SlideShare a Scribd company logo
ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….

1

ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที
คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก
มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.3/1 สารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สารวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ และสรุปความหมาย
ของระบบนิเวศ
1. ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบใด
5. ข้อใดเป็นปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ
ก. สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อม
ก. ผู้ผลิต
ค. ผู้บริโภค
ข. สิ่งมีชีวิต, สิ่งแวดล้อม
ข. ผู้ย่อยสลาย
ง. น้าและความชื้น
ค. สิ่งไม่มีชีวิต, สิ่งแวดล้อม
6. ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้าน มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น
ง. สิ่งมีชีวิต, สิ่งไม่มีชีวิต
มดดา คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมาย
2. ระบบนิเวศหมายถึงข้อใด
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้ง
ก. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ทางตรงและทางอ้อม เราเรียกสิ่งมีชีวิตดังกล่าวที่
ข. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
มีความสัมพันธ์กันว่าดังกล่าวว่าอะไร
ค. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ก. ระบบนิเวศ
ค. สายใยอาหาร
ง. ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งไม่มีชีวิต
ข. ห่วงโซ่อาหาร
ง. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศได้แก่ปัจจัยใดบ้าง
7. ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
ก. ปัจจัยทางชีวภาพ, ปัจจัยทางเคมี
ก. แหนแดง สน กิ้งกือ ค. เฟิน มด แร้ง
ข. ปัจจัยทางชีวภาพ, ปัจจัยทางกายภาพ
ข. เห็ด ปลวก เทาน้า ง. มอส ไรแดง ตะไคร่น้า
ค. ปัจจัยทางกายภาพ, ปัจจัยทางเคมี
8. ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดคือข้อใด
ง. ปัจจัยทางเคมี, ปัจจัยอื่นๆ
ก. ขอนไม้
ค. ทะเล
4. ข้อใดไม่จัดเป็นระบบนิเวศ
ข. ทุ่งหญ้า
ง. โลกของสิ่งมีชีวิต
ก. บ่อน้าที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม
9. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารให้
ข. สนามกีฬาในโรงพลศึกษา
เป็นอินทรียสาร
ค. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน
ก. พืชสีเขียว
ค. สัตว์กินพืช
ง. สนามหญ้าและสระน้าหน้าโรงเรียน
ข. สัตว์กินเนื้อ ง. ผู้ย่อยสลาย
2

10. สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่อง
พลาสติกจะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับ
ประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด
ก. ได้รับน้าจากปลาหางนกยูง
ข. ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค. ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง
ง. ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง
11. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระ
น้าพบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัว
ทาก ตะไคร่น้า คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบ
นิเวศนี้คือสิ่งใด
ก. ตะไคร่น้า
ค. ตะไคร่น้า , เห็ดรา
ข. ตะไคร่น้า, จามจุรี ง. สระน้า, ขอนไม้
12. บริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่คืออะไร
ก. ภูเขา ค. ป่าไม้
ข. ทุ่งนา ง. แหล่งที่อยู่

13. ข้อใดที่ ไม่ได้ กล่าวถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ก. ปลา ปู หอย กุ้ง ในลาธารที่มีน้าจืด
ข. มด หอยทาก เห็ดรา บนขอนไม้ลอยน้า
ค. มด ปลวก หนู ค้างคาว ที่อาศัยในนาข้าว
ง. ปลากราย 200 ตัวในบ่อเลี้ยงปลาริมทางเดิน
14. อะไรที่ ไม่ใช่ แหล่งที่อยู่
ก. ลาไส้ใหญ่ของคนเป็นที่อยู่ของแบคทีเรีย
ข. ต้นไม้เป็นที่อยู่ของนกและแมลงชนิดต่างๆ
ค. ลาไส้ปลวกมีโปรโตซัวที่ย่อยเซลลูโลสได้
ง. บ้านปลูกใหม่ยังไม่มีคนและสัตว์ใดไปอาศัยอยู่
15. ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบ
ผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบ
นกกระจอกเป็นอาหาร ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. นก
ค. แมว
ข. ผีเสื้อ
ง. ผักกาด

ให้นักเรียนเลือกข้อความในตาราง A B C ไปเติมในข้อ 16-17 ให้สัมพันธ์กัน
A
B
1.รังมดบนต้นไม้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ กลุ่ม และ
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดารงชีวิตอยู่
2.ป่าโคกตะโก
2. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันในสถานที่ใดที่
หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ฝูงวัว 10 ตัวกลางทุ่งข้าง ฤดู 3. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด ที่อาศัยอยู่ใน
แล้ง
บริเวณหนึ่ง
A
B
C
A B
C
16. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
17. ระบบนิเวศ

C
1. Population
2. Ecosystem
3.
Community

กาหนด A B และ C ตอบข้อ 18-19
A
Biotic
Abiotic
18. องค์ประกอบไม่มีชีวิต
19. องค์ประกอบมีชีวิต

B
อนินทรียสาร
ผู้บริโภค
ข้อที่

C
ผีเสื้อ นก หนูนา
คาร์โบไฮเดรต และฮิวมัส
A
B
C
ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….

