SlideShare a Scribd company logo
51
Module 5
6666
Filipino
Mga Salitang Magkatulad ang Baybay
Ngunit Magkaiba ang Kahulugan
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
52
Isa na namang bagong aralin para sa iyo! Handa ka na ba?
Sa wikang Filipino may mga salitang magkatulad ang baybay
subalit magkaiba ang kahulugan. Sa araling ito, matutuhan mo ang
pagkikilala sa mga salitang ito at pagbibigay ng kahulugan ng mga
ito.
Isulat ang pares ng mga salitang iisa ang baybay ngunit
magkaiba ang bigkas at kahulugan. Ibigay ang kahulugan ng mga ito
ayon sa gamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. Ang damá ng lahat ay nais maglibang ng mga dàma sa palasyo.
2. Matamis ang tubó kung kaya’t iwasang matamaan ng tubo.
3. Alagaan mong mabuti ang baka, baká magkasakit.
4. Punô ng bunga iyang punò.
5. Madaling mababawi ng kalaban, kung pito lamang ang lamáng.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
53
Tapos ka na? Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa
Pagwawasto. Kung 4 o 5 pares ng salita ang nakuha mo at nabigyan
mo ng tamang kahulugan, magaling ka! Magpatuloy ka na sa susunod
na modyul.
Kung 3 o mas mababa pa ang nakuha mo, huwag mag-alala.
Para sa iyo ang modyul na ito. Magpatuloy ka.
Nasubukan mo na bang mangako? Ano ang dapat mong gawin
kung ikaw ay nangangako? May himala ba sa pangako?
Basahin mo ngayon ang kuwento tungkol sa isang taong
nangako. Alamin mo kung ano ang himala sa kanyang pangako.
Bago mo basahin ang kuwento, alamin mo muna ang kahulugan
ng sumusunod na mga salita.
Salita Kahulugan
1. mabisa malakas; epektibo
2. napipikon nagagalit; nagdaramdam
3. mag-aaya mag-aanyaya
4. ganid sakim; gahaman
5. himala milagro; hiwaga
HIMALA NG PANGAKO
Naghain si Nana Itang ng hapunan nang maalaala niya ang anak
na si Ando.
“Kung naririto sana si Ando tiyak na ayos na ang aming
taniman,” nasambit niya sa sarili.
Ilang sandali pa at masaya nang naghahapunan ang mag-anak.
Ang bunso nilang si Ines ang nagtanong.
Pag-aralan Natin
54
“Itay, ano kaya ang kinakain ni Kuya Ando sa oras na ito?
Kasinsarap kaya ng sinigang na manok ni Inang?”
Tumingin muna si Tata Sendo sa asawa at pagkatapos ay sa
matabil na si Ines, bago nagsalita.
“Naku, siguradong ubod nang sarap. Isipin mong bakang
malalaki raw ang pinapatay roon at iniluluto para sa mga
manggagawa. Ibig ko na rin yatang sumunod sa Kuya Ando mo, a.”
“Sige, nang hindi na tayo makapagbukid,” nakalabing sagot ni
Nana Itang.
“Itong si Itang. Aanhin pa ang bukid ay dolyar na ang
tinatanggap mo sa bangko buwan-buwan.”
“Dolyar? Wari ko’y katulad ka na ng iba riyan na sinasanto ang
dolyar,” wika ni Nana Itang sabay tindig para sumandok ng kanin.
“Napipikon ang inyong ina kapag napag-uusapan ang pagtungo
sa ibang bansa,” bulong ni Tata Sendo sa dalawang anak.
“Mangyari po, Itay,” simula ni Ino, “mahirap po ang hiwa-
hiwalay.”
“Tama ka, Ino.” Sabad ni Nana Itang na dala ang pinggan ng
kanin. “Biro mo kung naririto ang Kuya Ando ninyo tiyak na
nakahanda na ang ating taniman ng kamatis.”
“Itang, ako’y pupunta na sa Ibayo. Mag-aaya ako ng mga tao
para sa palusong bukas,” sabi ni Tata Sendo habang kinukuha ang
sambalilo sa sabitan.
Kinabukasan, nagising ang magkapatid na Ino at Ines sa pag-
uusap ng mga lalaki sa loob ng kanilang bakuran.
55
“Tila malapad ang tatamnan mo ng kamatis, ha, Pareng Sendo,”
puna ng isang magsasaka.
“Ang lagay ay dodoblehin ko ang lapad kaysa sa tinamnan ko
noong isang taon,” sagot ni Tata Sendo.
“Naiinggit po marahil kayo sa mga nagkakwarta sa kamatis
noon,” sabad naman ng isang binata.
“Aba, e, hindi ako naiinggit. Ibig ko lamang makatulong para
pakinabangan ang pabrika sa pagsasalata ng katas ng kamatis,” sabi
ni Tata Sendo habang naghahasa ng itak.
“Alam ninyo, malaki ang naging puhunan ng pamahalaan para
itayo ang pabrika. Kailangang umani tayo ng maraming kamatis. Sa
gayo’y makatutulong tayo sa ginagawang pag-ahon ng ating bansa sa
ating kalagayang pangkabuhayan sa ngayon,” dugtong pa niya.
“Balita ko’y dalawa na raw ang ganitong uri ng pabrika. Aba’y
kailangang umani tayo ng maraming kamatis dito sa Luzon,” sabad
ng isang matanda.
Naputol ang pag-uusap ng mga magsasaka nang tumawag si
Nana Itang.
“Halina muna kayo’t nang makapagkape.”
“Aba, baka hindi hindi na kami makapagtabas, a. Ang sarap
namang almusal nito.”
“Ano ba naman iyan. Daing at saging,” may himig paghingi ng
paumanhing wika ni Tata Sendo.
“Ang lalaki niyan, a! Buti ka pa Pareng Sendo, nakatitiba pa ng
ganitong latundan,” wika ng isang matanda.
“Tata, magaling po ang sagingan ni Pareng Sendo. Nasa tabi kasi
ng ilog. Di gaanong dinaramdam ng mga ito ang mahabang tag-
araw.”
“Ako nga’y nagtataka sa ating panahon ngayon. Ubod nang
damot ng ulan.”
“Nagtataka pa po ba kayo? Kalbo na po ang ating mga bundok,”
sagot ni Tata Sendo. “Dangan na nga lamang po at wala na akong
magagamit na kamatisan. Kung hindi’y pinamalagi ko na sana ang
mga kahoy sa aking kainginan.”
“Alam mo ba, Ka Sendo, tinatamnan ko ang mga gilid ng pilapil
ng ipil-ipil. May nakukuha na akong pagkain para sa baka ay may
panggatong pa ako.”
“Biro ba ninyong ang tawag nila sa akin diyan sa pook ngayon ay
Tandang Juliang maramot, ganid, swapang, at kung anu-ano pa”.
“Mangyari raw nama’y ayaw kayong magpalagari ng kahoy doon
sa lupa ninyo sa Hulo. Kahit daw alukin kayo ng bayad ay ayaw
ninyong pumayag.”
56
“Pare, kapag nagbigay ako, tiyak na darating ang panahon na
magkakaroon tayo ng napakahabang tag-araw. Kapag nagkagayo’y
paano tayo? Parami tayo nang parami. Pati na ang mga ibon ay
mawawalan ng hapunan.”
Tumahimik ang mga magsasaka. Waring natauhan sila sa sinabi
ni Tandang Julian.
Lumipas ang mga araw at linggo. Ang hinihintay na ulan ng mga
taga-Talahib ay di dumating. Halos malalaki na ang punlang kamatis
ng mga taganayon.
Nagtatag na ng lutrina ang mga kabataan. Gabi-gabi’y
nagpuprusisyon sila sa paligid ng nayon sa pag-asang diringgin ng
Maykapal ang kanilang panalanging na umulan.
May nabalitaan sila tungkol sa isang matandang taga-Lubang. Sa
pamamagitan daw ng panalangin ng matandang ito, nagkakaroon ng
ulan sa lugar niya. Binalak nilang puntahan ang matanda upang
itanong kung ano ang panalangin ginagamit niya.
“Hamak pa ba ang ginagawa ninyong pagdarasal,” wika ni Nana
Itang. “Kung talagang uulan, uulan.”
“Sa palagay ko’y kailangang mangako tayong di na natin sisirain
ang kagubatan. Ang ibig kong sabihin ay dapat na iwasan natin
hangga’t maaari ang pagkakaingin,” payo ni Tata Sendo.
“Totoo po bang may diwata na nag-aalaga ng kagubatan sa ating
lugar?” usisa ni Ines.
“Maaaring mayroon. Ngunit higit na magiging mabisa ang aking
agimat,” pagmamalaki ni Tata Sendo.
“Ano po ang agimat ninyo, Tatay?” tanong ni Ines.
“Ang agimat ko’y ang pangakong di na magkakaingin pa,” sagot
ni Tata Sendo at ginulu-gulo ang buhok ng kanyang bunso.
“Itay! Itay!: humahangos na sigaw ni Ino. “ Nagdidilim na po ang
kalangitan. Tila po babagsak ang ulan.”
Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. Bakit ayaw ni Nana Itang na pag-usapan ang tungkol sa
pangingibang bansa?
2. Sa anong paraan nagtutulungan ang mga magkakanayon?
3. Mahalaga bang magtulungan ang mga tao? Bakit?
57
4. Paano ipinakita ni Tata Julian ang kanyang pagmamalasakit sa
kanyang mga kanayon?
5. Ano ang himala sa pangako ni Tata Sendo?
6. Ano ang mensaheng hatid ng kuwento?
Narito ang ilang pangungusap na hango sa kuwentong iyong
binasa. Basahin mo. Pansining mabuti ang mga salitang may
salungguhit.
A. Naghahain si Nana Itang ng hapunan nang maalaala niya ang
anak na si Ando.
Pati ang mga ibon ay mawawalan na ng hapunán.
B. Ang lalakí niyan, a! Buti ka pa, Pareng Sendo nakatitiba pa ng
ganitong latundan.
Nagising ang magkapatid na Ino at Ines sa pag-uusap ng mga
lalaki sa loob ng kanilang bakuran.
• Anu-anong mga salita ang sinalungguhitan sa mga pangungusap
sa A at B?
o hapunan at hapunán; lalakí at lalaki
• Ano ang napansin ninyo sa mga salita?
o magkatulad ang kanilang baybay
• Batay sa gamit ng mga salita sa pangungusap, magkatulad kaya
ang kanilang kahulugan?
o Hindi. Magkaiba ang kanilang kahulugan.
o hapunan – ay nangangahulugang panghapong pagkain
o hapunán – ay nangangahulugang punong ginagawang
pahingahan ng mga ibon pagdating ng hapon
o lalakí – ay nangangahulugang tutubo at magiging malaki
o lalaki – ay nangangahulugang anyo
• Bigkasin mo ang mga salita. Magkatulad ba ang kanilang bigkas?
o Hindi rin magkatulad ang kanilang bigkas. Kung nalilito ka
sa kanilang bigkas, maaari kang magpatulong sa iyong
guro.
58
⇒ Maraming salita sa wikang Filipino ang magkatulad ang baybay
ngunit magkaiba naman ang diin at kahulugan. Ang diin ay ang
bigat sa isang pantig ng salita kapag binibigkas ito. Ito ay
nagpapabago sa bigkas ng salita. Kapag nabago ang bigkas
nagbabago rin ang kahulugan nito. Ang mga salitang binanggit
sa itaas ay halimbawa nito.
Basahin ang mga pangungusap. Bigkasin nang wasto ang pares
ng mga salitang nakalimbag nang pahilig at ibigay ang kahulugan ng
bawat isa. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1. Ang kanyang balát ay marumi dahil may marami itong galos at
balat.
2. Umupo muna siya sa bangkò habang naghihintay dahil may
maraming tao sa bangko.
3. Makulay ang bata na suot ng batà.
4. Kayá siya nakapagtapos dahil kaya ng kanyang mga magulang
na itaguyod ang kanyang pag-aaral.
5. Alagaan mo ang baka; bakâ mangangayayat.
Gawin Natin
- hayop na kinakatay at inilalaga
- magagawa
- nilalagakan ng pera
- paslit
- isang mantsa o marka sa balat ng katawan
- upuan
- ekspresyong ginagamit sa pagpahayag ng pag-aalinlangan
- damit na ginagamit sa pagkatapos maligo
- salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dahilan at bunga
- bagay na tumatakip sa buong katawan
59
Tapos ka na? Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa
Pagwawasto. Ilan ang iskor mo? Kung 8-10 ang nakuha mo,
magpatuloy ka na sa Mga Dagdag na Gawain. Kung hindi naman
subukan mo munang sagutin ang Gawain I-A.
Gawain I – A
Basahin ang bawat pares ng pangungusap sa ibaba. Piliin ang
mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas. Ibigay ang
kahulugan ng mga ito ayon sa gamit sa pangungusap. Hanapin ang
mga kahulugan mula sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang
papel.
1. Ang punò ng akasya ay itinumba ng bagyo.
Isara mo na ang mga gripo kapag punô na ang balde.
2. Muling sumikat ang mga tala sa langit pagkatapos ng bagyo.
Ayon sa mga nakuhang tala, masasabing mas marami ang
naghihirap ngayon.
3. Iilan na lamang sa kabataang babae ang nananatiling
konserbatibo.
Lamang na ang sampu ang iskor ng Ginebra laban sa Phone
Pals.
4. Unang ipinagdiwang ang Dinagyang sa Iloilo noong 1967 bilang
isang bersyon ng Ati-Atihan.
Bilang ng guro ang kanyang mga mag-aaral na nanonood ng
palabas.
- pagkatapos
- pagbubukid, taniman
- alam ang dami, tapos nang bilangin
- parang, tulad ng
- tangi
- kahigitan
- ulat, listahan
- makinang at malaking bituin
- apaw, sagad
- katawan ng kahoy
60
5. Malawak ang saka ni Mang Ambo sa probinsiya.
Nagtrabaho siya ng dalawang taon sa Pilipinas at saka siya
nangibang bayan.
Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ano ang
iskor mo? Magpatuloy ka na sa Mga Dagdag na Gawain.
Basahin ang bawat pares ng pangungusap. Isulat ang mga
salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas sa sagutang
papel. Ibigay ang kahulugan ng mga ito. Piliin ang sagot sa talaan sa
ibaba.
1. a. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao.
b. Nagkatuwaan ang mga bata sa sala.
2. a. Tingnan ko nga kung kaya mo ito.
b. Nawala ang pitaka niya kaya siya umiyak.
3. a. Tayo na ngang umuwi at gabi na.
b. Hindi ka pa ba aalis? Tayo ka na agad!
Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ano ang
iskor mo?
Mga Dagdag na Gawain
tayo – ako, ikaw, siya
kaya – magagawa
sala – kasalanan
tayo – tindig
kaya – ekspresyong nag-uugnay ng
dahilan at bunga
sala – bahagi ng bahay na tinatanggapan
ng panauhin o pinag-uumpukan
ng mag-anak kung nagkakatuwaan
61
May mga salitang iisa o pareho ang baybay ngunit magkaiba
ang bigkas at magkaiba rin ang kahulugan. Makukuha ang
kahulugan ng mga ito ayon sa gamit.
Matapos mong sagutin ang mga gawain, sagutin ang tanong sa
ibaba. Gawin ito sa sagutang papel.
Paano mo naibibigay ang kahulugan ng mga salitang iisa ang
baybay ngunit magkaiba ang kahulugan?
Magpatuloy ka…
Basahin ang bawat pares ng pangungusap sa ibaba. Isulat ang
mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas. Ibigay ang
kahulugan ng mga ito ayon sa gamit sa pangungusap. Hanapin ang
tamang kahulugan mula sa kahon. Gawin ito sagutang papel.
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
buhay – nabuhay
buhay – pananatili sa daigdig ng isang tao
puno – katawan ng kahoy
puno – sagad, apaw
malaman – mabatid
malaman – maraming laman
saya – tuwa, galak
saya – palda, pang-ibabang damit
paso – lalagyan ng halaman
paso – lapnos
62
1. Buhay na lahat ang mga itinanim niyang punong kahoy.
Mahirap din ang buhay ng mga magsasaka.
2. Ibig mo bang malaman ang sekreto niya?
Malaman ang inani niyang palay.
3. Ubod ng saya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan.
Punung-puno ng palamuti ang saya ng sagala.
4. Malaki ang pagawaan ng paso ng mga Monteverde.
Napaiyak sa hapdi ang bata sa pasong natamo nito.
5. Matatayog at malalabay ang sanga ng punong balete.
Puno ng pasahero ang mga pampublikong sasakyan.
Tingnan ang tamang sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang
nakuha mo? Kung 8-10 ang nakuha mo, magaling ka! Magpatuloy ka
na sa susunod na modyul. Kung hindi naman, sagutin mo muna ang
Pagyamanin Natin.
Piliin sa mga salitang nasa loob ng panaklong ang kahulugan ng
salitang nakasulat nang pahilig. Isulat ang titik ng wastong sagot.
Gawin ito sa sagutang papel.
1. a. Ang mga Pilipino ay likas na matulungin.
b. Lilikas ang mga tao sa mataas-taas na lugar dahil sa baha.
(a. sadya b. lilipat ng lugar c. titigil d. iiwan)
2. a. Dahil sa nagdaang bagyo, naging mahal ang mga bilihin
ngayon.
b. Mahal ni rosa ang kanyang mga magulang kaya sila ay
kanyang iginagalang.
(a. madaling mabili b. iniibig c. mataas ang halaga d.
kakaunti)
Pagyamanin Natin
63
3. a. Buhay na ang itinanim kong mga gulay.
b. Naging buhay ang pagtitipon dahil sa kanyang pagdating.
(a. namatay b. natuyo c. nabuhay d. masigla)
4. a. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay naawa sa aba niyang
kalagayan.
b. Aba! Dumating na pala si Kuya.
(a. nagulat b. nabigla c. kaawa-awa d. nagsaya)
5. a. Hindi nakapasok sa paaralan si Joan dahil siya ay may sakit.
b. Ang sakit na kanyang nadarama ay kanyang tiniiis.
(a. may karamdaman b. may pinuntahan
c. nagpahinga d. paghihirap)
Tapos ka na ba?
Tingnan ang wastong kasagutan sa Gabay sa Pagwawasto.
Ilan ang nakuha mo?
Ngayon, handa ka nang magpatuloy sa susunod na modyul.
Binabati kita.
64
Subukin Natin
1. damá – nadarama, damdam
dama – babaing abay
2. tubó – halamang pinagkukunan ng asukal
tubo – bakal na daanan ng tubig
3. baka – alagang hayop na pangsakahan
bakâ – salitang binibigkas upang ipadama ang pag-aalinlangan
4. punô – apaw, sagad
punò – katawan ng kahoy mula sa ugat
5. lamang – wala nang iba pa
lamáng – kahigitan
Gawin Natin
Gawain I
1. balát – bagay na tumatakip sa buong katawan
balat – isang mantsa o marka sa balat ng katawan
2. bangkò – upuan
bangko – nilalagakan ng pera
3. bata – damit na ginagamit sa pagligo
batà – paslit
4. kayá – salitang ginagamit sa pag-uugnay sa dahilan at bunga
kaya – magagawa
5. baka – hayop na kinakatay at inilaga
bakâ – ekspresyong ginagamit sa pagpahayag ng pag-alinlangan
Gawain I-A
1. puno – katawan ng kahoy
punô – apaw, sagad
2. tala – makinang at malaking bituin
tala – ulat, listahan
3. lamang – tangi
lamang – kahigitan
Gabay sa Pagwawasto
65
4. bilang – parang, tulad ng
bilang – alam ang dami, tapos nang bilangin
5. saka – pagbubukid, taniman
saka – pagkatapos
Mga Dagdag na Gawain
1. sala – kasalanan
sala – bahagi ng bahay na tinatanggapan ng mga panauhin
2. kaya – magagawa
kaya – ekspresyong ginagamit sa pag-uugnay ng sanhi at bunga
3. tayo – ako, ikaw, siya
tayo – tindig
Sariling Pagsusulit
1. buhay – nabuhay
buhay – pananatili sa daigdig ng isang tao
2. malaman – mabatid
malaman – maraming laman
3. saya – tuwa, galak
saya – palda, pang-ibabang damit
4. paso – lalagyan ng halaman
paso – lapnos
5. puno – katawan ng kahoy
puno – sagad, apaw
Pagyamanin Natin
1. a. a
b. b
2. a. c
b. b
3. a. c
b. d
4. a. c
b. a
5. a. a
b. d

More Related Content

What's hot

Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop saPaggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Razel Rebamba
 
k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
Ahtide Agustin
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoHana Czarina Callo
 
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Department of Education (Cebu Province)
 
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
LycaDelaCruz1
 
Rubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tula
Macky Mac Faller
 
Aspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwaAspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwa
Christian Bonoan
 
Sanhi at bunga
Sanhi at bungaSanhi at bunga
Sanhi at bunga
Jenifer Acido
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Salitang - ugat at Panlapi
Salitang - ugat at PanlapiSalitang - ugat at Panlapi
Salitang - ugat at Panlapi
MAILYNVIODOR1
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
NiniaLoboPangilinan
 
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na SalitaMga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Eldrian Louie Manuyag
 
Uri ng pang abay
Uri ng pang abayUri ng pang abay
Uri ng pang abay
Macky Mac Faller
 
Ugnayang sanhi at bunga
Ugnayang sanhi at bungaUgnayang sanhi at bunga
Ugnayang sanhi at bungaJanette Diego
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
tj iglesias
 
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng KilosFilipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Hazel Grace Baldemor
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
Jan Lee Nagal
 

What's hot (20)

Detalyadong banghay aralin
Detalyadong banghay aralinDetalyadong banghay aralin
Detalyadong banghay aralin
 
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop saPaggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
 
k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
 
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
 
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
 
Rubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tula
 
Aspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwaAspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwa
 
Sanhi at bunga
Sanhi at bungaSanhi at bunga
Sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Salitang - ugat at Panlapi
Salitang - ugat at PanlapiSalitang - ugat at Panlapi
Salitang - ugat at Panlapi
 
Sinaunang pilipino
Sinaunang pilipinoSinaunang pilipino
Sinaunang pilipino
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na SalitaMga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
 
Uri ng pang abay
Uri ng pang abayUri ng pang abay
Uri ng pang abay
 
Ugnayang sanhi at bunga
Ugnayang sanhi at bungaUgnayang sanhi at bunga
Ugnayang sanhi at bunga
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
 
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng KilosFilipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 

Similar to Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Remylyn Pelayo
 
Magbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptx
Magbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptxMagbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptx
Magbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptx
NeilsLomotos
 
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyCarlo Precioso
 
Filipino Week 5.pptx
Filipino Week 5.pptxFilipino Week 5.pptx
Filipino Week 5.pptx
EbarleenKeithLargo
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas
 
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap pptFilipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Mechelle Tumanda
 
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MejayacelOrcales1
 
FIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.pptFIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.ppt
Renato29157
 
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterEDITHA HONRADEZ
 
Q4 W4 filipino grade 6
Q4 W4 filipino grade 6 Q4 W4 filipino grade 6
Q4 W4 filipino grade 6
LorenzoSolidorDeGuzm
 
Matutong Magkaisa.pdf
Matutong Magkaisa.pdfMatutong Magkaisa.pdf
Matutong Magkaisa.pdf
JoanneMOlivares
 
Fil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
Fil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptxFil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
Fil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
CHRISTIANJIMENEZ846508
 
IKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptx
IKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptxIKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptx
IKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptx
ShalynTolentino2
 
DISS 11-HUMSS
DISS 11-HUMSSDISS 11-HUMSS
DISS 11-HUMSS
JayRomel1
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
JonilynUbaldo1
 
Kontemporaryong panitikan
Kontemporaryong panitikanKontemporaryong panitikan
Kontemporaryong panitikan
nur bandali
 
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikanModyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
dionesioable
 
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
EDITHA HONRADEZ
 
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
Hercules Valenzuela
 

Similar to Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang (20)

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
 
Magbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptx
Magbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptxMagbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptx
Magbasa-Tayo NG ABAKADA TARA NA AT MAGBASA.pptx
 
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
 
Filipino Week 5.pptx
Filipino Week 5.pptxFilipino Week 5.pptx
Filipino Week 5.pptx
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap pptFilipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
 
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
FIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.pptFIL 3rd q week 2.ppt
FIL 3rd q week 2.ppt
 
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
 
3 fil lm q2
3 fil lm q23 fil lm q2
3 fil lm q2
 
Q4 W4 filipino grade 6
Q4 W4 filipino grade 6 Q4 W4 filipino grade 6
Q4 W4 filipino grade 6
 
Matutong Magkaisa.pdf
Matutong Magkaisa.pdfMatutong Magkaisa.pdf
Matutong Magkaisa.pdf
 
Fil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
Fil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptxFil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
Fil8-QUARTER 1 Week 1- KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
 
IKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptx
IKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptxIKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptx
IKATLONG LINGGO-DENOTASYON KONOTASYON.pptx
 
DISS 11-HUMSS
DISS 11-HUMSSDISS 11-HUMSS
DISS 11-HUMSS
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
 
Kontemporaryong panitikan
Kontemporaryong panitikanKontemporaryong panitikan
Kontemporaryong panitikan
 
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikanModyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
 
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
 
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 

Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang

 • 1. 51 Module 5 6666 Filipino Mga Salitang Magkatulad ang Baybay Ngunit Magkaiba ang Kahulugan A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 52 Isa na namang bagong aralin para sa iyo! Handa ka na ba? Sa wikang Filipino may mga salitang magkatulad ang baybay subalit magkaiba ang kahulugan. Sa araling ito, matutuhan mo ang pagkikilala sa mga salitang ito at pagbibigay ng kahulugan ng mga ito. Isulat ang pares ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan. Ibigay ang kahulugan ng mga ito ayon sa gamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang damá ng lahat ay nais maglibang ng mga dàma sa palasyo. 2. Matamis ang tubó kung kaya’t iwasang matamaan ng tubo. 3. Alagaan mong mabuti ang baka, baká magkasakit. 4. Punô ng bunga iyang punò. 5. Madaling mababawi ng kalaban, kung pito lamang ang lamáng. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 53 Tapos ka na? Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Kung 4 o 5 pares ng salita ang nakuha mo at nabigyan mo ng tamang kahulugan, magaling ka! Magpatuloy ka na sa susunod na modyul. Kung 3 o mas mababa pa ang nakuha mo, huwag mag-alala. Para sa iyo ang modyul na ito. Magpatuloy ka. Nasubukan mo na bang mangako? Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay nangangako? May himala ba sa pangako? Basahin mo ngayon ang kuwento tungkol sa isang taong nangako. Alamin mo kung ano ang himala sa kanyang pangako. Bago mo basahin ang kuwento, alamin mo muna ang kahulugan ng sumusunod na mga salita. Salita Kahulugan 1. mabisa malakas; epektibo 2. napipikon nagagalit; nagdaramdam 3. mag-aaya mag-aanyaya 4. ganid sakim; gahaman 5. himala milagro; hiwaga HIMALA NG PANGAKO Naghain si Nana Itang ng hapunan nang maalaala niya ang anak na si Ando. “Kung naririto sana si Ando tiyak na ayos na ang aming taniman,” nasambit niya sa sarili. Ilang sandali pa at masaya nang naghahapunan ang mag-anak. Ang bunso nilang si Ines ang nagtanong. Pag-aralan Natin
 • 4. 54 “Itay, ano kaya ang kinakain ni Kuya Ando sa oras na ito? Kasinsarap kaya ng sinigang na manok ni Inang?” Tumingin muna si Tata Sendo sa asawa at pagkatapos ay sa matabil na si Ines, bago nagsalita. “Naku, siguradong ubod nang sarap. Isipin mong bakang malalaki raw ang pinapatay roon at iniluluto para sa mga manggagawa. Ibig ko na rin yatang sumunod sa Kuya Ando mo, a.” “Sige, nang hindi na tayo makapagbukid,” nakalabing sagot ni Nana Itang. “Itong si Itang. Aanhin pa ang bukid ay dolyar na ang tinatanggap mo sa bangko buwan-buwan.” “Dolyar? Wari ko’y katulad ka na ng iba riyan na sinasanto ang dolyar,” wika ni Nana Itang sabay tindig para sumandok ng kanin. “Napipikon ang inyong ina kapag napag-uusapan ang pagtungo sa ibang bansa,” bulong ni Tata Sendo sa dalawang anak. “Mangyari po, Itay,” simula ni Ino, “mahirap po ang hiwa- hiwalay.” “Tama ka, Ino.” Sabad ni Nana Itang na dala ang pinggan ng kanin. “Biro mo kung naririto ang Kuya Ando ninyo tiyak na nakahanda na ang ating taniman ng kamatis.” “Itang, ako’y pupunta na sa Ibayo. Mag-aaya ako ng mga tao para sa palusong bukas,” sabi ni Tata Sendo habang kinukuha ang sambalilo sa sabitan. Kinabukasan, nagising ang magkapatid na Ino at Ines sa pag- uusap ng mga lalaki sa loob ng kanilang bakuran.
 • 5. 55 “Tila malapad ang tatamnan mo ng kamatis, ha, Pareng Sendo,” puna ng isang magsasaka. “Ang lagay ay dodoblehin ko ang lapad kaysa sa tinamnan ko noong isang taon,” sagot ni Tata Sendo. “Naiinggit po marahil kayo sa mga nagkakwarta sa kamatis noon,” sabad naman ng isang binata. “Aba, e, hindi ako naiinggit. Ibig ko lamang makatulong para pakinabangan ang pabrika sa pagsasalata ng katas ng kamatis,” sabi ni Tata Sendo habang naghahasa ng itak. “Alam ninyo, malaki ang naging puhunan ng pamahalaan para itayo ang pabrika. Kailangang umani tayo ng maraming kamatis. Sa gayo’y makatutulong tayo sa ginagawang pag-ahon ng ating bansa sa ating kalagayang pangkabuhayan sa ngayon,” dugtong pa niya. “Balita ko’y dalawa na raw ang ganitong uri ng pabrika. Aba’y kailangang umani tayo ng maraming kamatis dito sa Luzon,” sabad ng isang matanda. Naputol ang pag-uusap ng mga magsasaka nang tumawag si Nana Itang. “Halina muna kayo’t nang makapagkape.” “Aba, baka hindi hindi na kami makapagtabas, a. Ang sarap namang almusal nito.” “Ano ba naman iyan. Daing at saging,” may himig paghingi ng paumanhing wika ni Tata Sendo. “Ang lalaki niyan, a! Buti ka pa Pareng Sendo, nakatitiba pa ng ganitong latundan,” wika ng isang matanda. “Tata, magaling po ang sagingan ni Pareng Sendo. Nasa tabi kasi ng ilog. Di gaanong dinaramdam ng mga ito ang mahabang tag- araw.” “Ako nga’y nagtataka sa ating panahon ngayon. Ubod nang damot ng ulan.” “Nagtataka pa po ba kayo? Kalbo na po ang ating mga bundok,” sagot ni Tata Sendo. “Dangan na nga lamang po at wala na akong magagamit na kamatisan. Kung hindi’y pinamalagi ko na sana ang mga kahoy sa aking kainginan.” “Alam mo ba, Ka Sendo, tinatamnan ko ang mga gilid ng pilapil ng ipil-ipil. May nakukuha na akong pagkain para sa baka ay may panggatong pa ako.” “Biro ba ninyong ang tawag nila sa akin diyan sa pook ngayon ay Tandang Juliang maramot, ganid, swapang, at kung anu-ano pa”. “Mangyari raw nama’y ayaw kayong magpalagari ng kahoy doon sa lupa ninyo sa Hulo. Kahit daw alukin kayo ng bayad ay ayaw ninyong pumayag.”
 • 6. 56 “Pare, kapag nagbigay ako, tiyak na darating ang panahon na magkakaroon tayo ng napakahabang tag-araw. Kapag nagkagayo’y paano tayo? Parami tayo nang parami. Pati na ang mga ibon ay mawawalan ng hapunan.” Tumahimik ang mga magsasaka. Waring natauhan sila sa sinabi ni Tandang Julian. Lumipas ang mga araw at linggo. Ang hinihintay na ulan ng mga taga-Talahib ay di dumating. Halos malalaki na ang punlang kamatis ng mga taganayon. Nagtatag na ng lutrina ang mga kabataan. Gabi-gabi’y nagpuprusisyon sila sa paligid ng nayon sa pag-asang diringgin ng Maykapal ang kanilang panalanging na umulan. May nabalitaan sila tungkol sa isang matandang taga-Lubang. Sa pamamagitan daw ng panalangin ng matandang ito, nagkakaroon ng ulan sa lugar niya. Binalak nilang puntahan ang matanda upang itanong kung ano ang panalangin ginagamit niya. “Hamak pa ba ang ginagawa ninyong pagdarasal,” wika ni Nana Itang. “Kung talagang uulan, uulan.” “Sa palagay ko’y kailangang mangako tayong di na natin sisirain ang kagubatan. Ang ibig kong sabihin ay dapat na iwasan natin hangga’t maaari ang pagkakaingin,” payo ni Tata Sendo. “Totoo po bang may diwata na nag-aalaga ng kagubatan sa ating lugar?” usisa ni Ines. “Maaaring mayroon. Ngunit higit na magiging mabisa ang aking agimat,” pagmamalaki ni Tata Sendo. “Ano po ang agimat ninyo, Tatay?” tanong ni Ines. “Ang agimat ko’y ang pangakong di na magkakaingin pa,” sagot ni Tata Sendo at ginulu-gulo ang buhok ng kanyang bunso. “Itay! Itay!: humahangos na sigaw ni Ino. “ Nagdidilim na po ang kalangitan. Tila po babagsak ang ulan.” Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Bakit ayaw ni Nana Itang na pag-usapan ang tungkol sa pangingibang bansa? 2. Sa anong paraan nagtutulungan ang mga magkakanayon? 3. Mahalaga bang magtulungan ang mga tao? Bakit?
 • 7. 57 4. Paano ipinakita ni Tata Julian ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga kanayon? 5. Ano ang himala sa pangako ni Tata Sendo? 6. Ano ang mensaheng hatid ng kuwento? Narito ang ilang pangungusap na hango sa kuwentong iyong binasa. Basahin mo. Pansining mabuti ang mga salitang may salungguhit. A. Naghahain si Nana Itang ng hapunan nang maalaala niya ang anak na si Ando. Pati ang mga ibon ay mawawalan na ng hapunán. B. Ang lalakí niyan, a! Buti ka pa, Pareng Sendo nakatitiba pa ng ganitong latundan. Nagising ang magkapatid na Ino at Ines sa pag-uusap ng mga lalaki sa loob ng kanilang bakuran. • Anu-anong mga salita ang sinalungguhitan sa mga pangungusap sa A at B? o hapunan at hapunán; lalakí at lalaki • Ano ang napansin ninyo sa mga salita? o magkatulad ang kanilang baybay • Batay sa gamit ng mga salita sa pangungusap, magkatulad kaya ang kanilang kahulugan? o Hindi. Magkaiba ang kanilang kahulugan. o hapunan – ay nangangahulugang panghapong pagkain o hapunán – ay nangangahulugang punong ginagawang pahingahan ng mga ibon pagdating ng hapon o lalakí – ay nangangahulugang tutubo at magiging malaki o lalaki – ay nangangahulugang anyo • Bigkasin mo ang mga salita. Magkatulad ba ang kanilang bigkas? o Hindi rin magkatulad ang kanilang bigkas. Kung nalilito ka sa kanilang bigkas, maaari kang magpatulong sa iyong guro.
 • 8. 58 ⇒ Maraming salita sa wikang Filipino ang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba naman ang diin at kahulugan. Ang diin ay ang bigat sa isang pantig ng salita kapag binibigkas ito. Ito ay nagpapabago sa bigkas ng salita. Kapag nabago ang bigkas nagbabago rin ang kahulugan nito. Ang mga salitang binanggit sa itaas ay halimbawa nito. Basahin ang mga pangungusap. Bigkasin nang wasto ang pares ng mga salitang nakalimbag nang pahilig at ibigay ang kahulugan ng bawat isa. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang kanyang balát ay marumi dahil may marami itong galos at balat. 2. Umupo muna siya sa bangkò habang naghihintay dahil may maraming tao sa bangko. 3. Makulay ang bata na suot ng batà. 4. Kayá siya nakapagtapos dahil kaya ng kanyang mga magulang na itaguyod ang kanyang pag-aaral. 5. Alagaan mo ang baka; bakâ mangangayayat. Gawin Natin - hayop na kinakatay at inilalaga - magagawa - nilalagakan ng pera - paslit - isang mantsa o marka sa balat ng katawan - upuan - ekspresyong ginagamit sa pagpahayag ng pag-aalinlangan - damit na ginagamit sa pagkatapos maligo - salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dahilan at bunga - bagay na tumatakip sa buong katawan
 • 9. 59 Tapos ka na? Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang iskor mo? Kung 8-10 ang nakuha mo, magpatuloy ka na sa Mga Dagdag na Gawain. Kung hindi naman subukan mo munang sagutin ang Gawain I-A. Gawain I – A Basahin ang bawat pares ng pangungusap sa ibaba. Piliin ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas. Ibigay ang kahulugan ng mga ito ayon sa gamit sa pangungusap. Hanapin ang mga kahulugan mula sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Ang punò ng akasya ay itinumba ng bagyo. Isara mo na ang mga gripo kapag punô na ang balde. 2. Muling sumikat ang mga tala sa langit pagkatapos ng bagyo. Ayon sa mga nakuhang tala, masasabing mas marami ang naghihirap ngayon. 3. Iilan na lamang sa kabataang babae ang nananatiling konserbatibo. Lamang na ang sampu ang iskor ng Ginebra laban sa Phone Pals. 4. Unang ipinagdiwang ang Dinagyang sa Iloilo noong 1967 bilang isang bersyon ng Ati-Atihan. Bilang ng guro ang kanyang mga mag-aaral na nanonood ng palabas. - pagkatapos - pagbubukid, taniman - alam ang dami, tapos nang bilangin - parang, tulad ng - tangi - kahigitan - ulat, listahan - makinang at malaking bituin - apaw, sagad - katawan ng kahoy
 • 10. 60 5. Malawak ang saka ni Mang Ambo sa probinsiya. Nagtrabaho siya ng dalawang taon sa Pilipinas at saka siya nangibang bayan. Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ano ang iskor mo? Magpatuloy ka na sa Mga Dagdag na Gawain. Basahin ang bawat pares ng pangungusap. Isulat ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas sa sagutang papel. Ibigay ang kahulugan ng mga ito. Piliin ang sagot sa talaan sa ibaba. 1. a. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. b. Nagkatuwaan ang mga bata sa sala. 2. a. Tingnan ko nga kung kaya mo ito. b. Nawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. 3. a. Tayo na ngang umuwi at gabi na. b. Hindi ka pa ba aalis? Tayo ka na agad! Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ano ang iskor mo? Mga Dagdag na Gawain tayo – ako, ikaw, siya kaya – magagawa sala – kasalanan tayo – tindig kaya – ekspresyong nag-uugnay ng dahilan at bunga sala – bahagi ng bahay na tinatanggapan ng panauhin o pinag-uumpukan ng mag-anak kung nagkakatuwaan
 • 11. 61 May mga salitang iisa o pareho ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas at magkaiba rin ang kahulugan. Makukuha ang kahulugan ng mga ito ayon sa gamit. Matapos mong sagutin ang mga gawain, sagutin ang tanong sa ibaba. Gawin ito sa sagutang papel. Paano mo naibibigay ang kahulugan ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan? Magpatuloy ka… Basahin ang bawat pares ng pangungusap sa ibaba. Isulat ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas. Ibigay ang kahulugan ng mga ito ayon sa gamit sa pangungusap. Hanapin ang tamang kahulugan mula sa kahon. Gawin ito sagutang papel. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin buhay – nabuhay buhay – pananatili sa daigdig ng isang tao puno – katawan ng kahoy puno – sagad, apaw malaman – mabatid malaman – maraming laman saya – tuwa, galak saya – palda, pang-ibabang damit paso – lalagyan ng halaman paso – lapnos
 • 12. 62 1. Buhay na lahat ang mga itinanim niyang punong kahoy. Mahirap din ang buhay ng mga magsasaka. 2. Ibig mo bang malaman ang sekreto niya? Malaman ang inani niyang palay. 3. Ubod ng saya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Punung-puno ng palamuti ang saya ng sagala. 4. Malaki ang pagawaan ng paso ng mga Monteverde. Napaiyak sa hapdi ang bata sa pasong natamo nito. 5. Matatayog at malalabay ang sanga ng punong balete. Puno ng pasahero ang mga pampublikong sasakyan. Tingnan ang tamang sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang nakuha mo? Kung 8-10 ang nakuha mo, magaling ka! Magpatuloy ka na sa susunod na modyul. Kung hindi naman, sagutin mo muna ang Pagyamanin Natin. Piliin sa mga salitang nasa loob ng panaklong ang kahulugan ng salitang nakasulat nang pahilig. Isulat ang titik ng wastong sagot. Gawin ito sa sagutang papel. 1. a. Ang mga Pilipino ay likas na matulungin. b. Lilikas ang mga tao sa mataas-taas na lugar dahil sa baha. (a. sadya b. lilipat ng lugar c. titigil d. iiwan) 2. a. Dahil sa nagdaang bagyo, naging mahal ang mga bilihin ngayon. b. Mahal ni rosa ang kanyang mga magulang kaya sila ay kanyang iginagalang. (a. madaling mabili b. iniibig c. mataas ang halaga d. kakaunti) Pagyamanin Natin
 • 13. 63 3. a. Buhay na ang itinanim kong mga gulay. b. Naging buhay ang pagtitipon dahil sa kanyang pagdating. (a. namatay b. natuyo c. nabuhay d. masigla) 4. a. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay naawa sa aba niyang kalagayan. b. Aba! Dumating na pala si Kuya. (a. nagulat b. nabigla c. kaawa-awa d. nagsaya) 5. a. Hindi nakapasok sa paaralan si Joan dahil siya ay may sakit. b. Ang sakit na kanyang nadarama ay kanyang tiniiis. (a. may karamdaman b. may pinuntahan c. nagpahinga d. paghihirap) Tapos ka na ba? Tingnan ang wastong kasagutan sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang nakuha mo? Ngayon, handa ka nang magpatuloy sa susunod na modyul. Binabati kita.
 • 14. 64 Subukin Natin 1. damá – nadarama, damdam dama – babaing abay 2. tubó – halamang pinagkukunan ng asukal tubo – bakal na daanan ng tubig 3. baka – alagang hayop na pangsakahan bakâ – salitang binibigkas upang ipadama ang pag-aalinlangan 4. punô – apaw, sagad punò – katawan ng kahoy mula sa ugat 5. lamang – wala nang iba pa lamáng – kahigitan Gawin Natin Gawain I 1. balát – bagay na tumatakip sa buong katawan balat – isang mantsa o marka sa balat ng katawan 2. bangkò – upuan bangko – nilalagakan ng pera 3. bata – damit na ginagamit sa pagligo batà – paslit 4. kayá – salitang ginagamit sa pag-uugnay sa dahilan at bunga kaya – magagawa 5. baka – hayop na kinakatay at inilaga bakâ – ekspresyong ginagamit sa pagpahayag ng pag-alinlangan Gawain I-A 1. puno – katawan ng kahoy punô – apaw, sagad 2. tala – makinang at malaking bituin tala – ulat, listahan 3. lamang – tangi lamang – kahigitan Gabay sa Pagwawasto
 • 15. 65 4. bilang – parang, tulad ng bilang – alam ang dami, tapos nang bilangin 5. saka – pagbubukid, taniman saka – pagkatapos Mga Dagdag na Gawain 1. sala – kasalanan sala – bahagi ng bahay na tinatanggapan ng mga panauhin 2. kaya – magagawa kaya – ekspresyong ginagamit sa pag-uugnay ng sanhi at bunga 3. tayo – ako, ikaw, siya tayo – tindig Sariling Pagsusulit 1. buhay – nabuhay buhay – pananatili sa daigdig ng isang tao 2. malaman – mabatid malaman – maraming laman 3. saya – tuwa, galak saya – palda, pang-ibabang damit 4. paso – lalagyan ng halaman paso – lapnos 5. puno – katawan ng kahoy puno – sagad, apaw Pagyamanin Natin 1. a. a b. b 2. a. c b. b 3. a. c b. d 4. a. c b. a 5. a. a b. d