SlideShare a Scribd company logo
136
Module 13
6666
Filipino
Mga Pumapailalim na Paksa
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
137
Kumusta na kaibigan? Isang makabuluhang aralin na naman ang
ating matutunghayan ngayon. Upang lumawak pa ang iyong kaalaman
gawin natin at pag-aralan ang modyul na ito.
Pagkatapos ng modyul na ito ay matutuhan mong matukoy ang
pumapailalim na paksa ng pangunahing ideya o kaisipan.
Ibigay ang mga pumapailalim na paksa sa pangunahing ideya na
nasa loob ng kahon.
1. Ang mga lusis at paputok ay tanda ng pagdiriwang. Tuwing
pista at Bagong Taon, nagsisindi tayo ng lusis at nagpapaputok
ng mga rebentador upang ipahayag ang ating pagsasaya.
Gaanuman karami ang handa sa mesa, hindi lubos ang ating
kasiyahan kung wala ang nakasisilaw na liwanag ng lusis at ang
nakatutulig na tunog ng rebentador.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
138
2. Nag-iinat siya paggising sa umaga. Sabi niya, mainam ang
kanyang gising kapag siya’y nakapag-inat pagdilat ng mga mata
sa umaga. Ang pag-iinat ay napapabilis ng daloy ng dugo sa
katawan at gumigising sa kanyang mga kalamnan. Ito ang
pinakamainam na ehersisyo sa umaga, ayon sa kanya.
Pangunahing Ideya:
Ang mga lusis at paputok
ay tanda ng pagdiriwang.
1. 2.
Pangunahing Ideya:
Ito ang pinakamainam na
ehersisyo sa umaga, ayon sa
kanya.
2. 3.
1.
139
Tingnan mo nga ang iskor mo. Kung ang kuha mo ay 4 o 5,
maligayang bati sa iyo. Kung ang kuha mo naman ay 3 o pababa,
huwag kang mag-alala ang modyul na ito ay tutulong sa iyo.
Ano ang tawag sa ating pambansang kahoy? Alam mo ba kung
bakit napili itong pambansang kahoy? Basahin nga natin ang kuwento
tungkol dito.
Umuwing minsan si Perla sa kanyang lalawigan. Habang
nakasakay siya sa bus, hindi niya napigilan ang sarili na magtanong
sa katabing pasahero.
“Aba talaga po bang ganito ang daan patungo sa Sta. Cruz?”
tanong ni Perla.
Pag-aralan Natin
140
“Oo Ineng. Mapapansin mo rin ang nakatanim na mayayabong
na puno sa tabi ng daan. Itinanim iyan ng ating mga kababayan.
Ganyan din ba ang ginawa ninyo sa lungsod? Wika naman ng Ale kay
Perla.
“Ganyan din po. Nakipagtulungan po kay Alkalde ang mga
pinuno ng barangay upang mapaganda ang lungsod. Ano po bang
puno ang mga iyon?” tanong ni Perla.
“Iyan ay tinatawag na mga punong Nara, ang ating pambansang
kahoy. Isang sagisag ng ating bansa ang Nara. Napili ito higit sa lahat
ng punongkahoy dahil sa mga katangian nito. Ang mayayabong
nitong dahon ay nagpapakilala ng kasaganaan. Ang taas at
pangangatawan nito ay kakikitaan ng katatagan sa mga oras ng
kagipitan tulad ng bagyo o lindol. Ang naninilaw-nilaw na bulaklak
nito na bumukadkad sa umaga at makikita mong nakalatag sa paanan
ng puno pagsapit ng hapon ay nagpapakita ng tanda ng
pagpapakumbaba. Sa buong maghapon, isa siyang tanod at
hantungan ng mga pagod na diwa.” sagot ng Ale.
“Naku! Talagang kahanga-hanga ang punog Nara. Kaya pala
ito’ng napiling pambansang kahoy.” sagot naman ni Perla.
Unawain Mo
1. Ano ang napansin ni Perla sa pag-uwi niya minsan sa kanyang
lalawigan?
2. Anong puno ang nakatawag pansin kay Perla?
3. Bakit tinatawag ang Nara na pambansang kahoy?
Basahin nga nating muli ang sinabi ng Ale tungkol sa punogn Nara.
Isang sagisag ng ating bansa ang Nara. Napili ito higit sa lahat
ng punongkahoy dahil sa mga katangian nito. Ang mayayabong
nitong dahon ay nagpapakilala ng kasaganaan. Ang taas at
pangangatawan nito ay kakikitaan ng katatagan sa mga oras ng
kagipitan tulad ng bagyo o lindol. Ang naninilaw-nilaw na bulaklak
nito na bumukadkad sa umaga at makikita mong nakalatag sa paanan
ng puno pagsapit ng hapon ay nagpapakita ng tanda ng
pagpapakumbaba. Sa buong maghapon, isa siyang tanod at
hantungan ng mga pagod na diwa.
141
Pangunahing Ideya: Isang sagisag ng ating bansa ang Nara.
• Ang kasunod na mga pangungusap ay halimbawa na
pumapailalim na paksa. Ito ay tumutulong upang maintindihang
lubos ang ibig ipahiwatig ng talata.
Narito pa ang karagdagang halimbawa:
Ang tubig ay kailangan ng tao sa bawat araw. Nakatutulong ito
sa pagluluto, paglalaba ng damit, paghuhugas ng mga pinggan at iba
pa. Ang tubig din ay kailangan ng mga tanim, puno at mga bulaklak.
Kung wala ito, ang mga tanim ay namamatay. Hindi rin mabubuhay
ang mga hayop kung wala ang tubig. Kaya, ang tubig ay
napakahalaga.
Pangunahing Ideya: Ang tubig ay napakahalaga.
Anu-ano ang mga pumapailalim na paksa:
1. Ang tubig ay kailangan ng tao sa bawat araw.
2. Sa pagluluto, paglalaba at paghuhugas ng mga pinggan at iba
pa.
3. Ang tubig din ay kailangan ng tanim, puno at mga bulaklak.
4. Kung wala ito ang mga tanim ay namamatay.
5. Hindi rin mabubuhay ang mga hayop kung wala ang tubig.
O, kaya mo bang sagutin ang mga pagsasanay? Sagutin mo ang
Gawin Natin.
142
Basahin ang bawat talata. Lagyan ng salungguhit ang mga
pumapailalim na paksa sa pangunahing ideya.
1. Nabubuhay ang sanggol sa pag-inom ng gatas. Dahil dito
kailangang uminom siya ng gatas araw-araw. Ang gatas ay isang
kumpletong pagkain. Lahat ng sustansyang kailangan ng
katawan ay ibinibigay ng gatas.
2. Mahirap lamang sina Melba. Subalit dahil matalino, pinilit pag-
aralin si Melba ng kanyang magulang. Kahit mahirap sina Melba,
gusto pa rin ni Josie na maging kaibigan ito. Tuwing rises,
hinahatian niya ng baon si Melba.
Iwasto ang iyong ginawa. Kung ang kuha mo ay 5 o 6, dumiretso
ka na sa “Mga Dagdag na Gawain”. Kung ang kuha mo naman ay 4 o
pababa. Sagutin mo muna ang Gawain I.A.
Gawain 1.A
Bawat talata na nasa ibaba ay may pumapailalim na paksa sa
pangunahing ideya. Ibigay ang mga ito.
1. Kayganda ng kalikasan. Patuloy ang agos ng tubig sa sapa.
Ganoon din ang pagsulong at pagkati ng tubig sa dagat. Ang
mga ibon sa himpapawid ay walang sawa sa pagbibigay sigla sa
kapaligiran. Ang iba’t-ibang puno na naglalakihan ay
nagpapakita ng kanilang tayog at kagandahan.
Gawin Natin
143
Mga pumapailalim na paksa:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
2. Kapansin-pansin ang inaasal ni Ruben habang hinihintay ang
ina. Minsang tumayo. Minsan naman ay lumakad kaya, maupo
na ang ulo’y nasa pagitan ng tuhod. Kapag nagsawa na siya sa
kauupo ay tatayo. Pupunta sa estasyon ng mga nars. Patingin-
tingin lamang tila nanginginig magtanong.
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
Pagsunud-sunurin ang mga pangungusap upang makabuo ng
isang maayos na talata. Pagkatapos ay salungguhitan ang mga
pumapailalim na paksa nito.
A.
1. Nakatuwaang paglaruan ang aking aso.
2. Namitas ako ng mga rosas upang ialay sa altar.
3. Kaya nang pumasok ako, wala na ang mga rosas.
4. Sa kasamaang-palad naiwan ko sa mesa ang mga bulaklak.
5. Luray-luray na ang mga talutot ng mga ito.
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________.
Mga Dagdag na Gawain
144
Bawat talata ay may iisang kaisipan o ideyang isinasaad
nito. Hindi kalat-kalat ang mga kaisipan. Bawat pangungusap
ay tumutulong sa pagbuo ng isang kaisipang inilalahad.
Ang pangungusap na nagtataglay ng pinakabuod ng buong
talata ay tinatawag na pangunahing ideya/kaisipan. Ang
pangungusap naman na siyang tumutulong sa pangunahing
ideya ay tinatawag na pumapailalim na paksa.
B.
1. Kailangan ng tiyaga ang pagtatanim.
2. Higit sa lahat diligan ito araw-araw.
3. Dapat ay pumili ka ng tamang puwesto kung saan ito dapat
itanim.
4. May mga tanim kasing gusto sa ilalim ng araw at iba naman ay
mamamatay kung ito ay mabilad sa araw.
5. Upang ito’y maging malusog, kailangang lagyan ng pataba.
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________
Sa mga pagsasanay na iyong ginawa. Anong kaisipan/aral ang
iyong natutuhan?
Tandaan Natin
145
Tukuyin kung ano ang mga pumapailalim na paksa na makikita
sa talata. Isulat ang mga ito sa sagutang papel.
1. Utang na loob natin sa mga manggagawa ang mga bagay-bagay
na makikita natin sa ating kapaligiran. Bawat isa sa kanila ay
nagsisikap upang makapaglingkod sa kapwa. Ang ‘metro aide’
ay walang sawang naglilinis. Ang mga doktor naman at nars ay
tagapangalaga ng ating kalusugan. Walang humpay sa
pagtatanim ang mga magbubukid, mga tagabigay ng ating
pangangailangan.
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
2. Paawit-awit pa si Lani habang naglalakad pauwi. Palubog na ang
araw at kaysarap damhin ang hanging humahaplos sa kanyang
pisngi. Langhap niya ang sariwang hanging may samyo ng mga
dahon at bulaklak sa paligid. Parang nakikita na niya sa kanyang
isip ang kasiyahan ng kanyang ina kapag nakita ang kanyang
report kard.
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
Tapos ka na ba? Iwasto ang iyong sagot. Kung ang kuha mo ay 6
o 7, napakahusay mo. Maaari mo nang gawin ang susunod na
modyul. Kung ang kuha mo naman ay 5 o pababa, sagutin mo muna
ang “Pagyamanin Natin”.
Sariling Pagsusulit
146
Isulat sa kabilang hanay ang pumapailalim na paksa na ginamit
sa talata. Ilagay ito sa sagutang papel.
1. Naiwan ni Vicky ang kanyang laruan sa upuan. Nakita iyon ni
Sonia at isinauli kay Vicky kinabukasan. Si Sonia ay matapat na
bata.
Pangunahing Ideya Pumapailalim na Paksa
Si Sonia ay matapat na bata. 1.
2.
2. Isang magandang katangian ng isang tao ang pagiging
matapang. May mga kilalang tao na ginagamit ang tapang sa
mabuting paraan. Subalit mayroon din namang ibang tao na
gumagamit ng kanilang tapang sa masama o maling paraan.
Pangunahing Ideya Pumapailalim na Paksa
Isang magandang katangian ng
isang tao ang pagiging matapang.
1.
2.
Maligayang pagbati sa iyo, natapos mo na naman ang isang
mahalagang modyul. Hanggang sa muli….
Pagyamanin Natin
147
Subukin Natin
1.
1. Tuwing pista at bagong taon, nagsisindi tayo ng lusis at
nagpapaputok ng mga rebentador upang ipahayag ang ating
pagsasaya.
2. Gaanuman karami ang handa sa mesa, hindi lubos ang ating
kasiyahan kung wala ang nakasisilaw na liwanag ng lusis at ang
nakatutulig na tunog ng rebentador.
2.
1. Nag-iinat siya paggising sa umaga.
2. Sabi niya, mainam ang kanyang gising kapag siya’y nakapag-inat
pagdilat ng mga mata sa umaga.
3. Ang pag-iinat ay nakapagpapabilis ng daloy ng dugo sa katawan
at gumigising sa kanyang mga kalamnan.
Gawin Natin
1. Nabubuhay ang sanggol sa pag-inom ng gatas. Dahil dito
kailangang uminom siya ng gatas araw-araw. Ang gatas ay isang
kumpletong pagkain. Lahat ng masustansyang kailangan ng
katawan ay ibinibigay ng gatas.
2. Mahirap lamang sina Melba. Subalit dahil matalino, pinilit pag-
aralin si Melba ng kanyang mga magulang. Kahit mahirap sina
Melba, gusto pa rin ni Josie na maging kaibigan ito. Tuwing
rises, hinahatian niya ng baon si Melba.
Gabay sa Pagwawasto
148
Gawain 1 A
1.
1. Patuloy ang agos ng tubig sa sapa.
2. Ganoon din ang pagsulong at pagkati ng tubig sa dagat.
3. Ang mga ibon sa himpapawid ay walang sawa sa pagbibigay-sigla
sa kapaligiran.
4. Ang iba’t ibang puno na naglalakihan ay nagpapakita ng kanilang
tayog at kagandahan.
2.
1. Minsang tumayo.
2. Minsan naman ay lumakad kaya, maupo na ang ulo’y nasa pagitan
ng tuhod.
3. Kapag nagsawa na siya sa kauupo at katatayo.
4. Pupunta sa estasyon ng mga nars.
5. Patingin-tingin lamang tila nanginginig magtanong.
Mga Dagdag na Gawain
A.
Namitas ako ng mga rosas upang ialay sa altar. Sa kasamaang
palad naiwan ko sa mesa ang mga bulaklak. Nakatuwaang paglaruan
ng aking aso. Kaya nang pumasok ako, wala na ang mga rosas. Luray-
luray na ang mga talutot ng mga ito.
B.
Kailangan ng tiyaga ang pagtatanim. Dapat ay pumili ka ng
tamang puwesto kung saan ito dapat itanim. May mga tanim kasing
gusto sa ilalim ng araw at ang iba naman ay mamamatay kung ito ay
mabilad sa araw. Upang ito’y maging malusog, kailangang lagyan ng
pataba. Higit sa lahat diligan ito araw-araw.
149
Sariling Pagsusulit
1.
1. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap upang makapaglingkod sa
kapwa.
2. Ang ‘metro aide’ ay walang sawang naglilinis.
3. Ang mga doktor naman at nars ang tagapangalaga ng ating
kalusugan.
4. Walang humpay sa pagtatanim ang mga magbubukid, mga
tagabigay ng ating pangangailangan.
2.
1. Palubog na ang araw at kaysarap damhin ang hanging
humahaplos sa kanyang pisngi.
2. Langhap niya ang sariwang hanging may samyo ng mga dahon
at bulaklak sa paligid.
3. Paawit-awit pa si Lani habang naglalakad pauwi.
Pagyamanin Natin
1.
1. Naiwan ni Vicky ang kanyang laruan sa upuan.
2. Nakita iyon ni Sonia at isinauli kay Vicky kinabukasan.
2.
1. May mga kilalang tao na ginagamit ang tapang sa mabuting
paraan.
2. Subalit mayroon din namang ibang tao na gumagamit ng
kanilang tapang sa masama o maling paraan.

More Related Content

What's hot

F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
Michael Paroginog
 
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
GeraldCanapi
 
WEEK 4.docx
WEEK 4.docxWEEK 4.docx
WEEK 4.docx
Lorrainelee27
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
cindydizon6
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
english grade 3 learners manual quarter 3
english grade 3 learners manual quarter 3english grade 3 learners manual quarter 3
english grade 3 learners manual quarter 3
Jhon Mayuyo
 
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)EDITHA HONRADEZ
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
TESCarmelitaNDelaCru
 
Summative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge IIISummative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge III
gretchenap
 
Pagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halamanPagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halaman
Risa Velasco-Dumlao
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Desiree Mangundayao
 
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Remylyn Pelayo
 
Reviewer in filipino
Reviewer in filipinoReviewer in filipino
Reviewer in filipino
Judilyn Ravilas
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Desiree Mangundayao
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Desiree Mangundayao
 
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulitAp6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
FLAMINGO23
 
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptxFILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
MarielSayao
 
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
JesiecaBulauan
 

What's hot (20)

F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
 
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
 
WEEK 4.docx
WEEK 4.docxWEEK 4.docx
WEEK 4.docx
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
english grade 3 learners manual quarter 3
english grade 3 learners manual quarter 3english grade 3 learners manual quarter 3
english grade 3 learners manual quarter 3
 
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
 
Summative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge IIISummative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge III
 
Pagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halamanPagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halaman
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
 
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
 
Reviewer in filipino
Reviewer in filipinoReviewer in filipino
Reviewer in filipino
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
 
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulitAp6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
 
Q2 epp he
Q2 epp heQ2 epp he
Q2 epp he
 
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptxFILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
 
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
 

Similar to Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa

Q3W5Day 1-4 Filipino.pptx
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptxQ3W5Day 1-4 Filipino.pptx
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptx
JohnDavePeterLima
 
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
EDITHA HONRADEZ
 
Edukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter two
Edukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter twoEdukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter two
Edukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter two
ArcelieFuertes1
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
RichardDanagoHalasan
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docx
pearllouiseponeles
 
COT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptx
COT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptxCOT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptx
COT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptx
EsphieArriesgado2
 
Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5
Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5
Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5
LheaColiano
 
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdfpangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
ReychellMandigma1
 
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
alys74087
 
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
ssuserc9970c
 
W9-Q1 MTB 3.pptx
W9-Q1 MTB 3.pptxW9-Q1 MTB 3.pptx
W9-Q1 MTB 3.pptx
JesiecaBulauan
 
EsP-10-Q3-Week 7-edited.pptx
EsP-10-Q3-Week 7-edited.pptxEsP-10-Q3-Week 7-edited.pptx
EsP-10-Q3-Week 7-edited.pptx
JackieLouArias
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
ivanabando1
 
FIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.pptFIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.ppt
Renato29157
 
Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6
Marie Jaja Tan Roa
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
JonilynUbaldo1
 
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxKarunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Valenton634
 
Filipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong Paturol
Filipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong PaturolFilipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong Paturol
Filipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong Paturol
johneric26
 
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawanModule filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Manuel Lacro Jr.
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
EvangelineSisonOfiaz
 

Similar to Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa (20)

Q3W5Day 1-4 Filipino.pptx
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptxQ3W5Day 1-4 Filipino.pptx
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptx
 
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
 
Edukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter two
Edukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter twoEdukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter two
Edukasyong pangkalusugan pantahanan_4_Qarter two
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W10.docx
 
COT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptx
COT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptxCOT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptx
COT 1 Filipino powerpoint 2022-2023 2 final.pptx
 
Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5
Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5
Daily Lesson Log_Grade FILIPINO 5 week 5
 
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdfpangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
 
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
 
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
 
W9-Q1 MTB 3.pptx
W9-Q1 MTB 3.pptxW9-Q1 MTB 3.pptx
W9-Q1 MTB 3.pptx
 
EsP-10-Q3-Week 7-edited.pptx
EsP-10-Q3-Week 7-edited.pptxEsP-10-Q3-Week 7-edited.pptx
EsP-10-Q3-Week 7-edited.pptx
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
FIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.pptFIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.ppt
 
Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
 
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxKarunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
 
Filipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong Paturol
Filipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong PaturolFilipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong Paturol
Filipino 9 Gramatika: Pandiwang nasa Panaganong Paturol
 
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawanModule filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
Alice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 

Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa

 • 1. 136 Module 13 6666 Filipino Mga Pumapailalim na Paksa A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 137 Kumusta na kaibigan? Isang makabuluhang aralin na naman ang ating matutunghayan ngayon. Upang lumawak pa ang iyong kaalaman gawin natin at pag-aralan ang modyul na ito. Pagkatapos ng modyul na ito ay matutuhan mong matukoy ang pumapailalim na paksa ng pangunahing ideya o kaisipan. Ibigay ang mga pumapailalim na paksa sa pangunahing ideya na nasa loob ng kahon. 1. Ang mga lusis at paputok ay tanda ng pagdiriwang. Tuwing pista at Bagong Taon, nagsisindi tayo ng lusis at nagpapaputok ng mga rebentador upang ipahayag ang ating pagsasaya. Gaanuman karami ang handa sa mesa, hindi lubos ang ating kasiyahan kung wala ang nakasisilaw na liwanag ng lusis at ang nakatutulig na tunog ng rebentador. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 138 2. Nag-iinat siya paggising sa umaga. Sabi niya, mainam ang kanyang gising kapag siya’y nakapag-inat pagdilat ng mga mata sa umaga. Ang pag-iinat ay napapabilis ng daloy ng dugo sa katawan at gumigising sa kanyang mga kalamnan. Ito ang pinakamainam na ehersisyo sa umaga, ayon sa kanya. Pangunahing Ideya: Ang mga lusis at paputok ay tanda ng pagdiriwang. 1. 2. Pangunahing Ideya: Ito ang pinakamainam na ehersisyo sa umaga, ayon sa kanya. 2. 3. 1.
 • 4. 139 Tingnan mo nga ang iskor mo. Kung ang kuha mo ay 4 o 5, maligayang bati sa iyo. Kung ang kuha mo naman ay 3 o pababa, huwag kang mag-alala ang modyul na ito ay tutulong sa iyo. Ano ang tawag sa ating pambansang kahoy? Alam mo ba kung bakit napili itong pambansang kahoy? Basahin nga natin ang kuwento tungkol dito. Umuwing minsan si Perla sa kanyang lalawigan. Habang nakasakay siya sa bus, hindi niya napigilan ang sarili na magtanong sa katabing pasahero. “Aba talaga po bang ganito ang daan patungo sa Sta. Cruz?” tanong ni Perla. Pag-aralan Natin
 • 5. 140 “Oo Ineng. Mapapansin mo rin ang nakatanim na mayayabong na puno sa tabi ng daan. Itinanim iyan ng ating mga kababayan. Ganyan din ba ang ginawa ninyo sa lungsod? Wika naman ng Ale kay Perla. “Ganyan din po. Nakipagtulungan po kay Alkalde ang mga pinuno ng barangay upang mapaganda ang lungsod. Ano po bang puno ang mga iyon?” tanong ni Perla. “Iyan ay tinatawag na mga punong Nara, ang ating pambansang kahoy. Isang sagisag ng ating bansa ang Nara. Napili ito higit sa lahat ng punongkahoy dahil sa mga katangian nito. Ang mayayabong nitong dahon ay nagpapakilala ng kasaganaan. Ang taas at pangangatawan nito ay kakikitaan ng katatagan sa mga oras ng kagipitan tulad ng bagyo o lindol. Ang naninilaw-nilaw na bulaklak nito na bumukadkad sa umaga at makikita mong nakalatag sa paanan ng puno pagsapit ng hapon ay nagpapakita ng tanda ng pagpapakumbaba. Sa buong maghapon, isa siyang tanod at hantungan ng mga pagod na diwa.” sagot ng Ale. “Naku! Talagang kahanga-hanga ang punog Nara. Kaya pala ito’ng napiling pambansang kahoy.” sagot naman ni Perla. Unawain Mo 1. Ano ang napansin ni Perla sa pag-uwi niya minsan sa kanyang lalawigan? 2. Anong puno ang nakatawag pansin kay Perla? 3. Bakit tinatawag ang Nara na pambansang kahoy? Basahin nga nating muli ang sinabi ng Ale tungkol sa punogn Nara. Isang sagisag ng ating bansa ang Nara. Napili ito higit sa lahat ng punongkahoy dahil sa mga katangian nito. Ang mayayabong nitong dahon ay nagpapakilala ng kasaganaan. Ang taas at pangangatawan nito ay kakikitaan ng katatagan sa mga oras ng kagipitan tulad ng bagyo o lindol. Ang naninilaw-nilaw na bulaklak nito na bumukadkad sa umaga at makikita mong nakalatag sa paanan ng puno pagsapit ng hapon ay nagpapakita ng tanda ng pagpapakumbaba. Sa buong maghapon, isa siyang tanod at hantungan ng mga pagod na diwa.
 • 6. 141 Pangunahing Ideya: Isang sagisag ng ating bansa ang Nara. • Ang kasunod na mga pangungusap ay halimbawa na pumapailalim na paksa. Ito ay tumutulong upang maintindihang lubos ang ibig ipahiwatig ng talata. Narito pa ang karagdagang halimbawa: Ang tubig ay kailangan ng tao sa bawat araw. Nakatutulong ito sa pagluluto, paglalaba ng damit, paghuhugas ng mga pinggan at iba pa. Ang tubig din ay kailangan ng mga tanim, puno at mga bulaklak. Kung wala ito, ang mga tanim ay namamatay. Hindi rin mabubuhay ang mga hayop kung wala ang tubig. Kaya, ang tubig ay napakahalaga. Pangunahing Ideya: Ang tubig ay napakahalaga. Anu-ano ang mga pumapailalim na paksa: 1. Ang tubig ay kailangan ng tao sa bawat araw. 2. Sa pagluluto, paglalaba at paghuhugas ng mga pinggan at iba pa. 3. Ang tubig din ay kailangan ng tanim, puno at mga bulaklak. 4. Kung wala ito ang mga tanim ay namamatay. 5. Hindi rin mabubuhay ang mga hayop kung wala ang tubig. O, kaya mo bang sagutin ang mga pagsasanay? Sagutin mo ang Gawin Natin.
 • 7. 142 Basahin ang bawat talata. Lagyan ng salungguhit ang mga pumapailalim na paksa sa pangunahing ideya. 1. Nabubuhay ang sanggol sa pag-inom ng gatas. Dahil dito kailangang uminom siya ng gatas araw-araw. Ang gatas ay isang kumpletong pagkain. Lahat ng sustansyang kailangan ng katawan ay ibinibigay ng gatas. 2. Mahirap lamang sina Melba. Subalit dahil matalino, pinilit pag- aralin si Melba ng kanyang magulang. Kahit mahirap sina Melba, gusto pa rin ni Josie na maging kaibigan ito. Tuwing rises, hinahatian niya ng baon si Melba. Iwasto ang iyong ginawa. Kung ang kuha mo ay 5 o 6, dumiretso ka na sa “Mga Dagdag na Gawain”. Kung ang kuha mo naman ay 4 o pababa. Sagutin mo muna ang Gawain I.A. Gawain 1.A Bawat talata na nasa ibaba ay may pumapailalim na paksa sa pangunahing ideya. Ibigay ang mga ito. 1. Kayganda ng kalikasan. Patuloy ang agos ng tubig sa sapa. Ganoon din ang pagsulong at pagkati ng tubig sa dagat. Ang mga ibon sa himpapawid ay walang sawa sa pagbibigay sigla sa kapaligiran. Ang iba’t-ibang puno na naglalakihan ay nagpapakita ng kanilang tayog at kagandahan. Gawin Natin
 • 8. 143 Mga pumapailalim na paksa: 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ 4. _____________________________________________________ 2. Kapansin-pansin ang inaasal ni Ruben habang hinihintay ang ina. Minsang tumayo. Minsan naman ay lumakad kaya, maupo na ang ulo’y nasa pagitan ng tuhod. Kapag nagsawa na siya sa kauupo ay tatayo. Pupunta sa estasyon ng mga nars. Patingin- tingin lamang tila nanginginig magtanong. 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ 4. _____________________________________________________ 5. _____________________________________________________ 6. _____________________________________________________ Pagsunud-sunurin ang mga pangungusap upang makabuo ng isang maayos na talata. Pagkatapos ay salungguhitan ang mga pumapailalim na paksa nito. A. 1. Nakatuwaang paglaruan ang aking aso. 2. Namitas ako ng mga rosas upang ialay sa altar. 3. Kaya nang pumasok ako, wala na ang mga rosas. 4. Sa kasamaang-palad naiwan ko sa mesa ang mga bulaklak. 5. Luray-luray na ang mga talutot ng mga ito. _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________. Mga Dagdag na Gawain
 • 9. 144 Bawat talata ay may iisang kaisipan o ideyang isinasaad nito. Hindi kalat-kalat ang mga kaisipan. Bawat pangungusap ay tumutulong sa pagbuo ng isang kaisipang inilalahad. Ang pangungusap na nagtataglay ng pinakabuod ng buong talata ay tinatawag na pangunahing ideya/kaisipan. Ang pangungusap naman na siyang tumutulong sa pangunahing ideya ay tinatawag na pumapailalim na paksa. B. 1. Kailangan ng tiyaga ang pagtatanim. 2. Higit sa lahat diligan ito araw-araw. 3. Dapat ay pumili ka ng tamang puwesto kung saan ito dapat itanim. 4. May mga tanim kasing gusto sa ilalim ng araw at iba naman ay mamamatay kung ito ay mabilad sa araw. 5. Upang ito’y maging malusog, kailangang lagyan ng pataba. _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________ Sa mga pagsasanay na iyong ginawa. Anong kaisipan/aral ang iyong natutuhan? Tandaan Natin
 • 10. 145 Tukuyin kung ano ang mga pumapailalim na paksa na makikita sa talata. Isulat ang mga ito sa sagutang papel. 1. Utang na loob natin sa mga manggagawa ang mga bagay-bagay na makikita natin sa ating kapaligiran. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap upang makapaglingkod sa kapwa. Ang ‘metro aide’ ay walang sawang naglilinis. Ang mga doktor naman at nars ay tagapangalaga ng ating kalusugan. Walang humpay sa pagtatanim ang mga magbubukid, mga tagabigay ng ating pangangailangan. 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ 4. _____________________________________________________ 2. Paawit-awit pa si Lani habang naglalakad pauwi. Palubog na ang araw at kaysarap damhin ang hanging humahaplos sa kanyang pisngi. Langhap niya ang sariwang hanging may samyo ng mga dahon at bulaklak sa paligid. Parang nakikita na niya sa kanyang isip ang kasiyahan ng kanyang ina kapag nakita ang kanyang report kard. 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ Tapos ka na ba? Iwasto ang iyong sagot. Kung ang kuha mo ay 6 o 7, napakahusay mo. Maaari mo nang gawin ang susunod na modyul. Kung ang kuha mo naman ay 5 o pababa, sagutin mo muna ang “Pagyamanin Natin”. Sariling Pagsusulit
 • 11. 146 Isulat sa kabilang hanay ang pumapailalim na paksa na ginamit sa talata. Ilagay ito sa sagutang papel. 1. Naiwan ni Vicky ang kanyang laruan sa upuan. Nakita iyon ni Sonia at isinauli kay Vicky kinabukasan. Si Sonia ay matapat na bata. Pangunahing Ideya Pumapailalim na Paksa Si Sonia ay matapat na bata. 1. 2. 2. Isang magandang katangian ng isang tao ang pagiging matapang. May mga kilalang tao na ginagamit ang tapang sa mabuting paraan. Subalit mayroon din namang ibang tao na gumagamit ng kanilang tapang sa masama o maling paraan. Pangunahing Ideya Pumapailalim na Paksa Isang magandang katangian ng isang tao ang pagiging matapang. 1. 2. Maligayang pagbati sa iyo, natapos mo na naman ang isang mahalagang modyul. Hanggang sa muli…. Pagyamanin Natin
 • 12. 147 Subukin Natin 1. 1. Tuwing pista at bagong taon, nagsisindi tayo ng lusis at nagpapaputok ng mga rebentador upang ipahayag ang ating pagsasaya. 2. Gaanuman karami ang handa sa mesa, hindi lubos ang ating kasiyahan kung wala ang nakasisilaw na liwanag ng lusis at ang nakatutulig na tunog ng rebentador. 2. 1. Nag-iinat siya paggising sa umaga. 2. Sabi niya, mainam ang kanyang gising kapag siya’y nakapag-inat pagdilat ng mga mata sa umaga. 3. Ang pag-iinat ay nakapagpapabilis ng daloy ng dugo sa katawan at gumigising sa kanyang mga kalamnan. Gawin Natin 1. Nabubuhay ang sanggol sa pag-inom ng gatas. Dahil dito kailangang uminom siya ng gatas araw-araw. Ang gatas ay isang kumpletong pagkain. Lahat ng masustansyang kailangan ng katawan ay ibinibigay ng gatas. 2. Mahirap lamang sina Melba. Subalit dahil matalino, pinilit pag- aralin si Melba ng kanyang mga magulang. Kahit mahirap sina Melba, gusto pa rin ni Josie na maging kaibigan ito. Tuwing rises, hinahatian niya ng baon si Melba. Gabay sa Pagwawasto
 • 13. 148 Gawain 1 A 1. 1. Patuloy ang agos ng tubig sa sapa. 2. Ganoon din ang pagsulong at pagkati ng tubig sa dagat. 3. Ang mga ibon sa himpapawid ay walang sawa sa pagbibigay-sigla sa kapaligiran. 4. Ang iba’t ibang puno na naglalakihan ay nagpapakita ng kanilang tayog at kagandahan. 2. 1. Minsang tumayo. 2. Minsan naman ay lumakad kaya, maupo na ang ulo’y nasa pagitan ng tuhod. 3. Kapag nagsawa na siya sa kauupo at katatayo. 4. Pupunta sa estasyon ng mga nars. 5. Patingin-tingin lamang tila nanginginig magtanong. Mga Dagdag na Gawain A. Namitas ako ng mga rosas upang ialay sa altar. Sa kasamaang palad naiwan ko sa mesa ang mga bulaklak. Nakatuwaang paglaruan ng aking aso. Kaya nang pumasok ako, wala na ang mga rosas. Luray- luray na ang mga talutot ng mga ito. B. Kailangan ng tiyaga ang pagtatanim. Dapat ay pumili ka ng tamang puwesto kung saan ito dapat itanim. May mga tanim kasing gusto sa ilalim ng araw at ang iba naman ay mamamatay kung ito ay mabilad sa araw. Upang ito’y maging malusog, kailangang lagyan ng pataba. Higit sa lahat diligan ito araw-araw.
 • 14. 149 Sariling Pagsusulit 1. 1. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap upang makapaglingkod sa kapwa. 2. Ang ‘metro aide’ ay walang sawang naglilinis. 3. Ang mga doktor naman at nars ang tagapangalaga ng ating kalusugan. 4. Walang humpay sa pagtatanim ang mga magbubukid, mga tagabigay ng ating pangangailangan. 2. 1. Palubog na ang araw at kaysarap damhin ang hanging humahaplos sa kanyang pisngi. 2. Langhap niya ang sariwang hanging may samyo ng mga dahon at bulaklak sa paligid. 3. Paawit-awit pa si Lani habang naglalakad pauwi. Pagyamanin Natin 1. 1. Naiwan ni Vicky ang kanyang laruan sa upuan. 2. Nakita iyon ni Sonia at isinauli kay Vicky kinabukasan. 2. 1. May mga kilalang tao na ginagamit ang tapang sa mabuting paraan. 2. Subalit mayroon din namang ibang tao na gumagamit ng kanilang tapang sa masama o maling paraan.