SlideShare a Scribd company logo
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจําแนกสาร ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.2/1-2
ประเภทเอกสาร ข้อสอบ/แบบทดสอบ เอกสารสื่อการสอน อื่นๆ
ผู้สอน ครูสุกัญญา นาคอ้น ห้อง ม.2/6 –2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ใบงานที่ 1
ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น..........................เลขที่ ...................
ตอนที่ 1 จงเติมคําหรือข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์
1. ธาตุ คือ.................................................................................................................................................................
2. ธาตุที่เป็นโลหะมีสมบัติ.........................................................................โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
ยกเว้น.....................................................................เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
3. ธาตุที่เป็นอโลหะมีสมบัติ......................................................................ที่เป็นของแข็ง เช่น.......................................
เป็นของเหลว เช่น.....................................................................เป็นแก๊ส เช่น..........................................................
4. ธาตุที่มีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะกับอโลหะเรียกว่า.....................................................เช่น....................................
นิยมนํามาทํา...........................................................................................................................................................
5. ธาตุกัมมันตรังสี คือ.......................................................................................................................................
ตัวอย่างเช่น .............................................................................................................................................................
6. รังสีโคบอลต์-60 นํามาใช้ประโยชน์..........................................................................................................................
7. น้ําจัดเป็นสารบริสุทธิ์ประเภท..................................................................................................ประกอบด้วยธาตุ
.................................................................................................................................................................................
ธาตุและสารประกอบ
8. ธาตุคาร์บอนหนึ่งอะตอม รวมกับออกซิเจน 2 อะตอมได้สาร..................................................................................
9. อะตอมตามการค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ดประกอบด้วยอนุภาคที่สําคัญ 3 ชนิด คือ.............................................
.............................................................................................................................................อนุภาคทั้ง 3 ชนิดนี้ เรียกว่า
.........................................................................................................................................................................................
10. ไอโซโทป (isotope) คือ........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้เลือกตัวอักษรหน้าคําหรือข้อความทางขวามือใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน
................ 1. อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ ก. สัญลักษณ์นิวเคลียร์
................ 2. โลหะที่มีลักษณะเป็นของเหลว ข. เรเดียม - 226
................ 3. กรดที่พบในน้ําอัดลม ค. ทารกอาจพิการได้
................ 4. สัญลักษณ์ของธาตุที่แสดงอนุภาคมูลฐานของอะตอม ง. โซเดียม - 24
................ 5. ธาตุกัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติ จ. อะตอม
................ 6. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ฉ. จุดหลอมเหลวสูง
................ 7. หญิงมีครรภ์ได้รับรังสีเข้าไป ช. H2CO3
................ 8. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างโลหะกับอโลหะ ซ. KI
................ 9. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างอโลหะกับอโลหะ ฌ. จุดหลอมเหลวสูง
................ 10.ใช้ทําเกลืออนามัย ญ. Cs
ตอนที่ 3 จงใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย Χ หน้าข้อที่ผิด
......... 1. ธาตุเป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น
......... 2. ธาตุที่เปราะมีจุดหลอมเหลวสูง ไม่นํา ไฟฟ้า เช่น พลวง
......... 3. อโลหะเป็นธาตุที่ไม่นําไฟฟ้า เปราะ และมีจุดหลอมเหลว
......... 4. โลหะบางชนิดมีสถานะเป็นของเหลว เช่น ปรอท
......... 5. ออกไซด์ของอโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด
......... 6. ทองเหลืองเป็นสารละลายเกิดจากธาตุทองแดงและทองคําผสมกัน จึงทําให้ไม่เป็นสนิม
......... 7. ออกไซด์ของโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส
......... 8. อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอมที่วิ่งอยู่รอบนิวเคลียส คือ นิวตรอน
......... 9. รังสีแกมมามีอํานาจในการผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 cm ได้
......... 10. รังสีแอลฟามีสมบัติไม่สามารถผ่านกระดาษบางๆ ได้

More Related Content

What's hot

แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
somdetpittayakom school
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศkrupornpana55
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน    หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน    หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์Aomiko Wipaporn
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์krupornpana55
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d051
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
Napadon Yingyongsakul
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่website22556
 
ใบงาน 15.1
ใบงาน 15.1ใบงาน 15.1
ใบงาน 15.1
oraneehussem
 
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่nik2529
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบwebsite22556
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 
ใบงาน วัฎจักรหิน
ใบงาน วัฎจักรหินใบงาน วัฎจักรหิน
ใบงาน วัฎจักรหินOrawan Sripho
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
Kobwit Piriyawat
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนwebsite22556
 
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แวมไพร์ แวมไพร์
 

What's hot (20)

แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน    หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน    หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
 
ใบงาน 15.1
ใบงาน 15.1ใบงาน 15.1
ใบงาน 15.1
 
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบ
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 
ใบงาน วัฎจักรหิน
ใบงาน วัฎจักรหินใบงาน วัฎจักรหิน
ใบงาน วัฎจักรหิน
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
 
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 

Viewers also liked

ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมwebsite22556
 
การจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสมการจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสมwebsite22556
 
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลกwebsite22556
 
แรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันแรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันwebsite22556
 
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
 

Viewers also liked (7)

ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
 
การจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสมการจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสม
 
น้ำ
น้ำน้ำ
น้ำ
 
ดิน
ดินดิน
ดิน
 
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
 
แรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันแรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวัน
 
