SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
127
Module 12
6666
Filipino
Ano ang Iyong Reaksyon?
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
128
Maaga ka bang gumising ngayon? Siguro, mas madali mong
matatapos ang bagong araling ito. Nasagot mo na ba lahat? Palagi
mong isaisip na itong lahat ay para sa iyong kabutihan.
Sa bawat mababasa natin ay mahalagang magbibigay tayo ng
reaksiyon o kaya’y sa ating narinig maging ito man ay mabuti o di-
pag-sang-ayon sa ating iniisip.
Sa modyul na ito ay matutuhan mong magbigay ng reaksiyon sa
pangyayari, tauhan, istilo ng awtor na ginamit sa akda.
Isulat ang titik ng angkop na reaksiyon sa sumusunod ayon sa
pangyayari:
______ 1. Madalas ay ubod ng taas ang ating lipad at nalilimutan
nating tayo’y nakayapak sa lupa.
a. Iwasang maging mapagmataas sa pagsasalita, tingnan
muna ang sarili.
b. Mahilig makipagkwentuhan sa ilan.
c. Gustong lumipad paitaas.
______ 2. Upang lumusog at lumakas, mag-eehersisyo tayo. Ngunit sa
pagmamadali, kulang naman tayo sa tulog at pahinga. Kaya
sa halip na lumakas tayo ay nanghihina’t nagkakasakit.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
129
a. Hindi nakabubuti sa katawan ang ehersisyo.
b. Minsan, hindi natin iniintindi ang ating sariling kakayahan.
c. Sa lahat ng panahon, ang ehersisyo ay nakabubuti sa tao.
______ 3. Sa ating mga sarili mismo maaaring mag-ugat ang pagiging
pinakamahusay. Kung sisimulan natin sa mga bagay o
karanasang malapit sa atin ay higit na magiging madali.
a. Maghingi ng tulong sa ibang tao.
b. Pagandahin ang paligid.
c. Sisimulan muna sa sarili ang paggawa ng mabuti o tama
bago sa iba.
______ 4. Ikaw ay binibigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng
panahon upang maibalik ang dating ganda ng kapaligiran.
a. Iwasan ang paggawa ng nakakasira sa ating kapaligiran.
b. Mag-aral nang mabuti.
c. Palaging iikutin ang paligid.
______ 5. Pinatunayan ni Teresa Magbanua na ang Pilipino ay handang
magsakripisyo at magbuwis ng buhay para sa kalayaan ng
bayan. Nanalaytay sa kanyang dugo ang giting at tapang ng
isang tunay na Pilipino.
a. Ipagmalaki na ang mga Pilipino ay handang ipaglaban
ang kalayaan ng ating bansa.
b. Matigas ang ulo ng mga Pilipino.
c. Mahilig makipagdigmaan ang mga tao sa Pilipinas.
Tingnan ang wastong sagot sa Gabay sa Pagwawasto.
Isulat ang iskor sa kahon.
Iskor
130
Marami ba kayong kapitbahay? Kung wala basahin mo muna ang
maikling seleksyong ito.
O, ano ang reaksiyon mo? Nakakabuti ba na magkaroon ng
kapitbahay o ang walang kapitbahay?
Ganito ba ang sagot mo?
• Nakabubuti ang may kapitbahay kung nagkakaintindihan at
may pagmamalasakit sa isa’t-isa.
Pag-aralan Natin
ISANG MATANDANG KAUGALIAN
Isang matandang kaugalian nating mga Pilipino ang
mabuting pakikipagkapitbahay. Nais nating lahat ang
mamuhay nang mapayapa at tahimik sa piling ng mababait at
matutulunging mga kapitbahay. Kahit saan naninirahan ang
mga tao, sa maliit na nayon o sa lungsod man, magkakatulad
ang pagnanais nilang ito.
Naipapakita natin ang mabuting pakikipagkapitbahay
sa maraming paraan. Ilan sa mga halimbawa ay ang hindi
pagpapatugtog ng radyo nang malakas lalo kung hatinggabi
na at ang hindi pagpapabayang gumala ang ating mga alagang
hayop sa halamanan ng ating mga kapitbahay. Mabuti ring
pakikipagkapitbahay ang hindi pagtatapon ng basura sa
bakuran ng kapitbahay.
131
Piliin ang angkop na reaksiyon sa sumusunod na paglalahad:
1. May inilunsad na proyektong Pera sa Basura ang paaralan upang
maging malinis ang kapaligiran at kumita ng pera buhat sa
basurang itinatapon ng mga mag-aaral.
a. Lalong dumami ang nagkalat na basura sa paaralan.
b. Nalutas ang suliranin sa maruming kapaligiran at kumita pa
ng salapi.
c. Walang pakialam ang namumuno sa paaralan sa maruming
kapaligiran.
2. Unang araw ng pasukan. Masayang gumising si Seth at
nasasabik na pumasok. Tinawag sila isa-isa ng guro upang
magpakilala. Hindi nakapagsalita si Seth.
a. Hindi nakinig si Seth dahil siya’y naglaro.
b. Nahiya siya sa kanyang mga kaklase kaya hindi siya
nakapagsalita.
c. Tumalikod siya sa guro at kaklase.
Gawin Natin
Mahalaga ang pagbibigay ng reaksiyon sa anumang
mga kaisipang nabasa o narinig, upang mapalalawak at
mabibigyang-diin ang mga kaisipang ipinahahayag sa
anumang binabasa, maging ito’y sumang-ayon o
sumalungat, pumupuna o pumupuri.
132
3. Mula sa ibang bansa si Joana. Bagong lipat siya sa paaralan. Sabi
ng kanyang kaklase, huwag siyang kausapin ng Ingles upang
mapilitang magsalita sa Filipino. Hindi nila alam na Wikang
Filipino ang kanilang ginagamit na salita sa bahay dahil mga
Pilipino ang kanyang mga magulang.
a. Kailangang hindi kaagad mag-isip ng patapos, dapat alamin
at kilalanin ang baguhan.
b. Pabayaan lamang na ang bagong dating ang lalapit.
c. Iwasang na mapalapit sa baguhan.
4. Isang gabi hindi nakatulog si Joey; ayaw humiwalay sa kanyang
isipan ang usapang patigilin sila sa pag-aaral, dahil wala na
talaga silang pera.
a. Gustong-gusto niya ang pasiya ng kanyang ina.
b. Nagbibiro lang ang kanyang ina.
c. Mag-isip ng siya ng paraan upang makapagpatuloy sa pag-
aaral.
5. Gutom na gutom sina Omar at Calib galing sa paaralan. Tamang-
tama ring naluto na ang pagkaing inihanda ng kanilang kapatid
at agad inihain para sa kanila.
a. Natugunan ang gutom na kanilang naramdaman.
b. Naubos na lahat ang pagkain.
c. Silang dalawa ang nagluluto pagdating sa bahay.
Ilan ang iskor mo? Isulat sa kahon.
Iskor
133
Basahin ang pahayag at piliin ang titik ng angkop na reaksiyon.
1. Sa mga liblib na pook, ang mga manggagamot ay kailangang-
kailangan.
a. Malaking pera ang kikitain doon
b. Napakarami nang doktor sa siyudad
c. Dumulog sa pamahalaan at humingi ng doktor na
maipadadala roon.
2. Ang manggagawa ay nagpatulo ng pawis sa bukid.
a. Tulungan ang manggagawa sa paghahanap ng gawain.
b. Ang manggagawa ay hindi masipag sa gawain sa bukid.
c. Pahalagahan ang produkto ng mga manggagawa.
3. Naibibigay ng magulang ang lahat ng pangangailangan ng
kanilang mga anak.
a. Balewalain ang ibinigay ng mga magulang.
b. Huwag humingi sa mga magulang.
c. Magpasalamat sa mga magualng.
4. Inubos lahat ng bunsong anak ang kabuhayang ibinigay sa
kanya.
a. Siya at matulungin sa kapwa tao.
b. Siya ay mahilig sa pakitang tao.
c. Siya ay walang hinayang magtapon ng hindi niya
pinaghirapan.
5. Ayon sa kanyang ama, ang kanyang kapatid ay namatay na at
muling nabuhay.
Mga Dagdag na Gawain
134
Ang pagbibigay ng reaksiyon ay mahalaga sa anumang
kaisipang nabasa o narinig maging ito ay sumasalungat o
sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyang-diin ang
kaisipang ipinahahayag sa anumang binabasa.
a. Ang kanyang kapatid ay namatay na at muling bumangon sa
libingan.
b. Ang kanyang kapatid ay nagkasala at bumalik na nagsisi sa
maling nagawa.
c. Naghihirap ang loob ng kanyang kapatid.
Isulat sa sagutang papel ang reaksiyong angkop sa mga
pahayag o pangyayari.
1.
Sagot: __________________________________________________________
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
Nagtitinda ng lobo si Jimmy. Lumapit si Celso sa
kanya at gustong upahan ang mga lobo. Kumuha ng
basket si Celso at itinali ang maraming lobo at sumakay
siya sa basket ngunit hindi siya tumaas. Siyang
pagdaraanan ng eroplano at napatingin silang dalawa at
nabitiwan ang basket na may nakataling lobo. Sinikap
nila itong habulin ngunit napakataas na nito.
135
2.
Sagot: __________________________________________________________
Ano’ng iskor mo?
Ibigay ang reaksiyon sa seleksiyon.
Sagot: _________________________________________________________
Pagyamanin Natin
Malaki ang manukan ni Mang Felix, kaya marami
siyang katulong sa pag-aalaga ng mga manok. Kahit na
mahirap magkaroon ng manukan, malaki rin naman ang
kinikita nito. Dinarayo ang mga manok ni Mang Felix at
binibili ang mga ito nang buhay o malinis na.
Ang mag-anak ni Mang Roman ay galing sa isang
pulong sa barangay. Nang dumating sila sa bahay ay
madilim na madilim na. Namatay ang apoy sa kanilang
kalanan. Pinatakbo ng ina si Josie sa kapitbahay habang
may inilalagay siya sa kamay ng anak.
136
Subukin Natin
1. a
2. b
3. c
4. a
5. a
Gawin Natin
1. b
2. b
3. a
4. c
5. a
Mga Dagdag na Gawain
1. c
2. b
3. b
4. c
5. b
Sariling Pagsusulit
Mga Posibleng Sagot (Isangguni sa guro kung may iba pa kayong mga
sagot.)
1. – Maging maingat sa lahat ng mga gawain.
- Isipin ang mga epekto ng bawat desisyong gagawin.
2. – Maaaring tularan ang ginawa ni Mang Felix.
- Alagaang mabuti ang anumang kabuhayan.
Pagyamanin Natin
Mga Posibleng Sagot (Isangguni sa guro kung may iba pa kayong mga
sagot.)
- Maging handa sa lahat ng pagkakataon.
- Maging maingat upang maiwasan ang mga sakuna.
Gabay sa Pagwawasto

More Related Content

What's hot

Pagsusunod sunod ng mga pangyayari
Pagsusunod sunod ng mga pangyayariPagsusunod sunod ng mga pangyayari
Pagsusunod sunod ng mga pangyayaricaraganalyn
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panutoAlice Failano
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaJan Lee Nagal
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
 
PPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptx
PPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptxPPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptx
PPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptxIvyPigulGuevarra
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Desiree Mangundayao
 
1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatligchelliemitchie
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaMissAnSerat
 
Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)
Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)
Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)MAILYNVIODOR1
 
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyamarroxas
 
Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxDaizeDelfin
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatNakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatRemylyn Pelayo
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanFilipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanDesiree Mangundayao
 

What's hot (20)

Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
Pagsusunod sunod ng mga pangyayari
Pagsusunod sunod ng mga pangyayariPagsusunod sunod ng mga pangyayari
Pagsusunod sunod ng mga pangyayari
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
Panghalip na paari grade 3
Panghalip na paari grade 3Panghalip na paari grade 3
Panghalip na paari grade 3
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
 
Panghalip pamatlig
Panghalip pamatligPanghalip pamatlig
Panghalip pamatlig
 
Pang uri ppt
Pang uri pptPang uri ppt
Pang uri ppt
 
PPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptx
PPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptxPPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptx
PPT-FILIPINO-Pagtukoy-ng-tambalang-salita.pptx
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
 
1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
 
pagsipi ng talata
pagsipi ng talatapagsipi ng talata
pagsipi ng talata
 
Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)
Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)
Mga Panghalip Panao (ako,ikaw,siya,kayo,tayo at sila)
 
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siya
 
Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
 
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatNakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanFilipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
 

Similar to Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon

Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxronapacibe1
 
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxGrace659666
 
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxKarunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxValenton634
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAthenaLyn1
 
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptxWEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptxJoerelAganon
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nineJohannaDapuyenMacayb
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxZaldyOsicoTejado
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxRichardDanagoHalasan
 
FILIPINO Grade 3 power point presentation
FILIPINO Grade 3 power point presentationFILIPINO Grade 3 power point presentation
FILIPINO Grade 3 power point presentationMELANIEORDANEL1
 
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptxFILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptxIsmaelCuchapin2
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...LalainGPellas
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxJoanAvila11
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstaddelleOrendain
 
St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_shencastillo
 

Similar to Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon (20)

Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
PPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptxPPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptx
 
PPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptxPPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptx
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
 
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxKarunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptx
 
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptxWEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
 
Grade 6 powerpoint
Grade 6 powerpointGrade 6 powerpoint
Grade 6 powerpoint
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
 
FILIPINO Grade 3 power point presentation
FILIPINO Grade 3 power point presentationFILIPINO Grade 3 power point presentation
FILIPINO Grade 3 power point presentation
 
Weekly plan Grade 2 Q1
Weekly plan Grade 2 Q1Weekly plan Grade 2 Q1
Weekly plan Grade 2 Q1
 
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptxFILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusapAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha kaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huAlice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bungaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapikoAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutinAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balitaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasanAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutinAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babalaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideyaAlice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsAlice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsAlice Failano
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbAlice Failano
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesAlice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
 

Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon

 • 1. 127 Module 12 6666 Filipino Ano ang Iyong Reaksyon? A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 128 Maaga ka bang gumising ngayon? Siguro, mas madali mong matatapos ang bagong araling ito. Nasagot mo na ba lahat? Palagi mong isaisip na itong lahat ay para sa iyong kabutihan. Sa bawat mababasa natin ay mahalagang magbibigay tayo ng reaksiyon o kaya’y sa ating narinig maging ito man ay mabuti o di- pag-sang-ayon sa ating iniisip. Sa modyul na ito ay matutuhan mong magbigay ng reaksiyon sa pangyayari, tauhan, istilo ng awtor na ginamit sa akda. Isulat ang titik ng angkop na reaksiyon sa sumusunod ayon sa pangyayari: ______ 1. Madalas ay ubod ng taas ang ating lipad at nalilimutan nating tayo’y nakayapak sa lupa. a. Iwasang maging mapagmataas sa pagsasalita, tingnan muna ang sarili. b. Mahilig makipagkwentuhan sa ilan. c. Gustong lumipad paitaas. ______ 2. Upang lumusog at lumakas, mag-eehersisyo tayo. Ngunit sa pagmamadali, kulang naman tayo sa tulog at pahinga. Kaya sa halip na lumakas tayo ay nanghihina’t nagkakasakit. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 129 a. Hindi nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. b. Minsan, hindi natin iniintindi ang ating sariling kakayahan. c. Sa lahat ng panahon, ang ehersisyo ay nakabubuti sa tao. ______ 3. Sa ating mga sarili mismo maaaring mag-ugat ang pagiging pinakamahusay. Kung sisimulan natin sa mga bagay o karanasang malapit sa atin ay higit na magiging madali. a. Maghingi ng tulong sa ibang tao. b. Pagandahin ang paligid. c. Sisimulan muna sa sarili ang paggawa ng mabuti o tama bago sa iba. ______ 4. Ikaw ay binibigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng panahon upang maibalik ang dating ganda ng kapaligiran. a. Iwasan ang paggawa ng nakakasira sa ating kapaligiran. b. Mag-aral nang mabuti. c. Palaging iikutin ang paligid. ______ 5. Pinatunayan ni Teresa Magbanua na ang Pilipino ay handang magsakripisyo at magbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan. Nanalaytay sa kanyang dugo ang giting at tapang ng isang tunay na Pilipino. a. Ipagmalaki na ang mga Pilipino ay handang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. b. Matigas ang ulo ng mga Pilipino. c. Mahilig makipagdigmaan ang mga tao sa Pilipinas. Tingnan ang wastong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Isulat ang iskor sa kahon. Iskor
 • 4. 130 Marami ba kayong kapitbahay? Kung wala basahin mo muna ang maikling seleksyong ito. O, ano ang reaksiyon mo? Nakakabuti ba na magkaroon ng kapitbahay o ang walang kapitbahay? Ganito ba ang sagot mo? • Nakabubuti ang may kapitbahay kung nagkakaintindihan at may pagmamalasakit sa isa’t-isa. Pag-aralan Natin ISANG MATANDANG KAUGALIAN Isang matandang kaugalian nating mga Pilipino ang mabuting pakikipagkapitbahay. Nais nating lahat ang mamuhay nang mapayapa at tahimik sa piling ng mababait at matutulunging mga kapitbahay. Kahit saan naninirahan ang mga tao, sa maliit na nayon o sa lungsod man, magkakatulad ang pagnanais nilang ito. Naipapakita natin ang mabuting pakikipagkapitbahay sa maraming paraan. Ilan sa mga halimbawa ay ang hindi pagpapatugtog ng radyo nang malakas lalo kung hatinggabi na at ang hindi pagpapabayang gumala ang ating mga alagang hayop sa halamanan ng ating mga kapitbahay. Mabuti ring pakikipagkapitbahay ang hindi pagtatapon ng basura sa bakuran ng kapitbahay.
 • 5. 131 Piliin ang angkop na reaksiyon sa sumusunod na paglalahad: 1. May inilunsad na proyektong Pera sa Basura ang paaralan upang maging malinis ang kapaligiran at kumita ng pera buhat sa basurang itinatapon ng mga mag-aaral. a. Lalong dumami ang nagkalat na basura sa paaralan. b. Nalutas ang suliranin sa maruming kapaligiran at kumita pa ng salapi. c. Walang pakialam ang namumuno sa paaralan sa maruming kapaligiran. 2. Unang araw ng pasukan. Masayang gumising si Seth at nasasabik na pumasok. Tinawag sila isa-isa ng guro upang magpakilala. Hindi nakapagsalita si Seth. a. Hindi nakinig si Seth dahil siya’y naglaro. b. Nahiya siya sa kanyang mga kaklase kaya hindi siya nakapagsalita. c. Tumalikod siya sa guro at kaklase. Gawin Natin Mahalaga ang pagbibigay ng reaksiyon sa anumang mga kaisipang nabasa o narinig, upang mapalalawak at mabibigyang-diin ang mga kaisipang ipinahahayag sa anumang binabasa, maging ito’y sumang-ayon o sumalungat, pumupuna o pumupuri.
 • 6. 132 3. Mula sa ibang bansa si Joana. Bagong lipat siya sa paaralan. Sabi ng kanyang kaklase, huwag siyang kausapin ng Ingles upang mapilitang magsalita sa Filipino. Hindi nila alam na Wikang Filipino ang kanilang ginagamit na salita sa bahay dahil mga Pilipino ang kanyang mga magulang. a. Kailangang hindi kaagad mag-isip ng patapos, dapat alamin at kilalanin ang baguhan. b. Pabayaan lamang na ang bagong dating ang lalapit. c. Iwasang na mapalapit sa baguhan. 4. Isang gabi hindi nakatulog si Joey; ayaw humiwalay sa kanyang isipan ang usapang patigilin sila sa pag-aaral, dahil wala na talaga silang pera. a. Gustong-gusto niya ang pasiya ng kanyang ina. b. Nagbibiro lang ang kanyang ina. c. Mag-isip ng siya ng paraan upang makapagpatuloy sa pag- aaral. 5. Gutom na gutom sina Omar at Calib galing sa paaralan. Tamang- tama ring naluto na ang pagkaing inihanda ng kanilang kapatid at agad inihain para sa kanila. a. Natugunan ang gutom na kanilang naramdaman. b. Naubos na lahat ang pagkain. c. Silang dalawa ang nagluluto pagdating sa bahay. Ilan ang iskor mo? Isulat sa kahon. Iskor
 • 7. 133 Basahin ang pahayag at piliin ang titik ng angkop na reaksiyon. 1. Sa mga liblib na pook, ang mga manggagamot ay kailangang- kailangan. a. Malaking pera ang kikitain doon b. Napakarami nang doktor sa siyudad c. Dumulog sa pamahalaan at humingi ng doktor na maipadadala roon. 2. Ang manggagawa ay nagpatulo ng pawis sa bukid. a. Tulungan ang manggagawa sa paghahanap ng gawain. b. Ang manggagawa ay hindi masipag sa gawain sa bukid. c. Pahalagahan ang produkto ng mga manggagawa. 3. Naibibigay ng magulang ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. a. Balewalain ang ibinigay ng mga magulang. b. Huwag humingi sa mga magulang. c. Magpasalamat sa mga magualng. 4. Inubos lahat ng bunsong anak ang kabuhayang ibinigay sa kanya. a. Siya at matulungin sa kapwa tao. b. Siya ay mahilig sa pakitang tao. c. Siya ay walang hinayang magtapon ng hindi niya pinaghirapan. 5. Ayon sa kanyang ama, ang kanyang kapatid ay namatay na at muling nabuhay. Mga Dagdag na Gawain
 • 8. 134 Ang pagbibigay ng reaksiyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyang-diin ang kaisipang ipinahahayag sa anumang binabasa. a. Ang kanyang kapatid ay namatay na at muling bumangon sa libingan. b. Ang kanyang kapatid ay nagkasala at bumalik na nagsisi sa maling nagawa. c. Naghihirap ang loob ng kanyang kapatid. Isulat sa sagutang papel ang reaksiyong angkop sa mga pahayag o pangyayari. 1. Sagot: __________________________________________________________ Sariling Pagsusulit Tandaan Natin Nagtitinda ng lobo si Jimmy. Lumapit si Celso sa kanya at gustong upahan ang mga lobo. Kumuha ng basket si Celso at itinali ang maraming lobo at sumakay siya sa basket ngunit hindi siya tumaas. Siyang pagdaraanan ng eroplano at napatingin silang dalawa at nabitiwan ang basket na may nakataling lobo. Sinikap nila itong habulin ngunit napakataas na nito.
 • 9. 135 2. Sagot: __________________________________________________________ Ano’ng iskor mo? Ibigay ang reaksiyon sa seleksiyon. Sagot: _________________________________________________________ Pagyamanin Natin Malaki ang manukan ni Mang Felix, kaya marami siyang katulong sa pag-aalaga ng mga manok. Kahit na mahirap magkaroon ng manukan, malaki rin naman ang kinikita nito. Dinarayo ang mga manok ni Mang Felix at binibili ang mga ito nang buhay o malinis na. Ang mag-anak ni Mang Roman ay galing sa isang pulong sa barangay. Nang dumating sila sa bahay ay madilim na madilim na. Namatay ang apoy sa kanilang kalanan. Pinatakbo ng ina si Josie sa kapitbahay habang may inilalagay siya sa kamay ng anak.
 • 10. 136 Subukin Natin 1. a 2. b 3. c 4. a 5. a Gawin Natin 1. b 2. b 3. a 4. c 5. a Mga Dagdag na Gawain 1. c 2. b 3. b 4. c 5. b Sariling Pagsusulit Mga Posibleng Sagot (Isangguni sa guro kung may iba pa kayong mga sagot.) 1. – Maging maingat sa lahat ng mga gawain. - Isipin ang mga epekto ng bawat desisyong gagawin. 2. – Maaaring tularan ang ginawa ni Mang Felix. - Alagaang mabuti ang anumang kabuhayan. Pagyamanin Natin Mga Posibleng Sagot (Isangguni sa guro kung may iba pa kayong mga sagot.) - Maging handa sa lahat ng pagkakataon. - Maging maingat upang maiwasan ang mga sakuna. Gabay sa Pagwawasto