SlideShare a Scribd company logo
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชัวโมง
จากโทรศัพท์มือถือ
ทําไม HelloChinese
• ฟรี ใช้ได้ไม่จํากัด ๒๔ ชัวโมง (สําหรับ Old Course - (คําศัพท์๕๐๐ คํา ๑๒๐ จุดไวยากรณ์) ซึงผู้ผลิตกล่าวว่าเทียบได้ถึง HSK-3 )
• เลือกเมนูได้หลายภาษา เช่น ไทย อังกฤษ และอืน ๆ
• ฝึกได้เองทุกทักษะ ทั;ง ฟัง พูด อ่าน และ เขียน
• เรียนรู้ได้จากเริมต้นและพัฒนาต่อได้ง่าย (Learning Curve ไม่ชันจนเกินไป)
• เก็บข้อมูลการเรียนรู้ของตนเองได้และ ย้อนกลับมาทบทวนได้ฟรี
• มีการบ้านให้ทบทวนทุกวัน ฟรี
• มีภาพและเสียงจากคนจีนจริงแทรกเป็นระยะ ทําให้ผู้เรียนได้ทดลองฟังสําเนียงต่าง ๆ
• ปรับความเร็วช้าของเสียงพูดได้
• มีรูปแบบการเรียนรู้และฝึกหัดทีหลากหลาย เช่น บทความสั;น คลิปสั;น เกม เป็นต้น
• มีผู้ใช้จํานวนมากและคะแนนรีวิวดี ตราบถึงปัจจุบัน ๒๕๖๖
(Android ดาวน์โหลดแล้วกว่า ๕ ล้านครั;ง คะแนน ๔.๘ ดาว)
(iOS ดาวน์โหลดแล้วกว่า ๕ ล้านครั;ง คะแนน ๔.๙ ดาว)
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
ดาวน์โหลด HelloChinese
• Android
bit.ly/3PAPhc1
• iOS
apple.co/3CjkoGh
การติดตั%งและการใช้งานเบื%องต้น
HelloChinese
(Android)
การติดตั%ง ทําผ่าน Google Play Store
ใช้คีย์เวิร์ด “HelloChinese”
การเข้าใช้งาน สามารถใช้บัญชี Google
ตรวจสอบการตั%งค่า ก่อนเข้าสู่เนื%อหา (ต่อ)
เลือกตั;งค่าให้แสดงทั;ง pinyin (ตัวอักษรลาตินแสดงคําอ่าน) และ/หรือ ตัวอักษรจีน
ตรวจสอบการตั%งค่า ก่อนเข้าสู่เนื%อหา
สามารถเปลียนภาษาของเมนูได้ (มีการเปลียนคําแปลในเนื;อหาเป็นภาษาทีตั;งด้วย)
ศึกษาและทดลอง Pinyin เบื%องต้น
ใน HelloChinese
Pinyin … การอ่านออกเสียงตัวอักษรจีน
Pinyin ... การอ่านออกเสียงตัวอักษรจีน (ต่อ)
Pinyin … สระ และ การออกเสียงในแอพฯ
Pinyin … พยัญชนะ และ การออกเสียงในแอพฯ
เรียนรู้การอ่านออกเสียงตาม Pinyin โดย HelloChinese
เรียนรู้การอ่านออกเสียงตาม Pinyin โดย HelloChinese (ต่อ)
กดรูปลําโพง ฟังเสียงการอ่าน
กดเพือเริมพูด
ไอคอนจะเปลียนเป็นเส้น
เมือพูดเสร็จ
กดตรงเส้นซํ;าเพือหยุดอัด
ถ้าถูกต้อง จะแสดงเครืองหมายถูก
ถ้าผิดลองใหม่ได้
คลิกทีรูปหูฟัง เพือฟังเสียงตัวเอง
ทีฝึกพูดได้
เข้าสู่การฝึก ๔ ทักษะใน HelloChinese
เนื%อหาเรียงลําดับ ข้ามไปจุดล่วงหน้าไม่ได้
• ข้ามกลุ่มเนื;อหาไปกลุ่มล่วงหน้า
ไม่ได้
• ถ้าไอคอนเป็นสี คือ ฝึกได้
• ถ้าไอคอนเป็นสีเทา คือ ยังฝึก
ไม่ได้ต้องผ่านกลุ่มเนื;อหาก่อน
หน้าก่อน
• ข้ามบทเรียนไปบทล่วงหน้าไม่ได้
• บทเรียนทีเป็นสีเทา (มีรูปกุญแจ
ล็อก) คือ ยังฝึกไม่ได้ต้องผ่าน
บทเรียนก่อนหน้าก่อน
• ถ้าเคยผ่านเนื;อหามาแล้ว
สามารถย้อนกลับไปทบทวนได้
อย่างอิสระ
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก
(เรียนรู้คําศัพท์)
ถ้าตอบผิด หน้าต่างนี;จะเป็นสีแดง
และมีการแสดงคําเฉลย
คลิกทีไอคอน
จะได้ยินการอ่านออกเสียง
ถ้าตอบถูก
หน้าต่างนี;จะเป็นสีเขียว
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก
(ฟังศัพท์หรือประโยคจากเจ้าของภาษา) เลือกคําตอบ
คลิปชาวจีนพูด
ถ้าตอบถูก เป็นสีเขียว
ถ้าตอบผิด เป็นสีแดง
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก
(การแปลข้อความ)
กดฟังเสียงได้
กรณีมีคําศัพท์ใหม่
คําจะเป็นสีส้มหรือแดง
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก
(การเขียน (ใช้นิ%วลาก)) ... รอบแรก
แสดงจํานวนขีดทั;งหมด และ แสดงลําดับการเขียน
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก
(การเขียน (ใช้นิ%วลาก)) ... รอบต่อไป
ถ้าเป็นรูปตาเปิด จะมีเส้นแนวสีเทา
ถ้าเป็นรูปตาปิด จะไม่มีเส้นแนว
(ต้องเขียนเองตั;งแต่ต้นจนเสร็จ (ภาพนี;คือเขียนเสร็จแล้ว))
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก (การพูด)
แตะจอเมือจะเริมพูด
แตะจอบริเวณเส้นนี;อีกครั;ง
เมือพูดเสร็จ
อักษรสีแดงคือพูดผิด
อักษรสีเขียวคือพูดถูก
ถ้ากล่องเป็นสีเขียว
คือพูดถูกมากกว่าผิด
ไปต่อได้
แต่ถ้ากล่องเป็นสี
แดงคือพูดผิด
มากกว่าถูก
ต้องพูดใหม่
โปรดตรวจสอบคุณภาพไมโครโฟน
และอยู่ในทีเงียบ ก่อนฝึกพูด
ตัวอย่างเนื%อหาการฝึก (จับคู่คําศัพท์)
ศัพท์ทีจับคู่ถูกต้อง จะแสดงเป็นกรอบแถบสีเขียว
เมือจบบท จะมีการแสดงคะแนน
บทเรียนทีเป็นสีเทา (มีรูปกุญแจล็อก) คือ ยังฝึกไม่ได้
ต้องผ่านบทเรียนก่อนหน้าก่อน
(ถ้าเคยผ่านเนื;อหามาแล้ว สามารถย้อนกลับไป
ทบทวนได้อย่างอิสระ)
การฝึกสนทนาสรุปเมือจบกลุ่มเนื%อหา
ฝึกสนทนาเมือจบกลุ่มเนื%อหา
เพิมเติม : การปรับความเร็วเสียงพูด
การปรับความเร็วเสียงพูด
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชัวโมง
จากโทรศัพท์มือถือ

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf