SlideShare a Scribd company logo
หน้าที่ ช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
หน้าที่ ซ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีโดยสังเขป (ที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศ การปกครองและประชากร)
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ 3,247,789 ไร่
(5,196.462 ตารางกิโลเมตร) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร
1.1.1 อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตกติดต่อสหภาพพม่า
มีชายแดนยาว 73 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันตกและค่อยเทเป็นที่ราบลุ่ม ถึงที่
ราบต่าไปทางตะวันออก มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส
1.1.2 สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ
พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่าและเขตแดนด้านใต้ติดกับ
จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยปุาดิบปุาเบญจพรรณปุาเต็งรังและปุาไผ่ ในระดับความสูงตั้งแต่ 200
เมตรถึง1,100เมตรในเขตอาเภอสวนผึ้งอาเภอบ้านคาและอาเภอปากท่อ ด้านตะวันตก
พื้นที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออกจนถึงตอนกลางของพื้นที่
จังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่เนินลาด มีแม่น้าภาชีและลาห้วย สาขา เป็นสายน้าหลัก สภาพเนื้อดินเป็น
ดินปนทราย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง อยู่ในเขตอาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา
อาเภอจอมบึงและด้านตะวันตกของ อาเภอปากท่อ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธารามและอาเภอบ้านโปุง
ที่ราบลุ่ม ได้แก่ บริเวณสองฝั่งแม่น้าแม่กลองและด้านตะวันออกของจังหวัดเนื้อดินเป็นดิน
ร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีระบบชลประทานครอบคลุมทั่วพื้นที่ ได้แก่ บริเวณเขต
อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม อาเภอบางแพ อาเภอเมืองราชบุรี และอาเภอปากท่อ
ที่ราบลุ่มต่า ได้แก่ บริเวณตอนปลายของแม่น้าแม่กลอง อาเภอดาเนินสะดวกและวัดเพลง
ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 1 - 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทา
สวนผักผลไม้
1.1.3 การปกครองและโครงสร้างประชากร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ 104 ตาบล 975
หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งการปกครองออกเป็น1องค์การบริหารส่วนจังหวัด4 เทศบาลเมือง 30 เทศบาล
ตาบล และ 77 องค์การบริหารส่วนตาบล มีครัวเรือนจานวน 304,876 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 845,978
คน โดยมีประชากรที่มีอายุระหว่าง 26 ปีเต็ม – 49 ปี มากที่สุด จานวน 306,533 คน คิดเป็นร้อยละ 36.23
รองลงมาคือ อายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป จานวน 136,181 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 และอายุระหว่าง 50 ปี
เต็ม -60 ปีเต็ม จานวน 131,447 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ตามลาดับ
หน้าที่ ฌ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ที่มา : ที่ทาการการปกครองจังหวัดราชบุรี และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560)
ประชากรในจังหวัดราชบุรี มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์อันเป็นลักษณะเด่นของ
จังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้ เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมืองราชบุรีเป็นอู่รวมทางวัฒนธรรม
เป็นเมืองที่ผู้คนทั้งจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมืองอีกหลายกลุ่มที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนระหว่างไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อพยพเข้ามาตั้งรกราก เมืองราชบุรีจึงประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ
แต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยแบ่งได้ 8 ชาติพันธุ์ดังนี้
1) ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรีอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอบางแพและอาเภอวัดเพลง
2) ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด ได้แก่ อาเภอดาเนินสะดวก
ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอาเภอบ้านโปุงและเขตเทศบาลอาเภอโพธาราม
3) ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอปากท่อ
อาเภอโพธาราม อาเภอบางแพและอาเภอวัดเพลง
4) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้ อาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคาและ
อาเภอปากท่อ
5) ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม
6) ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้ อาเภอดาเนินสะดวก อาเภอ
ปากท่อ อาเภอจอมบึงและอาเภอบางแพ
7) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพื้นที่อาเภอต่างๆ คือ อาเภอเมืองราชบุรี
อาเภอโพธาราม อาเภอบ้านโปุง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอบางแพและอาเภอสวนผึ้ง
8) ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธาราม อาเภอ
บ้านโปุงและอาเภอจอมบึง
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคง
2.1 ภาวะด้านเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดราชบุรี ประจาปี พ.ศ.2558 พิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าการผลิต 164,337ล้านบาท จัดอยู่ในลาดับที่ 15 ของประเทศ รายได้ ต่อหัว
จานวน 204,753บาท/คน/ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ปี 2558 ขยายตัว
ร้อยละ 4.87
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจาปีจาแนกตามสาขาการผลิต
พ.ศ. 2554-2558
สาขาการผลิต ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558
ภาคเกษตร 20,494 22,746 24,684 24,914 24,404
ภาคนอกเกษตร 118,727 123,024 119,172 128,581 139,933
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 139,221 145,770 143,856 153,495 164,337
หน้าที่ ญ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 174,504 182,369 179,661 191,458 204,753
2.2 ด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี มีมูลค่าการผลิตสาขาอุตสาหกรรมมากเป็นลาดับแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด โดยในปี 2556 มีมูลค่า จานวน 38,589 ล้านบาท มีโรงงาน ทั้งสิ้น 1,759 แห่ง โดยอาเภอที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากที่สุด ได้แก่ อาเภอบ้านโปุง รองลงมาได้แก่อาเภอเมืองและอาเภอโพธารามตามลาดับ
2.3 ด้านแรงงาน
จังหวัดราชบุรีมีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจานวน 661,942 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงานจานวน
476,554 คนและผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานจานวน 185,388 คนจาแนกเป็นผู้มีงานทาจานวน 468,100คน (ร้อยละ 70.71
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) ผู้ว่างงานจานวน 5,710 คน (ร้อยละ 0.86) และผู้ที่รอฤดูกาลจานวน 2,774 คน
(ร้อยละ 0.42)
กลุ่มผู้มีงานทาทั้งหมด 468,100คนเป็นผู้ทางานในภาคเกษตรรวม 125,111คน (คิดเป็นร้อยละ
26.73 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากปี 2558 จานวน 11,314 คน และผู้ทางานนอก ภาคเกษตรในปี 2559
มีผู้ทางานทั้งสิ้น 343,088 คน (ร้อยละ 23.29 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากปี 2558จานวน 13,314 คน
โดยสาขานอกภาคเกษตรที่มีผู้ทางานมากที่สุดในปี 2559 ได้แก่ สาขาการผลิตโดยมีผู้ทางานรวมทั้งสิ้น 99,596
คนรองลงมาได้แก่ การขายส่งการขายปลีกฯจานวน 91,390 คน และการก่อสร้างจานวน 35,352 คน
ตามลาดับ
2.3.1 แรงงานนอกระบบ ในปีพ.ศ. 2559 มีผู้มีงานทาซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จานวนทั้งสิ้น
247,853 คน คิดเป็นร้อยละ 52.96 ของผู้มีงานทาทั้งหมด แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาค
เกษตรจานวน 95,601 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57 ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีจานวน 134,685 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.34 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่มี
จานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับ คือ
(1) การขายส่งการขายปลีกจานวน 63,782คน (ร้อยละ 25.73)
(2) การผลิตจานวน 26,222คน (ร้อยละ 10.58)
(3) กิจกรรมโรงแรมและภัตตาคารจานวน 25,063คน (ร้อยละ 10.11)
(4) การก่อสร้างจานวน 14,253คน (ร้อยละ 5.75)
(5) กิจกรรมขนส่งจานวน 4,489คน (ร้อยละ 1.81)
(ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี)
2.3.2 แรงงานต่างด้าว จังหวัดราชบุรีมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานจานวน 5,205 รายมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ลาวกัมพูชาชนกลุ่มน้อย
ประเภทการส่งเสริมการลงทุนและชั่วคราวรวมจานวน 47,401 คน
2.4 ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถี
ชุมชน จานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีในปี 2555 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1,211,113 คน ปี 2556 มี
นักท่องเที่ยวจานวน 1,279,301 คน ปี 2557 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1,312,297 คน และเพิ่มขึ้นในปี 2558มี
จานวน 1,426,990 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2557 จานวน
หน้าที่ ฎ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
1,867.96 ล้านบาท ปีพ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,426,990 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน
2,250.87 ล้านบาท (ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี)
2.5 ข้อมูลด้านสังคม
2.5.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ
88 รองลงมา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 10 และศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาดับ
(ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558)
2.5.2 การสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีโรงพยาบาลของรัฐ 13 แห่ง 2,309 เตียง โรงพยาบาล
เอกชน 6 แห่ง 300 เตียง สถานีอนามัย 162 แห่ง คลินิก 207 แห่ง คลินิกทันตกรรม 43 แห่ง มีบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขจานวน 3,092 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรตามทะเบียนราษฏร์ เท่ากับ
1: 1,237 คน
2.6 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ยังจะต้องเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาใน 3 ประเด็น คือ การฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ คุณภาพน้า และปัญหาขยะมูลฝอย
2.6.1 ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี
2551 จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ปุาไม้ประมาณร้อยละ 33.79 หรือประมาณ 1,755.79 ตร.กม. จากเนื้อที่ทั้งหมด
5,196.46ตร.กม.(เนื้อที่ปุาไม้ ปี พ.ศ.2551 ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมLansat 5 TM) ในขณะเดียวกันยังคงมี
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ทาไร่เลื่อนลอย มีการลักลอบตัดไม้เพื่อการสร้างบ้านเรือน และเพื่อการค้า มีความ
ต้องการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย จึงทาให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม มีการขายสิทธิในที่ดินทากินซึ่ง
ทางราชการออกให้ และไปบุกรุกพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม
2.6.2 คุณภาพน้า จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559 แม้คุณภาพน้าในลุ่ม
น้าแม่กลองจะยังมีคุณภาพน้าที่ดีกว่าคุณภาพน้าในลุ่มน้าอื่นๆ แต่ในคลองสาขาและคลองอื่นๆ ยังมีปัญหาด้าน
คุณภาพน้า เช่น คุณภาพน้าในคลองประดู่
2.6.3 ขยะมูลฝอย ข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะของจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2557-2559
ตารางที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557 - 2559
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีพ.ศ. ปริมาณขยะ
2557 604.88 ตัน/วัน
2558 805.12 ตัน/วัน
2559 895.87 ตัน/วัน
หน้าที่ ฏ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด
จังหวัดราชบุรี มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) แบ่งออกเป็น 3 ระบบศึกษา คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
3.1 การศึกษาในระบบมีหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย
1.1.1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต
อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา และอาเภอวัดเพลง มีสถานศึกษา
จานวน 177 แห่ง มีนักเรียน จานวน 35,751 คน มีห้องเรียน จานวน 1,851 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,866 คน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต
อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม และอาเภอดาเนินสะดวก มีสถานศึกษาจานวน 148 แห่ง มีนักเรียน จานวน
23,929 คน มีห้องเรียน จานวน 1,461 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,549 คน
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับผิดชอบการจัดการศึกษาจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี จานวน 26 แห่ง มีนักเรียน จานวน 27,083 คน
ห้องเรียน จานวน 767 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,356 คน
1.1.2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญ มีสถานศึกษา จานวน 33 แห่ง มีนักเรียน จานวน 39,665 คน มีห้องเรียน
1,134 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,612 คน
1.1.3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปดดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจานวน 12 แห่ง มีนักศึกษา จานวน 13,708 คน มีห้องเรียน จานวน
515 ห้อง มีครู/ผู้สอน จานวน 673 คน
1.1.4 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา ได้แก่
1) โรงเรียนสาธิต จานวน 2 แห่ง มีนักเรียน จานวน 367 มีห้องเรียนจานวน 12 ห้อง ครู/
ผู้สอน จานวน 18 คน
2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 2 แห่ง มีนักศึกษา จานวน 6,648 คน ครู/ผู้สอน
จานวน 350 คน
1.2 สถานศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น ประกอบด้วย
1.2.1 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถานศึกษาสังกัดเทศบาล อบต และ อบจ)
หน้าที่ ฐ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
มีสถานศึกษา จานวน 14 แห่ง มีนักเรียน จานวน 8,670 คน มีห้องเรียน จานวน 299 ห้อง มีครู/ผู้สอน
จานวน 436 คน
1.2.2 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยพยาบาล) เปดดสอนระดับอนุปริญญาถึงระดับ
ปริญญาตรี มีจานวน 2 แห่ง มีนักศึกษา จานวน 877 คน ครู/ผู้สอน จานวน 58 คน
1.2.3 สถานศึกษาสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน) เปดดสอนระดับ
ก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา มีจานวน 2 แห่ง มีนักเรียนจานวน 451 คน ห้องเรียนจานวน 16 ห้อง ครู/ผู้สอน
จานวน 20 คน
1.2.4 สถานศึกษาสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ)
เปดดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวน 1 แห่ง มีนักเรียน จานวน 54 คน ห้องเรียน
จานวน 6 ห้อง มีครู/ผู้สอน จานวน 11 คน
1.2.5 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ เปดดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
3.2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย สานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 1 แห่ง สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 1 แห่ง มี
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ 10 แห่ง มีนักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 9,657 คน ครู/
ผู้สอน จานวน 118 คน
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน
ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา/ชั้น
ระดับการศึกษา/ชั้น อายุ
นักเรียน/
นักศึกษา
ประชากร
ในวัยเรียน
ร้อยละของนักเรียนต่อ
ประชากรในวัยเรียน
รวมทั้งสิ้น 3-21 146,560 196,832 74.46
ก่อนประถมศึกษา 3-5 23,108 28,087 82.27
ประถมศึกษา 6-11 60,395 59,229 101.97
รวมมัธยมศึกษา 12-17 52,547 60,885 86.31
มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 29,316 30,353 96.58
มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 23,231 30,403 76.41
ปริญญาตรีและต่ากว่า 18-21 10,734 48,760 22.01
จากตารางที่ 3 พบว่า จานวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัย
เรียนปีการศึกษา 2560 ระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 82.27 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 101.97
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 96.58 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 76.41 โดยในระดับ
ประถมศึกษา มีจานวนนักเรียนสูงกว่าประชากรวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากมีเด็ก ต่างจังหวัดอพยพย้ายติดตาม
หน้าที่ ฑ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้ปกครองเข้ามาทางานในเขตจังหวัดราชบุรี ประกอบกับมีนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนต่างสัญชาติ
โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ชายแดน ชายขอบ
ตารางที่ 4 สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนและจานวนนักเรียน/นักศึกษา
นอกระบบ ปีการศึกษา 2560
ระดับ/ ประเภทการศึกษา
จานวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบ สัดส่วน
รัฐบาล : เอกชน
จานวน น.ร./
นศ. นอกระบบรัฐบาล เอกชน รวม
รวมทั้งหมด 102,898 43,886 146,784 70 : 30 9,657
ก่อนประถมศึกษา 13,490 9,618 23,108 58 : 42 -
ประถมศึกษา 40,393 20,002 60,395 67 : 33 527
มัธยมศึกษาตอนต้น 22,222 7,094 29,316 76 : 24 3,900
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17,175 6,056 23,231 74 : 26 -
- ประเภทสามัญศึกษา 10,658 2,951 13,609 78 : 22 5,230
- ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) 6,517 3,105 9,622 68 : 32 -
อุดมศึกษา 9,618 1,116 10,734 90 : 10 -
- ต่ากว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา (ปวส.) 2,970 1,116 4,086 73 : 27 -
- ปริญญาตรี 6,648 - 6,648 100 -
จากตารางที่ 4 พบว่า สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน ในทุกระดับ 146,784 คน คิดเป็น 70 : 30 โดยจาแนกเป็นระดับการศึกษา จะพบว่า ระดับก่อน
การศึกษาที่สัดส่วนนักเรียนเอกชนสูงสุด ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีสัดส่วนรัฐ : เอกชนเป็น 58 : 42
รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา โดยมีสัดส่วนรัฐ : เอกชนเป็น 67 : 33 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) โดยมีสัดส่วนเป็น 68 : 32 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2560
สังกัด
จานวนนักเรียนที่จบ
ชั้น ป. 6
ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม. 1
ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียน
(คน)
อัตราการเรียนต่อ
(ร้อยละ)
สพป. ราชบุรี เขต 1 4,815 4,815 100
สพป. ราชบุรี เขต 2 2,850 2,850 100
รวมทั้งสิ้น 7,665 7,665 100
หน้าที่ ฒ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน
7,665 คน เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 7,665 คน คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 100
ตารางที่ 6 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพปีการศึกษา 2560
สังกัด
จานวนนักเรียนที่จบ
ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2559
จานวนนักเรียนเรียนต่อ ปีการศึกษา 2560
สายสามัญ ร้อยละ สายอาชีพ ร้อยละ รวม ร้อยละ
สพป. รบ.1 885 185 24.57 568 75.43 753 85.08
สพป. รบ.2 693 113 19.89 455 80.11 568 81.96
สพม. 8 4,354 3,123 75.20 1,030 24.80 4,153 95.38
รวม 5,932 3,421 62.50 2,053 37.50 5,474 92.28
จากตารางที่ 6 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2560 พบว่า
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 5,932 คน เข้าเรียนต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 5,474 คน คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 92.28 ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยจาแนกการเรียนต่อเป็นสายสามัญ จานวน 3,421 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 สายอาชีพ 2,053 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของผู้ที่เรียนต่อทั้งหมด
ตารางที่ 7 จานวนนักเรียนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560
จาแนกตามสังกัด
สังกัด เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศิลปกรรม อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น
1. สอศ. 331 106 900 - 48 1,802 28 3,215
ร้อยละ 10.30 3.30 27.99 - 1.49 56.05 0.87 100
2. สช. - - 1,505 - - 1,599 - 3,104
ร้อยละ - - 48.49 - - 51.51 - 100
รวมทั้งสิ้น 331 106 2,405 - 48 3401 28 6,319
ร้อยละ 5.24 1.68 38.06 - 0.76 53.82 0.44 100
จากตารางที่ 7 พบว่า จานวนนักเรียนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมจานวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.82 รองลงมา ได้แก่
สาขาพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.06 และสาขาเกษตรกรรม 5.24 ตามลาดับ
หน้าที่ ณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า สังกัด สอศ. จะมีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมมากกว่า ร้อยละ 50
และสาหรับสถานศึกษาสังกัด สช. มีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 50
ตารางที่ 8 จานวนนักเรียนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560
จาแนกตามสังกัด
สังกัด เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
รวมทั้งสิ้น
1. สอศ. 159 244 1,058 270 2,256 67 - 4,054
ร้อยละ 3.92 6.01 26.09 6.66 55.65 1.65 - 100
2. สช. - - 667 - 400 - - 1,067
ร้อยละ - - 62.51 - 37.49 - - 100
รวมทั้งสิ้น 159 244 1,725 270 2,656 67 - 5,121
ร้อยละ 3.10 4.76 33.68 5.27 51.86 1.30 100
จากตารางที่ 8 พบว่าจานวนนักเรียนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2560 มีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.86 รองลงมา ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม
ร้อยละ 33.68 และสาขาศิลปกรรม คิดเป็น ร้อยละ 5.27 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า สังกัด สอศ. จะมีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมมากกว่า ร้อยละ 50
สาหรับสถานศึกษาสังกัด สช. มีผู้เรียนสาขาพาณิชยกรรม มากกว่าร้อยละ 60
ตารางที่ 9 จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสาเหตุ
สพท.
จานวน
นักเรียน
ฐานะ
ยากจน
มีปัญหา
ครอบครัว
สมรส
แล้ว
มีปัญหา
ในการ
ปรับตัว
เจ็บปุวย
อุบัติเหตุ
อพยพ
ตาม
ผู้ปกครอง
หาเลี้ยง
ครอบ
ครัว
รวม
ทั้งสิ้น
ร้อยละ
สพป.รบ.1 35,399 - 1 - - - - 3 4 0.01
สพป.รบ.2 24,159 - 4 1 - 2 12 - 19 0.08
สพม. 8 27,079 - 12 8 2 1 3 2 28 0.10
รวมทั้งสิ้น 86,637 - 17 9 2 3 15 5 51 0.06
ร้อยละ - 33.33 17.65 3.92 5.88 29.41 9.80 100 -
จากตารางที่ 9 พบว่า จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.06 เมื่อจาแนกตามสาเหตุที่นักเรียนออก
หน้าที่ ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
กลางคัน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 33.33 รองลงมา ได้แก่ อพยพตามผู้ปกครอง
ร้อยละ 29.41 สมรสแล้ว ร้อยละ 17.65 หาเลี้ยงครอบครัว ร้อยละ 9.80 เจ็บปุวยอุบัติเหตุ ร้อยละ 5.88 และ
มีปัญหาในการปรับตัว ร้อยละ 3.92 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี)
มีจานวนนักเรียนออกกลางคันสูงสุด ร้อยละ 0.10 รองลงมา ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ร้อยละ 0.08 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับ และสาเหตุ
ระดับ
จานวน
นักเรียน
ฐานะ
ยากจน
มีปัญหา
ครอบครัว
สมรส
แล้ว
มีปัญหา
ในการ
ปรับตัว
เจ็บปุวย
อุบัติเหตุ
อพยพตาม
ผู้ปกครอง
หาเลี้ยง
ครอบ
ครัว
อื่นๆ รวม ร้อยละ
ปวช. 9,101 51 90 20 137 21 40 44 396 799 8.78
ปวส. 4,169 19 48 11 17 6 20 29 178 328 7.87
รวมทั้งสิ้น 13,270 70 138 31 154 27 60 73 574 1,127 8.49
ร้อยละ 6.21 12.24 2.75 13.66 2.40 5.32 6.48 50.93 100 -
จากตารางที่ 10 พบว่า จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.49 โดยหากพิจารณาจากสาเหตุ ที่นักเรียนออก
กลางคัน พบว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.93 รองลงมาได้แก่ มีปัญหาในการปรับตัว
คิดเป็นร้อยละ 13.66 และมีปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.24 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับ พบว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจานวนนักเรียนออก
กลางคันสูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีอัตราการออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 8.78
และ 7.87 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 แสดงจานวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกตามสัญชาติ และสังกัด ปีการศึกษา 2560
สัญชาติ
สพป.รบ.1 สพป.รบ.2 สพม.8 รวมทั้งสิ้น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ไทย 32,465 90.808 22,589 94.400 26,753 98.781 81,807 94.288
ต่างสัญชาติ
กัมพูชา 50 0.139 88 0.367 14 0.051 152 0.175
เกาหลีใต้ 2 0.005 7 0.029 1 0.004 10 0.011
จีน 2 0.005 - - 1 0.004 3 0.003
ปากีสถาน - - - - - - - -
พม่า 1,290 3.608 1,026 4.287 65 0.240 2,381 2.744
มาเลเซีย - - 1 0.004 - - 1 0.004
ลาว 27 0.075 79 0.330 1 0.004 107 0.123
หน้าที่ ต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
อินเดีย 3 0.008 - - - - 3 0.003
ไม่ปรากฏสัญชาติ 1,000 2.797 - - 85 0.313 1,085 1.250
อื่น ๆ 912 2.550 139 0.580 163 0.601 1,214 1.399
รวมต่างสัญชาติ 3,286 9.187 1,340 5.597 330 1.217 4,956 5.712
รวมทั้งสิ้น 35,751 100 23,929 100 27,083 100 86,763 100
จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดราชบุรี มีนักเรียน
ต่างสัญชาติในภาพรวม จานวน 4,956 คน คิดเป็นร้อยละ 5.712
เมื่อพิจารณาแยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนต่างสัญชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.187 รองลงมาได้แก่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 5.597
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระ ระดับ ประเทศ สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สช.ราชบุรี เขต 1 สช.ราชบุรี เขต 2
การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
ร้อยละ ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า
คณิตศาสตร์ 40.47 39.59 -0.88 39.52 -0.95 47.41 6.94 50.28 9.81
ภาษาไทย 52.98 51.99 -0.99 52.74 -0.24 59.58 6.60 58.64 5.66
ภาษาอังกฤษ 34.59 31.66 -2.93 32.29 -2.30 46.28 11.69 44.98 10.39
วิทยาศาสตร์ 41.22 40.34 -0.88 41.51 0.29 45.38 4.16 47.20 5.98
สังคมศึกษา 46.68 45.66 -1.02 45.93 -0.75 52.83 6.15 52.72 6.04
เฉลี่ยร้อยละ 43.19 41.85 -1.34 42.40 -0.79 50.30 7.11 50.76 7.58
จากตารางที่ 12 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา
2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ สาหรับ สพป.ราชบุรี
เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศวิชาเดียว
ส่วนนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สช. ทั้ง 2 เขตพื้นที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระ
ระดับ
ประเทศ สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพม.8 สช.ราชบุรี เขต 1 สช.ราชบุรี เขต 2
การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
คะแนน
เฉลี่ย สูงกว่า/
ร้อยละ ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า
หน้าที่ ถ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
คณิตศาสตร์ 29.31 24.64 -4.67 23.84 -5.47 32.67 3.36 31.06 1.75 30.96 1.65
ภาษาไทย 46.36 43.31 -3.05 43.75 -2.61 49.32 2.96 49.40 3.04 48.84 2.48
ภาษาอังกฤษ 31.80 27.56 -4.24 27.64 -4.16 33.19 1.39 35.40 3.60 33.87 2.07
วิทยาศาสตร์ 34.99 31.88 -3.11 32.58 -2.41 36.25 1.26 36.04 1.05 36.71 1.72
สังคมศึกษา 49.00 46.09 -2.91 45.50 -3.50 52.10 3.10 52.36 3.36 51.41 2.41
เฉลี่ยร้อยละ 38.29 34.70 -3.60 34.66 -3.63 40.71 2.41 40.85 2.56 40.36 2.07
จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่ม
สาระ สาหรับ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
ส่วน สพม.8 และสถานศึกษา สังกัด สช. ของ สพป.ราชบุรี เขต 1และเขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระ ระดับประเทศ สพม. เขต 8 สช.ราชบุรี เขต 1 สช.ราชบุรี เขต 2
การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/
ร้อยละ ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า
คณิตศาสตร์ 24.88 26.59 1.71 23.61 -1.27 26.70 1.82
ภาษาไทย 52.29 55.63 3.34 55.41 3.12 54.03 1.74
ภาษาอังกฤษ 27.76 27.29 -0.47 28.61 0.85 29.43 1.67
วิทยาศาสตร์ 31.62 31.97 0.35 31.84 0.22 33.05 1.43
สังคมศึกษา 35.89 36.92 1.03 36.65 0.76 36.63 0.74
เฉลี่ยร้อยละ 34.49 35.68 1.19 35.22 0.74 35.97 1.48
จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพม.8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ
ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ ของสังกัด สช.ราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ
ส่วนของ สช.ราชบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 41.99 39.59 -2.4
ภาษาไทย 47.71 51.99 4.28
หน้าที่ ท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ภาษาอังกฤษ 36.67 31.66 -5.01
วิทยาศาสตร์ 40.68 40.34 -0.34
สังคมศึกษา 47.90 45.66 -2.24
รวม/เฉลี่ย 42.99 41.85 -1.14
จากตารางที่ 15 พบว่า การประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -1.14
จานวน 4 กลุ่มสาระ คือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 43.29 39.52 -3.77
ภาษาไทย 49.78 52.74 2.96
ภาษาอังกฤษ 38.78 32.29 -6.49
วิทยาศาสตร์ 42.29 41.51 -0.78
สังคมศึกษา 49.17 45.93 -3.24
รวม/เฉลี่ย 44.66 42.40 -2.26
จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
เขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ
-2.26 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 50.01 47.41 -2.6
ภาษาไทย 54.94 59.58 4.64
ภาษาอังกฤษ 54.17 46.28 -7.89
วิทยาศาสตร์ 47.43 45.38 -2.05
สังคมศึกษา 57.00 52.83 -4.17
รวม/เฉลี่ย 52.71 50.30 -2.41
หน้าที่ ธ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
เขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -2.41 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 53.62 50.28 -3.34
ภาษาไทย 55.87 58.64 2.77
ภาษาอังกฤษ 51.95 44.98 -6.97
วิทยาศาสตร์ 48.92 47.2 -1.72
สังคมศึกษา 56.10 52.72 -3.38
รวม/เฉลี่ย 53.29 50.76 -2.53
จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
เขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -2.53 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 28.69 24.64 -4.05
ภาษาไทย 40.68 43.31 2.63
ภาษาอังกฤษ 26.66 27.56 0.90
วิทยาศาสตร์ 34.01 31.88 -2.13
สังคมศึกษา 43.03 46.09 3.06
รวม/เฉลี่ย 34.61 34.70 0.08
จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี
หน้าที่ น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.08 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชา
สังคมศึกษา
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 28.28 23.84 -4.44
ภาษาไทย 41.40 43.75 2.35
ภาษาอังกฤษ 27.04 27.64 0.60
วิทยาศาสตร์ 35.18 32.58 -2.6
สังคมศึกษา 43.47 45.50 2.03
รวม/เฉลี่ย 35.07 34.66 -0.41
จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี
เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -0.41 จานวน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 34.84 32.67 -2.17
ภาษาไทย 44.11 49.32 5.21
ภาษาอังกฤษ 31.71 33.19 1.48
วิทยาศาสตร์ 38.98 36.25 -2.73
สังคมศึกษา 48.39 52.10 3.71
รวม/เฉลี่ย 39.61 40.71 1.10
จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่ม
หน้าที่ บ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
สาระ ของ สพม. 8 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.10 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 32.98 31.06 -1.92
ภาษาไทย 43.30 49.40 6.1
ภาษาอังกฤษ 31.60 35.40 3.80
วิทยาศาสตร์ 37.54 36.04 -1.5
สังคมศึกษา 46.78 52.36 5.58
รวม/เฉลี่ย 38.44 40.85 2.41
จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.
ราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ
2.41 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 34.37 30.96 -3.41
ภาษาไทย 43.09 48.84 5.75
ภาษาอังกฤษ 32.35 33.87 1.52
วิทยาศาสตร์ 39.41 36.71 -2.7
สังคมศึกษา 48.60 51.41 2.81
รวม/เฉลี่ย 39.56 40.36 0.79
หน้าที่ ป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.
ราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.79 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 28.46 26.59 -1.87
ภาษาไทย 52.16 55.63 3.47
ภาษาอังกฤษ 24.93 27.29 2.36
วิทยาศาสตร์ 34.14 31.97 -2.17
สังคมศึกษา 40.80 36.92 -3.88
รวม/เฉลี่ย 36.10 35.68 -0.42
จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพม.8 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -0.42 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 23.97 23.61 -0.36
ภาษาไทย 51.39 55.41 4.02
ภาษาอังกฤษ 26.08 28.61 2.53
วิทยาศาสตร์ 33.74 31.84 -1.9
สังคมศึกษา 40.39 36.65 -3.74
รวม/เฉลี่ย 35.11 35.22 0.11
หน้าที่ ผ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.ราชบุรี
เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.11
จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
+ เพิ่ม
- ลด
คณิตศาสตร์ 27.83 26.70 -1.13
ภาษาไทย 50.21 54.03 3.82
ภาษาอังกฤษ 25.98 29.43 3.45
วิทยาศาสตร์ 33.95 33.05 -0.9
สังคมศึกษา 39.55 36.63 -2.92
รวม/เฉลี่ย 35.50 35.97 0.46
จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.ราชบุรี
เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.46
จานวน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 27 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3
ระดับ คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จังหวัด 44.69 10.47 75.00 14.38
สังกัด 44.00 10.06 86.25 11.25
ภาค 43.75 10.44 80.00 10.00
ประเทศ 43.83 10.43 86.25 8.13
จากตารางที่ 27 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ปวช. 3 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 44.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.47 คะแนนสูงสุด 75.00 และคะแนนต่าสุด
14.38 ระดับสังกัด สอศ. มีค่าเฉลี่ย 44.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.06 คะแนนสูงสุด 86.25 และคะแนน
หน้าที่ ฝ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ต่าสุด 11.25 ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 43.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.44 คะแนนสูงสุด 80.00 และคะแนน
ต่าสุด 10.00 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 43.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.43 คะแนนสูงสุด 86.25 และ
คะแนนต่าสุด 8.13
ตารางที่ 28 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2
ระดับ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จังหวัด 42.23 8.02 70.00 13.75
สังกัด 41.42 8.09 81.25 10.00
ภาค 41.53 8.26 76.25 13.75
ประเทศ 41.69 8.45 81.25 9.38
จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 42.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.02 คะแนนสูงสุด
70.00 และคะแนนต่าสุด 13.75 ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ย 41.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.09 คะแนนสูงสุด
81.25 และคะแนนต่าสุด 10.00 ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 41.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.26 คะแนนสูงสุด
76.25 และคะแนนต่าสุด 13.75 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 41.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.45 คะแนน
สูงสุด 81.25 และคะแนนต่าสุด 9.38
ตารางที่ 29 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
ทักษะการเรียนรู้ 42.43 43.02 0.59
ความรู้พื้นฐาน 35.11 38.49 3.38
การประกอบอาชีพ 43.75 43.37 -0.38
ทักษะการดาเนินชีวิต 52.09 55.94 3.85
การพัฒนาสังคม 48.05 49.15 1.10
เฉลี่ย 44.29 45.99 1.71
จากตารางที่ 29 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน ทักษะการดาเนินชีวิต
และการพัฒนาสังคม
หน้าที่ พ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 30 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
ทักษะการเรียนรู้ 46.32 43.24 -3.08
ความรู้พื้นฐาน 34.19 32.74 -1.45
การประกอบอาชีพ 42.35 44.14 1.79
ทักษะการดาเนินชีวิต 49.41 49.83 0.42
การพัฒนาสังคม 41.08 39.27 -1.81
เฉลี่ย 42.67 41.84 -0.83
จากตารางที่ 30 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เมื่อเปรียบเทียบพบว่าในภาพรวมกลุ่มสาระ
จานวน 5 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 0.83 จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาสังคม
ตารางที่ 31 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2559
+ เพิ่ม
- ลด
ทักษะการเรียนรู้ 36 42.10 6.10
ความรู้พื้นฐาน 28.18 32.86 4.68
การประกอบอาชีพ 34.76 28.15 -6.61
ทักษะการดาเนินชีวิต 44.60 38.71 -5.89
การพัฒนาสังคม 29.72 36.86 7.14
เฉลี่ย 34.65 35.74 1.09
จากตารางที่ 31 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระ มี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

More Related Content

What's hot

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553อินทนนท์ พูลทอง
 
ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553
ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553
ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553Yutthana Sriumnaj
 
แบบทดสอบสูตรคูณP2
แบบทดสอบสูตรคูณP2แบบทดสอบสูตรคูณP2
แบบทดสอบสูตรคูณP2
Khunnawang Khunnawang
 
การหาร ใบงาน
การหาร ใบงานการหาร ใบงาน
การหาร ใบงานNattapong Peenasa
 
งานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุง
งานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุงงานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุง
งานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุง
Bau Toom
 
Ans n9-w1-1
Ans n9-w1-1Ans n9-w1-1
Ans n9-w1-1
Thanawut Rattanadon
 
โครงงานงานคอมพิวเตอร์
โครงงานงานคอมพิวเตอร์โครงงานงานคอมพิวเตอร์
โครงงานงานคอมพิวเตอร์
_Inghz
 
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdfบทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdfakke1881
 
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดง
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดงโครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดง
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดง
namwan2545
 
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2Jariya Jaiyot
 
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Utai Sukviwatsirikul
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
ariga sara
 
ระบบหายใจ
ระบบหายใจระบบหายใจ
ระบบหายใจWan Ngamwongwan
 
การค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอนการค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอนkrupatcharee
 
storyboard
storyboardstoryboard
storyboard
krunueng1
 
ใบงานรูปเรขาคณิต
ใบงานรูปเรขาคณิตใบงานรูปเรขาคณิต
ใบงานรูปเรขาคณิตLittle Eye
 
ความต้องการ
ความต้องการความต้องการ
ความต้องการ
Susu Zaza
 
การบวกเลข ป.1
การบวกเลข ป.1การบวกเลข ป.1
การบวกเลข ป.1
ทับทิม เจริญตา
 

What's hot (20)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553
 
ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553
ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553
ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2553
 
แบบทดสอบสูตรคูณP2
แบบทดสอบสูตรคูณP2แบบทดสอบสูตรคูณP2
แบบทดสอบสูตรคูณP2
 
การหาร ใบงาน
การหาร ใบงานการหาร ใบงาน
การหาร ใบงาน
 
งานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุง
งานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุงงานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุง
งานนำเสนอ ความขัดแย้ง ปรับปรุง
 
Ans n9-w1-1
Ans n9-w1-1Ans n9-w1-1
Ans n9-w1-1
 
โครงงานงานคอมพิวเตอร์
โครงงานงานคอมพิวเตอร์โครงงานงานคอมพิวเตอร์
โครงงานงานคอมพิวเตอร์
 
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdfบทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
 
Scriven
ScrivenScriven
Scriven
 
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดง
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดงโครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดง
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวหอมเเดง
 
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2
 
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...
 
ระบบหายใจ
ระบบหายใจระบบหายใจ
ระบบหายใจ
 
การค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอนการค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอน
 
storyboard
storyboardstoryboard
storyboard
 
ใบงานรูปเรขาคณิต
ใบงานรูปเรขาคณิตใบงานรูปเรขาคณิต
ใบงานรูปเรขาคณิต
 
ความต้องการ
ความต้องการความต้องการ
ความต้องการ
 
การบวกเลข ป.1
การบวกเลข ป.1การบวกเลข ป.1
การบวกเลข ป.1
 

Similar to แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
PPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdf
PPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdfPPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdf
PPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdf
AeKraikunasai1
 
ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40Weerachat Martluplao
 
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)
Kanjana thong
 
สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ
สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ
สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ
FURD_RSU
 
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...
Dr.Choen Krainara
 
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน Mr-Dusit Kreachai
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
นวพร คำแสนวงษ์
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
นวพร คำแสนวงษ์
 
1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน
1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน
1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้านNexus Art'Hit
 
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
Dr.Choen Krainara
 
" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู
" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู
" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู
noodeejideenoodeejid
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...
นวพร คำแสนวงษ์
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55 รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55 somdetpittayakom school
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง
 
040
040040
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
Korawan Sangkakorn
 
041
041041

Similar to แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (20)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
PPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdf
PPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdfPPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdf
PPT.สุพรรณบุรี-28กพ.66.pdf
 
ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40ข้อมูล สพม เขต 40
ข้อมูล สพม เขต 40
 
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)
 
สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ
สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ
สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆ
 
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเศรษฐกิ...
 
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการชุมชน
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
 
Present suphan 2552
Present suphan 2552Present suphan 2552
Present suphan 2552
 
Present suphan 2552
Present suphan 2552Present suphan 2552
Present suphan 2552
 
1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน
1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน
1.บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน
 
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
สรุปผลการสัมมนา โครงการขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ...
 
" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู
" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู
" Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบางปู
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...
Loadแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ...
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55 รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
040
040040
040
 
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ Long stay ปี พ.ศ.2560-2564 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
 
041
041041
041
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 

Recently uploaded

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
NuttavutThongjor1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 

Recently uploaded (6)

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 • 1. หน้าที่ ช สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 • 2. หน้าที่ ซ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีโดยสังเขป (ที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศ การปกครองและประชากร) 1.1 ลักษณะทางกายภาพ จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ 3,247,789 ไร่ (5,196.462 ตารางกิโลเมตร) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร 1.1.1 อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกติดต่อสหภาพพม่า มีชายแดนยาว 73 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันตกและค่อยเทเป็นที่ราบลุ่ม ถึงที่ ราบต่าไปทางตะวันออก มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส 1.1.2 สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่าและเขตแดนด้านใต้ติดกับ จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยปุาดิบปุาเบญจพรรณปุาเต็งรังและปุาไผ่ ในระดับความสูงตั้งแต่ 200 เมตรถึง1,100เมตรในเขตอาเภอสวนผึ้งอาเภอบ้านคาและอาเภอปากท่อ ด้านตะวันตก พื้นที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออกจนถึงตอนกลางของพื้นที่ จังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่เนินลาด มีแม่น้าภาชีและลาห้วย สาขา เป็นสายน้าหลัก สภาพเนื้อดินเป็น ดินปนทราย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง อยู่ในเขตอาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา อาเภอจอมบึงและด้านตะวันตกของ อาเภอปากท่อ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธารามและอาเภอบ้านโปุง ที่ราบลุ่ม ได้แก่ บริเวณสองฝั่งแม่น้าแม่กลองและด้านตะวันออกของจังหวัดเนื้อดินเป็นดิน ร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีระบบชลประทานครอบคลุมทั่วพื้นที่ ได้แก่ บริเวณเขต อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม อาเภอบางแพ อาเภอเมืองราชบุรี และอาเภอปากท่อ ที่ราบลุ่มต่า ได้แก่ บริเวณตอนปลายของแม่น้าแม่กลอง อาเภอดาเนินสะดวกและวัดเพลง ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 1 - 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทา สวนผักผลไม้ 1.1.3 การปกครองและโครงสร้างประชากร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ 104 ตาบล 975 หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งการปกครองออกเป็น1องค์การบริหารส่วนจังหวัด4 เทศบาลเมือง 30 เทศบาล ตาบล และ 77 องค์การบริหารส่วนตาบล มีครัวเรือนจานวน 304,876 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 845,978 คน โดยมีประชากรที่มีอายุระหว่าง 26 ปีเต็ม – 49 ปี มากที่สุด จานวน 306,533 คน คิดเป็นร้อยละ 36.23 รองลงมาคือ อายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป จานวน 136,181 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 และอายุระหว่าง 50 ปี เต็ม -60 ปีเต็ม จานวน 131,447 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ตามลาดับ
 • 3. หน้าที่ ฌ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ที่มา : ที่ทาการการปกครองจังหวัดราชบุรี และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560) ประชากรในจังหวัดราชบุรี มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์อันเป็นลักษณะเด่นของ จังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้ เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมืองราชบุรีเป็นอู่รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนทั้งจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมืองอีกหลายกลุ่มที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนระหว่างไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อพยพเข้ามาตั้งรกราก เมืองราชบุรีจึงประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ แต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยแบ่งได้ 8 ชาติพันธุ์ดังนี้ 1) ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรีอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอบางแพและอาเภอวัดเพลง 2) ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด ได้แก่ อาเภอดาเนินสะดวก ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอาเภอบ้านโปุงและเขตเทศบาลอาเภอโพธาราม 3) ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอปากท่อ อาเภอโพธาราม อาเภอบางแพและอาเภอวัดเพลง 4) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้ อาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคาและ อาเภอปากท่อ 5) ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม 6) ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้ อาเภอดาเนินสะดวก อาเภอ ปากท่อ อาเภอจอมบึงและอาเภอบางแพ 7) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพื้นที่อาเภอต่างๆ คือ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธาราม อาเภอบ้านโปุง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอบางแพและอาเภอสวนผึ้ง 8) ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธาราม อาเภอ บ้านโปุงและอาเภอจอมบึง สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ความมั่นคง 2.1 ภาวะด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดราชบุรี ประจาปี พ.ศ.2558 พิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าการผลิต 164,337ล้านบาท จัดอยู่ในลาดับที่ 15 ของประเทศ รายได้ ต่อหัว จานวน 204,753บาท/คน/ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ปี 2558 ขยายตัว ร้อยละ 4.87 ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจาปีจาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554-2558 สาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 ภาคเกษตร 20,494 22,746 24,684 24,914 24,404 ภาคนอกเกษตร 118,727 123,024 119,172 128,581 139,933 - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 139,221 145,770 143,856 153,495 164,337
 • 4. หน้าที่ ญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 174,504 182,369 179,661 191,458 204,753 2.2 ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี มีมูลค่าการผลิตสาขาอุตสาหกรรมมากเป็นลาดับแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัด โดยในปี 2556 มีมูลค่า จานวน 38,589 ล้านบาท มีโรงงาน ทั้งสิ้น 1,759 แห่ง โดยอาเภอที่มีโรงงาน อุตสาหกรรมมากที่สุด ได้แก่ อาเภอบ้านโปุง รองลงมาได้แก่อาเภอเมืองและอาเภอโพธารามตามลาดับ 2.3 ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรีมีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจานวน 661,942 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงานจานวน 476,554 คนและผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานจานวน 185,388 คนจาแนกเป็นผู้มีงานทาจานวน 468,100คน (ร้อยละ 70.71 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) ผู้ว่างงานจานวน 5,710 คน (ร้อยละ 0.86) และผู้ที่รอฤดูกาลจานวน 2,774 คน (ร้อยละ 0.42) กลุ่มผู้มีงานทาทั้งหมด 468,100คนเป็นผู้ทางานในภาคเกษตรรวม 125,111คน (คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากปี 2558 จานวน 11,314 คน และผู้ทางานนอก ภาคเกษตรในปี 2559 มีผู้ทางานทั้งสิ้น 343,088 คน (ร้อยละ 23.29 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากปี 2558จานวน 13,314 คน โดยสาขานอกภาคเกษตรที่มีผู้ทางานมากที่สุดในปี 2559 ได้แก่ สาขาการผลิตโดยมีผู้ทางานรวมทั้งสิ้น 99,596 คนรองลงมาได้แก่ การขายส่งการขายปลีกฯจานวน 91,390 คน และการก่อสร้างจานวน 35,352 คน ตามลาดับ 2.3.1 แรงงานนอกระบบ ในปีพ.ศ. 2559 มีผู้มีงานทาซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จานวนทั้งสิ้น 247,853 คน คิดเป็นร้อยละ 52.96 ของผู้มีงานทาทั้งหมด แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาค เกษตรจานวน 95,601 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57 ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีจานวน 134,685 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.34 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่มี จานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับ คือ (1) การขายส่งการขายปลีกจานวน 63,782คน (ร้อยละ 25.73) (2) การผลิตจานวน 26,222คน (ร้อยละ 10.58) (3) กิจกรรมโรงแรมและภัตตาคารจานวน 25,063คน (ร้อยละ 10.11) (4) การก่อสร้างจานวน 14,253คน (ร้อยละ 5.75) (5) กิจกรรมขนส่งจานวน 4,489คน (ร้อยละ 1.81) (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี) 2.3.2 แรงงานต่างด้าว จังหวัดราชบุรีมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานจานวน 5,205 รายมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ลาวกัมพูชาชนกลุ่มน้อย ประเภทการส่งเสริมการลงทุนและชั่วคราวรวมจานวน 47,401 คน 2.4 ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถี ชุมชน จานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีในปี 2555 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1,211,113 คน ปี 2556 มี นักท่องเที่ยวจานวน 1,279,301 คน ปี 2557 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1,312,297 คน และเพิ่มขึ้นในปี 2558มี จานวน 1,426,990 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2557 จานวน
 • 5. หน้าที่ ฎ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 1,867.96 ล้านบาท ปีพ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,426,990 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน 2,250.87 ล้านบาท (ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี) 2.5 ข้อมูลด้านสังคม 2.5.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 10 และศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาดับ (ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558) 2.5.2 การสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีโรงพยาบาลของรัฐ 13 แห่ง 2,309 เตียง โรงพยาบาล เอกชน 6 แห่ง 300 เตียง สถานีอนามัย 162 แห่ง คลินิก 207 แห่ง คลินิกทันตกรรม 43 แห่ง มีบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขจานวน 3,092 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรตามทะเบียนราษฏร์ เท่ากับ 1: 1,237 คน 2.6 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ยังจะต้องเร่งรัดแก้ไข ปัญหาใน 3 ประเด็น คือ การฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ คุณภาพน้า และปัญหาขยะมูลฝอย 2.6.1 ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2551 จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ปุาไม้ประมาณร้อยละ 33.79 หรือประมาณ 1,755.79 ตร.กม. จากเนื้อที่ทั้งหมด 5,196.46ตร.กม.(เนื้อที่ปุาไม้ ปี พ.ศ.2551 ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมLansat 5 TM) ในขณะเดียวกันยังคงมี ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ทาไร่เลื่อนลอย มีการลักลอบตัดไม้เพื่อการสร้างบ้านเรือน และเพื่อการค้า มีความ ต้องการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย จึงทาให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม มีการขายสิทธิในที่ดินทากินซึ่ง ทางราชการออกให้ และไปบุกรุกพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม 2.6.2 คุณภาพน้า จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559 แม้คุณภาพน้าในลุ่ม น้าแม่กลองจะยังมีคุณภาพน้าที่ดีกว่าคุณภาพน้าในลุ่มน้าอื่นๆ แต่ในคลองสาขาและคลองอื่นๆ ยังมีปัญหาด้าน คุณภาพน้า เช่น คุณภาพน้าในคลองประดู่ 2.6.3 ขยะมูลฝอย ข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะของจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2557-2559 ตารางที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557 - 2559 ที่มา : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. ปริมาณขยะ 2557 604.88 ตัน/วัน 2558 805.12 ตัน/วัน 2559 895.87 ตัน/วัน
 • 6. หน้าที่ ฏ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ข้อมูลด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด จังหวัดราชบุรี มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) แบ่งออกเป็น 3 ระบบศึกษา คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 3.1 การศึกษาในระบบมีหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 1.1 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 1.1.1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา และอาเภอวัดเพลง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีนักเรียน จานวน 35,751 คน มีห้องเรียน จานวน 1,851 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,866 คน 2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม และอาเภอดาเนินสะดวก มีสถานศึกษาจานวน 148 แห่ง มีนักเรียน จานวน 23,929 คน มีห้องเรียน จานวน 1,461 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,549 คน 3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับผิดชอบการจัดการศึกษาจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี จานวน 26 แห่ง มีนักเรียน จานวน 27,083 คน ห้องเรียน จานวน 767 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,356 คน 1.1.2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญ มีสถานศึกษา จานวน 33 แห่ง มีนักเรียน จานวน 39,665 คน มีห้องเรียน 1,134 ห้อง และครู/ผู้สอน จานวน 1,612 คน 1.1.3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปดดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจานวน 12 แห่ง มีนักศึกษา จานวน 13,708 คน มีห้องเรียน จานวน 515 ห้อง มีครู/ผู้สอน จานวน 673 คน 1.1.4 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) โรงเรียนสาธิต จานวน 2 แห่ง มีนักเรียน จานวน 367 มีห้องเรียนจานวน 12 ห้อง ครู/ ผู้สอน จานวน 18 คน 2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 2 แห่ง มีนักศึกษา จานวน 6,648 คน ครู/ผู้สอน จานวน 350 คน 1.2 สถานศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น ประกอบด้วย 1.2.1 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปดดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถานศึกษาสังกัดเทศบาล อบต และ อบจ)
 • 7. หน้าที่ ฐ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีสถานศึกษา จานวน 14 แห่ง มีนักเรียน จานวน 8,670 คน มีห้องเรียน จานวน 299 ห้อง มีครู/ผู้สอน จานวน 436 คน 1.2.2 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยพยาบาล) เปดดสอนระดับอนุปริญญาถึงระดับ ปริญญาตรี มีจานวน 2 แห่ง มีนักศึกษา จานวน 877 คน ครู/ผู้สอน จานวน 58 คน 1.2.3 สถานศึกษาสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน) เปดดสอนระดับ ก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา มีจานวน 2 แห่ง มีนักเรียนจานวน 451 คน ห้องเรียนจานวน 16 ห้อง ครู/ผู้สอน จานวน 20 คน 1.2.4 สถานศึกษาสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) เปดดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวน 1 แห่ง มีนักเรียน จานวน 54 คน ห้องเรียน จานวน 6 ห้อง มีครู/ผู้สอน จานวน 11 คน 1.2.5 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ เปดดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธ ศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 3.2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย สานักงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 1 แห่ง สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 1 แห่ง มี สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ 10 แห่ง มีนักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 9,657 คน ครู/ ผู้สอน จานวน 118 คน ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา/ชั้น ระดับการศึกษา/ชั้น อายุ นักเรียน/ นักศึกษา ประชากร ในวัยเรียน ร้อยละของนักเรียนต่อ ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งสิ้น 3-21 146,560 196,832 74.46 ก่อนประถมศึกษา 3-5 23,108 28,087 82.27 ประถมศึกษา 6-11 60,395 59,229 101.97 รวมมัธยมศึกษา 12-17 52,547 60,885 86.31 มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 29,316 30,353 96.58 มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 23,231 30,403 76.41 ปริญญาตรีและต่ากว่า 18-21 10,734 48,760 22.01 จากตารางที่ 3 พบว่า จานวนร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัย เรียนปีการศึกษา 2560 ระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 82.27 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 101.97 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 96.58 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 76.41 โดยในระดับ ประถมศึกษา มีจานวนนักเรียนสูงกว่าประชากรวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากมีเด็ก ต่างจังหวัดอพยพย้ายติดตาม
 • 8. หน้าที่ ฑ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้ปกครองเข้ามาทางานในเขตจังหวัดราชบุรี ประกอบกับมีนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนต่างสัญชาติ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ชายแดน ชายขอบ ตารางที่ 4 สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนและจานวนนักเรียน/นักศึกษา นอกระบบ ปีการศึกษา 2560 ระดับ/ ประเภทการศึกษา จานวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบ สัดส่วน รัฐบาล : เอกชน จานวน น.ร./ นศ. นอกระบบรัฐบาล เอกชน รวม รวมทั้งหมด 102,898 43,886 146,784 70 : 30 9,657 ก่อนประถมศึกษา 13,490 9,618 23,108 58 : 42 - ประถมศึกษา 40,393 20,002 60,395 67 : 33 527 มัธยมศึกษาตอนต้น 22,222 7,094 29,316 76 : 24 3,900 มัธยมศึกษาตอนปลาย 17,175 6,056 23,231 74 : 26 - - ประเภทสามัญศึกษา 10,658 2,951 13,609 78 : 22 5,230 - ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) 6,517 3,105 9,622 68 : 32 - อุดมศึกษา 9,618 1,116 10,734 90 : 10 - - ต่ากว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา (ปวส.) 2,970 1,116 4,086 73 : 27 - - ปริญญาตรี 6,648 - 6,648 100 - จากตารางที่ 4 พบว่า สัดส่วนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน ในทุกระดับ 146,784 คน คิดเป็น 70 : 30 โดยจาแนกเป็นระดับการศึกษา จะพบว่า ระดับก่อน การศึกษาที่สัดส่วนนักเรียนเอกชนสูงสุด ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีสัดส่วนรัฐ : เอกชนเป็น 58 : 42 รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา โดยมีสัดส่วนรัฐ : เอกชนเป็น 67 : 33 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) โดยมีสัดส่วนเป็น 68 : 32 ตามลาดับ ตารางที่ 5 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2560 สังกัด จานวนนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560 จานวนนักเรียน (คน) อัตราการเรียนต่อ (ร้อยละ) สพป. ราชบุรี เขต 1 4,815 4,815 100 สพป. ราชบุรี เขต 2 2,850 2,850 100 รวมทั้งสิ้น 7,665 7,665 100
 • 9. หน้าที่ ฒ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน 7,665 คน เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 7,665 คน คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 100 ตารางที่ 6 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพปีการศึกษา 2560 สังกัด จานวนนักเรียนที่จบ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 จานวนนักเรียนเรียนต่อ ปีการศึกษา 2560 สายสามัญ ร้อยละ สายอาชีพ ร้อยละ รวม ร้อยละ สพป. รบ.1 885 185 24.57 568 75.43 753 85.08 สพป. รบ.2 693 113 19.89 455 80.11 568 81.96 สพม. 8 4,354 3,123 75.20 1,030 24.80 4,153 95.38 รวม 5,932 3,421 62.50 2,053 37.50 5,474 92.28 จากตารางที่ 6 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 5,932 คน เข้าเรียนต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 5,474 คน คิดเป็นอัตราการเรียนต่อร้อยละ 92.28 ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยจาแนกการเรียนต่อเป็นสายสามัญ จานวน 3,421 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 สายอาชีพ 2,053 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของผู้ที่เรียนต่อทั้งหมด ตารางที่ 7 จานวนนักเรียนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด สังกัด เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1. สอศ. 331 106 900 - 48 1,802 28 3,215 ร้อยละ 10.30 3.30 27.99 - 1.49 56.05 0.87 100 2. สช. - - 1,505 - - 1,599 - 3,104 ร้อยละ - - 48.49 - - 51.51 - 100 รวมทั้งสิ้น 331 106 2,405 - 48 3401 28 6,319 ร้อยละ 5.24 1.68 38.06 - 0.76 53.82 0.44 100 จากตารางที่ 7 พบว่า จานวนนักเรียนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมจานวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.82 รองลงมา ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.06 และสาขาเกษตรกรรม 5.24 ตามลาดับ
 • 10. หน้าที่ ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า สังกัด สอศ. จะมีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมมากกว่า ร้อยละ 50 และสาหรับสถานศึกษาสังกัด สช. มีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 50 ตารางที่ 8 จานวนนักเรียนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด สังกัด เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม สิ่งทอ รวมทั้งสิ้น 1. สอศ. 159 244 1,058 270 2,256 67 - 4,054 ร้อยละ 3.92 6.01 26.09 6.66 55.65 1.65 - 100 2. สช. - - 667 - 400 - - 1,067 ร้อยละ - - 62.51 - 37.49 - - 100 รวมทั้งสิ้น 159 244 1,725 270 2,656 67 - 5,121 ร้อยละ 3.10 4.76 33.68 5.27 51.86 1.30 100 จากตารางที่ 8 พบว่าจานวนนักเรียนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 มีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.86 รองลงมา ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม ร้อยละ 33.68 และสาขาศิลปกรรม คิดเป็น ร้อยละ 5.27 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า สังกัด สอศ. จะมีผู้เรียนสาขาอุตสาหกรรมมากกว่า ร้อยละ 50 สาหรับสถานศึกษาสังกัด สช. มีผู้เรียนสาขาพาณิชยกรรม มากกว่าร้อยละ 60 ตารางที่ 9 จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสาเหตุ สพท. จานวน นักเรียน ฐานะ ยากจน มีปัญหา ครอบครัว สมรส แล้ว มีปัญหา ในการ ปรับตัว เจ็บปุวย อุบัติเหตุ อพยพ ตาม ผู้ปกครอง หาเลี้ยง ครอบ ครัว รวม ทั้งสิ้น ร้อยละ สพป.รบ.1 35,399 - 1 - - - - 3 4 0.01 สพป.รบ.2 24,159 - 4 1 - 2 12 - 19 0.08 สพม. 8 27,079 - 12 8 2 1 3 2 28 0.10 รวมทั้งสิ้น 86,637 - 17 9 2 3 15 5 51 0.06 ร้อยละ - 33.33 17.65 3.92 5.88 29.41 9.80 100 - จากตารางที่ 9 พบว่า จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.06 เมื่อจาแนกตามสาเหตุที่นักเรียนออก
 • 11. หน้าที่ ด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กลางคัน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 33.33 รองลงมา ได้แก่ อพยพตามผู้ปกครอง ร้อยละ 29.41 สมรสแล้ว ร้อยละ 17.65 หาเลี้ยงครอบครัว ร้อยละ 9.80 เจ็บปุวยอุบัติเหตุ ร้อยละ 5.88 และ มีปัญหาในการปรับตัว ร้อยละ 3.92 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี) มีจานวนนักเรียนออกกลางคันสูงสุด ร้อยละ 0.10 รองลงมา ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ร้อยละ 0.08 ตามลาดับ ตารางที่ 10 จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับ และสาเหตุ ระดับ จานวน นักเรียน ฐานะ ยากจน มีปัญหา ครอบครัว สมรส แล้ว มีปัญหา ในการ ปรับตัว เจ็บปุวย อุบัติเหตุ อพยพตาม ผู้ปกครอง หาเลี้ยง ครอบ ครัว อื่นๆ รวม ร้อยละ ปวช. 9,101 51 90 20 137 21 40 44 396 799 8.78 ปวส. 4,169 19 48 11 17 6 20 29 178 328 7.87 รวมทั้งสิ้น 13,270 70 138 31 154 27 60 73 574 1,127 8.49 ร้อยละ 6.21 12.24 2.75 13.66 2.40 5.32 6.48 50.93 100 - จากตารางที่ 10 พบว่า จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.49 โดยหากพิจารณาจากสาเหตุ ที่นักเรียนออก กลางคัน พบว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.93 รองลงมาได้แก่ มีปัญหาในการปรับตัว คิดเป็นร้อยละ 13.66 และมีปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.24 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับ พบว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจานวนนักเรียนออก กลางคันสูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีอัตราการออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 8.78 และ 7.87 ตามลาดับ ตารางที่ 11 แสดงจานวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกตามสัญชาติ และสังกัด ปีการศึกษา 2560 สัญชาติ สพป.รบ.1 สพป.รบ.2 สพม.8 รวมทั้งสิ้น จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ไทย 32,465 90.808 22,589 94.400 26,753 98.781 81,807 94.288 ต่างสัญชาติ กัมพูชา 50 0.139 88 0.367 14 0.051 152 0.175 เกาหลีใต้ 2 0.005 7 0.029 1 0.004 10 0.011 จีน 2 0.005 - - 1 0.004 3 0.003 ปากีสถาน - - - - - - - - พม่า 1,290 3.608 1,026 4.287 65 0.240 2,381 2.744 มาเลเซีย - - 1 0.004 - - 1 0.004 ลาว 27 0.075 79 0.330 1 0.004 107 0.123
 • 12. หน้าที่ ต สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อินเดีย 3 0.008 - - - - 3 0.003 ไม่ปรากฏสัญชาติ 1,000 2.797 - - 85 0.313 1,085 1.250 อื่น ๆ 912 2.550 139 0.580 163 0.601 1,214 1.399 รวมต่างสัญชาติ 3,286 9.187 1,340 5.597 330 1.217 4,956 5.712 รวมทั้งสิ้น 35,751 100 23,929 100 27,083 100 86,763 100 จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดราชบุรี มีนักเรียน ต่างสัญชาติในภาพรวม จานวน 4,956 คน คิดเป็นร้อยละ 5.712 เมื่อพิจารณาแยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนต่างสัญชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.187 รองลงมาได้แก่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 5.597 ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระ ระดับ ประเทศ สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สช.ราชบุรี เขต 1 สช.ราชบุรี เขต 2 การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ ร้อยละ ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า คณิตศาสตร์ 40.47 39.59 -0.88 39.52 -0.95 47.41 6.94 50.28 9.81 ภาษาไทย 52.98 51.99 -0.99 52.74 -0.24 59.58 6.60 58.64 5.66 ภาษาอังกฤษ 34.59 31.66 -2.93 32.29 -2.30 46.28 11.69 44.98 10.39 วิทยาศาสตร์ 41.22 40.34 -0.88 41.51 0.29 45.38 4.16 47.20 5.98 สังคมศึกษา 46.68 45.66 -1.02 45.93 -0.75 52.83 6.15 52.72 6.04 เฉลี่ยร้อยละ 43.19 41.85 -1.34 42.40 -0.79 50.30 7.11 50.76 7.58 จากตารางที่ 12 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ สาหรับ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศวิชาเดียว ส่วนนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สช. ทั้ง 2 เขตพื้นที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระ ระดับ ประเทศ สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพม.8 สช.ราชบุรี เขต 1 สช.ราชบุรี เขต 2 การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนน เฉลี่ย สูงกว่า/ ร้อยละ ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า
 • 13. หน้าที่ ถ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณิตศาสตร์ 29.31 24.64 -4.67 23.84 -5.47 32.67 3.36 31.06 1.75 30.96 1.65 ภาษาไทย 46.36 43.31 -3.05 43.75 -2.61 49.32 2.96 49.40 3.04 48.84 2.48 ภาษาอังกฤษ 31.80 27.56 -4.24 27.64 -4.16 33.19 1.39 35.40 3.60 33.87 2.07 วิทยาศาสตร์ 34.99 31.88 -3.11 32.58 -2.41 36.25 1.26 36.04 1.05 36.71 1.72 สังคมศึกษา 49.00 46.09 -2.91 45.50 -3.50 52.10 3.10 52.36 3.36 51.41 2.41 เฉลี่ยร้อยละ 38.29 34.70 -3.60 34.66 -3.63 40.71 2.41 40.85 2.56 40.36 2.07 จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่ม สาระ สาหรับ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ส่วน สพม.8 และสถานศึกษา สังกัด สช. ของ สพป.ราชบุรี เขต 1และเขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระ ระดับประเทศ สพม. เขต 8 สช.ราชบุรี เขต 1 สช.ราชบุรี เขต 2 การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ ร้อยละ ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า ร้อยละ ต่ากว่า คณิตศาสตร์ 24.88 26.59 1.71 23.61 -1.27 26.70 1.82 ภาษาไทย 52.29 55.63 3.34 55.41 3.12 54.03 1.74 ภาษาอังกฤษ 27.76 27.29 -0.47 28.61 0.85 29.43 1.67 วิทยาศาสตร์ 31.62 31.97 0.35 31.84 0.22 33.05 1.43 สังคมศึกษา 35.89 36.92 1.03 36.65 0.76 36.63 0.74 เฉลี่ยร้อยละ 34.49 35.68 1.19 35.22 0.74 35.97 1.48 จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพม.8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ ของสังกัด สช.ราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ ส่วนของ สช.ราชบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 41.99 39.59 -2.4 ภาษาไทย 47.71 51.99 4.28
 • 14. หน้าที่ ท สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาษาอังกฤษ 36.67 31.66 -5.01 วิทยาศาสตร์ 40.68 40.34 -0.34 สังคมศึกษา 47.90 45.66 -2.24 รวม/เฉลี่ย 42.99 41.85 -1.14 จากตารางที่ 15 พบว่า การประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี การศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -1.14 จานวน 4 กลุ่มสาระ คือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 43.29 39.52 -3.77 ภาษาไทย 49.78 52.74 2.96 ภาษาอังกฤษ 38.78 32.29 -6.49 วิทยาศาสตร์ 42.29 41.51 -0.78 สังคมศึกษา 49.17 45.93 -3.24 รวม/เฉลี่ย 44.66 42.40 -2.26 จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ เขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -2.26 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 50.01 47.41 -2.6 ภาษาไทย 54.94 59.58 4.64 ภาษาอังกฤษ 54.17 46.28 -7.89 วิทยาศาสตร์ 47.43 45.38 -2.05 สังคมศึกษา 57.00 52.83 -4.17 รวม/เฉลี่ย 52.71 50.30 -2.41
 • 15. หน้าที่ ธ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ เขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -2.41 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 53.62 50.28 -3.34 ภาษาไทย 55.87 58.64 2.77 ภาษาอังกฤษ 51.95 44.98 -6.97 วิทยาศาสตร์ 48.92 47.2 -1.72 สังคมศึกษา 56.10 52.72 -3.38 รวม/เฉลี่ย 53.29 50.76 -2.53 จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ เขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -2.53 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 28.69 24.64 -4.05 ภาษาไทย 40.68 43.31 2.63 ภาษาอังกฤษ 26.66 27.56 0.90 วิทยาศาสตร์ 34.01 31.88 -2.13 สังคมศึกษา 43.03 46.09 3.06 รวม/เฉลี่ย 34.61 34.70 0.08 จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี
 • 16. หน้าที่ น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.08 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชา สังคมศึกษา ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 28.28 23.84 -4.44 ภาษาไทย 41.40 43.75 2.35 ภาษาอังกฤษ 27.04 27.64 0.60 วิทยาศาสตร์ 35.18 32.58 -2.6 สังคมศึกษา 43.47 45.50 2.03 รวม/เฉลี่ย 35.07 34.66 -0.41 จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -0.41 จานวน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 34.84 32.67 -2.17 ภาษาไทย 44.11 49.32 5.21 ภาษาอังกฤษ 31.71 33.19 1.48 วิทยาศาสตร์ 38.98 36.25 -2.73 สังคมศึกษา 48.39 52.10 3.71 รวม/เฉลี่ย 39.61 40.71 1.10 จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่ม
 • 17. หน้าที่ บ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สาระ ของ สพม. 8 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.10 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 32.98 31.06 -1.92 ภาษาไทย 43.30 49.40 6.1 ภาษาอังกฤษ 31.60 35.40 3.80 วิทยาศาสตร์ 37.54 36.04 -1.5 สังคมศึกษา 46.78 52.36 5.58 รวม/เฉลี่ย 38.44 40.85 2.41 จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป. ราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.41 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 34.37 30.96 -3.41 ภาษาไทย 43.09 48.84 5.75 ภาษาอังกฤษ 32.35 33.87 1.52 วิทยาศาสตร์ 39.41 36.71 -2.7 สังคมศึกษา 48.60 51.41 2.81 รวม/เฉลี่ย 39.56 40.36 0.79
 • 18. หน้าที่ ป สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของ สพป. ราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.79 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 28.46 26.59 -1.87 ภาษาไทย 52.16 55.63 3.47 ภาษาอังกฤษ 24.93 27.29 2.36 วิทยาศาสตร์ 34.14 31.97 -2.17 สังคมศึกษา 40.80 36.92 -3.88 รวม/เฉลี่ย 36.10 35.68 -0.42 จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพม.8 มี ค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง ร้อยละ -0.42 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 23.97 23.61 -0.36 ภาษาไทย 51.39 55.41 4.02 ภาษาอังกฤษ 26.08 28.61 2.53 วิทยาศาสตร์ 33.74 31.84 -1.9 สังคมศึกษา 40.39 36.65 -3.74 รวม/เฉลี่ย 35.11 35.22 0.11
 • 19. หน้าที่ ผ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.11 จานวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2558 + เพิ่ม - ลด คณิตศาสตร์ 27.83 26.70 -1.13 ภาษาไทย 50.21 54.03 3.82 ภาษาอังกฤษ 25.98 29.43 3.45 วิทยาศาสตร์ 33.95 33.05 -0.9 สังคมศึกษา 39.55 36.63 -2.92 รวม/เฉลี่ย 35.50 35.97 0.46 จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการประเมินระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.46 จานวน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ตารางที่ 27 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ระดับ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด จังหวัด 44.69 10.47 75.00 14.38 สังกัด 44.00 10.06 86.25 11.25 ภาค 43.75 10.44 80.00 10.00 ประเทศ 43.83 10.43 86.25 8.13 จากตารางที่ 27 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 44.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.47 คะแนนสูงสุด 75.00 และคะแนนต่าสุด 14.38 ระดับสังกัด สอศ. มีค่าเฉลี่ย 44.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.06 คะแนนสูงสุด 86.25 และคะแนน
 • 20. หน้าที่ ฝ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ต่าสุด 11.25 ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 43.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.44 คะแนนสูงสุด 80.00 และคะแนน ต่าสุด 10.00 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 43.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.43 คะแนนสูงสุด 86.25 และ คะแนนต่าสุด 8.13 ตารางที่ 28 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ระดับ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด จังหวัด 42.23 8.02 70.00 13.75 สังกัด 41.42 8.09 81.25 10.00 ภาค 41.53 8.26 76.25 13.75 ประเทศ 41.69 8.45 81.25 9.38 จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 42.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.02 คะแนนสูงสุด 70.00 และคะแนนต่าสุด 13.75 ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ย 41.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.09 คะแนนสูงสุด 81.25 และคะแนนต่าสุด 10.00 ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 41.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.26 คะแนนสูงสุด 76.25 และคะแนนต่าสุด 13.75 และระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 41.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.45 คะแนน สูงสุด 81.25 และคะแนนต่าสุด 9.38 ตารางที่ 29 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด ทักษะการเรียนรู้ 42.43 43.02 0.59 ความรู้พื้นฐาน 35.11 38.49 3.38 การประกอบอาชีพ 43.75 43.37 -0.38 ทักษะการดาเนินชีวิต 52.09 55.94 3.85 การพัฒนาสังคม 48.05 49.15 1.10 เฉลี่ย 44.29 45.99 1.71 จากตารางที่ 29 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน ทักษะการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม
 • 21. หน้าที่ พ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตารางที่ 30 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด ทักษะการเรียนรู้ 46.32 43.24 -3.08 ความรู้พื้นฐาน 34.19 32.74 -1.45 การประกอบอาชีพ 42.35 44.14 1.79 ทักษะการดาเนินชีวิต 49.41 49.83 0.42 การพัฒนาสังคม 41.08 39.27 -1.81 เฉลี่ย 42.67 41.84 -0.83 จากตารางที่ 30 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เมื่อเปรียบเทียบพบว่าในภาพรวมกลุ่มสาระ จานวน 5 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 0.83 จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะการ เรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาสังคม ตารางที่ 31 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ร้อยละ ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2559 + เพิ่ม - ลด ทักษะการเรียนรู้ 36 42.10 6.10 ความรู้พื้นฐาน 28.18 32.86 4.68 การประกอบอาชีพ 34.76 28.15 -6.61 ทักษะการดาเนินชีวิต 44.60 38.71 -5.89 การพัฒนาสังคม 29.72 36.86 7.14 เฉลี่ย 34.65 35.74 1.09 จากตารางที่ 31 ผลการประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จานวน 5 กลุ่มสาระ มี