SlideShare a Scribd company logo
149
Module 14
6666
Filipino
Naku! Mga Grapiko
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
150
Magandang araw sa iyo. Nakalilibang ang leksiyong iyong
mapag-aralan ngayon dahil ito’y tungkol sa mga grapiko. Sana’y
matutuwa ka sa bagong paksa ngayong araw na ito. Handa ka na ba?
Dapat mong malaman na maraming bagay ang matututuhan mo
kung marunong kang tumingin at umunawa sa mga impormasyong
ipinakikita ng grap. Malalaman mo rin ang kaugnayan ng maraming
bagay sa isa’t isa. Nagagamit ang mga grapikong pantulong sa
pag-unawa ng teksto (talahanayan/grap) ang laman ng modyul na
ito.
Pag-aralan mong mabuti ang impormasyong ipinakikita ng grap
at sagutin ang mga sumusunod na tanong: (Pilipino sa Makabagong
Panahon 6, pg. 259)
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
151
Buwanang Gastusin ng Pamilya Taruc
1. Ilang bahagdan ang naitabi ng pamilya
ni G. Taruc?
a. 5% b. 8% c. 20%
2. Aling gastusin ang pinakamalaki sa lahat?
a. upa sa bahayb. pagkain c. bayad sa paaralan
3. Aling dalawang gastusin ang kumakatawan sa kalahati na kita
ni
G. Taruc?
a. pagkain at damit
b. pagkain at bayad sa paaralan
c. pagkain at upa sa bahay
4. Ilang bahagdan ang kalamangan ng upa sa bahay sa bayad sa
paaralan?
a. 2% b. 4% c. 6%
Ipon - 5%
Upa sa Bahay -
26%
Pagkain - 24 %
Iba Pang
Gastusin - 5%
Bayad sa
Paaralan - 20%
Bayad sa Ilaw at
tubig - 10%
Damit - 10%
152
5. Aling dalawang gastusin ang katumbas ng bayad sa paaralan?
a. damit at bayad sa ilaw at tubig
b. iba pang gastusin at damit
c. iba pang gastusin at bayad sa ilaw at tubig
Isa sa pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon ay
ang grap. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong madaling
maunawaan kaysa magbasa ng mga datos sa isang ulat. Ito rin ay
pantulong sa madaling pag-unawa sa maseselang impormasyon.
May iba’t ibang uri ng grap. Ito rin ay may natatanging gamit.
1. Ang line graph ay ginagamit kung may mga datos na
ipinaghahambing. Ito’y gumagamit ng iba’t ibang kulay sa
bawat datos.
2. Ang pie graph ay ginagamit para sa salaping gugulin (budget),
paghahati-hati ng pera sa iba’t ibang gastusin at pagbabahagi
ng isang buo.
Pag-aralan Natin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1st Qtr 2nd
Qtr
3rd Qtr 4th Qtr
East
West
North
1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
153
3. Ang pictograph o larawang grap ay ginagamit sa paglalarawan
ng dami ng produksiyon, halaga ng nabenta o nabili at
marami pang iba na sa halip na gumamit ng bilang ay
tinutumbasan ito ng larawang may katumbas na bilang, dami
o budget.
4. Ang bar graph ay ginagamit sa pagpapakita ng relasyon ng
datos sa pana-panahon tulad ng dami ng nabenta kung
pangangalakal ang pag-uusapan.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
East
West
North
154
Pansinin ang bar graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa
mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot.
1. Aling hayop ang nabubuhay nang pinakamatagal?
a. Leyon b. kamelyo c. baboy
2. Aling dalawang hayop ang tinatayang mabubuhay ng kulang-
kulang sa dalawampu’t limang taon?
a. kamelyo at baboy
b. leyon at tigre
c. kamelyo at tigre
3. Ayon sa grap, ilang taon maaaring mabuhay ang leyon?
a. 20 taon b. 25 taon c. 30 taon
4. Aling hayop ang may pinakamaikling buhay ayon sa graph?
a. kamelyo b. baboy c. tigre
Gawin Natin
0
10
20
30
40
50
60
70
Kamelyo Leyon Baboy
Taon
155
5. Ilan sa mga hayop ang tinatayang mabubuhay ng higit sa
tatlumpong taong?
a. dalawang hayop b. tatlong hayop c. apat na hayop
Pansinin ang pictograph graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa
pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong
sagot.
Kabuuang Dami ng Tilapya na Nahuli Mula 1980-2000
1980 1985 1990 1995 2000
Ang bawat isda ay kumakatawan sa 10 milyong kilo ng isda.
Mga Dagdag na Gawain
156
1. Ilang kilo ng tilapia ang nahuli noong 1990?
a. 42,000,000 b. 50,000,000 c. 35,000,000
2. Anong taon ang may pinakakaunting huli ng tilapia?
a. 1995 b. 1980 c. 1985
3. Aling dalawang taon ang halos ay magkatulad ng dami ng tilapia
na nahuli?
a. 1985 at 1995 b. 1985 at 1990 c. 1980 at 1985
4. Kailan nagkaroon ng malaking kakulangan sa huli ng isda? Ito ay
may limang taon ang itinagal.
a. 1980 hanggang 1984 b. 1995 hanggang 1999
c. 1990 hanggang 1994
5. Mga ilang kilo ng tilapia ang kahigitan ng taong 2000 kaysa
taong 1985?
a. 40,000,000 b. 30,000,000 c. 20,000,000
157
Ang grap ay isa sa mga pinakamahalagang mapagkukunan
ng impormasyon. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong
madaling maunawaan kaysa magbasa ng mga datos sa isang
ulat. Ito rin ay pantulong sa madaling pag-unawa sa maseselang
impormasyon.
May iba’t ibang uri ng grap. Ito rin ay may natatanging
gamit. Ang una ay line graph na ginagamit kung may mga
datos na ipinaghahambing. Ito’y gumagamit ng iba’t ibang kulay
sa bawat datos. Ang pangalawa ay pie graph na ginagamit sa
para sa salaping gugulin (budget), paghahati-hati ng pera sa
iba’t ibang gastusin at pagbabahagi ng isang buo. Ang pangatlo
ay ang pictograph o larawang grap na ginagamit sa
paglalarawan ng dami ng produksiyon, halaga ng nabenta o
nabili at marami pang iba na sa halip na gumamit ng bilang ay
tinutumbasan ito ng larawang may katumbas na bilang, dami o
budget. Ang pang-apat ay bar graph na ginagamit sa
pagpapakita ng relasyon ng datos sa pana-panahon tulad ng
dami ng nabenta kung pangangalakal ang pag-uusapan.
Pansinin ang line graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa
mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot.
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
158
Bilang ng mga Mag-aaral sa isang Pribado at Mababang Paaralan
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1990-
91
1991-
92
1992-
93
1993-
94
1994-
95
1995-
96
Line 1
1. Anong taon ang may pinakamababang bilang ng mag-aaral?
a. 1990-91 b. 1991-92 c. 1992-93
2. Anong taon ang may pinakamalaking bilang ng mag-aaral?
a. 1993-94 b. 1994-95 c. 1995-96
3. Anong taon kung saan bumaba ang bilang ng mag-aaral sa 3500
hanggang 3000?
a. 1994-95 hanggang 1995-96
b. 1990-91 hanggang 1991-92
c. 1992-93 hanggang 1993-94
159
4. Anong mga taon nagsimula at nagpatuloy ang pag-akyat ng
bilang ng mga mag-aaral?
a. 1990-91 hanggang 1992-93
b. 1993-94 hanggang 1995-96
c. 1990-91 hanggang 1994-95
5. Ilan ang inakyat ng bilang ng mag-aaral sa taong 1992-93
hanggang 1993-94?
a. 500 b. 1000 c. 1500
Mga Batayan:
Kung ang iyong iskor ay apat ( 4 -5) maaaring tumuloy na sa
susunod na leksyon.
Kapag ang iyong iskor ay tatlo ( 3 ) gawin ang susunod na
gawain
Kapag ang iyong iskor ay bumaba sa tatlo ( 2,1 o kaya ay 0)
balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang
pagbasa at pag-unawa ng iyong binasa, at sagutin nang may
pag-iingat ang bawat tanong.
Balikan ang apat na grap na napag-aralan at sagutin ang mga
sumusunod na tanong:
Ano ang mga impormasyong hinihingi sa bawat grap? Isulat sa
patlang ang sagot. Gawin ito sa sagutang papel.
1. Pie Graph - _____________________________________________________
2. Bar Graph - ____________________________________________________
3. Pictograph - ____________________________________________________
4. Line Graph - ____________________________________________________
Pagyamanin Natin
160
Subukin Natin
1. a 2. a 3. c 4. b 5. a
Gawin Natin
1. a 2. c 3. a 4. b 5. a
Mga Dagdag na Gawain
1. b 2. a 3. b 4. b 5. b
Sariling Pagsusulit
1. a 2. b 3. a 4. c 5. a
Pagyamanin Natin
1. Pie Graph – Buwanang Gastusin ng Pamilya ni G. Taruc
2. Bar Graph – Ang Itinatagal ng Buhay ng Hayop
3. Pictograph – Kabuuang Dami ng Tilapia na Nahuhuli Mula sa
1980-2000
4. Line Graph – Bilang ng mga Mag-aaral sa isang Pribado at
Mababang Paaralan
Gabay sa Pagwawasto

More Related Content

What's hot

Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
DaizeDelfin
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
chelliemitchie
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon
 
Panghalip pamatlig
Panghalip pamatligPanghalip pamatlig
Panghalip pamatlig
RitchenMadura
 
Parirala at pangungusap
Parirala at pangungusapParirala at pangungusap
Parirala at pangungusap
roselynrequiso
 
Mga pang ukol
Mga pang ukolMga pang ukol
Mga pang ukol
Lawrence Avillano
 
Pang uri by meekzel
Pang uri by meekzelPang uri by meekzel
Pang uri by meekzel
Eleizel Gaso
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptx
Elena Villa
 
Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3
paulo echizen
 
Kayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uriKayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uri
RitchenMadura
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano
 
Iba't ibang uri ng grap
Iba't ibang uri ng grapIba't ibang uri ng grap
Iba't ibang uri ng grap
Ann Santos
 
Mga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahulugan
Mga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahuluganMga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahulugan
Mga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahulugan
Denzel Mathew Buenaventura
 
Mga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng PandiwaMga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng Pandiwa
RitchenMadura
 
FILIPINO MELCs Grade 5.pdf
FILIPINO MELCs Grade 5.pdfFILIPINO MELCs Grade 5.pdf
FILIPINO MELCs Grade 5.pdf
Jeward Torregosa
 
Pang-angkop
Pang-angkop Pang-angkop
Pang-angkop
RitchenMadura
 

What's hot (20)

Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
Panghalip pamatlig
Panghalip pamatligPanghalip pamatlig
Panghalip pamatlig
 
Parirala at pangungusap
Parirala at pangungusapParirala at pangungusap
Parirala at pangungusap
 
Mga pang ukol
Mga pang ukolMga pang ukol
Mga pang ukol
 
Pang uri by meekzel
Pang uri by meekzelPang uri by meekzel
Pang uri by meekzel
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptx
 
Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3
 
Kayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uriKayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uri
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
Iba't ibang uri ng grap
Iba't ibang uri ng grapIba't ibang uri ng grap
Iba't ibang uri ng grap
 
Mga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahulugan
Mga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahuluganMga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahulugan
Mga salitang magkaparehong baybay ngunit magkaiba ng kahulugan
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
Mga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng PandiwaMga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng Pandiwa
 
FILIPINO MELCs Grade 5.pdf
FILIPINO MELCs Grade 5.pdfFILIPINO MELCs Grade 5.pdf
FILIPINO MELCs Grade 5.pdf
 
Pang-angkop
Pang-angkop Pang-angkop
Pang-angkop
 

Similar to Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko

Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
FERSABELAMATAGA
 
mother tongue for primary level students.
mother tongue for primary level students.mother tongue for primary level students.
mother tongue for primary level students.
roechelleprincessmen
 
Q1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptx
Q1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptxQ1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptx
Q1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptx
JanetSenoirb
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL
 
Whlp grade 4 week 1-quarter 1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1Whlp grade 4 week 1-quarter 1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1
LEONILAYU1
 
Math Grade 3 Q1.pdf
Math Grade 3 Q1.pdfMath Grade 3 Q1.pdf
Math Grade 3 Q1.pdf
mariolanuza
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
Glenn Rivera
 
DLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learners
DLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learnersDLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learners
DLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learners
SquareJj
 
pdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptx
pdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptxpdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptx
pdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptx
Raymond Mortel
 
Mathematics 1 semi detailed lp
Mathematics 1 semi detailed lpMathematics 1 semi detailed lp
Mathematics 1 semi detailed lp
lichellecruz
 
Aralin 15.docx
Aralin 15.docxAralin 15.docx
Aralin 15.docx
alvincostuna1
 
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng PananaliksikPagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
KokoStevan
 

Similar to Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko (13)

Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
 
mother tongue for primary level students.
mother tongue for primary level students.mother tongue for primary level students.
mother tongue for primary level students.
 
Q1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptx
Q1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptxQ1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptx
Q1 FIL5- COT Powerpointfinal.pptx
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
 
Whlp grade 4 week 1-quarter 1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1Whlp grade 4 week 1-quarter 1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1
 
Math Grade 3 Q1.pdf
Math Grade 3 Q1.pdfMath Grade 3 Q1.pdf
Math Grade 3 Q1.pdf
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 
2 math lm tag y4
2 math lm tag y42 math lm tag y4
2 math lm tag y4
 
DLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learners
DLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learnersDLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learners
DLL_MATHEMATICS 1_Q1_W1 for Grade 1 learners
 
pdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptx
pdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptxpdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptx
pdfslide.net_fil-102-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-pananaliksik.pptx
 
Mathematics 1 semi detailed lp
Mathematics 1 semi detailed lpMathematics 1 semi detailed lp
Mathematics 1 semi detailed lp
 
Aralin 15.docx
Aralin 15.docxAralin 15.docx
Aralin 15.docx
 
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng PananaliksikPagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
Alice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
Alice Failano
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
 

Recently uploaded

MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 

Recently uploaded (12)

MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 

Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko

 • 1. 149 Module 14 6666 Filipino Naku! Mga Grapiko A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 150 Magandang araw sa iyo. Nakalilibang ang leksiyong iyong mapag-aralan ngayon dahil ito’y tungkol sa mga grapiko. Sana’y matutuwa ka sa bagong paksa ngayong araw na ito. Handa ka na ba? Dapat mong malaman na maraming bagay ang matututuhan mo kung marunong kang tumingin at umunawa sa mga impormasyong ipinakikita ng grap. Malalaman mo rin ang kaugnayan ng maraming bagay sa isa’t isa. Nagagamit ang mga grapikong pantulong sa pag-unawa ng teksto (talahanayan/grap) ang laman ng modyul na ito. Pag-aralan mong mabuti ang impormasyong ipinakikita ng grap at sagutin ang mga sumusunod na tanong: (Pilipino sa Makabagong Panahon 6, pg. 259) Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 151 Buwanang Gastusin ng Pamilya Taruc 1. Ilang bahagdan ang naitabi ng pamilya ni G. Taruc? a. 5% b. 8% c. 20% 2. Aling gastusin ang pinakamalaki sa lahat? a. upa sa bahayb. pagkain c. bayad sa paaralan 3. Aling dalawang gastusin ang kumakatawan sa kalahati na kita ni G. Taruc? a. pagkain at damit b. pagkain at bayad sa paaralan c. pagkain at upa sa bahay 4. Ilang bahagdan ang kalamangan ng upa sa bahay sa bayad sa paaralan? a. 2% b. 4% c. 6% Ipon - 5% Upa sa Bahay - 26% Pagkain - 24 % Iba Pang Gastusin - 5% Bayad sa Paaralan - 20% Bayad sa Ilaw at tubig - 10% Damit - 10%
 • 4. 152 5. Aling dalawang gastusin ang katumbas ng bayad sa paaralan? a. damit at bayad sa ilaw at tubig b. iba pang gastusin at damit c. iba pang gastusin at bayad sa ilaw at tubig Isa sa pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon ay ang grap. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong madaling maunawaan kaysa magbasa ng mga datos sa isang ulat. Ito rin ay pantulong sa madaling pag-unawa sa maseselang impormasyon. May iba’t ibang uri ng grap. Ito rin ay may natatanging gamit. 1. Ang line graph ay ginagamit kung may mga datos na ipinaghahambing. Ito’y gumagamit ng iba’t ibang kulay sa bawat datos. 2. Ang pie graph ay ginagamit para sa salaping gugulin (budget), paghahati-hati ng pera sa iba’t ibang gastusin at pagbabahagi ng isang buo. Pag-aralan Natin 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
 • 5. 153 3. Ang pictograph o larawang grap ay ginagamit sa paglalarawan ng dami ng produksiyon, halaga ng nabenta o nabili at marami pang iba na sa halip na gumamit ng bilang ay tinutumbasan ito ng larawang may katumbas na bilang, dami o budget. 4. Ang bar graph ay ginagamit sa pagpapakita ng relasyon ng datos sa pana-panahon tulad ng dami ng nabenta kung pangangalakal ang pag-uusapan. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North
 • 6. 154 Pansinin ang bar graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot. 1. Aling hayop ang nabubuhay nang pinakamatagal? a. Leyon b. kamelyo c. baboy 2. Aling dalawang hayop ang tinatayang mabubuhay ng kulang- kulang sa dalawampu’t limang taon? a. kamelyo at baboy b. leyon at tigre c. kamelyo at tigre 3. Ayon sa grap, ilang taon maaaring mabuhay ang leyon? a. 20 taon b. 25 taon c. 30 taon 4. Aling hayop ang may pinakamaikling buhay ayon sa graph? a. kamelyo b. baboy c. tigre Gawin Natin 0 10 20 30 40 50 60 70 Kamelyo Leyon Baboy Taon
 • 7. 155 5. Ilan sa mga hayop ang tinatayang mabubuhay ng higit sa tatlumpong taong? a. dalawang hayop b. tatlong hayop c. apat na hayop Pansinin ang pictograph graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot. Kabuuang Dami ng Tilapya na Nahuli Mula 1980-2000 1980 1985 1990 1995 2000 Ang bawat isda ay kumakatawan sa 10 milyong kilo ng isda. Mga Dagdag na Gawain
 • 8. 156 1. Ilang kilo ng tilapia ang nahuli noong 1990? a. 42,000,000 b. 50,000,000 c. 35,000,000 2. Anong taon ang may pinakakaunting huli ng tilapia? a. 1995 b. 1980 c. 1985 3. Aling dalawang taon ang halos ay magkatulad ng dami ng tilapia na nahuli? a. 1985 at 1995 b. 1985 at 1990 c. 1980 at 1985 4. Kailan nagkaroon ng malaking kakulangan sa huli ng isda? Ito ay may limang taon ang itinagal. a. 1980 hanggang 1984 b. 1995 hanggang 1999 c. 1990 hanggang 1994 5. Mga ilang kilo ng tilapia ang kahigitan ng taong 2000 kaysa taong 1985? a. 40,000,000 b. 30,000,000 c. 20,000,000
 • 9. 157 Ang grap ay isa sa mga pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong madaling maunawaan kaysa magbasa ng mga datos sa isang ulat. Ito rin ay pantulong sa madaling pag-unawa sa maseselang impormasyon. May iba’t ibang uri ng grap. Ito rin ay may natatanging gamit. Ang una ay line graph na ginagamit kung may mga datos na ipinaghahambing. Ito’y gumagamit ng iba’t ibang kulay sa bawat datos. Ang pangalawa ay pie graph na ginagamit sa para sa salaping gugulin (budget), paghahati-hati ng pera sa iba’t ibang gastusin at pagbabahagi ng isang buo. Ang pangatlo ay ang pictograph o larawang grap na ginagamit sa paglalarawan ng dami ng produksiyon, halaga ng nabenta o nabili at marami pang iba na sa halip na gumamit ng bilang ay tinutumbasan ito ng larawang may katumbas na bilang, dami o budget. Ang pang-apat ay bar graph na ginagamit sa pagpapakita ng relasyon ng datos sa pana-panahon tulad ng dami ng nabenta kung pangangalakal ang pag-uusapan. Pansinin ang line graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin
 • 10. 158 Bilang ng mga Mag-aaral sa isang Pribado at Mababang Paaralan 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1990- 91 1991- 92 1992- 93 1993- 94 1994- 95 1995- 96 Line 1 1. Anong taon ang may pinakamababang bilang ng mag-aaral? a. 1990-91 b. 1991-92 c. 1992-93 2. Anong taon ang may pinakamalaking bilang ng mag-aaral? a. 1993-94 b. 1994-95 c. 1995-96 3. Anong taon kung saan bumaba ang bilang ng mag-aaral sa 3500 hanggang 3000? a. 1994-95 hanggang 1995-96 b. 1990-91 hanggang 1991-92 c. 1992-93 hanggang 1993-94
 • 11. 159 4. Anong mga taon nagsimula at nagpatuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga mag-aaral? a. 1990-91 hanggang 1992-93 b. 1993-94 hanggang 1995-96 c. 1990-91 hanggang 1994-95 5. Ilan ang inakyat ng bilang ng mag-aaral sa taong 1992-93 hanggang 1993-94? a. 500 b. 1000 c. 1500 Mga Batayan: Kung ang iyong iskor ay apat ( 4 -5) maaaring tumuloy na sa susunod na leksyon. Kapag ang iyong iskor ay tatlo ( 3 ) gawin ang susunod na gawain Kapag ang iyong iskor ay bumaba sa tatlo ( 2,1 o kaya ay 0) balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang pagbasa at pag-unawa ng iyong binasa, at sagutin nang may pag-iingat ang bawat tanong. Balikan ang apat na grap na napag-aralan at sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang mga impormasyong hinihingi sa bawat grap? Isulat sa patlang ang sagot. Gawin ito sa sagutang papel. 1. Pie Graph - _____________________________________________________ 2. Bar Graph - ____________________________________________________ 3. Pictograph - ____________________________________________________ 4. Line Graph - ____________________________________________________ Pagyamanin Natin
 • 12. 160 Subukin Natin 1. a 2. a 3. c 4. b 5. a Gawin Natin 1. a 2. c 3. a 4. b 5. a Mga Dagdag na Gawain 1. b 2. a 3. b 4. b 5. b Sariling Pagsusulit 1. a 2. b 3. a 4. c 5. a Pagyamanin Natin 1. Pie Graph – Buwanang Gastusin ng Pamilya ni G. Taruc 2. Bar Graph – Ang Itinatagal ng Buhay ng Hayop 3. Pictograph – Kabuuang Dami ng Tilapia na Nahuhuli Mula sa 1980-2000 4. Line Graph – Bilang ng mga Mag-aaral sa isang Pribado at Mababang Paaralan Gabay sa Pagwawasto