SlideShare a Scribd company logo
โครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ข้อ ข้อที่ 1 ด้านโอกาสและคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ สป.ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ศธจ.ราชบุรีที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์
นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน ๒๕๖๐
1.หลักการและเหตุผล
จากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่บูรณาการการศึกษาในจังหวัดดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ยึดหลักการ
พื้นฐานในการการกระตุ้นเตือน การประสานงาน การให้คาปรึกษา ชี้แนะชี้นา เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
แก่ครู และผู้บริหาร มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังนั้น แนวทางการดาเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ใน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มี
ความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม และแผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 6ยุทธศาสตร์ ในการปฎิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่กาหนด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ โดยการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร การเรียน
การสอน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูพยายามคิดหาวิธีทางานแบบใหม่ๆ
อย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงระบบการบริหาร การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนที่มีความความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น จึง
ได้จัดให้มีโครงการนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
-2-
2.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายการปฎิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๕1๐ คนและครูผู้สอน จานวน
100 คน รวมทั้งสิ้น 610 คน
ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1 การสร้างความเข้าใจในแนวคิดหรือความคิดรวบยอดใน
การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม
นางเชาวนีย์ สายสุดใจ
นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์
2 แต่งตั้งคณะทางาน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม
3 ประสานงานการประชุม ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม
4 ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ จานวน 2 วัน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม
นางเชาวนีย์ สายสุดใจ
นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์
5 ประชุมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ก.ย.60 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์
6 รายงานผลการประเมิน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม
5. งบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้าน
การศึกษา งบดาเนินงาน 723,050 บาท
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรม/รายละเอียดการดาเนินงาน/การใช้
งบประมาณ
การใช้งบประมาณจาแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา
ดาเนินการ
หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม
1.การสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
2.ประชุมคณะทางาน
3.ประสานงานการอบรม
4.อบรมเชิงปฎิบัติ จานวน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวันจานวน ๒มื้อ
-
-
366,000
-
-
-
-
ส.ค.60
ส.ค.60
ส.ค.60
ก.ย..60
มื้อละ300 บาทจานวน 610 คนเป็นเงิน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 4 มื้อ
มื้อละ50 บาทจานวน 610คนเป็นเงิน
-ค่าวิทยากร
-ค่าวัสดุ(กระเป๋าใส่เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์)
-ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างทาแผ่นพับ
-ค่าที่พักวิทยากร
5.ประชุมสรุปข้อมูล
-ค่าอาหารเย็น จานวน ๑ มื้อ
มื้อละ3๕๐ บาทจานวน 85 คนเป็นเงิน
6.รายงานผล
39,600
-
-
-
-
-
122,000
23,500
7,200
29,750
135,๐๐๐
366,000
122,000
39,600
135,๐๐๐
23,500
7,200
29,750
ก.ย.60
ก.ย.60
ก.ย.60
รวม 39,600 548,550 135,0๐๐ 723,050
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตังชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
11.ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี
นานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสารวจ
การประเมิน
แบบสารวจ
แบบประเมิน
-4-
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2. ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีขวัญ กาลังใจ มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ลงชื่อ ........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม)
นักวิชาการชานาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี.........................……..……........ผู้เห็นชอบโครงการ
(สมชาย งามสุขสวัสดิ์)
รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเทือง ทรัพย์เกิด)
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
1.ระยะเวลาการประชุม 2 วัน จานวน 13 ชั่วโมง
2.สาระสาคัญ
การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคการบูรณาการการศึกษาใน
จังหวัดของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา การ
บริหารงานบุคคลของ กศจ. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
3.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.กิจกรรมการอบรม
เตรียมความพร้อม อธิบาย ฝึกทางานเป็นทีม การนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.โครงสร้างหลักสูตร
การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวน ๓.00 ชั่วโมง
การบูรณาการการศึกษาในจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จานวน ๑.30 ชั่วโมง
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา จานวน ๑.30 ชั่วโมง
การบริหารงานบุคคลของ กศจ. จานวน 4.30 ชั่วโมง
การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ จานวน 1.30 ชั่วโมง
รวม จานวน 12.00 ชั่วโมง
ผู้เสนอหลักสูตร
(นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้อนุมัติหลักสูตร
(นายประเทือง ทรัพย์เกิด)
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
กาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
วันที่ เวลา กิจกรรม
วันที่ ๒๒ กันยายน 2560
๐๘.๐๐ –๐8.3๐น. รายงานตัว ลงทะเบียน
( ………………………………………………………)
๐๙.๐๐ –๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พิธีกร (…………………………..)
๐๙.๓๐– ๑๐.3๐ น. การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(.........................................)
๑๐.3๐ -๑๐.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.45 -๑๒.15 น. -การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(.........................................)
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ –๑4.๓๐ น. การบูรณาการการศึกษาในจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี(.........................................)
๑๔.30 –๑๔.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.45 –๑๖.15 น. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา
(.........................................)
วันที่ ๒3 กันยายน 2560
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น สะท้อนคิด Recap (.......................................)
๐๙.๓๐– ๑๐.3๐ น. การบริหารงานบุคคลของ กศจ.
(.........................................)
๑๐.3๐ -๑๐.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.45 -๑๒.15 น. -การบริหารงานบุคคลของ กศจ.
(.........................................)
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ –๑4.๓๐ น. การบริหารงานบุคคลของ กศจ.
(.........................................)
๑๔.30 –๑๔.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.45 –๑๖.15 น. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
สนับสนุนการตรวจราชการ
(.........................................)
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

More Related Content

What's hot

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
KppPrimaryEducationa
 
รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง
รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงรายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง
รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง
Nirut Uthatip
 
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
Watcharasak Chantong
 
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรแบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
Nontaporn Pilawut
 
รายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
รายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนรายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
รายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
waranyuati
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
Pochchara Tiamwong
 
Loadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Loadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานLoadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Loadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
nawaporn khamseanwong
 
รายงานการพัฒนาคู่มือ
รายงานการพัฒนาคู่มือรายงานการพัฒนาคู่มือ
รายงานการพัฒนาคู่มือ
Nirut Uthatip
 
การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...
การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...
การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...
Nirut Uthatip
 
การนิเทศแบบ Pidre
การนิเทศแบบ Pidreการนิเทศแบบ Pidre
การนิเทศแบบ Pidre
Nirut Uthatip
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
Nirut Uthatip
 
1 abstractล าส ด
1 abstractล าส ด1 abstractล าส ด
1 abstractล าส ด
Nirut Uthatip
 
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
วรัท พฤกษากุลนันท์
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
วายุ วรเลิศ
 
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detailแนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
xwarx
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
Wichai Likitponrak
 

What's hot (19)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง
รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงรายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง
รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง
 
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
 
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรแบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
 
รายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
รายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนรายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
รายงานผลกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
 
Loadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Loadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานLoadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Loadแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รายงานการพัฒนาคู่มือ
รายงานการพัฒนาคู่มือรายงานการพัฒนาคู่มือ
รายงานการพัฒนาคู่มือ
 
นโยบาย 4 ใหม่
นโยบาย 4 ใหม่นโยบาย 4 ใหม่
นโยบาย 4 ใหม่
 
การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...
การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...
การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ช...
 
การนิเทศแบบ Pidre
การนิเทศแบบ Pidreการนิเทศแบบ Pidre
การนิเทศแบบ Pidre
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
 
1 abstractล าส ด
1 abstractล าส ด1 abstractล าส ด
1 abstractล าส ด
 
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
 
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detailแนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
 

Similar to โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
ToTo Yorct
 
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
charinruarn
 
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวีคำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
นายจักราวุธ คำทวี
 
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
Mr-Dusit Kreachai
 
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
Watcharasak Chantong
 
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
Thanawut Rattanadon
 
Hr 3565401
Hr 3565401Hr 3565401
Hr 3565401
DrDanai Thienphut
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
Nattapon
 
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
 
ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Sweetsak Samnakwong
 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
worapanthewaha
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นรินทร์ แสนแก้ว
 

Similar to โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (20)

แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
 
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
คู่มือดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2003
 
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวีคำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
 
ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55
 
ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55
 
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
 
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
 
Organization intelligence2
Organization intelligence2Organization intelligence2
Organization intelligence2
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
25713 1
25713 125713 1
25713 1
 
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
 
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
 
Ea5103
Ea5103Ea5103
Ea5103
 
Hr 3565401
Hr 3565401Hr 3565401
Hr 3565401
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
 
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชา...
 
ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
 
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

  • 1. โครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ข้อ ข้อที่ 1 ด้านโอกาสและคุณภาพ ยุทธศาสตร์ สป.ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ ศธจ.ราชบุรีที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ลักษณะงาน/โครงการ ใหม่ ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน ๒๕๖๐ 1.หลักการและเหตุผล จากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่บูรณาการการศึกษาในจังหวัดดาเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ยึดหลักการ พื้นฐานในการการกระตุ้นเตือน การประสานงาน การให้คาปรึกษา ชี้แนะชี้นา เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม แก่ครู และผู้บริหาร มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น แนวทางการดาเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ใน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มี ความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม และแผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 6ยุทธศาสตร์ ในการปฎิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่กาหนด สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ โดยการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร การเรียน การสอน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูพยายามคิดหาวิธีทางานแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงระบบการบริหาร การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นคนที่มีความความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น จึง ได้จัดให้มีโครงการนี้ 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ -2-
  • 2. 2.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายการปฎิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๕1๐ คนและครูผู้สอน จานวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 610 คน ด้านคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาใน ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรมและการดาเนินงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1 การสร้างความเข้าใจในแนวคิดหรือความคิดรวบยอดใน การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 2 แต่งตั้งคณะทางาน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม 3 ประสานงานการประชุม ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม 4 ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ จานวน 2 วัน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 5 ประชุมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ก.ย.60 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 6 รายงานผลการประเมิน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม 5. งบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้าน การศึกษา งบดาเนินงาน 723,050 บาท แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/รายละเอียดการดาเนินงาน/การใช้ งบประมาณ การใช้งบประมาณจาแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา ดาเนินการ หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 1.การสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน 2.ประชุมคณะทางาน 3.ประสานงานการอบรม 4.อบรมเชิงปฎิบัติ จานวน 2 วัน -ค่าอาหารกลางวันจานวน ๒มื้อ - - 366,000 - - - - ส.ค.60 ส.ค.60 ส.ค.60 ก.ย..60
  • 3. มื้อละ300 บาทจานวน 610 คนเป็นเงิน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 4 มื้อ มื้อละ50 บาทจานวน 610คนเป็นเงิน -ค่าวิทยากร -ค่าวัสดุ(กระเป๋าใส่เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์) -ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างทาแผ่นพับ -ค่าที่พักวิทยากร 5.ประชุมสรุปข้อมูล -ค่าอาหารเย็น จานวน ๑ มื้อ มื้อละ3๕๐ บาทจานวน 85 คนเป็นเงิน 6.รายงานผล 39,600 - - - - - 122,000 23,500 7,200 29,750 135,๐๐๐ 366,000 122,000 39,600 135,๐๐๐ 23,500 7,200 29,750 ก.ย.60 ก.ย.60 ก.ย.60 รวม 39,600 548,550 135,0๐๐ 723,050 (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 6. การประเมินผล ตังชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 11.ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ 2. ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี นานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสารวจ การประเมิน แบบสารวจ แบบประเมิน
  • 4. -4- 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 7.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 7.2. ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีขวัญ กาลังใจ มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ลงชื่อ ........................................ผู้เสนอโครงการ (นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม) นักวิชาการชานาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรี.........................……..……........ผู้เห็นชอบโครงการ (สมชาย งามสุขสวัสดิ์) รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  • 5. หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 1.ระยะเวลาการประชุม 2 วัน จานวน 13 ชั่วโมง 2.สาระสาคัญ การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคการบูรณาการการศึกษาใน จังหวัดของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา การ บริหารงานบุคคลของ กศจ. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ 3.วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 3.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.กิจกรรมการอบรม เตรียมความพร้อม อธิบาย ฝึกทางานเป็นทีม การนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.โครงสร้างหลักสูตร การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวน ๓.00 ชั่วโมง การบูรณาการการศึกษาในจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จานวน ๑.30 ชั่วโมง บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา จานวน ๑.30 ชั่วโมง การบริหารงานบุคคลของ กศจ. จานวน 4.30 ชั่วโมง การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ จานวน 1.30 ชั่วโมง รวม จานวน 12.00 ชั่วโมง ผู้เสนอหลักสูตร (นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้อนุมัติหลักสูตร (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  • 6. กาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี วันที่ เวลา กิจกรรม วันที่ ๒๒ กันยายน 2560 ๐๘.๐๐ –๐8.3๐น. รายงานตัว ลงทะเบียน ( ………………………………………………………) ๐๙.๐๐ –๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พิธีกร (…………………………..) ๐๙.๓๐– ๑๐.3๐ น. การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(.........................................) ๑๐.3๐ -๑๐.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.45 -๑๒.15 น. -การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(.........................................) ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ –๑4.๓๐ น. การบูรณาการการศึกษาในจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี(.........................................) ๑๔.30 –๑๔.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔.45 –๑๖.15 น. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา (.........................................) วันที่ ๒3 กันยายน 2560 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น สะท้อนคิด Recap (.......................................) ๐๙.๓๐– ๑๐.3๐ น. การบริหารงานบุคคลของ กศจ. (.........................................) ๑๐.3๐ -๑๐.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.45 -๑๒.15 น. -การบริหารงานบุคคลของ กศจ. (.........................................) ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ –๑4.๓๐ น. การบริหารงานบุคคลของ กศจ. (.........................................) ๑๔.30 –๑๔.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔.45 –๑๖.15 น. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ สนับสนุนการตรวจราชการ (.........................................)