SlideShare a Scribd company logo
ESP 1 KUWARTER 1
WEEK 1
Magiging mapanuri ako
EsP 5 PKP- Ia-27
Pagmasdan ang larawan
Gawain 1
Kuhanin ang kuwaderno at gawin ang hinihingi ng pangungusap
Sumulat ng isang
sitwasyon na
nagpapakita ng
mapanuring pag-iisip.
PAGLALAHAT
Bakit mahalagang suriin ang mga
balitang napakinggan, patalastas
na nabasa/narinig, napanood na
programang pangtelebisyon at
nabasa sa internet.
Title and Content Layout with List
•Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahang
magsuri ng mga ideya at lumutas ng mga
suliranin. Hindi lahat ng ating naririnig at
nababasa ay pawang may katotohanan, kaya
kailangan nating suriing mabuti ang mga
impormasyong nakukuha sa pamamagitan nang
pagsangguni sa mga lehitimong pinagmulan.
PAGTATAYA
Basahin ang mga pangungusap sa
ibaba. Isulat ang OO kung
nagpapakita ang pangungusap nang
mapanuring pag-iisip, HINDI naman
kung hindi.
_________1. Nagbabasa ng aklat
at magasin na nakadaragdag sa
iyong kaalaman at kakayahan.
_________ 2. Naniniwala kaagad
sa patalastas na napanood o
narinig.
_________3. Inihahambing
ang balita o mensaheng
nabasa sa facebook at sa
pahayagan.
_________4. Napipili
ang mga pelikula at
programang hatid ay
kaalaman at aral sa
buhay.
_________5.
Nakapagsasaliksik sa
agham at teknolohiya
para sa takdang-aralin.
FILIPINO
UNANG LINGGO/
UNANG ARAW
Ang Batang si Marikit
Ang batang si Marikit ay tunay na
kaakit-akit
Bilog ang mukha at nakangiting palagi
Masayang kasama at di nagpapahuli
Sa pagsunod sa mga tamang
alituntunin lagi.
Maaasahan si Marikit sa lahat ng
gawain
Kung kaya naman mga guro at
kaklase sa paaralan
Bukambibig ang kaniyang
pangalan
At hinahangaan ng marami.
Si Marikit ay mabait at katangi-tangi
Sapagkat sa kaniyang isip ay maging
masunurin palagi
Para mapag-ingatan ang inaasam at
hangaring nasa isip
Na sa gitna ng kahirapan ay
magkaroon ng buhay na kayganda
at kaybuti.
Siya’y handang magtiis dahil nasa kaniyang isip
Dadating ang magagandang bagay
sa buhay na iyong hinihingi
Kung ang tao ay magpapakabait at mananatiling
masunurin
Sa lahat ng kanyang paggawa maging sa
pag-iisip
Tiyak na matutugunan ang kasaganahan at
kaginhawaang pinakamimithi.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong
1. Sino ang pangunahing tauhan sa
binasang tula?
2. Ano ang angking niyang ugali?
3. Paano mo mailalarawan ang
batang babae sa tula?
4. Bakit siya minamahal ng mga
Sagutin ang mga sumusunod na tanong
5. Bilang isang mag-aaral, nararapat
bang tularan ang angking niyang ugali?
Bakit?
6. Nasubukan mo na bang maging
mabait at masunurin? Sa paanong
paraan? Iugnay ang sagot sa sariling
Basahin ang mga
sumusunod na sitwasyon.
Suriin mo kung ano ang
iyong naiisip sa sumusunod
na mga sitwasyon:
1. Ayon sa Department of Health
(DOH), ang bilang ng mga batang
malnourished o may mahina at payat
na pangangatawan ay patuloy na
dumarami dala ng kahirapang
nararanasan ng bansa.
2. Kumain ng pagkaing masustansya. Kung
panay karne ang iyong kinakain ay bawasan
muna ito, sa halip, kumain ng mga gulay at
prutas. Ito ay may fiber na makatutulong
upang malinis ang iyong katawan. Ang
pagkain ng junk food ay makadaragdag
lamang ng timbang at lalong
makapagpapataas ng stress sa katawan.
2. Kumain ng pagkaing masustansya. Kung
panay karne ang iyong kinakain ay bawasan
muna ito, sa halip, kumain ng mga gulay at
prutas. Ito ay may fiber na makatutulong
upang malinis ang iyong katawan. Ang
pagkain ng junk food ay makadaragdag
lamang ng timbang at lalong
makapagpapataas ng stress sa katawan.
PAGLALAPAT
● Palaging isaisip na lahat ng pangyayari sa
ating paligid ay magkakaugnay. Anuman ang
iyong estado sa buhay. Anuman ang iyong
naiisip at nadarama. Ang mahalaga ay kung
paano ka magbigay ng reaksiyon sa mga
pangyayaring ito.
PAGLALAHAT
Kumpletuhin ang mga pahayag:
Natutuhan ko sa araling ito na
______________________________.
Sisikapin kong
______________________________.
PAGTATAYA
Basahin at unawaing mabuti ang
mga susunod na tanong. Piliin
ang angkop na kaisipan sa mga
sitwasyon sa bawat bilang. Isulat
ang letra ng iyong sagot sa papel.
1. Nakita mo ang isang batang naglalakad sa kalye
at walang kasama. Ano ang iyong gagawin?
a. Tatanungin ang pangalan ng bata kung taga-
saan siya.
b. Hahayaan ang bata sa paglalakad.
c. Ipagbibigay alam ang nakita sa kapitan ng
barangay.
d. Ihahatid ang bata sa bahay ng kanyang mga
magulang.
2. Nais mong makapasa sa pagsusulit.
Ano ang gagawin mo?
a. Hindi mag-aaral ng leksiyon.
b. Manonood na lang ng mga
palabas.
c. Mag-aaral nang mabuti.
d. Mangongopya sa katabing
kaklase.
3. Oras na ng uwian at nakita mong inilagay lang ng
kaklase mo ang kanyang mga basura sa ilalim ng kanyang
upuan, sa halip na itapon ang mga ito sa tamang lalagyan.
Bilang isang mabuting mag-aaral, ano ang nararapat
mong gawin?
a. Isusumbong ko ang ginawa niya sa aming guro.
b. Sasawayin ko siya at pagsasabihan na itapon ang mga
basura sa tamang lalagyan.
c. Hindi ako magsusumbong at hahayaan na lamang ang
kaniyang ginawa.
d. Pupulutin ko na lamang ang basura at itatapon sa
tamang lalagyan.
4. Napansin mong umiiyak ang iyong
kaklase dahil wala siyang baon. Ano
ang gagawin mo?
a. Bibigyan ko siya ng pagkain.
b. Hahayaan ko siyang umiyak.
c. Pagsasabihan ko siya na huwag
mag-ingay.
d. Bibigyan ko siya ng pera.
5. Sinira ng nagdaang bagyo ang inyong bahay. Upang
maiwasang maranasan niyo itong muli ngayong may
paparating na naming bagyo, ano ang magagawa mo
bilang isang bata?
a. Maaari akong tumulong sa pamamagitan ng pag-abot
ng kakailanganin sa paghahanda gaya ng panali,
martilyo at iba pa.
b. Uupo lang ako sa isang tabi kasi wala naman akong
kayang gawin dahil maliit lang ako.
c. Makikipaglaro sa mga kaibigan sa labas ng bahay.
d. Ibalita sa buong barangay ang paparating na bagyo.
sagot
● 1.a/d
● 2. c
● 3.a/b
● 4.a
● 5. a
MAPEH (MUSIC)
UNANG LINGGO/
UNANG ARAW
BALIK-ARAL
Ang nota o note ay
nagpapahiwatig ng tunog, habang
ang pahinga o rest ay
nagpapahiwatig ng katahimikan.
Ang bawat nota at pahinga ay
may kaukulang halaga (value) o
bilang ngkumpas.
Gawain sa Pagkatuto 1
Piliin mula sa Hanay B ang katumbas
na nota sa mga bilang ng kumpas
na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng
tamang sagot sa sagutang papel.
Paglalahat
Punan ang patlang upang mabuo ang
mahalagang kaisipan tungkol sa aralin. Pumili
ng sagot sa loob ng bilog.
Ang (1) _____________ ay nagpapahiwatig ng
tunog, habang ang (2) _______________ay
nagpapahiwatig ng katahimikan.
Ang bawat (3) _________ at (4) _______ ay
may kaukulang bilang ng (5) __________.
Kumpas
Nota
pahinga
Pagtataya
A. Isulat ang pangalan ng nota
at rest na matatagpuan sa
piyesa ng Lupang Hinirang.
Gawin ito sa iyong kuwaderno.
Pagtataya
1._____________
2._____________
3._____________
Pagtataya
B. Tingnan ang mga simbolo sa
ibaba at isulat sa patlang ang
panagalan ng mga ito at
katumbas na bilang ng kumpas.
Gawin ito sa iyong kuwaderno.
NOTA/
PAHINHGA
PANGALAN
BILANG NG
KUMPAS
1.
2.
3
BUONG NOTA 4
HATING NOTA 2
BUONG
PAHINGA
4
NOTA/
PAHINHGA
PANGALAN
BILANG NG
KUMPAS
4.
5.
NOTA/
PAHINHGA
PANGALAN
BILANG NG
KUMPAS
4.
5.
KAWALONG
PAHINGA
1/2
KALABING
ANIM NA
NOTA
1/4
WEEK1DAY1.pptx

More Related Content

What's hot

Opinyon o katotohanan
Opinyon o katotohananOpinyon o katotohanan
Opinyon o katotohananJanette Diego
 
Pagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang teksto
Pagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang tekstoPagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang teksto
Pagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang teksto
Maica Ambida
 
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng PangungusapBahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
Sonarin Cruz
 
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na SalitaPamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
irvingrei gamit
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
Ree Hca
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanMga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Billy Rey Rillon
 
Pagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakinggan
Pagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakingganPagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakinggan
Pagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakinggan
Cryptic Mae Lazarte
 
Aspekto ng Pandiwa.pptx
Aspekto ng Pandiwa.pptxAspekto ng Pandiwa.pptx
Aspekto ng Pandiwa.pptx
PreciousApostolPeral
 
Ang Pang - ukol
Ang Pang - ukolAng Pang - ukol
Ang Pang - ukol
MAILYNVIODOR1
 
Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...
Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...
Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...
CrystelRuiz2
 
NATALO RIN SI PILANDOK.pptx
NATALO RIN SI PILANDOK.pptxNATALO RIN SI PILANDOK.pptx
NATALO RIN SI PILANDOK.pptx
NerissaCastillo2
 
FIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptxFIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptx
WIKA
 
Pang abay pag-uulat
Pang abay pag-uulatPang abay pag-uulat
Pang abay pag-uulat
ajoygorgeous
 
Gregoria de Jesus
Gregoria de JesusGregoria de Jesus
Gregoria de Jesus
Ruth Cabuhan
 
Konotasyon at Denotasyon
Konotasyon at DenotasyonKonotasyon at Denotasyon
Konotasyon at Denotasyon
zynica mhorien marcoso
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
F8 a.5-pagsulat ng talata
F8 a.5-pagsulat ng talataF8 a.5-pagsulat ng talata
F8 a.5-pagsulat ng talata
MaryGraceGaspar
 
K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan
K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan
K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan
Joel Soliveres
 

What's hot (20)

Opinyon o katotohanan
Opinyon o katotohananOpinyon o katotohanan
Opinyon o katotohanan
 
Pagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang teksto
Pagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang tekstoPagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang teksto
Pagtukoy sa opinyon at katotohanan sa isang teksto
 
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng PangungusapBahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
 
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na SalitaPamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Grade 5 1st Quarter Aralin 1
 
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanMga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
 
Pagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakinggan
Pagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakingganPagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakinggan
Pagsagot ng mga tanong tungkol sa balitang napakinggan
 
Aspekto ng Pandiwa.pptx
Aspekto ng Pandiwa.pptxAspekto ng Pandiwa.pptx
Aspekto ng Pandiwa.pptx
 
Module 1
Module 1Module 1
Module 1
 
Ang Pang - ukol
Ang Pang - ukolAng Pang - ukol
Ang Pang - ukol
 
Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...
Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...
Filipino 6 Q1 Week 1-Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa NapakingganNabasang mg...
 
NATALO RIN SI PILANDOK.pptx
NATALO RIN SI PILANDOK.pptxNATALO RIN SI PILANDOK.pptx
NATALO RIN SI PILANDOK.pptx
 
FIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptxFIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptx
 
Pang abay pag-uulat
Pang abay pag-uulatPang abay pag-uulat
Pang abay pag-uulat
 
Gregoria de Jesus
Gregoria de JesusGregoria de Jesus
Gregoria de Jesus
 
Konotasyon at Denotasyon
Konotasyon at DenotasyonKonotasyon at Denotasyon
Konotasyon at Denotasyon
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
F8 a.5-pagsulat ng talata
F8 a.5-pagsulat ng talataF8 a.5-pagsulat ng talata
F8 a.5-pagsulat ng talata
 
K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan
K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan
K-TO-12 GRADE 10 FILIPINO Ikatlong Markahan
 

Similar to WEEK1DAY1.pptx

Filipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvj
Filipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvjFilipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvj
Filipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvj
AhKi3
 
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
MaryfelBiascan
 
weekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson logweekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson log
DAHLIABACHO
 
Aralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx
Aralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptxAralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx
Aralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx
evafecampanado1
 
FILIPINO-5-Q1-W1.pptx
FILIPINO-5-Q1-W1.pptxFILIPINO-5-Q1-W1.pptx
FILIPINO-5-Q1-W1.pptx
fernanddeleon
 
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng PagkakataonAralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Ella Socia
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
RichardDanagoHalasan
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
ArcelynPalacay1
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
nicagargarita1
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
JonilynUbaldo1
 
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfWLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
GinalynRosique
 
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptxWEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
JoerelAganon
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
ronapacibe1
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Ezekiel Patacsil
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
MejayacelOrcales1
 
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxDLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
shevidallo
 
CATCH-UP-Q2-week-9.docx
CATCH-UP-Q2-week-9.docxCATCH-UP-Q2-week-9.docx
CATCH-UP-Q2-week-9.docx
DessaCletSantos
 
Q4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptxQ4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptx
GERALDINEMAYGEROY2
 

Similar to WEEK1DAY1.pptx (20)

Filipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvj
Filipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvjFilipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvj
Filipino 3 Q4 Week 5.pptxkchcivuxucuxjvjcjvj
 
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
 
weekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson logweekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson log
 
Aralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx
Aralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptxAralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx
Aralin 2.1 - Pangunahin at Pantulong na Kaisipan.pptx
 
FILIPINO-5-Q1-W1.pptx
FILIPINO-5-Q1-W1.pptxFILIPINO-5-Q1-W1.pptx
FILIPINO-5-Q1-W1.pptx
 
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng PagkakataonAralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfWLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
 
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptxWEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
 
Modyul 8
Modyul 8Modyul 8
Modyul 8
 
Modyul 8.5
Modyul 8.5Modyul 8.5
Modyul 8.5
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxDLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
 
CATCH-UP-Q2-week-9.docx
CATCH-UP-Q2-week-9.docxCATCH-UP-Q2-week-9.docx
CATCH-UP-Q2-week-9.docx
 
Q4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptxQ4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptx
 

WEEK1DAY1.pptx

 • 1. ESP 1 KUWARTER 1 WEEK 1 Magiging mapanuri ako EsP 5 PKP- Ia-27
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6. Gawain 1 Kuhanin ang kuwaderno at gawin ang hinihingi ng pangungusap Sumulat ng isang sitwasyon na nagpapakita ng mapanuring pag-iisip.
 • 7. PAGLALAHAT Bakit mahalagang suriin ang mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa/narinig, napanood na programang pangtelebisyon at nabasa sa internet.
 • 8. Title and Content Layout with List •Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahang magsuri ng mga ideya at lumutas ng mga suliranin. Hindi lahat ng ating naririnig at nababasa ay pawang may katotohanan, kaya kailangan nating suriing mabuti ang mga impormasyong nakukuha sa pamamagitan nang pagsangguni sa mga lehitimong pinagmulan.
 • 9. PAGTATAYA Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung hindi.
 • 10. _________1. Nagbabasa ng aklat at magasin na nakadaragdag sa iyong kaalaman at kakayahan. _________ 2. Naniniwala kaagad sa patalastas na napanood o narinig.
 • 11. _________3. Inihahambing ang balita o mensaheng nabasa sa facebook at sa pahayagan.
 • 12. _________4. Napipili ang mga pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa buhay.
 • 13. _________5. Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang-aralin.
 • 14.
 • 16. Ang Batang si Marikit Ang batang si Marikit ay tunay na kaakit-akit Bilog ang mukha at nakangiting palagi Masayang kasama at di nagpapahuli Sa pagsunod sa mga tamang alituntunin lagi.
 • 17. Maaasahan si Marikit sa lahat ng gawain Kung kaya naman mga guro at kaklase sa paaralan Bukambibig ang kaniyang pangalan At hinahangaan ng marami.
 • 18. Si Marikit ay mabait at katangi-tangi Sapagkat sa kaniyang isip ay maging masunurin palagi Para mapag-ingatan ang inaasam at hangaring nasa isip Na sa gitna ng kahirapan ay magkaroon ng buhay na kayganda at kaybuti.
 • 19. Siya’y handang magtiis dahil nasa kaniyang isip Dadating ang magagandang bagay sa buhay na iyong hinihingi Kung ang tao ay magpapakabait at mananatiling masunurin Sa lahat ng kanyang paggawa maging sa pag-iisip Tiyak na matutugunan ang kasaganahan at kaginhawaang pinakamimithi.
 • 20. Sagutin ang mga sumusunod na tanong 1. Sino ang pangunahing tauhan sa binasang tula? 2. Ano ang angking niyang ugali? 3. Paano mo mailalarawan ang batang babae sa tula? 4. Bakit siya minamahal ng mga
 • 21. Sagutin ang mga sumusunod na tanong 5. Bilang isang mag-aaral, nararapat bang tularan ang angking niyang ugali? Bakit? 6. Nasubukan mo na bang maging mabait at masunurin? Sa paanong paraan? Iugnay ang sagot sa sariling
 • 22. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Suriin mo kung ano ang iyong naiisip sa sumusunod na mga sitwasyon:
 • 23. 1. Ayon sa Department of Health (DOH), ang bilang ng mga batang malnourished o may mahina at payat na pangangatawan ay patuloy na dumarami dala ng kahirapang nararanasan ng bansa.
 • 24. 2. Kumain ng pagkaing masustansya. Kung panay karne ang iyong kinakain ay bawasan muna ito, sa halip, kumain ng mga gulay at prutas. Ito ay may fiber na makatutulong upang malinis ang iyong katawan. Ang pagkain ng junk food ay makadaragdag lamang ng timbang at lalong makapagpapataas ng stress sa katawan.
 • 25. 2. Kumain ng pagkaing masustansya. Kung panay karne ang iyong kinakain ay bawasan muna ito, sa halip, kumain ng mga gulay at prutas. Ito ay may fiber na makatutulong upang malinis ang iyong katawan. Ang pagkain ng junk food ay makadaragdag lamang ng timbang at lalong makapagpapataas ng stress sa katawan.
 • 26. PAGLALAPAT ● Palaging isaisip na lahat ng pangyayari sa ating paligid ay magkakaugnay. Anuman ang iyong estado sa buhay. Anuman ang iyong naiisip at nadarama. Ang mahalaga ay kung paano ka magbigay ng reaksiyon sa mga pangyayaring ito.
 • 27. PAGLALAHAT Kumpletuhin ang mga pahayag: Natutuhan ko sa araling ito na ______________________________. Sisikapin kong ______________________________.
 • 28. PAGTATAYA Basahin at unawaing mabuti ang mga susunod na tanong. Piliin ang angkop na kaisipan sa mga sitwasyon sa bawat bilang. Isulat ang letra ng iyong sagot sa papel.
 • 29. 1. Nakita mo ang isang batang naglalakad sa kalye at walang kasama. Ano ang iyong gagawin? a. Tatanungin ang pangalan ng bata kung taga- saan siya. b. Hahayaan ang bata sa paglalakad. c. Ipagbibigay alam ang nakita sa kapitan ng barangay. d. Ihahatid ang bata sa bahay ng kanyang mga magulang.
 • 30. 2. Nais mong makapasa sa pagsusulit. Ano ang gagawin mo? a. Hindi mag-aaral ng leksiyon. b. Manonood na lang ng mga palabas. c. Mag-aaral nang mabuti. d. Mangongopya sa katabing kaklase.
 • 31. 3. Oras na ng uwian at nakita mong inilagay lang ng kaklase mo ang kanyang mga basura sa ilalim ng kanyang upuan, sa halip na itapon ang mga ito sa tamang lalagyan. Bilang isang mabuting mag-aaral, ano ang nararapat mong gawin? a. Isusumbong ko ang ginawa niya sa aming guro. b. Sasawayin ko siya at pagsasabihan na itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. c. Hindi ako magsusumbong at hahayaan na lamang ang kaniyang ginawa. d. Pupulutin ko na lamang ang basura at itatapon sa tamang lalagyan.
 • 32. 4. Napansin mong umiiyak ang iyong kaklase dahil wala siyang baon. Ano ang gagawin mo? a. Bibigyan ko siya ng pagkain. b. Hahayaan ko siyang umiyak. c. Pagsasabihan ko siya na huwag mag-ingay. d. Bibigyan ko siya ng pera.
 • 33. 5. Sinira ng nagdaang bagyo ang inyong bahay. Upang maiwasang maranasan niyo itong muli ngayong may paparating na naming bagyo, ano ang magagawa mo bilang isang bata? a. Maaari akong tumulong sa pamamagitan ng pag-abot ng kakailanganin sa paghahanda gaya ng panali, martilyo at iba pa. b. Uupo lang ako sa isang tabi kasi wala naman akong kayang gawin dahil maliit lang ako. c. Makikipaglaro sa mga kaibigan sa labas ng bahay. d. Ibalita sa buong barangay ang paparating na bagyo.
 • 34. sagot ● 1.a/d ● 2. c ● 3.a/b ● 4.a ● 5. a
 • 35.
 • 38. Ang nota o note ay nagpapahiwatig ng tunog, habang ang pahinga o rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Ang bawat nota at pahinga ay may kaukulang halaga (value) o bilang ngkumpas.
 • 39.
 • 40.
 • 41. Gawain sa Pagkatuto 1 Piliin mula sa Hanay B ang katumbas na nota sa mga bilang ng kumpas na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.
 • 42.
 • 43. Paglalahat Punan ang patlang upang mabuo ang mahalagang kaisipan tungkol sa aralin. Pumili ng sagot sa loob ng bilog. Ang (1) _____________ ay nagpapahiwatig ng tunog, habang ang (2) _______________ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Ang bawat (3) _________ at (4) _______ ay may kaukulang bilang ng (5) __________. Kumpas Nota pahinga
 • 44. Pagtataya A. Isulat ang pangalan ng nota at rest na matatagpuan sa piyesa ng Lupang Hinirang. Gawin ito sa iyong kuwaderno.
 • 46. Pagtataya B. Tingnan ang mga simbolo sa ibaba at isulat sa patlang ang panagalan ng mga ito at katumbas na bilang ng kumpas. Gawin ito sa iyong kuwaderno.

Editor's Notes

 1. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa ng mga bata? Nanood ka ba ng mga patalastas sa telebisyon? Alin sa mga iyon ang pinaka-gusto mo? Bakit mo nagustuhan ang patalastas na iyon? Bakit mahalaga na suriin natin ang ating mga nababasa o napapanood?
 2. Tingnan ang isang patalastas o anunsiyo sa ibaba at gawin ang itinakdang gawain               Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Suriin ang mga detalye ng patalastas o anunsiyo sa itaas. Ibigay ang hinihinging impormasyon. 1. Anong detalye o impormasyon ang iyong nakalap sa patalastas tungkol sa mga sumusunod: a. produktong ibini-benta: ______________________ b. pinanggalingan ng patalastas:__________________ c. presyo ng produkto:__________________________ d. kailan maaaring makabili:_____________________  
 3. 2. Ano daw ang masasabi mo pagnakakain ka nito? Maniniwala ka ba? 3. Bibili ka ba nito bakit?              
 4. Paborito mo ba ang ice cream o sorbetes? Masarap siguro ito dahil ma-krema raw ayon sa patalastas. Marahil rin ay nakumbinsi ka sa sinasabi na mapapa-uhmm ka sa sarap. Pansinin mong muli kung kailan ito mabibili? Buwan na ng Agosto at panahon rin ng tag-ulan. Nababagay ba na kainin ang sorbetes sa panahon ngayon o mas mainam sa panahon ng tag-init tulad ng mga buwan ng Abril at Mayo?
 5. Maraming pangyayari ang nagaganap sa araw-araw na hindi natin kontrolado. Maaaring ito ay maganda o hindi maganda, inaasahan at kagulat-gulat. Pero, ang kaya nating kontrolin ay ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. Halimbawa, habang naglalaro ka kasama ng iyong mga kaibigan ay biglang may nang-asar sa iyo. Kaya mong kontrolin na hindi magalit kundi makipagkaibigan sa nang- aasar sa iyo. Tulad na lamang ng bata sa ating tula na pinamagatang “Ang Batang si Marikit”.
 6. Maraming pangyayari ang nagaganap sa araw-araw na hindi natin kontrolado. Maaaring ito ay maganda o hindi maganda, inaasahan at kagulat-gulat. Pero, ang kaya nating kontrolin ay ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. Halimbawa, habang naglalaro ka kasama ng iyong mga kaibigan ay biglang may nang-asar sa iyo. Kaya mong kontrolin na hindi magalit kundi makipagkaibigan sa nang- aasar sa iyo. Tulad na lamang ng bata sa ating tula na pinamagatang “Ang Batang si Marikit”.
 7. Maraming pangyayari ang nagaganap sa araw-araw na hindi natin kontrolado. Maaaring ito ay maganda o hindi maganda, inaasahan at kagulat-gulat. Pero, ang kaya nating kontrolin ay ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. Halimbawa, habang naglalaro ka kasama ng iyong mga kaibigan ay biglang may nang-asar sa iyo. Kaya mong kontrolin na hindi magalit kundi makipagkaibigan sa nang- aasar sa iyo. Tulad na lamang ng bata sa ating tula na pinamagatang “Ang Batang si Marikit”.
 8. Ang ritmo ay ang pinakamahalagang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o ikli ng mga tunog. Ito ay maaaring maramdaman, may tunog man o wala. Ang mga tunog ay maaaring regular o di-regular.
 9. a) Anu-ano ang nota at rests na nakikita sa awitin?