SlideShare a Scribd company logo
14.2.2024 | 1
Johdatus verkko-
pedagogiikkaan ja tekoälyyn
Pedagogin digitystä 2 op
Webinaari 14.2.2024 (1/6)
Matleena Laakso
TAMK: PedaPuffetti –hanke
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Pedagogin digitystä 2 op
Verkkokoulutuksen tavoitteena on syventää digipedagogista
osaamista ja perehtyä verkon sovelluksiin, jotka sopivat
opettajan ja/tai oppijoiden työkaluiksi.
Harjoiteltavia sovelluksia valitaan myös yhdessä
osallistujien kanssa ja mukaan valitaan myös tekoälyä
hyödyntäviä työkaluja.
Koulutukseen kuuluu kuusi webinaaria sekä etätehtäviä,
joiden avulla opittua sovelletaan omaan työhön.
Sisällöissä huomioidaan avoin jakaminen ja saavutettavuus.
PedaPuffetti
TAMKin OPH-rahoitteinen opetustoimen
täydennyskoulutus-hanke:
www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/pedapuffetti
• Aktivoiva ja osallistava pedagogiikka
oppilaitosympäristössä 2 op
• Oppimisprosessin muotoilu verkko-
oppimisympäristöihin 2 op
• DigiPedaPuffetti 2 op
• Pedagogin digitystä 2 op
• Interaktiivisten verkkosisältöjen tuottaminen
opetustyössä 2 op (H5P & ThingLink)
• Kevät 2024 & syksy 2024.
• Suunniteltu tämän koulutuksen jatkokurssiksi ☺
Ks. myös: www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
Webinaarien teemat
ke 14.2.2024: Johdatus verkkopedagogiikkaan ja tekoälyyn
ti 5.3.: Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi​
• Valitaan 3. ja 4. webinaarien sovellukset
to 21.3.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina
(esim. infograafit ja videot)​
ke 3.4.: Digisisällöt (esim. animaatiot ja interaktiiviset sisällöt)
to 11.4.: H5P-työkalut (verkkosisällöt ja -tehtävät)​
ti 23.4.: Sähköiset kokeet ja kyselyt
Pedagogin digitystä 2 op
Suoritukset (dl ti 7.5.2024)
• Esittäytyminen ja tavoitteet
• 6 webinaaria ja vähintään 1 oppimistehtävä TAI
• 5 webinaaria ja vähintään 2 oppimistehtävää
Oppimistehtävät ovat webinaareissa opitun soveltamista omaan
työhön. Ideana on tutustua itselle uusiin sovelluksiin tai niiden
uudenlaiseen käyttötapaan.
Ilmoittautuessasi olet sitoutunut
suorittamaan 2 op kokonaisuuden.
Todistukset tulevat opintopolkuun,
jos sotusi on tiedossamme.
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Koulutuksen aloitus
• Johdanto verkkopedagogiikkaan
• Verkkokurssien suunnittelu ja arviointi
• Tekoäly opetuksessa
→ teemaa jatketaan tulevissa webinaareissa
Apua & ohjausta webinaarien jälkeen ja pyynnöstä muulloinkin.
Tallenteet, materiaalit ja oppimistehtävät
löytyvät koulutuksen Padletista.
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee
TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Esittäytyminen Adobe Expressillä
tehdyn infograafin avulla
Kuva: www.matleenalaakso.fi/2024/01/tyovuosi-2023.html
Kuka olet? / Mitä kuuluu?
Millaisin odotuksin saavuit?
Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy
sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia
Koehler & Misihra 2006: tpack.org
Oheinen suomennos Harto Pönkä:
harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-
ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-
suunnittelu
TPACK-malli
jäsentää opettajan
osaamisvaatimuksia.
Keskeisimmät oppimiseen
vaikuttavat tekijät
Yhteistyö muiden kanssa
Omien ja ryhmän yhteisten
oppimisen prosessien säätely
Teknologian tuki
Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning
upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös
jännityksen lieventämiseen ja
yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
Edellyttää oppijoilta
• sitoutumista tavoitteeseen ja
• tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten
asiantuntijuuksia yhdistäen.
– selittämistä,
– argumentointia,
– kysymistä ja
– perspektiivin ottamista.
Itsesäätelyn taitojen tukeminen
Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©):
oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia
ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac
Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn
taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja
opintomenestystä.
• Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä,
pedagogiikkaa ja ohjausta.
• Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla.
Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan.
Esimerkkejä keinoista:
• Osallistavat menetelmät
