SlideShare a Scribd company logo
Hoe langer werken aantrekkelijk maken?
Twee hefbomen - “ontwikkelen en ontzien” - voor
een effectief beleid
Dit onderzoek kwam tot stand dankzij een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven (Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen, Onderzoeksgroep Personeel & Organisatie) en Securex HR
Research & Measurement met als projectverantwoordelijken Prof. dr. Luc Sels (KU Leuven), Prof.
dr. Anneleen Forrier (KU Leuven), Prof. dr. Rein De Cooman (KU Leuven), en dr. Hermina Van
Coillie (Securex). Elise Marescaux (KU Leuven) heeft meegewerkt aan de dataverzameling. Dave
Stynen (KU Leuven/Universiteit Maastricht) was als onderzoeker betrokken bij dit project en
gebruikt deze data voor zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven.
Download gratis de white paper op
www.securex.be/whitepapers
Securex HR Research
• Specialist in HR research (absenteïsme, verloop, leeftijd,
geluk, meer info op www.securex.be/whitepapers)
• Specialist in meten van percepties:
• Tevredenheid, leiderschap, motivatie, betrokkenheid,
performance
• Psychosociale Risico Inventarisatie (RIE)
• Ability-Agility
• Multidisciplinair team: Psychologen, statistici, Sociologen, …
• Wetenschappelijk onderbouwd:
• Eigen R&D + samenwerking academische wereld
(KULeuven, Ugent, HUBrussel, …)
2
3
Oudere werknemers,
motivatie, leiderschap,
het nieuwe werken,
demotie,
organisatieveranderingen
Persoonlijkheidspsychologie
Kwaadheidsgedragingen
Hermina Van Coillie,
HR Research Expert
4
Bron: Trends
5
Bron: HLN
6 Bron: La Dernière Heure
7
We werken met te weinig mensen niet lang genoeg
8
Vergrijzing bevolking op arbeidsleeftijd: Aantal
15-24-jarigen per 100 55-64-jarigen
9
Werkzaamheidgraad van 55-plussers in
2011
10
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Slovenië
Polen
Italië
België
Griekenland
Frankrijk
Oostenrijk
Spanje
Portugal
Nederland
VK
Denemarken
Duitsland
Zweden
IJsland
%
11
Oudere werknemers: kosten meer
Vraag is : “Compenseert hogere productiviteit deze kost? “
Werknemer verbetert met leeftijd?
12
•Fysieke gezondheid en bepaalde cognitieve capaciteiten
gaan achteruit
•Andere cognitieve capaciteiten kunnen beter worden
•Meestal : productiviteit blijft constant of stijgt
• Relatie ‘leeftijd – prestaties’ hangt af van vaardigheden
• Prestatieverschillen ‘binnen’ leeftijdsgroepen > ‘tussen’ (vaak)
•Ook andere aspecten, bv. motivatie, betrokkenheid,
ondernemingszin, = of ↑ met leeftijd
•Kennisverankering
Werknemer verbetert met de leeftijd
13
Dus: geen enkele reden om uw oudere werknemers overboord
te gooien. Integendeel zelfs. Zijn cruciaal!
Vraag: “Hoe ze aan boord houden?“
Hoe ze aan boord houden?
14
Welke vragen zullen we beantwoorden?
15
• Hoe lang wil de Belgische werknemer werken? Hoe lang
denkt hij te moeten werken?
• Hoe kijken leidinggevenden en werknemers naar het
ontzie- en ontwikkelbeleid?
• Wat is de impact van ontzie- en ontwikkelmaatregelen op
oa. de betrokkenheid, motivatie, inzetbaarheid,
werkbelasting, pensioenplanning, verloopintentie?
Verschilt dit naar leeftijd en statuut?
• Wat is het meest aangewezen: een ontzie- of een
ontwikkelbeleid?
Twee onafhankelijke steekproeven
Steekproef 1: de benchmarksteekproef
16
• bedrijfsonafhankelijk
• representatief voor de Belgische arbeidsmarkt in
loonverband: geslacht, leeftijd, statuut en regio
• 1.525 respondenten
• verzameld in januari 2012
Steekproef 2: de organisatiesteekproef
17
• 9 organisaties
• > 1.500 werknemers
• actief in de privésector (twee in de metaalsector, één in
de hout- en papierindustrie, twee in het bank- en
kredietwezen, één in de transport-, logistiek- en
distributiesector, één in diensten op vlak van
personeelsbeleid en één in de gezondheidszorg
• 790 deelnemers → 636 werknemers en 85
leidinggevenden.
• verzameld tussen oktober 2011 en januari 2012.
Hoe lang wil de Belgische werknemer
werken?
18
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Gewenste
pensioenleeftijd
Effectieve
pensioenleeftijd
Verwachte
pensioenleeftijd
Wettelijke
pensioenleeftijd
Pensioenleeftijden
45+, man, hoger
opgeleid, voltijds,
manager, kader
Willen Denken
19
Ontwikkelen
Jobverrijking/-mobiliteit (α=.74)
1. Interne mobiliteit
In mijn team of afdeling wordt men aangemoedigd om regelmatig
intern van job te veranderen.
2. Taakuitbreiding
In mijn team of afdeling wordt de uitbreiding van bestaande functies
met nieuwe taken gestimuleerd.
3. Nieuwe dingen uitproberen
In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden om nieuwe dingen uit
te proberen.
Opleiding (α=.89)
1. Nieuwe vaardigheden
In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden om nieuwe
vaardigheden aan te leren/om vaardigheden uit te breiden.
2. Opleiding en ontwikkeling
In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden voor opleiding en
ontwikkeling.
3. Bijscholing
In mijn team of afdeling kan men zich op regelmatige basis
bijscholen.
Loopbaanontwikkeling (α=.92)
1. Aandacht voor loopbaanontwikkeling
In mijn team of afdeling kan men op regelmatige tijdstippen praten
over de ontwikkeling van de loopbaan.
2. Loopbaanplanning
In mijn team of afdeling wordt op voorhand goed nagedacht over de
planning van de loopbaanmogelijkheden.
3. Steun bij loopbaanontwikkeling
In mijn team of afdeling is er actieve ondersteuning bij de
ontwikkeling van de loopbaan.
20
Ontzien
Tijdmaatregelen (α=.57)
1. Aanpassing werktijden
In mijn team of afdeling worden arbeidstijden aangepast
indien werknemers daar behoefte aan hebben (bv. een
ingekorte werkweek, flexibele uren).
2. Periodes stoppen met werken
In mijn team of afdeling is het mogelijk om gedurende
bepaalde periodes te stoppen met werken (bv. door extra
verlof of een loopbaanonderbreking op te nemen).
3. Thuiswerken In mijn team of afdeling is thuiswerken mogelijk.
Fysieke ontziemaatregelen (α=.67)
1. Hulpmiddelen
In mijn team of afdeling zijn hulpmiddelen om fysieke
problemen te voorkomen/verhelpen mogelijk (bv.
aangepaste bureaustoelen, tilhulpen).
2. Vrijstelling van fysiek zwaar werk en werk op
ongewone uren
In mijn team of afdeling is een vrijstelling van fysiek
zware arbeid, nachtwerk of overwerk mogelijk.
3. Veilige werkomgeving
In mijn team of afdeling wordt veel belang gehecht aan
een veilige werkomgeving.
Demotie/taakaanpassing (α=.68)
1. Inhoudelijke aanpassing van taken
In mijn team of afdeling worden de taken inhoudelijk
aangepast wanneer omstandigheden (bv. gezondheid)
een goede jobprestatie zouden verhinderen.
2. Functieverlaging
In mijn team of afdeling is het verkrijgen van een
functieverlaging mogelijk.
3. Vroegere functie
In mijn team of afdeling is een terugkeer naar een vroegere
functie mogelijk.
21
22
Top 5 van personeelspraktijken: perceptie
van leidinggevende
Is het zinvol om werknemers na hun 60 jaar
te laten doorwerken?
23
41,2% : wel wenselijk
34,1% : neutraal
24,7% : niet wenselijk
Maatregelen gericht op het verhogen van de
werkzaamheid van 50-plussers moeten
24
• “rekening houden met de verminderde inzetbaarheid van 50-plussers. Dit
kan best door het toekennen van leeftijdsspecifieke rechten (bv. recht op
deeltijdpensioen) of een aangepaste arbeidsorganisatie (bv. alternatieven
voor fysiek zwaar werk)”
• “vooral streven naar het ontwikkelen van hun inzetbaarheid (bv.
stimuleren van opleidingsdeelname, loopbaanontwikkeling, recht op
persoonlijk ontwikkelingsplan)”
62%
Verdienen oudere werknemers zichzelf
terug?
25
‘Oudere werknemers verdienen zichzelf terug in onze
organisatie’.
• 64% : akkoord
• 25% : neutraal
• 12% : niet akkoord
De automatische koppeling van loon en anciënniteit maakt inderdaad dat oudere
werknemers vaak de duurste werknemers zijn.
Top 5 beschikbare maatregelen volgens
werknemer
26
• Ontwikkeling: loopbaanontwikkeling (Jong > oud)
• Regelmatig praten over loopbaanontwikkeling,
• Organisatie denkt proactief na over loopbaanplanning
• Organisatie ondersteunt actief loopbaanontwikkeling.
• Ontzien: aanpassingen – tijd en inhoud (Jong > oud)
• Arbeidstijden aanpassen (bv. een ingekorte werkweek,
flexibele uren)
• Taken inhoudelijk aanpassen
Vergelijken we jong met oud
27
En als we arbeiders met bedienden vergelijken
28
8 van de 9 ontwikkelmaatregelen zijn meer toegankelijk voor
bedienden dan voor arbeiders.
= aanmoedigen om intern van job te veranderen.
7 van de 9 ontziemaatregelen zijn meer toegankelijk voor
bedienden.
= mogelijkheden tot lagere of vroegere functie.
29
• Vandaag? Vooral ontzien
• Deze studie: ontzien is nodig, maar niet voldoende.
• Klemtoon meer verschuiven naar ontwikkeling
• Deze studie : ‘Hoe’ u best ontziet en ontwikkelt.
• Niet alle maatregelen zijn even effectief.
• individuele behoeften en verwachtingen.
‘One fits all’-oplossingen
30
Noden jong = noden oud
Toch, sommigen werken beter voor oud of jong
Belangrijk ! investeer in jong én oud.
Zet uw maatregelen open voor alle leeftijden.
Idem voor statuut
Investeer in beide groepen!
Tabel 3: Welke maatregelen werken het best
voor wie?
31
Agility-Ability
• Maatregelen werken niet even goed voor iedereen
• Rekening houden met uw werknemers in uw organisatie!
• Ability-Agility inzetbaarheidsmodel:
• Ability: fysieke en mentale gezondheid = hardware
• Agility: vermogen om zich aan te passen en in te gaan op groeikansen = engagement,
competenties, aanpassingsvermogen.
• Basis voor gericht personeelsbeleid. Past binnen wettelijke verplichting
• CAO nr. 104 : Gericht werkgelegenheidsplan
• U kiest wat u doet. Ability-Agility model kan u helpen: Waar is ruimte voor
verbetering?
32
Vragen?
33
Voor alle komende vragen contacteer
Hermina.Van.Coillie@securex.be
• Voor deze en andere white papers, zie
www.securex.be/whitepaper

More Related Content

What's hot

Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijsHet kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
P5COM
 
130919 vck bevlogenheid gent
130919 vck bevlogenheid  gent130919 vck bevlogenheid  gent
130919 vck bevlogenheid gent
Marcel van Marrewijk
 
Leren veranderen, veranderen Leren
Leren veranderen, veranderen LerenLeren veranderen, veranderen Leren
Leren veranderen, veranderen Leren
Odyssee Groep
 
Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid
Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheidPresentatie RTC Duurzame inzetbaarheid
Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid
Noorderlink ...
 
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Q-Consult
 
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
Gert Veenhoven
 
De opgave voor scholen
De opgave voor scholenDe opgave voor scholen
De opgave voor scholen
Pol van Tuijl
 
Duurzame inzetbaarheid f4mu
Duurzame inzetbaarheid f4muDuurzame inzetbaarheid f4mu
Duurzame inzetbaarheid f4mu
Marian Versteeg
 
Praktijk weerbarstiger dan theorie
Praktijk weerbarstiger dan theoriePraktijk weerbarstiger dan theorie
Praktijk weerbarstiger dan theorie
Herman Post
 
Duurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beter
Duurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beterDuurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beter
Duurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beter
Karlien De Haes
 
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
Gert Veenhoven
 
2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare
2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare
2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare
De Landelijke Expertisebalie
 
Sara De Hauw • Open Universiteit
Sara De Hauw • Open UniversiteitSara De Hauw • Open Universiteit
Sara De Hauw • Open Universiteit
HRmagazine
 
Artikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterenArtikel zelfroosteren
Artikel zelfroosteren
caatje
 
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid
Presentatie Duurzame InzetbaarheidPresentatie Duurzame Inzetbaarheid
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid
mschellevis
 
Winst Door Bevlogenheid
Winst Door BevlogenheidWinst Door Bevlogenheid
Winst Door Bevlogenheid
theo_visser
 
Pro Active - Dienstverlening incl. wai
Pro Active - Dienstverlening incl. waiPro Active - Dienstverlening incl. wai
Pro Active - Dienstverlening incl. wai
Randstad
 

What's hot (20)

Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijsHet kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
 
130919 vck bevlogenheid gent
130919 vck bevlogenheid  gent130919 vck bevlogenheid  gent
130919 vck bevlogenheid gent
 
Leren veranderen, veranderen Leren
Leren veranderen, veranderen LerenLeren veranderen, veranderen Leren
Leren veranderen, veranderen Leren
 
Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid
Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheidPresentatie RTC Duurzame inzetbaarheid
Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid
 
ArtikelSamenSterk
ArtikelSamenSterkArtikelSamenSterk
ArtikelSamenSterk
 
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
 
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
 
De opgave voor scholen
De opgave voor scholenDe opgave voor scholen
De opgave voor scholen
 
Duurzame inzetbaarheid f4mu
Duurzame inzetbaarheid f4muDuurzame inzetbaarheid f4mu
Duurzame inzetbaarheid f4mu
 
Praktijk weerbarstiger dan theorie
Praktijk weerbarstiger dan theoriePraktijk weerbarstiger dan theorie
Praktijk weerbarstiger dan theorie
 
Duurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beter
Duurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beterDuurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beter
Duurzame Inzetbaarheid: betrokken en tevreden werknemers presteren beter
 
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
2 daagse masterclass resultaatgericht werkdrukbeleid
 
2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare
2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare
2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare
 
thz-boekje[1]
thz-boekje[1]thz-boekje[1]
thz-boekje[1]
 
Sara De Hauw • Open Universiteit
Sara De Hauw • Open UniversiteitSara De Hauw • Open Universiteit
Sara De Hauw • Open Universiteit
 
Artikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterenArtikel zelfroosteren
Artikel zelfroosteren
 
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid
Presentatie Duurzame InzetbaarheidPresentatie Duurzame Inzetbaarheid
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid
 
Rixt
RixtRixt
Rixt
 
Winst Door Bevlogenheid
Winst Door BevlogenheidWinst Door Bevlogenheid
Winst Door Bevlogenheid
 
Pro Active - Dienstverlening incl. wai
Pro Active - Dienstverlening incl. waiPro Active - Dienstverlening incl. wai
Pro Active - Dienstverlening incl. wai
 

Viewers also liked

Starters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | SecurexStarters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | Securex
Securex
 
Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013
Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013
Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013
Securex
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Securex
 
Designing call
Designing callDesigning call
Designing call
Neeyha Annawawi
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Securex
 
Akuntansi
AkuntansiAkuntansi

Viewers also liked (6)

Starters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | SecurexStarters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | Securex
 
Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013
Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013
Webinar Securex: Verloop in Belgische privésector in 2013
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
 
Designing call
Designing callDesigning call
Designing call
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
 
Akuntansi
AkuntansiAkuntansi
Akuntansi
 

Similar to Studie over Langer werken (Securex)

Is oud out?
Is oud out?Is oud out?
Is oud out?
Piet Rosseel
 
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Transvorm_ZenW
 
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Swannet Andre
 
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkelingHoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Trommelen & Co bv
 
Webinar cao104 attentia
Webinar cao104 attentiaWebinar cao104 attentia
Webinar cao104 attentia
Attentia
 
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Peter Oeij
 
130613 mvo in de zorg
130613 mvo in de zorg130613 mvo in de zorg
130613 mvo in de zorg
Marcel van Marrewijk
 
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Driessen Research
 
OR en duurzame inzetbaarheid
OR en duurzame inzetbaarheidOR en duurzame inzetbaarheid
OR en duurzame inzetbaarheid
Corrie van Veggel
 
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinSalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
Ingrid Walrabenstein-Renkens
 
De vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatie
De vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatieDe vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatie
De vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatie
Werkgeversdagen
 
Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020
Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020
Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020
Matthijs Akkenaar
 
Juiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hbo
P5COM
 
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
ssuser7c8583
 
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Vakmedianet
 
Hr live proforma beurs
Hr live proforma beursHr live proforma beurs
Hr live proforma beurs
Richard Hulshof
 

Similar to Studie over Langer werken (Securex) (20)

Is oud out?
Is oud out?Is oud out?
Is oud out?
 
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
 
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie
 
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkelingHoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
 
Webinar cao104 attentia
Webinar cao104 attentiaWebinar cao104 attentia
Webinar cao104 attentia
 
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
 
130613 mvo in de zorg
130613 mvo in de zorg130613 mvo in de zorg
130613 mvo in de zorg
 
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
 
OR en duurzame inzetbaarheid
OR en duurzame inzetbaarheidOR en duurzame inzetbaarheid
OR en duurzame inzetbaarheid
 
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinSalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
 
Sociale Innovatie
Sociale InnovatieSociale Innovatie
Sociale Innovatie
 
KMK_factsheet_2014
KMK_factsheet_2014KMK_factsheet_2014
KMK_factsheet_2014
 
De vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatie
De vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatieDe vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatie
De vitale medewerker: de brandstof voor uw organisatie
 
Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020
Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020
Ser brochure eigen regie-loopbaan september 2020
 
Juiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hbo
 
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
 
Lerend_veranderen_loont
Lerend_veranderen_loontLerend_veranderen_loont
Lerend_veranderen_loont
 
Midlife Carrieres Brochure
Midlife Carrieres BrochureMidlife Carrieres Brochure
Midlife Carrieres Brochure
 
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
 
Hr live proforma beurs
Hr live proforma beursHr live proforma beurs
Hr live proforma beurs
 

More from Securex

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
Securex
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
Securex
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
Securex
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
Securex
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
Securex
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
Securex
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Securex
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Securex
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Securex
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
Securex
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Securex
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Securex
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
Securex
 
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | SecurexStarters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Securex
 
Starters Day Mons 2014 | Securex
Starters Day Mons 2014 | SecurexStarters Day Mons 2014 | Securex
Starters Day Mons 2014 | Securex
Securex
 

More from Securex (20)

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
 
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | SecurexStarters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
 
Starters Day Mons 2014 | Securex
Starters Day Mons 2014 | SecurexStarters Day Mons 2014 | Securex
Starters Day Mons 2014 | Securex
 

Studie over Langer werken (Securex)

 • 1. Hoe langer werken aantrekkelijk maken? Twee hefbomen - “ontwikkelen en ontzien” - voor een effectief beleid Dit onderzoek kwam tot stand dankzij een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Onderzoeksgroep Personeel & Organisatie) en Securex HR Research & Measurement met als projectverantwoordelijken Prof. dr. Luc Sels (KU Leuven), Prof. dr. Anneleen Forrier (KU Leuven), Prof. dr. Rein De Cooman (KU Leuven), en dr. Hermina Van Coillie (Securex). Elise Marescaux (KU Leuven) heeft meegewerkt aan de dataverzameling. Dave Stynen (KU Leuven/Universiteit Maastricht) was als onderzoeker betrokken bij dit project en gebruikt deze data voor zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Download gratis de white paper op www.securex.be/whitepapers
 • 2. Securex HR Research • Specialist in HR research (absenteïsme, verloop, leeftijd, geluk, meer info op www.securex.be/whitepapers) • Specialist in meten van percepties: • Tevredenheid, leiderschap, motivatie, betrokkenheid, performance • Psychosociale Risico Inventarisatie (RIE) • Ability-Agility • Multidisciplinair team: Psychologen, statistici, Sociologen, … • Wetenschappelijk onderbouwd: • Eigen R&D + samenwerking academische wereld (KULeuven, Ugent, HUBrussel, …) 2
 • 3. 3 Oudere werknemers, motivatie, leiderschap, het nieuwe werken, demotie, organisatieveranderingen Persoonlijkheidspsychologie Kwaadheidsgedragingen Hermina Van Coillie, HR Research Expert
 • 6. 6 Bron: La Dernière Heure
 • 7. 7
 • 8. We werken met te weinig mensen niet lang genoeg 8
 • 9. Vergrijzing bevolking op arbeidsleeftijd: Aantal 15-24-jarigen per 100 55-64-jarigen 9
 • 10. Werkzaamheidgraad van 55-plussers in 2011 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Slovenië Polen Italië België Griekenland Frankrijk Oostenrijk Spanje Portugal Nederland VK Denemarken Duitsland Zweden IJsland %
 • 11. 11 Oudere werknemers: kosten meer Vraag is : “Compenseert hogere productiviteit deze kost? “
 • 12. Werknemer verbetert met leeftijd? 12 •Fysieke gezondheid en bepaalde cognitieve capaciteiten gaan achteruit •Andere cognitieve capaciteiten kunnen beter worden •Meestal : productiviteit blijft constant of stijgt • Relatie ‘leeftijd – prestaties’ hangt af van vaardigheden • Prestatieverschillen ‘binnen’ leeftijdsgroepen > ‘tussen’ (vaak) •Ook andere aspecten, bv. motivatie, betrokkenheid, ondernemingszin, = of ↑ met leeftijd •Kennisverankering
 • 13. Werknemer verbetert met de leeftijd 13 Dus: geen enkele reden om uw oudere werknemers overboord te gooien. Integendeel zelfs. Zijn cruciaal! Vraag: “Hoe ze aan boord houden?“
 • 14. Hoe ze aan boord houden? 14
 • 15. Welke vragen zullen we beantwoorden? 15 • Hoe lang wil de Belgische werknemer werken? Hoe lang denkt hij te moeten werken? • Hoe kijken leidinggevenden en werknemers naar het ontzie- en ontwikkelbeleid? • Wat is de impact van ontzie- en ontwikkelmaatregelen op oa. de betrokkenheid, motivatie, inzetbaarheid, werkbelasting, pensioenplanning, verloopintentie? Verschilt dit naar leeftijd en statuut? • Wat is het meest aangewezen: een ontzie- of een ontwikkelbeleid?
 • 16. Twee onafhankelijke steekproeven Steekproef 1: de benchmarksteekproef 16 • bedrijfsonafhankelijk • representatief voor de Belgische arbeidsmarkt in loonverband: geslacht, leeftijd, statuut en regio • 1.525 respondenten • verzameld in januari 2012
 • 17. Steekproef 2: de organisatiesteekproef 17 • 9 organisaties • > 1.500 werknemers • actief in de privésector (twee in de metaalsector, één in de hout- en papierindustrie, twee in het bank- en kredietwezen, één in de transport-, logistiek- en distributiesector, één in diensten op vlak van personeelsbeleid en één in de gezondheidszorg • 790 deelnemers → 636 werknemers en 85 leidinggevenden. • verzameld tussen oktober 2011 en januari 2012.
 • 18. Hoe lang wil de Belgische werknemer werken? 18 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Gewenste pensioenleeftijd Effectieve pensioenleeftijd Verwachte pensioenleeftijd Wettelijke pensioenleeftijd Pensioenleeftijden 45+, man, hoger opgeleid, voltijds, manager, kader Willen Denken
 • 19. 19
 • 20. Ontwikkelen Jobverrijking/-mobiliteit (α=.74) 1. Interne mobiliteit In mijn team of afdeling wordt men aangemoedigd om regelmatig intern van job te veranderen. 2. Taakuitbreiding In mijn team of afdeling wordt de uitbreiding van bestaande functies met nieuwe taken gestimuleerd. 3. Nieuwe dingen uitproberen In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden om nieuwe dingen uit te proberen. Opleiding (α=.89) 1. Nieuwe vaardigheden In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden om nieuwe vaardigheden aan te leren/om vaardigheden uit te breiden. 2. Opleiding en ontwikkeling In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. 3. Bijscholing In mijn team of afdeling kan men zich op regelmatige basis bijscholen. Loopbaanontwikkeling (α=.92) 1. Aandacht voor loopbaanontwikkeling In mijn team of afdeling kan men op regelmatige tijdstippen praten over de ontwikkeling van de loopbaan. 2. Loopbaanplanning In mijn team of afdeling wordt op voorhand goed nagedacht over de planning van de loopbaanmogelijkheden. 3. Steun bij loopbaanontwikkeling In mijn team of afdeling is er actieve ondersteuning bij de ontwikkeling van de loopbaan. 20
 • 21. Ontzien Tijdmaatregelen (α=.57) 1. Aanpassing werktijden In mijn team of afdeling worden arbeidstijden aangepast indien werknemers daar behoefte aan hebben (bv. een ingekorte werkweek, flexibele uren). 2. Periodes stoppen met werken In mijn team of afdeling is het mogelijk om gedurende bepaalde periodes te stoppen met werken (bv. door extra verlof of een loopbaanonderbreking op te nemen). 3. Thuiswerken In mijn team of afdeling is thuiswerken mogelijk. Fysieke ontziemaatregelen (α=.67) 1. Hulpmiddelen In mijn team of afdeling zijn hulpmiddelen om fysieke problemen te voorkomen/verhelpen mogelijk (bv. aangepaste bureaustoelen, tilhulpen). 2. Vrijstelling van fysiek zwaar werk en werk op ongewone uren In mijn team of afdeling is een vrijstelling van fysiek zware arbeid, nachtwerk of overwerk mogelijk. 3. Veilige werkomgeving In mijn team of afdeling wordt veel belang gehecht aan een veilige werkomgeving. Demotie/taakaanpassing (α=.68) 1. Inhoudelijke aanpassing van taken In mijn team of afdeling worden de taken inhoudelijk aangepast wanneer omstandigheden (bv. gezondheid) een goede jobprestatie zouden verhinderen. 2. Functieverlaging In mijn team of afdeling is het verkrijgen van een functieverlaging mogelijk. 3. Vroegere functie In mijn team of afdeling is een terugkeer naar een vroegere functie mogelijk. 21
 • 22. 22 Top 5 van personeelspraktijken: perceptie van leidinggevende
 • 23. Is het zinvol om werknemers na hun 60 jaar te laten doorwerken? 23 41,2% : wel wenselijk 34,1% : neutraal 24,7% : niet wenselijk
 • 24. Maatregelen gericht op het verhogen van de werkzaamheid van 50-plussers moeten 24 • “rekening houden met de verminderde inzetbaarheid van 50-plussers. Dit kan best door het toekennen van leeftijdsspecifieke rechten (bv. recht op deeltijdpensioen) of een aangepaste arbeidsorganisatie (bv. alternatieven voor fysiek zwaar werk)” • “vooral streven naar het ontwikkelen van hun inzetbaarheid (bv. stimuleren van opleidingsdeelname, loopbaanontwikkeling, recht op persoonlijk ontwikkelingsplan)” 62%
 • 25. Verdienen oudere werknemers zichzelf terug? 25 ‘Oudere werknemers verdienen zichzelf terug in onze organisatie’. • 64% : akkoord • 25% : neutraal • 12% : niet akkoord De automatische koppeling van loon en anciënniteit maakt inderdaad dat oudere werknemers vaak de duurste werknemers zijn.
 • 26. Top 5 beschikbare maatregelen volgens werknemer 26
 • 27. • Ontwikkeling: loopbaanontwikkeling (Jong > oud) • Regelmatig praten over loopbaanontwikkeling, • Organisatie denkt proactief na over loopbaanplanning • Organisatie ondersteunt actief loopbaanontwikkeling. • Ontzien: aanpassingen – tijd en inhoud (Jong > oud) • Arbeidstijden aanpassen (bv. een ingekorte werkweek, flexibele uren) • Taken inhoudelijk aanpassen Vergelijken we jong met oud 27
 • 28. En als we arbeiders met bedienden vergelijken 28 8 van de 9 ontwikkelmaatregelen zijn meer toegankelijk voor bedienden dan voor arbeiders. = aanmoedigen om intern van job te veranderen. 7 van de 9 ontziemaatregelen zijn meer toegankelijk voor bedienden. = mogelijkheden tot lagere of vroegere functie.
 • 29. 29 • Vandaag? Vooral ontzien • Deze studie: ontzien is nodig, maar niet voldoende. • Klemtoon meer verschuiven naar ontwikkeling • Deze studie : ‘Hoe’ u best ontziet en ontwikkelt. • Niet alle maatregelen zijn even effectief. • individuele behoeften en verwachtingen. ‘One fits all’-oplossingen
 • 30. 30 Noden jong = noden oud Toch, sommigen werken beter voor oud of jong Belangrijk ! investeer in jong én oud. Zet uw maatregelen open voor alle leeftijden. Idem voor statuut Investeer in beide groepen!
 • 31. Tabel 3: Welke maatregelen werken het best voor wie? 31
 • 32. Agility-Ability • Maatregelen werken niet even goed voor iedereen • Rekening houden met uw werknemers in uw organisatie! • Ability-Agility inzetbaarheidsmodel: • Ability: fysieke en mentale gezondheid = hardware • Agility: vermogen om zich aan te passen en in te gaan op groeikansen = engagement, competenties, aanpassingsvermogen. • Basis voor gericht personeelsbeleid. Past binnen wettelijke verplichting • CAO nr. 104 : Gericht werkgelegenheidsplan • U kiest wat u doet. Ability-Agility model kan u helpen: Waar is ruimte voor verbetering? 32
 • 33. Vragen? 33 Voor alle komende vragen contacteer Hermina.Van.Coillie@securex.be • Voor deze en andere white papers, zie www.securex.be/whitepaper