SlideShare a Scribd company logo
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
คานิยาม
การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
โดยจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งกาหนดโดยกรมบัญชีกลาง
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หลักปฏิบัติ
ซึ่งกาหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน ในอันที่จะนามาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและคาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ
และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง
และยอมรับจากบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการ
แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดด้วยการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กาหนด รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี
เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป
สายการบังคับบัญชา
1. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานโดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด
2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด
2
อานาจหน้าที่
1. กาหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษาด้านการบริหาร การดาเนินงาน การเงิน การบัญชีและ
การบริหารพัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มี
ความสาคัญต่อผลสาเร็จของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการ
ที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ
3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
ความรับผิดชอบ
ด้านการตรวจสอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการกาหนด
ภารกิจงานตรวจสอบภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการรายงาน
ผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด
3. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการประเมิน
ความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ด้านการให้คาปรึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรับผิดชอบต่อการบริการให้
คาปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ หรือตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้เสนอบริการให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล
เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
2. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูล
เอกสารหลักฐาน ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายและการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
3
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน
การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม และเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการดาเนินงานระดับกรม/กระทรวง
กลุ่มงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. ประสานการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด
1. ประสานการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงานภายนอก
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถานศึกษาเอกชน และ
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
เป็นต้นไป
เห็นชอบ โดย
ว่าที่ร้อยตรี
(สมชาย งามสุขสวัสดิ์)
รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
4

More Related Content

Similar to กฎบัตร

ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
อลงกรณ์ อารามกูล
 
แนวทางควบคุมภายใน
แนวทางควบคุมภายในแนวทางควบคุมภายใน
แนวทางควบคุมภายใน
Kruemas Kerdpocha
 
เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง
Aoh Angel
 
การประเมินผลการควบคุมภายใน1
การประเมินผลการควบคุมภายใน1การประเมินผลการควบคุมภายใน1
การประเมินผลการควบคุมภายใน1
Nan ZuZa
 
Internal Audit Planning
Internal Audit PlanningInternal Audit Planning
Internal Audit Planning
Pairat Srivilairit
 
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ) นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
ประพันธ์ เวารัมย์
 

Similar to กฎบัตร (9)

ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 
Plan 21072011181254
Plan 21072011181254Plan 21072011181254
Plan 21072011181254
 
แนวทางควบคุมภายใน
แนวทางควบคุมภายในแนวทางควบคุมภายใน
แนวทางควบคุมภายใน
 
1
11
1
 
เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง
 
การประเมินผลการควบคุมภายใน1
การประเมินผลการควบคุมภายใน1การประเมินผลการควบคุมภายใน1
การประเมินผลการควบคุมภายใน1
 
Internal Audit Planning
Internal Audit PlanningInternal Audit Planning
Internal Audit Planning
 
Ppt bsc
Ppt bscPpt bsc
Ppt bsc
 
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ) นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 

Recently uploaded

นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
LinlyBird
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 

Recently uploaded (7)

นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 

กฎบัตร

  • 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด คานิยาม การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น โดยจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง กาหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งกาหนดโดยกรมบัญชีกลาง กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หลักปฏิบัติ ซึ่งกาหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลาง กาหนด เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ในอันที่จะนามาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและคาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการ แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดด้วยการ ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กาหนด รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป สายการบังคับบัญชา 1. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงานโดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการ จังหวัดเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานศึกษาธิการ จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด
  • 2. 2 อานาจหน้าที่ 1. กาหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาเนินงาน ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษาด้านการบริหาร การดาเนินงาน การเงิน การบัญชีและ การบริหารพัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มี ความสาคัญต่อผลสาเร็จของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการ ที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ 3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม และปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ความรับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบ 1. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการกาหนด ภารกิจงานตรวจสอบภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ 2. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการรายงาน ผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 3. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการประเมิน ความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ด้านการให้คาปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรับผิดชอบต่อการบริการให้ คาปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ หรือตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้เสนอบริการให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 1. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 2. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายและการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
  • 3. 3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม และเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการดาเนินงานระดับกรม/กระทรวง กลุ่มงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 1. ประสานการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมาย ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 1. ประสานการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมาย หน่วยงานภายนอก ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถานศึกษาเอกชน และ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบและประเมินผล ประจากระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป เห็นชอบ โดย ว่าที่ร้อยตรี (สมชาย งามสุขสวัสดิ์) รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  • 4. 4