Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

caracteristiquesduncentreacollidor

5,100 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

caracteristiquesduncentreacollidor

 1. 1. CARACTERÍSTIQUES D’UN CENTRE ACOLLIDOR
 2. 2. ACOLLIR/INCLUSIÓ L’educació de qualitat i igualtat per a tothom És necessari compartir i conèixer A Qui? Què? Com? CONCEPTE DE DIVERSITAT IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 3. 3. AQUEST MARC D’INTERVENCIÓ COMPORTA PLANTEJAR-SE QUATRE NIVELLS DE TREBALL: CONTEXT ESCOLA AULA ALUMNAT
 4. 4. Concepte de diversitat <ul><li>La diversitat és una qualitat intrínseca de l’ésser humà. </li></ul><ul><li>Tots som diversos. </li></ul><ul><li>Hi ha alumnat que presenta unes característiques específiques , ( personals,socials, c ulturals) que influiran en el desenvolupament de les seves capacitats: </li></ul><ul><ul><li>Motrius </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognoscitives </li></ul></ul><ul><ul><li>L lingüístiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Equilibri personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació interpersonal </li></ul></ul>
 5. 5. EN QUIN SENTIT SOM DIVERSOS? FACTORS CULTURALS DISCAPACITATS NECESSITATS EDUCATIVES NECESSITATS SOCIALS
 6. 6. NECESSITATS EDUCATIVES NECESSITATS EDUCATIVES <ul><li>Competències </li></ul><ul><li>Estil d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Coneixements previs </li></ul><ul><li>Factors emocionals </li></ul><ul><li>Actitud </li></ul><ul><li>Motivació </li></ul>
 7. 7. FACTORS QUE INCIDEIXEN EN L’ESTIL D’APRENENTATGE <ul><li>RITME </li></ul><ul><li>CONEIXEMENTS PREVIS </li></ul><ul><li>INPUT </li></ul><ul><li>OUTPUT </li></ul><ul><li>AUTONOMIA </li></ul><ul><li>PERSISTÈNCIA </li></ul><ul><li>HABILITATS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>MODALITAT D’INTERACCIÓ </li></ul><ul><li>MOTIVACIÓ </li></ul><ul><li>ASPECTES EMOCIONALS </li></ul><ul><li>ACTITUDS </li></ul>SGTI: SGTI:
 8. 8. FACTORS CULTURALS <ul><li>Entre l’alumnat immigrant existeix tanta </li></ul><ul><li>diversitat com entre l'autòcton. </li></ul><ul><li>Tenim en comú que cerquem una vida </li></ul><ul><li>millor. </li></ul><ul><li>Factors que incideixen en el procés </li></ul><ul><li>de presa de decisions per a la </li></ul><ul><li>resposta educativa: </li></ul><ul><ul><li>Llengües familiars </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus i nivell d’escolarització prèvia </li></ul></ul><ul><ul><li>Expectatives personals. </li></ul></ul>FACTORS CULTURALS
 9. 9. NECESSITATS SOCIALS Necessitats Socials <ul><li>Necessitats Socials derivades de: </li></ul><ul><li>Manca de recursos bàsics </li></ul><ul><li>Situacions d’atur </li></ul><ul><li>Desectructuració familiar severa </li></ul><ul><li>Toxicomànies dels pares </li></ul><ul><li>Pertinença a grups socials exclosus </li></ul><ul><li>… i les possibles combinacions dels factors anteriors. </li></ul>
 10. 10. DISCAPACITATS <ul><li>Alumnat que té una discapacitat: </li></ul><ul><ul><ul><li>Motriu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Psíquica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sensorial </li></ul></ul></ul><ul><li>Alumnat que presenta sobredotació </li></ul><ul><li>Alumnat amb un trastorn en </li></ul><ul><li>l’aprenentatge </li></ul>D ISCAPACITATS
 11. 11. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS CONTEXT SOCIOCULTURAL ORIGEN CONTEXT SOCIOCULTURAL ACOLLIDA COMPETÈNCIES POTENCIALS CONTEXT EDUCATIU D’ACOLLIDA
 12. 12. FACTORS A CONTEMPLAR CONTEXT SOCIOCULTURAL D’ACOLLIDA ACTITUDS EMPLAÇAMENT ESCOLAR ACOLLIMENT Entorns normalitzats. Evitar la guetificació. Promoure les relacions entre iguals a l’entorn. Afecte i Empatia. Reconeixement de drets. Compromís. Lluita no exclusió social. Coresponsabilitat. Establir relacions GRATIFICANTS. Oferir SEGURETAT Aportar CONFIANÇA Actituds acollidores: Mirades, gestos... Importància de l’aprenentatge de la llengua. TREBALL AMB FAMÍLIES Famílies en desavantatge. Treball poc qualificat, barreres lingüístiques, Manca de coneixement Del funcionament... L'adaptació a l’entorn. és un procés interactiu L’escola compleix una funció social. Cal donar temps. ADAPTACIÓ AL CENTRE I A L’ENTORN <ul><li>L’Educació és un </li></ul><ul><li>instrument de progrés: </li></ul><ul><li>Lluita contra l'exclusió </li></ul><ul><li>social. </li></ul><ul><li>Respectar les diferències. </li></ul><ul><li>Fomentar la convivència. </li></ul><ul><li>Tolerància entre diferents </li></ul><ul><li>cultures. </li></ul><ul><li>Importància dels </li></ul><ul><li>PLANS D’ENTORN </li></ul>
 13. 13. VARIABLES ESCOLARS NECESSÀRIES CONTEXT EDUCATIU D’ACOLLIDA ESCOLA INCLUSIVA PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ASPECTES ORGANITZATIUS TREBALL EN EQUIP <ul><li>- Treballar per comissions per afavorir </li></ul><ul><li>la participació i implicació: </li></ul><ul><li>Comissió Atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>Comissió de convivència </li></ul><ul><li>Comissió social </li></ul><ul><li>Estratègies de coordinació </li></ul><ul><li>Planificació i optimització dels recursos </li></ul><ul><li>Estratègies de treball en equip </li></ul><ul><li>Mecanismes de fer participar l’alumnat </li></ul><ul><li>Treball en xarxa </li></ul><ul><li>Criteris d’agrupament de l’alumnat: </li></ul><ul><li>heterogeneïtat </li></ul><ul><li>Ha de recollir tots els </li></ul><ul><li>valors i creences compartits </li></ul><ul><li>per la comunitat educativa </li></ul><ul><li>des de la perspectiva de la </li></ul><ul><li>inclusió </li></ul><ul><li>Compartir: </li></ul><ul><li>Pla d’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>Pla d’acció tutorial </li></ul><ul><li>Pla d’acollida </li></ul><ul><li>Pla de convivència </li></ul><ul><li>- Establir criteris generals </li></ul><ul><li>per avaluar el tractament </li></ul><ul><li>de la diversitat a l’aula des </li></ul><ul><li>d’una perspectiva intercultural </li></ul><ul><li>- Compartir objectius comuns </li></ul><ul><li>Treball d’innovació en equip: </li></ul><ul><li>cohesiona els membres del grup </li></ul><ul><li>Suport interprofessional </li></ul><ul><li>Participació de professors, alumnes </li></ul><ul><li>en la presa de decisions </li></ul><ul><li>Compromís amb la planificació </li></ul><ul><li>col·labotariva. </li></ul><ul><li>Crear un context de reflexió i </li></ul><ul><li>investigació </li></ul><ul><li>- Clima de treball positiu </li></ul><ul><li>Corresponsabilitat en l’ensenyament </li></ul><ul><li>de la llengua: tot mestre és mestre </li></ul><ul><li>de llengua </li></ul>ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES <ul><li>Aprenentatge cooperatiu </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes i mediació. </li></ul><ul><li>Projectes de treball </li></ul><ul><li>Estratègies d’enriquiment curricular </li></ul><ul><li>Avaluació: alumne, professor, </li></ul><ul><li>planificació, recursos.... </li></ul><ul><li>L’Aula d’acollida </li></ul><ul><li>Expectatives elevades per a tot </li></ul><ul><li>l’alumnat </li></ul><ul><li>Estratègies de col·laboració dels </li></ul><ul><li>alumnes </li></ul><ul><li>Estratègies d’aprenentatge </li></ul><ul><li>de la Llengua de comunicació </li></ul><ul><li>i aprenentatge </li></ul>
 14. 14. ESTRATÈGIES DE COL.LABORACIÓ DELS ALUMNES <ul><li>Alumnes com a membres de l’equip docent en tasques puntuals </li></ul><ul><li>Tutoria entre companys </li></ul><ul><li>Sistemes d’aprenentatge en grup cooperatiu </li></ul><ul><li>Ensenyament en equip format per professors i alumnes </li></ul><ul><li>Alumnes guia </li></ul><ul><li>Formació de xarxes d’ajut </li></ul><ul><li>Iniciativa de col·laboració entre companys </li></ul><ul><li>Alumnes vetlladors de les diferents responsabilitats del centre, professors </li></ul><ul><li>Mediació com a mecanisme de resolució de conflictes. </li></ul>
 15. 15. FACTORS A TENIR PRESENTS EN LA IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS DE L’ALUMNAT <ul><li>VALORAR LES VARIABLES QUE PODEN REPERCUTIR EN EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ I ESCOLARITZACIÓ : </li></ul><ul><ul><li>PERSONALS - EMOCIONALS </li></ul></ul><ul><ul><li>FAMILIARS -SOCIOCULTURALS </li></ul></ul><ul><ul><li>ESCOLARS-EDUCATIVES </li></ul></ul><ul><li>NIVELL DE COMPETÈNCIES </li></ul><ul><li>POTENCIALITATS </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES PERSONALS QUE AFAVOREIXEN EL PROCÉS D’INCLUSIÓ </li></ul>
 16. 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L’AULA INCLUSIVA APRENENTS INTEGRANTS GRUP HETEROGENI AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DIVERSOS FLEXIBILITAT <ul><li>ENSENYAMENT </li></ul><ul><li>ACTITUDS </li></ul><ul><li>ÈSTRATÈGIES </li></ul><ul><li>METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS </li></ul><ul><li>METODOLÒGIQIES </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ </li></ul><ul><li>ESPAIS </li></ul><ul><li>AGRUPAMENTS </li></ul><ul><li>RITME </li></ul><ul><li>SEQÜENCIACIÓ </li></ul><ul><li>ACTIVITATS </li></ul><ul><li>COMPLEXITAT </li></ul>L’ASSOLIMENT DE COMPETÈNCIES ADEQUACIONS CURRICULARS EN QUIN SENTIT SÓN LA RESPOSTA ÉS PER ASSEGURAR
 17. 17. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER ALS PROFESSORS PER D’AFAVORIR L’ACOLLIDA <ul><li>Actitud càlida i afectuosa cap a l’alumnat </li></ul><ul><li>Donar des del primer moment uns referents clars: pautes, normes, horari... </li></ul><ul><li>Ajudar-lo a situar-se en l’espai i temps </li></ul><ul><li>Crear vincles de confiança: professors, alumnes... </li></ul><ul><li>Fer una valoració diagnòstica i detecció ajustada de necessitats. </li></ul><ul><li>Establir una bona comunicació i assegurar-nos que entén el que li volem transmetre i que l’entenem. </li></ul><ul><li>Generar mecanismes de col·laboració amb l’alumnat. </li></ul>
 18. 18. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER ALS PROFESSORS PER AFAVORIR LA COMUNICACIÓ <ul><li>Entendre que tot professor és també professor de llengua. </li></ul><ul><li>Respectar el procés que comporta aprendre una nova llengua: escoltar, familiaritzar-s’hi, interioritzar-la, produir per assaig-error, comprendre, expressar. </li></ul><ul><li>Assegurar-nos que quan parlem a l’alumnat ens escolta. </li></ul><ul><li>Parlar-li directament, si no ens entén captarà el nostre interès. </li></ul><ul><li>Parlar-li a poc a poc però amb frases ben estructurades. </li></ul><ul><li>Repetir-li les explicacions sempre que sigui necessari. </li></ul><ul><li>Aportar-li la informació amb el suport d’altres llenguatges. </li></ul><ul><li>Afavorir-ne la participació en converses. </li></ul><ul><li>Activar estratègies conversacionals i correctives. </li></ul>
 19. 19. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER ALS PROFESSORS EN RELACIÓ AMB ELS APRENENTATGES ÉS IMPORTANT FER UN PLANTEJAMENT GLOBAL <ul><li>L’OBJECTIU BÀSIC HA DE SER: </li></ul><ul><li>LA COMUNICACIÓ </li></ul><ul><li>INCORPORAR LES COMPETÈNCIES PER USAR EL CATALÀ COM A LLENGUA DE COMUNICACIÓ I APRENENTATGE </li></ul><ul><li>L’ALFABETITZACIÓ EN CONTEXTOS SIGNIFICATIUS I FUNCIONALS </li></ul><ul><li>EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DELS NOIS I LES NOIES </li></ul><ul><li>L’ALUMNAT S’HA D’INTEGRAR COM MÉS AVIAT MILLOR EN EL TREBALL DE LES DIFERENTS ÀREES: </li></ul><ul><li>Establir logotips que identifiquin ordres pel treball autònom. </li></ul><ul><li>Fer anticipació de conceptes. </li></ul><ul><li>Treballar el vocabulari bàsic del tema. </li></ul><ul><li>Fer esquemes senzills durant les explicacions. </li></ul><ul><li>Usar suports visuals. </li></ul><ul><li>Fer adaptacions a partir dels treballs que es plantegen per a tot el grup... </li></ul>
 20. 20. Docència compartida Treball per parelles Tutoria entre iguals Treball per projectes Grups cooperatius Contracte didàctic /pedagògic Pla de treball <ul><li>Desdoblaments </li></ul>Grups flexibles Tallers Racons ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES
 21. 21. RACONS Àmbits de treball creats en diferents indrets acotats de l’aula, per on l’alumnat passa successivament. Fomenta l’ autonomia. Poden ser de nivell, aula o cicle. TALLERS Espai social organitzat per facilitar un marc d’ actuacions sobre un eix temàtic, a partir d’ una proposta oberta plantejada pel mestre/a. Poden abraçar totes les àrees (llenguatge, plàstica, matemàtica, etc) PLA DE TREBALL Treball individualitzat, que aprofitant els interessos de l’alumnat, permet treballar aspectes del currículum seguint el ritme de l’alumne/a i el seu nivell de competències.
 22. 22. GRUPS FLEXIBLES Agrupament de l’alumnat segons el nivell de competències que modifica l’estructura del grup-classe durant el temps que se li destina. DESDOBLAMENTS Agrupament heterogeni i reduït d’alumnat que facilita l’atenció més personalitzada i l’assoliment dels objectius. CONTRACTE DIDÀCTIC O PEDAGÒGIC Document que permet negociar amb l’alumnat el treball que cal fer en un temps determinat i anotar els compromisos adquirits. Serveix per totes les àrees i per modificar aspectes actitudinals.
 23. 23. GRUPS COOPERATIUS Instrument idoni per construir socialment el coneixement i per a l’ajuda mútua. Implica que tothom treballi amb tothom. A nivell personal es treballa per la satisfacció d’autosuperar-se i a nivell grupal es plantegen objectius de millora evitant la competició entre els membres del grup. TREBALL PER PROJECTES Recurs metodològic que permet l’alumnat escollir l’ objecte d’aprenentatge. Fomenta la recerca, creativitat, autonomia i socialització. TREBALL PER PARELLES Forma organitzativa que permet sumar esforços i recursos per aconseguir un objectiu únic.
 24. 24. TUTORIA ENTRE IGUALS Treball que facilita la interacció entre companys utilitzant els recursos dels mateixos alumnes. Es proposen models d’ actuació i resolució en un pla d’igualtat que permet incorporar fàcilment els aprenentatges. DOCÈNCIA COMPARTIDA Forma de treball que implica més d’un professor/a per tal de dur a terme el treball de l’ aula, planificant les unitats didàctiques i establint les relacions d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat de forma compartida. Requereix un temps de preparació i un treball cooperatiu entre el professorat. Cal ser flexible i adaptatiu i mantenir una actitud d‘obertura. Permet una millor observació i detecció de necessitats.
 25. 25. <ul><li>AULA D’ACOLLIDA </li></ul><ul><li>Recurs molt específic, només </li></ul><ul><li>per l’arribada de l’alumnat, que </li></ul><ul><li>hauria d’estar molt vinculat a la </li></ul><ul><li>seva aula de referència. </li></ul><ul><li>Aquest recurs pot facilitar: </li></ul><ul><li>Permet treballar una bona acollida a l’alumnat </li></ul><ul><li>nouvingut. </li></ul><ul><li>El treball accelerat del currículum de les </li></ul><ul><li>matèries instrumentals, en funció de les </li></ul><ul><li>necessitats de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge accelerat de la llengua vehicular </li></ul><ul><li>i d’aprenentatge. </li></ul>
 26. 26. CONTEXT EDUCATIU D’ACOLLIDA: UNA ESCOLA INCLUSIVA <ul><li>CONSTRUIR UNA ESCOLA CAPAÇ DE: </li></ul><ul><li>Satisfer les necessitats de tots els alumnes sense que cap d’ells s’hagi d’ajustar a la majoria. </li></ul><ul><li>Crear un sentit de comunitat i ajut mutu que promogui l’èxit de tots els seus membres. </li></ul><ul><li>Tota persona és un membre important i valuós amb responsabilitat. </li></ul><ul><li>Assegurar l’eix de participació pares, alumnes, mestres, personal no docent. </li></ul>
 27. 27. LA INCLUSIÓ ÉS UN ENFOCAMENT HOLÍSTIC QUE INCLOU TOTA LA COMUNITAT ACCEPTACIÓ CRÍTICA I CONSTRUCTIVA VALORS DE RESPECTE SENTIT DE PERTINENÇA A LA COMUNITAT PARTICIPACIÓ ACTIVA PRINCIPIS D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
 28. 28. LA RESPOSTA EDUCATIVA A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DES DE LA INCLUSIÓ COMPORTA UN PROCÉS UN APRENENTATGE PREPARACIÓ CREIXEMENT DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA HA DE SER EL FRUIT

×