SlideShare a Scribd company logo
ภารกิจและกลุมงานมีหนาที่รับผิดชอบในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แบงกลุมงานภายในออกเปน 8 กลุม ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
1.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ
ในระดับจังหวัด
1.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
1.4 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.5 ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
1.6 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมและผลงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.7 ดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
1.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.9 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองคกร
1.10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ
ในระดับจังหวัด
1.11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
2. กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
2.1 รับผิดขอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทํางานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ.มอบหมาย
2.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสราง ขวัญกําลังใจ การ
ยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของขาราชการและบุคลกรทางการศึกษา
2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสรางและการปกปองคุมครอง
ระบบคุณธรรมของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน การ
บรรจุและการแตงตั้งผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับการคัดเลือก การยาย การโอน การเปลี่ยน
ตําแหนงและการเลื่อนตําแหนง การบรรจุกลับเขารับราชการ เปนตน
2.6 นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
~ 2 ~
2.7 เสริมสรางขวัญกําลังใจ การยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.8 ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการองทุกข ของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.9 จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.10 จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.11 จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.12 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ
2.13 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2.14 ดําเนินการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผานระบบศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
2.15 ดูแลและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด รวมทั้งใหการสนับสนุน สงเสริม ยกยองและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.16 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
3. กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
3.1 รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทํางาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่
กศจ.มอบหมาย รวมกับกลุมพัฒนาการศึกษา
3.2 จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
3.3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
3.4 จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.5 วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด
3.6 จัดระบบ สงเสริมและประสานงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคุลม
ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงานผล
3.7 ติดตามการใชจายงบประมาณ
3.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
4. กลุมพัฒนาการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
~ 3 ~
4.1 รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทํางาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่
กศจ.มอบหมาย รวมกับกลุมนโยบายและแผน
4.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกสที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
4.4 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
4.5 ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
การศึกษา
4.6 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา
4.7 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ชวยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัด
4.8 สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4.9 สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
4.10 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหาร
และการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสรางโอกาสความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันทางสังคม
4.11 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุม และเฉพาะพื้นที่
4.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
5.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะทํางาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่
กศจ.มอบหมาย
5.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3 สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5.5 ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทําแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงในการ
ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
5.6 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
สื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
~ 4 ~
5.7 สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ
5.8 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
5.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
6. กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
6.1 กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน
6.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน
เอกชน
6.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและที่
กฎหมายอื่นกําหนด
6.4 ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด
6.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
7. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
7.1 สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน
7.2 สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผาน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
7.3 สงเสริม สนับสนุนการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช
กระแสดานการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับการศึกษา
7.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท
7.5 สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
7.6 สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
7.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
8. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
8.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสวนราชการหรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

More Related Content

What's hot

แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
totsagunz
 
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
วรัท พฤกษากุลนันท์
 
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรแบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
Nontaporn Pilawut
 
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
Pinmanas Kotcha
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
waranyuati
 
ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40Weerachat Martluplao
 
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
thanaetch
 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
สภานักเรียน ส.ป. samutprakanstudentcouncil
 
O1โครงสร้างการบริหารงาน
O1โครงสร้างการบริหารงานO1โครงสร้างการบริหารงาน
O1โครงสร้างการบริหารงาน
Watcharasak Chantong
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
Watcharasak Chantong
 
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญแผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญkruprang
 
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
นวพร คำแสนวงษ์
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
Suppalak Lim
 
คู่มือกรรมการโรงเรียน 55
คู่มือกรรมการโรงเรียน 55คู่มือกรรมการโรงเรียน 55
คู่มือกรรมการโรงเรียน 55Montree Jareeyanuwat
 
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Nontaporn Pilawut
 
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
 

What's hot (20)

แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
 
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
แนวคิดและการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สป.ศธ.
 
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรแบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
 
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
 
ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40
 
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 
O1โครงสร้างการบริหารงาน
O1โครงสร้างการบริหารงานO1โครงสร้างการบริหารงาน
O1โครงสร้างการบริหารงาน
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
 
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญแผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
 
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
 
คู่มือกรรมการโรงเรียน 55
คู่มือกรรมการโรงเรียน 55คู่มือกรรมการโรงเรียน 55
คู่มือกรรมการโรงเรียน 55
 
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
 

Similar to หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.

โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานี
โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานีโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานี
โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานีMr-Dusit Kreachai
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯsupanyasaengpet
 
เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]
เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]
เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]CMRU
 
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ
Twatchai Tangutairuang
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7Suwakhon Phus
 
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
1ปกปฏิทินวิชาการ 1 57
1ปกปฏิทินวิชาการ 1 571ปกปฏิทินวิชาการ 1 57
1ปกปฏิทินวิชาการ 1 57krupornpana55
 
คู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครูคู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครูPattama Poyangyuen
 
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
Bannongjok Jittiboonsri
 
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
Hinkong Sc
 
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
krutang2151
 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
worapanthewaha
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นรินทร์ แสนแก้ว
 
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55tassanee chaicharoen
 
ประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีMontree Jareeyanuwat
 
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรEsarnee
 
ตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sarตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sar
ทับทิม เจริญตา
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554Nattapon
 

Similar to หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ. (20)

โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานี
โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานีโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานี
โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังอุบลราชธานี
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯ
 
เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]
เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]
เรียนรวมบทที่ 3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล [1 54]
 
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
 
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
 
1ปกปฏิทินวิชาการ 1 57
1ปกปฏิทินวิชาการ 1 571ปกปฏิทินวิชาการ 1 57
1ปกปฏิทินวิชาการ 1 57
 
คู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครูคู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครู
 
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
 
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
 
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
 
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
 
ประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรี
 
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
2554 ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
 
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
 
สรุป E 734
สรุป    E  734สรุป    E  734
สรุป E 734
 
ตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sarตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sar
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 

Recently uploaded

Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
Postharvest Technology Innovation Center
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 

Recently uploaded (8)

Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 

หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.

  • 1. ภารกิจและกลุมงานมีหนาที่รับผิดชอบในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แบงกลุมงานภายในออกเปน 8 กลุม ดังนี้ 1. กลุมอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 1.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 1.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 1.4 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 1.5 ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 1.6 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมและผลงานของสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดและหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 1.7 ดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 1.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 1.9 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองคกร 1.10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 1.11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 2. กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 2.1 รับผิดขอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทํางานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่ เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ.มอบหมาย 2.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับ นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสราง ขวัญกําลังใจ การ ยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของขาราชการและบุคลกรทางการศึกษา 2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสรางและการปกปองคุมครอง ระบบคุณธรรมของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2.5 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน การ บรรจุและการแตงตั้งผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับการคัดเลือก การยาย การโอน การเปลี่ยน ตําแหนงและการเลื่อนตําแหนง การบรรจุกลับเขารับราชการ เปนตน 2.6 นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในจังหวัด
  • 2. ~ 2 ~ 2.7 เสริมสรางขวัญกําลังใจ การยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของขาราชการและ บุคลากรทางการศึกษา 2.8 ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการองทุกข ของขาราชการและ บุคลากรทางการศึกษา 2.9 จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 2.10 จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 2.11 จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 2.12 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ 2.13 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนเลิศทาง วิชาการและวิชาชีพ 2.14 ดําเนินการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผานระบบศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 2.15 ดูแลและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด รวมทั้งใหการสนับสนุน สงเสริม ยกยองและพัฒนา วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2.16 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 3. กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 3.1 รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทํางาน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย รวมกับกลุมพัฒนาการศึกษา 3.2 จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3.3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 3.4 จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผล การปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 3.5 วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัด 3.6 จัดระบบ สงเสริมและประสานงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคุลม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ รายงานผล 3.7 ติดตามการใชจายงบประมาณ 3.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 4. กลุมพัฒนาการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
  • 3. ~ 3 ~ 4.1 รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทํางาน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย รวมกับกลุมนโยบายและแผน 4.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกสที่มี ประสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4.4 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 4.5 ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม การศึกษา 4.6 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา 4.7 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ชวยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง การศึกษาในจังหวัด 4.8 สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4.9 สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 4.10 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหาร และการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสรางโอกาสความเสมอภาคและ ความเทาเทียมกันทางสังคม 4.11 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุม และเฉพาะพื้นที่ 4.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 5.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะทํางาน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 5.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 5.3 สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 5.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 5.5 ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทําแผนการรองรับการ ตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงในการ ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 5.6 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ สื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
  • 4. ~ 4 ~ 5.7 สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ 5.8 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 5.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 5.10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 6. กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 6.1 กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน เอกชน 6.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน เอกชน 6.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและที่ กฎหมายอื่นกําหนด 6.4 ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด 6.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 7. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 7.1 สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ นักเรียน 7.2 สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผาน กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 7.3 สงเสริม สนับสนุนการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช กระแสดานการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับการศึกษา 7.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ ความปรองดอง สมานฉันท 7.5 สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 7.6 สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 7.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย 8. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 8.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสวนราชการหรือ หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 8.2 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย