12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์

9,297 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
306
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์

  1. 1. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : การแบงเซลล 1 รายการที่ 12 การแบงเซลล วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. เพราะเหตุใด เมื่อนําเซลลเยื่อบุขางแกมมาศึกษาดวยกลองจุลทรรศน จึงตองใสสารละลาย 0.85% NaCl ลงบนสไลด ก. รักษาสภาพเซลลใหเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ข. ทําใหเห็นนิวเคลียส ค. ทําใหเห็นออรแกเนลลตาง ๆ ชัดขึ้น 1. ขอ ก 2. ขอ ข 3. ขอ ก และขอ ค 4. ขอ ข และขอ ค 2. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับแผนภาพขางลาง ขอ X Y จํานวนโครโมโซม แฮพลอยด (n) ในภาพ X 1. 2. 3. 4. Meiosis Mitosis Mitosis Meiosis Meiosis Meiosis Meiosis Mitosis 4 2 4 2 X Y
  2. 2. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : การแบงเซลล 2 3. แผนภาพใดแสดงผลที่ไดจากการแบงไมโทซิส (Mitosis) ของเซลล A 1. P 2. Q 3. R 4. S 4. ระยะใดของการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่โครโมโซมมีความยาวมากที่สุดและสั้นที่สุดเรียงตามลําดับ 1. Interphase และ prophase 2. Interphase และ Metaphase 3. Prophase และ Anaphase 4. Anaphase และ Telophase 5. จํานวนโครโมโซมในเซลลผิวหนังของมนุษยที่ตรวจพบไดในระยะแอนาเฟสสิ้นสุดลงมีจํานวนเทาใด 1. 23 ทอน 2. 46 ทอน 3. 69 ทอน 4. 92 ทอน 6. ขอใดคือผลที่ไดจากการแบงเซลล แบบไมโอซิส (Meiosis) 1. ไดสปอรเสมอ 2. ไดเซลลสืบพันธุเสมอ 3. ไดทั้งสปอรและเซลลสืบพันธุในทั้งสัตวและพืช 4. ตามปกติจะไดสปอรในพืชและเซลลสืบพันธุในสัตว P Q Chromosomes Cell A R S
  3. 3. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : การแบงเซลล 3 7. ถาเราสังเกตการแบงแบบ Meiosis หลักฐานใดตอไปนี้ที่จะบอกใหเราทราบวาเปนเซลลพืชมากกวาที่จะเปน เซลลสัตว 1. ไมมี Centrioles และ Aster 2. ไมมีเสนใย Mitotic spindle 3. การแบงตัวของไซโทพลาซึม 4. เฉพาะขอ 1 และ 3 8. DNA จะมีการถายแบบ (Replication) ระหวางชวงใด 1. G1 phase 2. S phase 3. G2 phase 4. M phase 9. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับวัฏจักรของเซลล 1. ระยะอินเตอรเฟสของเซลลสัตวจะยาวกวาเซลลพืช เนื่องจากตองใชเวลาในการจําลองเซนทริโอล 2. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง แตละเซลลจะมีระยะเวลาของวัฏจักรของเซลลเทากัน 3. เสร็จสิ้นระยะอินเตอรเฟสเซลลมีจํานวนโครโมโซมเปน 2 เทา 4. ระยะเวลาสวนใหญของวัฏจักรเซลล คือ ระยะอินเตอรเฟส 10. การแบงเซลลแบบไมโอซิส ทําใหเกิดการแปรผันของลักษณะในรุนลูกไดเนื่องจาก 1. = เกิด crossing over 2. = มีการลดจํานวนโครโมโซมเหลือครึ่งหนึ่ง (n) 3. = มีการเพิ่มจํานวนโครโมโซมอีกหนึ่งเทา 4. = มีการเพิ่มจํานวนยีนสอีกหนึ่งเทา 5. = การรวมตัวใหมอยางอิสระของยีนส (free assortment) ขอใดที่ถูกตองคือ 1. เฉพาะ 1 และ 5 2. เฉพาะ 1, 2 และ 5 3. เฉพาะ 2, 3 และ 4 4. ทั้ง 1, 2, 3, 4, และ 5 11. ระยะของการแบงเซลลเหมาะที่สุดในการนับจํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตคือ 1. อินเตอรเฟส 2. แอนาเฟส 3. โปรเฟส 4. เมตาเฟส
  4. 4. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : การแบงเซลล 4 12. ระยะใดของการแบงเซลลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุดและเปนระยะที่ใชเวลานานที่สุด 1. โปรเฟส 2. เมตาเฟส 3. แอนาเฟส 4. อินเตอรเฟส 13. ไมโตติก สปนเดิล (mitotic spindle) สรางมาจาก 1. เซนโทรเมียร 2. เซนทริโอล 3. ไคเนโตคอร 4. โครโมโซม 14. ถาโครโมโซมของแมลงหวี่มี 8 ทอน ระยะใดของการแบงเซลลที่จะมีโครโมโซม 16 ทอนภายในเซลล 1. อินเตอรเฟส 2. เมตาเฟส 3. แอนาเฟส 4. เทโลเฟส 15. ในเซลลสรางเซลลสืบพันธุ ถาในระยะอินเตอรเฟสมีโครโมโซม 12 แทง ระยะแอนาเฟส –1 ของเซลลนี้จะ มีโครโมโซมจํานวนกี่แทง 1. 6 2. 12 3. 24 4. 48 16. การแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของโครมาติดระหวางโฮโมโลกัสโครโมโซม (crossing over) จะเกิดขึ้นในระยะใด 1. อินเตอรเฟส 2. โปรเฟส -1 3. โปรเฟส -2 4. แอนาเฟส -1 และแอนาเฟส -2 17. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมเพศเหมือนกับคน แผนภาพตอไปนี้แสดงเซลลของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ในขณะแบงเซลลแบบหนึ่ง จงบอกวาเซลลนี้มาจากสิ่งมีชีวิตเพศใด และสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มี 2n เทาใด 1. เพศผู, 2n = 6 2. เพศเมีย, 2n = 6 3. เพศผู, 2n = 12 4. เพศเมีย, 2n = 12
  5. 5. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : การแบงเซลล 5 18. จากแผนภาพแสดงวัฏจักรของเซลล ระยะใดที่มีปริมาณ DNA เทากัน 1. G1 กับ G2 2. G1 กับ T 3. P กับ T 4. P, M, A และ T 19. เซลลใดจะอยูที่ระยะ G0 ตลอด 1 = เซลลประสาทในสมองของชายอายุ 20 2 = เซลลกลามเนื้อหัวใจของเด็กอายุ 12 ป 3 = เพอริไซเคิลในรากพืช 4 = เซลลไขกระดูกในกระดูกขา 5 = เซลล Lymphocyte ที่มีเชื้อโรค 1. ขอ 1 และ 2 2. ขอ 3, 4 และ 5 3. ขอ 2, 3 และ 5 4. ขอ 1, 2 และ 5 20. การศึกษาโครโมโซมของคน ซึ่งปรากฏเปนทอนสั้นๆ เปนระยะใดของการแบงเซลลและมีประโยชนอยางไร ตอการแบงเซลล 1. ระยะโปรเฟส เพื่อใหมองเห็นโครโมโซมชัดเจน 2. ระยะโปรเฟส เพื่อพรอมที่จะใหโครมาติดแยกออกจากกัน 3. เมตาเฟส เพื่อสะดวกในการเขาคูของโครโมโซมคูเหมือนกัน 4. เมตาเฟส เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ของโครโมโซม

×