3

ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่วยย่อยที่ 2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที
คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก
มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.3/2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
1. ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด 5. จากข้อ 4. คางคกควรจะกินอะไรเป็นอาหาร
นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบนกกระจอกเป็น
ก. เห็ดรา
ค. ปลวก
อาหาร ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่
ข. ตะไคร่น้า
ง. ตัวทาก
อาหารได้ถูกต้อง
6. ข้อใดเขียนห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
ก. ผักกาด → ผีเสื้อ → แมว → นก
หมู หยวกกล้วย
ข. ผักกาด → ผีเสื้อ → นก → แมว
ก. ดวงอาทิตย์ → ต้นข้าว
ค. ผีเสื้อ → ผักกาด → แมว → นก
วัวคน
ง. แมว → นก → ผีเสื้อ → ผักกาด
ข คน หมู  หยวกกล้วย
2. จากข้อ 1 ผูผลิตคือสิงมีชวตชนิดใด
้
่ ีิ
ก.นก ข. แมว ค. ผีเสื้อ ง. ผักกาด
ค. แมลง → ค้างคาว → งู → นกอินทรีย์
3. จากข้อ 2 ผู้บริโภคสัตว์ คือสิ่งมีชีวิตใด
ง. ต้นข้าวโพด → แมลงปอ → ปลวก → คางคก
ก. ผีเสื้อและแมว
ค. นกและแมว
7. ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
ข. ผีเสื้อและนก
ง. นก แมว ผีเสื้อ
ก. แหนแดง สน กิ้งกือ ค. เฟิน มด แร้ง
4. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระน้า
ข. เห็ด ปลวก เทาน้า
ง. มอส ไรแดง ตะไคร่น้า
พบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือปลวก ตัวทาก ตะไคร่น้า
คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด
ก. ตะไคร่น้า
ค. ตะไคร่น้า, เห็ดรา
ข. ตะไคร่น้า, จามจุรี
ง. สระน้า, ขอนไม้
4

กาหนด A B และ C ใช้ตอบข้อ 8-10
A
ผู้บริโภคตติยภูมิ
ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์
ผู้บริโภคปฐมภูมิ

B
เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร
เป็นพวกที่กินทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์
Scavenger

A B C
8.
Herbivore

C
นก
กระต่าย วัว ควาย
กิ้งกือ เหยี่ยว

A B C
9. ในบางครั้งอาจทาหน้าที่
เสมือนผู้ย่อยสลาย

A B C
10. เป็นทั้งผู้บริโภค
และถูกบริโภค
ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….

5

ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที
คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก
มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.3/1 สารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
ม.3/2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่เหมือนกัน
4. การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตในลักษณะใด
1. กบบนใบบัว 2. แบคทีเรียในลาไส้ใหญ่
ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่
3. เห็บบนตัวสุนัข 4. นกเขาบนต้นมะม่วง
ข. เสียประโยชน์ทั้งคู่
ก. 1 และ 2 ข. 1 และ 3
ค. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
ค. 1 และ 4 ง. 1
, 2 และ 3
ง. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสีย
2. ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวเปรียบได้กับ
ประโยชน์
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด
5. ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวเปรียบได้กับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด
1. เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม
ก .เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม
2. พยาธิตัวตืดในลาไส้ของคน
ข. พยาธิตัวตืดในลาไส้ของคน
3. หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า
ค. หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า
4. ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล
ง. ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล
5. แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว
6. แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว
ก. เฉพาะ 4 ข. เฉพาะ 3
ก. เฉพาะ 4
ค. เฉพาะ 3
ค. 1 , 2 และ 3 ง. 2
, 3 และ 4
ข. 1, 2 และ 3
ง. 2, 3 และ 4
7. สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติกจะ
3. เสือไล่ตะปบกวางกินเป็นอาหาร ข้อใดถูก
ก. ผู้ล่าเหยื่อคือกวาง ข. เสือเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อ มีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหาง
ค. เสือเป็นเหยื่อกวางเป็นผู้ล่า ง. เสือเป็นผู้ล่ากวาง นกยูงในด้านใด
ก. ได้รับน้าจากปลาหางนกยูง
เป็นเหยื่อ
ข. ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค. ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง
ง. ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง
6

กาหนด A B และ C ตอบข้อ 8-10
A
ผู้บริโภคตติยภูมิ
ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์
ผู้บริโภคปฐมภูมิ

B
เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร
เป็นพวกที่กินทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์
Scavenger

A B C
8.
Herbivore

9. ในบางครั้งอาจทาหน้าที่
เสมือนผู้ย่อยสลาย

B
-/+
-/+/+
+/0

นก
กระต่าย วัว ควาย
กิ้งกือ เหยี่ยว

A B C

กาหนดให้ A B และ C ใช้ตอบข้อ 11-14
A
A1. ภาวะอิงอาศัย
A2. ภาวะพึ่งพา
A3. ภาวะปรสิต
A4. ภาวะแก่งแย่ง

C

A B C
10. เป็นทั้งผู้บริโภค
และถูกบริโภค

ข้อที่
A B C
ตัวอย่าง : คนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง A4 B2 A3
C
11. ไวรัสกับคน
Parasite
12. เพรียงหินสองตัวบนโขดหิน
Mutualism
13. กล้วยไม้บนต้นไม้
Competition
Commensalism 14. Trichonomy ในลาไส้ปลวก
15. โปรโตซัวในปมรากพืชตระกูลถั่ว
ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….

7

ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที
คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก
มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.3/3 อธิบายวัฏจักรน้า วัฏจักรคาร์บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ และการ 5. กระบวนการในสิ่งมีชีวิต ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักร
ขับถ่าย ทั้ง 3 กระบวนการทาให้เกิดการหมุนเวียนสารใด คาร์บอนและน้า
คืนสู่ระบบนิเวศ
ก. การขับถ่าย
ค.การหายใจ
ก. น้า
ค. คาร์บอน
ข. การลาเลียงสาร
ง.การย่อยอาหาร
ข. ไนโตรเจน
ง. ออกซิเจน
6. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการในวัฏจักรน้า
2. ศึกษาแผนภาพต่อไปนี้ A และ B หมายถึงข้อใด
ก. การย่อยสลาย
ค. การคายน้า
กระบวนการหายใจของพืช
ข. การควบแน่น
ง. การระเหย
A + O2
CO2 + B
7. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการในวัฏจักรคาร์บอน
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. การสังเคราะห์แสง ค. การเผาไหม้
ก. น้าและพลังงาน ค.กลูโคสและน้า
ข. การย่อยสลาย
ง. การระเหยกลายเป็นไอ
ข. น้าและออกซิเจน ง.กลูโคสและพลังงาน
8. ถ่านหินและน้ามันเกิดขึ้นในวัฏจักรข้อใด
3. คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศส่วนใหญ่ได้มาจาก
ก. วัฏจักรฟอสฟอรัส ค. วัฏจักรน้า
ข. วัฏจักรไนโตรเจน
ง. วัฏจักรคาร์บอน
ข้อใด
9. จากเหตุการณ์ในข้อใดจะพบว่ามีฝนกรดมากที่สุด
ก. การตัดไม้ทาลายป่า
ก. ฝนตกบริเวณทะเลมหาสมุทร
ข. การเพิ่มปริมาณของสัตว์
ข. ฝนตกในชนบท
ค. การเผาผลาญเชื้อเพลิง
ค. ฝนตกในป่าเขา
ง. การหายใจของพืชและสัตว์
ง. ฝนตกบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
4. การทาลายป่าไม้ส่งผลกระทบกับวัฏจักรสารใดน้อย
10. โยงเส้นจับคู่ A กับ B
ที่สุด
A
B
การสังเคราะห์แสงของพืช
วัฏจักรแคลเซียม
ก. ออซิเจน
ค. แคลเซียม
ฝนกรด
วัฏจักรคาร์บอน
ข. น้า
ง. คาร์บอน
องค์ปรกอบของสารพันธุกรรม
ส่วนประกอบของกระดูกและ
ฟัน

วัฏจักรกามะถัน
วัฎจักรฟอสอฟรัส
ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….

8

ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่วยย่อยที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที
คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก
มาตรฐาน ว 1.2 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.3/4 สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
ม.3/5 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
ม.3/6 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ส
 ารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
 2. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
1. จากระบบนิเวศที่กลุ่มนักเรียนสารวจ จานวนชนิดของพืชที่รวบรวมได้จากการสารวจของกลุ่มมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
2. นักเรียนจะแบ่งพืชที่สารวจได้ออกเป็นกลุ่มย่อยได้อย่างไร ให้นักเรียนระบุเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มพืช
เหล่านั้น
3. พืชที่สารวจได้มีการใช้ประโยชน์อย่างไร
4. ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศของห้องเรียนนักเรียนที่สารวจแบ่งเป็นกี่ระดับอะไรบ้าง
1) ความหลากหลายของระบบนิเวศ(ecosystem diversity) ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละแห่ง
ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศฯลฯ
2) ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต (species diversity) ที่มีอยู่ในระบบนิเวศต่าง ๆ
พืช มี จานวน ... ชนิด เช่น สัตว์ มีจานวน ...ชนิด เช่น
3) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ซึ่งเป็นความหลากหลายของหน่วยพันธุกรรมที่มีอยู่ใน
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น
5. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร
6. เหตุใดแต่ละพื้นที่บนโลกจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างกัน
7. นักเรียนจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ได้อย่างไร
ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….

9

ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่วยย่อยที่ 6 ประชากร
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที
คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก
มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง
ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.3/4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
่
4. ความหนาแน่นของประชากร (population density)
1. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันใน
หมายถึงข้อใด
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อะไร
ก. ประชากร
ก. อัตราส่วนระหว่างจานวนของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่
ข. อัตราของประชากร
ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งกับเนื้อที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่
ค. การวัดขนาดของประชากร
ข. อัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่กับ
ง. ความหนาแน่นของประชากร
2. ปลาช่อนจานวน 225 ตัว อาศัยในบ่อขนาด 4 เมตร จานวนของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่ง
×5
เมตร × 6 เมตร ซึ่งมีน้าสูงประมาณ  อ จงหาความ ค. อัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่ กับ
ของบ่
จานวนประชากรทั้งหมด
หนาแน่นของประชากรปลาช่อน
ก. 1.88 ตัวต่อตารางเมตร
ค. 1.88 ตัวต่อลูกบาศก์ ง. อัตราส่วนระหว่างจานวนผู้อพยพเข้ากับผู้อพยพออก
เมตร
5. พบมดดาอยู่ 52 ตัวบนขอนไม้หลังโรงฝึกงาน ในตอน
ข. 0.53 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ง. 0.53 ตัวต่อตารางเมตร พักเที่ยงวันที่ 21 พ.ย. 56 ข้อความนี้บอกถึงอะไร
3. ประชากรมดแดง 200 ตัว ในสนามหญ้าที่มีพื้นที่ 4
ก. ความหนาแน่นของมดดา
ค. ประชากรมดดา
ตารางเมตร จงหาความหนาแน่นประชากรมดแดง
ข. อัตราส่วนของมดดาทั้งหมด ง. กลุ่มตัวอย่างมดดา
ก. 50 ตัวต่อตารางเมตร
ค. 50 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร
ข. 0.02 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ง. 0.02 ตัวต่อตารางเมตร
10

6. ปัจจัยใดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรมาก
ที่สุด
ก. สถานการณ์ทางการเมือง
ค. มีโรคภัยไข้
เจ็บ
ข. ความยากจน
ง. การเกิดภัยธรรมชาติอย่าง
หนัก
7. ถ้าประชากรไทยเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอาหารและ
สภาพแวดล้อมคงที่ จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด
ก. การแก่งแย่ง
ข. ภาวะขาดแคลนอาหาร
ค. ระบบนิเวศเสียสมดุล
ง. ปริมาณแก๊ส CO2 เพิ่มขึ้น O2 ลดลง

8. ปัจจัยที่กาหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรคือข้อใด
ก. อาหารและที่อยู่อาศัย
ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า
ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน
ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้า อพยพ
ออก

ให้นักเรียนเลือกข้อความในตาราง A B C ไปเติมเครื่องหมาย  ในข้อ 9 ให้สัมพันธ์กัน
A
B
C
1.รังมดบนต้นไม้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ กลุ่ม 1. Population
และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นดารงชีวิตอยู่
2.ป่าโคกตะโก
2. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันใน
2. Ecosystem
สถานที่ใดที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ฝูงวัว 10 ตัวกลางทุ่งข้าง ฤดู
3. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด ที่ 3. Community
แล้ง
อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง
9. ประชากร

A
1
2
3

B
1
2
3

C
1
2
3

ให้นาอักษร A-G ไปใส่ หลังข้อ 10-16
A อัตราการเกิด
B อัตราการตาย
E ประชากร
F ความหนาแน่นของประชากร

ให้นาอักษร A-G มาใส่ หลังข้อ 10-16
10. population
11. population density
12. population size
13. birth rate
14. death rate
15. immigration
16. emigration

C การอพยพเข้า
G ขนาดของประชากร

................
................
................
................
................
................
................

D การอพยพออก

More Related Content

What's hot

7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
เอเดียน คุณาสิทธิ์
 
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)สำเร็จ นางสีคุณ
 
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์krupornpana55
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
somdetpittayakom school
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
 
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบwebsite22556
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
Napadon Yingyongsakul
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่nik2529
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
Prachoom Rangkasikorn
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
Sukanya Nak-on
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)สำเร็จ นางสีคุณ
 
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันบทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันJariya Jaiyot
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
sripayom
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีwebsite22556
 
05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง
Phanuwat Somvongs
 

What's hot (20)

7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
 
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
 
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
 
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
 
แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1
 
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันบทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
 
05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง
 

Viewers also liked

เอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสร
เอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสรเอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสร
เอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสร
Wichai Likitponrak
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1Onlyu Pandpat
 
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Wichai Likitponrak
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnflimgold
 
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Tanchanok Pps
 

Viewers also liked (6)

เอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสร
เอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสรเอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสร
เอกสารประกอบการสอนเข้มอัปสร
 
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศแบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
 
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
 
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
 

Similar to แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ

เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ ม
เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ มเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ ม
เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ มkrupornpana55
 
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศแบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
Wichai Likitponrak
 
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
เล่มที่ 2 โครงสร้างของรากเล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
kanyamadcharoen
 
โครงสร้างของราก
 โครงสร้างของราก โครงสร้างของราก
โครงสร้างของราก
kanyamadcharoen
 
ชุดการเรียน
ชุดการเรียนชุดการเรียน
ชุดการเรียน
Kay Pakham
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้citylong117
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง10846
 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สมพร นายน้อย
 
แบบทดสอบเทคโนยีน
แบบทดสอบเทคโนยีนแบบทดสอบเทคโนยีน
แบบทดสอบเทคโนยีน
Wichai Likitponrak
 
แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 1แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 1kruking2
 
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยีข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยีmina612
 
O-Net'53 วิทยาศาสตร์
O-Net'53 วิทยาศาสตร์O-Net'53 วิทยาศาสตร์
O-Net'53 วิทยาศาสตร์
Chutikarn Sothanapaisan
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
flimgold
 
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์Stamp Jirapinya
 

Similar to แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ (20)

เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ ม
เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ มเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ ม
เตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค 2 วิทย์ ม
 
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศแบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
 
Pre onet วิทย์ม.3 ปีการศึกษา 2554
Pre onet วิทย์ม.3 ปีการศึกษา 2554Pre onet วิทย์ม.3 ปีการศึกษา 2554
Pre onet วิทย์ม.3 ปีการศึกษา 2554
 
Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554
Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554
Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554
 
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
เล่มที่ 2 โครงสร้างของรากเล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
 
โครงสร้างของราก
 โครงสร้างของราก โครงสร้างของราก
โครงสร้างของราก
 
ชุดการเรียน
ชุดการเรียนชุดการเรียน
ชุดการเรียน
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Pat2/53
Pat2/53Pat2/53
Pat2/53
 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบเทคโนยีน
แบบทดสอบเทคโนยีนแบบทดสอบเทคโนยีน
แบบทดสอบเทคโนยีน
 
แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 1แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 1
 
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยีข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
 
O-Net'53 วิทยาศาสตร์
O-Net'53 วิทยาศาสตร์O-Net'53 วิทยาศาสตร์
O-Net'53 วิทยาศาสตร์
 
M6science2552
M6science2552M6science2552
M6science2552
 
M6science2553
M6science2553M6science2553
M6science2553
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
 
ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์
ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์
ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์
 
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
 

More from krupornpana55

รายงานผล กิจกรรมต่างๆ
รายงานผล กิจกรรมต่างๆ รายงานผล กิจกรรมต่างๆ
รายงานผล กิจกรรมต่างๆ krupornpana55
 
การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนkrupornpana55
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4krupornpana55
 
ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...
ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...
ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...krupornpana55
 
โฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาว
โฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาวโฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาว
โฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาวkrupornpana55
 
บอร์ดสิ่งแวดล้อม
บอร์ดสิ่งแวดล้อมบอร์ดสิ่งแวดล้อม
บอร์ดสิ่งแวดล้อมkrupornpana55
 
บอร์ดโรงเรียนสีขาว
บอร์ดโรงเรียนสีขาวบอร์ดโรงเรียนสีขาว
บอร์ดโรงเรียนสีขาวkrupornpana55
 
บอร์ดพลโลก
บอร์ดพลโลกบอร์ดพลโลก
บอร์ดพลโลกkrupornpana55
 
คุณลักษณะ
คุณลักษณะคุณลักษณะ
คุณลักษณะkrupornpana55
 
การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายkrupornpana55
 
5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็กkrupornpana55
 
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตยkrupornpana55
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4krupornpana55
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนkrupornpana55
 
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมkrupornpana55
 
1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุม1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุมkrupornpana55
 
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่าkrupornpana55
 
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมkrupornpana55
 
1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุม1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุมkrupornpana55
 
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่าkrupornpana55
 

More from krupornpana55 (20)

รายงานผล กิจกรรมต่างๆ
รายงานผล กิจกรรมต่างๆ รายงานผล กิจกรรมต่างๆ
รายงานผล กิจกรรมต่างๆ
 
การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
 
ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...
ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...
ถอดบทเรียนองค์ประกอบที่ 1 การดำเนินการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรง...
 
โฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาว
โฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาวโฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาว
โฟมบอร์ดห้องเรียนสีขาว
 
บอร์ดสิ่งแวดล้อม
บอร์ดสิ่งแวดล้อมบอร์ดสิ่งแวดล้อม
บอร์ดสิ่งแวดล้อม
 
บอร์ดโรงเรียนสีขาว
บอร์ดโรงเรียนสีขาวบอร์ดโรงเรียนสีขาว
บอร์ดโรงเรียนสีขาว
 
บอร์ดพลโลก
บอร์ดพลโลกบอร์ดพลโลก
บอร์ดพลโลก
 
คุณลักษณะ
คุณลักษณะคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
 
การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่าย
 
5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก
 
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
 
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
 
1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุม1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุม
 
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
 
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
 
1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุม1ปกรายงานการประชุม
1ปกรายงานการประชุม
 
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
3ภาพประกอบการอบรม เปล่า
 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ

 • 1. ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง……………. 1 ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.3/1 สารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ จุดประสงค์การเรียนรู้ สารวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ และสรุปความหมาย ของระบบนิเวศ 1. ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบใด 5. ข้อใดเป็นปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ ก. สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อม ก. ผู้ผลิต ค. ผู้บริโภค ข. สิ่งมีชีวิต, สิ่งแวดล้อม ข. ผู้ย่อยสลาย ง. น้าและความชื้น ค. สิ่งไม่มีชีวิต, สิ่งแวดล้อม 6. ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้าน มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น ง. สิ่งมีชีวิต, สิ่งไม่มีชีวิต มดดา คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมาย 2. ระบบนิเวศหมายถึงข้อใด สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้ง ก. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ทางตรงและทางอ้อม เราเรียกสิ่งมีชีวิตดังกล่าวที่ ข. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต มีความสัมพันธ์กันว่าดังกล่าวว่าอะไร ค. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ก. ระบบนิเวศ ค. สายใยอาหาร ง. ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งไม่มีชีวิต ข. ห่วงโซ่อาหาร ง. กลุ่มสิ่งมีชีวิต 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศได้แก่ปัจจัยใดบ้าง 7. ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ก. ปัจจัยทางชีวภาพ, ปัจจัยทางเคมี ก. แหนแดง สน กิ้งกือ ค. เฟิน มด แร้ง ข. ปัจจัยทางชีวภาพ, ปัจจัยทางกายภาพ ข. เห็ด ปลวก เทาน้า ง. มอส ไรแดง ตะไคร่น้า ค. ปัจจัยทางกายภาพ, ปัจจัยทางเคมี 8. ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดคือข้อใด ง. ปัจจัยทางเคมี, ปัจจัยอื่นๆ ก. ขอนไม้ ค. ทะเล 4. ข้อใดไม่จัดเป็นระบบนิเวศ ข. ทุ่งหญ้า ง. โลกของสิ่งมีชีวิต ก. บ่อน้าที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม 9. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารให้ ข. สนามกีฬาในโรงพลศึกษา เป็นอินทรียสาร ค. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน ก. พืชสีเขียว ค. สัตว์กินพืช ง. สนามหญ้าและสระน้าหน้าโรงเรียน ข. สัตว์กินเนื้อ ง. ผู้ย่อยสลาย
 • 2. 2 10. สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่อง พลาสติกจะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับ ประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด ก. ได้รับน้าจากปลาหางนกยูง ข. ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง ค. ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง ง. ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง 11. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระ น้าพบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัว ทาก ตะไคร่น้า คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบ นิเวศนี้คือสิ่งใด ก. ตะไคร่น้า ค. ตะไคร่น้า , เห็ดรา ข. ตะไคร่น้า, จามจุรี ง. สระน้า, ขอนไม้ 12. บริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่คืออะไร ก. ภูเขา ค. ป่าไม้ ข. ทุ่งนา ง. แหล่งที่อยู่ 13. ข้อใดที่ ไม่ได้ กล่าวถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิต ก. ปลา ปู หอย กุ้ง ในลาธารที่มีน้าจืด ข. มด หอยทาก เห็ดรา บนขอนไม้ลอยน้า ค. มด ปลวก หนู ค้างคาว ที่อาศัยในนาข้าว ง. ปลากราย 200 ตัวในบ่อเลี้ยงปลาริมทางเดิน 14. อะไรที่ ไม่ใช่ แหล่งที่อยู่ ก. ลาไส้ใหญ่ของคนเป็นที่อยู่ของแบคทีเรีย ข. ต้นไม้เป็นที่อยู่ของนกและแมลงชนิดต่างๆ ค. ลาไส้ปลวกมีโปรโตซัวที่ย่อยเซลลูโลสได้ ง. บ้านปลูกใหม่ยังไม่มีคนและสัตว์ใดไปอาศัยอยู่ 15. ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบ ผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบ นกกระจอกเป็นอาหาร ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด ก. นก ค. แมว ข. ผีเสื้อ ง. ผักกาด ให้นักเรียนเลือกข้อความในตาราง A B C ไปเติมในข้อ 16-17 ให้สัมพันธ์กัน A B 1.รังมดบนต้นไม้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ กลุ่ม และ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดารงชีวิตอยู่ 2.ป่าโคกตะโก 2. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันในสถานที่ใดที่ หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง 3. ฝูงวัว 10 ตัวกลางทุ่งข้าง ฤดู 3. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด ที่อาศัยอยู่ใน แล้ง บริเวณหนึ่ง A B C A B C 16. กลุ่มสิ่งมีชีวิต 17. ระบบนิเวศ C 1. Population 2. Ecosystem 3. Community กาหนด A B และ C ตอบข้อ 18-19 A Biotic Abiotic 18. องค์ประกอบไม่มีชีวิต 19. องค์ประกอบมีชีวิต B อนินทรียสาร ผู้บริโภค ข้อที่ C ผีเสื้อ นก หนูนา คาร์โบไฮเดรต และฮิวมัส A B C
 • 3. ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง……………. 3 ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.3/2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 1. ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด 5. จากข้อ 4. คางคกควรจะกินอะไรเป็นอาหาร นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบนกกระจอกเป็น ก. เห็ดรา ค. ปลวก อาหาร ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่ ข. ตะไคร่น้า ง. ตัวทาก อาหารได้ถูกต้อง 6. ข้อใดเขียนห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง ก. ผักกาด → ผีเสื้อ → แมว → นก หมู หยวกกล้วย ข. ผักกาด → ผีเสื้อ → นก → แมว ก. ดวงอาทิตย์ → ต้นข้าว ค. ผีเสื้อ → ผักกาด → แมว → นก วัวคน ง. แมว → นก → ผีเสื้อ → ผักกาด ข คน หมู  หยวกกล้วย 2. จากข้อ 1 ผูผลิตคือสิงมีชวตชนิดใด ้ ่ ีิ ก.นก ข. แมว ค. ผีเสื้อ ง. ผักกาด ค. แมลง → ค้างคาว → งู → นกอินทรีย์ 3. จากข้อ 2 ผู้บริโภคสัตว์ คือสิ่งมีชีวิตใด ง. ต้นข้าวโพด → แมลงปอ → ปลวก → คางคก ก. ผีเสื้อและแมว ค. นกและแมว 7. ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ข. ผีเสื้อและนก ง. นก แมว ผีเสื้อ ก. แหนแดง สน กิ้งกือ ค. เฟิน มด แร้ง 4. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระน้า ข. เห็ด ปลวก เทาน้า ง. มอส ไรแดง ตะไคร่น้า พบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือปลวก ตัวทาก ตะไคร่น้า คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด ก. ตะไคร่น้า ค. ตะไคร่น้า, เห็ดรา ข. ตะไคร่น้า, จามจุรี ง. สระน้า, ขอนไม้
 • 4. 4 กาหนด A B และ C ใช้ตอบข้อ 8-10 A ผู้บริโภคตติยภูมิ ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์ ผู้บริโภคปฐมภูมิ B เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร เป็นพวกที่กินทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์ Scavenger A B C 8. Herbivore C นก กระต่าย วัว ควาย กิ้งกือ เหยี่ยว A B C 9. ในบางครั้งอาจทาหน้าที่ เสมือนผู้ย่อยสลาย A B C 10. เป็นทั้งผู้บริโภค และถูกบริโภค
 • 5. ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง……………. 5 ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.3/1 สารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ ม.3/2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่เหมือนกัน 4. การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของ สิ่งมีชีวิตในลักษณะใด 1. กบบนใบบัว 2. แบคทีเรียในลาไส้ใหญ่ ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่ 3. เห็บบนตัวสุนัข 4. นกเขาบนต้นมะม่วง ข. เสียประโยชน์ทั้งคู่ ก. 1 และ 2 ข. 1 และ 3 ค. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ค. 1 และ 4 ง. 1 , 2 และ 3 ง. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสีย 2. ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวเปรียบได้กับ ประโยชน์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด 5. ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวเปรียบได้กับ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด 1. เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม ก .เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม 2. พยาธิตัวตืดในลาไส้ของคน ข. พยาธิตัวตืดในลาไส้ของคน 3. หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า ค. หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า 4. ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล ง. ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล 5. แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว 6. แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว ก. เฉพาะ 4 ข. เฉพาะ 3 ก. เฉพาะ 4 ค. เฉพาะ 3 ค. 1 , 2 และ 3 ง. 2 , 3 และ 4 ข. 1, 2 และ 3 ง. 2, 3 และ 4 7. สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติกจะ 3. เสือไล่ตะปบกวางกินเป็นอาหาร ข้อใดถูก ก. ผู้ล่าเหยื่อคือกวาง ข. เสือเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อ มีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหาง ค. เสือเป็นเหยื่อกวางเป็นผู้ล่า ง. เสือเป็นผู้ล่ากวาง นกยูงในด้านใด ก. ได้รับน้าจากปลาหางนกยูง เป็นเหยื่อ ข. ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง ค. ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง ง. ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง
 • 6. 6 กาหนด A B และ C ตอบข้อ 8-10 A ผู้บริโภคตติยภูมิ ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์ ผู้บริโภคปฐมภูมิ B เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร เป็นพวกที่กินทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์ Scavenger A B C 8. Herbivore 9. ในบางครั้งอาจทาหน้าที่ เสมือนผู้ย่อยสลาย B -/+ -/+/+ +/0 นก กระต่าย วัว ควาย กิ้งกือ เหยี่ยว A B C กาหนดให้ A B และ C ใช้ตอบข้อ 11-14 A A1. ภาวะอิงอาศัย A2. ภาวะพึ่งพา A3. ภาวะปรสิต A4. ภาวะแก่งแย่ง C A B C 10. เป็นทั้งผู้บริโภค และถูกบริโภค ข้อที่ A B C ตัวอย่าง : คนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง A4 B2 A3 C 11. ไวรัสกับคน Parasite 12. เพรียงหินสองตัวบนโขดหิน Mutualism 13. กล้วยไม้บนต้นไม้ Competition Commensalism 14. Trichonomy ในลาไส้ปลวก 15. โปรโตซัวในปมรากพืชตระกูลถั่ว
 • 7. ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง……………. 7 ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.3/3 อธิบายวัฏจักรน้า วัฏจักรคาร์บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ และการ 5. กระบวนการในสิ่งมีชีวิต ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักร ขับถ่าย ทั้ง 3 กระบวนการทาให้เกิดการหมุนเวียนสารใด คาร์บอนและน้า คืนสู่ระบบนิเวศ ก. การขับถ่าย ค.การหายใจ ก. น้า ค. คาร์บอน ข. การลาเลียงสาร ง.การย่อยอาหาร ข. ไนโตรเจน ง. ออกซิเจน 6. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการในวัฏจักรน้า 2. ศึกษาแผนภาพต่อไปนี้ A และ B หมายถึงข้อใด ก. การย่อยสลาย ค. การคายน้า กระบวนการหายใจของพืช ข. การควบแน่น ง. การระเหย A + O2 CO2 + B 7. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการในวัฏจักรคาร์บอน การสังเคราะห์ด้วยแสง ก. การสังเคราะห์แสง ค. การเผาไหม้ ก. น้าและพลังงาน ค.กลูโคสและน้า ข. การย่อยสลาย ง. การระเหยกลายเป็นไอ ข. น้าและออกซิเจน ง.กลูโคสและพลังงาน 8. ถ่านหินและน้ามันเกิดขึ้นในวัฏจักรข้อใด 3. คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศส่วนใหญ่ได้มาจาก ก. วัฏจักรฟอสฟอรัส ค. วัฏจักรน้า ข. วัฏจักรไนโตรเจน ง. วัฏจักรคาร์บอน ข้อใด 9. จากเหตุการณ์ในข้อใดจะพบว่ามีฝนกรดมากที่สุด ก. การตัดไม้ทาลายป่า ก. ฝนตกบริเวณทะเลมหาสมุทร ข. การเพิ่มปริมาณของสัตว์ ข. ฝนตกในชนบท ค. การเผาผลาญเชื้อเพลิง ค. ฝนตกในป่าเขา ง. การหายใจของพืชและสัตว์ ง. ฝนตกบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม 4. การทาลายป่าไม้ส่งผลกระทบกับวัฏจักรสารใดน้อย 10. โยงเส้นจับคู่ A กับ B ที่สุด A B การสังเคราะห์แสงของพืช วัฏจักรแคลเซียม ก. ออซิเจน ค. แคลเซียม ฝนกรด วัฏจักรคาร์บอน ข. น้า ง. คาร์บอน องค์ปรกอบของสารพันธุกรรม ส่วนประกอบของกระดูกและ ฟัน วัฏจักรกามะถัน วัฎจักรฟอสอฟรัส
 • 8. ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง……………. 8 ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก มาตรฐาน ว 1.2 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ หลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.3/4 สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ม.3/5 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ม.3/6 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ส  ารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  2. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 1. จากระบบนิเวศที่กลุ่มนักเรียนสารวจ จานวนชนิดของพืชที่รวบรวมได้จากการสารวจของกลุ่มมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 2. นักเรียนจะแบ่งพืชที่สารวจได้ออกเป็นกลุ่มย่อยได้อย่างไร ให้นักเรียนระบุเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มพืช เหล่านั้น 3. พืชที่สารวจได้มีการใช้ประโยชน์อย่างไร 4. ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศของห้องเรียนนักเรียนที่สารวจแบ่งเป็นกี่ระดับอะไรบ้าง 1) ความหลากหลายของระบบนิเวศ(ecosystem diversity) ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศฯลฯ 2) ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต (species diversity) ที่มีอยู่ในระบบนิเวศต่าง ๆ พืช มี จานวน ... ชนิด เช่น สัตว์ มีจานวน ...ชนิด เช่น 3) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ซึ่งเป็นความหลากหลายของหน่วยพันธุกรรมที่มีอยู่ใน สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น 5. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร 6. เหตุใดแต่ละพื้นที่บนโลกจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างกัน 7. นักเรียนจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ได้อย่างไร
 • 9. ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง……………. 9 ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 6 ประชากร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจงข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบและข้อสอบแบบข้อเขียนให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วทาตามคาสั่งที่โจทย์บอก มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.3/4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ ่ 4. ความหนาแน่นของประชากร (population density) 1. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันใน หมายถึงข้อใด ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อะไร ก. ประชากร ก. อัตราส่วนระหว่างจานวนของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ ข. อัตราของประชากร ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งกับเนื้อที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่ ค. การวัดขนาดของประชากร ข. อัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่กับ ง. ความหนาแน่นของประชากร 2. ปลาช่อนจานวน 225 ตัว อาศัยในบ่อขนาด 4 เมตร จานวนของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบริเวณใดบริเวณ หนึ่ง ×5 เมตร × 6 เมตร ซึ่งมีน้าสูงประมาณ  อ จงหาความ ค. อัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่ กับ ของบ่ จานวนประชากรทั้งหมด หนาแน่นของประชากรปลาช่อน ก. 1.88 ตัวต่อตารางเมตร ค. 1.88 ตัวต่อลูกบาศก์ ง. อัตราส่วนระหว่างจานวนผู้อพยพเข้ากับผู้อพยพออก เมตร 5. พบมดดาอยู่ 52 ตัวบนขอนไม้หลังโรงฝึกงาน ในตอน ข. 0.53 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ง. 0.53 ตัวต่อตารางเมตร พักเที่ยงวันที่ 21 พ.ย. 56 ข้อความนี้บอกถึงอะไร 3. ประชากรมดแดง 200 ตัว ในสนามหญ้าที่มีพื้นที่ 4 ก. ความหนาแน่นของมดดา ค. ประชากรมดดา ตารางเมตร จงหาความหนาแน่นประชากรมดแดง ข. อัตราส่วนของมดดาทั้งหมด ง. กลุ่มตัวอย่างมดดา ก. 50 ตัวต่อตารางเมตร ค. 50 ตัวต่อลูกบาศก์ เมตร ข. 0.02 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ง. 0.02 ตัวต่อตารางเมตร
 • 10. 10 6. ปัจจัยใดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรมาก ที่สุด ก. สถานการณ์ทางการเมือง ค. มีโรคภัยไข้ เจ็บ ข. ความยากจน ง. การเกิดภัยธรรมชาติอย่าง หนัก 7. ถ้าประชากรไทยเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอาหารและ สภาพแวดล้อมคงที่ จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด ก. การแก่งแย่ง ข. ภาวะขาดแคลนอาหาร ค. ระบบนิเวศเสียสมดุล ง. ปริมาณแก๊ส CO2 เพิ่มขึ้น O2 ลดลง 8. ปัจจัยที่กาหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของ ประชากรคือข้อใด ก. อาหารและที่อยู่อาศัย ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้า อพยพ ออก ให้นักเรียนเลือกข้อความในตาราง A B C ไปเติมเครื่องหมาย  ในข้อ 9 ให้สัมพันธ์กัน A B C 1.รังมดบนต้นไม้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ กลุ่ม 1. Population และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิต เหล่านั้นดารงชีวิตอยู่ 2.ป่าโคกตะโก 2. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันใน 2. Ecosystem สถานที่ใดที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง 3. ฝูงวัว 10 ตัวกลางทุ่งข้าง ฤดู 3. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด ที่ 3. Community แล้ง อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง 9. ประชากร A 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 ให้นาอักษร A-G ไปใส่ หลังข้อ 10-16 A อัตราการเกิด B อัตราการตาย E ประชากร F ความหนาแน่นของประชากร ให้นาอักษร A-G มาใส่ หลังข้อ 10-16 10. population 11. population density 12. population size 13. birth rate 14. death rate 15. immigration 16. emigration C การอพยพเข้า G ขนาดของประชากร ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ D การอพยพออก