SlideShare a Scribd company logo
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ๒. นางพันธ์ประภา พูนสิน
๓. นางจงกลนี ห่วงทอง ๔. นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
สอดคล้องกับนโยบาย
(/) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(/) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ข้อที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
(/) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(/) ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
(/) ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์การเป็นทฤษฏีที่อาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ สร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่านิยม
และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ โดยเน้น ๓ ด้าน คือ เพิ่มความสามารถในการทางาน ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาองค์การ และให้ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ กระบวนการที่จะ
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการทางานดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการทางานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ต้อง
ปลูกฝังให้ทุกคนมีพื้นฐานและความพร้อมในด้านปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะว่าความสาเร็จ
ในการร่วมมือกันทางานเกิดจากการเสริมพลังความรู้ ความสามารถจากบุคลากรทุกระดับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เห็นความสาคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้มีคุณภาพ และส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปลูกฝังทักษะความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรและคณะทางาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างการทางานของบุคลากรและคณะทางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
-๒-
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา บุคลากรทางการศึกษาและคณะทางาน จานวน ๓๐ คน
ผู้บริหารการศึกษา จานวน ๒ คน
ศึกษานิเทศก์ จานวน ๑๑ คน
บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๒) จานวน ๑๖ คน
ช่างไฟฟ้า สพป.รบ.๑ จานวน ๑ คน
๓.๒ ด้านคุณภาพ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและคณะทางาน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. งบประมาณ จานวน ๓๙๖,๑๗๐ บาท
เงินงบประมาณ : เป็นเงิน ๓๙๖,๑๗๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๕. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่
กิจกรรม/
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ดาเนินการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม
๑. จัดทาโครงการ ก.ย. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ
พันธ์ประภา
จงกลนี
อรจิรา
๒. แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินงานและ
ประชุมคณะทางาน
ก.ย. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ
พันธ์ประภา
จงกลนี
อรจิรา
๓. จัดทาเอกสารประกอบ ก.ย. ๒๕๖๐ - ๗,๕๕๐ - ๗,๕๕๐ ศิริวรรณ
จงกลนี
อรจิรา
๔. ดาเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
๔.๑ ประชุมสัมมนา
บุคลากร
๔.๒ ศึกษาดูงาน
ก.ย.- ต.ค.
๒๕๖๐
๓,๐๐๐ ๓๕๕,๖๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๘๘,๖๒๐ ศิริวรรณ
พันธ์ประภา
จงกลนี
อรจิรา
๕. สรุปและรายงานผล
โครงการ
ต.ค. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ
๖. ติดตามและประเมินผล ต.ค. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ
รวม ๓,๐๐๐ ๓๖๓,๑๗๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๙๖,๑๗๐
-๓-
๖. การประเมินผล
ที่ ตัวชี้วัดความสาเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
๑. ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะทางาน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอบถาม /สัมภาษณ์ /
บันทึกการศึกษาดูงาน
แบบสอบถาม /สัมภาษณ์ /
แบบบันทึกการศึกษาดูงาน
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ข้าราชการ บุคลากรและคณะทางานมีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทาให้
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ ข้าราชการ บุคลากรและคณะทางานสามารถทางานที่มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ผู้เสนอโครงการ อนุมัติโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล) (นายประเทือง ทรัพย์เกิด)
ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

More Related Content

Similar to โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
yahapop
 
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ... Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
nawaporn khamseanwong
 
ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67Mr-Dusit Kreachai
 
ยางนาสาร-ฉบับที่-80
ยางนาสาร-ฉบับที่-80ยางนาสาร-ฉบับที่-80
ยางนาสาร-ฉบับที่-80Mr-Dusit Kreachai
 
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
Chalermpon Dondee
 
ยางนา ฉบับที่ 69
ยางนา ฉบับที่ 69ยางนา ฉบับที่ 69
ยางนา ฉบับที่ 69Mr-Dusit Kreachai
 
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Nontaporn Pilawut
 
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
National Science and Technology Development Agency (NSTDA) - Thailand
 
นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...
นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...
นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...
FURD_RSU
 
ICT MOE Master Plan 2557 - 2559
ICT MOE Master Plan 2557 - 2559ICT MOE Master Plan 2557 - 2559
ICT MOE Master Plan 2557 - 2559
Boonlert Aroonpiboon
 
นำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิต
นำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิตนำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิต
นำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิต
yahapop
 
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนพานพร้าว สพม
 
การบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กKraisee PS
 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนน
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนนคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนน
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนน
ครูทัศรินทร์ บุญพร้อม
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3Pochchara Tiamwong
 
Isการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
IsการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันIsการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
Isการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
Fang Malinee
 
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญThitiwat Paisan
 
โครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
โครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพโครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
โครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
วัชรพล เที่ยงปา
 

Similar to โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (20)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
 
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ... Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
 
ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67
 
ยางนาสาร-ฉบับที่-80
ยางนาสาร-ฉบับที่-80ยางนาสาร-ฉบับที่-80
ยางนาสาร-ฉบับที่-80
 
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
 
ยางนา ฉบับที่ 69
ยางนา ฉบับที่ 69ยางนา ฉบับที่ 69
ยางนา ฉบับที่ 69
 
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
 
นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...
นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...
นครเชียงราย: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม : การพัฒนาผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ...
 
ICT MOE Master Plan 2557 - 2559
ICT MOE Master Plan 2557 - 2559ICT MOE Master Plan 2557 - 2559
ICT MOE Master Plan 2557 - 2559
 
นำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิต
นำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิตนำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิต
นำเสนอ กองการศึกษา นครรังสิต
 
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 
V 262
V 262V 262
V 262
 
การบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารงานบุคคล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนน
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนนคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนน
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรีนน
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
 
Isการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
IsการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันIsการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
Isการสำรวจปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
 
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
 
โครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
โครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพโครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
โครงการเสื้อพูดได้ พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 • 1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ๒. นางพันธ์ประภา พูนสิน ๓. นางจงกลนี ห่วงทอง ๔. นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี ลักษณะงาน/โครงการ ใหม่ ระยะเวลาดาเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สอดคล้องกับนโยบาย (/) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (/) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ข้อที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ (/) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (/) ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ (/) ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ ๑. หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์การเป็นทฤษฏีที่อาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ สร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่านิยม และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ โดยเน้น ๓ ด้าน คือ เพิ่มความสามารถในการทางาน ให้ความสาคัญกับ การพัฒนาองค์การ และให้ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ กระบวนการที่จะ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการทางานดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการทางานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ต้อง ปลูกฝังให้ทุกคนมีพื้นฐานและความพร้อมในด้านปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะว่าความสาเร็จ ในการร่วมมือกันทางานเกิดจากการเสริมพลังความรู้ ความสามารถจากบุคลากรทุกระดับ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เห็นความสาคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้มีคุณภาพ และส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นขึ้น ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อปลูกฝังทักษะความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรและคณะทางาน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างการทางานของบุคลากรและคณะทางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
 • 2. -๒- ๓. เป้าหมาย ๓.๑ ด้านปริมาณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา บุคลากรทางการศึกษาและคณะทางาน จานวน ๓๐ คน ผู้บริหารการศึกษา จานวน ๒ คน ศึกษานิเทศก์ จานวน ๑๑ คน บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๒) จานวน ๑๖ คน ช่างไฟฟ้า สพป.รบ.๑ จานวน ๑ คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและคณะทางาน มีความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๔. งบประมาณ จานวน ๓๙๖,๑๗๐ บาท เงินงบประมาณ : เป็นเงิน ๓๙๖,๑๗๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ๕. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่ กิจกรรม/ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ดาเนินการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม ๑. จัดทาโครงการ ก.ย. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ พันธ์ประภา จงกลนี อรจิรา ๒. แต่งตั้งคณะทางาน ดาเนินงานและ ประชุมคณะทางาน ก.ย. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ พันธ์ประภา จงกลนี อรจิรา ๓. จัดทาเอกสารประกอบ ก.ย. ๒๕๖๐ - ๗,๕๕๐ - ๗,๕๕๐ ศิริวรรณ จงกลนี อรจิรา ๔. ดาเนินโครงการพัฒนา บุคลากร สานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๔.๑ ประชุมสัมมนา บุคลากร ๔.๒ ศึกษาดูงาน ก.ย.- ต.ค. ๒๕๖๐ ๓,๐๐๐ ๓๕๕,๖๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๘๘,๖๒๐ ศิริวรรณ พันธ์ประภา จงกลนี อรจิรา ๕. สรุปและรายงานผล โครงการ ต.ค. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ ๖. ติดตามและประเมินผล ต.ค. ๒๕๖๐ - - - - ศิริวรรณ รวม ๓,๐๐๐ ๓๖๓,๑๗๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๙๖,๑๗๐
 • 3. -๓- ๖. การประเมินผล ที่ ตัวชี้วัดความสาเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล ๑. ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและ คณะทางาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอบถาม /สัมภาษณ์ / บันทึกการศึกษาดูงาน แบบสอบถาม /สัมภาษณ์ / แบบบันทึกการศึกษาดูงาน ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๗.๑ ข้าราชการ บุคลากรและคณะทางานมีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทาให้ การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๒ ข้าราชการ บุคลากรและคณะทางานสามารถทางานที่มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้เสนอโครงการ อนุมัติโครงการ (นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล) (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี