SlideShare a Scribd company logo
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจําแนกสาร ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.2/1-2
ประเภทเอกสาร ข้อสอบ/แบบทดสอบ เอกสารสื่อการสอน อื่นๆ
ผู้สอน ครูสุกัญญา นาคอ้น ห้อง ม.2/6 –2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ใบงานที่ 1
ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น..........................เลขที่ ...................
ตอนที่ 1 จงเติมคําหรือข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์
1. ธาตุ คือ.................................................................................................................................................................
2. ธาตุที่เป็นโลหะมีสมบัติ.........................................................................โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
ยกเว้น.....................................................................เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
3. ธาตุที่เป็นอโลหะมีสมบัติ......................................................................ที่เป็นของแข็ง เช่น.......................................
เป็นของเหลว เช่น.....................................................................เป็นแก๊ส เช่น..........................................................
4. ธาตุที่มีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะกับอโลหะเรียกว่า.....................................................เช่น....................................
นิยมนํามาทํา...........................................................................................................................................................
5. ธาตุกัมมันตรังสี คือ.......................................................................................................................................
ตัวอย่างเช่น .............................................................................................................................................................
6. รังสีโคบอลต์-60 นํามาใช้ประโยชน์..........................................................................................................................
7. น้ําจัดเป็นสารบริสุทธิ์ประเภท..................................................................................................ประกอบด้วยธาตุ
.................................................................................................................................................................................
ธาตุและสารประกอบ
8. ธาตุคาร์บอนหนึ่งอะตอม รวมกับออกซิเจน 2 อะตอมได้สาร..................................................................................
9. อะตอมตามการค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ดประกอบด้วยอนุภาคที่สําคัญ 3 ชนิด คือ.............................................
.............................................................................................................................................อนุภาคทั้ง 3 ชนิดนี้ เรียกว่า
.........................................................................................................................................................................................
10. ไอโซโทป (isotope) คือ........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้เลือกตัวอักษรหน้าคําหรือข้อความทางขวามือใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน
................ 1. อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ ก. สัญลักษณ์นิวเคลียร์
................ 2. โลหะที่มีลักษณะเป็นของเหลว ข. เรเดียม - 226
................ 3. กรดที่พบในน้ําอัดลม ค. ทารกอาจพิการได้
................ 4. สัญลักษณ์ของธาตุที่แสดงอนุภาคมูลฐานของอะตอม ง. โซเดียม - 24
................ 5. ธาตุกัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติ จ. อะตอม
................ 6. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ฉ. จุดหลอมเหลวสูง
................ 7. หญิงมีครรภ์ได้รับรังสีเข้าไป ช. H2CO3
................ 8. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างโลหะกับอโลหะ ซ. KI
................ 9. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างอโลหะกับอโลหะ ฌ. จุดหลอมเหลวสูง
................ 10.ใช้ทําเกลืออนามัย ญ. Cs
ตอนที่ 3 จงใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย Χ หน้าข้อที่ผิด
......... 1. ธาตุเป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น
......... 2. ธาตุที่เปราะมีจุดหลอมเหลวสูง ไม่นํา ไฟฟ้า เช่น พลวง
......... 3. อโลหะเป็นธาตุที่ไม่นําไฟฟ้า เปราะ และมีจุดหลอมเหลว
......... 4. โลหะบางชนิดมีสถานะเป็นของเหลว เช่น ปรอท
......... 5. ออกไซด์ของอโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด
......... 6. ทองเหลืองเป็นสารละลายเกิดจากธาตุทองแดงและทองคําผสมกัน จึงทําให้ไม่เป็นสนิม
......... 7. ออกไซด์ของโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส
......... 8. อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอมที่วิ่งอยู่รอบนิวเคลียส คือ นิวตรอน
......... 9. รังสีแกมมามีอํานาจในการผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 cm ได้
......... 10. รังสีแอลฟามีสมบัติไม่สามารถผ่านกระดาษบางๆ ได้

More Related Content

What's hot

ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
Jariya Jaiyot
 
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
พัน พัน
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
Kodchaporn Siriket
 
ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1
ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1
ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1
Sumarin Sanguanwong
 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
Benjapron Seesukong
 
การสะท้อนของแสง
การสะท้อนของแสงการสะท้อนของแสง
การสะท้อนของแสง
Ponpirun Homsuwan
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
dnavaroj
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
Aomiko Wipaporn
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2
Weerachat Martluplao
 
5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์
5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์
5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์
เอเดียน คุณาสิทธิ์
 
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
krupornpana55
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
Wuttipong Tubkrathok
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
Tik Msr
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์
weerawato
 
ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
 
สถานะของสาร ม.1
สถานะของสาร ม.1สถานะของสาร ม.1
สถานะของสาร ม.1
Wuttipong Tubkrathok
 
แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
Kan Pan
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
oraneehussem
 

What's hot (20)

ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
 
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1
ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1
ใบความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1
 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
 
การสะท้อนของแสง
การสะท้อนของแสงการสะท้อนของแสง
การสะท้อนของแสง
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2
 
5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์
5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์
5.ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์
 
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์
 
ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
 
สถานะของสาร ม.1
สถานะของสาร ม.1สถานะของสาร ม.1
สถานะของสาร ม.1
 
แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 

Viewers also liked

ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
website22556
 
การจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสมการจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสม
website22556
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
website22556
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบ
website22556
 
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
website22556
 
แรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันแรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวัน
website22556
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
website22556
 
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
 

Viewers also liked (10)

ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
 
การจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสมการจำแนกสารเนื้อผสม
การจำแนกสารเนื้อผสม
 
น้ำ
น้ำน้ำ
น้ำ
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
 
ดิน
ดินดิน
ดิน
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบ
 
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่ 6 ส่วนประกอบของโลก
 
แรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันแรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวัน
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
 
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
ธาตุและสารประกอบ (elements and compound)
 

Similar to ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ

ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
Sukanya Nak-on
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
Aomiko Wipaporn
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Pang Aroon
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
EKNARIN
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
Wann Rattiya
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
EKNARIN
 
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
krupornpana55
 
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
krupornpana55
 
ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3
Aomiko Wipaporn
 
Sunny ars report
Sunny ars reportSunny ars report
Sunny ars report
Taweesak Poochai
 
โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1
Benjawan Martkamjan
 
ประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิ
witinee
 
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
Khwansuda Kaensa
 
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
Krupetch Songkwamjarearn
 
Work you selt3
Work you selt3Work you selt3
Work you selt3
peter dontoom
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
natsinee43603
 

Similar to ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ (20)

ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลกใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
ใบงานที่6 ส่วนประกอบของโลก
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุลประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
 
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Slใบเก็บคะแนนระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
ใบเก็บคะแนนปรับระหว่างเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่_3
 
ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3ใบกิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3
 
Sunny ars report
Sunny ars reportSunny ars report
Sunny ars report
 
แผนBioม.5 2
แผนBioม.5 2แผนBioม.5 2
แผนBioม.5 2
 
โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1โครงสร าง ค32101-1
โครงสร าง ค32101-1
 
ประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิ
 
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
32 ตอบคำถามคณิตศาสตร์
 
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
02หนังสือรับรองผ่านความเห็นชอบ คำนำ-สารบัญ
 
