SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
กระทรวงศึกษาธิการ ขอต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ 
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
1
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
•ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
•กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
•สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
•ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
•ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา 
2
กระทรวงศึกษาธิการ 
สานักงานรัฐมนตรี 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (มวส.) 
 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกศค.) 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) 
หน่วยงานในกากับ/อิสระ 7 แห่ง 
สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
สานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) 
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 
สานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
3
สถานการณ์การศึกษาไทย 
4
โอกาสทางการศึกษาของประชากรกลุ่มอายุ 
ในปีการศึกษา 2556 มีอัตราส่วนนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอายุ ดังนี้ 
1. ก่อนประถมศึกษา (3 - 5 ปี) 75.96 % 
2. ประถมศึกษา (6 - 11 ปี) 102.72 % 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี) 97.65 % 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 75.03 % 
•สายสามัญ 50.47 % 
• สายอาชีพ 24.56 % 
5. อนุปริญญาและปริญญาตรี 46.48 % 
5
ผล O-NET ชั้น ป.6 ใน 5 ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษา 
ไทย 
คณิต 
วิทย์ 
สังคมฯ 
อังกฤษ 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงาน 
2551 
42.02 
43.76 
51.68 
- 
- 
- 
- 
- 
2552 
38.58 
35.88 
38.67 
33.90 
31.75 
64.76 
42.49 
51.69 
2553 
31.22 
34.85 
41.56 
47.07 
20.99 
54.31 
41.10 
52.52 
2554 
50.04 
52.40 
40.82 
52.22 
38.37 
58.87 
46.75 
55.38 
2555 
45.68 
35.77 
37.48 
44.22 
36.99 
54.88 
52.27 
53.85 
2556 
45.02 
41.95 
37.40 
38.31 
33.82 
61.69 
47.14 
53.16 
6
ผล O-NET ชั้น ม.6 ใน 5 ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษา 
ไทย 
คณิต 
วิทย์ 
สังคมฯ 
อังกฤษ 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงาน 
2551 
46.42 
35.98 
33.65 
34.67 
30.64 
56.75 
43.22 
40.01 
2552 
46.47 
28.56 
29.06 
36.00 
23.98 
45.37 
37.75 
32.98 
2553 
42.61 
14.99 
30.90 
46.51 
19.22 
62.86 
32.62 
43.69 
2554 
41.88 
22.73 
27.90 
33.39 
21.80 
54.61 
28.54 
48.72 
2555 
47.19 
22.73 
33.10 
36.27 
22.13 
53.70 
32.73 
45.76 
2556 
49.26 
20.48 
30.48 
33.02 
25.35 
62.03 
29.00 
49.98 
7
ผลการทดสอบ PISA ของเด็กไทยอายุ 15 ปี เทียบกับ เซี่ยงไฮ้และ OECD 
8
การจัดอันดับของ World Economics Forum 2014/2015 
ตัวชี้วัด 
(* สอบถามความเห็น) 
ปี 2014/2015 (รายงาน พ.ศ.2557) อันดับของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เปรียบเทียบกับ 148 ประเทศ 
เปรียบเทียบกับอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นบรูไน) 
1. คุณภาพระบบการศึกษา* 
87 
6 
2. คุณภาพการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์* 
80 
5 
3. คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน* 
81 
6 
4. อัตราเข้าเรียนมัธยมศึกษา 
79 
2 
5. อัตราเข้าเรียนอุดมศึกษา 
54 
2 
6. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน* 
61 
5 
7. การพัฒนาและฝึกอบรมแรงงาน* 
37 
5 
8. การใช้ประโยชน์ของการวิจัยและการฝึกอบรม* 
69 
5 
9. คุณภาพประถมศึกษา* 
90 
6 
10. อัตราเข้าเรียนประถมศึกษา 
58 
4 
9
10
งบประมาณรายจ่ายปี 2558 จาแนกตามงบรายจ่าย 
งบบุคลากร 267,921.34 53% 
งบดาเนินงาน 33,748.48 7% 
งบลงทุน 32,827.05 7% 
งบเงินอุดหนุน 160,995.53 32% 
งบรายจ่ายอื่น 6,753.06 1% 
หน่วย:ล้านบาท
1. ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และไม่เรียนต่อ 
จัดบริการการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จัดปัจจัยพื้นฐานให้เด็กด้อยโอกาส ดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน จัดหาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร 
2. เรียนมาก ผลสัมฤทธิ์ต่า คุณธรรม: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
ยังไม่น่าพอใจ และผลการสอบระดับนานาชาติ ยังอยู่ในอันดับที่ยังไม่สูง 
พัฒนาครู จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ขาดแคลนครูตามเกณฑ์ ครูสาขาเฉพาะทาง ครูอาชีวะ 
สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมาเรียนครู พัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครู คืนอัตราครูเกษียณครบ 100 % 
เพิ่มอัตราครูผู้สอน ใช้อัตราจ้าง 
4. ระบบบริหารภาพรวม และสถานศึกษาขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม่ กระจายอานาจ รร. ขนาดเล็กสอนคละชั้น ควบรวม ฯลฯ 
5. เหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบต่อการศึกษาใน จชต. 
พัฒนาระบบสอนเสริม ครู เพิ่มโอกาส ทุนการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและความร่วมมือกับหน่วยงาน 
สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การดาเนินงานที่สาคัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ (มิ.ย.- ธ.ค. 2557) 
13
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคการศึกษา 
การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
Roadmap ปฏิรูปการศึกษา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย 
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรก 
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้เรียน ครูและสถานศึกษา 
Digital Economy 
กฎหมายด้านการศึกษา 
14
•การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
•พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวพระราชดาริ โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ขนาดเล็ก 15,000 โรง 
•ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมืองศีลธรรม โดยแยกออกจากหมวดสังคมศึกษา เพิ่มกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เพื่อเกิดความเข้าใจ ภูมิใจในชาติ ความรัก สามัคคี 
•ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้เหมาะสมช่วงวัย และตามความ จาเป็น เพื่อลดภาระงานของผู้เรียน และลดการกวดวิชา ให้มีเวลาทา กิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
15
•การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
•จัดทาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ระยะที่ 1 จานวน 4,000 โรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะ การเป็นพลเมืองไทยที่ดี โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ team coaching 
•พัฒนาระบบ Smart Classroom และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ (14,000 โรง) 
•พัฒนาคุณภาพทหารกองประจาการในค่ายทหาร 49,458 นาย ให้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีอาชีพหลังปลดประจาการ (รุ่นนี้จบประมาณ ม.ค. 2558 และรับรุ่นใหม่ เม.ย. 2558) 
16
•ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
•จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติ คู่มือดาเนินการ ชี้แจงทาความเข้าใจหน่วยงาน/สถานศึกษา 
•รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้เกิดความตระหนัก โดยการจัดทา poster , จัดประกวดเพลง เรียงความ หนังสั้น หนังสือ การ์ตูน ฯลฯ 
•บูรณาการในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
•จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย เชื่อมโยง บ-ว-ร 
•พัฒนาครู เพื่อให้สามารถสอนโดยบูรณาการกับสาระวิชาหลัก ระยะแรก 20,000 คน 
17
•ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
•จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝุค่านิยม โดย กศน. 928 แห่ง เปูาหมาย 64,960 คน (ภายใน พ.ย. 354 อาเภอ) สร้างหลักสูตรและคู่มือการจัดค่ายเยาวชนฯ แล้วเสร็จ 
•จัดนาร่องปลูกฝังค่านิยมหลักในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 26 แห่ง 
•จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
•ขยายการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยลงนาม MOU ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม สานักพุทธ วธ. 
•จัดอบรมลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย , ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และลูกเสือทักษะชีวิต โดย MOU กับ กกต. ป.ป.ช. ป.ป.ส. และ สสส. 
18
•นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคการศึกษา 
•ศธ. เป็นศูนย์ขับเคลื่อนและเจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์การบูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2557 - 2560) ภาคการศึกษา 
•คัดเลือกและยกย่องสถานศึกษาพอเพียง จานวน 14,582 แห่ง 
•จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา จานวน 47 แห่ง 
•จัดทาชุดตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง พอเพียงระดับประถมศึกษา ม. ต้น และ ม.ปลาย 
•สร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนา และวิทยากรแกนนา 
19
•การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
•จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและสถานศึกษาผ่านกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร.ด. ฯลฯ 
•ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
•บูรณาการในการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
•ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ให้เกิดความรักชาติ สามัคคี ปรองดอง 
20
•การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
•เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตกาลังคน รองรับความต้องการแรงงาน และแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
•ปรับสัดส่วนนักศึกษาอาชีวะ : สายสามัญ เป็น 45 : 55 โดยเร่งสร้าง ค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ อาชีวะสร้างชาติ 
•แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติเข้มงวด 
•จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre Voc. Ed.) โดยนาร่อง ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
21
•การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
•สนับสนุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาอาชีวะ ปวช. 
เพื่อให้แต่ละคนใช้ยืมเรียนและฝึกประสบการณ์จนจบ 
•จัดตั้ง “ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี” เพื่อขยายการศึกษาโดยเน้นการมี ส่วนร่วมของภาคเอกชน 
•พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการและรองรับตลาดอาเซียน 
•ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ / ให้ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก 10,281 ทุน และพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ร่วมกับ สกว. อีก 3,000 ทุน 
22
•แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูอาชีวศึกษา โดยปรับเรื่องการออกใบประกอบ วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลนทั้ง ระยะเร่งด่วน และระยะยาว 
•ลดภาระงานของครู เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน ปรับหลักเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครู โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสาคัญ 
•ปรับระบบบรรจุครู โยกย้ายครู และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ยากลาบาก ห่างไกล 
•ศึกษาและเตรียมปรับแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบ การผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่ง ดี อยากเป็นครู 
•การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
23
•จัดทาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( Roadmap ) เพื่อพัฒนา คนอย่างยั่งยืน เสนอฝุายสังคมจิตวิทยา และคณะทางานเตรียมปฏิรูป ประเทศฯ และฝุายสังคมฯ นาเสนอต่อ ค.ร.ม. เมื่อ 5 ก.ย. 2557 ประกอบด้วยข้อเสนอระยะเร่งด่วน 9 ประเด็น และระยะต่อไป 
•เตรียมการและมอบหมายหน่วยงาน ร่วมดาเนินการและสนับสนุนการ ปฏิรูปการศึกษา ควบคู่กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
•Roadmap ปฏิรูปการศึกษา 
24
•แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย 
•เตรียมการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
•จัดทาแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย โดยเน้นด้านการศึกษาและ เรียนรู้ ตามกรอบของ สศช. ซึ่งได้นาเสนอต่อสภาการศึกษาแล้ว 
•จัดระบบดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กอัจฉริยะ รวมถึงจัดสรร ทุนการศึกษา จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อค้นหาเด็กอัจฉริยะ เพื่อให้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็มตามความสามารถ เพื่อเป็น กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
25
•การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
•จัดทาแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 ใน จชต. 
•ปรับระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ส่วนหน้า ที่ จ.ยะลา และส่วนกลางตั้งที่ สป.ศธ. 
•สนับสนุนและปรับระบบทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
•ปรับระบบเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
•ขยายระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบวังไกลกังวล 
•ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดล่อแหลม ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 
26
•การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
•เตรียมเสนอ คปต. และ ครม. เพื่อของบกลางเยียวยาครูที่ เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประมาณ 173 คน 
•จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบน๊อคดาวน์ รวม 9 หลัง เพื่อใช้ ทดแทนอาคารเรียนของ 6 โรงเรียนใน จ.ปัตตานี ที่ได้รับความ เสียหายจากการถูกลอบวางเพลิง และจัดหาหนังสือเรียน โต๊ะ/เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนเป็นการเร่งด่วน โดยให้ นักเรียนอาชีวศึกษาร่วมซ่อมสร้าง 
27
•จัดทาแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (post 2015) พ.ศ. 2559-2563 
•จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาใน ศธภ. 13 แห่ง เพื่อประสานและ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็นศูนย์บริการข้อมูล จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงด้านภาษา 
•รณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาประเทศ คู่เจรจา โดยส่งเสริมฝึกทักษะการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผลิตสื่อ จัดเวทีประกวด โครงการอาสาสมัครช่วยสอน 
•การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
28
•บูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในการเรียนการสอนทุกระดับ 
•พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านภาษา ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเตรียมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศและอาเซียน 
•พัฒนา รร. มาตรฐานสากล หลักสูตร EP MEP EIS ในสถานศึกษา 
•จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
•การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
29
•มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรก 
•เร่งรัดดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรก วงเงินงบประมาณ 13,198.1 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างอาคารเรียน ห้องสุขา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟูา ประปา และจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 
•กาหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นตามแผน โปร่งใส ตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 
30
•พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ วท. สวทช. และ ICT ภายใต้วงเงินงบประมาณของกระทรวง ICT 3,700 ล้านบาท เพื่อดาเนินการในส่วนของ ศธ. ประกอบด้วย 
•ผลิต Digital Learning Content 
•พัฒนาครู 
•พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน จชต. 
• เผยแพร่ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
•Digital Economy 
31
•ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้เรียน ครูและสถานศึกษา 
•จัดทาข้อเสนอเพื่อเพิ่มจานวนผู้กู้และวงเงินกู้ กยศ. ต่อ คสช. อนุมัติ เพื่อให้ครอบคลุมผู้กู้ยืมรายใหม่ 204,000 ราย เพื่อเพิ่มโอกาสทาง การศึกษา โดยมีมาตรการติดตามการชาระหนี้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน 
•ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557-2558 
•แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
•สารวจและช่วยเหลือ ฟื้นฟูสถานศึกษาที่ถูกน้าท่วม สาธารณภัย 
•ทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
•ทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
32
•ร่างกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ 
- พ.ร.บ. วิทยาลัยชุมชน เตรียมเข้าสู่ สนช. 
- พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ (สสค.) รอเสนอ ครม. 
- พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รอเสนอ ครม. 
• พ.ร.บ ของ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนเป็น ม. ในกากับ5 ฉบับ รอเสนอ ครม. 
•ประเด็นที่อยู่ระหว่างพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารมี ประสิทธิภาพ การได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 
•แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
33 
•กฎหมายด้านการศึกษา
ขอขอบคุณ 
34

More Related Content

What's hot

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีนิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detailแนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detailxwarx
 
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรแบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรNontaporn Pilawut
 
เตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556ading
เตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556adingเตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556ading
เตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556adingWareerut Hunter
 
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3thanaetch
 
โหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครโหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครtrucks2
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชนLoadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชนนวพร คำแสนวงษ์
 
นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗
นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗
นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗นายจักราวุธ คำทวี
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559KruKaiNui
 
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
 
Loadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Loadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการLoadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Loadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนวพร คำแสนวงษ์
 
Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)นวพร คำแสนวงษ์
 
Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชนนวพร คำแสนวงษ์
 
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาNontaporn Pilawut
 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอก
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอกโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอก
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอกBannongjok Jittiboonsri
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558Bannongjok Jittiboonsri
 
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...นวพร คำแสนวงษ์
 
ครูผู้ซวย 5
ครูผู้ซวย 5ครูผู้ซวย 5
ครูผู้ซวย 5Lahu001710
 

What's hot (20)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detailแนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 1detail
 
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพรแบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองนนทพร
 
เตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556ading
เตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556adingเตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556ading
เตรียมพร้อมกับการประเมิน ห้องสมุดมีชัวิต กับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556ading
 
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
 
โหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครโหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โหลดแนวข้อสอบ ครูอาสาสมัคร กศน. สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
 
Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชนLoadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗
นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗
นำเสนอตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ๓ ๔ ก.ย. ๕๗
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
 
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
 
Loadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Loadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการLoadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Loadแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
Loadแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
 
Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Loadแนวข้อสอบ พี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
O10.แผนปฏิบัติการ ปี2563
 
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2562-2565
 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอก
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอกโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอก
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองจอก
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองจอก 2558
 
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ...
 
ครูผู้ซวย 5
ครูผู้ซวย 5ครูผู้ซวย 5
ครูผู้ซวย 5
 

Viewers also liked

บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์1
โครงงานคอมพิวเตอร์1โครงงานคอมพิวเตอร์1
โครงงานคอมพิวเตอร์1A-ae Rcna
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)DrWilaiporn Rittikoop
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
หนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครูหนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครูWatcharapon Donpakdee
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพปกรณ์กฤช ออนไลน์
 

Viewers also liked (17)

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษารวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
โครงงานคอมพิวเตอร์1
โครงงานคอมพิวเตอร์1โครงงานคอมพิวเตอร์1
โครงงานคอมพิวเตอร์1
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)
 
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
หนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครูหนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครู
 
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
 
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุงรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
 

Similar to ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

20130814 library-buu
20130814 library-buu20130814 library-buu
20130814 library-buuInvest Ment
 
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554Thanawut Rattanadon
 
ทำไมครูต้อง Utq
ทำไมครูต้อง Utqทำไมครูต้อง Utq
ทำไมครูต้อง Utqpaween
 
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่suwat Unthanon
 
วารสารออนไลน์
วารสารออนไลน์วารสารออนไลน์
วารสารออนไลน์สพป.นว.1
 
2 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 25572 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 2557somdetpittayakom school
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์คุณครูพี่อั๋น
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ PolSamapol Klongkhoi
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ PolSamapol Klongkhoi
 
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...chaiwat vichianchai
 
ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21KruBeeKa
 
แผนพัฒนาการศึกษา2
แผนพัฒนาการศึกษา2แผนพัฒนาการศึกษา2
แผนพัฒนาการศึกษา2Prachyanun Nilsook
 
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5mahaoath พระมหาโอ๊ท
 

Similar to ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล (20)

20130814 library-buu
20130814 library-buu20130814 library-buu
20130814 library-buu
 
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
 
นโยบาย 4ใหม่
 นโยบาย 4ใหม่ นโยบาย 4ใหม่
นโยบาย 4ใหม่
 
ทำไมครูต้อง Utq
ทำไมครูต้อง Utqทำไมครูต้อง Utq
ทำไมครูต้อง Utq
 
การใช้สื่อการเรียนรู้2003
การใช้สื่อการเรียนรู้2003การใช้สื่อการเรียนรู้2003
การใช้สื่อการเรียนรู้2003
 
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
อบรมครูตามเกณฑ์ใหม่
 
วารสารออนไลน์
วารสารออนไลน์วารสารออนไลน์
วารสารออนไลน์
 
2 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 25572 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 2557
 
E book world-class
E book world-classE book world-class
E book world-class
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design คณิตศาสตร์
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
 
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
 
ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21
 
แผนพัฒนาการศึกษา2
แผนพัฒนาการศึกษา2แผนพัฒนาการศึกษา2
แผนพัฒนาการศึกษา2
 
Move610724 n three
Move610724 n threeMove610724 n three
Move610724 n three
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
 
996 File
996 File996 File
996 File
 
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
 
55102 ภาษาไทย utq
55102 ภาษาไทย utq55102 ภาษาไทย utq
55102 ภาษาไทย utq
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ (20)

รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารรวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
 
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
 
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค กคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบคู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอนคู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูเอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
 

ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

 • 1. กระทรวงศึกษาธิการ ขอต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 1
 • 2. ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ •ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท •กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา •สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา •ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา •ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา 2
 • 3. กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานรัฐมนตรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (มวส.)  สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกศค.) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สานักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) หน่วยงานในกากับ/อิสระ 7 แห่ง สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) 3
 • 5. โอกาสทางการศึกษาของประชากรกลุ่มอายุ ในปีการศึกษา 2556 มีอัตราส่วนนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอายุ ดังนี้ 1. ก่อนประถมศึกษา (3 - 5 ปี) 75.96 % 2. ประถมศึกษา (6 - 11 ปี) 102.72 % 3. มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี) 97.65 % 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 75.03 % •สายสามัญ 50.47 % • สายอาชีพ 24.56 % 5. อนุปริญญาและปริญญาตรี 46.48 % 5
 • 6. ผล O-NET ชั้น ป.6 ใน 5 ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2551 42.02 43.76 51.68 - - - - - 2552 38.58 35.88 38.67 33.90 31.75 64.76 42.49 51.69 2553 31.22 34.85 41.56 47.07 20.99 54.31 41.10 52.52 2554 50.04 52.40 40.82 52.22 38.37 58.87 46.75 55.38 2555 45.68 35.77 37.48 44.22 36.99 54.88 52.27 53.85 2556 45.02 41.95 37.40 38.31 33.82 61.69 47.14 53.16 6
 • 7. ผล O-NET ชั้น ม.6 ใน 5 ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 2551 46.42 35.98 33.65 34.67 30.64 56.75 43.22 40.01 2552 46.47 28.56 29.06 36.00 23.98 45.37 37.75 32.98 2553 42.61 14.99 30.90 46.51 19.22 62.86 32.62 43.69 2554 41.88 22.73 27.90 33.39 21.80 54.61 28.54 48.72 2555 47.19 22.73 33.10 36.27 22.13 53.70 32.73 45.76 2556 49.26 20.48 30.48 33.02 25.35 62.03 29.00 49.98 7
 • 8. ผลการทดสอบ PISA ของเด็กไทยอายุ 15 ปี เทียบกับ เซี่ยงไฮ้และ OECD 8
 • 9. การจัดอันดับของ World Economics Forum 2014/2015 ตัวชี้วัด (* สอบถามความเห็น) ปี 2014/2015 (รายงาน พ.ศ.2557) อันดับของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ เปรียบเทียบกับ 148 ประเทศ เปรียบเทียบกับอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นบรูไน) 1. คุณภาพระบบการศึกษา* 87 6 2. คุณภาพการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์* 80 5 3. คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน* 81 6 4. อัตราเข้าเรียนมัธยมศึกษา 79 2 5. อัตราเข้าเรียนอุดมศึกษา 54 2 6. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน* 61 5 7. การพัฒนาและฝึกอบรมแรงงาน* 37 5 8. การใช้ประโยชน์ของการวิจัยและการฝึกอบรม* 69 5 9. คุณภาพประถมศึกษา* 90 6 10. อัตราเข้าเรียนประถมศึกษา 58 4 9
 • 10. 10
 • 11. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 จาแนกตามงบรายจ่าย งบบุคลากร 267,921.34 53% งบดาเนินงาน 33,748.48 7% งบลงทุน 32,827.05 7% งบเงินอุดหนุน 160,995.53 32% งบรายจ่ายอื่น 6,753.06 1% หน่วย:ล้านบาท
 • 12. 1. ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และไม่เรียนต่อ จัดบริการการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จัดปัจจัยพื้นฐานให้เด็กด้อยโอกาส ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน จัดหาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร 2. เรียนมาก ผลสัมฤทธิ์ต่า คุณธรรม: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ยังไม่น่าพอใจ และผลการสอบระดับนานาชาติ ยังอยู่ในอันดับที่ยังไม่สูง พัฒนาครู จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ขาดแคลนครูตามเกณฑ์ ครูสาขาเฉพาะทาง ครูอาชีวะ สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมาเรียนครู พัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครู คืนอัตราครูเกษียณครบ 100 % เพิ่มอัตราครูผู้สอน ใช้อัตราจ้าง 4. ระบบบริหารภาพรวม และสถานศึกษาขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม่ กระจายอานาจ รร. ขนาดเล็กสอนคละชั้น ควบรวม ฯลฯ 5. เหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบต่อการศึกษาใน จชต. พัฒนาระบบสอนเสริม ครู เพิ่มโอกาส ทุนการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและความร่วมมือกับหน่วยงาน สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 • 14. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคการศึกษา การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ Roadmap ปฏิรูปการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรก ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้เรียน ครูและสถานศึกษา Digital Economy กฎหมายด้านการศึกษา 14
 • 15. •การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ •พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวพระราชดาริ โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ขนาดเล็ก 15,000 โรง •ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมืองศีลธรรม โดยแยกออกจากหมวดสังคมศึกษา เพิ่มกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เพื่อเกิดความเข้าใจ ภูมิใจในชาติ ความรัก สามัคคี •ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้เหมาะสมช่วงวัย และตามความ จาเป็น เพื่อลดภาระงานของผู้เรียน และลดการกวดวิชา ให้มีเวลาทา กิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 15
 • 16. •การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ •จัดทาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ระยะที่ 1 จานวน 4,000 โรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะ การเป็นพลเมืองไทยที่ดี โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ team coaching •พัฒนาระบบ Smart Classroom และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ (14,000 โรง) •พัฒนาคุณภาพทหารกองประจาการในค่ายทหาร 49,458 นาย ให้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีอาชีพหลังปลดประจาการ (รุ่นนี้จบประมาณ ม.ค. 2558 และรับรุ่นใหม่ เม.ย. 2558) 16
 • 17. •ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ •จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติ คู่มือดาเนินการ ชี้แจงทาความเข้าใจหน่วยงาน/สถานศึกษา •รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้เกิดความตระหนัก โดยการจัดทา poster , จัดประกวดเพลง เรียงความ หนังสั้น หนังสือ การ์ตูน ฯลฯ •บูรณาการในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน •จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย เชื่อมโยง บ-ว-ร •พัฒนาครู เพื่อให้สามารถสอนโดยบูรณาการกับสาระวิชาหลัก ระยะแรก 20,000 คน 17
 • 18. •ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ •จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝุค่านิยม โดย กศน. 928 แห่ง เปูาหมาย 64,960 คน (ภายใน พ.ย. 354 อาเภอ) สร้างหลักสูตรและคู่มือการจัดค่ายเยาวชนฯ แล้วเสร็จ •จัดนาร่องปลูกฝังค่านิยมหลักในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 26 แห่ง •จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ •ขยายการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยลงนาม MOU ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม สานักพุทธ วธ. •จัดอบรมลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย , ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และลูกเสือทักษะชีวิต โดย MOU กับ กกต. ป.ป.ช. ป.ป.ส. และ สสส. 18
 • 19. •นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคการศึกษา •ศธ. เป็นศูนย์ขับเคลื่อนและเจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2557 - 2560) ภาคการศึกษา •คัดเลือกและยกย่องสถานศึกษาพอเพียง จานวน 14,582 แห่ง •จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา จานวน 47 แห่ง •จัดทาชุดตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง พอเพียงระดับประถมศึกษา ม. ต้น และ ม.ปลาย •สร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนา และวิทยากรแกนนา 19
 • 20. •การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ •จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและสถานศึกษาผ่านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร.ด. ฯลฯ •ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ •บูรณาการในการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน •ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ให้เกิดความรักชาติ สามัคคี ปรองดอง 20
 • 21. •การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ •เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตกาลังคน รองรับความต้องการแรงงาน และแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน •ปรับสัดส่วนนักศึกษาอาชีวะ : สายสามัญ เป็น 45 : 55 โดยเร่งสร้าง ค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ อาชีวะสร้างชาติ •แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติเข้มงวด •จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre Voc. Ed.) โดยนาร่อง ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 21
 • 22. •การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ •สนับสนุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาอาชีวะ ปวช. เพื่อให้แต่ละคนใช้ยืมเรียนและฝึกประสบการณ์จนจบ •จัดตั้ง “ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี” เพื่อขยายการศึกษาโดยเน้นการมี ส่วนร่วมของภาคเอกชน •พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการและรองรับตลาดอาเซียน •ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ / ให้ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก 10,281 ทุน และพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ร่วมกับ สกว. อีก 3,000 ทุน 22
 • 23. •แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูอาชีวศึกษา โดยปรับเรื่องการออกใบประกอบ วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลนทั้ง ระยะเร่งด่วน และระยะยาว •ลดภาระงานของครู เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน ปรับหลักเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครู โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสาคัญ •ปรับระบบบรรจุครู โยกย้ายครู และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ยากลาบาก ห่างไกล •ศึกษาและเตรียมปรับแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบ การผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่ง ดี อยากเป็นครู •การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 23
 • 24. •จัดทาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( Roadmap ) เพื่อพัฒนา คนอย่างยั่งยืน เสนอฝุายสังคมจิตวิทยา และคณะทางานเตรียมปฏิรูป ประเทศฯ และฝุายสังคมฯ นาเสนอต่อ ค.ร.ม. เมื่อ 5 ก.ย. 2557 ประกอบด้วยข้อเสนอระยะเร่งด่วน 9 ประเด็น และระยะต่อไป •เตรียมการและมอบหมายหน่วยงาน ร่วมดาเนินการและสนับสนุนการ ปฏิรูปการศึกษา ควบคู่กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ •Roadmap ปฏิรูปการศึกษา 24
 • 25. •แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย •เตรียมการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ •จัดทาแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย โดยเน้นด้านการศึกษาและ เรียนรู้ ตามกรอบของ สศช. ซึ่งได้นาเสนอต่อสภาการศึกษาแล้ว •จัดระบบดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กอัจฉริยะ รวมถึงจัดสรร ทุนการศึกษา จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อค้นหาเด็กอัจฉริยะ เพื่อให้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็มตามความสามารถ เพื่อเป็น กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 25
 • 26. •การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ •จัดทาแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 ใน จชต. •ปรับระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ส่วนหน้า ที่ จ.ยะลา และส่วนกลางตั้งที่ สป.ศธ. •สนับสนุนและปรับระบบทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ •ปรับระบบเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา •ขยายระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบวังไกลกังวล •ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดล่อแหลม ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 26
 • 27. •การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ •เตรียมเสนอ คปต. และ ครม. เพื่อของบกลางเยียวยาครูที่ เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประมาณ 173 คน •จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบน๊อคดาวน์ รวม 9 หลัง เพื่อใช้ ทดแทนอาคารเรียนของ 6 โรงเรียนใน จ.ปัตตานี ที่ได้รับความ เสียหายจากการถูกลอบวางเพลิง และจัดหาหนังสือเรียน โต๊ะ/เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนเป็นการเร่งด่วน โดยให้ นักเรียนอาชีวศึกษาร่วมซ่อมสร้าง 27
 • 28. •จัดทาแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (post 2015) พ.ศ. 2559-2563 •จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาใน ศธภ. 13 แห่ง เพื่อประสานและ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็นศูนย์บริการข้อมูล จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงด้านภาษา •รณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาประเทศ คู่เจรจา โดยส่งเสริมฝึกทักษะการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผลิตสื่อ จัดเวทีประกวด โครงการอาสาสมัครช่วยสอน •การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 28
 • 29. •บูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในการเรียนการสอนทุกระดับ •พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านภาษา ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเตรียมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศและอาเซียน •พัฒนา รร. มาตรฐานสากล หลักสูตร EP MEP EIS ในสถานศึกษา •จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา •การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 29
 • 30. •มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรก •เร่งรัดดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรก วงเงินงบประมาณ 13,198.1 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างอาคารเรียน ห้องสุขา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟูา ประปา และจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา •กาหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นตามแผน โปร่งใส ตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 30
 • 31. •พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ วท. สวทช. และ ICT ภายใต้วงเงินงบประมาณของกระทรวง ICT 3,700 ล้านบาท เพื่อดาเนินการในส่วนของ ศธ. ประกอบด้วย •ผลิต Digital Learning Content •พัฒนาครู •พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน จชต. • เผยแพร่ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน •Digital Economy 31
 • 32. •ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้เรียน ครูและสถานศึกษา •จัดทาข้อเสนอเพื่อเพิ่มจานวนผู้กู้และวงเงินกู้ กยศ. ต่อ คสช. อนุมัติ เพื่อให้ครอบคลุมผู้กู้ยืมรายใหม่ 204,000 ราย เพื่อเพิ่มโอกาสทาง การศึกษา โดยมีมาตรการติดตามการชาระหนี้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน •ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557-2558 •แก้ไขปัญหาหนี้สินครู •สารวจและช่วยเหลือ ฟื้นฟูสถานศึกษาที่ถูกน้าท่วม สาธารณภัย •ทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ •ทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 32
 • 33. •ร่างกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ - พ.ร.บ. วิทยาลัยชุมชน เตรียมเข้าสู่ สนช. - พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ (สสค.) รอเสนอ ครม. - พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รอเสนอ ครม. • พ.ร.บ ของ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนเป็น ม. ในกากับ5 ฉบับ รอเสนอ ครม. •ประเด็นที่อยู่ระหว่างพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารมี ประสิทธิภาพ การได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ •แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 33 •กฎหมายด้านการศึกษา