bawat pangkat)
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
Pagpapagawa ng Tala-hayanan (3-2-1 Chart)
Punan ang sumusunod na chart. Ilagay sa
kalahating bahagi ng papel. (pahina 385)
Paano binago ng ng ideyang Libaralismo ang
pamumuhay ng tao sa:
A. Ekonomiya
B. Pamahalaan
C. Relihiyon
1. Anu ano ang pangyayaring nagbunsod
sa Rebolusyong Amerikano?
2. Ano ang naging epekto ng labis na
pagbubuwis ng Great Britain sa kamalayan
ng Amerikano?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Sumasang-ayon ka ba sa mga philosophes
kanilang paniniwala na maaring maranasan
ang kaginhawaan habang nabubuhay ang
isang tao? Bakit?
Bilang isang kabataang Pilipino, ano ang gagawin o
maitutulong mo upang mapanatali ang kalayaan at
mapangalagaan ang karapatan na tinatamasa mo sa
kasalukuyan?
Napapanood sa balita ang pagkakaroon ng
hakbang ng pamahalaan ang iba't ibang
paraan para taasan ang buwis (gaya na
lamang sa bonus na nakukuha ng iyong
mga magulang, sigarilyo, atbp)? Sa iyong
palagay, makatuwiran ba ang hakbang ng
ating pamahalaan sa usaping ito?
Pangatwiranan.
h. Paglalahat ng aralin Ano ang importansiyang ginagampanan ng
iba’t ibang kaispang nabuo ng mga
philosophes sa kanilang pamumuhay?
Ano ang nagawa ng Liberalismo sa pamumuhay ng
mga taga-Europa?
Ano ang ginawa ng mga Amerikano sa
pagkakaroon ng malaking buwis na
ipinapataw sa kanila ng mga taga-Great
Britain
i. Pagtataya ng aralin Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung ang
pangugusap ay wasto, at isulat naman ang
salitang MALI kung ang pangungusap ay
hindi wasto.
1. Ang mga philosophes ay gumawa ng
kaisipan na magpapahirap sa
pamumuhay ng kanilang
mamamayan.
2. Nakilala si Voltaire sa pangbabatikos
sa mga kaugaliang Pranses, relihiyong
Kristiyanismo at satirikong paraan ng
pagsusulat sa mga pari, pamahalaan
at aristocrats
3. Si Thomas Hobbes ang sumulat ng
sanaysay na may kinalaman sa
Individual Freedom.
4. Ang Social Contract ay aklat na
naglalaman ng paniniwala sa
mabuting pamahalaan.
5. Si Montesiquieu ang nakaisip ng
paghahati ng kapangyarihan ng
pamahalaan o tinatawag na balance
of power.
Sa kalahating bahagi ng papel, sagutin ang
katanungan:
Kung ikaw ang nabubuhay sa panahon ng
enlightenment, ano pang kaisipan ang nais mong
idagdag na sa tingin mo ay may malaking
magagawang pagbabago sa kanilang pamumuhay?
Ipaliwanag.
Sa isang ika-apat na bahaging papel:
Sagutin ang sumusunod:
Anu-ano ang mga dahilan ng Rebolusyong
Amerikano?
j. Takdang aralin Sa notebook sagutin ang mga sumusunod na
aral katanungan:
1. Sino si Denis Desiderot?
2. Ano ang Enlightenment?
3. Ano ang ginampanan nila Catherine
Ano ang naging sanhi ng digmaan para sa kalayaan
sa Amerika?
Ano ang Labintatlong Kolonya?
Ano ang kahalagahan ng Una at Ikalawang
Sino si Napoleon Bonaparte?
Anu-ano ang mga pagbabagong kinaharap
ng mga taga bansang France sa kaniyang
ginawa?
Macaulay at Mary Wallstonecraft sa
panahon ng Enlightement?
Kongresong Kontinental?
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Dasmarinas National High School Antas: Grade-8
Guro: Asignatura: Araling Panlipunan
Petsa: Markahan: Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa ngaing transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika, at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan.
B. Pamatantayang Pagganap `Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakakapagsuri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng
transpormasyon tungo sa makabangong panahon.
C. Pamantayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano
AP8PMD-IIIi-9
II. NILALAMAN Aralin 3- Pagkamulat :Kaugnayan Ng Rebolusyong Pangkaisipan Sa Rebolusyong Pranses at Amerikano
Paghahangad ng Kapayapaan
Rebolusyong Pranses (Kalayaan at Pagkapantay pantay)
Pagsiklab ng Rebolusyon
KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 190-191 Manual ng Guro p. 191 Manual ng guro pp 192-194
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Pahina 391-396 Pahina 398-400 Pahina 401-405
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa
Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa
loob at labas ng bansa.
a. Balik Aral Pagpapakita ng meta cards ng:
Tennis Court Oath, Pambansang
Asemblea, Haring Louis XVI
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pangakatang Gawain
Pagpapagawa ng Gawain 5: Pulong Isip mula
sa p. 395 ng Learner's Manual
Learning Center I
Anong dahilan ang
nagtulak sa mga
Amerikanong
humingi ng
kalayaan mula sa
Great Britain?
Learning Center II
Paano
isinakatuparan ng
mga Amerikano
ang tahasang
paghingi ng
kalayaan?
Learning Center III
Paano nakaapekto
ang pagtulong ng
France sa mga
Amerikano sa
pagtamasa nito ng
kalayaan?
Learning Center IV
Ano ang
kinalabasan ng
Rebolusyong
Amerikano?
Pangkatang Gawain:
Maikling pagsasadula (role playing)
Pangkat 1: Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses
noong 1789
Pangkat 2: Pamnbansang Asemblea
Pangkat 3: Ang Tennis Court Oath
Pangkat 4: 1789 Constituent Assembly
* Ang guro ay malayang gumawa ng sarili niyang
rubrik sa pagbibigay marka sa ginawang dula ng
bawat pangkat
Pagpapasagot sa Gawain 6: Diyagram ng
Pag-unawa p. 404-405 Learner's Manual
e. Pagtalakay sa bagong konsepto sa
bagong karanasan
Malayang Talakayan Malayang Talakayan Pagpapanood ng piling mahahalagang
eksena sa pelikulang Les Miserables.
Gabayan ang mga mag-aaral sa mga
eksenang napili na may kinalaman sa
Glorious Revolution sa England.
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessment)
Ano ang sinismbolo ng larawang nakikita sa
itaas?
Ipaliwanag ang mga sumusunod:
1. Men are born and remain free and equal in rights
2. Law is the expression of the general will of the
people
3. The aim of the government is the preservation of
the... Rights of Man...
4. Every man is presumed innocent until guilty
Malayang talakayan sa mga pangyayari sa
rebolusyong Pranses
g. Paglalapat ng aralin sa pang araw-
araw na buhay?
Ano ang gagawin mo upang mapanatili ang
kalayaan ng iyong bansa?
Ano ang kahalagahan ng Declaration of The Rights of
Man (sinulat noong Agosto 27, 1789) sa pamumuhay
ng tao ngayon lalong lalo na sa nababalitaan sa
telebisyon, radyo, pahayagan, at internet na EJK
(Extra Judicial Killings)?
Sa iyong palagay, ang pangyayaring
rebolusyon sa bansang France ay
nararansan pa sa bansa natin?
Pangatwiranan.
h. Paglalahat ng aralin Ano ang isinagawa ng mga Amerikano
upang maabot ang kalayaan mula sa mga
taga-Great Britain?
Ano ang naging epekto ng Rebolusyong Pranses sa
kanilang pamumuhay?
Ano ang nangyari sa bansang France
matapos ang kanilang paglulusad ng
rebolusyon?
i. Pagtataya ng aralin Paano binago ng tagumpay ng mga
Amerikano ang tingin ng daigdig sa Great
Ano ang naging pangunahing layunin ng pamahalaan
sa mga pangyayari sa rebolusyon dito? Naniniwala ka
Dugtungan ang pangungusap: Kung ako si
Napoleon Bonaparte sa panahon ng
Britain? Sa United States?
Pangatwiranan
ba sa kanilang layunin? Bakit? rebolusyon, ang aking gagawin ay
___________________________________
___________________________________
___________________________________
j. Takdang aralin Sumulat ng isang maikling tula na
nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalayaan
Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng
pangangalaga at pagpapahalaga sa karapatang
pantao.
Ilagay ito sa oslo paper.
Ano ang naging dahilan ng pag-usbong ng
rebolusyong Pranses?
Ano ang naging dahilan upang magkaroon
ng Napoleonic Wars?
Ano ang naging epekto ng nabanggit na
digmaan sa Europa?
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan:Dasmarinas National High School Antas:Grade-8
Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig
Petsa: Markahan:Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang kaugnayan ng
Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong
Pranses at Amerikano
AP8PMD-IIIi-9
Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at ibang-bahagi
ng daigdig.
AP8PMD- IIIi 10.
II. NILALAMAN Ang Napoleonic Wars Pag-unlad ng nasyonalismo sa Soviet Union Nasyonalismo sa Latin America at ang mga
Creole
At ang Himagsikang Ruso
KAGAMITANG PANTURO Larawan ni Napoleon Bonaparte Mga larawan nina Vladimir, Ivan the Great mga larawan, metacards. chart
Metacards, laptop, DLP Joseph Stalin, metacards, laptop
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 194-196 Manual ng Guro pp. Pahina 198-199 Manual ng Guro pp. Pahina 203
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Kasaysayan ng Daigdig Pahina 406-410 Kasaysayan ng Daigdig 413-414 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 415-417
3. Mga Pahina sa Teksbuk Pahina 296-298
Kasaysayan ng Daigdig (batayang Aklat III)
2012
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
Napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
Napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
a. Balik Aral Tanong:
Ano ang nangyari sa bansang France na
naging dahilan para magkaroon ng rebolusyon
dito?
Tanong:
Ano ang ginampanan ni Napoleon Bonaparte
sa pag kaka-isa ng mga bansa sa Europa?
Tanong:
Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Trotsky na dapat
ikalat ang komunismo sa pamamagitan ng
isang Rebolusyon? Bakit? Ipaliwanag.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Gagawin puzzle ang larawan ni Napoleon
Bonaparte at bubuin ito ng mag-aaral.
NAME GAME. Ang guro ay magtatanong ng
may kaugnayan sa paksa. Ang mga tanong ay
Magsisimula sa ibat-ibang letra hanggang
mabuo ang salitang NASYONALISMO.
Halimbawa:
N- Sinong N ang naging pinuno ng France?
A- Saang kontinente matatagpuan ang mga
Itim na tao?
Mapa ng South America. Na nasakop ng Spain
at Portugal.
Itanong ang kaugnayan ng mapa sa
pagkakaroon ng nasyonalismo sa Latin
America?
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Si Napoleon Bonaparte ang isang lider na
gumawa ng paraan upang magkaroon ng
bagong sistema ng pamamalakad sa Europa.
Ang nasyonalismo ay pagmamahal sa bansa
na nakaugat sa kamalayan ng isang lahi na sila
ay nagbubuklod ng isang wika,
kasaysayan,kultura, at relihiyon.
Nagiging masama ito kung gagawing batayan
ng militarism sa pagsakop ng isang bansa.
Sa araling ito ay ilalahad ang naganap na
nasyonalismo sa Latin America.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pangkatang Gawain
Gawin ang Gawain 7: Turn Back Time
(Timeline Plotting) p. 411 Learner's Manual
Gamitin ang rubric na makikita sa p. 412 ng
Learner's Manual sa pagbibigay ng marka sa
Sa inyong palagay, may pagkakapareho ba ang
Nasyonalismo ng Europa at Asya? Ipaliwanag
Tanong;
Bakit naging salik ng nasyonalismo ang
pagkakaiba ng lahi? Ipaliwanag.
ginawang timeline ng bawat pangkat
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Sa bahaging ito ay mag-uulay ang mga mag-
aaral tungkol sa:
 Napoleonic wars
 At iba't ibang mawakang digmaang
naganap sa Europa
Pagpapangkat ng mga mag-aaral sa dalawa.
Pangkat 1. Poster making. Iguguhit ng mga
mag-aaral ang nakapaloob sa Pag-unlad ng
Nasyonalismo at iinterpret ito sa harap ng
klase.
Pangkat 2. –Role-playing. Pagsasabuhay ng
Himagsikang Ruso
Sa bahaging ito ay mag-uulat ang mga mag-
aaral ukol sa nasyonalismo sa Latin America.
At ang mga Creole
- Ituturo sa mapa ng Timog Amerika
ang mga bansang nasakop ng Portugal
at Spain at ang iba pang bansa na
matatagpuan dito na may kaugnayan
sa paksa.
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
Pamprosesong Tanong
1. Ano ang ginampanan ni Napoleon
Bonaparte sa pagkakaisa ng mga bansa sa
Europe?
2. Paano sinakop ni Bonaparte ang iba't ibang
bansa sa Europe?
3. Bakit ninais ng pinuno ng Europe na ibalik
ang pamahalaang monrkiya
4. Paano isinakatuparan ang pagbalik ng
kapangyarihang monarkal sa France? Katulad
ba ito ng dating monarkiya? Ipaliwanag.
Paggawa ng Rubric sa Pagmamarka.
Pamantayan Puntos
Performans 15
Pagkamalikhain 10
Kabuuan 25
Pamprosesong Tanong
1. Bakit nahuling umunlad ang nasyonalismo
sa Latin Amerika?
2. Ilarawan ang mga katangian ng mga
Latinong Amerikano na nagpunyagi upang
makamit ang karapatan?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Ano ang ginagawa ng pamahalaan ng ating
bansa sa pangangalaga at pagsusulong sa
pantay-pantay na pagtingin sa mamamayan
nito?
Dapat bang parangalan ang mga bansang
lumaban para sa kanilang kalayaan? Bakit?
Bukod sa pagbili ng sariling produkto, paaano
Mo maipapakita ang pagmamahal sa bayan?
Ano ang kaugnayan ng EDSA REVOLUTION sa
Pagkakamit ng kalayaan ng mga tao sa Latin
America?
h. Paglalahat ng aralin Anong mga ginagawa ng ating bansa upang
masiguro ang mapapantili ang kalayaan at
pagkapantay-pantay ng bawat mamamayan
nito?
Kapwa nakaugat ang nasyonalismo sa Europa
at Asya sa paghahangad na manaig ang
kagustuhan ng mamamayan.
Batay sa inyong natutunan, sa aralin, Masarap
ba ang maging Malaya sa sariling bansa?
Bakit? Ipaliwanag.
i. Pagtataya ng aralin Ano ang hakabang na ginawa ni Napoleon
Bonaparte upang malutas ang problemang
kinakaharap ng kaniyang bansa ng France at
Malayang Talakayan Malayang Talakayan
maging ng buong Europa?
j. Takdang aralin Sumulat sa Commission on Human Rights ng
iyong mga mungkahi o suhestiyon sa
pagpapalaganap ng pagpapantili ng
karapatang pantao.
Gumawa ng isang SLOGAN na nagpapakita ng
pagmamahal sa bayan.
Sagutan ang mga katanungan at isulat sa
kwaderno:
1. Isa-isahin ang mga sagabal sa nasyonalismo
2. Sino si Bolivar at ano ang kanyang mga
nagawa bilang Creole?
Modyl ng A.P. pahina 416-417.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan:Dasmarinas National High School Antas:Grade-8
Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig
Petsa: Markahan:Ikatlo
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
VI. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig
bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan.
B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon
tungo sa makabagong panahon.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-
usbong ng nasyonalismo sa Europa at ibang-
bahagi ng daigdig.
AP8PMD- IIIi 10.
VII. NILALAMAN Pag-unlad ng nasyonalismo sa Soviet Union Nasyonalismo sa Latin America at ang mga Creole
At ang Himagsikang Ruso
KAGAMITANG PANTURO Laptop, DLP, metacards
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro p. 203
6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Kasaysayan ng Daigdig P. 427-428
7. Mga Pahina sa Teksbuk
8. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
VIII. PAMAMARAAN
Balitaan Napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
Napapanahong balita sa loob at labas ng
bansa
k. Balik Aral Ano ang Nasyonalismo? Masasabi ba na ang mga mamamayang
Pilipino na lumilipat at naninirahan sa ibang
bansa ay may ugaling nasyonalismo?
Ipaliwanag.
l. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng mga larawang damdaming
makabayan.
Paghahanda sa klase sa Mahabang Pagsusulit
m. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Ano ang ginagawa ng ugaling nasyonalismo sa
isang bansa?
Pagbibigay ng test questionnaire sa bata.
Matapos ay pasasagutan ito.
n. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pagpapasagot ng Gawain 12: Lesson Closure:
A Good Ending
o. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Malayang Talakayan -
p. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
Pagpapasagot ng Gawain 13: Pangako Sayo
(reflection Journal)
q. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Sa araw-araw na pagpasok mo sa paaralan,
ano ang gagawin mo upang maipakita ang
pagmamahal sa lungsod na tinitirahan mo?
r. Paglalahat ng aralin Ano ang nagagawa ng ugaling Nasyonalismo
sa pang-araw araw na buhay mo?
s. Pagtataya ng aralin Maikling pagsusulit
t. Takdang aralin Gawain ang Gallery Walk/Every Child A Tour
Guide. (p. 429 Learner's Manual)
Gamitin ang rubric na nakalagay sa p. 429-430
IX. MGA TALA
X. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
h. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
i. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
j. Nakatulong ba ang remedial?
k. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
l. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
m. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
n. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?

More Related Content

What's hot

Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...edmond84
 
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenmentRebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenmentCatherineTagorda2
 
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2Nico Granada
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
 
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismounang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismoramesis obeña
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng EuropeKevin Ticman
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...anettebasco
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016Chuckry Maunes
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)Crystal Mae Salazar
 
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 Froidelyn Fernandez- Docallas
 

What's hot (20)

Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenmentRebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
 
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
NEOKOLONYALISMO
NEOKOLONYALISMONEOKOLONYALISMO
NEOKOLONYALISMO
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
 
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptxRebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
 
Rebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyalRebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyal
 
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismounang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
unang yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng Europe
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
Dll ap7 quarter-3
Dll ap7 quarter-3Dll ap7 quarter-3
Dll ap7 quarter-3
 
Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 7 Curriculum Guide rev.2016
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
 
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTER
 

Similar to DLL Grade 8 3rd Grading a.pdf

AP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocx
AP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocxAP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocx
AP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocxTerrenceRamirez1
 
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxHarleyLaus1
 
DLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docxDLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docxJePaiAldous
 
Dll grade 8 nov 4&5
Dll grade 8 nov 4&5Dll grade 8 nov 4&5
Dll grade 8 nov 4&5Ryan Rodriguez
 
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxquarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxBenedickBuendia
 
DLL_ESP 4_Q3_W1.docx
DLL_ESP 4_Q3_W1.docxDLL_ESP 4_Q3_W1.docx
DLL_ESP 4_Q3_W1.docxMarivicFabro
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8 Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8 Crystal Mae Salazar
 
lesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docxlesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docxGeraldineFuentesDami
 
lesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docxlesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docxGeraldineFuentesDami
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docxMariaGvlennMacanas
 