• Vuorovaikutus
• Tutkiva oppiminen
• Simulaatiot
• Kannustus ja palaute
Kaksi tapaa luoda verkkokursseja
Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla (2018).
UEF:n Flippausmanuaalin uusi versio: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali
Verkko-opetuksen suunnittelu on
oppimisprosessin suunnittelua
Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
Kysy itseltäsi, mitä haluat
oppijan tekevän.
Verkossa ohjaat työskentelyä
oppimistehtävillä.
Pedagoginen käsikirjoitus
Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan
pienempiin osiin oppimispolun varrelle.
• Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan
toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista.
• Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden.
Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja
oman kurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
3 avainta parempaan verkkokurssiin
Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun
1. Selkeys
Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää
todennäköisyyttä kurssisuorituksille.
2. Yhdessä tekeminen
Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia
etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio).
3. Ohjaus ja palaute
Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna
verkkokurssilla opettajan tärkein
tehtävä on ohjata ja antaa palautetta.
Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
Apoa-projektin esiin nostamia
amk-opiskelijoiden toiveita
https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja
Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020
• Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne
• Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä
• Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä
• Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!)
• Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä
• Ei turhia klikkauksia
Kuva: chenspec, pixabay.com
FiTechin suositukset
keskeyttämisten vähentämiseksi
Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla
1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen
sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen.
2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista,
että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot.
3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten
toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen.
4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen
osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
classroomscreen.com
Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
Kuka olet? / Mitä kuuluu?
Millaisin ajatuksin tekoälystä?
Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla
on pikemminkin ihmistyötä
täydentävä kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Omaa ajattelua ja tiedonhakua ei ole
syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Moniin tekoälyn tuotoksiin
hyvä suhtautua luonnoksina,
jotka on tarkastettava ja
usein ihmisvoimin
muokattava paremmiksi.
→ Eettinen käyttö.
→ Ole tietoinen, mitä tietoja voit
tekoälylle antaa.
→ Ymmärrys siitä, miten tekoäly
toimii.
→ Tekoälyn käytöstä kertominen
& lähdemerkinnät
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tekoälystä ei haluta tehdä
ihmisen kaltaista, ettei se tee
samoja virheitä.
Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat
osiin ja tehdä niistä kysymyksiä
tekoälylle.
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät
sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen,
tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Bard / Gemini.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen, musiikin ja diojen luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot ja Google Bard
Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
copilot.microsoft.com
Pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa
kuvista, avoinna olevasta verkkosivusta/PDF:stä (sallittava asetuksista),..
Tyyli
Edgessä Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
ChatGPT 4
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
Mitä opit tänään?
Jaa yksi ajatus
ääneen tai chattiin.
www.matleenalaakso.fi
Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
• Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Pedagogin digitystä 14.2.24

TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso
 

Similar to Pedagogin digitystä 14.2.24 (20)

Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
 
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
 
Verkkopedagogiikka 18.11.22
Verkkopedagogiikka 18.11.22Verkkopedagogiikka 18.11.22
Verkkopedagogiikka 18.11.22
 
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
 
Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20
 
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
 
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
 
Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22
 
Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
 
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko opetus
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko opetusVerkkokurssin suunnittelu ja verkko opetus
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko opetus
 
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
 
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
 
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20
 
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalleDigitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
 

More from Matleena Laakso

More from Matleena Laakso (20)

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 

Pedagogin digitystä 14.2.24

 • 1. 14.2.2024 | 1 Johdatus verkko- pedagogiikkaan ja tekoälyyn Pedagogin digitystä 2 op Webinaari 14.2.2024 (1/6) Matleena Laakso TAMK: PedaPuffetti –hanke Blogi: www.matleenalaakso.fi
 • 2. Pedagogin digitystä 2 op Verkkokoulutuksen tavoitteena on syventää digipedagogista osaamista ja perehtyä verkon sovelluksiin, jotka sopivat opettajan ja/tai oppijoiden työkaluiksi. Harjoiteltavia sovelluksia valitaan myös yhdessä osallistujien kanssa ja mukaan valitaan myös tekoälyä hyödyntäviä työkaluja. Koulutukseen kuuluu kuusi webinaaria sekä etätehtäviä, joiden avulla opittua sovelletaan omaan työhön. Sisällöissä huomioidaan avoin jakaminen ja saavutettavuus.
 • 3. PedaPuffetti TAMKin OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutus-hanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/pedapuffetti • Aktivoiva ja osallistava pedagogiikka oppilaitosympäristössä 2 op • Oppimisprosessin muotoilu verkko- oppimisympäristöihin 2 op • DigiPedaPuffetti 2 op • Pedagogin digitystä 2 op • Interaktiivisten verkkosisältöjen tuottaminen opetustyössä 2 op (H5P & ThingLink) • Kevät 2024 & syksy 2024. • Suunniteltu tämän koulutuksen jatkokurssiksi ☺ Ks. myös: www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
 • 4. Webinaarien teemat ke 14.2.2024: Johdatus verkkopedagogiikkaan ja tekoälyyn ti 5.3.: Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi​ • Valitaan 3. ja 4. webinaarien sovellukset to 21.3.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. infograafit ja videot)​ ke 3.4.: Digisisällöt (esim. animaatiot ja interaktiiviset sisällöt) to 11.4.: H5P-työkalut (verkkosisällöt ja -tehtävät)​ ti 23.4.: Sähköiset kokeet ja kyselyt
 • 5. Pedagogin digitystä 2 op Suoritukset (dl ti 7.5.2024) • Esittäytyminen ja tavoitteet • 6 webinaaria ja vähintään 1 oppimistehtävä TAI • 5 webinaaria ja vähintään 2 oppimistehtävää Oppimistehtävät ovat webinaareissa opitun soveltamista omaan työhön. Ideana on tutustua itselle uusiin sovelluksiin tai niiden uudenlaiseen käyttötapaan. Ilmoittautuessasi olet sitoutunut suorittamaan 2 op kokonaisuuden. Todistukset tulevat opintopolkuun, jos sotusi on tiedossamme.
 • 6. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Koulutuksen aloitus • Johdanto verkkopedagogiikkaan • Verkkokurssien suunnittelu ja arviointi • Tekoäly opetuksessa → teemaa jatketaan tulevissa webinaareissa Apua & ohjausta webinaarien jälkeen ja pyynnöstä muulloinkin. Tallenteet, materiaalit ja oppimistehtävät löytyvät koulutuksen Padletista.
 • 7. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 8. Esittäytyminen Adobe Expressillä tehdyn infograafin avulla Kuva: www.matleenalaakso.fi/2024/01/tyovuosi-2023.html
 • 9. Kuka olet? / Mitä kuuluu? Millaisin odotuksin saavuit? Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
 • 10. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen- suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 • 11. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 • 12. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 13. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) Edellyttää oppijoilta • sitoutumista tavoitteeseen ja • tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten asiantuntijuuksia yhdistäen. – selittämistä, – argumentointia, – kysymistä ja – perspektiivin ottamista.
 • 14. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 • 15. Kaksi tapaa luoda verkkokursseja Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla (2018). UEF:n Flippausmanuaalin uusi versio: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali
 • 16. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 • 17. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 • 18. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja oman kurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 • 19. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 • 20. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia Kuva: chenspec, pixabay.com
 • 21. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 • 23. Kuka olet? / Mitä kuuluu? Millaisin ajatuksin tekoälystä? Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
 • 24. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 25. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 26. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 27. Omaa ajattelua ja tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 28. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Moniin tekoälyn tuotoksiin hyvä suhtautua luonnoksina, jotka on tarkastettava ja usein ihmisvoimin muokattava paremmiksi. → Eettinen käyttö. → Ole tietoinen, mitä tietoja voit tekoälylle antaa. → Ymmärrys siitä, miten tekoäly toimii. → Tekoälyn käytöstä kertominen & lähdemerkinnät
 • 29. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä. Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle.
 • 30. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit on koulutettu suurella tekstimäärällä. Ne hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Bard / Gemini. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, musiikin ja diojen luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 31. ChatGPT, Copilot ja Google Bard Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava. • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
 • 32. copilot.microsoft.com Pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista, avoinna olevasta verkkosivusta/PDF:stä (sallittava asetuksista),.. Tyyli Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 34. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 36. Mitä opit tänään? Jaa yksi ajatus ääneen tai chattiin.
 • 37.
 • 38. www.matleenalaakso.fi Lähes 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 39. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. • Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi