SlideShare a Scribd company logo
ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
12-07-17
12-07-17
1. UW GEZIN & SOCIAAL STATUUT
OVERZICHT VAN HET VERSCHIL TUSSEN HET SOCIAAL STATUUT VAN EEN
ZELFSTANDIGE EN DAT VAN EEN WERKNEMER ALSOOK DE IMPACT HIERVAN OP HET
GEZIN
2. UW PRIVÉVERMOGEN AFSCHERMEN
DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN EEN EENMANSZAAK EN EEN VENNOOTSCHAP
INCLUSIEF TIPS OM UZELF TE BESCHERMEN
3. UW ONDERNEMERSRISICO BEPERKEN
WETTELIJKE VERMELDINGEN OP UW WEBSITE, COMMERCIËLE DOCUMENTEN,
WANBETALERS, … ONTDEK ONS JURIDISCH ADVIES EN EEN LIJST VAN VERSCHILLENDE
SOORTEN VERZEKERINGEN
I N H O U D
ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
1
UW GEZIN &
SOCIAAL STATUUT
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
SOCIAAL STATUUT: ZELFSTANDIGE VS.
WERKNEMER
Zelfstandige Werknemer
Risico's en vrijheid
‒ Werkt autonoom: grote dosis vrijheid
‒ Bepaalt zelf opdrachten en tijdsbesteding
‒ Draagt zelf alle risico’s
‒ Werkt onder gezag van werkgever (arbeidsovereenkomst)
‒ Opdrachten en werktijd zijn bepaald in de overeenkomst
‒ Draagt geen financieel of economisch risico
Sociale bijdragen
‒ Zelf aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds
‒ Zelf verantwoordelijk voor betaling sociale bijdragen (21%
van netto belastbare beroepsinkomsten)
‒ Werkgever is verantwoordelijk voor sociaal statuut
‒ Werkgever houdt elke maand de persoonlijke
socialezekerheidsbijdragen in (13,07% van brutoloon)
‒ Werkgever betaalt patronale socialezekerheidsbijdragen op
loon (± 35%)
Moederschapsrust
‒ Maximaal 12 weken moederschapsrust (13 weken voor
meerling)
‒ Uitkering van 458,31 euro per week, via het ziekenfonds
‒ 105 gratis dienstencheques (t.w.v. 945 euro)
‒ 15 weken moederschapsrust
‒ Eerste maand na bevalling: 82% van het brutoloon
‒ Tweede maand: 75% van een begrensd loon
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
SOCIAAL STATUUT: ZELFSTANDIGE VS.
WERKNEMER
Zelfstandige Werknemer
Pensioen
‒ Zelfde berekening als werknemer: op basis van de
betaalde sociale bijdragen en het aantal loopbaanjaren
‒ als zelfstandige betaal je in principe minder sociale
bijdragen
‒ Pensioen zal meestal lager zijn dan dat van een
werknemer
‒ Op basis van de betaalde sociale bijdragen en het aantal
loopbaanjaren
‒ Betaalt meer sociale bijdragen dan zelfstandige, ontvangt
meestal meer pensioen
Ziekte of ongeval
‒ Eerste maand: geen uitkering
‒ Vanaf tweede maand: forfaitaire dagvergoeding van
ziekenfonds (35,16 tot 57,29 euro)
‒ Geen arbeidsongevallen- of beroepsziektenregeling
‒ Je kan inkomen verzekeren via aanvullende verzekering
Gewaarborgd inkomen
‒ Gewaarborgd inkomen van werkgever vanaf de eerste dag
arbeidsongeschiktheid
‒ Vanaf dag 31: uitkering door ziekenfonds, 60% van een
begrensd maandloon
‒ Arbeidsongeval/ beroepsziekte: vergoeding van de
arbeidsongevallenverzekeraar van werkgever of van het
Fonds voor Beroepsziekten (90% van basisloon)
Vakantie /
Werkloosheid
‒ Geen betaalde vakantiedagen
‒ Werkloosheidsuitkeringen bestaan niet voor zelfstandigen
‒ Overbruggingsrecht bij faillissement of gedwongen
stopzetting : max. 12 maanden uitkering
‒ Recht op betaalde vakantie (20 dagen/jaar)
‒ Werkloosheidsuitkering onder bepaalde voorwaarden
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
SOCIAAL STATUUT
ADVIES
• Sociaal statuut als zelfstandige is beperkter dan dat van een werknemer
• Oplossing? Optimaliseer zelfstandig statuut met extra’s, zoals:
• Bescherming bij arbeidsongeschiktheid
• Bescherming ingeval van overlijden
• Een aanvullend pensioen voor een rustige oude dag
• …
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
2
UW
PRIVÉVERMOGEN
AFSCHERMEN
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VOORDELEN
• Grote onafhankelijkheid
• Lage oprichtingskosten
• Geen minimumkapitaal vereist
• Geen tussenkomst van een notaris
nodig
• Weinig formaliteiten
• Maximale beslissingsbevoegdheid
NADELEN
• Beperkte financiële
middelen
• Eigen vermogen is
vermogen van onderneming
• Faillissement onderneming
= faillissement ondernemer
• Hogere personenbelasting
naarmate inkomen stijgt
VOORDELEN
• Gescheiden vermogen
• Kapitaal kan door verschillende
mensen worden samengebracht
• Beperkte aansprakelijkheid bij bvba,
nv of cvba
• Faillissement zaak ≠ faillissement
vennoten
• Vlak tarief vennootschaps-belasting
kan fiscaal voordelig zijn
NADELEN
• Minimumkapitaal vereist bij
beperkte aansprakelijkheid
• Minder soepele manier van
werken
• Meer formaliteiten
• Meer boekhoudkundige
verplichtingen
• Jaarrekening opmaken is
verplicht
OF
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
A EENMANSZAAK:
BESCHERMINGSTIPS
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
Verklaring van onbeslagbaarheid van
de privéwoning (via notaris)
Opstellen/ aanpassen van
huwelijkscontract
Kwijtschelding bij faillissement
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
Verklaring van onbeslagbaarheid van
de privéwoning (via notaris)
Opstellen/ aanpassen van
huwelijkscontract
Kwijtschelding bij faillissement
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
• Notarisakte: € 500 registratie + € 500 honorarium
• Elke zelfstandige
• In hoofd- of bijberoep, bestuurder/zaakvoerder, vrije beroepen, reeds op pensioen, …
• Enkel fysieke personen
• Die hun activiteit in België uitvoeren
Verklaring van onbeslagbaarheid van de
privéwoning (via notaris)
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
• Enkel voor professionele schulden van na afleggen verklaring
• Enkel voor de hoofdverblijfplaats
• Gebouw (of deel) waar u rechten heeft zoals: eigenaarschap, vruchtgebruik, …
• Verblijfplaats waar je beroepspraktijk hebt; afhankelijk van het percentage van de woning dat
professioneel gebruikt wordt:
• < 30%: complete onbeslagbaarheid van de woning
• > 30%: enkel het privégedeelte is onbeslagbaar
Verklaring van onbeslagbaarheid van de
privéwoning (via notaris)
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
• Verklaring van onbeslagbaarheid  minder garantie voor de bank
• Kredietverstrekkers zijn minder happig om een lening toe te kennen wanneer het
gebouw geen deel uitmaakt van het onderpand
 Andere waarborg(en)
Verklaring van onbeslagbaarheid van de
privéwoning (via notaris)
!
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
Verklaring van onbeslagbaarheid van
de privéwoning (via notaris)
Opstellen/ aanpassen van
huwelijkscontract
Kwijtschelding bij faillissement
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
Geen huwelijkscontract: wettelijk stelsel
Eigen
vermogen
Gemeen-
schappelijk
vermogen
Eigen
vermogen
beroepsinkomsten beroepsinkomsten
beroepsschulden beroepsschulden
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Eigen
vermogen
Eigen
vermogen
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
beroepsinkomsten
beroepsschulden
beroepsinkomsten
beroepsschulden
Huwelijkscontract: scheiding van goederen
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
Verklaring van onbeslagbaarheid van
de privéwoning (via notaris)
Opstellen/ aanpassen van
huwelijkscontract
Kwijtschelding bij faillissement
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
• WAT?
• Gefailleerde zelfstandige wordt bevrijd van resterende schulden
• WIE?
• Gefailleerde zelfstandige
• natuurlijk persoon, geen vennootschap
• (ex-) Partner, wettelijk samenwonende
• Personen die zich gratis borg stelden
• aparte procedure
Kwijtschelding bij faillissement
Wat en wie?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
• HOE?
• Verzoek aan Rechtbank van Koophandel (€ 0)
• Ten vroegste 6 maand na faillissement
• VERSCHOONBAARHEID IS DE REGEL
• Alle gefailleerden die “ongelukkig en te goeder trouw zijn”
• Weigering eerder uitzonderlijk
vb. frauduleus onvermogen, verduistering, gebrek aan medewerking
Kwijtschelding bij faillissement
Hoe?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
• Een schone lei
• ZS kan betaling weigeren van resterende schulden uit faillissement
• Geldt ook voor sociale bijdragen en fiscale schulden (van vóór faling)
niet betalen = geen opbouw sociale rechten!
• Geldt niet voor privéschulden
vb. alimentatie, schadevergoeding bij een ongeval
Kwijtschelding bij faillissement
Gevolgen
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
B VENNOOTSCHAP:
BESCHERMINGSTIPS
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN
NV : NaamlozeVennootschap
Comm. VA : Commanditaire
Vennootschap opAandelen
Comm.V : Gewone Commanditaire
Vennootschap
VOF : Vennootschap Onder Firma
CVOA : Coöperatieve Vennootschap met
Onbeperkte Aansprakelijkheid
Beperkte aansprakelijkheid
Onbeperkte aansprakelijkheid
BVBA : Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid
S-BVBA : Starters-BVBA
CVBA : Coöperatieve Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
Oprichtersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Persoonlijke borgstellingen
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
Oprichtersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Persoonlijke borgstellingen
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• Gebreken in de kapitaalvorming van BVBA, CVBA & NV
vb. ongeldige inbreng, plaatsing minimumkapitaal, volstorting geplaatst kapitaal
Aansprakelijkheid voor kennelijk ontoereikend startkapitaal
Oprichtersaansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• Aansprakelijkheid voor kennelijk ontoereikend startkapitaal:
• BVBA, CVBA of NV
• Faillissement binnen 3 jaar na oprichting
• Kennelijk ontoereikend startkapitaal voor de normale uitoefening van de geplande
activiteit over ten minste 2 jaar
Oprichtersaansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• Financieel plan
• Verplicht opstellen bij oprichting BVBA, CVBA, NV
• Grondig nadenken over risico’s en financiering van geplande activiteit
Bewijsstuk voor/ tegen aansprakelijkheid ‘kennelijk ontoereikend startkapitaal’
Oprichtersaansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• Rekening courant: tussen vennootschap en vennoot
• Als de vennoot nog geld moet aan vennootschap bij faillissement,
kan de curator dit opvragen
Opgelet: rekening courant
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
Oprichtersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Persoonlijke borgstellingen
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
12-07-17
ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• GEWONE BESTUURSFOUTEN
vb. Vennootschapsactiviteit verderzetten bij uitzichtloze financiële toestand
vb. Onvoldoende verzekeren van eigendommen vb. tegen brand
vb. Leningen verstrekken zonder voldoende waarborgen
vb. Niet vervolgen van een vermogende schuldenaar
vb. Te hoge publicitaire uitgaven
vb. Systematische afwezigheid op Raad van bestuur & onvoldoende controle
vb. Geen subsidies vragen waar men recht op heeft (vnl. bij slechte fin. toestand)
Bestuurdersaansprakelijkheid
Tegenover
vennootschap
en derden
ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO'S
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• SCHENDINGVENNOOTSCHAPSRECHT EN STATUTEN
hoofdelijk!
vb. Schending boekhoudwetgeving
vb. Geen bekendmaking van statutenwijziging, jaarrekening, jaarverslag, …
vb. Algemene vergadering niet bijeenroepen bij ernstig kapitaalverlies
vb. Procedure belangenconflicten niet naleven
Bestuurdersaansprakelijkheid
Tegenover
vennootschap
en derden
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• KENNELIJK GROVE FOUT
• Die bijdraagt tot het faillissement van de vennootschap
• Ook feitelijke bestuurders
vb. dominante aandeelhouder, directeur, …
Aansprakelijk voor alle resterende schulden van de vennootschap !
Bestuurdersaansprakelijkheid
Tegenover
vennootschap
en derden
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• FISCALE SCHULDEN hoofdelijk!
• Niet betalen bedrijfsvoorheffing en BTW door vennootschap
• Fout weerlegbaar vermoed bij herhaalde niet-betaling (2 of 3 keer/jaar)
• Ook feitelijke bestuurders zijn aansprakelijk
Bestuurdersaansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• SOCIALE SCHULDEN RSZ hoofdelijk!
• Grove fout die bijdraagt tot het faillissement
• Maar ook als bestuurder in de 5 jaren vóór faillissement betrokken was
betrokken was
bij minstens 2 faillissementen waarbij RSZ-schulden waren
• Ook feitelijke bestuurders zijn aansprakelijk
Bestuurdersaansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• SOCIALE SCHULDEN RSVZ
• Bestuurders/zaakvoerders en werkende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor betaling van jaarlijkse vennootschapsbijdrage
Bestuurdersaansprakelijkheid
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
Oprichtersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Persoonlijke borgstellingen
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
• Een bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder stelt zich op vraag van
de bank persoonlijk borg voor de lening die de vennootschap aangaat
Persoonlijke borgstelling
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
UW ONDERNEMERS-
RISICO BEPERKEN
3
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
A JURIDISCHE TIPS & TRICKS
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
Herkwalificatie met
sociale en fiscale
gevolgen, boetes
Risico
• Wil van de partijen (moet
overeenkomen met de feiten)
• Vrijheid om eigen werk te
organiseren
• Vrijheid om werktijd te
organiseren
• Geen hiërarchische controle
Opstellen van contract dat de wil
van de partijen uitdrukt.
Zorg dat de feiten overeen-
stemmen met dit contract
Criteria Bescherming
SCHIJNZELFSTANDIGE
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
ZIJN AL MIJN CONTRACTEN JURIDISCH OK?
TIP: Laat je contracten opstellen of nalezen door een jurist
• Zelfstandige samenwerkingsovereenkomst
• Samenwerken met een andere zelfstandige / freelancer
• Schriftelijke afspraken op maat = verstandig en professioneel
• Dienstverleningsovereenkomst
• Contract met de klant (onderneming of consument)
• Consumenten: regels consumentenbescherming naleven
• Onderaanneming in de bouw
• Contract tussen hoofdaannemer en onderaannemers, voor de uitvoering van bepaalde werken
• Franchising
• Samenwerking tussen 2 onafhankelijke partners: franchisegever & franchisenemer
• Precontractuele informatieplicht
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
ZIJN AL MIJN CONTRACTEN JURIDISCH OK?
• Handelshuur
• Formalistische wetgeving
• Enkel voor kleinhandel of ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met publiek
• Verkoop
• Op afstand
• Zonder fysieke aanwezigheid van de consument
• Informatieplicht & herroepingsrecht
• Buiten de onderneming
• Aan huis, op een salon, markt
• Informatieplicht & herroepingsrecht
• Verplicht geschreven overeenkomst
• Administratieve formaliteiten: machtiging ambulante handel (leurkaart)
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
ZIJN AL MIJN HANDELSDOCUMENTEN JURIDISCH OK?
VERPLICHTEVERMELDINGEN
• Titel en functie/ hoedanigheid van persoon die tekent
• Naam onderneming, ondernemingsnummer en rekeningnummer (IBAN & BIC)
• Vennootschappen: ook rechtsvorm, zetel en bevoegde rechtbank (‘RPR’)
• In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites
 ook E-mail!
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
ZIJN AL MIJN HANDELSDOCUMENTEN JURIDISCH OK?
• Algemene voorwaarden
• Niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk onmisbaar
• ‘Kleine lettertjes’: functioneert als contract, is bewijs van de afspraken
• Vermelden op achterkant van offerte, bestelbon, factuur + toegankelijk op website
• Tip: op maat laten opstellen door een jurist
• Offerte
• Bindend aanbod (evt. beperken in tijd)
• Klant aanvaardt  overeenkomst
• U annuleert  schadevergoeding
• Soms verplicht (‘niet-homogene diensten’): vb. consument verzoekt offerte bij dakreparatie
• Bestelbon
• Bindend voor zowel handelaar als klant
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
ZIJN AL MIJN HANDELSDOCUMENTEN JURIDISCH OK?
• Factuur
• Verplichte vermeldingen
• Het woord ‘factuur’
• Datum en volgnummer
• Datum levering
• Omschrijving goederen en/ of diensten
• …
• Website
• Gegevens onderneming
• Webshop: extra informatieplicht (consumentenbescherming)
• Disclaimer (gebruiksvoorwaarden) – Privacy Policy – Algemene voorwaarden
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
FACTUREN VAN MIJN LEVERANCIERS?
TIPS
• Offerte is bindend, ook voor uw leverancier
• Offerte of bestelbon getekend? Enkel annuleren mits schadevergoeding
• Niet akkoord met factuur/ algemene voorwaarden?
 Protesteer
• Tijdig en snel
• Gemotiveerd
• Aangetekend schrijven
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
MIJN WEBSITE?
• Verplichte vermeldingen op professionele websites
• Maatschappelijke naam
• Maatschappelijke zetel/ contactgegevens
• Ondernemingsnummer/ BTW nummer
• Juridische vorm
• Licenties of gedragscode
• RPR
• De beroepsvereniging, beroepstitel en staat waar deze is afgeleverd
(voor gereglementeerde beroepen)
+ Algemene voorwaarden
+ Gebruiksvoorwaarden ( ‘Disclaimer’ )
+ Privacy Policy (gebruik van persoonsgegevens & cookies)
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
MIJN WEBSITE?
Registratie domeinnaam = gebruiksrecht
Wat als mijn domeinnaam door een ander wordt gebruikt/ ik een reeds bestaande domeinnaam wil
gebruiken?
• Te goeder trouw
• Cybersquatting
Zie ook: website FOD Economie
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
MIJN KLANT BETAALT NIET
• Voorkomen is beter dan genezen
• Financiële situatie verifiëren
• Voorschot vragen & onmiddellijk factureren
• Duidelijke factuur & algemene verkoopsvoorwaarden
• Recuperatie
• Minnelijk:
• Consequent en snel aanmanen tot betaling
• Aangetekende brief + overdracht aan advocaat/deurwaarder aankondigen
• Gerechtelijke invordering
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
Wat zijn mijn
risico’s als
ondernemer?
Hoe kan ik ze juridisch beperken?
Mijn klant
betaalt niet
Facturen van
mijn leveranciers?
Mijn concurrent
gebruikt mijn merk
Mijn website?
Zijn al mijn
contracten
juridisch OK?
Schijn-
zelfstandigen?
Zijn al mijn
handelsdocumenten
juridisch OK ?
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
JURIDISCHE TIPS & TRICKS
MIJN CONCURRENT GEBRUIKT MIJN MERK
• Handelsnaam
• Onderscheidt ondernemingen
• Eigendom van wie er als eerste gebruik van maakt
• Registratie in KBO niet verplicht, wel nuttig als bewijs
• Verbod voor derden om identieke/gelijkaardige naam te gebruiken als dit verwarring sticht
• Bescherming enkel binnen gebruikte regio: stad, provincie, land, …
• Merknaam
• Onderscheidt producten/diensten van ondernemingen (vb. ook logo’s)
• Officiële registratie nodig bij merkenbureau (BBIE, EUIPO)
• Verleent exclusief verbodsrecht binnen het ganse territorium waarvoor het is geregistreerd
• Benelux-merk – Europees merk – Internationaal merk
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
B VERZEKERINGEN VOOR
ONDERNEMERS
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS
WELKE VERZEKERINGEN ZIJN VERPLICHT?
ALGEMEEN
Motorrijtuigen • Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
Werkgevers • Arbeidsongevallen
Objectieve aansprakelijkheid na
brand en ontploffing
• 25 soorten instellingen die publiek toegankelijk zijn, o.a. horeca, grote handelszaken, ziekenhuizen,
kantoorgebouwen, sportzalen, …
• Vervolg van wet 30 juli 1979 en haar uitvoeringsbesluiten, waarborgen en verzekerde bedragen bij Wet
vastgelegd
• Omschrijving van de dekking: www.abcverzekeringen.be/verzekering-objectieve-ba-brand-ontploffing
SECTORAAL
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS
WELKE VERZEKERINGEN ZIJN VERPLICHT?
ALGEMEEN
SECTORAAL
Verzekering BA
• Architecten, aannemers van overheidsopdrachten, reisorganisatoren en bemiddelaars, uitbaters van
kampeerterreinen, reinigers vuilniskokers, personenvervoerders, uitvoer,
invoer en doorvoer van afvalstoffen, ophaling giftig of gevaarlijk afval, stortplaatsen
Brandverzekering
• Rustoorden, bedrijven van dierlijke productie
• Alle gelegenheden die toegankelijk zijn voor het publiek
Beroepsaansprakelijkheid • Architecten, reisorganisatoren, vastgoedmakelaars, boekhouders, verzekeringsagenten, psychologen, …
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS
WELKE VERZEKERINGEN ZIJN AANGERADEN?
Slechte betalers • Krediet-of solvabiliteitsverzekering
Aansprakelijkheid tijdens exploitatie
• Exploitatieverzekering BA
• Exploitatieverzekering contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid na exploitatie • Productaansprakelijkheid
Transport • Transportverzekering
Winstderving wegens opgelopen schade • Bedrijfsschadeverzekering
Misbruik van vertrouwen eigen personeel • Fideliteitsverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheid • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
Wisselkoersrisico • Nuttig wanneer u veel exporteert
Politiek risico • Voor bedrijven die handel drijven met landen waar wisselvallig politiek regime heerst
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS
WELKE VERZEKERINGEN ZIJN AANGERADEN?
Uw bedrijfsgebouw
• Brand - storm - hagel - waterschade – glasbreuk
• Machinebreukverzekering
• Diefstalverzekering
Uw wagenpark
• Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen
• Verzekering eigen schade
• Diefstalverzekering
• Rechtsbijstand
Uw machinepark, computers, materieel
• Alle schade opgelopen door brand, diefstal, onhandigheid, kwaadwilligheid
vanwege het personeel ...
• Machinebreukverzekering
T ET E
BEDANKT
Hebt u nog extra vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
www.ikstartmijnzaak.be 078 05 90 10 info@securex.be www.securex.be
12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S

More Related Content

Similar to Zich beschermen tegen risico’s

27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bvVRB Adviesgroep
 
M pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebookM pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebook
Eric van Hall
 
M&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebookM&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebook
Eric van Hall
 
Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014
Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014
Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014
Westplan Investors
 
Dvd
DvdDvd
20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid
20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid
20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheidJohn van Hoften
 
Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'
Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'
Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'
BlueLegal
 
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 VdefKv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
rras
 
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeldTax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Ikinnoveer
 
Tekst Voor Internet
Tekst Voor InternetTekst Voor Internet
Tekst Voor Internet
raadsman
 
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
Gerke Wispelwey
 
Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning
Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanningWeb vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning
Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanningFrans Brugman
 
Polisvoorwaarden inboedel
Polisvoorwaarden inboedelPolisvoorwaarden inboedel
Polisvoorwaarden inboedel
Zeker.Me
 
Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...
Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...
Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...
Gilles Deplancke
 
Verzekeringen voor ondernemer en ZZP-er
Verzekeringen voor ondernemer en ZZP-erVerzekeringen voor ondernemer en ZZP-er
Verzekeringen voor ondernemer en ZZP-er
Hans Bijmans
 
Aandachtspunten bij kopen of huren 2013
Aandachtspunten bij kopen of huren 2013Aandachtspunten bij kopen of huren 2013
Aandachtspunten bij kopen of huren 2013
pixelstext
 
Your December 2011
Your December 2011Your December 2011
Your December 2011
MarcvanderHout
 
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkhedenHandout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Jürgen van de Sande
 

Similar to Zich beschermen tegen risico’s (20)

27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
 
M pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebookM pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebook
 
M&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebookM&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebook
 
CROP Nieuwsbrief 3 2010
CROP Nieuwsbrief 3 2010CROP Nieuwsbrief 3 2010
CROP Nieuwsbrief 3 2010
 
Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014
Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014
Presentatie Westplan Investors en TK 8 januari 2014
 
Dvd
DvdDvd
Dvd
 
20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid
20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid
20160106 presentatie info avond SupportPunt bestuurdersaansprakelijkheid
 
Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'
Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'
Blue Legal: seminar 'Succesvolle incasso'
 
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 VdefKv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
 
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeldTax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
 
Tekst Voor Internet
Tekst Voor InternetTekst Voor Internet
Tekst Voor Internet
 
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
B360 20131018-gw-nieuwsbrief eindejaarstips okt2013
 
Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning
Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanningWeb vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning
Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning
 
Polisvoorwaarden inboedel
Polisvoorwaarden inboedelPolisvoorwaarden inboedel
Polisvoorwaarden inboedel
 
Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...
Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...
Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoe u als bestuurder te wapenen tegen persoonl...
 
Verzekeringen voor ondernemer en ZZP-er
Verzekeringen voor ondernemer en ZZP-erVerzekeringen voor ondernemer en ZZP-er
Verzekeringen voor ondernemer en ZZP-er
 
KDG 20 jan 2014
KDG 20 jan 2014KDG 20 jan 2014
KDG 20 jan 2014
 
Aandachtspunten bij kopen of huren 2013
Aandachtspunten bij kopen of huren 2013Aandachtspunten bij kopen of huren 2013
Aandachtspunten bij kopen of huren 2013
 
Your December 2011
Your December 2011Your December 2011
Your December 2011
 
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkhedenHandout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
 

More from Securex

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
Securex
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
Securex
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
Securex
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
Securex
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Securex
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Securex
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Securex
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
Securex
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Securex
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Securex
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Securex
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
Securex
 
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | SecurexStarters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Securex
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Securex
 
Starters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | SecurexStarters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | Securex
Securex
 

More from Securex (20)

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
 
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | SecurexStarters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
 
Starters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | SecurexStarters Day Antwerpen | Securex
Starters Day Antwerpen | Securex
 

Zich beschermen tegen risico’s

 • 1. ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S 12-07-17
 • 2. 12-07-17 1. UW GEZIN & SOCIAAL STATUUT OVERZICHT VAN HET VERSCHIL TUSSEN HET SOCIAAL STATUUT VAN EEN ZELFSTANDIGE EN DAT VAN EEN WERKNEMER ALSOOK DE IMPACT HIERVAN OP HET GEZIN 2. UW PRIVÉVERMOGEN AFSCHERMEN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN EEN EENMANSZAAK EN EEN VENNOOTSCHAP INCLUSIEF TIPS OM UZELF TE BESCHERMEN 3. UW ONDERNEMERSRISICO BEPERKEN WETTELIJKE VERMELDINGEN OP UW WEBSITE, COMMERCIËLE DOCUMENTEN, WANBETALERS, … ONTDEK ONS JURIDISCH ADVIES EN EEN LIJST VAN VERSCHILLENDE SOORTEN VERZEKERINGEN I N H O U D ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S
 • 3. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S 1 UW GEZIN & SOCIAAL STATUUT
 • 4. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S SOCIAAL STATUUT: ZELFSTANDIGE VS. WERKNEMER Zelfstandige Werknemer Risico's en vrijheid ‒ Werkt autonoom: grote dosis vrijheid ‒ Bepaalt zelf opdrachten en tijdsbesteding ‒ Draagt zelf alle risico’s ‒ Werkt onder gezag van werkgever (arbeidsovereenkomst) ‒ Opdrachten en werktijd zijn bepaald in de overeenkomst ‒ Draagt geen financieel of economisch risico Sociale bijdragen ‒ Zelf aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds ‒ Zelf verantwoordelijk voor betaling sociale bijdragen (21% van netto belastbare beroepsinkomsten) ‒ Werkgever is verantwoordelijk voor sociaal statuut ‒ Werkgever houdt elke maand de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen in (13,07% van brutoloon) ‒ Werkgever betaalt patronale socialezekerheidsbijdragen op loon (± 35%) Moederschapsrust ‒ Maximaal 12 weken moederschapsrust (13 weken voor meerling) ‒ Uitkering van 458,31 euro per week, via het ziekenfonds ‒ 105 gratis dienstencheques (t.w.v. 945 euro) ‒ 15 weken moederschapsrust ‒ Eerste maand na bevalling: 82% van het brutoloon ‒ Tweede maand: 75% van een begrensd loon
 • 5. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S SOCIAAL STATUUT: ZELFSTANDIGE VS. WERKNEMER Zelfstandige Werknemer Pensioen ‒ Zelfde berekening als werknemer: op basis van de betaalde sociale bijdragen en het aantal loopbaanjaren ‒ als zelfstandige betaal je in principe minder sociale bijdragen ‒ Pensioen zal meestal lager zijn dan dat van een werknemer ‒ Op basis van de betaalde sociale bijdragen en het aantal loopbaanjaren ‒ Betaalt meer sociale bijdragen dan zelfstandige, ontvangt meestal meer pensioen Ziekte of ongeval ‒ Eerste maand: geen uitkering ‒ Vanaf tweede maand: forfaitaire dagvergoeding van ziekenfonds (35,16 tot 57,29 euro) ‒ Geen arbeidsongevallen- of beroepsziektenregeling ‒ Je kan inkomen verzekeren via aanvullende verzekering Gewaarborgd inkomen ‒ Gewaarborgd inkomen van werkgever vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid ‒ Vanaf dag 31: uitkering door ziekenfonds, 60% van een begrensd maandloon ‒ Arbeidsongeval/ beroepsziekte: vergoeding van de arbeidsongevallenverzekeraar van werkgever of van het Fonds voor Beroepsziekten (90% van basisloon) Vakantie / Werkloosheid ‒ Geen betaalde vakantiedagen ‒ Werkloosheidsuitkeringen bestaan niet voor zelfstandigen ‒ Overbruggingsrecht bij faillissement of gedwongen stopzetting : max. 12 maanden uitkering ‒ Recht op betaalde vakantie (20 dagen/jaar) ‒ Werkloosheidsuitkering onder bepaalde voorwaarden
 • 6. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S SOCIAAL STATUUT ADVIES • Sociaal statuut als zelfstandige is beperkter dan dat van een werknemer • Oplossing? Optimaliseer zelfstandig statuut met extra’s, zoals: • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid • Bescherming ingeval van overlijden • Een aanvullend pensioen voor een rustige oude dag • …
 • 7. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S 2 UW PRIVÉVERMOGEN AFSCHERMEN
 • 8. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VOORDELEN • Grote onafhankelijkheid • Lage oprichtingskosten • Geen minimumkapitaal vereist • Geen tussenkomst van een notaris nodig • Weinig formaliteiten • Maximale beslissingsbevoegdheid NADELEN • Beperkte financiële middelen • Eigen vermogen is vermogen van onderneming • Faillissement onderneming = faillissement ondernemer • Hogere personenbelasting naarmate inkomen stijgt VOORDELEN • Gescheiden vermogen • Kapitaal kan door verschillende mensen worden samengebracht • Beperkte aansprakelijkheid bij bvba, nv of cvba • Faillissement zaak ≠ faillissement vennoten • Vlak tarief vennootschaps-belasting kan fiscaal voordelig zijn NADELEN • Minimumkapitaal vereist bij beperkte aansprakelijkheid • Minder soepele manier van werken • Meer formaliteiten • Meer boekhoudkundige verplichtingen • Jaarrekening opmaken is verplicht OF
 • 9. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S A EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS
 • 10. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris) Opstellen/ aanpassen van huwelijkscontract Kwijtschelding bij faillissement
 • 11. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris) Opstellen/ aanpassen van huwelijkscontract Kwijtschelding bij faillissement
 • 12. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS • Notarisakte: € 500 registratie + € 500 honorarium • Elke zelfstandige • In hoofd- of bijberoep, bestuurder/zaakvoerder, vrije beroepen, reeds op pensioen, … • Enkel fysieke personen • Die hun activiteit in België uitvoeren Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris)
 • 13. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS • Enkel voor professionele schulden van na afleggen verklaring • Enkel voor de hoofdverblijfplaats • Gebouw (of deel) waar u rechten heeft zoals: eigenaarschap, vruchtgebruik, … • Verblijfplaats waar je beroepspraktijk hebt; afhankelijk van het percentage van de woning dat professioneel gebruikt wordt: • < 30%: complete onbeslagbaarheid van de woning • > 30%: enkel het privégedeelte is onbeslagbaar Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris)
 • 14. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS • Verklaring van onbeslagbaarheid  minder garantie voor de bank • Kredietverstrekkers zijn minder happig om een lening toe te kennen wanneer het gebouw geen deel uitmaakt van het onderpand  Andere waarborg(en) Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris) !
 • 15. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris) Opstellen/ aanpassen van huwelijkscontract Kwijtschelding bij faillissement
 • 16. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS Geen huwelijkscontract: wettelijk stelsel Eigen vermogen Gemeen- schappelijk vermogen Eigen vermogen beroepsinkomsten beroepsinkomsten beroepsschulden beroepsschulden
 • 17. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Eigen vermogen Eigen vermogen EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS beroepsinkomsten beroepsschulden beroepsinkomsten beroepsschulden Huwelijkscontract: scheiding van goederen
 • 18. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS Verklaring van onbeslagbaarheid van de privéwoning (via notaris) Opstellen/ aanpassen van huwelijkscontract Kwijtschelding bij faillissement
 • 19. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS • WAT? • Gefailleerde zelfstandige wordt bevrijd van resterende schulden • WIE? • Gefailleerde zelfstandige • natuurlijk persoon, geen vennootschap • (ex-) Partner, wettelijk samenwonende • Personen die zich gratis borg stelden • aparte procedure Kwijtschelding bij faillissement Wat en wie?
 • 20. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS • HOE? • Verzoek aan Rechtbank van Koophandel (€ 0) • Ten vroegste 6 maand na faillissement • VERSCHOONBAARHEID IS DE REGEL • Alle gefailleerden die “ongelukkig en te goeder trouw zijn” • Weigering eerder uitzonderlijk vb. frauduleus onvermogen, verduistering, gebrek aan medewerking Kwijtschelding bij faillissement Hoe?
 • 21. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S EENMANSZAAK: BESCHERMINGSTIPS • Een schone lei • ZS kan betaling weigeren van resterende schulden uit faillissement • Geldt ook voor sociale bijdragen en fiscale schulden (van vóór faling) niet betalen = geen opbouw sociale rechten! • Geldt niet voor privéschulden vb. alimentatie, schadevergoeding bij een ongeval Kwijtschelding bij faillissement Gevolgen
 • 22. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S B VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS
 • 23. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN NV : NaamlozeVennootschap Comm. VA : Commanditaire Vennootschap opAandelen Comm.V : Gewone Commanditaire Vennootschap VOF : Vennootschap Onder Firma CVOA : Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid Beperkte aansprakelijkheid Onbeperkte aansprakelijkheid BVBA : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid S-BVBA : Starters-BVBA CVBA : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • 24. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS Oprichtersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Persoonlijke borgstellingen BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
 • 25. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS Oprichtersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Persoonlijke borgstellingen BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
 • 26. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • Gebreken in de kapitaalvorming van BVBA, CVBA & NV vb. ongeldige inbreng, plaatsing minimumkapitaal, volstorting geplaatst kapitaal Aansprakelijkheid voor kennelijk ontoereikend startkapitaal Oprichtersaansprakelijkheid
 • 27. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • Aansprakelijkheid voor kennelijk ontoereikend startkapitaal: • BVBA, CVBA of NV • Faillissement binnen 3 jaar na oprichting • Kennelijk ontoereikend startkapitaal voor de normale uitoefening van de geplande activiteit over ten minste 2 jaar Oprichtersaansprakelijkheid
 • 28. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • Financieel plan • Verplicht opstellen bij oprichting BVBA, CVBA, NV • Grondig nadenken over risico’s en financiering van geplande activiteit Bewijsstuk voor/ tegen aansprakelijkheid ‘kennelijk ontoereikend startkapitaal’ Oprichtersaansprakelijkheid
 • 29. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • Rekening courant: tussen vennootschap en vennoot • Als de vennoot nog geld moet aan vennootschap bij faillissement, kan de curator dit opvragen Opgelet: rekening courant
 • 30. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS Oprichtersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Persoonlijke borgstellingen BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
 • 31. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • GEWONE BESTUURSFOUTEN vb. Vennootschapsactiviteit verderzetten bij uitzichtloze financiële toestand vb. Onvoldoende verzekeren van eigendommen vb. tegen brand vb. Leningen verstrekken zonder voldoende waarborgen vb. Niet vervolgen van een vermogende schuldenaar vb. Te hoge publicitaire uitgaven vb. Systematische afwezigheid op Raad van bestuur & onvoldoende controle vb. Geen subsidies vragen waar men recht op heeft (vnl. bij slechte fin. toestand) Bestuurdersaansprakelijkheid Tegenover vennootschap en derden ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO'S
 • 32. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • SCHENDINGVENNOOTSCHAPSRECHT EN STATUTEN hoofdelijk! vb. Schending boekhoudwetgeving vb. Geen bekendmaking van statutenwijziging, jaarrekening, jaarverslag, … vb. Algemene vergadering niet bijeenroepen bij ernstig kapitaalverlies vb. Procedure belangenconflicten niet naleven Bestuurdersaansprakelijkheid Tegenover vennootschap en derden
 • 33. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • KENNELIJK GROVE FOUT • Die bijdraagt tot het faillissement van de vennootschap • Ook feitelijke bestuurders vb. dominante aandeelhouder, directeur, … Aansprakelijk voor alle resterende schulden van de vennootschap ! Bestuurdersaansprakelijkheid Tegenover vennootschap en derden
 • 34. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • FISCALE SCHULDEN hoofdelijk! • Niet betalen bedrijfsvoorheffing en BTW door vennootschap • Fout weerlegbaar vermoed bij herhaalde niet-betaling (2 of 3 keer/jaar) • Ook feitelijke bestuurders zijn aansprakelijk Bestuurdersaansprakelijkheid
 • 35. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • SOCIALE SCHULDEN RSZ hoofdelijk! • Grove fout die bijdraagt tot het faillissement • Maar ook als bestuurder in de 5 jaren vóór faillissement betrokken was betrokken was bij minstens 2 faillissementen waarbij RSZ-schulden waren • Ook feitelijke bestuurders zijn aansprakelijk Bestuurdersaansprakelijkheid
 • 36. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • SOCIALE SCHULDEN RSVZ • Bestuurders/zaakvoerders en werkende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van jaarlijkse vennootschapsbijdrage Bestuurdersaansprakelijkheid
 • 37. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS Oprichtersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Persoonlijke borgstellingen BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID = NIET ABSOLUUT ! DRIE NUANCES:
 • 38. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VENNOOTSCHAP: BESCHERMINGSTIPS • Een bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder stelt zich op vraag van de bank persoonlijk borg voor de lening die de vennootschap aangaat Persoonlijke borgstelling
 • 39. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S UW ONDERNEMERS- RISICO BEPERKEN 3
 • 40. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S A JURIDISCHE TIPS & TRICKS
 • 41. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 42. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 43. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS Herkwalificatie met sociale en fiscale gevolgen, boetes Risico • Wil van de partijen (moet overeenkomen met de feiten) • Vrijheid om eigen werk te organiseren • Vrijheid om werktijd te organiseren • Geen hiërarchische controle Opstellen van contract dat de wil van de partijen uitdrukt. Zorg dat de feiten overeen- stemmen met dit contract Criteria Bescherming SCHIJNZELFSTANDIGE
 • 44. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 45. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS ZIJN AL MIJN CONTRACTEN JURIDISCH OK? TIP: Laat je contracten opstellen of nalezen door een jurist • Zelfstandige samenwerkingsovereenkomst • Samenwerken met een andere zelfstandige / freelancer • Schriftelijke afspraken op maat = verstandig en professioneel • Dienstverleningsovereenkomst • Contract met de klant (onderneming of consument) • Consumenten: regels consumentenbescherming naleven • Onderaanneming in de bouw • Contract tussen hoofdaannemer en onderaannemers, voor de uitvoering van bepaalde werken • Franchising • Samenwerking tussen 2 onafhankelijke partners: franchisegever & franchisenemer • Precontractuele informatieplicht
 • 46. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS ZIJN AL MIJN CONTRACTEN JURIDISCH OK? • Handelshuur • Formalistische wetgeving • Enkel voor kleinhandel of ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met publiek • Verkoop • Op afstand • Zonder fysieke aanwezigheid van de consument • Informatieplicht & herroepingsrecht • Buiten de onderneming • Aan huis, op een salon, markt • Informatieplicht & herroepingsrecht • Verplicht geschreven overeenkomst • Administratieve formaliteiten: machtiging ambulante handel (leurkaart)
 • 47. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 48. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS ZIJN AL MIJN HANDELSDOCUMENTEN JURIDISCH OK? VERPLICHTEVERMELDINGEN • Titel en functie/ hoedanigheid van persoon die tekent • Naam onderneming, ondernemingsnummer en rekeningnummer (IBAN & BIC) • Vennootschappen: ook rechtsvorm, zetel en bevoegde rechtbank (‘RPR’) • In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites  ook E-mail!
 • 49. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS ZIJN AL MIJN HANDELSDOCUMENTEN JURIDISCH OK? • Algemene voorwaarden • Niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk onmisbaar • ‘Kleine lettertjes’: functioneert als contract, is bewijs van de afspraken • Vermelden op achterkant van offerte, bestelbon, factuur + toegankelijk op website • Tip: op maat laten opstellen door een jurist • Offerte • Bindend aanbod (evt. beperken in tijd) • Klant aanvaardt  overeenkomst • U annuleert  schadevergoeding • Soms verplicht (‘niet-homogene diensten’): vb. consument verzoekt offerte bij dakreparatie • Bestelbon • Bindend voor zowel handelaar als klant
 • 50. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS ZIJN AL MIJN HANDELSDOCUMENTEN JURIDISCH OK? • Factuur • Verplichte vermeldingen • Het woord ‘factuur’ • Datum en volgnummer • Datum levering • Omschrijving goederen en/ of diensten • … • Website • Gegevens onderneming • Webshop: extra informatieplicht (consumentenbescherming) • Disclaimer (gebruiksvoorwaarden) – Privacy Policy – Algemene voorwaarden
 • 51. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 52. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS FACTUREN VAN MIJN LEVERANCIERS? TIPS • Offerte is bindend, ook voor uw leverancier • Offerte of bestelbon getekend? Enkel annuleren mits schadevergoeding • Niet akkoord met factuur/ algemene voorwaarden?  Protesteer • Tijdig en snel • Gemotiveerd • Aangetekend schrijven
 • 53. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 54. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS MIJN WEBSITE? • Verplichte vermeldingen op professionele websites • Maatschappelijke naam • Maatschappelijke zetel/ contactgegevens • Ondernemingsnummer/ BTW nummer • Juridische vorm • Licenties of gedragscode • RPR • De beroepsvereniging, beroepstitel en staat waar deze is afgeleverd (voor gereglementeerde beroepen) + Algemene voorwaarden + Gebruiksvoorwaarden ( ‘Disclaimer’ ) + Privacy Policy (gebruik van persoonsgegevens & cookies)
 • 55. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS MIJN WEBSITE? Registratie domeinnaam = gebruiksrecht Wat als mijn domeinnaam door een ander wordt gebruikt/ ik een reeds bestaande domeinnaam wil gebruiken? • Te goeder trouw • Cybersquatting Zie ook: website FOD Economie
 • 56. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 57. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS MIJN KLANT BETAALT NIET • Voorkomen is beter dan genezen • Financiële situatie verifiëren • Voorschot vragen & onmiddellijk factureren • Duidelijke factuur & algemene verkoopsvoorwaarden • Recuperatie • Minnelijk: • Consequent en snel aanmanen tot betaling • Aangetekende brief + overdracht aan advocaat/deurwaarder aankondigen • Gerechtelijke invordering
 • 58. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S Wat zijn mijn risico’s als ondernemer? Hoe kan ik ze juridisch beperken? Mijn klant betaalt niet Facturen van mijn leveranciers? Mijn concurrent gebruikt mijn merk Mijn website? Zijn al mijn contracten juridisch OK? Schijn- zelfstandigen? Zijn al mijn handelsdocumenten juridisch OK ?
 • 59. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S JURIDISCHE TIPS & TRICKS MIJN CONCURRENT GEBRUIKT MIJN MERK • Handelsnaam • Onderscheidt ondernemingen • Eigendom van wie er als eerste gebruik van maakt • Registratie in KBO niet verplicht, wel nuttig als bewijs • Verbod voor derden om identieke/gelijkaardige naam te gebruiken als dit verwarring sticht • Bescherming enkel binnen gebruikte regio: stad, provincie, land, … • Merknaam • Onderscheidt producten/diensten van ondernemingen (vb. ook logo’s) • Officiële registratie nodig bij merkenbureau (BBIE, EUIPO) • Verleent exclusief verbodsrecht binnen het ganse territorium waarvoor het is geregistreerd • Benelux-merk – Europees merk – Internationaal merk
 • 60. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S B VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS
 • 61. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS WELKE VERZEKERINGEN ZIJN VERPLICHT? ALGEMEEN Motorrijtuigen • Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Werkgevers • Arbeidsongevallen Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing • 25 soorten instellingen die publiek toegankelijk zijn, o.a. horeca, grote handelszaken, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, sportzalen, … • Vervolg van wet 30 juli 1979 en haar uitvoeringsbesluiten, waarborgen en verzekerde bedragen bij Wet vastgelegd • Omschrijving van de dekking: www.abcverzekeringen.be/verzekering-objectieve-ba-brand-ontploffing SECTORAAL
 • 62. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS WELKE VERZEKERINGEN ZIJN VERPLICHT? ALGEMEEN SECTORAAL Verzekering BA • Architecten, aannemers van overheidsopdrachten, reisorganisatoren en bemiddelaars, uitbaters van kampeerterreinen, reinigers vuilniskokers, personenvervoerders, uitvoer, invoer en doorvoer van afvalstoffen, ophaling giftig of gevaarlijk afval, stortplaatsen Brandverzekering • Rustoorden, bedrijven van dierlijke productie • Alle gelegenheden die toegankelijk zijn voor het publiek Beroepsaansprakelijkheid • Architecten, reisorganisatoren, vastgoedmakelaars, boekhouders, verzekeringsagenten, psychologen, …
 • 63. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS WELKE VERZEKERINGEN ZIJN AANGERADEN? Slechte betalers • Krediet-of solvabiliteitsverzekering Aansprakelijkheid tijdens exploitatie • Exploitatieverzekering BA • Exploitatieverzekering contractuele aansprakelijkheid Aansprakelijkheid na exploitatie • Productaansprakelijkheid Transport • Transportverzekering Winstderving wegens opgelopen schade • Bedrijfsschadeverzekering Misbruik van vertrouwen eigen personeel • Fideliteitsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid Wisselkoersrisico • Nuttig wanneer u veel exporteert Politiek risico • Voor bedrijven die handel drijven met landen waar wisselvallig politiek regime heerst
 • 64. 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMERS WELKE VERZEKERINGEN ZIJN AANGERADEN? Uw bedrijfsgebouw • Brand - storm - hagel - waterschade – glasbreuk • Machinebreukverzekering • Diefstalverzekering Uw wagenpark • Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen • Verzekering eigen schade • Diefstalverzekering • Rechtsbijstand Uw machinepark, computers, materieel • Alle schade opgelopen door brand, diefstal, onhandigheid, kwaadwilligheid vanwege het personeel ... • Machinebreukverzekering
 • 65. T ET E BEDANKT Hebt u nog extra vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! www.ikstartmijnzaak.be 078 05 90 10 info@securex.be www.securex.be 12-07-17 ZICH BESCHERMEN TEGEN RISICO’S

Editor's Notes

 1. http://dyzo.be/wat-hebben-rsz-btw-en-bv-te-maken-met-bestuurdersaansprakelijkheid
 2. http://dyzo.be/wat-hebben-rsz-btw-en-bv-te-maken-met-bestuurdersaansprakelijkheid http://www.meritius.be/newsletters/News_februari2007.pdf
 3. https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwFicheByCategory_nl/BB12754361C8B331C1257766004E3BEB?OpenDocument#.WFP80tUrJyw