SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
24.2.20171
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen
valmistelun tiekartta
24.2.2017
Säästöt
Laatu
Vaikuttavuus
Toiminnan
jatkuvuuden
turvaaminen
Tuottavuus
Uusien ICT palvelujen kehittäminen
Toiminnassa tarvittavat ICT palvelut
- Jatkuvuuden turvaaminen
- ICT –palvelujen järjestäminen
Uusien palvelujen käyttöönotto
Asiakaslähtöiset
toimintamallitTiedon integraatioOhjaus
Omaisuus ja
rahoitus
Hlöstö
220.000
Tietojärjestelmät
130x300 = 39 000?
Työasemat
400 000?
Kehittämisprojektit
Tietovarannot
Konesalit
1000?
Projektisalkku/ Uusien ICT palvelujen käyttöönotot
- PSOP, KANTA, KAPA, SADe palvelut, Tietojohtamisen palvelut…
- asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi- ja uudistaminen
Kehityssalkku / Uusien ICT ratkaisujen kehittäminen
- APOTTI, ODA,UNA, KODA, KANSA, Virtuaalisairaala 2.0,
- Biopankkien tietopalvelut, Tutkimus- ja laaturekisterit, …
Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen
- Digitalisointi
- Kokonaissuunnittelu (KA)
- Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta
- Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot
Strateginen tietohallinto
- KA-suunnittelun ja IT-johta-
misen käynnistys
- siirron suunn./toteuttaminen
- jatkuvuuden ja riskien hallinta
Konsolidointi ja uudistaminen
Kehitys- ja projektisalkut;
- Kansallinen
- Yhteistyöalue
- Maakunta
ICT-Palvelusalkku: Käynnistysvaihe
- Hallinnon ja kommunikaationpalvelut
- toiminnan/tietojohtamisen palvelut
- muutosjohtamisen palvelut (PMO)
- tietohallinnon ja IT-hallinnan palvelut
Siirtymäkausi
- asiakas- ja potilastietojärjestelmät
- omahoito ja sähköiset palvelut
- toimialajärjestelmät
- intergaatiopalvelut
- kapasiteetti ja tietoliikenne
Hyvinvointi- ja
sote kustannussäästö-tavoitteet
2016 2017 2018 2019 2021 2023 2026
Väliaikaishallinto
Valtakunnallinen ja maakunnallinen
valmisteluvaihe
Tehtävät
Maakuntahallinto, siirtymäaika Maakuntahallinto, toiminnallisen uudistuksen hyödyntäminen
Uusi rakenne Uudet toimintamallit
Tavoitetila 2022-26?
Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden
tietojärjestelmäkokonaisuus
ICT-Palvelusalkku
Kehityssalkku
Projektisalkku
Tavoitetila ”2025” : Digiratkaisut tukevat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia uudistuneita palveluita
Välitavoite 2019-2020 : Edellytykset ICT:n osalta hallintorakenteen turvalliselle käyttöönotolle olemassa
Tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta
• Tiekartta on tarkoitettu erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoille maakunnissa.
• Tiekartassa on kuvattu vaiheittain sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä ja sen kansallista tukea
vuoden 2019 alkuun saakka.
3
Tiekarttaa ollaan tarkentamassa
maakuntadigiverkoston 25.1.2017 kokouksessa
työstettyjen teemojen osalta
• Tietohallinnon tehtävät
• Kokonaisarkkitehtuuri
• Ennen vuotta 2019 tarvittavat ICT-ratkaisut
Maakunnan tietohallintotehtävät
24.2.2017
Maakunnan tietohallintotehtävätTavoitteet, mitattavat tuotokset
Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  1/2019
Tietoturva ja riskienhallinta Maakunnan tietoturvapolitiikka
Tietoturvan hallintajärjestelmä (VAHTI, ISO
27001) maakunnille
Tietoturvapolitiikan 1. versio laadittu Tietoturvapolitiikka hyväksytty
Tietoturvan toimintasuunnitelma laadittu
Tietoturvan vuosikello laadittu
Hallintajärjestelmän mukainen toiminta käynnissä
Ict-palvelutuotanto ja siihen liittyvä
riskienhallinta (riskienhallintasuunnitelma)
ICT-palvelutuotantoon ja jatkuvuuden
varmistamisen liittyvät riskit tunnistettu ja
niiden todennäköisyys ja vaikutukset
arvioitu yhdessä kuntien kanssa
Riskeihin liittyvät varautumiskeinot ja kuvattu ja
riskienhallinta on otettu käyttöön
väliaikaishallinnon toiminnassa. Tehdään yhdessä
alueen kuntien kanssa.
Riskienhallinta jalkautettu ja toimii osana
maakunnan toiminnan ylösajovaihetta ja
vastuunsiirtoja
Strategia, hallinto ja toimintamallit Tietohallinnon strategiset tavoitteet,
ohjausrakenne ja sen yhteensovittaminen
maakunnan johtamisjärjestelmään.
Maakunnan tietohallinnon rooli ja tehtävät
määritelty.
Ehdotus maakunnan tietohallinnon
strategisiksi tavoitteiksi laadittuna ja
organisointivaihtoehdoista laadittu kuvaus
Tietohallinnon organisoinnista ja ICT-
palvelutuotannon ensimmäisen vaiheen
organisoinnista tehty linjaukset
Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja
painopistealueet hyväksytty
Tietohallinnon investointien ohjausmalli kuvattu ja
kytketty salkunhallintaan
Tietohallinnon vuosikello laadittu ja otettu
käyttöön
Liiketoimintayhteistyön ja yhdyspintojen
suunnittelu
Tietohallinnon sisäiset ja ulkoiset
yhdyspinnat tunnistettu
Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön
toimintamallin suunnittelu käynnistyy
Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön (ml.