Grade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.doc
Grade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.docGrade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.doc
Grade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.docELVINBURO
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.pptDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.pptEdwinGervacio2
 
AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1
AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1
AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1RodolfoPanolinJr
 

Similar to DLL Grade 8 3rd Grading a.pdf (20)

AP8-Q3-W1 (1).pdf
AP8-Q3-W1 (1).pdfAP8-Q3-W1 (1).pdf
AP8-Q3-W1 (1).pdf
 
AP8-Q3-W2edited (1).docx
AP8-Q3-W2edited (1).docxAP8-Q3-W2edited (1).docx
AP8-Q3-W2edited (1).docx
 
AP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocx
AP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocxAP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocx
AP8-Q3-W2dailylessonlogaralingpanlipunandocx
 
AP8-Q3-W2.pdf
AP8-Q3-W2.pdfAP8-Q3-W2.pdf
AP8-Q3-W2.pdf
 
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
 
FINAL AP8 2ND LC 13-14.pdf
FINAL AP8 2ND LC 13-14.pdfFINAL AP8 2ND LC 13-14.pdf
FINAL AP8 2ND LC 13-14.pdf
 
DLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docxDLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docx
 
DLL-in-AP-3Q-Feb-1-3.docx
DLL-in-AP-3Q-Feb-1-3.docxDLL-in-AP-3Q-Feb-1-3.docx
DLL-in-AP-3Q-Feb-1-3.docx
 
Dll grade 8 nov 4&5
Dll grade 8 nov 4&5Dll grade 8 nov 4&5
Dll grade 8 nov 4&5
 
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxquarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
 
INSET G3AP
INSET G3APINSET G3AP
INSET G3AP
 
DLL_ESP 4_Q3_W1.docx
DLL_ESP 4_Q3_W1.docxDLL_ESP 4_Q3_W1.docx
DLL_ESP 4_Q3_W1.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8 Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
lesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docxlesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docx
 
lesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docxlesson plan for demonstration.docx
lesson plan for demonstration.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W1.docx
 
Grade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.doc
Grade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.docGrade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.doc
Grade 6 Q4 DLP Araling Panlipunan.doc
 
week 9.docx
week 9.docxweek 9.docx
week 9.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.pptDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
 
AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1
AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1
AP10 kontemporaryong isyu Quarter-2-Week-1
 

More from MaryjaneRamiscal

More from MaryjaneRamiscal (11)

africa.pptx
africa.pptxafrica.pptx
africa.pptx
 
Sinaunang Tsina.pptx
Sinaunang Tsina.pptxSinaunang Tsina.pptx
Sinaunang Tsina.pptx
 
weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx
weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docxweekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx
weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx
 
Face 2Face Monitoring Tool.docx
Face 2Face Monitoring Tool.docxFace 2Face Monitoring Tool.docx
Face 2Face Monitoring Tool.docx
 
DLL Week 9.pdf
DLL Week 9.pdfDLL Week 9.pdf
DLL Week 9.pdf
 
DLL-19.pdf
DLL-19.pdfDLL-19.pdf
DLL-19.pdf
 
DLL Week 11.pdf
DLL Week 11.pdfDLL Week 11.pdf
DLL Week 11.pdf
 
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docxGRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
 
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docxGRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
 
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
 
DLL Week 1.pdf
DLL Week 1.pdfDLL Week 1.pdf
DLL Week 1.pdf
 

Recently uploaded

local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 

Recently uploaded (20)

local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 

DLL Grade 8 3rd Grading a.pdf

 • 1. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Dasmariñas National High School Antas: 8 Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig Petsa: Markahan: Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham,politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsususri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang pag-usbong ng bourgeoise,merkantilismo,National monarchy, Renaissance,Simbahang Katoliko at Repormasyon. AP8PMD-IIIA-B1 II. NILALAMAN Aralin 1: Paglakas ng Europe  Pag-usbong ng Bougeoise,  Merkantilismo  Pagtatag ng National Monarchy  Pag-usbong ng mga Nation-state  Paglakas ng Simbahang Katoliko at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe KAGAMITANG PANTURO Mga larawan ng kilalang mga negosyante TV,USB,Manila Paper,Pentel pen Mga larawan ng simbahan at mga kilalang Manila Paper,pentel pen personalidad tulad nina Papa Gregory VII,Henry IV,TV, usb para sa power point A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 139-141 Manual ng Guro pp. 142-143 Manual ng Guro pp. 143-146 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Kasaysayan ng Daigdig pp. 288-291 Kasaysayan ng Daigdig pp 292-294 Kasaysayan ng Daigdig pp295-297 3. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig pp. 159-162 Blando R. Et al DepEd-IMCS Kasaysayan ng Daigdig pp. 168-170 Blando R. Et al DepEd-IMCS 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO III. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita a. Balik Aral Paano nakatulong ang pag-usbong ng mga Flash Card ko Ipaliwanag Mo! Loop a Word!Bumuo ng mga salita sa hanay
 • 2. bayan at lungsod sa paglakas ng kapangyarihan ng mayayamang malalakal ng mga titik sa manila paper na may kinalaman sa paksang tinalakay noong nakaraang paksa. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Picture Analysis:Magpapakita ng larawan ng mga kilalang mga mangangalakal at negosyante. Tatanungin ang mga mag-aaral kung ano ang alam nila tungkol sa mga naturang larawan. Video presentation: Magpapanood ang guro ng isang video na may kinalaman sa National Monarchy. IPapasuri ito at itatanong kung ano ang kanilanh napanood. Picture Analysis : Pagpapakita ng larawan ng St. Peter Church. Ano ang sinisimbolo nito c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Gawain 5: Burgis ka!At Gawain 6: Magbasa at Unawain. Ipababasa sa mga mag-aaral ang naturang Gawain na nasa ph.288 at 290 Gawain 7:Hagdan ng Pag-unawa! Ipabasa ang National Monarchy at ipasagot ang katanungan na Paano nakatulong ang pagtatatag ng national monarchy sa paglakas ng Europe?Itatala sa Ladder diagram ang mga kaganapan sa pagyabong ng national monarchy. Ipababasa ang teksto, makaraan nito ay ipasususri ang papel na ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng Europe. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto  . Pagbibigay ng gabay na katanungan: Ano ang bourgeoise?Anong bahagi ang ginagampanan nito sa kasaysayan ng Europe? Ano ang merkantilismo? Ano ang kinalaman ng merkantilismo sap ag-unlad ng isang bansa? Pagbasa sa Pag-usbong ng mga Nation – State. Pagbuo ng isang graphic organizer sa pagtalakay ng mga Nation -State Gawain 8: Discussion Web: Pagbuo ng 5 pangkat na may magkakatulad na bilang  Talakayin ang tanong sa inyong pangkat at bumuo ng ebidensya at suporta sa panig ng Oo o Hindi  Suriin ang tanong at itala ang inpormasyon at pahayag ng bawat myembro sa Oo at Hindi  Magtalaga ng tiga-pagsalita na magpreresenta ng nabuo nilang konklusyon sa ginawa nilang pagsusuri.  Presentasyon ng bawat pangkat e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan  Magkakaroon pagpapangkat ang mga mag-aaral Pagkakaroon ng isang malayang talakayan gamit ang ginawang mga organizer at teknik Magkakaroon ng isang malayang talakayan makaraan ang presentasyon gamit ang mga Merkantilismo Bullionism Bourgeoisie Landlord
 • 3.  Magkakaroon ng brainstorming ang bawat pangkat  Presentasyon ng bawat pangkat. para sa Pagtatatag ng National Monarchy at Pag-usbong ng mga Nation –State. gabay na tanong:  May malaki bang ginagampanan ang simbahan sa buhay ng mga tao? Ipaliwanag.  Ano sa inyong palagay may Malaki bang ginagampanan ng simbahan sa paglakas ng ekonomiya ng isang bansa? f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Pagsagot ng prosesong tanong sa ph. 293 sa student manual Pagsagot sa prosesong mga tanong sap h 295 sa student manual Pagsagot sa prosesong tanong na nasa ph. 298 sa student module g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Sa inyong palagay ang sistemang merkantilismo ba ay maaari sa ating bansa? Ipaliwanag? Kung ikaw ang tatanungin,pabor k aba na pamunuan tayo ng isang hari at reyna?Bakit? Sa ating bansa gaano nakaaimpluwensya ang simbahan sa buhay ng mga Pilipino? h. Paglalahat ng aralin Ang pag-usbong ng mga bougeoise ay nakatulong sap ag-unlad ng mga kalakalan sa bawat bansa at ito rin ang naging Ano ang naitulong ng nation-state sa paglakas ng Europe? Sa papaanong paraan pinapakita ng mga tao ang kanilang pagsunod at pananampalataya sa simbahan? i. Pagtataya ng aralin Panuto: Punan ang bawat patlang ng tamang kasagutan: 1. Ang _____ ay iniuugnay sa mga mayayaman noong panahon ng Medieval France. 2. Ang tawag sa nagmamay-ari at namamahala ng bangko ay ______. 3. _____ ay sentral na teorya ng merkantilismo 4. Isang elemento ng merkantilismo nakakatutulong sa pagbuo at paglakas ng mga nation-state ay tinatawag na________. 5. Dto nasusukat ang dami at ginto ng isang bansa tinatawag ito na ______. Panuto: Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Ibigay ang kahulugan ng nation-state, noble at pyudalismo 2. Ipaliwanag ang national monarchy Panuto: Sagutin ng Tama o Mali 1. Ang Papa ang syang pinakamataas na katungkulan sa simbahan. 2. Ang Investiture Controversy ay ideya ni Papa Gregory VII 3. Si Henry IV ay deneklara na ekskomulgado ni Papa Gregory VII 4. Ang Concordat of Worms ay pagsunod sa lahat ng kasunduan ng Papa. 5. Ang Republica Christiana ay pinamumunuan ng isang Reyna j. Takdang aralin Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Anu-ano ang mga salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari? 2. Paano nakatulong ang nation-state sa Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Sino si Papa Gregory VII? at Henry IV? 2. Ano ang ginampanan ng simbahan sa paglakas ng Europe? Gumawa ng isang collage ukol sa mga nagawa ng simbahan sa ating bansa.
 • 4. paglaks ng Europe? Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student Module ph. 292-294 Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student Module ph.295) IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 5. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Dasmariñas National High School Antas: 8 Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig Petsa: Markahan: Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW VI. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham,politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsususri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto  Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo, National Monarchy,Renaissance,Simbahang Katoliko at Repormasyon sa daigdig AP8PMD-IIIc-d-3 VII. NILALAMAN Aralin 1: Paglakas ng Europe  Pag-usbong ng Reinassance  Mga Ambag ng Renaissance sa Iba-ibang Larangan  Ang Repormasyon  Kontra-Repormasyon  Epekto at Kahalagan ng Repormasyon KAGAMITANG PANTURO Mapa ng Italy, TV, usb para sa power point TV, usb para sa power point presentation Larawan ni Martin Luther, TV , usb Presentation mga larawan ng mga tao na may kinalaman sa para sa power point prsentation Panahon ng Renaissance, manila paper, pentel pen mapa ng Europe A. SANGGUNIAN 5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 147-148 Manual ng Guro pp 149 Manual ng Guro pp 149-151 6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Kasaysayan ng Daigdig pp. 300-302 Kasaysayan ng Daigdig pp. 303-307 Kasaysayan ng Daigdig pp. 309-315 7. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig pp. 165-166 Kasaysayan ng Daigdig pp. 166-167 Blando R. Et al DepEd-IMCS Kasaysayan ng Daigdig pp. 167-168
 • 6. Blando R. Et al DepEd-IMCS Blando R. Et al DepEd-IMCS 8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO VIII. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita a. Balik Aral Picture Analysis: Magpapalita ng mga larawan at bibigyan ito ng paglalarawan ang bawat isa:  Simbahan  Gregory VII  Henry IV  Cardinal Tagle  Pope Francis Paano pinasigla ng mga hari an gang mga gawaing pangkaisipan at pangkultura? Magical Box! Bubunot ang mga mag-aaral ng mga larawan sa mahiwagang box at ipakikilala ang larawan na may kinalaman sa mga ambag ng Renaissance b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Map Analysis: Ipapasuri ang mapa ng Europe at ipapahanap ang Italy at babanggitin ang kinaroroonan ng naturang bansa. Video Presentation: Magpapanood ng isang maikling video clips ukol sa Renaissance Picture Analysis: Magpapakita ng larawan ng St. Peter Church. Ano ang sinisimbolo nito. c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Ipababasa ang teksto hinggil sa Renaissance Pagtatanghal ng isang virtual museum sa klase ukol sa mga ambag ng renaissance sa ibat-ibang larangan. Itanong ang kahulugan ng repormasyon gamit ang concept cluster technique. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Magkakaroon ng pangkatang Gawain  Pangkat A – Kahulugan ng Renaissance( Lecturete, gamit ang concept map)  Pangkat B – Salik sa Pagsibol ng Renaissance(Story Map) Presentasyon ng bawat pangkat Ilista MO! Nakita MO!Ililista ng mga mag- aaral ang mga nakita o napanood sa virtual museum batay sa kanya-kanyang kategorya,Sining, Panitikan at Agham. Sa data retrieval chart na kanilang ginawa sa kanilang kwaderno. Role playingmagsasagawa ng pagsasabuhay ni Martin Luther kung bakit sya naging ekskomunikasyon o ekskomuniado. Pagsusuri ng 95 theses at Augsburgs Confession. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Gamit ang concept cluster tatalakayin ang ibig ipakahulugan ng Humanista at ang kaugnayan nito sa Renaissance. Makaraan ang paglilista ay magkakaroon ng pagtalakay ukol sa mga ambag ng renaissance sa pamamagitan ng Data Retrieval Chart na kanilang ginawa. Narito ang gabay na tanong:  Paano binago ng mga ambag ng Renaissance ang pananaw at kultura ng Europe noon at maging sa Map Talk paglaganap ng Repormasyon sa Europe. Pagtalakay sa kaugnayan ng Repormasyon sa mga bourgeoise at sa paglakas ng simbahan sa Europe.
 • 7. kasalukuyan.  Sinu-sino ang kababaihan na tinutukoy sa Renaissance? f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Pagkatha ng Tula ng may dalawang tatludtod na may kinalaman sa Renaissance Criteria  Malikhain 3%  Harmonia 3%  Pagbigkas 2%  Nilalaman 2% 10% Pagsagot sa pamprosesong tanong sap h. 308 sa student module. Pagsagot sa prosesong tanong sap h 315 sa student module g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay May kabutihan bang naidulot ang Renaissance sa sibilisyon ng daigdig? May kapakinabangan ba ang mga ambag ng Renaissance sa atin sa kasalukuyan? Sa inyong palagay dapat bang makialam ang simbahan sa desisyon ng pamahalaan? Ipaliwanag. h. Paglalahat ng aralin Bakit nagkaroon ng Renaissance? Ano ang naging epekto nito sa mga tao sa Europe? Ang panahon ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan sa daigdig dulot ng malawak at maunlad na mga pag- aaral ,pagmamasid at pananaliksik. Nagwakas ang libong taong pagkakaisa ng mga Kristyano sa pagtiwalag ng mga Protestante sa Simbahang Katoliko. Pinalakas ng Repormasyon ang Estado, humina naman ang simbahan. i. Pagtataya ng aralin Panuto: Punan ang bawat patlang ng tamang kasagutan: 1. _______ ay nangangahulugang muling pagsilang. 2. Sa bansang _______ nagsimula ang Renaissance. 3. Nagkaroon ng monopolyo ng kalakalan sa bansang _______ 4. Ang kilalang pamilyang _____ at _______ ay mangangalakal at Banker sa Italya. 5. Ang tawag sa mga iskolar na nangunguna sap ag-aaral ng klasikal na sibilisasyon_______. Panuto: Sagutin ng Tama o Mali 1. Si Nicollo Machievelli ang may akda ng The Price. 2. Si Nicolas Copernicus ang gumawa ng Madonna and Child. 3. Si Isotta Nogarola ang my akda ng The Republic 4. Si Leonardo da Vinci ang gumawa ng The Last Supper. 5. Si William Shakespeare ang sumulat ng Decameron. Lagyan ng tsek (/) kung sumasang-ayon ka at ekis (X) kung hindi ka sumasang-ayon sa sumusunod na pangungusap. 1. Si Martin Luther ang nagpagising sa mga maling paniniw ala ng mga katoliko. 2. Ang Repormasyon ay isang samahan ng mga repormista. 3. Ang pagtulisa sa pamahalaan ay palaging pinamumunuan ng simbahan. 4. Ang Papa ang pinakamataas na posisyon sa Simbahang Katliko. 5. Ang mga tumalikdan sa katolisismo ay tinatawag na protestante. j. Takdang aralin Magsaliksik ukol sa mga ambag ng Renaissance sa sibilisasyon. Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Ano ang repormasyon? 2. Sino ang Ama ng Protestanteng Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Anu-ano ang salik na nagbigay-daan sa eksplorasyon at pagtuklas ng
 • 8. Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student Module ph303-305 Paghihimagsik.? 3. Ano ang naging bunga ng Kontra – Repormasyon? Sanngunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student Module ph. 313 bagong lupain? 2. Aling mga bansa ang nanguna sa paglalayag at pagtuklas ng bagong lupain? Sanngunian: Kasaysayan ng Daigdig (Student Module ph. 322 IX. MGA TALA X. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. k. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya l. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation m. Nakatulong ba ang remedial? n. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation o. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? p. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? q. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 9. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan:Dasmarinas National High School Antas: Grade-8 Guro: Asignatura: Araling Panlipunan Petsa: Markahan:Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europa. AP8PMD-IIIe-4 Natataya ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europa. AP8PMD-IIIf-5 II. NILALAMAN Aralin 2- Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe Paksa: Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon  Mga Motibo at Salik ngEksplorasyon  Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon  Mga Epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon KAGAMITANG PANTURO Mapa ng daigdig, mga larawang angkop sa paksa, metacards, mga bandilang Europeo A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro Pahina 164 Manual ng Guro Pahina 165-166 Manual ng Guro Pahina 167-168 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Kasaysayan ng Daigdig Pahina 326-329 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 329-331 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 332-339 3. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig (Batayang Aklat III) 2012 ph. 240-248 Kasaysayan ng Daigdig (Batayang Aklat III) 2012 ph.243-245 Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III) 2012 ph 246-248 4. Karagdagang Kagamitan mula sa
 • 10. portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO III. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral Sa inyong palagay, may kaugnayan ba ang relihiyon sa pagtuklas ng mga lupain ng mga Europeo? Ipaliwanag. DRILL CARD. Nakasulat dito ang mga konsepto ng nakalipas na aralin at hayaang magbigay ng ideya ang mga mag-aaral ukol ditto. I turo sa mapa ng daigdig ang mga bansang Europeo at ang mga nasakop nito. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin MGA LARAWANG ITO SURIIN MO!. Suriing mabuti ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan: Mga Tanong: 1. Ano ang isinisimbulo at kahulugan ng una, ikalawa at ikatlong larawan? 2. Ano ang mensahe na nais ipahiwatig ng mga nasa larawan? PIN THEFLAG. Sa tulong ng mapa ng daigdig, tukuyin ang mga bansang nanguna sa eksplorasyon at ang mga nasakop nito, sa pamamagitan ng pagdidikit ngbandila dito. Itanong ang kaugnayan ng mga bandilang ito sa paksa. VIDEO PRESENTATION. Ipakita ang video na magpapakita ng mga epekto ng kolonisasyon. Itanong ang kaugnayan ng napanood na video sa aralin. c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Alamin at suriin ang mga dahilan ng unang Sa araling ito, Ilalahad ng guro ang mga bansang Sa bahaging ito ng aralin, ay susuriin ang
 • 11. Bagong Aralin yugto ng imperyalismo at kolonisasyon. Bakit naging kaakit-akit sa mga Europeo ang lugar sa Asya? Europeo na nanguna sa unang yugto ng kolonisasyon. mga naging epekto ng kolonisasyon. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto ACTIVITY BASED (3 A:s). 1. Pangkatang Gawain. (3 G”s) Unang Pangkat- Reporting- Kayamanan Ikalawang Pangkat-Poster-Relihiyon Ikatlong Pangkat-Role playing-Katanyagan 2. Presentasyon ng mga Gawain sa harap ng klase. Gamit ang Interactive Strategy ( Whole class discussion), kailangang punan ng mga mag-aaral ang talahanayan ukol sa mga bansang nanakop at nasakop nito.  Pangkat I- Bansang Kanluranin  Pangkat 2-Bansang Nasakop Gamit ang Direct Instruction Strategy, Tatalakayin ng guro at mag-aaral ang mga mabuti at di- mabuting epekto ng kolonisasyon. Bansang Kanluranin Bansang Nasakop 1. 2. 3 4. 5. Pangkat 3- Pagtalunton sa mga rutang ginamit ng mga Europeong bansa. Pamprosesong Tanong: 1. Bakit nanakop ang mga bansang kanluranin? 2. Sino-sino ang mga personalidad na nanguna sa paglalayag? 3. Anong ruta ang kanilang tinahak upang makarating sa Asya?
 • 12. e. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) RUBRIC SA PAGMAMARKA NG GAWAIN (Group Presentation) Performance Task Presentasyon Puntos Angkop ang pagsasalaysay 10 Sa paksa Magaling at mahusay ang performans 10 Nagpakita ng pagkamalikhain 5 Kabuuan 25 RUBRIC SA PAGMAMARKA NG GAWAIN Presentasyon Puntos Kaalaman sa paksa 10 Estilo ng presentasyon 10 Kalidad ng impormasyon 5 Kabuuan 25 Gawain 7. Mabuti O Masama Panuto. Gawin ang talahanayan na nakapaloob sa Gawain. EPEKTO NAKA- BUBUTI NAKASA SAMA DAHIL AN f. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Alin sa mga dahilan ng kolonisasyon ang higit na nakatulong sa pang-araw-araw na gawain Sa kasalukuyan? Kung ikaw ang naatasang maglakbay sa isang lugar na wala pang nakakarating, papayag ka ba? Bakit? Bilang isang mag-aaral , pabor ka ba na muling mapasailalim sa mga nanakop sa ating bansa? Bakit? g. Paglalahat ng aralin Bukod sa mga spices, mayroon pa bang ibang nakuha ang mga Europeo sa kanilang eksplorasyon? Nanguna ang Portugal sa pagtatatag ng kapangyarihan sa paglalakbay sa karagatan dahil sa estratehikong lokasyon nito na nakatulong sa pag- unlad ng tradisyon sa pagdaragat. Ano ang mahahalagang epekto ng kolonisasyon na nararamdaman pa rin hanggang sa kasalukuyan? Ipaliwanag. h. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit. Panuto. Piliin ang tamang sagot ng mga sumusunod na pahayag. Isulat lamang ang titik bago ang bilang. ___1-2. Ang mga spices na natagpuan ng mga Europeo sa Asya ay ginagamit nila sa: a. pagkain b.kalakalan k.pagpreserba d. palitan ng produkto ng karne ___3. Ito ay instrument na nagtuturo ng direksyon. a. astrolabe b. compass k. sagwan c. barko Ipagawa ang Gawain 5 Talahanayan ng Manlalayag. Modyul ng Mag-aaral ph. 336 Sanaysay: “ Kapaki-pakinabang ba ang mga epekto ng kolonisasyon sa mga naging kolonya nito?” Gumawa ng rubric para sa sanaysay. Presentasyon Puntos Nilalaman 10 Teknikal na pag- buo ng sanaysay 5 Kabuuan 15
 • 13. ___4. Pagsakop ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa. a.kolonyalismo b. imperyalismo k.nasyonalismo d. lahat ng nabanggit ___5. Instrumentong sumusukat sa taas ng bituin. a. astrolabe b. compass c. caravel d. radio activity i. Takdang aralin 1. Sino-sino ang mga Europeo na naglayag at Ano-ano ang mga lugar na kanilang narrating? 2. Bakit ang Portugal ang nanguna sa pagtuklas ng mga lupain? Modyul ng mag-aaral sa A.P. ph. 329-335 1. Isa-isahin ang mga epekto ng unang yugto ng kolonisasyon. 2. Patunayan kung mabuti ba o masama ang mga epekto ng unang yugto ng kolonisasyon at imperyalismo? Modyul ng Mag-aaral ph 334-335 Gumawa ng isang editorial cartoon na nagpapahayag ng mabuting epekto ng kolonisasyon. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang
 • 14. aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 15. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Dasmarinas National High School Antas: Grade-8 Guro: Asignatura: Kasysayan ng Daigdig Petsa: Markahan: Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Enlightenment pati ng Rebolusyong Siyentipiko at Industriyal AP8PMD- IIIg-6 II. NILALAMAN Aralin 2. Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe  Kaganapan at Epekto ng Rebolusyong Siyentipiko  Kaganapan at Epekto ng Enlightenment  Kaganapan at Epekto ng Rebolusyong Industriyal KAGAMITANG PANTURO Mga larawan ng siyentipiko, mapa ng daigdig,laptop, metacards A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro Pahina 168 Manual ng Guro Pahina 168-169 Manual ng Guro Pahina 171-173 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Kasaysayan ng Daigdig Pahina 342-344 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 345-347 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 348-350 3. Mga Pahina sa Teksbuk Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)2012 250-254 Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)2012 254-259 Kasaysayan ng Daigdig(Batayang Aklat III)2012 276 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
 • 16. III. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral EMOTICONS. Lagyan ng emoticons katulad ng Happy(mabuti) Sad (masama) Ang ipinahahayag ng mga epekto ng Unang yugto ng Kolonisasyon. ____1. Nagpalakas ng ugnayang silangan at Kanluran. ____2. Pagkawala ng kasarinlan. ____3. Pagsasamantala ng likas na yaman. ____4. Pagkakaroon ng relihiyon ____5. Pagbabago sa ecosystem. METACARDS. Gamit ang metacards , sasabihin ng mga-mag-aaral kung sino ang mga personalidad na nag-ambag ng mga mahahalagang tuklas sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko. VENN DIAGRAM. Sa papamagitan ng Venn Diagram babalik-aralan ang pagkakaiba ng paniniwala nina John Locke at Thomas Hobbes b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin HULARO. Ang guro ay magpapakita ng mga larawan nina Copernicus, Columbus,Galileo Galilei. Mag-uunahan sa paghula ang mga mag-aaral kung sinong persona ang nakita sa mga larawan. JOGGLE WORDS. Tumawag ng ilang mag-aaral at ayusin ang mga ginulong salita at pangalan na may kaugnayan sa paksa katulad ng: 1. HONJ LOKEC- ________________ 2. SOBBEH- _________________ 3. SIKALKLA _________________ 4. ENLIMENTGHTEN _____________ 5. ROUEAUSS _________________ ANO AKO? Tatawag ng 4 na mag-aaral at sasabihin kung anong uri ng kagamitan ang tinutukoy ng guro katulad ng: _______1. Ginagamit ako upang magkaroon Ng komunikasyon. _______2. May kakayahan akong maghabi ng Tela. _______3. Ako ay bilog, nagbibigay ako ng Liwanag. ________4. Ako ay transportasyon na Ginagamitan ng uling. ________5. Ginagamit ako upang maka- Pagtanim ng maliit na binhi. c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Ang Rebolusyong Siyentipiko ay tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag- iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 hanggang ika-17 siglo. Ang mga bagong ideyang ito ay instrumento sa pagkakaroon ng panibagong pananaw sa Sa bahaging ito ay tatalakayin ang katuturan ng Panahong enlightenment at ang makabagong ideya nito Tanong: Paano naiahon ng kaisipang intelektwal ang mga Europeo mula sa mahabang panahon ng Ang panahon ng eksplorasyon na isinagawa ng mga manlalayag na Euope noong ika-15 hanggang ika-16 na siglo ay nakatulong sa pagtatatag ng Rebolusyong Industriyal, at dahil dito ay dumagsa ang ginto at pilak sa Europa na nagmula sa New World.
 • 17. kaalaman at paniniwala ng mga Europeo. kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin? Ang Rebolusyong Industriyal ay ang trans- pormasyong naganap na kung saan ay pinalitan nito ang gawaing manwal tungo sa paggamit ng makinarya. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto REPORTING.-POWER POINT PRESENTATION. Pag-uulat ukol sa mga pananaw ng mga siyentista katulad ninaCopernicus, Kepler at Galilei. Pagpapangkat ng mga mag-aaral gamit ang (3A”s) Activity Based. Group 1. –News Casting Group 2 – Converging Radial Diagram Sa pamamagitan ng diagram ay tatalakayin ang paniiwala at pagkakaiba tungkol sa pamahalaan ng tatlong siyentista. Presentasyon ng bawat pangkat sa Gawain. Pag-papangkat ng mga mag-aaral sa dalawa gamit ang DIRECT-INSTRUCTION STRATEGY. Pangkat I. Role-Playing. Imbensyong Agri- Cultural Pangkat II. Interviewing. Imbensyong Tek- Nolohikal. - Pagpapakita ng mga mag-aaral sa ginawang activity o Gawain. - Pagbibigay ng Rubric sa Pagmamarka. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Bilang bahagi ng talakayan, Ipagawa ang talahanayan ukol sa mahahalagang impormasyon ukol sa paksa. Dahilan Kaganapan Epekto Reb. Siyentipiko Bilang bahagi ng talakayan, Ipagawa ang talahanayan ukol sa mahahalagang impormasyon ukol sa paksa. Dahilan Kaganapan Epekto Panahon ng Enlightenment Bilang bahagi ng talakayan, Ipagawa ang talahanayan ukol sa mahahalagang impormasyon ukol sa paksa. Dahilan Kaganapan Epekto Panahon ng Rebolusyong Industriyal f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang mga pamana at epekto ng Reb. Siyentipiko? 2. Paano binago ng bagong kaisipan nina Kepler at Galileo ang pagtingin ng tao sa daigdig? Ipaliwanag. Pamprosesong Tanong: 1. Paano naiba ang Reb. Siyentipiko sa Enlightenment? 2. Sino-sino ang mahahalagang personalidad sa Enlightenment? 3. Mahalaga ba ang kaisipang nalinang sa panahong ito? Pamprosesong Tanong: 1. Paano binago ng Reb. Industriyal ang agrikultura at industriya sa Europa? 2. Bakit sa Great Britain sumilang ang Reb. Industriyal? 3. Ano ang naging epekto ng Reb. Industriyal? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- Paano tayo natulungan ng mga kontribusyon Sa mga paniniwalang nabanggit, Ano ang higit Nakatulong ba ang mga imbensyon ng Reb.
 • 18. araw na buhay ng Rebolusyong Siyentipiko sa kasalukuyan? Ipaliwanag. mong paniniwalaan? Bakit? Ano ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon? Industriyal sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Patunayan. h. Paglalahat ng aralin Ang Rebolusyong Siyentipiko ay lumikha ng bagong kamalayan sa agham, gayundin sa larangang panlipunan at pampulitika Sa pamamagitan ng 2 pangungusap, bumuo ng mga natutunan ukol sa paksa. Batay sa inyong natutunan sa aralin., Ano ang mabuti at di-mabuting naidulot ng Reb. Industriyal? Epekto ng Reb. Industriyal Mabuti Masama i. Pagtataya ng aralin Pasagutan ang Gawain 9. May Ginawa Ako! Ikaw Ba? Pahina 351 Malayang Talakayan Maikling Pagsusulit. Panuto. ANO at SINO AKO?. Ibigay ang tamang sagot ng mga sumusunod na pahayag batay sa imbensyon at imbentor. ________1. Ako ang nakatuklas ng cotton gin. ________2. Ako ang nagpabilis sa paglalagay Ng mga sinulid sa bukilya. ________3. Ako ang nag-imbento ng tele- Pono. ________4. Nagbibigay ako ng liwanag sa Gabi. ________5. Transportasyon ako sa lupa na Ginagamitan ng uling. j. Takdang aralin Gumuhit ng isang kontribusyon ng Rebolusyong Siyentipiko at sabihin ang Magsaliksik tungkol sa mga pilosopong kilala sa makabagong panahon. Gumawa ng collage ukol sa mga imbensyon sa Panahong Reb. Industriyal at lagyan ito ng
 • 19. kahalagahan nito. paglalarawan. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 20. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan:Dasmarinas National High School Antas: Grade-8 Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig Petsa: Markahan:Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang Ikalawang Yugto ng Kolonisasyon at Imperyalismo. AP8PMD-IIIh7 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng Ikalwang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo AP8PMD-IIIh-8 II. NILALAMAN Aralin 3 –Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe  Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon KAGAMITANG PANTURO Mapa ng daigdig, Laptop, metacards, mga larawan A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 173-174 Pahina 175-176 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Pahina 357-358 Pahina 359-362 Pahina 365-366 3. Mga Pahina sa Teksbuk Kasysayan ng Daigdig (Batayang Aklat III) 2012 Pahina 286 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
 • 21. III. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral Paano nakatulong ang rebolusyong Industriyal sa paglakas ng Europa? Ipaliwanag. Ano ang mga naging dahilan ng mga Kanluranin para mag-galugad at magpalawak ng kolonya at imperyo sa ikalwang pagkakataon? b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin MAP TALK. Magpakita ng mapa ng Africa at Silangang Asya. Hayaang suriin ng mga mag- aaral kung ano ang kaugnayan ng dalawang mapa sa paksa. Hal. Ng mapa: Mapa ng Africa Mapa ng East Asia Tanong: Ano ang kaugnayan ng 2 mapa sa Ikalawang Yugto ng Kolonisasyon at Imperyalismo? Pagpapakita ng larawan ng mga kanluranin. Bansang Amerika. Larawan ng mga Africans sa panahon ng pang- aalipin. Bansang China c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Sa Ikalawang yugto ng imperyalismo ay kapansin-pansin ang pinagtuunan ng mga Europeo ay ang Africa at Silangang Asya. Ang mga kontinenteng ito y mayaman sa mga hilaw na materyales na angkop sa kanilang Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga naganap sa Ikalwang Yugto ng Kolonyalismo. Mula sa larawan, iisa-isahin ang mg mahahalagang pangyayari. Ang ikalwang imperyalismo ang naging dahilan ng maraming pagbabago. Ting isa- isahin ang mga sumusunod na pagbabago.
 • 22. pangangailangan. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gamit ang THINK-PAIR-SHARE, aalamin ng mga mag-aaral kung ano pa ba ang naging daan upang muling maulit ang yugto ng kolonisasyon? Pagpapasagot ng Gawain 13: Punuan mo ako? (p. 364) Pagkakaroon ng debate sa klase: Hahatiin ang klase sa dalang pangkat. Ang debate ay naka-ayon sa Gawain 15 (Timbangin Mo) p. 365 Learner's Manual e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Ang mga mag-aaral ay magpapartner upang mag Brainstorming ukol sa kasagutan batay sa tanong ng guro. Magpapaskil ang guro ng metacards. Isusulat ng mag-aaral ang kasagutan sa mga metacards na nakapaskil sa chalkboard. Malayang Talakayan (pagpapasagot ng Pamprosesong mga Tanong p.366) f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Presentasyon ng mga mag-aaral sa kanilang nakalap na kasagutan. Sa bahaging ito ay mag se-share na ang mag-aaral sa harap ng klase. Malayang talakayan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Pagsasagot ng pamprosesong tanong p. 364 (Bilang 1-5) Learner's Manual Pagpapasagot ng Gawain 16: Bahagdan ng Aking Pag-unlad g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Dapat bang kondenahin ang kanluraning bansa sa pagsakop sa mahihinang bansa? Bakit? Malki ba ang pagkakaiba ng Unang yugto sa Ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon? Sa inyong palagay, masasabi mo ba na tuluyan na bang natapos ang imperyalismo at kolonyalismo sa kasalukuyang panahon? Ipaliwanag. Nakatulong ba sa kasalukuyang Pilipino ang mga h. Paglalahat ng aralin Ang mga teknolohikal na tuklas ang nakapagpabago at nakapag-palakas ng loob sa mga Europeo na maglakbay ng malayuan. Ano ang mensaheng nais iparating ng larawang nakikita mo sa chalkboard? Ano ang masasabi mo sa Manifest Destiny?
 • 23. i. Pagtataya ng aralin Malayang Talakayan Maikling pagsusulit. Maaring gumawa ang guro ng sariling likhang maikling pagsusulit. j. Takdang aralin Sumulat ng isang sanaysay ukolsa Imperyalismong kanluranin sa China. Basahin ang Manifest Destiny p. 367-368 Learner's Manual Gawin ang Gawain 18: Salamat Sa Iyo! Ilagay ito sa short bond paper. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 24. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Dasmarinas National High School Antas: Grade-8 Guro: Asignatura: Araling Panlipunan Petsa: Markahan: Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga ma-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano AP8PMD-IIIi-9 II. NILALAMAN Aralin 3 Rebolusyong Pangkaisipan  Kaisipang Politikal  Paglaganap ng Ideyang Liberal (Impluwensiya at Pagkamulat)  Rebolusyong Amerikano (Kongresong Kontinental) KAGAMITANG PANTURO Speaker, Laptop, mp3 ng Laptop, DLP, larawan ng mga sumusunod: Tatsulok ng bandang Bamboo larawan nila: Denis Diderot, Catherine Macaulay, Mary- Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques- Wallstoncecraft, metacards Rousseau, Voltaire, A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
 • 25. III. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral Pagbubuo ng jumbled letters na nakapaskil sa chalkboard H S P P H I O L E S Ano ang Philosophes? Ano ang nagawa nila sa mga mamayang taga-Europa sa panahon ng Rebolusyon? Pagpapaskil ng meta-card ( Gabriela, Laissez Faire, at Divine Right) Pipili ang mag-aaral ng meta-card at ipapaliwanag kung ano ang mga ito. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpaakinig ng kantang Tatsulok ng bandang Bamboo Video presentation: Mula sa ginawang video ng guro, Pagpapanood ng isang maikling video tungkol sa Panahon ng Enlightenment (maaring mag-download ang guro sa iba’t ibang websites na nagpapakita ng mahahalagang pangyayari sa panahon ng Enlightenment) Susuruin at tatanungin ang mga mag-aaral sa kanilang napanood sa maikling video. Magpapabuo ng picture puzzle na nagpapakita ng isang rebolusyon. Sa inyong palagay, anu-ano ang pinagsisimulan ng isang rebolusyon? c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Inilunsad ang rebolusyon upang masolusyunan ang pagbabago ng isang institusyon o lipunan. Kadalasan, ang nagiging epekto nito ang kaguluhan sa mga taong namuhay sa isang maayos, tahimik, at konserbatibong paraan ng pamumuhay. Dahil dito naisip na gumawa ng iba’t ibang kaisipan na maaring magpaunlad sa pamumuhay ng tao. Pagpapakita ng mga larawan ng iba't ibang latawan ng kababaihan na may iba't ibang estado sa kasalukuyan. Mga larawan ng iba't ibang negosyo na nakikita sa kasalukuyan. Mula rito hihingiin ang opinyon ng mga mag-aaral sa nakikita nila Ang rebolusyon ang naging hudyat ng malaking pagbabago sa iba't ibang pagbabago sa aspeto ng kanilang pamumuhay. Ating alamin. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Ano ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Pranses? Anu-ano ang mga mahahalagang nangyari sa Europa kaya nagkaroon ng bagong pagtingin sa mga kababaihan. Ano ang ginawa nilang hakbang upang
 • 26. magkaraoon ng mas magandang daloy ng ekonomiya sa panahong ito? e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan  Pagpapangkat sa mga mag-aaral sa lima  Pagkakaroon ng focus group discussion ang bawat pangkat  Pagpapakita sa klase ng natalakay o nagawa ng bawat pangkat Sa bahaging ito, tatalakayin ng guro ang liberalismo at ang kahalagahan ng ambag nila C. Macaulay, at M. Wallstonecraft, at ang mga pagbabago sa ekonomiya. Hahatiin ang klase sa limang pangkat. Magkakaroon ng isang talk show . Tungkol sa: Pangkat 1: Sanhi ng Rebolusyong Amerikano Pangkat 2: Ang Labintatlong Kolonya Pangkat 3: Unang Kongresong Kontinental Pangkat 4: Ang pagsisimula ng digmaan Pangkat 5: Ang Ikalawang Kongresong Kontinental (Malayang gumawa ang guro ng sarili niyang rubrik sa pagbibigay marka sa presentasyon ng bawat pangkat) f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Pagpapagawa ng Tala-hayanan (3-2-1 Chart) Punan ang sumusunod na chart. Ilagay sa kalahating bahagi ng papel. (pahina 385) Paano binago ng ng ideyang Libaralismo ang pamumuhay ng tao sa: A. Ekonomiya B. Pamahalaan C. Relihiyon 1. Anu ano ang pangyayaring nagbunsod sa Rebolusyong Amerikano? 2. Ano ang naging epekto ng labis na pagbubuwis ng Great Britain sa kamalayan ng Amerikano? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Sumasang-ayon ka ba sa mga philosophes kanilang paniniwala na maaring maranasan ang kaginhawaan habang nabubuhay ang isang tao? Bakit? Bilang isang kabataang Pilipino, ano ang gagawin o maitutulong mo upang mapanatali ang kalayaan at mapangalagaan ang karapatan na tinatamasa mo sa kasalukuyan? Napapanood sa balita ang pagkakaroon ng hakbang ng pamahalaan ang iba't ibang paraan para taasan ang buwis (gaya na lamang sa bonus na nakukuha ng iyong mga magulang, sigarilyo, atbp)? Sa iyong palagay, makatuwiran ba ang hakbang ng ating pamahalaan sa usaping ito?
 • 27. Pangatwiranan. h. Paglalahat ng aralin Ano ang importansiyang ginagampanan ng iba’t ibang kaispang nabuo ng mga philosophes sa kanilang pamumuhay? Ano ang nagawa ng Liberalismo sa pamumuhay ng mga taga-Europa? Ano ang ginawa ng mga Amerikano sa pagkakaroon ng malaking buwis na ipinapataw sa kanila ng mga taga-Great Britain i. Pagtataya ng aralin Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung ang pangugusap ay wasto, at isulat naman ang salitang MALI kung ang pangungusap ay hindi wasto. 1. Ang mga philosophes ay gumawa ng kaisipan na magpapahirap sa pamumuhay ng kanilang mamamayan. 2. Nakilala si Voltaire sa pangbabatikos sa mga kaugaliang Pranses, relihiyong Kristiyanismo at satirikong paraan ng pagsusulat sa mga pari, pamahalaan at aristocrats 3. Si Thomas Hobbes ang sumulat ng sanaysay na may kinalaman sa Individual Freedom. 4. Ang Social Contract ay aklat na naglalaman ng paniniwala sa mabuting pamahalaan. 5. Si Montesiquieu ang nakaisip ng paghahati ng kapangyarihan ng pamahalaan o tinatawag na balance of power. Sa kalahating bahagi ng papel, sagutin ang katanungan: Kung ikaw ang nabubuhay sa panahon ng enlightenment, ano pang kaisipan ang nais mong idagdag na sa tingin mo ay may malaking magagawang pagbabago sa kanilang pamumuhay? Ipaliwanag. Sa isang ika-apat na bahaging papel: Sagutin ang sumusunod: Anu-ano ang mga dahilan ng Rebolusyong Amerikano? j. Takdang aralin Sa notebook sagutin ang mga sumusunod na aral katanungan: 1. Sino si Denis Desiderot? 2. Ano ang Enlightenment? 3. Ano ang ginampanan nila Catherine Ano ang naging sanhi ng digmaan para sa kalayaan sa Amerika? Ano ang Labintatlong Kolonya? Ano ang kahalagahan ng Una at Ikalawang Sino si Napoleon Bonaparte? Anu-ano ang mga pagbabagong kinaharap ng mga taga bansang France sa kaniyang ginawa?
 • 28. Macaulay at Mary Wallstonecraft sa panahon ng Enlightement? Kongresong Kontinental? IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 29. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Dasmarinas National High School Antas: Grade-8 Guro: Asignatura: Araling Panlipunan Petsa: Markahan: Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa ngaing transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika, at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. B. Pamatantayang Pagganap `Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakakapagsuri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabangong panahon. C. Pamantayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano AP8PMD-IIIi-9 II. NILALAMAN Aralin 3- Pagkamulat :Kaugnayan Ng Rebolusyong Pangkaisipan Sa Rebolusyong Pranses at Amerikano Paghahangad ng Kapayapaan Rebolusyong Pranses (Kalayaan at Pagkapantay pantay) Pagsiklab ng Rebolusyon KAGAMITANG PANTURO A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 190-191 Manual ng Guro p. 191 Manual ng guro pp 192-194 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Pahina 391-396 Pahina 398-400 Pahina 401-405 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO III. PAMAMARAAN Balitaan Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Pag-uulat ng mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral Pagpapakita ng meta cards ng:
 • 30. Tennis Court Oath, Pambansang Asemblea, Haring Louis XVI b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pangakatang Gawain Pagpapagawa ng Gawain 5: Pulong Isip mula sa p. 395 ng Learner's Manual Learning Center I Anong dahilan ang nagtulak sa mga Amerikanong humingi ng kalayaan mula sa Great Britain? Learning Center II Paano isinakatuparan ng mga Amerikano ang tahasang paghingi ng kalayaan? Learning Center III Paano nakaapekto ang pagtulong ng France sa mga Amerikano sa pagtamasa nito ng kalayaan? Learning Center IV Ano ang kinalabasan ng Rebolusyong Amerikano? Pangkatang Gawain: Maikling pagsasadula (role playing) Pangkat 1: Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789 Pangkat 2: Pamnbansang Asemblea Pangkat 3: Ang Tennis Court Oath Pangkat 4: 1789 Constituent Assembly * Ang guro ay malayang gumawa ng sarili niyang rubrik sa pagbibigay marka sa ginawang dula ng bawat pangkat Pagpapasagot sa Gawain 6: Diyagram ng Pag-unawa p. 404-405 Learner's Manual
 • 31. e. Pagtalakay sa bagong konsepto sa bagong karanasan Malayang Talakayan Malayang Talakayan Pagpapanood ng piling mahahalagang eksena sa pelikulang Les Miserables. Gabayan ang mga mag-aaral sa mga eksenang napili na may kinalaman sa Glorious Revolution sa England. f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Ano ang sinismbolo ng larawang nakikita sa itaas? Ipaliwanag ang mga sumusunod: 1. Men are born and remain free and equal in rights 2. Law is the expression of the general will of the people 3. The aim of the government is the preservation of the... Rights of Man... 4. Every man is presumed innocent until guilty Malayang talakayan sa mga pangyayari sa rebolusyong Pranses g. Paglalapat ng aralin sa pang araw- araw na buhay? Ano ang gagawin mo upang mapanatili ang kalayaan ng iyong bansa? Ano ang kahalagahan ng Declaration of The Rights of Man (sinulat noong Agosto 27, 1789) sa pamumuhay ng tao ngayon lalong lalo na sa nababalitaan sa telebisyon, radyo, pahayagan, at internet na EJK (Extra Judicial Killings)? Sa iyong palagay, ang pangyayaring rebolusyon sa bansang France ay nararansan pa sa bansa natin? Pangatwiranan. h. Paglalahat ng aralin Ano ang isinagawa ng mga Amerikano upang maabot ang kalayaan mula sa mga taga-Great Britain? Ano ang naging epekto ng Rebolusyong Pranses sa kanilang pamumuhay? Ano ang nangyari sa bansang France matapos ang kanilang paglulusad ng rebolusyon? i. Pagtataya ng aralin Paano binago ng tagumpay ng mga Amerikano ang tingin ng daigdig sa Great Ano ang naging pangunahing layunin ng pamahalaan sa mga pangyayari sa rebolusyon dito? Naniniwala ka Dugtungan ang pangungusap: Kung ako si Napoleon Bonaparte sa panahon ng
 • 32. Britain? Sa United States? Pangatwiranan ba sa kanilang layunin? Bakit? rebolusyon, ang aking gagawin ay ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ j. Takdang aralin Sumulat ng isang maikling tula na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalayaan Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga sa karapatang pantao. Ilagay ito sa oslo paper. Ano ang naging dahilan ng pag-usbong ng rebolusyong Pranses? Ano ang naging dahilan upang magkaroon ng Napoleonic Wars? Ano ang naging epekto ng nabanggit na digmaan sa Europa? IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 33. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan:Dasmarinas National High School Antas:Grade-8 Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig Petsa: Markahan:Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano AP8PMD-IIIi-9 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at ibang-bahagi ng daigdig. AP8PMD- IIIi 10. II. NILALAMAN Ang Napoleonic Wars Pag-unlad ng nasyonalismo sa Soviet Union Nasyonalismo sa Latin America at ang mga Creole At ang Himagsikang Ruso KAGAMITANG PANTURO Larawan ni Napoleon Bonaparte Mga larawan nina Vladimir, Ivan the Great mga larawan, metacards. chart Metacards, laptop, DLP Joseph Stalin, metacards, laptop A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro pp. 194-196 Manual ng Guro pp. Pahina 198-199 Manual ng Guro pp. Pahina 203 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Kasaysayan ng Daigdig Pahina 406-410 Kasaysayan ng Daigdig 413-414 Kasaysayan ng Daigdig Pahina 415-417 3. Mga Pahina sa Teksbuk Pahina 296-298 Kasaysayan ng Daigdig (batayang Aklat III) 2012 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
 • 34. III. PAMAMARAAN Balitaan Napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Napapanahong balita sa loob at labas ng bansa a. Balik Aral Tanong: Ano ang nangyari sa bansang France na naging dahilan para magkaroon ng rebolusyon dito? Tanong: Ano ang ginampanan ni Napoleon Bonaparte sa pag kaka-isa ng mga bansa sa Europa? Tanong: Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Trotsky na dapat ikalat ang komunismo sa pamamagitan ng isang Rebolusyon? Bakit? Ipaliwanag. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Gagawin puzzle ang larawan ni Napoleon Bonaparte at bubuin ito ng mag-aaral. NAME GAME. Ang guro ay magtatanong ng may kaugnayan sa paksa. Ang mga tanong ay Magsisimula sa ibat-ibang letra hanggang mabuo ang salitang NASYONALISMO. Halimbawa: N- Sinong N ang naging pinuno ng France? A- Saang kontinente matatagpuan ang mga Itim na tao? Mapa ng South America. Na nasakop ng Spain at Portugal. Itanong ang kaugnayan ng mapa sa pagkakaroon ng nasyonalismo sa Latin America? c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Si Napoleon Bonaparte ang isang lider na gumawa ng paraan upang magkaroon ng bagong sistema ng pamamalakad sa Europa. Ang nasyonalismo ay pagmamahal sa bansa na nakaugat sa kamalayan ng isang lahi na sila ay nagbubuklod ng isang wika, kasaysayan,kultura, at relihiyon. Nagiging masama ito kung gagawing batayan ng militarism sa pagsakop ng isang bansa. Sa araling ito ay ilalahad ang naganap na nasyonalismo sa Latin America. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pangkatang Gawain Gawin ang Gawain 7: Turn Back Time (Timeline Plotting) p. 411 Learner's Manual Gamitin ang rubric na makikita sa p. 412 ng Learner's Manual sa pagbibigay ng marka sa Sa inyong palagay, may pagkakapareho ba ang Nasyonalismo ng Europa at Asya? Ipaliwanag Tanong; Bakit naging salik ng nasyonalismo ang pagkakaiba ng lahi? Ipaliwanag.
 • 35. ginawang timeline ng bawat pangkat e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Sa bahaging ito ay mag-uulay ang mga mag- aaral tungkol sa:  Napoleonic wars  At iba't ibang mawakang digmaang naganap sa Europa Pagpapangkat ng mga mag-aaral sa dalawa. Pangkat 1. Poster making. Iguguhit ng mga mag-aaral ang nakapaloob sa Pag-unlad ng Nasyonalismo at iinterpret ito sa harap ng klase. Pangkat 2. –Role-playing. Pagsasabuhay ng Himagsikang Ruso Sa bahaging ito ay mag-uulat ang mga mag- aaral ukol sa nasyonalismo sa Latin America. At ang mga Creole - Ituturo sa mapa ng Timog Amerika ang mga bansang nasakop ng Portugal at Spain at ang iba pang bansa na matatagpuan dito na may kaugnayan sa paksa. f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Pamprosesong Tanong 1. Ano ang ginampanan ni Napoleon Bonaparte sa pagkakaisa ng mga bansa sa Europe? 2. Paano sinakop ni Bonaparte ang iba't ibang bansa sa Europe? 3. Bakit ninais ng pinuno ng Europe na ibalik ang pamahalaang monrkiya 4. Paano isinakatuparan ang pagbalik ng kapangyarihang monarkal sa France? Katulad ba ito ng dating monarkiya? Ipaliwanag. Paggawa ng Rubric sa Pagmamarka. Pamantayan Puntos Performans 15 Pagkamalikhain 10 Kabuuan 25 Pamprosesong Tanong 1. Bakit nahuling umunlad ang nasyonalismo sa Latin Amerika? 2. Ilarawan ang mga katangian ng mga Latinong Amerikano na nagpunyagi upang makamit ang karapatan? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Ano ang ginagawa ng pamahalaan ng ating bansa sa pangangalaga at pagsusulong sa pantay-pantay na pagtingin sa mamamayan nito? Dapat bang parangalan ang mga bansang lumaban para sa kanilang kalayaan? Bakit? Bukod sa pagbili ng sariling produkto, paaano Mo maipapakita ang pagmamahal sa bayan? Ano ang kaugnayan ng EDSA REVOLUTION sa Pagkakamit ng kalayaan ng mga tao sa Latin America? h. Paglalahat ng aralin Anong mga ginagawa ng ating bansa upang masiguro ang mapapantili ang kalayaan at pagkapantay-pantay ng bawat mamamayan nito? Kapwa nakaugat ang nasyonalismo sa Europa at Asya sa paghahangad na manaig ang kagustuhan ng mamamayan. Batay sa inyong natutunan, sa aralin, Masarap ba ang maging Malaya sa sariling bansa? Bakit? Ipaliwanag. i. Pagtataya ng aralin Ano ang hakabang na ginawa ni Napoleon Bonaparte upang malutas ang problemang kinakaharap ng kaniyang bansa ng France at Malayang Talakayan Malayang Talakayan
 • 36. maging ng buong Europa? j. Takdang aralin Sumulat sa Commission on Human Rights ng iyong mga mungkahi o suhestiyon sa pagpapalaganap ng pagpapantili ng karapatang pantao. Gumawa ng isang SLOGAN na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Sagutan ang mga katanungan at isulat sa kwaderno: 1. Isa-isahin ang mga sagabal sa nasyonalismo 2. Sino si Bolivar at ano ang kanyang mga nagawa bilang Creole? Modyl ng A.P. pahina 416-417. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 37. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan:Dasmarinas National High School Antas:Grade-8 Guro: Asignatura:Kasaysayan ng Daigdig Petsa: Markahan:Ikatlo UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW VI. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. B. Pamantayang Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa nagging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag- usbong ng nasyonalismo sa Europa at ibang- bahagi ng daigdig. AP8PMD- IIIi 10. VII. NILALAMAN Pag-unlad ng nasyonalismo sa Soviet Union Nasyonalismo sa Latin America at ang mga Creole At ang Himagsikang Ruso KAGAMITANG PANTURO Laptop, DLP, metacards A. SANGGUNIAN 5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manual ng Guro p. 203 6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Kasaysayan ng Daigdig P. 427-428 7. Mga Pahina sa Teksbuk 8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website
 • 38. B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO VIII. PAMAMARAAN Balitaan Napapanahong balita sa loob at labas ng bansa Napapanahong balita sa loob at labas ng bansa k. Balik Aral Ano ang Nasyonalismo? Masasabi ba na ang mga mamamayang Pilipino na lumilipat at naninirahan sa ibang bansa ay may ugaling nasyonalismo? Ipaliwanag. l. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng mga larawang damdaming makabayan. Paghahanda sa klase sa Mahabang Pagsusulit m. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Ano ang ginagawa ng ugaling nasyonalismo sa isang bansa? Pagbibigay ng test questionnaire sa bata. Matapos ay pasasagutan ito. n. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pagpapasagot ng Gawain 12: Lesson Closure: A Good Ending o. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Malayang Talakayan - p. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Pagpapasagot ng Gawain 13: Pangako Sayo (reflection Journal) q. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Sa araw-araw na pagpasok mo sa paaralan, ano ang gagawin mo upang maipakita ang pagmamahal sa lungsod na tinitirahan mo? r. Paglalahat ng aralin Ano ang nagagawa ng ugaling Nasyonalismo sa pang-araw araw na buhay mo? s. Pagtataya ng aralin Maikling pagsusulit t. Takdang aralin Gawain ang Gallery Walk/Every Child A Tour Guide. (p. 429 Learner's Manual) Gamitin ang rubric na nakalagay sa p. 429-430
 • 39. IX. MGA TALA X. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. h. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya i. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation j. Nakatulong ba ang remedial? k. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation l. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? m. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? n. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?