นิเทศตนเอง
นิเทศตนเองนิเทศตนเอง
นิเทศตนเอง
 
Work you selt3
Work you selt3Work you selt3
Work you selt3
 
แผนที่ 1
แผนที่ 1แผนที่ 1
แผนที่ 1
 
011
011011
011
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 

ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ

  • 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจําแนกสาร ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.2/1-2 ประเภทเอกสาร ข้อสอบ/แบบทดสอบ เอกสารสื่อการสอน อื่นๆ ผู้สอน ครูสุกัญญา นาคอ้น ห้อง ม.2/6 –2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ใบงานที่ 1 ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น..........................เลขที่ ................... ตอนที่ 1 จงเติมคําหรือข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ 1. ธาตุ คือ................................................................................................................................................................. 2. ธาตุที่เป็นโลหะมีสมบัติ.........................................................................โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ยกเว้น.....................................................................เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง 3. ธาตุที่เป็นอโลหะมีสมบัติ......................................................................ที่เป็นของแข็ง เช่น....................................... เป็นของเหลว เช่น.....................................................................เป็นแก๊ส เช่น.......................................................... 4. ธาตุที่มีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะกับอโลหะเรียกว่า.....................................................เช่น.................................... นิยมนํามาทํา........................................................................................................................................................... 5. ธาตุกัมมันตรังสี คือ....................................................................................................................................... ตัวอย่างเช่น ............................................................................................................................................................. 6. รังสีโคบอลต์-60 นํามาใช้ประโยชน์.......................................................................................................................... 7. น้ําจัดเป็นสารบริสุทธิ์ประเภท..................................................................................................ประกอบด้วยธาตุ ................................................................................................................................................................................. ธาตุและสารประกอบ
  • 2. 8. ธาตุคาร์บอนหนึ่งอะตอม รวมกับออกซิเจน 2 อะตอมได้สาร.................................................................................. 9. อะตอมตามการค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ดประกอบด้วยอนุภาคที่สําคัญ 3 ชนิด คือ............................................. .............................................................................................................................................อนุภาคทั้ง 3 ชนิดนี้ เรียกว่า ......................................................................................................................................................................................... 10. ไอโซโทป (isotope) คือ........................................................................................................................................ ตอนที่ 2 ให้เลือกตัวอักษรหน้าคําหรือข้อความทางขวามือใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน ................ 1. อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ ก. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ................ 2. โลหะที่มีลักษณะเป็นของเหลว ข. เรเดียม - 226 ................ 3. กรดที่พบในน้ําอัดลม ค. ทารกอาจพิการได้ ................ 4. สัญลักษณ์ของธาตุที่แสดงอนุภาคมูลฐานของอะตอม ง. โซเดียม - 24 ................ 5. ธาตุกัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติ จ. อะตอม ................ 6. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ฉ. จุดหลอมเหลวสูง ................ 7. หญิงมีครรภ์ได้รับรังสีเข้าไป ช. H2CO3 ................ 8. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างโลหะกับอโลหะ ซ. KI ................ 9. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวระหว่างอโลหะกับอโลหะ ฌ. จุดหลอมเหลวสูง ................ 10.ใช้ทําเกลืออนามัย ญ. Cs ตอนที่ 3 จงใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย Χ หน้าข้อที่ผิด ......... 1. ธาตุเป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ......... 2. ธาตุที่เปราะมีจุดหลอมเหลวสูง ไม่นํา ไฟฟ้า เช่น พลวง ......... 3. อโลหะเป็นธาตุที่ไม่นําไฟฟ้า เปราะ และมีจุดหลอมเหลว ......... 4. โลหะบางชนิดมีสถานะเป็นของเหลว เช่น ปรอท ......... 5. ออกไซด์ของอโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด ......... 6. ทองเหลืองเป็นสารละลายเกิดจากธาตุทองแดงและทองคําผสมกัน จึงทําให้ไม่เป็นสนิม ......... 7. ออกไซด์ของโลหะละลายน้ําจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส ......... 8. อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอมที่วิ่งอยู่รอบนิวเคลียส คือ นิวตรอน ......... 9. รังสีแกมมามีอํานาจในการผ่านแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 cm ได้ ......... 10. รังสีแอลฟามีสมบัติไม่สามารถผ่านกระดาษบางๆ ได้