SlideShare a Scribd company logo
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
ENS PRESENTEM - Adjectius positius amb la inicial del nostre nom. Exemple: Núria = natural - La gran cadena de noms DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ
ÍNDEX 1. Context i justificació 2. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1. Context i justificació
Per què hem de parlar de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de les eines per comprendre’l Puguin habitar-lo i millorar-lo Cal revisar, actualitzar i replantejar... SABER SABER FER SABER SER I ESTAR Ref: Roser Canals
Què entenem per competència? PARAULES CLAU Contingut Habilitat Actitud Estratègies Autoestima …
Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
Què hem d’entendre per competències? ,[object Object],[object Object]
Què hem d’entendre per competències? ,[object Object],[object Object]
Vivim en societat Aprenem interactuant
És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
Què vol dir ser competent?
La resposta és metodològica.  Treball per projectes, anàlisi d'objectes, estudi de casos, PBL .... són alguns bons exemples en aquest sentit. Això també implica arribar a acords amb tot l'equip docent... cosa gens fàcil !!! La resposta passa per a que en el centre existeixi la metodologia del centre . CONSEQÜÈNCIES D’UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES
UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
APRENENTATGE DE LES COMPETÈNCIES ENSENYAMENT APRENENTATGE ENSENYAR A APRENDRE
Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
Winslow Homer. Country School,1871
Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 %  5 %
Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi  Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
[object Object],2. Un currículum per a l’adquisició  de les competències bàsiques
Disseny del nou currículum  Competències Bàsiques: s’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],COMPETÈNCIES INTEGRATS
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES
COMPETÈNCIES BASIQUES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TRANVERSALS ESPECÍFIQUES
CONTROL INICIAL: dinàmica competències bàsiques
Ref: Roser Canals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],6. Competències d’autonomia i iniciativa personal ,[object Object],[object Object],5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital ,[object Object],[object Object],[object Object],7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Característiques de les competències ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Diversos estils d’aprenentatge i intel·ligències Saber interaccionar oralment i per escrit. Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees... Llenguatges audiovisuals Diversitat de llengües Diferents suports Diversitat de llenguatges Diferents situacions comunicatives
LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu. (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,…) Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli) Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
Objectius clars ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
Els métodes es poden classificar en: Métodes expositius: centrats en el professorat Métodes interactius: centrats en l’alumnat Sovint es combinen Ref: Roser Canals
Copiar Contestar Escoltar Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement
Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES Tutoria entre iguals Treball per projectes Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers Treball per parelles PBL
PROGRAMAR UNITATS DIDÀCTIQUES PER COMPETÈNCIES Document pedagògic de la pràctica diària del professorat Planificació del procès d’aprenentatge Atendre les diferents intel·ligències, estils d’aprenentatge de l’alumnat i l’atenció a la diversitat.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],U N I T A T D I D À C T I C A
Teories socioconstructivistes per al desenvolupament de les CB QUÈ VOLEM SABER? QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS ? QUÈ SABEM? Avaluació inicial Objectius Continguts Metodologies i estratègies d’aprenentatge Avaluació formativa i sumativa M O D E L D I D À C T I C Ref: Roser Canals
GRAELLA DE PROGRAMACIÓ EN CB Autonomia personal Aprendre a aprendre Cultural i artística Social i ciutadana Tractament informació digital (TIC) Interacció món físic Matemàtica Comunicació lingüística Estratègies aprenentatge Actituds i valors Habilitats Continguts integrats COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS: UNITAT DIDÀCTICA: SESSIONS: TRIMESTRE: NIVELL: ETAPA: ÀREA:
Una activitat a l’aula que m’agrada explicar
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Algunes estratègies i metodologies d’aula
Noves metodologies a l’aula WebQuest:  és una proposta didàctica  de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les  competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. Caceres del Tresor: és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes.  PBL : Aprenentatge basat en problemes. Els centres d’interès de Decroly  parteixen d’un nucli motivador per l’estudiant El mètode de projectes de Kilpatrik:  elaboració d’algun objecte o muntatge, audiovisual, un hort escolar, màquina,….) Els projectes de treball global : objectiu de conèixer un tema que escolleix l’alumnat, elaborant un dossier resultant d’una recerca personal.
PORTFOLI ALUMNE Un dels diversos tipus d’avaluació
PORTFOLI  com a sistema d’ensenyament i aprenentatge ,[object Object],[object Object],[object Object]
DEFINICIÓ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
AVALUACIÓ ALTERNATIVA CANVI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Webs d’ajut CB ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)
Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)
Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)
AranBonamusa
 
La velocitat
La velocitatLa velocitat
La velocitat
llopez46
 
تقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصاف
تقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصافتقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصاف
تقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصاف
جمعية تنمية للجميع
 
Resum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESO
Resum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESOResum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESO
Resum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESOmartav57
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
مهارات الاستقبال
مهارات الاستقبالمهارات الاستقبال
مهارات الاستقبال
falsolamy
 
مقترح مشروع لمؤسسة التعاون
مقترح مشروع لمؤسسة التعاونمقترح مشروع لمؤسسة التعاون
مقترح مشروع لمؤسسة التعاون
tayeb ouledbihi
 
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes
 
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanviLes activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
 
Art RomÀnic
Art RomÀnicArt RomÀnic
Art RomÀnicGlòria
 
1382299148.2635االتعلم المتنقل
1382299148.2635االتعلم المتنقل1382299148.2635االتعلم المتنقل
1382299148.2635االتعلم المتنقلamalasa
 
مستحدثات تقنيات التعليم
مستحدثات تقنيات التعليممستحدثات تقنيات التعليم
مستحدثات تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
 
Els trobadors
Els trobadorsEls trobadors
Els trobadorsMoneta Jc
 
القيادة الإبداعية
القيادة الإبداعيةالقيادة الإبداعية
القيادة الإبداعيةWael Aziz
 
م1 مفهوم الوسائل التعليمية
م1 مفهوم الوسائل التعليمية م1 مفهوم الوسائل التعليمية
م1 مفهوم الوسائل التعليمية
meshoo-m
 
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Xavier Rosell
 

What's hot (20)

Powerpoint nucli formatiu 1
Powerpoint nucli formatiu 1Powerpoint nucli formatiu 1
Powerpoint nucli formatiu 1
 
Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)
Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)
Tema 4 catalunya a l'edat mitjana (2 ESO)
 
Kant
KantKant
Kant
 
La velocitat
La velocitatLa velocitat
La velocitat
 
تقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصاف
تقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصافتقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصاف
تقرير عن زيارة ميدانية لعين صفصاف
 
Resum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESO
Resum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESOResum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESO
Resum tema 11 europa a l'edat moderna 2 ESO
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcych
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
مهارات الاستقبال
مهارات الاستقبالمهارات الاستقبال
مهارات الاستقبال
 
مقترح مشروع لمؤسسة التعاون
مقترح مشروع لمؤسسة التعاونمقترح مشروع لمؤسسة التعاون
مقترح مشروع لمؤسسة التعاون
 
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
 
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanviLes activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
 
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
 
Art RomÀnic
Art RomÀnicArt RomÀnic
Art RomÀnic
 
1382299148.2635االتعلم المتنقل
1382299148.2635االتعلم المتنقل1382299148.2635االتعلم المتنقل
1382299148.2635االتعلم المتنقل
 
مستحدثات تقنيات التعليم
مستحدثات تقنيات التعليممستحدثات تقنيات التعليم
مستحدثات تقنيات التعليم
 
Els trobadors
Els trobadorsEls trobadors
Els trobadors
 
القيادة الإبداعية
القيادة الإبداعيةالقيادة الإبداعية
القيادة الإبداعية
 
م1 مفهوم الوسائل التعليمية
م1 مفهوم الوسائل التعليمية م1 مفهوم الوسائل التعليمية
م1 مفهوم الوسائل التعليمية
 
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
 

Similar to Competències bàsiques

Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaparcaigues
 
Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Nuria Alart
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesrivorubeo
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaÀngels Miret Rial
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu
 
Currículum i Competències
Currículum i CompetènciesCurrículum i Competències
Currículum i Competències
Àngels Miret Rial
 
Metodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisMetodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisNuria Alart
 
caracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidorcaracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidorguest886f71
 
Presentació decret d'Educació Infantil
Presentació decret d'Educació InfantilPresentació decret d'Educació Infantil
Presentació decret d'Educació InfantilÀngels Miret Rial
 
Presentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnescapdellevant
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Neus Lorenzo
 
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencialCurriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Ramon Grau
 
Les competències bàsiques
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiquesmarclia
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart
 
El centro
El centroEl centro
El centro
jesteveg
 
Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Ramon Grau
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiquesmcunille
 

Similar to Competències bàsiques (20)

Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
 
Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
Currículum i Competències
Currículum i CompetènciesCurrículum i Competències
Currículum i Competències
 
Metodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisMetodologies Voluntaris
Metodologies Voluntaris
 
caracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidorcaracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidor
 
Presentació decret d'Educació Infantil
Presentació decret d'Educació InfantilPresentació decret d'Educació Infantil
Presentació decret d'Educació Infantil
 
Presentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnes
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
 
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
 
Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1
 
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencialCurriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
 
Les competències bàsiques
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiques
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
 
El centro
El centroEl centro
El centro
 
Competències
CompetènciesCompetències
Competències
 
Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
 

More from Nuria Alart

IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart
 
Inteligencias multiples
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
Nuria Alart
 
Com millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
Nuria Alart
 
Im aula 2015
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
Nuria Alart
 
Aules inclusives
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
Nuria Alart
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaNuria Alart
 
Tecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesNuria Alart
 
Jornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsNuria Alart
 
Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahNuria Alart
 
Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Nuria Alart
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativaNuria Alart
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Nuria Alart
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaNuria Alart
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesNuria Alart
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesNuria Alart
 
Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Nuria Alart
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqNuria Alart
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Nuria Alart
 

More from Nuria Alart (20)

IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
 
Inteligencias multiples
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
 
Com millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
 
Im aula 2015
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
 
Aules inclusives
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
 
Tecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligencies
 
Jornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitals
 
Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
 
Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
 
Portafoli lic
Portafoli licPortafoli lic
Portafoli lic
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famílies
 
Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
 

Recently uploaded

Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdfMenú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Ernest Lluch
 
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
EireLanezMartnez
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
MaraZiga15
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdfMenú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
 
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 

Competències bàsiques

 • 2. ENS PRESENTEM - Adjectius positius amb la inicial del nostre nom. Exemple: Núria = natural - La gran cadena de noms DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ
 • 3. ÍNDEX 1. Context i justificació 2. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. Què entenem per competència? PARAULES CLAU Contingut Habilitat Actitud Estratègies Autoestima …
 • 8. Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 • 9.
 • 10.
 • 11. Vivim en societat Aprenem interactuant
 • 12. És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
 • 13. Què vol dir ser competent?
 • 14. La resposta és metodològica. Treball per projectes, anàlisi d'objectes, estudi de casos, PBL .... són alguns bons exemples en aquest sentit. Això també implica arribar a acords amb tot l'equip docent... cosa gens fàcil !!! La resposta passa per a que en el centre existeixi la metodologia del centre . CONSEQÜÈNCIES D’UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES
 • 15.
 • 16. APRENENTATGE DE LES COMPETÈNCIES ENSENYAMENT APRENENTATGE ENSENYAR A APRENDRE
 • 17. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 • 18. Winslow Homer. Country School,1871
 • 19. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 • 20. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 • 21.
 • 22. Disseny del nou currículum Competències Bàsiques: s’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
 • 23.
 • 25.
 • 26. CONTROL INICIAL: dinàmica competències bàsiques
 • 27.
 • 28.
 • 29. Diversos estils d’aprenentatge i intel·ligències Saber interaccionar oralment i per escrit. Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees... Llenguatges audiovisuals Diversitat de llengües Diferents suports Diversitat de llenguatges Diferents situacions comunicatives
 • 30.
 • 31.  
 • 32. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
 • 33. Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu. (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,…) Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli) Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
 • 34.
 • 35. 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
 • 36. Els métodes es poden classificar en: Métodes expositius: centrats en el professorat Métodes interactius: centrats en l’alumnat Sovint es combinen Ref: Roser Canals
 • 37. Copiar Contestar Escoltar Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement
 • 38. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
 • 39. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES Tutoria entre iguals Treball per projectes Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers Treball per parelles PBL
 • 40. PROGRAMAR UNITATS DIDÀCTIQUES PER COMPETÈNCIES Document pedagògic de la pràctica diària del professorat Planificació del procès d’aprenentatge Atendre les diferents intel·ligències, estils d’aprenentatge de l’alumnat i l’atenció a la diversitat.
 • 41.
 • 42. Teories socioconstructivistes per al desenvolupament de les CB QUÈ VOLEM SABER? QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS ? QUÈ SABEM? Avaluació inicial Objectius Continguts Metodologies i estratègies d’aprenentatge Avaluació formativa i sumativa M O D E L D I D À C T I C Ref: Roser Canals
 • 43. GRAELLA DE PROGRAMACIÓ EN CB Autonomia personal Aprendre a aprendre Cultural i artística Social i ciutadana Tractament informació digital (TIC) Interacció món físic Matemàtica Comunicació lingüística Estratègies aprenentatge Actituds i valors Habilitats Continguts integrats COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS: UNITAT DIDÀCTICA: SESSIONS: TRIMESTRE: NIVELL: ETAPA: ÀREA:
 • 44. Una activitat a l’aula que m’agrada explicar
 • 45.
 • 46. Noves metodologies a l’aula WebQuest: és una proposta didàctica  de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les  competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. Caceres del Tresor: és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. PBL : Aprenentatge basat en problemes. Els centres d’interès de Decroly parteixen d’un nucli motivador per l’estudiant El mètode de projectes de Kilpatrik: elaboració d’algun objecte o muntatge, audiovisual, un hort escolar, màquina,….) Els projectes de treball global : objectiu de conèixer un tema que escolleix l’alumnat, elaborant un dossier resultant d’una recerca personal.
 • 47. PORTFOLI ALUMNE Un dels diversos tipus d’avaluació
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.  
 • 52.