SlideShare a Scribd company logo
18
Module 2
6666
Filipino
Ano nga ba ang Paksa o Ideya?
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
19
Kumusta ka na? Ngayon ay nasa ika-anim na baitang ka na. Ang
lahat na iyong natutuhan sa nakaraang taon ay lalo pang
mapapayaman dahil sa baitang na ito ay matutunghayan mo ang
iba’t-ibang kasanayan sa Filipino. Tayo na at umpisahan na natin.
Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, matutuhan mo
kung paano matutukoy ang mga paksa o ideya sa tulong ng pamagat.
Basahin ang mga talata na nasa ibaba. Ibigay ang paksa o ideya
ng talatang ito sa tulong ng kanilang pamagat. Isulat ang sagot sa
patlang.
1. “Sariling Atin”
Lagi nating bilhin
Sariling kalakal natin
Nang mabuhay na sagana
Ang mahal nating bansa.
Paksa o ideya: __________________________________________
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
20
2.
Paksa o ideya: __________________________________________
3. Aguinaldo
Ito ang gusto ko
Pagdating ng Pasko
Nagbibigay nito’y
Ninang at Ninong ko
Paghalik sa kamay
Ibibigay ito.
Ang lahat ng tuwa’y
Sumasapuso ko.
Paksa o ideya: _______________________________________________
4. Ang Tubig
Sa pang-araw-araw na mga gawain
Tubig itong ating inaasahan mandin
Anong laking hirap suliranin natin
Kung tubig ay wala kahit na katiting.
Paksa o ideya: _______________________________________________
Ang Munting Tindera
Maliit pa lamang si Rita ay kasama-sama na ni
Aling Petra sa pagtitinda sa palengke. Tumutulong siya
sa pagtitinda. Humahanga sa kanya ang mga kapit-
bahay nila. Maagang gumigising, nagbabantay ng
tindahan habang namimili ng gulay na ititinda si Aling
Petra. Masipag siya at matulunging bata. Kaya naman,
munting tindera ang tawag sa kanya.
21
5.
Paksa o ideya: _______________________________________________
Sinu-sino ang mga taong mayaman? Ang kalusugan ba’y anyo
ng kayamanan? Bakit?
Ngunit bago natin tunghayan ang tula alamin muna natin ang
mga salitang ginagamit sa tula.
a. mahina ang katawan – ibig sabihin ay sakitin
b. sapat – ibig sabihin ay husto
c. huwaran – ibig sabihin ay modelo
Tayo na at basahin na natin ang tula.
Pag-aralan Natin
Operasyon Linis
Kalulunsad pa lamang ng isang proyektong
pangkalinisan sa aming paaralan. Ito ay ang Operasyon
Linis na ang pangunahing layunin ay ang mailagay sa
kaayusan at kalinisan ang paaralan at ang buong
paligid nito. Sinikap naming maging kaaya-aya sa
paningin ng lahat ang mga silid-aralang aming
ginagamit sa pamamagitan ng puspusang paglilinis.
Bawat pangkat ay nagdala ng mga panlinis na
kagamitan. Sa matiyagang pamamahala ng aming guro,
nilinis namin ang buong palibot ng paaralan.
22
Kalusugan: Isang Kayamanan
Sagutin ang mga tanong:
1. Bakit sinasabing ang kalusugan ay isang kayamanan?
_______________________________________________________________
2. Ano nga ba ang katangian ng isang taong malusog?
_______________________________________________________________
3. Paano natin mapananatiling malusog ang ating katawan?
_______________________________________________________________
I
Ang kalusugan daw ay isang yaman
Kaya mahalin ang ating katawan
Pag tao’y sakitin katawa’y mahina,
Sa buong maghapo’y walang magagawa.
II
Kung ikaw’y malusog, ikaw ay masigla
Pati ang isip mo’y may diwang maganda
Kaya upang tayo’y gumanda’t lumusog,
Damihan ang kain, agahan ang tulog.
III
Palaging linisin ang ating katawan
Ang sapat na laro’y huwag kalimutan
Lahat ng gawain ay magagampanan,
Kung laging malusog ang iyong isipan.
IV
Ang pag-iingat ay laging isaisip
Upang sa disgrasya ay hindi manganib;
Ang taong malusog ay magandang tingnan
Kalusugan niya’y magiging huwaran.
23
Pag-aralan mo:
Ang bawat talata, kuwento, tula, awit at iba pa ay may pamagat.
Ang pamagat ay siyang nagsasabi tungkol sa kabuuan ng seleksyong
binasa. Ano nga ba ang pamagat sa ating tula? Kalusugan: Isang
Kayamanan, di ba? Dahil ito’y nagsasabi na ang kalusugan ay isang
kayamanan suriin natin ang bawat saknong.
Unang saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan dapat
mahalin ang katawan upang tao’y hindi maging sakitin.
Ikalawang saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan dapat
damihan ang kain at agahan ang tulog upang tao’y maging malusog
at masigla.
Ikatlong saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan, dapat
linisin ang katawan upang lahat ng gawain ay magampanan.
Ikaapat na saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan, pag-
iingat ay kailangan upang kalusugan ay magiging huwaran.
Samakatuwid, ang pamagat ay tumutulong upang malaman ang
paksa o ideya o kung ano ang ibig ipahiwatig sa seleksyong binasa.
Kabuuang Paksa: Ingatan ang kalusugan dahil ito ay isang
kayamanan.
Narito pa ang karagdagang halimbawa:
Magandang Ugali
(1) Kung nais mong lumigaya
(2) At maging laging masaya
(3) Magandang ugali’y panatilihin
(4) Mabait, magalang at masunurin
II
(1) Ang magandang ugali ay parang susi
(2) Na dapat gamitin sa bawat sandali
(3) Sapagkat ito ay siyang nagbubukas
(4) Ng pagmamahal na tapat at wagas.
24
Unang Saknong:
1. Ano ang nais mo sa unang taludtod?
2. At ano pa ang sa ikalawang taludtod?
3. Ano ang dapat panatilihin?
4. Anu-ano ang magagandang ugaling ito?
Ikalawang Saknong:
1. Ano ang katulad ng magandang ugali?
2. Ano ang dapat gawin sa bawat sandali?
3. Ano ang magagawa ng magandang ugali?
4. Ano ang mabubuksan nito?
Ngayon, ang paksa o ideya ng tula ay ang magandang ugali
katulad ng pagiging mabait, masipag at masunurin na magdadala ng
ligaya at pagmamahal na tapat at wagas.
O, kaya mo na? Gawin mo ang mga sumusunod na pagsasanay
upang ito ay lubos mo pang maintindihan.
Basahing mabuti ang tula. Alamin at ibigay ang kaisipan o
ideyang isinasaad nito. Gawin sa sagutang papel. Bawat sagot ay may
2.5 puntos.
Gawin Natin
Sa Sariling Bayan
Kaysarap mabuhay sa sariling bayan
Na laging kapiling ang mahal sa buhay
Dito ang lahat ng ating kaibigan
Sa tuwa at sa lungkot ay nagtutulungan.
II
At saan mang dako’y sagana ang lahat
Ang mga lupa’y mataba at malawak
Maisda ang ilog, ang sapa at dagat
Makahoy, mahayop ang mayamang gubat.
25
Iwasto ang iyong ginawa. Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto at
alamin ang iskor mo. Kung ang kuha mo ay 4 o 5 magaling, puwede
mo nang sagutin ang Mga Dagdag na Gawain. Kung ang kuha mo
nama’y 3 o pababa, sagutin mo muna ang Gawain 1.A.
Gawain 1.A
Basahin ang talata na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang
papel gamit ang pormat na nasa ibaba.
Unang Saknong
Ikalawang Saknong
Kaisipan o Ideya
______________________________
______________________________
Ang Bayan ng Polilio
1
Ang Polilio ay isang isla. Napapalibutan ito ng
malawak na karagatan. Ang pulo ng Polilio ay nasa
lalawigan ng Quezon.
2
Matatagpuan dito ang mga ginto, petrolyo,
tingga, at trepang (mga hayop dagat) na
kinakalakal sa Tsina.
3
Maaaring pagmamahal sa dagat ang nagtulak
sa mga taong dito manirahan gaya ng mga
Tagalog, Ilokano, Bisaya at Bikolano.
4
Mahirap ang pamumuhay sa bayan ng Polilio.
Ang pangingisda at pagsasaka ang pangunahing
hanapbuhay ng mga tao.
5
Karamihan sa mga pagkain ay galing sa
pagpapatulo ng pawis. Kapansin-pansin ang
kanilang kasipagan at higit sa lahat, ang
pagmamalasakit nila sa mga biyaya ng kalikasan.
26
Ano ang iskor mo? _______________
Kung kuha mo ay 4 o 5 sagutin mo na ang Mga Dagdag na
Gawain.
Ibigay ang paksa o ideya ng sumusunod na mga talata. Isulat
ang sagot sa patlang.
Mga Dagdag na Gawain
3.
Paksa
o
Ideya
1.
2.
4.
5.
27
Ang mga pangungusap sa mga talata ay nagpapahayag ng
isang paksa at ang susunod na talata ay magpapahayag naman
ng isa pang bago bagama’t maaaring kaugnay na paksa.
Kung ang talata ay may pamagat, nakatutulong din ito sa
pagbigay ng ideya o paksa dahil ang pamagat ay ang kabuuang
paksa o ideya ng talata.
1.
2.
Sa mga pagsasanay na ating ginawa, ano ang natutuhan mo?
Paano mo maibibigay ang kaisipan o ideya ng mga talata o tula na
iyong binasa. Paano nakakatulong ang mga pamagat nito?
O kaya mo na? Ihanda ang sarili at sagutin ang “Sariling
Pagsusulit”.
Tandaan Natin
Ang Manggagawa
Utang na loob natin sa mga manggagawa ang mga
bagay-bagay na makikita natin sa ating kapaligiran. Bawat isa
sa kanila ay nagsisikap upang makapaglingkod sa kapwa.
Paksa o Ideya: _____________________________________________
Biyaya ng Kagubatan
Kayamanang maituturing ng ating kagubatan ang mga
puno ng goma. Karamihan gamit sa mga laruan ang goma.
Sa tahanan ay karaniwan din itong gamitin upang higit na
pakinabangan ang mga kasangkapan. Hindi tatakbo ang
sasakyan kung wala ang goma. Talagang malaking biyaya ng
kagubatan ang puno ng goma.
Paksa o Ideya: _____________________________________________
28
Basahin ang seleksyong nasa ibaba. Ibigay ang paksa o ideya
nito.
Sariling Pagsusulit
Ang Bagong San Isidro
1
Nagulat si Cita sa kanyang nakita. Ang mga looban
ay nababakuran ngayon. Natatamnan ng magagandang
bulaklak ang gilid ng kalsada. Walang bakuran na hindi
natatamnan ng gulay. Ang mga baboy ay nakakulong na
maging mga kambing ay pawang nakatali. Anupa’t ang
San Isidro ay larawan ng isang maayos at malinis na
pamayanan.
2
Ang paaralan nila’y hindi rin nagpahuhuli sa
ganitong mga pagbabago. Bagong pinta na ang pangalan
ng paaralan sa harapan ng pangunahing gusali. Malinaw
na mababasa ng bawat nagdaraan: MABABANG PAARALAN
NG SAN ISIDRO. Hitik sa mga punong namumunga ang
bakuran ng paaralan. May mangga, kaymito, duhat, buko
at kung anu-ano pa. A, kaylaki ng ipinagbago ng baryo!
1. Paksa o Ideya:
2. Paksa o Ideya:
29
Ano kaya ang sikor mo?
Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto. Kung ang kuha mo ay 3 o 4
ibig sabihin ay handa ka na sa susunod na modyul. Kung ang kuha
mo naman ay 2 o pababa sagutin mo muna ang “Pagyamanin Natin”.
Ang tulang nasa ibaba ay hango sa sulat ni Andres Bonifacio.
Ibigay ang paksa o ideya ng bawat saknong. Piliin ang sagot mula sa
loob ng kahon at isulat ito sa patlang.
Pagyamanin Natin
1.
“Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”
Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya,
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala;
Paksa o Ideya:
________________________________________________
________________________________________________
2.
Kung ang bayang ito’y nasasapanganib,
At siya ay dapat na ipagtangkilik
Ang anak, asawa, magulang, kapatid,
Isang tawag niya’y tatalikdang pilit.
Paksa o Ideya:
________________________________________________
________________________________________________
30
Tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Binabati kita dahil
tapos ka na sa modyul na ito. Hanggang sa susunod…
- Dapat handang ibigay ang buhay para sa bayan.
- Tatalikdan lahat para sa bayan.
- Wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa.
31
Subukin Natin
1. Pagtangkilik ng sariling atin
2. Si Rita ay isang masipag at matulunging tindera.
3. Dulot ng aginaldo/regalo sa tao
4. Kahalagahan ng tubig
5. Operasyon Linis sa paaralan
Gawin Natin
Kaisipan/Ideya
Unang Saknong: Masarap mamuhay sa sariling bayan
Ikalawang Saknong: Sagana ang buhay sa sariling bayan
Gawain 1.A
1. Ang islang Polilio
2. Mga yamang dagat na matatagpuan sa Polilio
3. Dahilan kung bakit maraming tao ang gusting manirahan dito
4. Pangunahing hanapbuhay sa Polilio
5. Kasipagan at pagmamalasakit
Mga Dagdag na Gawain
1. Kahalagahan ng manggagawa
2. Mga bagay na naidudulot ng goma
Sariling Pagsusulit
1. Ang mga pagbabago sa lugar ng San Isidro
2. Ang mga pagbabago sa paaralan ng San Isidro
Pagyamanin Natin
1. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa
2. Tatalikdan lahat para sa bayan.
Gabay sa Pagwawasto

More Related Content

What's hot

Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Chuckry Maunes
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
NiniaLoboPangilinan
 
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
benzcadiong1
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ
 
Aralin 2 mga pinagkukunang impormasyon
Aralin 2 mga pinagkukunang impormasyonAralin 2 mga pinagkukunang impormasyon
Aralin 2 mga pinagkukunang impormasyon
janettecruzeiro
 
Panghalip pananong
Panghalip pananongPanghalip pananong
Panghalip pananong
Arnel Villapaz
 
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
Pangngalan
PangngalanPangngalan
Pangngalan
JennyRoseOngos
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
LiGhT ArOhL
 
Tos filipino unang markahan grade 8
Tos filipino unang markahan grade 8Tos filipino unang markahan grade 8
Tos filipino unang markahan grade 8
Evelyn Manahan
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL
 
Salitang naglalarawan
Salitang naglalarawanSalitang naglalarawan
Salitang naglalarawan
Jennilyn Bautista
 
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
LiGhT ArOhL
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Jefferyl Bagalayos
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
LorelynSantonia
 
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Mat Macote
 
Mga Simbolo sa Mapa
Mga Simbolo sa MapaMga Simbolo sa Mapa
Mga Simbolo sa Mapa
SheloMaePerez1
 
Paghihinuha
PaghihinuhaPaghihinuha
Paghihinuha
leishiel
 

What's hot (20)

Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
 
Aralin 2 mga pinagkukunang impormasyon
Aralin 2 mga pinagkukunang impormasyonAralin 2 mga pinagkukunang impormasyon
Aralin 2 mga pinagkukunang impormasyon
 
Panghalip pananong
Panghalip pananongPanghalip pananong
Panghalip pananong
 
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
 
Pangngalan
PangngalanPangngalan
Pangngalan
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
Tos filipino unang markahan grade 8
Tos filipino unang markahan grade 8Tos filipino unang markahan grade 8
Tos filipino unang markahan grade 8
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
 
Salitang naglalarawan
Salitang naglalarawanSalitang naglalarawan
Salitang naglalarawan
 
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
 
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
 
Mga Simbolo sa Mapa
Mga Simbolo sa MapaMga Simbolo sa Mapa
Mga Simbolo sa Mapa
 
ESP module
ESP module ESP module
ESP module
 
Paghihinuha
PaghihinuhaPaghihinuha
Paghihinuha
 

Similar to Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya

Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1
Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1
Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1
AndreaYangSinfuegoPa
 
Values Edu
Values EduValues Edu
Values Edu
Jennifer Sales
 
PPT
PPTPPT
Lesson plan sa Hekasi
Lesson plan sa HekasiLesson plan sa Hekasi
Lesson plan sa Hekasi
Joanna Marie Olivera
 
Filipino
FilipinoFilipino
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docxEPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
ssuserc9970c
 
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
PrincessJemimaNaingu2
 
Q1-Wk1-Day-1.docx
Q1-Wk1-Day-1.docxQ1-Wk1-Day-1.docx
Q1-Wk1-Day-1.docx
RizalitaVillasFajard
 
Paggamit ng Pang-abay.pptx
Paggamit ng Pang-abay.pptxPaggamit ng Pang-abay.pptx
Paggamit ng Pang-abay.pptx
MarissaSantosConcepc
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Desiree Mangundayao
 
filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...
filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...
filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...
markanthonylibarnes1
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
RenzZapata1
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
JenniferTamesaOliqui
 
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docxMLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
XtnMaZhin1
 
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffDLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
MaritesOlanio
 
Linggo-1.pptx
Linggo-1.pptxLinggo-1.pptx
Linggo-1.pptx
Myra Lee Reyes
 
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
JenniferTamesaOliqui
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptx
Maria Antonia
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1
 
ESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docx
RachelSescon
 

Similar to Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya (20)

Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1
Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1
Quarter-3-week-4_Day-1 power point presentation for grade 1
 
Values Edu
Values EduValues Edu
Values Edu
 
PPT
PPTPPT
PPT
 
Lesson plan sa Hekasi
Lesson plan sa HekasiLesson plan sa Hekasi
Lesson plan sa Hekasi
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docxEPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
 
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
 
Q1-Wk1-Day-1.docx
Q1-Wk1-Day-1.docxQ1-Wk1-Day-1.docx
Q1-Wk1-Day-1.docx
 
Paggamit ng Pang-abay.pptx
Paggamit ng Pang-abay.pptxPaggamit ng Pang-abay.pptx
Paggamit ng Pang-abay.pptx
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
 
filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...
filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...
filipino3yunitiiiaralin3pagsasabingpaksaotemangtekstokuwentoosanaysay-2104020...
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
 
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docxMLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
 
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffDLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
 
Linggo-1.pptx
Linggo-1.pptxLinggo-1.pptx
Linggo-1.pptx
 
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W1_Day 1.pptx
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
 
ESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docx
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 

Recently uploaded

Lesson 6_Reading Intervention grade1.pptx
Lesson 6_Reading Intervention grade1.pptxLesson 6_Reading Intervention grade1.pptx
Lesson 6_Reading Intervention grade1.pptx
JonAlbertPuyo1
 
LESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptx
LESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptxLESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptx
LESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptx
JonAlbertPuyo1
 
National Learning Camp -day-1-1.presentation
National Learning Camp -day-1-1.presentationNational Learning Camp -day-1-1.presentation
National Learning Camp -day-1-1.presentation
RishelleCabanilla1
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
nelavi131
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 

Recently uploaded (7)

Lesson 6_Reading Intervention grade1.pptx
Lesson 6_Reading Intervention grade1.pptxLesson 6_Reading Intervention grade1.pptx
Lesson 6_Reading Intervention grade1.pptx
 
LESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptx
LESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptxLESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptx
LESSON 3 INTERVENTION READING grade 1.pptx
 
National Learning Camp -day-1-1.presentation
National Learning Camp -day-1-1.presentationNational Learning Camp -day-1-1.presentation
National Learning Camp -day-1-1.presentation
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 

Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya

 • 1. 18 Module 2 6666 Filipino Ano nga ba ang Paksa o Ideya? A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 19 Kumusta ka na? Ngayon ay nasa ika-anim na baitang ka na. Ang lahat na iyong natutuhan sa nakaraang taon ay lalo pang mapapayaman dahil sa baitang na ito ay matutunghayan mo ang iba’t-ibang kasanayan sa Filipino. Tayo na at umpisahan na natin. Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, matutuhan mo kung paano matutukoy ang mga paksa o ideya sa tulong ng pamagat. Basahin ang mga talata na nasa ibaba. Ibigay ang paksa o ideya ng talatang ito sa tulong ng kanilang pamagat. Isulat ang sagot sa patlang. 1. “Sariling Atin” Lagi nating bilhin Sariling kalakal natin Nang mabuhay na sagana Ang mahal nating bansa. Paksa o ideya: __________________________________________ Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 20 2. Paksa o ideya: __________________________________________ 3. Aguinaldo Ito ang gusto ko Pagdating ng Pasko Nagbibigay nito’y Ninang at Ninong ko Paghalik sa kamay Ibibigay ito. Ang lahat ng tuwa’y Sumasapuso ko. Paksa o ideya: _______________________________________________ 4. Ang Tubig Sa pang-araw-araw na mga gawain Tubig itong ating inaasahan mandin Anong laking hirap suliranin natin Kung tubig ay wala kahit na katiting. Paksa o ideya: _______________________________________________ Ang Munting Tindera Maliit pa lamang si Rita ay kasama-sama na ni Aling Petra sa pagtitinda sa palengke. Tumutulong siya sa pagtitinda. Humahanga sa kanya ang mga kapit- bahay nila. Maagang gumigising, nagbabantay ng tindahan habang namimili ng gulay na ititinda si Aling Petra. Masipag siya at matulunging bata. Kaya naman, munting tindera ang tawag sa kanya.
 • 4. 21 5. Paksa o ideya: _______________________________________________ Sinu-sino ang mga taong mayaman? Ang kalusugan ba’y anyo ng kayamanan? Bakit? Ngunit bago natin tunghayan ang tula alamin muna natin ang mga salitang ginagamit sa tula. a. mahina ang katawan – ibig sabihin ay sakitin b. sapat – ibig sabihin ay husto c. huwaran – ibig sabihin ay modelo Tayo na at basahin na natin ang tula. Pag-aralan Natin Operasyon Linis Kalulunsad pa lamang ng isang proyektong pangkalinisan sa aming paaralan. Ito ay ang Operasyon Linis na ang pangunahing layunin ay ang mailagay sa kaayusan at kalinisan ang paaralan at ang buong paligid nito. Sinikap naming maging kaaya-aya sa paningin ng lahat ang mga silid-aralang aming ginagamit sa pamamagitan ng puspusang paglilinis. Bawat pangkat ay nagdala ng mga panlinis na kagamitan. Sa matiyagang pamamahala ng aming guro, nilinis namin ang buong palibot ng paaralan.
 • 5. 22 Kalusugan: Isang Kayamanan Sagutin ang mga tanong: 1. Bakit sinasabing ang kalusugan ay isang kayamanan? _______________________________________________________________ 2. Ano nga ba ang katangian ng isang taong malusog? _______________________________________________________________ 3. Paano natin mapananatiling malusog ang ating katawan? _______________________________________________________________ I Ang kalusugan daw ay isang yaman Kaya mahalin ang ating katawan Pag tao’y sakitin katawa’y mahina, Sa buong maghapo’y walang magagawa. II Kung ikaw’y malusog, ikaw ay masigla Pati ang isip mo’y may diwang maganda Kaya upang tayo’y gumanda’t lumusog, Damihan ang kain, agahan ang tulog. III Palaging linisin ang ating katawan Ang sapat na laro’y huwag kalimutan Lahat ng gawain ay magagampanan, Kung laging malusog ang iyong isipan. IV Ang pag-iingat ay laging isaisip Upang sa disgrasya ay hindi manganib; Ang taong malusog ay magandang tingnan Kalusugan niya’y magiging huwaran.
 • 6. 23 Pag-aralan mo: Ang bawat talata, kuwento, tula, awit at iba pa ay may pamagat. Ang pamagat ay siyang nagsasabi tungkol sa kabuuan ng seleksyong binasa. Ano nga ba ang pamagat sa ating tula? Kalusugan: Isang Kayamanan, di ba? Dahil ito’y nagsasabi na ang kalusugan ay isang kayamanan suriin natin ang bawat saknong. Unang saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan dapat mahalin ang katawan upang tao’y hindi maging sakitin. Ikalawang saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan dapat damihan ang kain at agahan ang tulog upang tao’y maging malusog at masigla. Ikatlong saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan, dapat linisin ang katawan upang lahat ng gawain ay magampanan. Ikaapat na saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan, pag- iingat ay kailangan upang kalusugan ay magiging huwaran. Samakatuwid, ang pamagat ay tumutulong upang malaman ang paksa o ideya o kung ano ang ibig ipahiwatig sa seleksyong binasa. Kabuuang Paksa: Ingatan ang kalusugan dahil ito ay isang kayamanan. Narito pa ang karagdagang halimbawa: Magandang Ugali (1) Kung nais mong lumigaya (2) At maging laging masaya (3) Magandang ugali’y panatilihin (4) Mabait, magalang at masunurin II (1) Ang magandang ugali ay parang susi (2) Na dapat gamitin sa bawat sandali (3) Sapagkat ito ay siyang nagbubukas (4) Ng pagmamahal na tapat at wagas.
 • 7. 24 Unang Saknong: 1. Ano ang nais mo sa unang taludtod? 2. At ano pa ang sa ikalawang taludtod? 3. Ano ang dapat panatilihin? 4. Anu-ano ang magagandang ugaling ito? Ikalawang Saknong: 1. Ano ang katulad ng magandang ugali? 2. Ano ang dapat gawin sa bawat sandali? 3. Ano ang magagawa ng magandang ugali? 4. Ano ang mabubuksan nito? Ngayon, ang paksa o ideya ng tula ay ang magandang ugali katulad ng pagiging mabait, masipag at masunurin na magdadala ng ligaya at pagmamahal na tapat at wagas. O, kaya mo na? Gawin mo ang mga sumusunod na pagsasanay upang ito ay lubos mo pang maintindihan. Basahing mabuti ang tula. Alamin at ibigay ang kaisipan o ideyang isinasaad nito. Gawin sa sagutang papel. Bawat sagot ay may 2.5 puntos. Gawin Natin Sa Sariling Bayan Kaysarap mabuhay sa sariling bayan Na laging kapiling ang mahal sa buhay Dito ang lahat ng ating kaibigan Sa tuwa at sa lungkot ay nagtutulungan. II At saan mang dako’y sagana ang lahat Ang mga lupa’y mataba at malawak Maisda ang ilog, ang sapa at dagat Makahoy, mahayop ang mayamang gubat.
 • 8. 25 Iwasto ang iyong ginawa. Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto at alamin ang iskor mo. Kung ang kuha mo ay 4 o 5 magaling, puwede mo nang sagutin ang Mga Dagdag na Gawain. Kung ang kuha mo nama’y 3 o pababa, sagutin mo muna ang Gawain 1.A. Gawain 1.A Basahin ang talata na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel gamit ang pormat na nasa ibaba. Unang Saknong Ikalawang Saknong Kaisipan o Ideya ______________________________ ______________________________ Ang Bayan ng Polilio 1 Ang Polilio ay isang isla. Napapalibutan ito ng malawak na karagatan. Ang pulo ng Polilio ay nasa lalawigan ng Quezon. 2 Matatagpuan dito ang mga ginto, petrolyo, tingga, at trepang (mga hayop dagat) na kinakalakal sa Tsina. 3 Maaaring pagmamahal sa dagat ang nagtulak sa mga taong dito manirahan gaya ng mga Tagalog, Ilokano, Bisaya at Bikolano. 4 Mahirap ang pamumuhay sa bayan ng Polilio. Ang pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. 5 Karamihan sa mga pagkain ay galing sa pagpapatulo ng pawis. Kapansin-pansin ang kanilang kasipagan at higit sa lahat, ang pagmamalasakit nila sa mga biyaya ng kalikasan.
 • 9. 26 Ano ang iskor mo? _______________ Kung kuha mo ay 4 o 5 sagutin mo na ang Mga Dagdag na Gawain. Ibigay ang paksa o ideya ng sumusunod na mga talata. Isulat ang sagot sa patlang. Mga Dagdag na Gawain 3. Paksa o Ideya 1. 2. 4. 5.
 • 10. 27 Ang mga pangungusap sa mga talata ay nagpapahayag ng isang paksa at ang susunod na talata ay magpapahayag naman ng isa pang bago bagama’t maaaring kaugnay na paksa. Kung ang talata ay may pamagat, nakatutulong din ito sa pagbigay ng ideya o paksa dahil ang pamagat ay ang kabuuang paksa o ideya ng talata. 1. 2. Sa mga pagsasanay na ating ginawa, ano ang natutuhan mo? Paano mo maibibigay ang kaisipan o ideya ng mga talata o tula na iyong binasa. Paano nakakatulong ang mga pamagat nito? O kaya mo na? Ihanda ang sarili at sagutin ang “Sariling Pagsusulit”. Tandaan Natin Ang Manggagawa Utang na loob natin sa mga manggagawa ang mga bagay-bagay na makikita natin sa ating kapaligiran. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap upang makapaglingkod sa kapwa. Paksa o Ideya: _____________________________________________ Biyaya ng Kagubatan Kayamanang maituturing ng ating kagubatan ang mga puno ng goma. Karamihan gamit sa mga laruan ang goma. Sa tahanan ay karaniwan din itong gamitin upang higit na pakinabangan ang mga kasangkapan. Hindi tatakbo ang sasakyan kung wala ang goma. Talagang malaking biyaya ng kagubatan ang puno ng goma. Paksa o Ideya: _____________________________________________
 • 11. 28 Basahin ang seleksyong nasa ibaba. Ibigay ang paksa o ideya nito. Sariling Pagsusulit Ang Bagong San Isidro 1 Nagulat si Cita sa kanyang nakita. Ang mga looban ay nababakuran ngayon. Natatamnan ng magagandang bulaklak ang gilid ng kalsada. Walang bakuran na hindi natatamnan ng gulay. Ang mga baboy ay nakakulong na maging mga kambing ay pawang nakatali. Anupa’t ang San Isidro ay larawan ng isang maayos at malinis na pamayanan. 2 Ang paaralan nila’y hindi rin nagpahuhuli sa ganitong mga pagbabago. Bagong pinta na ang pangalan ng paaralan sa harapan ng pangunahing gusali. Malinaw na mababasa ng bawat nagdaraan: MABABANG PAARALAN NG SAN ISIDRO. Hitik sa mga punong namumunga ang bakuran ng paaralan. May mangga, kaymito, duhat, buko at kung anu-ano pa. A, kaylaki ng ipinagbago ng baryo! 1. Paksa o Ideya: 2. Paksa o Ideya:
 • 12. 29 Ano kaya ang sikor mo? Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto. Kung ang kuha mo ay 3 o 4 ibig sabihin ay handa ka na sa susunod na modyul. Kung ang kuha mo naman ay 2 o pababa sagutin mo muna ang “Pagyamanin Natin”. Ang tulang nasa ibaba ay hango sa sulat ni Andres Bonifacio. Ibigay ang paksa o ideya ng bawat saknong. Piliin ang sagot mula sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Pagyamanin Natin 1. “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa” Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya, Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala; Paksa o Ideya: ________________________________________________ ________________________________________________ 2. Kung ang bayang ito’y nasasapanganib, At siya ay dapat na ipagtangkilik Ang anak, asawa, magulang, kapatid, Isang tawag niya’y tatalikdang pilit. Paksa o Ideya: ________________________________________________ ________________________________________________
 • 13. 30 Tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Binabati kita dahil tapos ka na sa modyul na ito. Hanggang sa susunod… - Dapat handang ibigay ang buhay para sa bayan. - Tatalikdan lahat para sa bayan. - Wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa.
 • 14. 31 Subukin Natin 1. Pagtangkilik ng sariling atin 2. Si Rita ay isang masipag at matulunging tindera. 3. Dulot ng aginaldo/regalo sa tao 4. Kahalagahan ng tubig 5. Operasyon Linis sa paaralan Gawin Natin Kaisipan/Ideya Unang Saknong: Masarap mamuhay sa sariling bayan Ikalawang Saknong: Sagana ang buhay sa sariling bayan Gawain 1.A 1. Ang islang Polilio 2. Mga yamang dagat na matatagpuan sa Polilio 3. Dahilan kung bakit maraming tao ang gusting manirahan dito 4. Pangunahing hanapbuhay sa Polilio 5. Kasipagan at pagmamalasakit Mga Dagdag na Gawain 1. Kahalagahan ng manggagawa 2. Mga bagay na naidudulot ng goma Sariling Pagsusulit 1. Ang mga pagbabago sa lugar ng San Isidro 2. Ang mga pagbabago sa paaralan ng San Isidro Pagyamanin Natin 1. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa 2. Tatalikdan lahat para sa bayan. Gabay sa Pagwawasto