SlideShare a Scribd company logo
118
Module 11
6666
Filipino
Pagsabi ng Sariling Palagay o Kuru-kuro
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
119
Kumusta ka na? Sana’y nasa mabuti kang kalagayan at handa ka
na namang matuto ng isa pang aralin. Galingan mo, ha?
Bawat isa’y may karapatan at kalayaang magpahayag ng sariling
palagay o kuru-kuro tungkol sa mga isyu. Ngayon, matutuhan mo ang
pagsabi ng sariling palagay o kuru-kuro sa isyung pinag-uusapan.
Magbigay ng iyong sariling palagay sa isyu sa ibaba. Gumamit
ka ng mga ekspresyon sa pagpapahayag ng palagay o kuru-kuro.
Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
A. Kailangang kumilos ang mamamayan hindi lamang ang
pamahalaan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bayan.
B. Dapat ba o hindi dapat gawing legal ang sugal?
Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Kung hindi
katulad ang iyong sagot, maaari kang sumangguni sa iyong guro.
Magpatuloy ka.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
120
Nasubukan mo na bang magpahayag ng inyong opinyon o kuru-
kuro tungkol sa isang isyu o bagay na pinag-uusapan? Paano mo ito
ginawa?
Basahin mo ang kuwento. Pansinin kung paano ipinahahayag ng
mga tauhan ang kanilang opinyon o kuru-kuro.
Pag-aralan Natin
121
Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. Saan ang punta ng magkakaibigan?
2. Ano ang kanilang usapan?
3. Sinu-sino ang mga unang dumating sa kanilang tipanan?
4. Bakit hindi agad nakarating sa takdang oras si Flor?
5. Kung ikaw ay si Cora o si Josie, magagalit ka ba kay Flor? Bakit?
Nakumbida ang magkaibigang Cora, Josie, Lina, at
Flor sa pista sa Pateros. Napagkayarian ng
magkakaibigan na sa panaderya na lang ni Lina sa Pasig
sila magkikita-kita sa ganap na ikaapat ng hapon. Bago
mag-ikaapat ay dumating na sina Cora at Josie. Mag-
iikalima na ng hapon ay wala pa si Flor.
“Baka na-trapik lang ‘yon, pahayag ni Cora nang
mainip na ang mga kaibigan, “Marami rin sigurong
mamimista tulad natin.”
“Ang sabihin mo, siguro’y mag-iikaapat na nang
umalis sa kanila. Alam mo naman iyon. Kung anong oras
ang usapan ng pagkikita, siyang oras ng pag-alis pa lang
niya sa bahay,” ang nayayamot namang sabi ni Josie.
“O, siya na yata ‘yung bumaba sa dyip,” sabi naman
ni Lina na nakatanaw sa labas.
“Nabangga ang sinasakyan kong dyip,” pagbabalita
ni Flor nang dumating. “Nasaktan ‘yung sakay sa kotse at
isinugod kaagad sa ospital ng tsuper ng dyip. Pinasakay na
lamang kami sa ibang dyip. E, ang hirap namang sumakay
at puno lahat ang dyip. Tila mahihirapan din tayong
sumakay mula rito.
122
Habang naghintay sina Cora at Josie kay Flor, kaniya-kaniya sila
sa pagpahayag ng kanilang opinyon o kuru-kuro tungkol sa isyu kung
bakit hindi nakarating si Flor sa takdang oras.
Narito ang kanilang sinabi sa pagpapahayag ng kanilang palagay
o kuru-kuro.
Cora: “Baka na-trapik lang iyon.”
“Marami rin sigurong mamimista tulad natin.”
Josie: “Ang sabihin mo, siguro’y mag-iikaapat na nang umalis sa
kanila. Alam mo naman iyon. Kung anong oras ang usapan
ng
pagkikita, siyang oras ng pag-alis pa lang niya sa bahay.”
Anu-ano ang salitang may salungguhit?
- baka, siguro
• Ang mga salitang ito ay mga ekspresyong ginagamit sa
pagpapahayag ng opinyon o kuru-kuro.
Narito pa ang ibang ekspresyon na maaaring gamitin sa
pagpapahayag ng palagay o kuru-kuro sa: sa palagay ko, para sa akin,
at sa tingin ko.
Paano kaya nakapagbigay ng palagay o kuru-kuro sina Cora at Josie?
- batay sa kanilang karanasan o sa katotohanang naganap
• Magagawa ng isang mag-aaral ang magbigay ng palagay o kuru-
kuro kung siya ay nalantad sa paksa o isyung pinag-uusapan
batay sa kanyang dating kaalaman. Ang kaalamang ito ay mula
sa kanyang karanasan, pagmamasid, pagbabasa o pakikinig
kaya makabubuo siya ng sariling paniniwala tungkol sa isyu.
123
Gawain 1
Ibigay ang iyong opinyon sa sumusunod na isyu. Isulat ang
iyong sagot sa sagutang papel.
1. Dapat ba o hindi dapat matutuhan ng mga babae ang mga gawaing
lalaki?
2. Dapat ba o hindi dapat matutuhan ng mga lalaki ang mga gawaing
babae.
Kung tapos ka na, ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa
Pagwawasto. Kung naiiba ang iyong sagot sa nasa Gabay sa
Pagwawasto, huwag mag-alala. Maaari mong isangguni sa iyong guro
ang iyong kasagutan.
Gawain I-A
Magbigay ka pa ng iyong palagay ukol sa sumusunod na isyu.
Gawin ito sa sagutang papel.
1. Dapat ba o hindi dapat magtrabaho ang mga ina?
2. Dapat bang ipagmalaki o hindi ng isang lalaki ang pagtatrabaho ng
kanyang mises?
Tapos ka na? Muling ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa
Pagwawasto. Maaari mo pa ring isangguni sa iyong guro ang iyong
mga sagot kapag naiba ang mga ito sa mga nasa gabay.
Magpatuloy ka pa.
Gawin Natin
124
Ang palagay o kuru-kuro ay sariling paniniwala tungkol sa
isang isyu. Makapagbibigay ng matalinong palagay o kuru-kuro
ang isang mag-aaral kung siya ay nalantad sa isyung pinag-
uusapan batay sa karanasan, pagbabasa, pagmamasid, o
pakikinig.
Magbigay ka ng sariling palagay tungkol sa sumusunod na
pahayag. Isulat sa papel ang iyong sagot.
1. Sama-samang pagdarasal ng pamilya, tanda ng pagkakaisa.
2. Wastong edukasyon, yamang hindi mananakaw.
Muli mong ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto
at maaari mo pa ring isangguni sa iyong guro kung wasto ba ang
iyong sagot kahit naiiba ang mga ito sa nasa Gabay sa Pagwawasto.
Sagutin:
- Ano ang palagay o kuru-kuro?
- Paano ka makapagbibigay ng matalinong palagay o kuru-kuro?
Tandaan Natin
Mga Dagdag na Gawain
125
Magbigay ng sariling palagay tungkol sa sumusunod. Isulat ang
sagot sa sagutang papel.
1. Dapat bang mag-aaral ang isang batang gaya mo?
2. Alin ang makahuhubog sa magandang kaasalan ng mga bata, ang
tahanan o paaralan?
3. Ang turo sa paaralan ba ay panay teorya lamang?
4. Ang paggalang sa magulang ay higit pa kaysa ginto.
Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Maaari mo
pa ring isangguni ang iyong sagot sa iyong guro.
Magbigay ng sariling palagay tungkol sa sumusunod na isyu.
Gawin ito sa sagutang papel.
1. Dapat ba o hindi dapat maglayas ang isang anak kapag
napapagalitan ng magulang?
2. Pamahalaan ang dapat lumutas sa mga suliraning pampamilya.
Tingnan mo ang wastong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Maaari
mo pa ring isangguni sa iyong guro ang iyong mga sagot.
Ngayon, magpatuloy ka na sa susunod na modyul. Binabati kita.
Pagyamanin Natin
Sariling Pagsusulit
126
Subukin Natin
A. Sa aking palagay, ang mamamayan ay dapat katuwang ng
pamahalaan. Sila ay may tungkuling tumulong sa pamahalaan sa
pagsulong sa kaunlaran ng bansa.
B. Para sa akin, ang sugal ay hindi dapat gawing legal dahil
hindi lang ito nagpapasadlak sa kabataan sa masamang bisyo,
dahilan din ito sa kahirapan ng mas nakararaming pamilyang
Pilipino.
Gawin I
1. Dapat ding matutuhan ng mga babae ang mga gawaing lalaki
dahil hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon na
kakailanganin ang serbisyo ng mga lalaki ay nandiyan sila. Isa
pa mas maging independente ang kababaihan kung mas marami
silang kayang gawin.
2. Sa tingin ko dapat ding matutuhan ng mga lalaki ang mga
gawaing babae dahil mas maging makatutulong sila sa pamilya
kung marunong sila sa mga gawaing bahay gaya ng mga babae.
Gawain I-A
1. Sa palagay ko, dapat ding magtrabaho ang mga ina dahil sa
panahon ngayon na mahirap kumita ng pera mas makabubuti na
makatutulong sila upang guminhawa ang pamumuhay ng mga
mag-anak.
2. Dapat ipagmalaki ng lalaki ang pagtatrabaho ng kanyang mises
sa kadahilanang nakatutulong ito ng malaki sa pangangailangan
ng kanilang pamilya.
Gabay sa Pagwawasto
127
Mga Dagdag na Gawain
1. Sa tingin ko, talagang tanda ng pagkakaisa ang sama-samang
pagdarasal ng pamilya. Sa panahon ngayon na ang bawat kasapi
ng pamilya ay parang laging abala sa kani-kanilang gawain kahit
sa ganitong sitwasyon nagkasama-sama pa rin sila sa
pagdarasal, masasabi ko talagang nagkakaisa sila.
2. Sa pananaw ko, wala talagang ibang kayamanan na hindi
mananakaw kundi ang karunungan lang dahil hindi ito
makukuha ng isang tao mula ninuman.
Sariling Pagsusulit
1. Para sa akin dapat talagang mag-aaral ang batang katulad ko
dahil ito lang ang paraan upang magkaroon ako ng kamalayan
sa mga bagay-bagay at ito rin ang makapagbibigay sa akin ng
magandang kinabukasan.
2. Sa tingin ko ang tahanan ang makahuhubog sa kaasalan ng bata
dahil ang mga unang taon niya sa pagkatuto ay ginugol niya sa
tahanan. Sa pagpasok niya sa paaralan, mayroon na siyang
angking asal na nagmula sa tahanan at hanggang sa paglaki
niya patuloy siyang matututo mula rito.
3. Ang turo ng paaralan ay hindi panay teorya lamang. Sa
katunayan marami itong itinuturo na naghahanda sa mag-aaral
upang mabuhay sa mundo katulad ng pagtatanim,
pagkakarpintero, at marami pang iba.
4. Ang paggalang sa magulang ay kayamanang higit pa sa ginto
dahil ito ang tunay na nagbibigay ng sigla at tuwa sa mga
magulang. Hindi nila ito ipagpapalit kahit sa ano pang yamang
kumikinang.
Pagyamanin Natin
1. Sa tingin ko hindi dapat maglayas ang isang anak kapag
napapagalitan ng magulang dahil baka mapahamak siya.
2. Sa palagay ko, ang mga suliraning pampamilya ay kaya ng
lutasin ng mga mag-asawa dahil sila ang higit na nakakaalam
nito.

More Related Content

What's hot

Mga uri ng liham
Mga uri ng lihamMga uri ng liham
Mga uri ng liham
august delos santos
 
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxSCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx
MaCatherineMendoza
 
Pang-angkop
Pang-angkop Pang-angkop
Pang-angkop
RitchenMadura
 
Feature Writing
Feature WritingFeature Writing
Feature Writing
Jerine Aina Lugami
 
Tag Cloud Presentation
Tag Cloud PresentationTag Cloud Presentation
Tag Cloud Presentation
digitalmaverick
 
Newspaper Layouting
Newspaper Layouting Newspaper Layouting
Newspaper Layouting
Reymart Canuel
 
Pangungusap
PangungusapPangungusap
PangungusapMckoi M
 
Layouting
Layouting Layouting
Ponolohiya o Palatunugan
Ponolohiya o PalatunuganPonolohiya o Palatunugan
Ponolohiya o Palatunugan
Eden Grace Alfafara
 
Talumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma RousseffTalumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma Rousseff
AlejandroSantos843387
 
Pagbubuo ng salita
Pagbubuo ng salitaPagbubuo ng salita
Pagbubuo ng salita
Maechelle Anne Estomata
 
Mensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptx
Mensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptxMensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptx
Mensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptx
AnnieDuag
 
ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...
ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...
ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...
GeraldineMaeBrinDapy
 
Creative Writing ESL Lesson
Creative Writing ESL LessonCreative Writing ESL Lesson
Creative Writing ESL Lesson
David Wills
 
Gramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayan
Gramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayanGramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayan
Gramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayan
MartinGeraldine
 
Pagsulat ng tula
Pagsulat ng tula Pagsulat ng tula
Pagsulat ng tula
Jo Hannah Lou Cabajes
 
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6
Mailyn Viodor
 

What's hot (20)

Mga uri ng liham
Mga uri ng lihamMga uri ng liham
Mga uri ng liham
 
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxSCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx
 
Pang-angkop
Pang-angkop Pang-angkop
Pang-angkop
 
Feature Writing
Feature WritingFeature Writing
Feature Writing
 
Tag Cloud Presentation
Tag Cloud PresentationTag Cloud Presentation
Tag Cloud Presentation
 
Newspaper Layouting
Newspaper Layouting Newspaper Layouting
Newspaper Layouting
 
Pangungusap
PangungusapPangungusap
Pangungusap
 
Layouting
Layouting Layouting
Layouting
 
Ponolohiya o Palatunugan
Ponolohiya o PalatunuganPonolohiya o Palatunugan
Ponolohiya o Palatunugan
 
Sugnay At Uri Nito
Sugnay At Uri NitoSugnay At Uri Nito
Sugnay At Uri Nito
 
Pagtitipon
PagtitiponPagtitipon
Pagtitipon
 
Talumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma RousseffTalumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma Rousseff
 
Pagbubuo ng salita
Pagbubuo ng salitaPagbubuo ng salita
Pagbubuo ng salita
 
Mensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptx
Mensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptxMensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptx
Mensahe ng Butil ng Kape; Pagsasalaysay - Filipino 10.pptx
 
ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...
ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...
ARALIN 1.2 - MGA HAKBANG SA PAGSULAT, URI NG PAGSULAT AT MGA BAHAGI NG TEKSTO...
 
Creative Writing ESL Lesson
Creative Writing ESL LessonCreative Writing ESL Lesson
Creative Writing ESL Lesson
 
Gramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayan
Gramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayanGramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayan
Gramatikal, diskorsal, at estratehiko na kasanayan
 
Editorial writing
Editorial writingEditorial writing
Editorial writing
 
Pagsulat ng tula
Pagsulat ng tula Pagsulat ng tula
Pagsulat ng tula
 
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Grade 6
 

Similar to Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro

Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12EDITHA HONRADEZ
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12EDITHA HONRADEZ
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12EDITHA HONRADEZ
 
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdfESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ShydenTaghapBillones
 
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Nancy Damo
 
W2-Q2 MTB 3.pptx
W2-Q2 MTB 3.pptxW2-Q2 MTB 3.pptx
W2-Q2 MTB 3.pptx
JesiecaBulauan
 
ESP8whlp.docx
ESP8whlp.docxESP8whlp.docx
ESP8whlp.docx
EdselleAbinalAcupiad
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
EvangelineSisonOfiaz
 
EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4
JocelFrancisco2
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Ezekiel Patacsil
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
ivanabando1
 
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdfEdukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
AguilarSarropCiveiru
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralinar_yhelle
 
FIL Q1 W1- DAY 2.pptx
FIL Q1 W1- DAY 2.pptxFIL Q1 W1- DAY 2.pptx
FIL Q1 W1- DAY 2.pptx
cyrindalmacio
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
NicolePadilla31
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
ArcelynPalacay1
 
Values Edu
Values EduValues Edu
Values Edu
Jennifer Sales
 
Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)
Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)
Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)sanny trinidad
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
EVELYNGAYOSO2
 

Similar to Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro (20)

Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
 
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdfESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
 
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
 
W2-Q2 MTB 3.pptx
W2-Q2 MTB 3.pptxW2-Q2 MTB 3.pptx
W2-Q2 MTB 3.pptx
 
ESP8whlp.docx
ESP8whlp.docxESP8whlp.docx
ESP8whlp.docx
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
 
EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdfEdukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
 
Esp 2
Esp 2Esp 2
Esp 2
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralin
 
FIL Q1 W1- DAY 2.pptx
FIL Q1 W1- DAY 2.pptxFIL Q1 W1- DAY 2.pptx
FIL Q1 W1- DAY 2.pptx
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
 
Values Edu
Values EduValues Edu
Values Edu
 
Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)
Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)
Lmespq34v1 0-130302081955-phpapp01 (1)
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 

Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro

 • 1. 118 Module 11 6666 Filipino Pagsabi ng Sariling Palagay o Kuru-kuro A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 119 Kumusta ka na? Sana’y nasa mabuti kang kalagayan at handa ka na namang matuto ng isa pang aralin. Galingan mo, ha? Bawat isa’y may karapatan at kalayaang magpahayag ng sariling palagay o kuru-kuro tungkol sa mga isyu. Ngayon, matutuhan mo ang pagsabi ng sariling palagay o kuru-kuro sa isyung pinag-uusapan. Magbigay ng iyong sariling palagay sa isyu sa ibaba. Gumamit ka ng mga ekspresyon sa pagpapahayag ng palagay o kuru-kuro. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. A. Kailangang kumilos ang mamamayan hindi lamang ang pamahalaan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bayan. B. Dapat ba o hindi dapat gawing legal ang sugal? Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Kung hindi katulad ang iyong sagot, maaari kang sumangguni sa iyong guro. Magpatuloy ka. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 120 Nasubukan mo na bang magpahayag ng inyong opinyon o kuru- kuro tungkol sa isang isyu o bagay na pinag-uusapan? Paano mo ito ginawa? Basahin mo ang kuwento. Pansinin kung paano ipinahahayag ng mga tauhan ang kanilang opinyon o kuru-kuro. Pag-aralan Natin
 • 4. 121 Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Saan ang punta ng magkakaibigan? 2. Ano ang kanilang usapan? 3. Sinu-sino ang mga unang dumating sa kanilang tipanan? 4. Bakit hindi agad nakarating sa takdang oras si Flor? 5. Kung ikaw ay si Cora o si Josie, magagalit ka ba kay Flor? Bakit? Nakumbida ang magkaibigang Cora, Josie, Lina, at Flor sa pista sa Pateros. Napagkayarian ng magkakaibigan na sa panaderya na lang ni Lina sa Pasig sila magkikita-kita sa ganap na ikaapat ng hapon. Bago mag-ikaapat ay dumating na sina Cora at Josie. Mag- iikalima na ng hapon ay wala pa si Flor. “Baka na-trapik lang ‘yon, pahayag ni Cora nang mainip na ang mga kaibigan, “Marami rin sigurong mamimista tulad natin.” “Ang sabihin mo, siguro’y mag-iikaapat na nang umalis sa kanila. Alam mo naman iyon. Kung anong oras ang usapan ng pagkikita, siyang oras ng pag-alis pa lang niya sa bahay,” ang nayayamot namang sabi ni Josie. “O, siya na yata ‘yung bumaba sa dyip,” sabi naman ni Lina na nakatanaw sa labas. “Nabangga ang sinasakyan kong dyip,” pagbabalita ni Flor nang dumating. “Nasaktan ‘yung sakay sa kotse at isinugod kaagad sa ospital ng tsuper ng dyip. Pinasakay na lamang kami sa ibang dyip. E, ang hirap namang sumakay at puno lahat ang dyip. Tila mahihirapan din tayong sumakay mula rito.
 • 5. 122 Habang naghintay sina Cora at Josie kay Flor, kaniya-kaniya sila sa pagpahayag ng kanilang opinyon o kuru-kuro tungkol sa isyu kung bakit hindi nakarating si Flor sa takdang oras. Narito ang kanilang sinabi sa pagpapahayag ng kanilang palagay o kuru-kuro. Cora: “Baka na-trapik lang iyon.” “Marami rin sigurong mamimista tulad natin.” Josie: “Ang sabihin mo, siguro’y mag-iikaapat na nang umalis sa kanila. Alam mo naman iyon. Kung anong oras ang usapan ng pagkikita, siyang oras ng pag-alis pa lang niya sa bahay.” Anu-ano ang salitang may salungguhit? - baka, siguro • Ang mga salitang ito ay mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng opinyon o kuru-kuro. Narito pa ang ibang ekspresyon na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng palagay o kuru-kuro sa: sa palagay ko, para sa akin, at sa tingin ko. Paano kaya nakapagbigay ng palagay o kuru-kuro sina Cora at Josie? - batay sa kanilang karanasan o sa katotohanang naganap • Magagawa ng isang mag-aaral ang magbigay ng palagay o kuru- kuro kung siya ay nalantad sa paksa o isyung pinag-uusapan batay sa kanyang dating kaalaman. Ang kaalamang ito ay mula sa kanyang karanasan, pagmamasid, pagbabasa o pakikinig kaya makabubuo siya ng sariling paniniwala tungkol sa isyu.
 • 6. 123 Gawain 1 Ibigay ang iyong opinyon sa sumusunod na isyu. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Dapat ba o hindi dapat matutuhan ng mga babae ang mga gawaing lalaki? 2. Dapat ba o hindi dapat matutuhan ng mga lalaki ang mga gawaing babae. Kung tapos ka na, ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Kung naiiba ang iyong sagot sa nasa Gabay sa Pagwawasto, huwag mag-alala. Maaari mong isangguni sa iyong guro ang iyong kasagutan. Gawain I-A Magbigay ka pa ng iyong palagay ukol sa sumusunod na isyu. Gawin ito sa sagutang papel. 1. Dapat ba o hindi dapat magtrabaho ang mga ina? 2. Dapat bang ipagmalaki o hindi ng isang lalaki ang pagtatrabaho ng kanyang mises? Tapos ka na? Muling ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Maaari mo pa ring isangguni sa iyong guro ang iyong mga sagot kapag naiba ang mga ito sa mga nasa gabay. Magpatuloy ka pa. Gawin Natin
 • 7. 124 Ang palagay o kuru-kuro ay sariling paniniwala tungkol sa isang isyu. Makapagbibigay ng matalinong palagay o kuru-kuro ang isang mag-aaral kung siya ay nalantad sa isyung pinag- uusapan batay sa karanasan, pagbabasa, pagmamasid, o pakikinig. Magbigay ka ng sariling palagay tungkol sa sumusunod na pahayag. Isulat sa papel ang iyong sagot. 1. Sama-samang pagdarasal ng pamilya, tanda ng pagkakaisa. 2. Wastong edukasyon, yamang hindi mananakaw. Muli mong ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto at maaari mo pa ring isangguni sa iyong guro kung wasto ba ang iyong sagot kahit naiiba ang mga ito sa nasa Gabay sa Pagwawasto. Sagutin: - Ano ang palagay o kuru-kuro? - Paano ka makapagbibigay ng matalinong palagay o kuru-kuro? Tandaan Natin Mga Dagdag na Gawain
 • 8. 125 Magbigay ng sariling palagay tungkol sa sumusunod. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Dapat bang mag-aaral ang isang batang gaya mo? 2. Alin ang makahuhubog sa magandang kaasalan ng mga bata, ang tahanan o paaralan? 3. Ang turo sa paaralan ba ay panay teorya lamang? 4. Ang paggalang sa magulang ay higit pa kaysa ginto. Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Maaari mo pa ring isangguni ang iyong sagot sa iyong guro. Magbigay ng sariling palagay tungkol sa sumusunod na isyu. Gawin ito sa sagutang papel. 1. Dapat ba o hindi dapat maglayas ang isang anak kapag napapagalitan ng magulang? 2. Pamahalaan ang dapat lumutas sa mga suliraning pampamilya. Tingnan mo ang wastong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Maaari mo pa ring isangguni sa iyong guro ang iyong mga sagot. Ngayon, magpatuloy ka na sa susunod na modyul. Binabati kita. Pagyamanin Natin Sariling Pagsusulit
 • 9. 126 Subukin Natin A. Sa aking palagay, ang mamamayan ay dapat katuwang ng pamahalaan. Sila ay may tungkuling tumulong sa pamahalaan sa pagsulong sa kaunlaran ng bansa. B. Para sa akin, ang sugal ay hindi dapat gawing legal dahil hindi lang ito nagpapasadlak sa kabataan sa masamang bisyo, dahilan din ito sa kahirapan ng mas nakararaming pamilyang Pilipino. Gawin I 1. Dapat ding matutuhan ng mga babae ang mga gawaing lalaki dahil hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon na kakailanganin ang serbisyo ng mga lalaki ay nandiyan sila. Isa pa mas maging independente ang kababaihan kung mas marami silang kayang gawin. 2. Sa tingin ko dapat ding matutuhan ng mga lalaki ang mga gawaing babae dahil mas maging makatutulong sila sa pamilya kung marunong sila sa mga gawaing bahay gaya ng mga babae. Gawain I-A 1. Sa palagay ko, dapat ding magtrabaho ang mga ina dahil sa panahon ngayon na mahirap kumita ng pera mas makabubuti na makatutulong sila upang guminhawa ang pamumuhay ng mga mag-anak. 2. Dapat ipagmalaki ng lalaki ang pagtatrabaho ng kanyang mises sa kadahilanang nakatutulong ito ng malaki sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Gabay sa Pagwawasto
 • 10. 127 Mga Dagdag na Gawain 1. Sa tingin ko, talagang tanda ng pagkakaisa ang sama-samang pagdarasal ng pamilya. Sa panahon ngayon na ang bawat kasapi ng pamilya ay parang laging abala sa kani-kanilang gawain kahit sa ganitong sitwasyon nagkasama-sama pa rin sila sa pagdarasal, masasabi ko talagang nagkakaisa sila. 2. Sa pananaw ko, wala talagang ibang kayamanan na hindi mananakaw kundi ang karunungan lang dahil hindi ito makukuha ng isang tao mula ninuman. Sariling Pagsusulit 1. Para sa akin dapat talagang mag-aaral ang batang katulad ko dahil ito lang ang paraan upang magkaroon ako ng kamalayan sa mga bagay-bagay at ito rin ang makapagbibigay sa akin ng magandang kinabukasan. 2. Sa tingin ko ang tahanan ang makahuhubog sa kaasalan ng bata dahil ang mga unang taon niya sa pagkatuto ay ginugol niya sa tahanan. Sa pagpasok niya sa paaralan, mayroon na siyang angking asal na nagmula sa tahanan at hanggang sa paglaki niya patuloy siyang matututo mula rito. 3. Ang turo ng paaralan ay hindi panay teorya lamang. Sa katunayan marami itong itinuturo na naghahanda sa mag-aaral upang mabuhay sa mundo katulad ng pagtatanim, pagkakarpintero, at marami pang iba. 4. Ang paggalang sa magulang ay kayamanang higit pa sa ginto dahil ito ang tunay na nagbibigay ng sigla at tuwa sa mga magulang. Hindi nila ito ipagpapalit kahit sa ano pang yamang kumikinang. Pagyamanin Natin 1. Sa tingin ko hindi dapat maglayas ang isang anak kapag napapagalitan ng magulang dahil baka mapahamak siya. 2. Sa palagay ko, ang mga suliraning pampamilya ay kaya ng lutasin ng mga mag-asawa dahil sila ang higit na nakakaalam nito.