Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus

456 views

Published on

Webinaari verkkokurssin pedagogisesta käsikirjoituksesta pohjustuksena lähipäivälle

Published in: Education
 • Be the first to comment

Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus

 1. 1. Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus Verkkolake 2: Opettaja opi verkon välityksellä -hanke Lapuan kansalaisopisto Webinaari 11.4.2019 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay,com
 2. 2. Ohjelma 11.4. webinaari • Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus • Välitehtävänä ennen lähipäivää on luoda suunnitelma omasta kurssista 23.4. lähipäivä • 9.30 Aamukahvit • 9.45 Oppimisen digitrendit, verkko-opettajuus ja verkkokurssin suunnittelu • 11.30 Ruokailu • 12.30 Pedagogisten käsikirjoitusten arviointia ja täydentämistä • 14.00 Iltapäiväkahvitauko • 14.15 Suunnitelmasta käytäntöön, opettamisen ja vuorovaikutuksen tapoja ja työkaluja • 15.45 Päivä päättyy
 3. 3. Pidä oppimisen tavoite kirkkaana mielessä Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 4. 4. Valitse menetelmät, jotka tukevat tavoitetta Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 5. 5. Mitä haluat oppijan tekevän? Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay.com
 6. 6. Verkkokurssin suunnittelu Tee pedagoginen käsikirjoitus eli suunnittele kurssi ja sen rakenne ENNEN kuin luot kurssin sähköiseen ympäristöön. Näin säästät aikaa ja vaivaa! Kuva: OpenClipart-Vectors CC0, pixabay.com
 7. 7. Tavoitteet ja reunaehdot • Sisällöt ja tavoitteet • Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko • Aikataulut • Rakenne ja järjestämisen muodot, mm. viikoittain vai teemoittain? • Opettajat/kouluttajat ja mahdolliset muut asiantuntijat • Ohjaus, palaute ja arviointi Kuva: IvanPais CC0, pixabay.com
 8. 8. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Voidaan yhdistää myös useampaa mallia.
 9. 9. Tutkivan oppimisen periaatteita • Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen • Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta • Ennakkokäsitysten esiin nostaminen • Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin • Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus Kuva: FelixMittermeier CC0, pixabay.com
 10. 10. Käänteinen oppiminen Flipped classroom/learning • Oppijat tutustuvat käsiteltävään aiheeseen itsenäisesti itselleen parhaita menetelmiä hyödyntäen (video, kirja,..). • Yhteinen aika opistolla tai verkkotapaamisessa käytetään aktiiviseen ajatteluun usein projektimaisesti työskennellen ja opittua soveltaen. Kuva: AJC1 CC BY-SA, Wikimedia Commons
 11. 11. Pedagoginen käsikirjoitus • Pedagoginen käsikirjoitus kertoo, mitä kurssilla tapahtuu ja auttaa suunnittelemaan ja näkemään rakenteen kokonaisuutena. • Käsikirjoitusta tehtäessä suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. Kyse on oppimisprosessin ja –tehtävien vaiheistamisesta pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 12. 12. Pedagoginen käsikirjoitus visuaalisena mallina • Kartta • Aikajana Kuvat: Mari Virtanen: www.youtube.com/watch?time_continue =339&v=H8v-69IqDfg CC BY ja Sanna Ruhalahti: www.oppiminenonline.com/wp-content/uploads/2014 /09/Oppiminen-Online-Pedagogiset-mallit.pdf (CC BY-SA) • Mindmap (dia 11: http://bit.ly/2ya7jNG) • Padlet Kuvassa alla kopio eAMKin pohjasta, kopioi Padlet ja sen muotoilu+viestit): padlet.com/matlaakso/digipedapolku
 13. 13. Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän Pelkkä ruudulta lukeminen on tylsää Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
 14. 14. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua • Etenevätkö oppijat kurssilla omaa vai yhteistä tahtia? • Kurssin rakenne: edetäänkö teema vai viikko kerrallaan? • Opitaanko yksin, pienryhmissä, suurryhmässä vai näitä kaikkia? • Onko kurssilla tiettyyn aikaan tai paikkaan sidottua työskentelyä (webinaari, chat, ryhmätyöt, käytännön harjoittelua,..)? • Millaisia oppimistehtäviä - monta pientä vs. yksi iso? • Miten ja milloin oppijat saavat palautetta ja ohjausta? Yksilöinä vai ryhmänä? Opettajalta, vertaisilta vai automatisoidusti? • Miten opettajana keräät palautetta ja herutat ohjaustarvetta? • Pitäydytäänkö yhden sähköisen ympäristön työkaluissa vai hyödynnetäänkö muitakin? Säästät aikaa ja vaivaa!, kun suunnittelet kurssin (rakenteen) ENNEN kurssin luomista verkkoon!
 15. 15. Hyödynnä käsikirjoitusta tehdessäsi kysymyslistoja Listojen avulla tarkistat, että olet huomioinut suunnittelussa kaiken tarvittavan. Nämä sopivat myös valmiin verkkokurssin tarkastamiseen. • Mari Virtanen, Pedagoginen käsikirjoitus: https://blogit.metropolia.fi/tarinoitadigiaskelista/2017/09/25/pedagoginen-kasikirjoitus/ • Jenni Meriläinen, LAMK, Pedagoginen käsikirjoittaminen: https://wiki.lamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=44634609 • Johanna Keskitalo, Näin luot laadukkaan verkkokurssin: https://tomashanke.net/2015/12/07/nain-luot-laadukkaan-verkkokurssin/ • Linda Saukko-Rauta: Verkkopedagogiikka https://oppimateriaalit.jamk.fi/verkkopeda/ • Merja Drake, Teija Lehto & Sanna Sintonen. Verkkokurssit ketterästi AgileAMK-mallilla. TAMK, Uutta avointa energiaa-hanke. 2018. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-verkkokurssit-ketterasti-agileamk-mallilla • Ja seuraavissa dioissa lisää…
 16. 16. TAMKin digimentoreiden verkkokurssin arviointityökalu digimentorit.tamk.fi/2016/03/04/verkkokurssien-arviointityokalu (2016, CC BY-SA)
 17. 17. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. Kysy itseltäsi: • Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? • Voiko ulkoasua selkeyttää jotenkin? • Pitäisikö jotain karsia? • Onko materiaalit loogisesti järjestetty? • Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit) yhteneväisesti? • Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? • Onko kaikki opiskelijan vastuut kirjoitettu auki? • Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla?
 18. 18. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja. Kysy itseltäsi: • Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? • Käytänkö monipuolisesti erilaisia työkaluja (esim. videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)? • Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan (synkroninen) sekä eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä.
 19. 19. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan/kouluttajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kysy itseltäsi: • Miten ohjaan opiskelijoita? • Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa (esim. videoyhteys, kirjoittaminen)? • Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat? Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita? • Saako opiskelija tarpeeksi palautetta kurssilla? • Hyödynnänkö erilaisia palautetyyppejä riittävästi (opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi…)? • Saako opiskelija palautetta jo kurssin aikana? • Sovelletaanko saatua palautetta kurssilla (ts. kytkeytyykö se luontevasti toimintaa ohjaavaksi osaksi)?
 20. 20. eAMK: Verkkototeutusten arviointityökalu www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/ Arviointityökalu tarkastelee seuraavia kohtia ensin suunnittelun ja tuotannon aikana ja sitten toteutuksen aikana: • Kohderyhmä ja käyttäjät • Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut • Tehtävät • Sisältö ja aineistot • Työvälineet • Vuorovaikutus • Ohjaus ja palaute • Arviointi • Kehittäminen • Käytettävyys ja ulkoasu • Tukipalvelut Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu osana eAMK-hanketyötä syksyllä 2017. Kriteeristön kokoajina toimivat Mari Varonen ja Tuula Hohenthal. Työhön osallistui eAMK-hankkeen laatukriteerityöryhmän jäseniä sekä kommentoijia AMK-kentältä ja sidosryhmistä.
 21. 21. eAMK: Verkkototeutusten arviointityökalu Jos vasta suunnittelet verkkokurssia, käytä pdf-lomaketta: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/valmennusohj elma_syksy2018 Jos arvioit jo tekemääsi verkko- kurssia, käytä web-lomaketta: https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake
 22. 22. Tee verkkokurssillesi pedagoginen käsikirjoitus ennen lähitapaamista  Voit tehdä toteutussuunnitelman eli käsikirjoituksen ajatuskarttana, aikajanana taikka Padletia hyödyntäen, digitaalisesti tai paperille – Ajatuskartta: esim. www.mindmup.com tai www.mindomo.com/fi – Padlet: padlet.com – Lino-muistitaulu: en.linoit.com  Valitse yksi verkkokurssin arviointityökalu tai kysymyslista, mihin peilaat ajatuksiasi tai minkä avulla teet käsikirjoituksen. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com • Pedagoginen käsikirjoitus kertoo, mitä kurssilla tapahtuu ja auttaa suunnittelemaan ja näkemään rakenteen kokonaisuutena. • Käsikirjoitusta tehtäessä suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. Kyse on oppimisprosessin ja –tehtävien vaiheistamisesta pienempiin osiin oppimispolun varrelle.
 23. 23. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×