SlideShare a Scribd company logo
Julkishallinnon johtamisohjelma 2010–2013
          TOTEUTUSVOIMAA
           UUDISTUMISEEN
1/2010
IHMISLÄHEISESTI JA
             TEHOKKAASTI TOIMIVA
             JULKISHALLINTO
             Suomen väestö eläköityy maailmanennätysvauhtia, julkisen talouden
             alijäämä kasvaa nopeasti, vientivetoinen taloutemme on vaikeuksissa ja
             ilmastonmuutos vaatii voimakasta sopeutumista. Toisaalta kansalaiset
             julkisen sektorin asiakkaina haluavat laadukkaampia ja lähemmin heidän
             odotuksiaan vastaavia palveluita. Suomi tarvitsee uuden menestysmal-
             lin, ja tärkeä osa sitä on ihmisläheinen ja tehokas julkinen hallinto.
              Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman lähtökohta on uudistaa
             julkishallintoa siten, että se vastaa paremmin kansalaisten hyvinvoinnin
             tarpeisiin ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä mahdollistaa
             Suomen kansainvälisen menestymisen tulevaisuudessakin. Uudistumisen
             toteuttaminen vaatii ennakkoluulotonta johtamisajattelua, mahdollis-
             tavaa johtajuutta ja yhteistyötä yli perinteisten rajojen.
Julkishallinnon johtamisohjelma tuo toteutusvoimaa julkishallinnon uudistumiseen neljällä toisiaan täydentävällä näkö-
kulmalla – asiakkaat, toimintamallit, johtajuus ja uudistuminen.
YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN
Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman tavoite on    kehittää mm. monituottajamalleja, joissa julkisen,
lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja va-    yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto
linnanvapautta, kehittää tuottavuutta parantavia ja    lisää kansalaisten valinnanvapautta, synnyttää uutta
uutta liiketoimintaa synnyttäviä monituottajamal-     liiketoimintaa, edistää työntekijöiden liikkuvuutta ja
leja, vahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää  luo uuden työmarkkinan.
yhteistyötä ja päätöksentekoa sekä luoda tehokasta
ja ihmisläheistä julkista hallintoa johtajuutta kehit-
tämällä.                         Johtajuus – mahdollistavaa johtajuutta
  Nelivuotinen ohjelma kehittää ja kokeilee kun-
tien ja valtionhallinnon kanssa uusia tapoja ja kon-   Uudistuminen vaatii ennakkoluulotonta johtamis-
septeja, joiden avulla asiakkaat, julkishallinnossa    ajattelua, parempaa johtajuutta ja yhteistyötä yli
työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat    perinteisten rajojen. Tavoite on kehittää johtamis-
tuoda oman osaamisensa ja näkemyksensä palve-       osaamista kokonaisvaltaisesti yhteistyössä eri orga-
lujen kehittämiseen. Kokeiluhankkeiden keskeinen     nisaatioiden kanssa, vahvistaa dialogia julkisen joh-
osa on johtamisen kehittäminen. Ohjelma tarkaste-     tamisen ja yritysjohtamisen välillä sekä luoda uutta
lee julkista hallintoa neljän toisiaan täydentävän    suomalaista johtamisajattelua.
näkökulman avulla.

                             Uudistuminen – julkisen sektorin yli 600 000
Asiakkaat – ihmisläheisillä palveluilla          työntekijän potentiaali käyttöön
hyvinvointia
                             Uusien toimintamallien, johtamisosaamisen ja asen-
Julkisten palveluiden järjestäminen on pääasiassa     nemuutosten lisäksi julkisen sektorin on muututtava
kuntien vastuulla. Tavoite on kehittää palveluja pa-   itseuudistuvaksi, rohkeaksi ja joustavaksi toimijak-
remmin kansalaisten tarpeita ja odotuksia vastaa-     si. Itseuudistumisen avaimia ovat uuden kehittämis-
viksi. Tämän onnistuminen edellyttää asenteiden      kulttuurin luominen julkishallintoon ja henkilöstön
muuttumista, aloitteellisuutta ja uusia tapoja osallis-  osallistuminen työnsä ja työyhteisönsä kehittämi-
tua ja vaikuttaa. Kansalaiset palvelujen käyttäjinä ja  seen. Uudistuminen edellyttää myös kehittämiseen
toisaalta asiakasrajapinnan toimijat on saatava mu-    kannustavia järjestelmiä.
kaan kehitystyöhön.
                             Eri näkökulmia yhdistävissä hankkeissa käytössä
                             olevia keinoja ovat mm.:
Toimintamallit – valinnan vapautta ja laatua       • tutkimukset, selvitykset ja ennakointi
pienemmillä panostuksilla                 • strategiaprosessit ja -tapahtumat
                             • kokeilut ja pilottihankkeet
Uudenlaiset toimintamallit auttavat johtamaan       • viestintä ja verkostointi
tehokkaasti, kasvattamaan tuottavuutta ja määrit-     • liiketoiminnan kehittäminen ja pääomasijoitus
telemään vastuut eri toimijoiden kesken. Tavoite on    • johtamiskoulutus
YHTEYSTIEDOT

Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki
Puh. (09) 618 991

julkinenjohtaminen@sitra.fi
sitra.fi/julkinenjohtaminenSähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi

Ohjelman johto, Juha Kostiainen        Uudistuminen, Jonna Stenman
puh. (09) 6189 9473              puh. (09) 6189 9472

Asiakkaat, Marja Pirttivaara          Ohjelman tuki, Anne Törnroos
puh. (09) 6189 9260              puh. (09) 6189 9268

Toimintamallit, Sari Heinonen-Lindqvist    Viestintä, Kirsi Mäki
puh. (09) 6189 9220              puh. (09) 6189 9496

Johtajuus, Mervi Porevuo
puh. (09) 6189 9208
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja
syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu
ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen
rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

sitra.fi

More Related Content

Viewers also liked

Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Sitra / Uusi johtajuus
 
TOUR Grades And Schedule
TOUR Grades And ScheduleTOUR Grades And Schedule
TOUR Grades And Schedule
guestcfe57a
 
IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012
IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012
IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012
TIVIA ry
 
Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011
Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011
Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011
Kuopion klassillinen upper secondary school
 
Educación y tecnologías
Educación y tecnologíasEducación y tecnologías
Educación y tecnologías
Silvia Andreoli
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
Sitra / Uusi johtajuus
 
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011TaneliHeikka
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Sitra / Uusi johtajuus
 
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen TukenaTeknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen TukenaJari Laru
 
Otteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, Sitra
Otteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, SitraOtteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, Sitra
Otteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, Sitra
Uusi koulutus -foorumi
 
Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...
Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...
Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...
Jari Laru
 
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminenItk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Tarja Koskinen
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Tecnología Educativa Introducción
Tecnología Educativa Introducción Tecnología Educativa Introducción
Tecnología Educativa Introducción
Silvia Andreoli
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013
IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013 IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013
IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013
TIVIA ry
 
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEENMITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
Otavan Opisto
 
Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
 Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja? Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?Marika Poutiainen
 

Viewers also liked (18)

Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
 
TOUR Grades And Schedule
TOUR Grades And ScheduleTOUR Grades And Schedule
TOUR Grades And Schedule
 
IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012
IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012
IT-ura-tutkimus (Palkkaraportti) 2012
 
Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011
Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011
Monimediainen oppituntitallenne ja tuotantoluokan esittely 12.12.2011
 
Educación y tecnologías
Educación y tecnologíasEducación y tecnologías
Educación y tecnologías
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
 
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
 
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen TukenaTeknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
 
Otteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, Sitra
Otteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, SitraOtteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, Sitra
Otteita Sitran megatrendeistä, Ernesto Hartikainen, Sitra
 
Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...
Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...
Luento 3: Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat (äänet eivät ole synkassa...
 
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminenItk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
 
Tecnología Educativa Introducción
Tecnología Educativa Introducción Tecnología Educativa Introducción
Tecnología Educativa Introducción
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013
IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013 IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013
IT-ura-tutkimus (palkkaraportti) 2013
 
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEENMITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
 
Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
 Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja? Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
 

Similar to Julkishallinnon Johtamisohjelman Esite 2010

Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Jonna Stenman
 
Business with impact beam program
Business with impact  beam programBusiness with impact  beam program
Business with impact beam program
Business Finland
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Kuntapalvelustrategia
KuntapalvelustrategiaKuntapalvelustrategia
KuntapalvelustrategiaSDP
 
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Innolink Research
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Tyoelamaverkosto
 
Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029
Tyoelama2020
 
Pasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
Pasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviinPasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
Pasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013
Palveluinnovaatiokeskus
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Demos Helsinki
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kehittämiskeskus Oy Häme
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI
 
Kestävä kasvu
Kestävä kasvuKestävä kasvu

Similar to Julkishallinnon Johtamisohjelman Esite 2010 (20)

Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
 
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
 
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
 
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
 
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
 
Business with impact beam program
Business with impact  beam programBusiness with impact  beam program
Business with impact beam program
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
 
Kuntapalvelustrategia
KuntapalvelustrategiaKuntapalvelustrategia
Kuntapalvelustrategia
 
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
 
Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029
 
Pasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
Pasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviinPasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
Pasi Moisio (THL): Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
 
Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
 
Kestävä kasvu
Kestävä kasvuKestävä kasvu
Kestävä kasvu
 

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Sitra / Uusi johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
Sitra / Uusi johtajuus
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Sitra / Uusi johtajuus
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra / Uusi johtajuus
 
Voimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorillaVoimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorilla
Sitra / Uusi johtajuus
 
Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Sitra / Uusi johtajuus
 
Fountain Park Loppuraportti 2010
Fountain Park Loppuraportti 2010Fountain Park Loppuraportti 2010
Fountain Park Loppuraportti 2010
Sitra / Uusi johtajuus
 

More from Sitra / Uusi johtajuus (20)

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
 
Sitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutioSitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutio
 
Voimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorillaVoimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorilla
 
Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010
 
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
 
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
 
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
 
Fountain Park Loppuraportti 2010
Fountain Park Loppuraportti 2010Fountain Park Loppuraportti 2010
Fountain Park Loppuraportti 2010
 

Julkishallinnon Johtamisohjelman Esite 2010

 • 1. Julkishallinnon johtamisohjelma 2010–2013 TOTEUTUSVOIMAA UUDISTUMISEEN 1/2010
 • 2. IHMISLÄHEISESTI JA TEHOKKAASTI TOIMIVA JULKISHALLINTO Suomen väestö eläköityy maailmanennätysvauhtia, julkisen talouden alijäämä kasvaa nopeasti, vientivetoinen taloutemme on vaikeuksissa ja ilmastonmuutos vaatii voimakasta sopeutumista. Toisaalta kansalaiset julkisen sektorin asiakkaina haluavat laadukkaampia ja lähemmin heidän odotuksiaan vastaavia palveluita. Suomi tarvitsee uuden menestysmal- lin, ja tärkeä osa sitä on ihmisläheinen ja tehokas julkinen hallinto. Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman lähtökohta on uudistaa julkishallintoa siten, että se vastaa paremmin kansalaisten hyvinvoinnin tarpeisiin ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä mahdollistaa Suomen kansainvälisen menestymisen tulevaisuudessakin. Uudistumisen toteuttaminen vaatii ennakkoluulotonta johtamisajattelua, mahdollis- tavaa johtajuutta ja yhteistyötä yli perinteisten rajojen. Julkishallinnon johtamisohjelma tuo toteutusvoimaa julkishallinnon uudistumiseen neljällä toisiaan täydentävällä näkö- kulmalla – asiakkaat, toimintamallit, johtajuus ja uudistuminen.
 • 3. YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman tavoite on kehittää mm. monituottajamalleja, joissa julkisen, lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja va- yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto linnanvapautta, kehittää tuottavuutta parantavia ja lisää kansalaisten valinnanvapautta, synnyttää uutta uutta liiketoimintaa synnyttäviä monituottajamal- liiketoimintaa, edistää työntekijöiden liikkuvuutta ja leja, vahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää luo uuden työmarkkinan. yhteistyötä ja päätöksentekoa sekä luoda tehokasta ja ihmisläheistä julkista hallintoa johtajuutta kehit- tämällä. Johtajuus – mahdollistavaa johtajuutta Nelivuotinen ohjelma kehittää ja kokeilee kun- tien ja valtionhallinnon kanssa uusia tapoja ja kon- Uudistuminen vaatii ennakkoluulotonta johtamis- septeja, joiden avulla asiakkaat, julkishallinnossa ajattelua, parempaa johtajuutta ja yhteistyötä yli työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat perinteisten rajojen. Tavoite on kehittää johtamis- tuoda oman osaamisensa ja näkemyksensä palve- osaamista kokonaisvaltaisesti yhteistyössä eri orga- lujen kehittämiseen. Kokeiluhankkeiden keskeinen nisaatioiden kanssa, vahvistaa dialogia julkisen joh- osa on johtamisen kehittäminen. Ohjelma tarkaste- tamisen ja yritysjohtamisen välillä sekä luoda uutta lee julkista hallintoa neljän toisiaan täydentävän suomalaista johtamisajattelua. näkökulman avulla. Uudistuminen – julkisen sektorin yli 600 000 Asiakkaat – ihmisläheisillä palveluilla työntekijän potentiaali käyttöön hyvinvointia Uusien toimintamallien, johtamisosaamisen ja asen- Julkisten palveluiden järjestäminen on pääasiassa nemuutosten lisäksi julkisen sektorin on muututtava kuntien vastuulla. Tavoite on kehittää palveluja pa- itseuudistuvaksi, rohkeaksi ja joustavaksi toimijak- remmin kansalaisten tarpeita ja odotuksia vastaa- si. Itseuudistumisen avaimia ovat uuden kehittämis- viksi. Tämän onnistuminen edellyttää asenteiden kulttuurin luominen julkishallintoon ja henkilöstön muuttumista, aloitteellisuutta ja uusia tapoja osallis- osallistuminen työnsä ja työyhteisönsä kehittämi- tua ja vaikuttaa. Kansalaiset palvelujen käyttäjinä ja seen. Uudistuminen edellyttää myös kehittämiseen toisaalta asiakasrajapinnan toimijat on saatava mu- kannustavia järjestelmiä. kaan kehitystyöhön. Eri näkökulmia yhdistävissä hankkeissa käytössä olevia keinoja ovat mm.: Toimintamallit – valinnan vapautta ja laatua • tutkimukset, selvitykset ja ennakointi pienemmillä panostuksilla • strategiaprosessit ja -tapahtumat • kokeilut ja pilottihankkeet Uudenlaiset toimintamallit auttavat johtamaan • viestintä ja verkostointi tehokkaasti, kasvattamaan tuottavuutta ja määrit- • liiketoiminnan kehittäminen ja pääomasijoitus telemään vastuut eri toimijoiden kesken. Tavoite on • johtamiskoulutus
 • 4. YHTEYSTIEDOT Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puh. (09) 618 991 julkinenjohtaminen@sitra.fi sitra.fi/julkinenjohtaminen Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi Ohjelman johto, Juha Kostiainen Uudistuminen, Jonna Stenman puh. (09) 6189 9473 puh. (09) 6189 9472 Asiakkaat, Marja Pirttivaara Ohjelman tuki, Anne Törnroos puh. (09) 6189 9260 puh. (09) 6189 9268 Toimintamallit, Sari Heinonen-Lindqvist Viestintä, Kirsi Mäki puh. (09) 6189 9220 puh. (09) 6189 9496 Johtajuus, Mervi Porevuo puh. (09) 6189 9208 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea. sitra.fi