เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา

959 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา

 1. 1. เทคโนโลยีนวัตกรรม และสื่อการศึกษา
 2. 2. 1. สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับความหมาย ของเทคโนโลยี และสื่อการศึกษา พร้อมทั้ง เปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยี ทางการศึกษาในช่วงยุคต่างๆ
 3. 3. เทคโนโลยี หมายถึง การนาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจน ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ใน ระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนันๆ ้ ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ
 4. 4. สื่อการศึกษา คือ ตัวกลางหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา
 5. 5. พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ความเป็นมาและพัฒนาการของการออกแบบการสอน (Instructional Design Roots) ความเป็นมาและพัฒนาการของสือการเรียนการสอน ่ (Instructional Media Roots) คอมพิวเตอร์เพือการสอน ่ (Instructional Computing Roots)
 6. 6. ความเป็นมาและพัฒนาการของการออกแบบการสอน (Instructional Design Roots) สงครามโลกครังที่ 2 ได้รับความนิยมเนื่องจากการ ้ ฝึกอบรมบุคลากรในกองทัพ 1950 –1960 สาขาวิชาออกแบบการสอน(Instructional design) มีนักวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ และ ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมเป็นพื้นฐานในการออกแบบเป็นทีมาของวิธีระบบ ่ (Systematic approach) ในลักษณะการออกแบบเชิงเส้น เน้นลาดับขั้น ในการเรียนรู้
 7. 7. ต่อมาทฤษฎีในกลุมพุทธิปัญญานิยมได้รบความนิยม ่ ั โดยเฉพาะทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (InformationProcessing) ที่เน้นการออกแบบทีเ่ ชือมโยงถึง ่ กระบวนการให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลทีได้รบเข้าไปเก็บไว้ใน ่ ั หน่วยความจา(Memory) และเรียกกลับมาใช้ได้โดยไม่ลม ื
 8. 8. ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media Roots) ศตวรรษที่ 20 สื่อการสอน (Instructional media) ปรากฏชัดเจน ระหว่างช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 จากผลของ การใช้สื่อต่าง ๆ ที่เพิ่มมาก สาขาวิชานี้ได้เติบโตมากขึ้น ดังนั้น ผู้เชียวชาญด้านสือกลายเป็นผู้ที่มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นใน ่ ่ ชุมชนโรงเรียน สื่อที่มรปแบบใหม่ๆ ีู
 9. 9. ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 สื่อกลายเป็นสิงที่ถูกมองว่าไม่สามารถเป็นส่วนที่ ่ แยกตัวออกมาได้ แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ทางเทคโนโลยีการศึกษา ศาสตร์ทางด้านสื่อได้เติบโต พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์เชือมโยงกับการออกแบบการ ่ สอนและการสือสาร ่
 10. 10. คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน (Instructional Computing Roots) 1980 ผู้เชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดตั้งสาขาทางการศึกษาใหม่ ่ โดยนาแนวคิดการบูรณาการลงในหลักสูตร รวมถึงการใช้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบริบทของเนื้อหาวิชา
 11. 11. 2. จาแนกองค์ประกอบขอบข่าย ของเทคโนโลยีทางการศึกษาว่ามี ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาในยุค ปัจจุบัน อย่างไร
 12. 12. การออกแบบ (Design) เป็นขอบข่ายทีแสดงให้เห็นถึงกรอบ เชื่อมโยงระหว่างหลักการ ่ และทฤษฎีพนฐานต่างๆ ไปพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีและ ื้ สื่อการศึกษา ในการออกแบบงานทางเทคโนโลยีการศึกษามี 4 ด้าน คือการออกแบบระบบการสอน การออกแบบสาร กลยุทธ์การสอน และ คุณลักษณะของผูเ้ รียน สิ่งสาคัญในการออกแบบทีตองคานึงถึง ่้ พื้นฐานของผูเ้ รียน เช่น เพศ อายุ
 13. 13. การพัฒนา (Development) การสร้างผลิตภัณฑ์โดยนาพื้นฐานที่ได้ออกมาพัฒนาเป็นสื่อ เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ เป็นแนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียน ลักษณะของสื่อคือ มีตัวอักษร ภาพนิ่งและมีความคงที่ เทคโนโลยีดานโสตทัศน์ ้ เป็นแนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียน ลักษณะของสื่อคือ การนาเสนอสารทั้งเสียงและภาพ
 14. 14. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียน ลักษณะของสื่อ คือ เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์เป็น ฐานในการเรียนการสอน เทคโนโลยีบรณาการ ู เป็นแนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียน ลักษณะของสื่อคือ ใช้คุณลักษณะของสื่อหลายชนิดภายใต้การ ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
 15. 15. การใช้ (Utilization) เป็นขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนาสื่อที่พัฒนาแล้วไป ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องคานึงถึงความง่ายในการใช้งาน การจัดการ (Management) เป็นขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ ที่จะ มีการจัดระเบียบและแนะนาหรือการจัดการทรัพยากรทางการ เรียนรู้
 16. 16. การประเมิน (Evaluation) ขอบข่ายด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการ ประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation)ในการประเมินนั้นจะมุ่งเน้น การประเมินทั้งกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ตลอดทั้งคุณภาพ ของสื่อที่ออกแบบขึ้นมา
 17. 17. 3. Educational Technology และ Instructional Technology มี ความเหมือนความแตกต่างหรือสัมพันธ์ กันอย่างไร
 18. 18. เทคโนโลยีการศึกษา Educational Technology เทคโนโลยีการสอน Instructional Technology 1. เป็นกระบวนการจัดการการศึกษาในระบบใหญ่ 1.เป็นส่วนประกอบย่อย ๆ ส่วนหนึ่งของ (การบริหาร การบริการ และการเรียนการสอน) เทคโนโลยีการศึกษา (การเรียนการสอน) 2. เป็นตัวกาหนดบทบาทหน้าที่ และแก้ปัญหาของ 2.เป็นตัวกาหนด บทบาทหน้าที่ และแก้ปัญหา พัฒนาการด้านการศึกษา ของพัฒนาการด้านการสอน 3. อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของฝ่ายบริหารใน องค์กร 3.อยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติการคือผู้สอนแต่ละคน 4.เป็นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ โดยอยู่ในความดูแลรับผิดรับชอบของฝ่ายผู้บริหาร และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา 4.เป็นการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดเนื้อหาโดยมี กระบวนการการเรียนรูร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ้
 19. 19. 4. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหา เกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
 20. 20. ปัญหาด้านเวลา เทคโนโลยีการศึกษาทาให้การเรียนการสอน มีความหมาย มากขึ้น ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น ทาให้ ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียนมากขึ้น ปัญหาด้านความแตกต่างของผูเ้ รียน สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ เรียนได้ตามความสามารถของผู้เรียน การเรียนการสอนจะเป็นการ ตอบสนองความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลได้ดี
 21. 21. ปัญหาด้านขั้นตอน เทคโนโลยีการศึกษาทาให้การจัดการศึกษา ตั้งบนรากฐานของ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้การจัดการศึกษาเป็นระบบและเป็น ขั้นตอน ปัญหาข้อจากัดในการเรียน เทคโนโลยีการศึกษาช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น การนา เทคโนโลยีด้านสื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทาให้การศึกษามีพลัง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และได้พบกับสภาพความจริง ในชีวิตมากที่สุด และเปิดโอกาสทางการศึกษาทั้งๆ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 22. 22. สมาชิก นางสาวนาถนที อวิรุทธไพบูลย์ นางสาวสุภคญาดา บุษบงก์ ั นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์ 553050154-4 553050156-0 553050227-3 สาขาการสอนภาษาญีปน ชั้นปีที่ 2 ่ ุ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×