SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
บทที่ 1 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อ 
การศึกษา
คววาามหมมาาย 
เทคโนโลยี หมายถึง การนำาแนวคิด หลักการ เทคนิค 
วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มา 
ประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนนั้ๆ 
ให้ดีขึ้น และมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพอื่แก้ปัญหาใน 
การปฏบิัติงาน เช่น การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม 
ธุรกิจ และความมั่นคงของประเทศ ต่างก็นำาเทคโนโลยีมาใช้ 
เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่ 
อันจะเอื้ออำานวยในด้านต่างๆ สอื่การศึกษา คือ เครื่องมือ 
แนวคิด วิธีการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ 
ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 
ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ ประเมนิผล 
และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ 
ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา เพื่อเกิด
ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก 
จนถึงปี ค.ศ.1700 
ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก 
จนถึงปี ค.ศ.1700 
กก่อ่อนนปปีี คค..ศศ..11880000 
คค..ศศ..11990000--ปปัจัจจจุบุบันัน 
- เทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่ม 
โซฟิสต์ 
- เทคโนโลยีการศึกษาของโสเค 
รติส (ค.ศ.399-470) 
- เทคโนโลยีการศึกษาของอเบ 
ลาร์ด 
- เทคโนโลยีทางการศึกษาของ 
คอมินิอุส 
-เทคโนโลยีการศึกษาของแลน 
ตาสเตอร์ 
- เทคโนโลยีการศึกษาของเปส 
ตาลอสซี 
- เทคโนโลยีทางการศึกษาของฟ 
รอเบล 
- เทคโนโลยีการศึกษาของแฮร์ 
บาร์ท 
-เทคโนโลยีการศึกษาของธอร์น 
ไดค์ 
- เทคโนโลยีการศึกษาของดิวอี้ 
- เทคโนโลยีการศึกษามอนเตส 
ซอรี 
-เทคโนโลยีการศึกษาของเลวิน 
- ทฤษฎีการศึกษาของสกินเนอร์
นับแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมา สื่อการศึกษาบางประเภท ได้ 
ถูกนำามาใช้กับงานการศึกษามากขึ้น ผลจากการค้นคว้า 
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์บวกกับแนวความคิด 
ของนักการศึกษา ก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทาง 
เครื่องมือทางการศึกษาขึ้น เช่น ทางด้านการใช้โทรทศัน์ 
เพื่อการศึกษามวลชน การใช้โทรศัพทใ์นลักษณะวงจรปิด 
เพื่อเรียนเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีวีดิโอเทป ซึ่งกลุ่มผู้ 
เรียนเป้าหมายแคบลง ๆ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ มาพ่วง 
กับความคิดและการพัฒนาการสอนในลักษณะใหม่
ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
ช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ที่ทำางาน 
ด้านการศึกษากำาหนด 
สร้างสรรค์และระบุขอบข่ายงาน 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาว่า 
ต้องรู้อะไรบา้ง โดยจะมี 
มาตรฐานสำาหรับครูว่าจะต้องมี 
ทักษะ ความรู้ และใช้ 
เทคโนโลยีอย่างไร เพื่อสอดรับ 
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โลก
การพัฒนา 
จำาแนกองค์ประกอบ 
ขอบข่ายของเทคโนโลยี 
คือ 
กระบวนการเปลี่ยน 
การออกแบบ 
- เทคโนโลยีสิ่ง 
พิมพ์ 
- เทคโนโลยีด้าน 
โสตทัศน์ 
- เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยี 
บูรณาการ 
ทางกกาาการรอศศึอึกกษแบาษา 
บ 
คือ 
กาการรปใช้ ระการกำาหนจัพัดดฒสกาภานา 
เมิคืร 
อ นใช้ 
ผล 
พ 
การเรียนรู้ 
การออกแบบระบบ 
การสอน 
การออกแบบสาร 
- กลยุทธ์การสอน 
คุณลักษณะของผู้ 
เรียน 
กระบทรัพยากาวนรกาปรระและเมิน 
แหล่ง 
เรียน 
(Evaluation) 
กรเพื่อการ 
การสอน 
- การใช้สื่อ 
- การเผยแพร่ 
นวัตกรรม 
- การนำาไปใช้ 
สำาหรับตนเอง 
และในสถานศึกษา 
- นโยบายและกฎ 
ระเบียบ 
การออกแบบ (Design) 
คือ การหาข้อมูลเพื่อ 
กำาหนความเหมาะสม 
ของกาเรียนการสอน 
- การวิเคราะห์ปัญหา 
- การวัดตามเกณฑ์ 
กา(รDevelopment) 
Management) 
ใช้ (Utilization) 
การจัดการ คือ การ 
ควบคุมกระบวนการ 
ทั้งหมดทางเทคโนโลยี 
การศึกษา 
- การปจัดระกาเมิรนโคระรหงว่ากาง 
ร 
ก- ระกาบรวจันดการ 
ทรัพยากร 
- การจัปดระกาเมิรนระแบบบอขงนค์ 
ส่ง 
-รกาวม 
รจัดการสารสนเทศ
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
และความสัมพันธ์ 
ความแตกต่าง 
• Educational 
Technology 
• Instructional 
Technology 
Education แปลว่า การ 
ศึกษา 
Education แปลว่า การ 
ศึกษา 
Instruction แปลว่า การสอน 
/ วิธีสอน 
Instruction แปลว่า การสอน 
/ วิธีสอน 
เน้นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนในเชิงปฏิบัติจริง 
เน้นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนในเชิงปฏิบัติจริง 
เป็นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน ในเชิงทฤษฏี เน้น 
ด้านการเรียนการสอน 
เป็นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน ในเชิงทฤษฏี เน้น 
ด้านการเรียนการสอน 
ความเหมือน 
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการศึกษา 
และพัฒนาด้านการเรียนการสอน ตามยุคสมยั 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุค 
การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุค 
ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
ครูผู้สอน สามารถนำาเทคโนโลยีมาใชเ้พอื่ 
ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเรียน 
การสอน ในการสง่งานได้ เพอื่ความตรงต่อ 
เวลา และสร้างความรับผิดชอบให้แกเ่ด็กสมัย 
ใหม่โดยอาจจะใช้เป็นการส่งงานผ่าน E-mail 
หรือแม้แต่การนำาเสนอผลงานผ่าน 
โปรแกรม Microsoft ต่าง
ความ 
สัมพันธ์ 
• Educational 
Technology 
ขยายแนวคิดเกี่ย ขยายแนวคิดเกี่ยววกกับับเเททคคโโนนโโลลยยีกีกาารรศศึกึกษษาา 
• Instructional 
Technology 
กาการรเรีเรียยนนรู้รู้พพฤฤติติกกรรรรมมนินิยยม 
ม 
((Behaviorism) 
Behaviorism) 
พุพุททธิธิปัปัญญญาญานินิยยม ม ((Cognitivism) 
Cognitivism) 
และและคคออนนสสตตรัรัคคติติวิวิสสต์ 
ต์ 
((Constructivism) 
Constructivism)
เสนอ 
อ.ดร.อนุชา 
โสมาบุตร 
จัดทำา 
โดย 
สวัสดีครับ/ 
นางสาวศศคิธร่ะ แซ่จิว 
นางสาวณัฐฐาพร บา 
อุ้ย 563050087-4 
ค่ะ 
563050139-1 
นายเสฏฐวุฒิ เรืองบุญ 
563050152-9

More Related Content

What's hot

ภาวินี โยวะศรี Mindmap2
ภาวินี โยวะศรี Mindmap2ภาวินี โยวะศรี Mindmap2
ภาวินี โยวะศรี Mindmap2Ann Pawinee
 
Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้napatporn
 
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1boomakung
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 
chapter1 Educational innovation
chapter1 Educational innovationchapter1 Educational innovation
chapter1 Educational innovationChangnoi Etc
 
เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่
เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่
เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่snxnuux
 
สรุปนวัตกรรมบท1
สรุปนวัตกรรมบท1สรุปนวัตกรรมบท1
สรุปนวัตกรรมบท1O-mu Aomaam
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาFern's Supakyada
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาMarkker Promma
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawanเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawanjeerawan_l
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาjeerawan_l
 
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนDrsek Sai
 
ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาNisachol Poljorhor
 
Chapter 1 กลุ่มโจโจ้ซัง
Chapter 1 กลุ่มโจโจ้ซังChapter 1 กลุ่มโจโจ้ซัง
Chapter 1 กลุ่มโจโจ้ซังTannoi Tesprasit
 

What's hot (17)

ภาวินี โยวะศรี Mindmap2
ภาวินี โยวะศรี Mindmap2ภาวินี โยวะศรี Mindmap2
ภาวินี โยวะศรี Mindmap2
 
Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
Assignment 4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
 
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
chapter1 Educational innovation
chapter1 Educational innovationchapter1 Educational innovation
chapter1 Educational innovation
 
Chapter1
Chapter1Chapter1
Chapter1
 
เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่
เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่
เทคโนโลนีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่
 
สรุปนวัตกรรมบท1
สรุปนวัตกรรมบท1สรุปนวัตกรรมบท1
สรุปนวัตกรรมบท1
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawanเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
 
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
 
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
 
Chapter 1
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1
 
ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
 
Chapter 1 กลุ่มโจโจ้ซัง
Chapter 1 กลุ่มโจโจ้ซังChapter 1 กลุ่มโจโจ้ซัง
Chapter 1 กลุ่มโจโจ้ซัง
 

Similar to นวัตกรรม

Sattakamol mind mapping
Sattakamol mind mappingSattakamol mind mapping
Sattakamol mind mappingSattakamon
 
Sattakamon mind mapping
Sattakamon mind mappingSattakamon mind mapping
Sattakamon mind mappingSattakamon
 
ภาวินี โยวะศรี Mindmap
ภาวินี โยวะศรี Mindmapภาวินี โยวะศรี Mindmap
ภาวินี โยวะศรี MindmapAnn Pawinee
 
เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)
เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)
เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)siri123001
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาJune Nitipan
 
นวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศWisut Lakhamsai
 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้Aon Onuma
 
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯมาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯWittawas Kaewpradis
 
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยีหลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยีcomed
 
หลักสูตรสาระการงานอาชีพ
หลักสูตรสาระการงานอาชีพหลักสูตรสาระการงานอาชีพ
หลักสูตรสาระการงานอาชีพdechathon
 
ทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าว
ทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าวทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าว
ทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าวSamorn Tara
 

Similar to นวัตกรรม (20)

Sattakamol mind mapping
Sattakamol mind mappingSattakamol mind mapping
Sattakamol mind mapping
 
Sattakamon mind mapping
Sattakamon mind mappingSattakamon mind mapping
Sattakamon mind mapping
 
ภาวินี โยวะศรี Mindmap
ภาวินี โยวะศรี Mindmapภาวินี โยวะศรี Mindmap
ภาวินี โยวะศรี Mindmap
 
เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)
เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)
เทคโนโลย นว ตกรรม และส__อการศ_กษา (1)
 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสาร
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสารเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสาร
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสาร
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
 
Introduction technologies sec 4
Introduction technologies sec 4Introduction technologies sec 4
Introduction technologies sec 4
 
เทคโนโลย นว ตกรรมและส__อการศ_กษา
เทคโนโลย นว ตกรรมและส__อการศ_กษาเทคโนโลย นว ตกรรมและส__อการศ_กษา
เทคโนโลย นว ตกรรมและส__อการศ_กษา
 
นวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศ
 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯมาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยีหลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
 
หลักสูตรสาระการงานอาชีพ
หลักสูตรสาระการงานอาชีพหลักสูตรสาระการงานอาชีพ
หลักสูตรสาระการงานอาชีพ
 
ทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าว
ทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าวทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าว
ทดสอบชื่อไฟล์เป็นภาษาต่างด้าว
 
test
testtest
test
 
Chapter15630505256
Chapter15630505256Chapter15630505256
Chapter15630505256
 
ใหม่
ใหม่ใหม่
ใหม่
 

More from Setthawut Ruangbun

นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9Setthawut Ruangbun
 
นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8Setthawut Ruangbun
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7Setthawut Ruangbun
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7Setthawut Ruangbun
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7Setthawut Ruangbun
 
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยสื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยSetthawut Ruangbun
 
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยSetthawut Ruangbun
 
วิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมวิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 

More from Setthawut Ruangbun (14)

นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9
 
นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
Minion and conic section
Minion and conic sectionMinion and conic section
Minion and conic section
 
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยสื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
 
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย
 
เศษส่วน
เศษส่วนเศษส่วน
เศษส่วน
 
งานบทที่ 3
งานบทที่ 3งานบทที่ 3
งานบทที่ 3
 
การนำเสนอ
การนำเสนอการนำเสนอ
การนำเสนอ
 
งานบทที่ 2
งานบทที่ 2งานบทที่ 2
งานบทที่ 2
 
วิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมวิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 

นวัตกรรม

  • 2. คววาามหมมาาย เทคโนโลยี หมายถึง การนำาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนนั้ๆ ให้ดีขึ้น และมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพอื่แก้ปัญหาใน การปฏบิัติงาน เช่น การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม ธุรกิจ และความมั่นคงของประเทศ ต่างก็นำาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่ อันจะเอื้ออำานวยในด้านต่างๆ สอื่การศึกษา คือ เครื่องมือ แนวคิด วิธีการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ ประเมนิผล และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา เพื่อเกิด
  • 3. ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงปี ค.ศ.1700 ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงปี ค.ศ.1700 กก่อ่อนนปปีี คค..ศศ..11880000 คค..ศศ..11990000--ปปัจัจจจุบุบันัน - เทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่ม โซฟิสต์ - เทคโนโลยีการศึกษาของโสเค รติส (ค.ศ.399-470) - เทคโนโลยีการศึกษาของอเบ ลาร์ด - เทคโนโลยีทางการศึกษาของ คอมินิอุส -เทคโนโลยีการศึกษาของแลน ตาสเตอร์ - เทคโนโลยีการศึกษาของเปส ตาลอสซี - เทคโนโลยีทางการศึกษาของฟ รอเบล - เทคโนโลยีการศึกษาของแฮร์ บาร์ท -เทคโนโลยีการศึกษาของธอร์น ไดค์ - เทคโนโลยีการศึกษาของดิวอี้ - เทคโนโลยีการศึกษามอนเตส ซอรี -เทคโนโลยีการศึกษาของเลวิน - ทฤษฎีการศึกษาของสกินเนอร์
  • 4. นับแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมา สื่อการศึกษาบางประเภท ได้ ถูกนำามาใช้กับงานการศึกษามากขึ้น ผลจากการค้นคว้า ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์บวกกับแนวความคิด ของนักการศึกษา ก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทาง เครื่องมือทางการศึกษาขึ้น เช่น ทางด้านการใช้โทรทศัน์ เพื่อการศึกษามวลชน การใช้โทรศัพทใ์นลักษณะวงจรปิด เพื่อเรียนเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีวีดิโอเทป ซึ่งกลุ่มผู้ เรียนเป้าหมายแคบลง ๆ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ มาพ่วง กับความคิดและการพัฒนาการสอนในลักษณะใหม่
  • 5. ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา ช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ที่ทำางาน ด้านการศึกษากำาหนด สร้างสรรค์และระบุขอบข่ายงาน ด้านเทคโนโลยีการศึกษาว่า ต้องรู้อะไรบา้ง โดยจะมี มาตรฐานสำาหรับครูว่าจะต้องมี ทักษะ ความรู้ และใช้ เทคโนโลยีอย่างไร เพื่อสอดรับ กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โลก
  • 6. การพัฒนา จำาแนกองค์ประกอบ ขอบข่ายของเทคโนโลยี คือ กระบวนการเปลี่ยน การออกแบบ - เทคโนโลยีสิ่ง พิมพ์ - เทคโนโลยีด้าน โสตทัศน์ - เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี บูรณาการ ทางกกาาการรอศศึอึกกษแบาษา บ คือ กาการรปใช้ ระการกำาหนจัพัดดฒสกาภานา เมิคืร อ นใช้ ผล พ การเรียนรู้ การออกแบบระบบ การสอน การออกแบบสาร - กลยุทธ์การสอน คุณลักษณะของผู้ เรียน กระบทรัพยากาวนรกาปรระและเมิน แหล่ง เรียน (Evaluation) กรเพื่อการ การสอน - การใช้สื่อ - การเผยแพร่ นวัตกรรม - การนำาไปใช้ สำาหรับตนเอง และในสถานศึกษา - นโยบายและกฎ ระเบียบ การออกแบบ (Design) คือ การหาข้อมูลเพื่อ กำาหนความเหมาะสม ของกาเรียนการสอน - การวิเคราะห์ปัญหา - การวัดตามเกณฑ์ กา(รDevelopment) Management) ใช้ (Utilization) การจัดการ คือ การ ควบคุมกระบวนการ ทั้งหมดทางเทคโนโลยี การศึกษา - การปจัดระกาเมิรนโคระรหงว่ากาง ร ก- ระกาบรวจันดการ ทรัพยากร - การจัปดระกาเมิรนระแบบบอขงนค์ ส่ง -รกาวม รจัดการสารสนเทศ
  • 7. เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ ความแตกต่าง • Educational Technology • Instructional Technology Education แปลว่า การ ศึกษา Education แปลว่า การ ศึกษา Instruction แปลว่า การสอน / วิธีสอน Instruction แปลว่า การสอน / วิธีสอน เน้นกระบวนการจัดการเรียน การสอนในเชิงปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการจัดการเรียน การสอนในเชิงปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการจัดการเรียน การสอน ในเชิงทฤษฏี เน้น ด้านการเรียนการสอน เป็นกระบวนการจัดการเรียน การสอน ในเชิงทฤษฏี เน้น ด้านการเรียนการสอน ความเหมือน ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการศึกษา และพัฒนาด้านการเรียนการสอน ตามยุคสมยั เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
  • 8. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการ ศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุค การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการ ศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุค ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอน สามารถนำาเทคโนโลยีมาใชเ้พอื่ ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเรียน การสอน ในการสง่งานได้ เพอื่ความตรงต่อ เวลา และสร้างความรับผิดชอบให้แกเ่ด็กสมัย ใหม่โดยอาจจะใช้เป็นการส่งงานผ่าน E-mail หรือแม้แต่การนำาเสนอผลงานผ่าน โปรแกรม Microsoft ต่าง
  • 9. ความ สัมพันธ์ • Educational Technology ขยายแนวคิดเกี่ย ขยายแนวคิดเกี่ยววกกับับเเททคคโโนนโโลลยยีกีกาารรศศึกึกษษาา • Instructional Technology กาการรเรีเรียยนนรู้รู้พพฤฤติติกกรรรรมมนินิยยม ม ((Behaviorism) Behaviorism) พุพุททธิธิปัปัญญญาญานินิยยม ม ((Cognitivism) Cognitivism) และและคคออนนสสตตรัรัคคติติวิวิสสต์ ต์ ((Constructivism) Constructivism)
  • 10. เสนอ อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร จัดทำา โดย สวัสดีครับ/ นางสาวศศคิธร่ะ แซ่จิว นางสาวณัฐฐาพร บา อุ้ย 563050087-4 ค่ะ 563050139-1 นายเสฏฐวุฒิ เรืองบุญ 563050152-9