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
 

Similar to ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ

ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
Sukanya Nak-on
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์Aomiko Wipaporn
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Pang Aroon
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุลEKNARIN
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์Wann Rattiya
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุลEKNARIN
 
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3krupornpana55
 
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3krupornpana55
 
ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3Aomiko Wipaporn
 
Sunny ars report
Sunny ars reportSunny ars report
Sunny ars report
Taweesak Poochai
 
โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1Benjawan Martkamjan
 
ประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิwitinee
 
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์Khwansuda Kaensa
 
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
Krupetch Songkwamjarearn
 
Work you selt3
Work you selt3Work you selt3
Work you selt3
peter dontoom
 
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัดSlแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัดkrupornpana55
 

Similar to ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ (20)

ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
 
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
 
ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3
 
Sunny ars report
Sunny ars reportSunny ars report
Sunny ars report
 
แผนBioม.5 2
แผนBioม.5 2แผนBioม.5 2
แผนBioม.5 2
 
โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1
 
ประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิ
 
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
 
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
 
นิเทศตนเอง
นิเทศตนเองนิเทศตนเอง
นิเทศตนเอง
 
Work you selt3
Work you selt3Work you selt3
Work you selt3
 
แผนที่ 1
แผนที่ 1แผนที่ 1
แผนที่ 1
 
011
011011
011
 
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัดSlแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
 

ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ

  • 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจําแนกสาร ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.2/1-2 ประเภทเอกสาร ข้อสอบ/แบบทดสอบ เอกสารสื่อการสอน อื่นๆ ผู้สอน ครูสุกัญญา นาคอ้น ห้อง ม.2/6 –2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ใบงานที่ 1 ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น..........................เลขที่ ................... ตอนที่ 1 จงเติมคําหรือข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ 1. ธาตุ คือ................................................................................................................................................................. 2. ธาตุที่เป็นโลหะมีสมบัติ.........................................................................โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ยกเว้น.....................................................................เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง 3. ธาตุที่เป็นอโลหะมีสมบัติ......................................................................ที่เป็นของแข็ง เช่น....................................... เป็นของเหลว เช่น.....................................................................เป็นแก๊ส เช่น.......................................................... 4. ธาตุที่มีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะกับอโลหะเรียกว่า.....................................................เช่น.................................... นิยมนํามาทํา........................................................................................................................................................... 5. ธาตุกัมมันตรังสี คือ....................................................................................................................................... ตัวอย่างเช่น ............................................................................................................................................................. 6. รังสีโคบอลต์-60 นํามาใช้ประโยชน์.......................................................................................................................... 7. น้ําจัดเป็นสารบริสุทธิ์ประเภท..................................................................................................ประกอบด้วยธาตุ ................................................................................................................................................................................. ธาตุและสารประกอบ
  • 2. 8. ธาตุคาร์บอนหนึ่งอะตอม รวมกับออกซิเจน 2 อะตอมได้สาร.................................................................................. 9. อะตอมตามการค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ดประกอบด้วยอนุภาคที่สําคัญ 3 ชนิด คือ............................................. .............................................................................................................................................อนุภาคทั้ง 3 ชนิดนี้ เรียกว่า ......................................................................................................................................................................................... 10. ไอโซโทป (isotope) คือ........................................................................................................................................ ตอนที่ 2 ให้เลือกตัวอักษรหน้าคําหรือข้อความทางขวามือใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน ................ 1. อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ ก. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ................ 2. โลหะที่มีลักษณะเป็นของเหลว ข. เรเดียม - 226 ................ 3. กรดที่พบในน้ําอัดลม ค. ทารกอาจพิการได้ ................ 4. สัญลักษณ์ของธาตุที่แสดงอนุภาคมูลฐานของอะตอม ง. โซเดียม - 24 ................ 5. ธาตุกัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติ จ. อะตอม ................ 6. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ฉ. จุดหลอมเหลวสูง ................ 7. หญิงมีครรภ์ได้รับรังสีเข้าไป ช. H2CO3 ................ 8. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างโลหะกับอโลหะ ซ. KI ................ 9. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างอโลหะกับอโลหะ ฌ. จุดหลอมเหลวสูง ................ 10.ใช้ทําเกลืออนามัย ญ. Cs ตอนที่ 3 จงใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย Χ หน้าข้อที่ผิด ......... 1. ธาตุเป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ......... 2. ธาตุที่เปราะมีจุดหลอมเหลวสูง ไม่นํา ไฟฟ้า เช่น พลวง ......... 3. อโลหะเป็นธาตุที่ไม่นําไฟฟ้า เปราะ และมีจุดหลอมเหลว ......... 4. โลหะบางชนิดมีสถานะเป็นของเหลว เช่น ปรอท ......... 5. ออกไซด์ของอโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด ......... 6. ทองเหลืองเป็นสารละลายเกิดจากธาตุทองแดงและทองคําผสมกัน จึงทําให้ไม่เป็นสนิม ......... 7. ออกไซด์ของโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส ......... 8. อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอมที่วิ่งอยู่รอบนิวเคลียส คือ นิวตรอน ......... 9. รังสีแกมมามีอํานาจในการผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 cm ได้ ......... 10. รังสีแอลฟามีสมบัติไม่สามารถผ่านกระดาษบางๆ ได้