SlideShare a Scribd company logo
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่ ๕ ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง
ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ สืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๒. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มีอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองดี สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ให้สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดาเนินการสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยการส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา สถานศึกษาในสังกัด น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ เพื่อ
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดารงชิวิตอย่างมีคุณภาพเกิดความยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน ๔ ด้าน
๔. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
(1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
(๒) ร้อยละ ๕0 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา พัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
(๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาล ๑๐ นาสู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ
(๒) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
๒
๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
๒. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบใน
การนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติ
๑๐๐ %
๕๐ %
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ นาสู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีคุณภาพ
๒. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
๑๐๐ %
๕๐ %
๖. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
พัฒนาคู่มือการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคู่มือฯ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือฯ
จัดพิมพ์คู่มือฯ
ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และ
จัดสรรคู่มือให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กรกฎาคม – กันยายน
๒๕๖๐
๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
๘. พื้นที่เป้าหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
๙. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
๓
๑๐. งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
ที่ กิจกรรม
หมวดรายจ่าย
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ จัดทาเอกสารคู่มือการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
๔ ด้าน เล่มละ ๖๐ บาท จานวน ๕๐๐ เล่ม
- ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐
๒ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นละ ๕ บาท
จานวน ๕,๐๐๐ แผ่น
- ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐
รวมเงิน - ๕๕,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐
๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการดาเนินงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษา
๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ 081 - 856 3017
นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๒๙๗๒๕๓๔
นางจงกลนี ห่วงทอง ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ ๐๘๗ - ๐๗๓๘๓๘๑
ผู้เสนอโครงการ
(นางพันธ์ประภา พูนสิน)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเทือง ทรัพย์เกิด)
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

More Related Content

What's hot

บทเสภาสามัคคีเสวก
บทเสภาสามัคคีเสวกบทเสภาสามัคคีเสวก
บทเสภาสามัคคีเสวก
daypcc123
 
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
Nongkran Jarurnphong
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
O'Orh ChatmaNee
 
ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน)
ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน) ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน)
ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน)
i_cavalry
 
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
Iam Champooh
 
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBLการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
Emmy Nichanan
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
krupornpana55
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
Apirak Potpipit
 
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วมเรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
พัน พัน
 
ประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัยประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัย
Yanee Chaiwongsa
 
โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย
ssuserd40879
 
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
Chainarong Maharak
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
amixdouble
 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
Suwannaphum Charoensiri
 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
พัน พัน
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ศุภกรณ์ วัฒนศรี
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สมศรี หอมเนียม
 
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
Teacher Sophonnawit
 

What's hot (20)

แบบสำรวจวิธีการเรียนรู้(วิทย์)
แบบสำรวจวิธีการเรียนรู้(วิทย์)แบบสำรวจวิธีการเรียนรู้(วิทย์)
แบบสำรวจวิธีการเรียนรู้(วิทย์)
 
บทเสภาสามัคคีเสวก
บทเสภาสามัคคีเสวกบทเสภาสามัคคีเสวก
บทเสภาสามัคคีเสวก
 
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
 
ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน)
ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน) ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน)
ตย.ปกงานวิจัย (การรายงาน)
 
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
 
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBLการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
 
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วมเรื่องปัญหาน้ำท่วม
เรื่องปัญหาน้ำท่วม
 
ประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัยประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัย
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย
 
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
 

Similar to โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10

Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
teewara56
 
Original edu 1
Original edu 1Original edu 1
Original edu 1
pui003
 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔
weskaew yodmongkol
 
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...
โรงเรียนบ้านเสาเล้าฯ สผศ
 
R บทที่ 1
R บทที่  1R บทที่  1
R บทที่ 1
khuwawa
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
korakate
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
wanitchaya001
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
poppai041507094142
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
gam030
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
Piyapong Chaichana
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
teerayut123
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
Theerayut Ponman
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
wanichaya kingchaikerd
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
benty2443
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
nattapong147
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
nattawad147
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
wanneemayss
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
fernfielook
 

Similar to โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 (20)

Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
 
Original edu 1
Original edu 1Original edu 1
Original edu 1
 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ๕๔
 
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในคุณธร...
 
R บทที่ 1
R บทที่  1R บทที่  1
R บทที่ 1
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
7 170819173524
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
โครงการ56
โครงการ56โครงการ56
โครงการ56
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 

Recently uploaded

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
LinlyBird
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 

Recently uploaded (7)

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10

  • 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ ๕ ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ชื่อโครงการ สืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ๒. หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มีอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองดี สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ให้สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดาเนินการสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายด้าน การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยการส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานทางการ ศึกษา สถานศึกษาในสังกัด น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ เพื่อ สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดารงชิวิตอย่างมีคุณภาพเกิดความยั่งยืน ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติ ๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน ๔ ด้าน ๔. เป้าหมายของโครงการ เชิงปริมาณ (1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน หลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน (๒) ร้อยละ ๕0 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา พัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการนา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติ เชิงคุณภาพ (๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน หลวงรัชกาล ๑๐ นาสู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ (๒) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนาพระบรมราโชบายด้าน การศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
  • 2. ๒ ๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ ๑. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ๒. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบใน การนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติ ๑๐๐ % ๕๐ % เชิงคุณภาพ ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ นาสู่การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ได้อย่างมีคุณภาพ ๒. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนาพระบรม ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ๑๐๐ % ๕๐ % ๖. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. พัฒนาคู่มือการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ประชุมวางแผนการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคู่มือฯ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือฯ จัดพิมพ์คู่มือฯ ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และ จัดสรรคู่มือให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ ๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๘. พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๙. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี) กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
  • 3. ๓ ๑๐. งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท ที่ กิจกรรม หมวดรายจ่าย รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ๑ จัดทาเอกสารคู่มือการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน เล่มละ ๖๐ บาท จานวน ๕๐๐ เล่ม - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๒ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นละ ๕ บาท จานวน ๕,๐๐๐ แผ่น - ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ รวมเงิน - ๕๕,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐ ๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการดาเนินงาน แนวทางการบริหารความเสี่ยง การนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ 081 - 856 3017 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๒๙๗๒๕๓๔ นางจงกลนี ห่วงทอง ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ ๐๘๗ - ๐๗๓๘๓๘๑ ผู้เสนอโครงการ (นางพันธ์ประภา พูนสิน) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้อนุมัติโครงการ (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี