SlideShare a Scribd company logo
กรอบคุณธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรอบคุณธรรมนี้ กำหนดตำมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เพื่อเป็นหลักในกำรประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน
ซึ่งจะช่วยยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อง และยอมรับจำกบุคคลทั่วไป
ดังนั้นผู้ตรวจสอบภำยในพึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะ
นำมำซึ่งกำรให้ควำมเชื่อมั่นและคำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ
หลักปฏิบัติ
1. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม
ความเป็นอิสระ
หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ตรงต่อศึกษำธิกำรจังหวัด และยืนยันถึงควำมเป็นอิสระในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในปีละหนึ่งครั้ง
รวมทั้งปฏิบัติงำนโดยปรำศจำกกำรแทรกแซงใดๆ ในเรื่องกำรกำหนดขอบเขต กำรปฏิบัติงำน และ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียง หรือมีอคติไปทำงหนึ่งทำงใด และให้
หลีกเลี่ยงในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งหมำยถึงสถำนกำรณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว
อำจจะมีส่วนทำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แม้ว่ำผลลัพธ์ที่เกิดจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จะไม่
ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือควำมไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน แต่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่น
ในกำรปฏิบัติตำมหลักวิชำชีพ
ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
1. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่ตรวจสอบงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน และงำนที่
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
2. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
ตำมควำมเหมำะสม โดยลักษณะของกำรเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
2
2. การปฏิบัติตน
2.1 ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยใน จะสร้ำงให้เกิด
ควำมไว้วำงใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป
โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
และมีควำมรับผิดชอบ
(2) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับและเปิดเผยข้อมูล
ตำมวิชำชีพที่กำหนด
(3) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย
หรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระทำที่อำจนำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือ
สร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร
(4) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องให้ควำมเคำรพและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของทำงรำชกำร
2.2 ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูลประเมินผลและรำยงำนด้วยควำมไม่ลำเอียงผู้ตรวจสอบภำยใน
ต้องทำหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุกๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลอื่น เข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่จะ
นำไปสู่ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่ผู้ตรวจสอบภำยใน
ต้องตัดสินใจเลือกระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงวิชำชีพกับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งต้องไม่กระทำกำรใดๆ
ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม
(2) ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใดๆที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรม
ในกำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ
(3) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญทั้งหมด
ที่ตรวจพบซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยข้อมูลเพียงบำงส่วน อันอำจจะ
ทำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง หรือเป็นกำรปิดบังกำรกระทำผิดกฎหมำย
2.3 กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำ
และสิทธิของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
โดยไม่รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพ
และเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำงๆ
ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
(2) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่นำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้
แสวงหำผลประโยชน์ และจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร
3
2.4 ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะนำควำมรู้ ทักษะ
และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะ และประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
(2) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำร
(3) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผล
และคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
กรอบคุณธรรมฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
เห็นชอบ โดย
ว่ำที่ร้อยตรี
(สมชำย งำมสุขสวัสดิ์)
รองศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี รักษำกำรในตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี

More Related Content

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 

กรอบคุณธรรม

  • 1. กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรอบคุณธรรมนี้ กำหนดตำมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ภำครัฐที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เพื่อเป็นหลักในกำรประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะช่วยยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อง และยอมรับจำกบุคคลทั่วไป ดังนั้นผู้ตรวจสอบภำยในพึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะ นำมำซึ่งกำรให้ควำมเชื่อมั่นและคำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ หลักปฏิบัติ 1. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภำยในต้อง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระ หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ตรงต่อศึกษำธิกำรจังหวัด และยืนยันถึงควำมเป็นอิสระในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งปฏิบัติงำนโดยปรำศจำกกำรแทรกแซงใดๆ ในเรื่องกำรกำหนดขอบเขต กำรปฏิบัติงำน และ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียง หรือมีอคติไปทำงหนึ่งทำงใด และให้ หลีกเลี่ยงในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งหมำยถึงสถำนกำรณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว อำจจะมีส่วนทำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แม้ว่ำผลลัพธ์ที่เกิดจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จะไม่ ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือควำมไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน แต่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่น ในกำรปฏิบัติตำมหลักวิชำชีพ ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 1. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่ตรวจสอบงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน และงำนที่ ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 2. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ อย่ำงเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ ตำมควำมเหมำะสม โดยลักษณะของกำรเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
  • 2. 2 2. การปฏิบัติตน 2.1 ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยใน จะสร้ำงให้เกิด ควำมไว้วำงใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ (1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีควำมรับผิดชอบ (2) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับและเปิดเผยข้อมูล ตำมวิชำชีพที่กำหนด (3) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย หรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระทำที่อำจนำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือ สร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร (4) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องให้ควำมเคำรพและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของทำงรำชกำร 2.2 ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรม เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูลประเมินผลและรำยงำนด้วยควำมไม่ลำเอียงผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องทำหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุกๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิด ของบุคคลอื่น เข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ (1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่จะ นำไปสู่ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องตัดสินใจเลือกระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงวิชำชีพกับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม (2) ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใดๆที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรม ในกำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ (3) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญทั้งหมด ที่ตรวจพบซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยข้อมูลเพียงบำงส่วน อันอำจจะ ทำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง หรือเป็นกำรปิดบังกำรกระทำผิดกฎหมำย 2.3 กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำ และสิทธิของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว โดยไม่รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพ และเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ (1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน (2) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่นำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้ แสวงหำผลประโยชน์ และจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร
  • 3. 3 2.4 ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะนำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ (1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น (2) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ของส่วนรำชกำร (3) ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผล และคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรอบคุณธรรมฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป เห็นชอบ โดย ว่ำที่ร้อยตรี (สมชำย งำมสุขสวัสดิ์) รองศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี รักษำกำรในตำแหน่ง ศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี