SlideShare a Scribd company logo
'U):.:rnfllfltu:':fl))1Jfll)~fl'I~nfirn)-:ij~'VI1~)I"u'U~
•
L~eN )1 eJ~e:J~ij~'Vl~LoUl-r'Urn)rl~ L~e:Jfl'Uflfl~ L~e:J'U))~LL~:':LLtJi~~~1~~1) ~lJ1lLL'VIt1~~fl'tnUL'VlfllnCU "'I .
v v
vvocv d cvd!
?f.:Jfl~?f1'UflnUfltu:':fl))1Jrn)fll)fIlfl~I"IJ'U~'UiI'U..•
~11J'U):':fl1f1lflru:':fl))1Jfl1)~fl~15fl1)-:ij~'VI1~)I"u'U~ ~.:J1'U~®ct 5'U11fl1J~.fIl. ®ctbo
•
L~m -r'U?f~fl)rl~ L~e:Jfl'Uflfl~ L~e:J'U))~LL~:':LLtJi.:J~~1~~I)~lJ1l LL'VIt1~~fl~IUL'Vlflln G1~tl~(>hUfl.:Jl'Uflru:':fl))1Jrn)
• •
rn)~fl~I.ff'U~'Uil'U 1~eJijtll'V1~~-r'U?f~fl)~.:JLLtJi1'U~~ - (9)ct 1Jfl)lfl1J ®ctb(9) (hkj''U1'U'VIeJ~)I"Urn) '!'U..• .
u~.n fl1)-r'U?f~fl)rl~ L~e:Jfl~~fl~111~L?f~~~'ULL~1 LL~:':fltu:.:fl))1J fl1)~)1~fl tu?f1Ju&i
•
1~m1 ~fl tu?f1Ju&i..t11'ULL~:':fltu?f1JU&iLl~I:':~ 1'V1-r'UIJ1lLL'VIt1~"lJe:J~~?f~fl) LL~1'U)1fl f111ij~ij~'Vl~LoUl-r'Ufl1)
", 'U 6J 'U
rl~ L~e:Jm~e:J'U))~uae bbtJi.:J~~1~~I)~lJ1l u'VIt1~lJ1lbL'VIt1~~fl~IUb'Vlflln G1~tl~~Ii(fl~I'Ufltu:':fl))1Jrn)rn)~ fl~I.ff'U
•
~'UJ11'UIill'U1'U~~~'U (9)ct )leJ ~11JUqJ:S)leJ~mb'U'UVfleJ'U):':fl1f1llu'U.n;S~bb~~)leJ~:':baeJ~fl1)rl~b~e:Jfl
.fllfl fl uaerna "IJ1~'Vl)I'U ~~.Q
(9). fl1)'U):': m fIl)1eJ~e:J~ij ~'Yi~boUl-r'Ums rl~L~e:Jflfl~~.n 1~~)1 ~m1Jbe:Jfl?fl)'VIa fl il'U uae~ ..•
oUe:JbVl~~~~~l1J~ ~?f~fl )bL~.:J1'U1'U?f~fl) 'VIIfl'U)lfl nrn V'VIa.:J~'U11~?f~fl))1 eJ1~b1J'U~"lJl~flru?f1JU~'U d.J" 'U"
~l1J'U):':fl1 fIl-r'U?f~fl)rl ~ b~e:Jfl 1~~ e:J11'Ufl fl ~ ~~fl~ 11 L1J'U~"IJ1~fl tu?f1Ju~1 'Ums LoUl-r'U f1)rl ~ L~e:Jfl. ~.~:.:11Jl~W'Urn)~~I)tul'U))~ uae bbtJi.:J~.:J'VI1fl1~-r'Urn)rl~b~e:Jfl bb~:':~:':b~eJfl~e:J.:J~'Vlfi1~"l11J1~~.:J~'U
®. ~:.:'Vhfll)?fe:J'U .fllfl fl bb~:':.fllfl "IJVi?f'Ul1J?fe:J'U~Ii(fl.:Jl'U~fl'l~llfifll).fllfl ((
> V
<V 4' cv.oQ ~q cv 4' cv I
®.® ?fe:J'U?f1Jm~tu.fllfl "IJ1'Um'Vl~eJ'Vl(9)(9)fl1Jm~'U5 ®ctb(9) ~~bb~L1moc.oo 'U.
•
b1J'U~'U1'U(l~~?f~fl)boUl-r'Ufl1)rl~b~e:Jfl1Jl)leJ~I'U~1 tu ~e:J.:J'U):':"U1J'VIm~Ufl1Jfltul-rfl';.ff'U® ~1i(fl~I'U
~ •.. .~fl~lfirn).fllfl (( ~~bLtJiL1mocs.oo - O~.brI0 'U.)
~~"'::')•~. ~ ~ Q
~11~1~n1~~~~1~11"U~~
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
~
'l~"'tl1~1ii1,r1~"'~fII'l';1,j1,.,,j'1~8~
IV tlV ,,4 ~Vll.l ,j
"lJfI'jL'tJl'j'Uf)11f1~L"'€Jf1 'U"lf1~ "Yl .
1 511001 'Ul1"11
2 511002 'Ul1"11
3 511003 'Ul1"11
4 511004 'Ul1"11
5 511005 '!.Jl1
6 511006 'UlfJ
7 511007 'UlfJ
8 511008 'Ul1"11
Q.I 11.., cv.odl ~cvcv
"lJflAL'tJ1A'Uf11'~fI~L"'€Jf1'U"lf1~ "YllJ.
1 512001 'Ul1"11
'Ul1"11
'UlfJ
'Ul1
'UlfJ
'Ul1"11
'Ul1
1'Ul'U"I!
•
I
2 512002
3 512003
4 512004
5 512005
6 512006
7 512007
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
ข้อปฏิบัติ
1. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม (ห้ามสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม ถุงเท้า
รองเท้า ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเข้าไปในห้องสอบ)
๓. อนุญาตให้นาปากกา ดินสอดาชนิด 2B เข้าห้องสอบเท่านั้น (สาหรับยางลบ หน่วยสอบจัดเตรียมให้)
ห้ามนาวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของใด ๆ นอกเหนือจากนี้เข้าห้องสอบ
๔. ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B
บัตรประจาตัวสอบ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัว
13 หลัก ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ
๕. ต้องตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น
๖. ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัว
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากทาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหาย
ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ
๗. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชา
ใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ หลังจากเวลา
ลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
๘. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบ
โดยเคร่งครัด
๙. หากผู้เข้าสอบมีความคับข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้งต่อ
กรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๐. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบในทุกวิชา
1๑.ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่า
จะกระทาโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทาการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก
ข้อห้าม
1. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกากับการสอบ
2. ห้ามผู้เข้าสอบนาตารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร
เครื่องคานวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมทั้งสร้อย แหวน และนาฬิกา เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนาเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทาการทุจริตในการสอบและต้องยุติ
การสอบทันที ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือบัตร ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทาข้อสอบ
4. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
5. ห้ามนาข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
……………………………………….

More Related Content

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 

Recently uploaded

บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
LinlyBird
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 

Recently uploaded (7)

บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

  • 1. 'U):.:rnfllfltu:':fl))1Jfll)~fl'I~nfirn)-:ij~'VI1~)I"u'U~ • L~eN )1 eJ~e:J~ij~'Vl~LoUl-r'Urn)rl~ L~e:Jfl'Uflfl~ L~e:J'U))~LL~:':LLtJi~~~1~~1) ~lJ1lLL'VIt1~~fl'tnUL'VlfllnCU "'I . v v vvocv d cvd! ?f.:Jfl~?f1'UflnUfltu:':fl))1Jrn)fll)fIlfl~I"IJ'U~'UiI'U..• ~11J'U):':fl1f1lflru:':fl))1Jfl1)~fl~15fl1)-:ij~'VI1~)I"u'U~ ~.:J1'U~®ct 5'U11fl1J~.fIl. ®ctbo • L~m -r'U?f~fl)rl~ L~e:Jfl'Uflfl~ L~e:J'U))~LL~:':LLtJi.:J~~1~~I)~lJ1l LL'VIt1~~fl~IUL'Vlflln G1~tl~(>hUfl.:Jl'Uflru:':fl))1Jrn) • • rn)~fl~I.ff'U~'Uil'U 1~eJijtll'V1~~-r'U?f~fl)~.:JLLtJi1'U~~ - (9)ct 1Jfl)lfl1J ®ctb(9) (hkj''U1'U'VIeJ~)I"Urn) '!'U..• . u~.n fl1)-r'U?f~fl)rl~ L~e:Jfl~~fl~111~L?f~~~'ULL~1 LL~:':fltu:.:fl))1J fl1)~)1~fl tu?f1Ju&i • 1~m1 ~fl tu?f1Ju&i..t11'ULL~:':fltu?f1JU&iLl~I:':~ 1'V1-r'UIJ1lLL'VIt1~"lJe:J~~?f~fl) LL~1'U)1fl f111ij~ij~'Vl~LoUl-r'Ufl1) ", 'U 6J 'U rl~ L~e:Jm~e:J'U))~uae bbtJi.:J~~1~~I)~lJ1l u'VIt1~lJ1lbL'VIt1~~fl~IUb'Vlflln G1~tl~~Ii(fl~I'Ufltu:':fl))1Jrn)rn)~ fl~I.ff'U • ~'UJ11'UIill'U1'U~~~'U (9)ct )leJ ~11JUqJ:S)leJ~mb'U'UVfleJ'U):':fl1f1llu'U.n;S~bb~~)leJ~:':baeJ~fl1)rl~b~e:Jfl .fllfl fl uaerna "IJ1~'Vl)I'U ~~.Q (9). fl1)'U):': m fIl)1eJ~e:J~ij ~'Yi~boUl-r'Ums rl~L~e:Jflfl~~.n 1~~)1 ~m1Jbe:Jfl?fl)'VIa fl il'U uae~ ..• oUe:JbVl~~~~~l1J~ ~?f~fl )bL~.:J1'U1'U?f~fl) 'VIIfl'U)lfl nrn V'VIa.:J~'U11~?f~fl))1 eJ1~b1J'U~"lJl~flru?f1JU~'U d.J" 'U" ~l1J'U):':fl1 fIl-r'U?f~fl)rl ~ b~e:Jfl 1~~ e:J11'Ufl fl ~ ~~fl~ 11 L1J'U~"IJ1~fl tu?f1Ju~1 'Ums LoUl-r'U f1)rl ~ L~e:Jfl. ~.~:.:11Jl~W'Urn)~~I)tul'U))~ uae bbtJi.:J~.:J'VI1fl1~-r'Urn)rl~b~e:Jfl bb~:':~:':b~eJfl~e:J.:J~'Vlfi1~"l11J1~~.:J~'U ®. ~:.:'Vhfll)?fe:J'U .fllfl fl bb~:':.fllfl "IJVi?f'Ul1J?fe:J'U~Ii(fl.:Jl'U~fl'l~llfifll).fllfl (( > V <V 4' cv.oQ ~q cv 4' cv I ®.® ?fe:J'U?f1Jm~tu.fllfl "IJ1'Um'Vl~eJ'Vl(9)(9)fl1Jm~'U5 ®ctb(9) ~~bb~L1moc.oo 'U. • b1J'U~'U1'U(l~~?f~fl)boUl-r'Ufl1)rl~b~e:Jfl1Jl)leJ~I'U~1 tu ~e:J.:J'U):':"U1J'VIm~Ufl1Jfltul-rfl';.ff'U® ~1i(fl~I'U ~ •.. .~fl~lfirn).fllfl (( ~~bLtJiL1mocs.oo - O~.brI0 'U.) ~~"'::')•~. ~ ~ Q ~11~1~n1~~~~1~11"U~~ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  • 2. ~ 'l~"'tl1~1ii1,r1~"'~fII'l';1,j1,.,,j'1~8~ IV tlV ,,4 ~Vll.l ,j "lJfI'jL'tJl'j'Uf)11f1~L"'€Jf1 'U"lf1~ "Yl . 1 511001 'Ul1"11 2 511002 'Ul1"11 3 511003 'Ul1"11 4 511004 'Ul1"11 5 511005 '!.Jl1 6 511006 'UlfJ 7 511007 'UlfJ 8 511008 'Ul1"11 Q.I 11.., cv.odl ~cvcv "lJflAL'tJ1A'Uf11'~fI~L"'€Jf1'U"lf1~ "YllJ. 1 512001 'Ul1"11 'Ul1"11 'UlfJ 'Ul1 'UlfJ 'Ul1"11 'Ul1 1'Ul'U"I! • I 2 512002 3 512003 4 512004 5 512005 6 512006 7 512007
  • 3. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ข้อปฏิบัติ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม (ห้ามสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม ถุงเท้า รองเท้า ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเข้าไปในห้องสอบ) ๓. อนุญาตให้นาปากกา ดินสอดาชนิด 2B เข้าห้องสอบเท่านั้น (สาหรับยางลบ หน่วยสอบจัดเตรียมให้) ห้ามนาวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของใด ๆ นอกเหนือจากนี้เข้าห้องสอบ ๔. ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B บัตรประจาตัวสอบ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัว 13 หลัก ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ ๕. ต้องตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น ๖. ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากทาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ ๗. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชา ใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ หลังจากเวลา ลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจ ของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต ๘. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบ โดยเคร่งครัด ๙. หากผู้เข้าสอบมีความคับข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้งต่อ กรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ๑๐. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบในทุกวิชา 1๑.ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่า จะกระทาโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทาการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก ข้อห้าม 1. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกากับการสอบ 2. ห้ามผู้เข้าสอบนาตารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคานวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมทั้งสร้อย แหวน และนาฬิกา เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนาเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทาการทุจริตในการสอบและต้องยุติ การสอบทันที ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจาตัว ประชาชนหรือบัตร ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทาข้อสอบ 4. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 5. ห้ามนาข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด ……………………………………….