digitalisoinnin tukeminen) vastuunjaon ja
toimintamallien suunnittelutyö käynnistyy
Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön
ensimmäisen vaiheen organisoinnista tehty
päätökset
Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn
toimintamallin suunnittelu käynnistynyt
(maakunnan osalta)
Valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen
asiakasohjauksen toimintamalli kuvattu maakunnan
osalta
Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön
vastuunjaosta ja toimintamalleista linjaukset
Maakunnan ja kuntien välisen
tietohallintoyhteistyön organisoinnista ja
toimintamalleista päätökset
Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn
toimintamalli otettu käyttöön
Valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen
asiakasohjauksen toimintamalli otettu käyttöön
(maakunnan osalta)
Tavoitteet, mitattavat tuotokset
Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  1/2019
Kokonaisarkkitehtuurin hallinta Arkkitehtuurin hallintamalli maakunnille Suunnitelma maakunnan kokonaisarkkitehtuurin
hallintamallista osana johtamisjärjestelmää
Päätökset maakunnan kokonaisarkkitehtuurin
hallintamallin käyttöönotosta ja malli
käyttöönotettuna
Taloussuunnittelu Kustannusseuranta
Nykytilatieto henkilöstöstä
Taloussuunnittelu
Tieto nykytilan kustannuksista olemassa
(vastataan maakuntalain 13 § vaatimuksiin)
Tieto siirtyvästä henkilöstöstä kerätty
Väliaikaishallinnon ja 2018 aikaisen
tietohallinnon talousarvioehdotus laadittu
Henkilöstön siirrosta yleiset linjaukset
Väliaikaishallinnon ja 2018 aikaisen tietohallinnon
talousarvioehdotus hyväksytty
Maakunnan tietohallinnon 2019
talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy
Henkilöstön siirrosta yksityiskohtaiset päätökset
Kehittämissalkku – kytkentä investointien
ohjaukseen ja taloussuunnitteluun.
Maakunnan tietohallinnon 2019
talousarvioehdotuksen hyväksyminen
Ehdotus valtionvarainministeriölle maakunnan (ja
yhteistyöalueen) merkittävistä investoinneista
laadittu
Tarvemäärittely, kilpailutus ja evaluointi Tavoitearkkitehtuurin mukaiset
ratkaisuarkkitehtuurit, mahdolliset
kilpailutukset.
Tieto väliaikaishallinnon aikana ja 2018
tarvittavista ratkaisuista.
Tarvittavien uusien ratkaisujen kartoitus
valmistunut
Ehdotus tarvittavien uusien ratkaisujen
hankintastrategiasta / suunnitelmasta
Hankintastrategia hyväksytty ja hankinnat
käynnistyneet
Sopimushallinta Nykytilatieto sopimuksista
Sopimusportfolio
Sopimuksenhallinnan käytännöt
Nykytilatieto siirtyvistä sote-sopimuksista
olemassa
Sopimukset luokiteltu priorisoitu niiden
kriittisyyden ja sopimusten siirtoon liittyvien
riskein näkökulmasta
Nykytilatieto kaikista siirtyvistä sopimuksista
olemassa
Sopimuksenhallinnan käytännöt ja vaatimukset
kuvattu (ml. sopimuksenhallintajärjestelmä ja
vakioidut sopimusmallit uusille sopimuksille)
Tarvittavat sopimusneuvottelut keskeisimmistä
siirtyvistä sopimuksista toteutettu
Nykytilatieto sopimuksista olemassa
Sopimusportfolio
Sopimushallinnan vaatimukset
Tarvittavat sopimusneuvottelut kaikista siirtyvistä
sopimuksista toteutettu
Tavoitteet, mitattavat tuotokset
Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  1/2019
Sopimushallinta Nykytilatieto sopimuksista
Sopimusportfolio
Sopimuksenhallinnan käytännöt
Nykytilatieto siirtyvistä sote-sopimuksista
olemassa
Sopimukset luokiteltu priorisoitu niiden
kriittisyyden ja sopimusten siirtoon
liittyvien riskein näkökulmasta
Nykytilatieto kaikista siirtyvistä sopimuksista
olemassa
Sopimuksenhallinnan käytännöt ja vaatimukset
kuvattu (ml. sopimuksenhallintajärjestelmä ja
vakioidut sopimusmallit uusille sopimuksille)
Tarvittavat sopimusneuvottelut keskeisimmistä
siirtyvistä sopimuksista toteutettu
Nykytilatieto sopimuksista olemassa
Sopimusportfolio
Sopimushallinnan vaatimukset
Tarvittavat sopimusneuvottelut kaikista siirtyvistä
sopimuksista toteutettu
Projektien johtaminen Projektisalkku
Projektimalli(t)
Operatiivinen projektisalkku - käynnissä
olevien projektien keräily tehty
Projektinhallinnan toimintamalli suunniteltu (ml.
salkun/projektinhallintajärjestelmä)
Projektimallista ja salkunhallinnan kytkemisestä
maakunnan johtamisjärjestelmään tehty
suunnitelma
Operatiivinen projektisalkku- keräily tehty
Projektien omistajat nimetty
Projektimalli ja salkunhallinta käyttöönotettu ja
kytketty maakunnan johtamisjärjestelmään
Palvelutuotanto Lähtötilanteen ICT-
palvelutuotantorakenne
Maakunnan ICT-palvelutuotantorakenne
Maakunnan ICT-palvelusalkku, SLA:t
Nykytilatieto ICT-
palvelutuotantorakenteesta ja palveluista
olemassa.
Väliaikaishallinnon aikana ja 2018
tarvittavien ICT-ratkaisujen
toteuttamisesta päätökset.
Palvelusalkun määrittäminen, SLA – työ
käynnistynyt
Ehdotus ja päätökset maakunnan ICT-
palvelutuotannon järjestämiseksi
Palvelutuotanto-organisaatio kuvattu ja
vastuunsiirron suunnitelma toimintakriittisten
järjestelmien osalta laadittu.
Palveluportfolio, SLA:t ja palvelutuotanto-
organisaatio kuvattu ja linjattu. Yhdyspinta
sopimushallintaan kuvattu ja otettu käyttöön
Palveluiden vastuunsiirto maakunnalle ja
muutokset palvelutuotantoon toteutettu
vaiheistetusti tehdyn muutossuunnitelman
mukaisesti
Tehtävät aikajanalla, esim. strategia, hallinto, toimintamallit
Q2
2017
Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019
Strategia, hallinto ja toimintamallit
Maakunnan tietohallinnon rooli ja tehtävät
määritelty.
Ehdotus maakunnan
tietohallinnon strategisiksi
tavoitteiksi laadittuna
Tietohallinnon
organisointivaihtoehdoista laadittu
kuvaus
Tietohallinnon organisoinnista ja ICT-palvelutuotannon
ensimmäisen vaiheen organisoinnista tehty linjaukset
Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja painopistealueet hyväksytty
Tietohallinnon investointien ohjausmalli kuvattu ja
kytketty salkunhallintaan
Tietohallinnon vuosikello laadittu ja otettu käyttöön
Liiketoimintayhteistyön ja yhdyspintojen
suunnittelu
1. Esivalmistelu (valmistelu) 2. Väliaikaishallinto (suunnittelu) 3. vaihe (toteutus)
Tietohallinnon sisäiset ja ulkoiset yhdyspinnat
tunnistettu
Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön
toimintamallin suunnittelu käynnistyy
Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön (ml. digitalisoinnin tukeminen)
vastuunjaon ja toimintamallien suunnittelutyö käynnistyy
Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön ensimmäisen vaiheen
organisoinnista tehty päätökset
Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn
toimintamallin suunnittelu käynnistynyt
Valtakun.ICT-palvelukeskuksen asiakasohjauksen
toimintamalli kuvattu maakunnan osalta
Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön vastuunjaosta ja
toimintamalleista linjaukset
Maakunnan ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön
organisoinnista ja toimintamalleista päätökset
Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn
toimintamalli otettu käyttöön
Valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen asiakasohjauksen
toimintamalli otettu käyttöön (maakunnan osalta)
Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin
suunnittelutehtävät
24.2.2017
Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelutehtävät (Luonnos)
24.2.201710
Tavoitteet, mitattavat tuotokset
Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018 
Maakunnan
konsernirakenteen
suunnittelu (ex-
viitearkkitehtuuri)
Maakunnan toiminnallisen kokonaisuuden
tavoitetilan ja sen liittymien yleinen kuvaus
Kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista,
konsernirakenteesta ja keskeisistä liittymistä
Kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista,
keskeisistä prosesseista, konsernirakenteesta ja
keskeisistä liittymistä
Kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista, keskeisistä
prosesseista, tuotanto- ja konsernirakenteesta ja
keskeisistä liittymistä
Maakunnan toiminta-
arkkitehtuuri
Maakunnan toiminnan ja perustamisen
kannalta keskeisten toimintamallien
tavoitetilan suunnittelu ja kuvaaminen.
Maakunnan palvelujen alustava suunnittelu
Maakunnan asiakkuudenhallinnan ja
palveluohjauksen alustava suunnittelu.
Maakunnan johtamisjärjestelmän alustava
suunnittelu.
Maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon
alustava suunnittelu.
Maakunnan asiakkuuden hallinnan ja
palveluohjauksen suunnittelu.
Maakunnan johtamisjärjestelmän suunnittelu.
Maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon
suunnittelu.
Maakunnan asiakkuuden hallinnan ja palveluohjauksen
määrittely
Maakunnan johtamisjärjestelmän suunnittelu.
Maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon suunnittelu.
Maakunnan
tietoarkkitehtuuri
Maakunnan yhteisten
tiedonhallintakokonaisuuksien tavoitetilan
suunnittelu.
Maakunnan ydintiedonhallinnan alustava
suunnittelu.
Maakunnan henkilörekisterien (henkilöstö,
asiakkaat) alustava määrittely ja rekisterinpidon
suunnittelu
Maakunnan ydintiedonhallinnan tarkempi
määrittely.
Maakunnan ydintietojen määrittely ja tietojen hallinnan
toteutuksen suunnittelu
Maakunnan
tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri
Maakunnan tietojärjestelmäkokonaisuuden
suunnittelu
Maakunnan loogisen
tietojärjestelmäarkkitehtuurin alustavat
suunnittelu
Maakunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin
kehityspolun suunnittelu (siirtyvät järjestelmät,
hankinnat, yhteisten palvelujen hyödyntäminen).
Maakunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehityspolun
mukaisten toimenpiteiden toteutus ennen vuotta 2019.
Maakunnan integraatio-
arkkitehtuuri
Maakunnan integraatioarkkitehtuurin
suunnittelu
Maakunnan integraatiovaatimusten suunnittelu
ja kuvaaminen.
Maakunnan integraatioarkkitehtuurin (ml.
linkityksen kansallisiin järjestelmiin) suunnittelu
ja arkkitehtuurin kehittämispolun määrittely
Maakunnan integraatioarkkitehtuurin kehityspolun
mukaisten toimenpiteiden toteutus ennen vuotta 2019.
Maakunnan
sidosarkkitehtuurien
määrittely
Maakunnan keskeisten sidosarkkitehtuurien
ja niiden liitosten määrittely.
Maakunnan toimintaan liittyvien sidosten ja
liittymien tunnistaminen ja niiden roolin
määrittely
Muutoksen toteutus Maakunnan suunnitellun
tavoitearkkitehtuurin toteutuksen
suunnittelu.
Muutoksen toteutuksen minimivaatimusten
määrittely ja toteutuksen etenemispolun
suunnittelu.
Muutoksen toteutuksen minimivaatimusten ja
toteutuksen etenemispolun tarkentaminen.
Yhteisen arkkitehtuurin suunnittelukohteet
1. Maakunnan viitearkkitehtuuri (palvelut, prosessi, tiedot, tietojärjestelmäpalvelut, toimintaympäristö, sidokset ja linkitykset
muuhun kehittämiseen
2. Tarkemman suunnittelun kohteet: 2.1 asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus, 2.2. uudet toimintamallit ja prosessit
(muutoksessa huomioitavat kehityshankkeet), 2.3. maakunnan johtaminen ja hallinto sekä 2.4 tietohallinto / ICT-hallinta
Asiakkaat ja palvelut
Palvelupolut ja prosessit
Tiedot ja tietovarannot
1. Viitearkkitehtuuri
KOKONAISUUDEN OHJAUS (TEHTÄVALOJEN YHTEISET PROSESSIT)
12
1. Yhteinen suunnittelu
• Maakuntakokonaisuuden
kattava viitekehys
• Kohteiden priorisointi ja
tehtäväjako
• Toimialakohtaisten kohteiden
yhteensovittaminen
• Suunnittelukokonaisuuksien
hallinta (koordinointi,
muutoshallinta)
2. Toimiala-
/palvelukohtainen
suunnittelu
• Tarkemman suunnittelun
toteutus toimialakohtaisesti
• Yhteisen viitekehyksen
hyödyntäminen ja
tarkentaminen toimialalla
• Käynnistäminen tärkeimmistä
ja käynnistysvalmiuden
omaavista kohteista (mm.
sote)
Palvelukanavat
Ympäristö
terveys
Pelastus/
turvallisuus
Sosiaali- ja
terveydenhuolto
Alue-
kehitys
Maan-
käyttö
Maa-
seutu
Kasvu-
palvelut
2.1 Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus
2.3 Johtaminen ja hallinto
2.4 Tietohallinto / ICT-hallinta
Asiakkaat
2.2 Uudet palveluprosessit
Tavoitteet
Toiminta
Tiedonhallinta
VAIHEET JA AIKATAULU
Q4 Q2
2016
Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
20192017 2018
Maakuntien viitearkkitehtuuriprojekti (2017 – 2018) 2019 
1. Viitekehys
2.1. Asiakas- ja palveluohjaus
2.2. Uudet palveluprosessit
2.3. Johtaminen ja hallinto
2.4. Tietohallinto
3. Soveltamisohjeet ja tuki
Mitä tarvitaan väliaikaishallintoa varten Mitä tarvitaan valtuuston aloitusta varten Mitä tarvitaan tehtävien vastaanottoa varten
Toteutuksen projektointi:
• Yhteinen: viitearkkitehtuuri,
soveltamisohjeiden laadinta ja
maakunnallisen suunnittelun tuki
• Osaprojektit:
• asiakas- ja palveluohjaus
• johtaminen/hallinto
• tietohallinto/ICT-hallinta)
• Palveluprosessien (tehtäväalat)
suunnittelun organisointi
prosessien kehitystarpeen
mukaan
ICT-Palvelut ennen 2019
24.2.2017
ICT-palvelut ennen 2019
Mitattavat tavoitteet (tuotokset)
Osa-alue / Palvelu /
Järjestelmä
Yleiskuvaus ICTPK-
projek-
tiryh-
mä
ICT-pal-
velu-
keskus
Paikal-
linen
toimija
Järjestämistapa Esivalmistelu -->06/2017 Väliaikaishallin-
to 07/2017-
02/2018
Toteutus
03/2018-->
Yhteiset tekniset
ratkaisut
Yhteinen käyttäjähallinta / Identity
Management, mobiilivaihderatkaisut,
tietoliikenneratkaisut (ITSM IT-
palvelunhallinta?)
X X X
Henkilöstö käyttää nykyisiltä työasemilta vanhoja järjestelmiä ja
järjestetään pääsy yhteisiin palveluihin. Avataan yhteydet valtion
palveluihin maakuntien verkoista
Selvitetään tulevien organisaatioiden
käyttäjät ja roolit niin pitkälle kuin
mahdollista. Selvitetään tekniset
ratkaisumahdollisuudet.
Yhteinen
käyttäjähallinta
perustettu?
Tarkentuu
myöhemmin
Työasemapalvelut Työasemat ja perusohjelmistot,
lähiverkko, maakunnan verkko,
palvelintila) X
Nykyinen tai muodostettava alueellinen yhtiö tai maakunta 1.7.2017 Selvitetään olemassa olevat toimijat
sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä
myös muille maakunnille. Valmistellaan
tarvittaessa alueellisen yhtiön
muodostamista
Työasemapalvel
uiden tarjoajat
selvillä ja
palvelut
kartoitettu
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Digitaalinen
työympäristö
Viestintäratkaisut (sähköposti, Skype),
Intra ja epäformaali dokumentinhallinta
(mm. työtilat) jne.
X
Valtion "piikkiin" ennen 2019 Selvitetään toteutusmahdollisuudet Digitaalisen
työskentely-
ympäristön
rakentaminen
Digitaalinen
työskentely-
ympäristö
käytössä
STARTTIPAKETTI,
Internet - alusta ja
julkaisujärjestelmä
Perinteinen viestinnällinen internet -
ratkaisu alkuvaiheen toiminnan
viestimiseen
X X
Nykyiset sopimukset Tarkentuu myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Päätöksenteko-
järjestelmä
Päätöksentekoon, kokouksiin jne. liittyvä
järjestelmäkokonaisuus X X
Käytetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia järjestelmiä. Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Taloushallinto
Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus
(laskut, kirjanpito jne.) X X
Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään
aluksi nykyisiä sopimuksia
Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinnon kokonaisuus
(palkat, matkat jne.) X X
Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään
aluksi nykyisiä sopimuksia
Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Asianhallinta ja
tiedonohjaus
Hallinnollinen asianhallinta
viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen
hyväksyntä ja säilytys
X X
Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään
aluksi nykyisiä sopimuksia
Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Raportointiratkaisu
Tietojejn yhdistämiseen, analyslointiin ja
jakeluun keskittyvä ratkaisu
X X
Todennäköisesti kilpailutus, ellei voida hyödyntää olemassa olevia
sopimuksia
Tarkentuu myöhemmin
Substanssijärjestelmät,
toimialasidonnaiset
järjestelmät
Jäsentäminen kahteen koriin. Iso osa
2019 käytettävistä järjestelmistä on
käytössä jo tänään ja maakuntien
vastuulla.
X
SOTE -tietojärjestelmistä laaditaan erillinen etenemispolku
huomioiden käynnissä olevat laajat yhteishankkeet Apotti & UNA.
Rinnalla mietittävä kokonaan uusien järjestelmien prioriteetti ja on
palvelukeskuksen asioita.
Tarkentuu myöhemmin

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnitteluMaakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
 
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tukiSuomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 

Similar to Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta

Similar to Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta (20)

Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiset
Digimuutosohjelman ajankohtaisetDigimuutosohjelman ajankohtaiset
Digimuutosohjelman ajankohtaiset
 
Kuntien ICT muutostuen tutkimus
Kuntien ICT muutostuen tutkimusKuntien ICT muutostuen tutkimus
Kuntien ICT muutostuen tutkimus
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
 
Tietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsaus
Tietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsausTietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsaus
Tietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsaus
 
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
 
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja KelaKuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
 
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 
Sähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallintaSähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallinta
 

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta

 • 1. 24.2.20171 Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta 24.2.2017
 • 2. Säästöt Laatu Vaikuttavuus Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Tuottavuus Uusien ICT palvelujen kehittäminen Toiminnassa tarvittavat ICT palvelut - Jatkuvuuden turvaaminen - ICT –palvelujen järjestäminen Uusien palvelujen käyttöönotto Asiakaslähtöiset toimintamallitTiedon integraatioOhjaus Omaisuus ja rahoitus Hlöstö 220.000 Tietojärjestelmät 130x300 = 39 000? Työasemat 400 000? Kehittämisprojektit Tietovarannot Konesalit 1000? Projektisalkku/ Uusien ICT palvelujen käyttöönotot - PSOP, KANTA, KAPA, SADe palvelut, Tietojohtamisen palvelut… - asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi- ja uudistaminen Kehityssalkku / Uusien ICT ratkaisujen kehittäminen - APOTTI, ODA,UNA, KODA, KANSA, Virtuaalisairaala 2.0, - Biopankkien tietopalvelut, Tutkimus- ja laaturekisterit, … Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen - Digitalisointi - Kokonaissuunnittelu (KA) - Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta - Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot Strateginen tietohallinto - KA-suunnittelun ja IT-johta- misen käynnistys - siirron suunn./toteuttaminen - jatkuvuuden ja riskien hallinta Konsolidointi ja uudistaminen Kehitys- ja projektisalkut; - Kansallinen - Yhteistyöalue - Maakunta ICT-Palvelusalkku: Käynnistysvaihe - Hallinnon ja kommunikaationpalvelut - toiminnan/tietojohtamisen palvelut - muutosjohtamisen palvelut (PMO) - tietohallinnon ja IT-hallinnan palvelut Siirtymäkausi - asiakas- ja potilastietojärjestelmät - omahoito ja sähköiset palvelut - toimialajärjestelmät - intergaatiopalvelut - kapasiteetti ja tietoliikenne Hyvinvointi- ja sote kustannussäästö-tavoitteet 2016 2017 2018 2019 2021 2023 2026 Väliaikaishallinto Valtakunnallinen ja maakunnallinen valmisteluvaihe Tehtävät Maakuntahallinto, siirtymäaika Maakuntahallinto, toiminnallisen uudistuksen hyödyntäminen Uusi rakenne Uudet toimintamallit Tavoitetila 2022-26? Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuus ICT-Palvelusalkku Kehityssalkku Projektisalkku Tavoitetila ”2025” : Digiratkaisut tukevat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia uudistuneita palveluita Välitavoite 2019-2020 : Edellytykset ICT:n osalta hallintorakenteen turvalliselle käyttöönotolle olemassa Tiekartta
 • 3. Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta • Tiekartta on tarkoitettu erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoille maakunnissa. • Tiekartassa on kuvattu vaiheittain sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä ja sen kansallista tukea vuoden 2019 alkuun saakka. 3 Tiekarttaa ollaan tarkentamassa maakuntadigiverkoston 25.1.2017 kokouksessa työstettyjen teemojen osalta • Tietohallinnon tehtävät • Kokonaisarkkitehtuuri • Ennen vuotta 2019 tarvittavat ICT-ratkaisut
 • 5. Maakunnan tietohallintotehtävätTavoitteet, mitattavat tuotokset Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  1/2019 Tietoturva ja riskienhallinta Maakunnan tietoturvapolitiikka Tietoturvan hallintajärjestelmä (VAHTI, ISO 27001) maakunnille Tietoturvapolitiikan 1. versio laadittu Tietoturvapolitiikka hyväksytty Tietoturvan toimintasuunnitelma laadittu Tietoturvan vuosikello laadittu Hallintajärjestelmän mukainen toiminta käynnissä Ict-palvelutuotanto ja siihen liittyvä riskienhallinta (riskienhallintasuunnitelma) ICT-palvelutuotantoon ja jatkuvuuden varmistamisen liittyvät riskit tunnistettu ja niiden todennäköisyys ja vaikutukset arvioitu yhdessä kuntien kanssa Riskeihin liittyvät varautumiskeinot ja kuvattu ja riskienhallinta on otettu käyttöön väliaikaishallinnon toiminnassa. Tehdään yhdessä alueen kuntien kanssa. Riskienhallinta jalkautettu ja toimii osana maakunnan toiminnan ylösajovaihetta ja vastuunsiirtoja Strategia, hallinto ja toimintamallit Tietohallinnon strategiset tavoitteet, ohjausrakenne ja sen yhteensovittaminen maakunnan johtamisjärjestelmään. Maakunnan tietohallinnon rooli ja tehtävät määritelty. Ehdotus maakunnan tietohallinnon strategisiksi tavoitteiksi laadittuna ja organisointivaihtoehdoista laadittu kuvaus Tietohallinnon organisoinnista ja ICT- palvelutuotannon ensimmäisen vaiheen organisoinnista tehty linjaukset Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja painopistealueet hyväksytty Tietohallinnon investointien ohjausmalli kuvattu ja kytketty salkunhallintaan Tietohallinnon vuosikello laadittu ja otettu käyttöön Liiketoimintayhteistyön ja yhdyspintojen suunnittelu Tietohallinnon sisäiset ja ulkoiset yhdyspinnat tunnistettu Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön toimintamallin suunnittelu käynnistyy Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön (ml. digitalisoinnin tukeminen) vastuunjaon ja toimintamallien suunnittelutyö käynnistyy Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön ensimmäisen vaiheen organisoinnista tehty päätökset Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn toimintamallin suunnittelu käynnistynyt (maakunnan osalta) Valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen asiakasohjauksen toimintamalli kuvattu maakunnan osalta Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön vastuunjaosta ja toimintamalleista linjaukset Maakunnan ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön organisoinnista ja toimintamalleista päätökset Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn toimintamalli otettu käyttöön Valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen asiakasohjauksen toimintamalli otettu käyttöön (maakunnan osalta)
 • 6. Tavoitteet, mitattavat tuotokset Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  1/2019 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta Arkkitehtuurin hallintamalli maakunnille Suunnitelma maakunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallista osana johtamisjärjestelmää Päätökset maakunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin käyttöönotosta ja malli käyttöönotettuna Taloussuunnittelu Kustannusseuranta Nykytilatieto henkilöstöstä Taloussuunnittelu Tieto nykytilan kustannuksista olemassa (vastataan maakuntalain 13 § vaatimuksiin) Tieto siirtyvästä henkilöstöstä kerätty Väliaikaishallinnon ja 2018 aikaisen tietohallinnon talousarvioehdotus laadittu Henkilöstön siirrosta yleiset linjaukset Väliaikaishallinnon ja 2018 aikaisen tietohallinnon talousarvioehdotus hyväksytty Maakunnan tietohallinnon 2019 talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy Henkilöstön siirrosta yksityiskohtaiset päätökset Kehittämissalkku – kytkentä investointien ohjaukseen ja taloussuunnitteluun. Maakunnan tietohallinnon 2019 talousarvioehdotuksen hyväksyminen Ehdotus valtionvarainministeriölle maakunnan (ja yhteistyöalueen) merkittävistä investoinneista laadittu Tarvemäärittely, kilpailutus ja evaluointi Tavoitearkkitehtuurin mukaiset ratkaisuarkkitehtuurit, mahdolliset kilpailutukset. Tieto väliaikaishallinnon aikana ja 2018 tarvittavista ratkaisuista. Tarvittavien uusien ratkaisujen kartoitus valmistunut Ehdotus tarvittavien uusien ratkaisujen hankintastrategiasta / suunnitelmasta Hankintastrategia hyväksytty ja hankinnat käynnistyneet Sopimushallinta Nykytilatieto sopimuksista Sopimusportfolio Sopimuksenhallinnan käytännöt Nykytilatieto siirtyvistä sote-sopimuksista olemassa Sopimukset luokiteltu priorisoitu niiden kriittisyyden ja sopimusten siirtoon liittyvien riskein näkökulmasta Nykytilatieto kaikista siirtyvistä sopimuksista olemassa Sopimuksenhallinnan käytännöt ja vaatimukset kuvattu (ml. sopimuksenhallintajärjestelmä ja vakioidut sopimusmallit uusille sopimuksille) Tarvittavat sopimusneuvottelut keskeisimmistä siirtyvistä sopimuksista toteutettu Nykytilatieto sopimuksista olemassa Sopimusportfolio Sopimushallinnan vaatimukset Tarvittavat sopimusneuvottelut kaikista siirtyvistä sopimuksista toteutettu
 • 7. Tavoitteet, mitattavat tuotokset Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  1/2019 Sopimushallinta Nykytilatieto sopimuksista Sopimusportfolio Sopimuksenhallinnan käytännöt Nykytilatieto siirtyvistä sote-sopimuksista olemassa Sopimukset luokiteltu priorisoitu niiden kriittisyyden ja sopimusten siirtoon liittyvien riskein näkökulmasta Nykytilatieto kaikista siirtyvistä sopimuksista olemassa Sopimuksenhallinnan käytännöt ja vaatimukset kuvattu (ml. sopimuksenhallintajärjestelmä ja vakioidut sopimusmallit uusille sopimuksille) Tarvittavat sopimusneuvottelut keskeisimmistä siirtyvistä sopimuksista toteutettu Nykytilatieto sopimuksista olemassa Sopimusportfolio Sopimushallinnan vaatimukset Tarvittavat sopimusneuvottelut kaikista siirtyvistä sopimuksista toteutettu Projektien johtaminen Projektisalkku Projektimalli(t) Operatiivinen projektisalkku - käynnissä olevien projektien keräily tehty Projektinhallinnan toimintamalli suunniteltu (ml. salkun/projektinhallintajärjestelmä) Projektimallista ja salkunhallinnan kytkemisestä maakunnan johtamisjärjestelmään tehty suunnitelma Operatiivinen projektisalkku- keräily tehty Projektien omistajat nimetty Projektimalli ja salkunhallinta käyttöönotettu ja kytketty maakunnan johtamisjärjestelmään Palvelutuotanto Lähtötilanteen ICT- palvelutuotantorakenne Maakunnan ICT-palvelutuotantorakenne Maakunnan ICT-palvelusalkku, SLA:t Nykytilatieto ICT- palvelutuotantorakenteesta ja palveluista olemassa. Väliaikaishallinnon aikana ja 2018 tarvittavien ICT-ratkaisujen toteuttamisesta päätökset. Palvelusalkun määrittäminen, SLA – työ käynnistynyt Ehdotus ja päätökset maakunnan ICT- palvelutuotannon järjestämiseksi Palvelutuotanto-organisaatio kuvattu ja vastuunsiirron suunnitelma toimintakriittisten järjestelmien osalta laadittu. Palveluportfolio, SLA:t ja palvelutuotanto- organisaatio kuvattu ja linjattu. Yhdyspinta sopimushallintaan kuvattu ja otettu käyttöön Palveluiden vastuunsiirto maakunnalle ja muutokset palvelutuotantoon toteutettu vaiheistetusti tehdyn muutossuunnitelman mukaisesti
 • 8. Tehtävät aikajanalla, esim. strategia, hallinto, toimintamallit Q2 2017 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 Strategia, hallinto ja toimintamallit Maakunnan tietohallinnon rooli ja tehtävät määritelty. Ehdotus maakunnan tietohallinnon strategisiksi tavoitteiksi laadittuna Tietohallinnon organisointivaihtoehdoista laadittu kuvaus Tietohallinnon organisoinnista ja ICT-palvelutuotannon ensimmäisen vaiheen organisoinnista tehty linjaukset Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja painopistealueet hyväksytty Tietohallinnon investointien ohjausmalli kuvattu ja kytketty salkunhallintaan Tietohallinnon vuosikello laadittu ja otettu käyttöön Liiketoimintayhteistyön ja yhdyspintojen suunnittelu 1. Esivalmistelu (valmistelu) 2. Väliaikaishallinto (suunnittelu) 3. vaihe (toteutus) Tietohallinnon sisäiset ja ulkoiset yhdyspinnat tunnistettu Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön toimintamallin suunnittelu käynnistyy Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön (ml. digitalisoinnin tukeminen) vastuunjaon ja toimintamallien suunnittelutyö käynnistyy Yhteistyöalueen tietohallintoyhteistyön ensimmäisen vaiheen organisoinnista tehty päätökset Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn toimintamallin suunnittelu käynnistynyt Valtakun.ICT-palvelukeskuksen asiakasohjauksen toimintamalli kuvattu maakunnan osalta Tietohallinnon liiketoimintayhteistyön vastuunjaosta ja toimintamalleista linjaukset Maakunnan ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön organisoinnista ja toimintamalleista päätökset Maakunnan ja valtion välisen neuvottelumenettelyn toimintamalli otettu käyttöön Valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen asiakasohjauksen toimintamalli otettu käyttöön (maakunnan osalta)
 • 10. Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelutehtävät (Luonnos) 24.2.201710 Tavoitteet, mitattavat tuotokset Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu 06/2017 Väliaikaishallinto 07/2017-02/2018 Toteutus 03/2018  Maakunnan konsernirakenteen suunnittelu (ex- viitearkkitehtuuri) Maakunnan toiminnallisen kokonaisuuden tavoitetilan ja sen liittymien yleinen kuvaus Kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista, konsernirakenteesta ja keskeisistä liittymistä Kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista, keskeisistä prosesseista, konsernirakenteesta ja keskeisistä liittymistä Kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista, keskeisistä prosesseista, tuotanto- ja konsernirakenteesta ja keskeisistä liittymistä Maakunnan toiminta- arkkitehtuuri Maakunnan toiminnan ja perustamisen kannalta keskeisten toimintamallien tavoitetilan suunnittelu ja kuvaaminen. Maakunnan palvelujen alustava suunnittelu Maakunnan asiakkuudenhallinnan ja palveluohjauksen alustava suunnittelu. Maakunnan johtamisjärjestelmän alustava suunnittelu. Maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon alustava suunnittelu. Maakunnan asiakkuuden hallinnan ja palveluohjauksen suunnittelu. Maakunnan johtamisjärjestelmän suunnittelu. Maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon suunnittelu. Maakunnan asiakkuuden hallinnan ja palveluohjauksen määrittely Maakunnan johtamisjärjestelmän suunnittelu. Maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon suunnittelu. Maakunnan tietoarkkitehtuuri Maakunnan yhteisten tiedonhallintakokonaisuuksien tavoitetilan suunnittelu. Maakunnan ydintiedonhallinnan alustava suunnittelu. Maakunnan henkilörekisterien (henkilöstö, asiakkaat) alustava määrittely ja rekisterinpidon suunnittelu Maakunnan ydintiedonhallinnan tarkempi määrittely. Maakunnan ydintietojen määrittely ja tietojen hallinnan toteutuksen suunnittelu Maakunnan tietojärjestelmä- arkkitehtuuri Maakunnan tietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelu Maakunnan loogisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin alustavat suunnittelu Maakunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehityspolun suunnittelu (siirtyvät järjestelmät, hankinnat, yhteisten palvelujen hyödyntäminen). Maakunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehityspolun mukaisten toimenpiteiden toteutus ennen vuotta 2019. Maakunnan integraatio- arkkitehtuuri Maakunnan integraatioarkkitehtuurin suunnittelu Maakunnan integraatiovaatimusten suunnittelu ja kuvaaminen. Maakunnan integraatioarkkitehtuurin (ml. linkityksen kansallisiin järjestelmiin) suunnittelu ja arkkitehtuurin kehittämispolun määrittely Maakunnan integraatioarkkitehtuurin kehityspolun mukaisten toimenpiteiden toteutus ennen vuotta 2019. Maakunnan sidosarkkitehtuurien määrittely Maakunnan keskeisten sidosarkkitehtuurien ja niiden liitosten määrittely. Maakunnan toimintaan liittyvien sidosten ja liittymien tunnistaminen ja niiden roolin määrittely Muutoksen toteutus Maakunnan suunnitellun tavoitearkkitehtuurin toteutuksen suunnittelu. Muutoksen toteutuksen minimivaatimusten määrittely ja toteutuksen etenemispolun suunnittelu. Muutoksen toteutuksen minimivaatimusten ja toteutuksen etenemispolun tarkentaminen.
 • 11. Yhteisen arkkitehtuurin suunnittelukohteet 1. Maakunnan viitearkkitehtuuri (palvelut, prosessi, tiedot, tietojärjestelmäpalvelut, toimintaympäristö, sidokset ja linkitykset muuhun kehittämiseen 2. Tarkemman suunnittelun kohteet: 2.1 asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus, 2.2. uudet toimintamallit ja prosessit (muutoksessa huomioitavat kehityshankkeet), 2.3. maakunnan johtaminen ja hallinto sekä 2.4 tietohallinto / ICT-hallinta Asiakkaat ja palvelut Palvelupolut ja prosessit Tiedot ja tietovarannot 1. Viitearkkitehtuuri
 • 12. KOKONAISUUDEN OHJAUS (TEHTÄVALOJEN YHTEISET PROSESSIT) 12 1. Yhteinen suunnittelu • Maakuntakokonaisuuden kattava viitekehys • Kohteiden priorisointi ja tehtäväjako • Toimialakohtaisten kohteiden yhteensovittaminen • Suunnittelukokonaisuuksien hallinta (koordinointi, muutoshallinta) 2. Toimiala- /palvelukohtainen suunnittelu • Tarkemman suunnittelun toteutus toimialakohtaisesti • Yhteisen viitekehyksen hyödyntäminen ja tarkentaminen toimialalla • Käynnistäminen tärkeimmistä ja käynnistysvalmiuden omaavista kohteista (mm. sote) Palvelukanavat Ympäristö terveys Pelastus/ turvallisuus Sosiaali- ja terveydenhuolto Alue- kehitys Maan- käyttö Maa- seutu Kasvu- palvelut 2.1 Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus 2.3 Johtaminen ja hallinto 2.4 Tietohallinto / ICT-hallinta Asiakkaat 2.2 Uudet palveluprosessit Tavoitteet Toiminta Tiedonhallinta
 • 13. VAIHEET JA AIKATAULU Q4 Q2 2016 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 20192017 2018 Maakuntien viitearkkitehtuuriprojekti (2017 – 2018) 2019  1. Viitekehys 2.1. Asiakas- ja palveluohjaus 2.2. Uudet palveluprosessit 2.3. Johtaminen ja hallinto 2.4. Tietohallinto 3. Soveltamisohjeet ja tuki Mitä tarvitaan väliaikaishallintoa varten Mitä tarvitaan valtuuston aloitusta varten Mitä tarvitaan tehtävien vastaanottoa varten Toteutuksen projektointi: • Yhteinen: viitearkkitehtuuri, soveltamisohjeiden laadinta ja maakunnallisen suunnittelun tuki • Osaprojektit: • asiakas- ja palveluohjaus • johtaminen/hallinto • tietohallinto/ICT-hallinta) • Palveluprosessien (tehtäväalat) suunnittelun organisointi prosessien kehitystarpeen mukaan
 • 15. ICT-palvelut ennen 2019 Mitattavat tavoitteet (tuotokset) Osa-alue / Palvelu / Järjestelmä Yleiskuvaus ICTPK- projek- tiryh- mä ICT-pal- velu- keskus Paikal- linen toimija Järjestämistapa Esivalmistelu -->06/2017 Väliaikaishallin- to 07/2017- 02/2018 Toteutus 03/2018--> Yhteiset tekniset ratkaisut Yhteinen käyttäjähallinta / Identity Management, mobiilivaihderatkaisut, tietoliikenneratkaisut (ITSM IT- palvelunhallinta?) X X X Henkilöstö käyttää nykyisiltä työasemilta vanhoja järjestelmiä ja järjestetään pääsy yhteisiin palveluihin. Avataan yhteydet valtion palveluihin maakuntien verkoista Selvitetään tulevien organisaatioiden käyttäjät ja roolit niin pitkälle kuin mahdollista. Selvitetään tekniset ratkaisumahdollisuudet. Yhteinen käyttäjähallinta perustettu? Tarkentuu myöhemmin Työasemapalvelut Työasemat ja perusohjelmistot, lähiverkko, maakunnan verkko, palvelintila) X Nykyinen tai muodostettava alueellinen yhtiö tai maakunta 1.7.2017 Selvitetään olemassa olevat toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Valmistellaan tarvittaessa alueellisen yhtiön muodostamista Työasemapalvel uiden tarjoajat selvillä ja palvelut kartoitettu Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Digitaalinen työympäristö Viestintäratkaisut (sähköposti, Skype), Intra ja epäformaali dokumentinhallinta (mm. työtilat) jne. X Valtion "piikkiin" ennen 2019 Selvitetään toteutusmahdollisuudet Digitaalisen työskentely- ympäristön rakentaminen Digitaalinen työskentely- ympäristö käytössä STARTTIPAKETTI, Internet - alusta ja julkaisujärjestelmä Perinteinen viestinnällinen internet - ratkaisu alkuvaiheen toiminnan viestimiseen X X Nykyiset sopimukset Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Päätöksenteko- järjestelmä Päätöksentekoon, kokouksiin jne. liittyvä järjestelmäkokonaisuus X X Käytetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia järjestelmiä. Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Taloushallinto Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus (laskut, kirjanpito jne.) X X Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon kokonaisuus (palkat, matkat jne.) X X Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Asianhallinta ja tiedonohjaus Hallinnollinen asianhallinta viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen hyväksyntä ja säilytys X X Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Raportointiratkaisu Tietojejn yhdistämiseen, analyslointiin ja jakeluun keskittyvä ratkaisu X X Todennäköisesti kilpailutus, ellei voida hyödyntää olemassa olevia sopimuksia Tarkentuu myöhemmin Substanssijärjestelmät, toimialasidonnaiset järjestelmät Jäsentäminen kahteen koriin. Iso osa 2019 käytettävistä järjestelmistä on käytössä jo tänään ja maakuntien vastuulla. X SOTE -tietojärjestelmistä laaditaan erillinen etenemispolku huomioiden käynnissä olevat laajat yhteishankkeet Apotti & UNA. Rinnalla mietittävä kokonaan uusien järjestelmien prioriteetti ja on palvelukeskuksen asioita. Tarkentuu myöhemmin

Editor's Notes

 1. Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu)