SlideShare a Scribd company logo
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013  Núria Alart
                                      1
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                           Núria Alart


     CALENDARI ANY 2013 INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Com podem treballar les Intel·ligències Múltiples i les Competències Bàsiques?
Aquest calendari té com a finalitat aportar informació a totes les persones interessades a estimular les diferents intel·ligències i competències
bàsiques. Cada mes es proposa treballar una intel·ligència i competència relacionada. Trobareu activitats, jocs, eines o recursos per al
desenvolupament de cadascuna de les intel·ligències i competències.

Al final trobareu una taula d’observació de les Intel·ligències Múltiples i un llistat explicatiu de les vuit competències bàsiques per a desenvolupar en els
infants i joves. La finalitat és que ens podrem conèixer millor i d’aquesta manera serem conscients de les potencialitats i les debilitats que tenim per a
poder millorar.

Quines són les Intel·ligències que podeu desenvolupar cada mes?
Les intel·ligències són: intrapersonal, interpersonal, lingüística, logicomatemàtica, musical, visualespacial, naturalista, cinestèsicacorporal i existencial.
En néixer, tothom disposen de totes, però el més normal és tenir-ne tres o quatre més desenvolupades. La resta les podem millorar amb l’educació al
llarg de la vida. A cada més trobareu una explicació de cada intel·ligència i competència. Cada tres mesos us oferim un resum amb activitats, jocs i
recursos de les intel·ligències proposades, juntament amb la competència digital. Aquests mesos són: abril, agost i desembre.

Per què és important conèixer i treballar totes les intel·ligències dels infants i joves?
  • Perquè d'aquesta manera coneixereu millor les seves capacitats i els podreu acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés
   educatiu. Encara que tinguin desenvolupades unes intel·ligències més que unes altres, cal incentivar cadascuna d'elles si volem tenir una
   educació completa. Aquesta educació més global, ens ajudarà a reforçar aquelles intel·ligències que ja tenen més desenvolupades i d’altra
   banda, també ajudarà a les intel·ligències menys treballades.
  • Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel·ligències. Així, si per exemple tenen més desenvolupada la
   intel·ligència musical, podeu crear condicions i oportunitats perquè a partir d'aquesta intel·ligència puguin aprendre continguts com les taules de
   multiplicar o un tema de ciències naturals, a través, per exemple, de l'entonació o de la repetició d'una cançó.
  • Perquè contribuireu a millorar la seva autoestima; tradicionalment s'han valorat més les intel·ligències logicomatemàtica i lingüística, però
   actualment es pot afirmar que hi ha diferents formes d'entendre i representar el món, múltiples intel·ligències, totes elles importants per al
   desenvolupament global de la persona.
  • Perquè us ajudarà a entendre millor la seva manera de fer i sentir. D’aquesta manera, podreu participar del seu procés educatiu d’una
   manera més empàtica, és a dir us podreu posar en el seu lloc.

Què són les competències bàsiques?
Les competències bàsiques són les capacitats que tenen els infants i joves en posar en pràctica d’una manera integrada, els coneixements, les
habilitats i les actituds que serveixen per a resoldre problemes o tasques de la vida real que l’ajudaran a ser un ciutadà lliure i responsable.

Aquest calendari del 2013 us pot ajudar a estimular i desenvolupar les diferents intel·ligències i competències bàsiques.                                                                               2
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                Núria Alart


GENER
Intel·ligència Intrapersonal
És la capacitat de ser conscients dels propis sentiments i emocions, saber-los expressar i gestionar. Conèixer les
pròpies capacitats, habilitats i límits, acceptar-se i autocontrolar-se. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la
competència bàsica d’aprendre a aprendre que es treballa a l’escola. Aquesta implica la consciència, la gestió i el
control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:

   DILLUNS         DIMARTS       DIMECRES          DIJOUS        DIVENDRES        DISSABTE        DIUMENGE
                      1           2             3           4           5              6
               Autoavaluació                                                     Autoconeixement:
              Pensar en la cosa      Autoestima       Automotivació    Autoconeixement       Autocontrol:  Pensar objectius a curt
               més bonica de    Fer-nos carícies   Preparar el llistat de  Fer el nostre arbre  Endreçar l’habitació     termini: què faré
                    mi....             regals pel dia de Reis.       genealògic              abans/després de...?.
           7           8           9            10           11           12             13
     Autoestima       Autoestima      Autocontrol                  Autoavaluació:   Relaxació personal:    Autoconeixement:
    Explicar: Què   Per què et sembla       emocional    Autoconsciència:      Escriure en un       Relaxar-nos  Estimular el pensament
   t’agrada de com    que t’estimen els    Saber expressar     Explicar que ha     quadern com ens     escoltant música   positiu: Què t’agrada
         ets?         altres?  diferents emocions      passat avui?         sentim.                fer i et surt molt bé?
          14           15          16             17           18           19             20

 Autoconsciència        Autocontrol      Autoestima     Autoconsciència      Autoavaluació:                    Planificar-se
 Escriure en el diari      emocional     Animar amb una   Abans d’anar a dormir   Què podries millorar     Autocontrol:   Escoltar la previsió del
      personal     Posar nom a les     frase positiva:  recordar les activitats        del teu     Endreçar el seu  temps i escollir la roba
                  emocions    m’agrada el teu…           del dia    comportament?          armari         adequada
                 negatives.
          21           22          23             24           25           26             27
  Autoestima      Autoconeixement                   Autocontrol:
 Valoracions de les   Com ho faries? En     Planificar-se:     Buscar elements    Autoconeixement:       Autoestima:      Automotivació:
  actituds positives     una situació    Organitzar-se la    amagats en llibres   Pensar en un somni   Jugar a endevinalles  Per què estàs content?
   del vostres fills    determinada?        motxilla.        d’imatges                    personals
          28           29          30             31
     Autocontrol     Autoavaluació
 Penjar a l’habitació    Posar nom a les     Autocontrol
  l’horari previst per  emocions positives:  Prendre decisions:   Autoconeixement:
  aquesta setmana    Com et sents quan   Què puc fer, que      Fem la nostra
             veus una pel·lícula.  m’agradaria fer...?      autobiografia                                                                                    3
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                    Núria Alart


FEBRER
Intel·ligència Interpersonal
És la capacitat que tenim per a posar-nos en la situació de l’altre, comprendre els seus sentiments i la seva forma
de pensar. També per a saber relacionar-se i gestionar els conflictes d’una forma positiva, tenint en compte els
interessos propis i els dels altres. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Social i
ciutadania que es treballa a l’escola. Aquesta suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la
convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la
ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:

   DILLUNS        DIMARTS       DIMECRES          DIJOUS         DIVENDRES          DISSABTE         DIUMENGE
                                                           1            2              3
                        Habilitats socials
                        Recordar el donar                    Assertivitat       Relacionar-se          Interactuar
                       les gràcies i el si us              Què sé fer per ajudar   Jugar a jocs de taula      Participar en una
                                plau.                    els altres?                    dramatització
          4           5            6            7             8            9             10
                                                                                Assertivitat
      Empatia     Assertivitat      Col·laborar       Assertivitat          Empatia      Planificar-se       Defensar idees
 Escriure una carta    Compartir dels   Ajudar a organitzar   Respectar el torn de   Posar-se en el lloc de    Anar de compres    acceptant les dels altres
     a un amic       nostres   una obra de teatre.         paraula   l’altre en una situació                      als àpats
               sentiments                                   conflictiva
         11          12            13            14             15            16             17
                              Mediar
    Cooperació        Empatia       Resoldre un         Organitzar                     Interactuar          Empatia
 Fer jocs per equips       Fer una     conflicte entre    Dirigir i coordinar     Organització    Explicar una història  Ajudar a un amic que te
                entrevista.   germans o amics     una feina de casa     Preparar una festa         col·lectiva       un problema.
         18          19            20            21             22            23             24
      Empatia                   Empatia
   Posar-se al lloc    Cooperació     Explicar la cosa         Mediar         Organitzar       Companyonia           Interactuar
  d’un altre.(amic,    Fer un dibuix      més bonica     Fer una mediació     Preparar un viatge      Organitzar un    Explicar un conte a un
       germà)       col·lectiu   d’alguna persona        entre dos.       conjuntament         berenar.         nen més petit
         25          26            27            28
    Cooperació       Compartir   Habilitats socials       Assertivitat
   Disfressar-vos  Escriure reflexions  Donar un consell a       Acceptar les
            a una bústia per a   un amic o germà     opinions dels altres
             trobar respostes                en una conversa


                                                                                        4
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                   Núria Alart

MARÇ
Intel·ligència existencial
És la capacitat que tenim per fer-nos preguntes sobre el món, l’existència dels éssers humans, la vida o la mort.
Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència d’autonomia i iniciativa personal que es treballa a
l’escola. Aquesta suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals,
interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el
control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció
immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats
per fer amb infants i joves:

   DILLUNS        DIMARTS        DIMECRES          DIJOUS       DIVENDRES          DISSABTE          DIUMENGE
                                                          1               2            3
                                                                  Reflexionar        Valors Oferir
                                                  Fer preguntes      Fer-los reflexionar    acompanyament als
                                                  Per què vivim?    perquè actuïn sempre        amics quan ho
                                                             d’acord al què pensen         necessiten.
          4           5             6            7           8               9            10
             Enfrontament al       Tolerància:
     Meditació:         dolor:    Acceptar que els     Fer preguntes:    El bon humor
  Fer respiracions      Perquè estic  amics, els pares, els    Cap a on anem?    Manifestar el bon           Respecte:          Meditar:
  conscients durant     trist?Què em   germans... pensin de        Tot pintant   humor explicant      Acollir i acceptar els   Relaxar els muscles
      un minut.        passa?     manera diferent       “mandales”        acudits       nous companys      del cos per meditar
         11           12            13           14           15              16            17
      Dignitat:
 Reflexionar perquè        Soledat     Responsabilitat       Resiliència:
     no acceptin  Reflexionar sols al    Reflexionar sobre       Superar les                                La vida i la mort
   actuacions que   llit abans d’anar a  l’estudi, en les feines  adversitats del dia                  Fer preguntes    Investigar com i quan
 vagin en contra del         dormir  de la llar, en tasques  explicant les seves    Fer preguntes       Veure la pel·lícula:   moren alguns arbres
     què pensen                      socials       activitats   Per què morim?      “L’espanta Taurons”          centenaris
         18           19            20           21           22              23            24
                                        Generositat:
   Fer preguntes:      Reflexionar       Agraïment:    compartir joguines,     El patiment                        Relaxació
   Existeix un sol   Pensar en la cura  Reforçar el donar les   regalar alguna cosa   Aprendre amb el            Soledat:   Concentrar-se amb un
        Déu?  del nostre cos: Què  gràcies en qualsevol      que els agradi,   sofriment d’una   Fer activitats en solitari:    objecte respirant
                podem fer?         activitat.   elaborar un regal    situació fictícia  llegir, escoltar música...      profundament
         25           26            27           28           29              30            31
  La vida i la mort                            Fer-se preguntes
   Investigar com   La vida i la mort        Meditar      Reflexionar sobre      Reflexió:         Resiliència       Contemplació
   moren alguns   Reflexionar i escriu   Fer observar els    l’origen de la vida a  Perquè estic trist?   Veure la pel·lícula: “La    Observar un arbre a
       animals   un procés de dol   pensaments positius          l’Univers  Què em passa?          vida és bella”       la primavera
                                                                                        5
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                      Núria Alart

ABRIL
Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb
activitats per desenvolupar la competència digital.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:   DILLUNS         DIMARTS         DIMECRES         DIJOUS        DIVENDRES         DISSABTE           DIUMENGE
           1           2            3           4             5              6               7
   Generositat:       Autoestima         Esperança     Autoavaluació                       Llibertat:           Meditar
 Compartir imatges,     Valorar i elogiar  Consolar a un amic o   Valorar els mitjans     Contemplació    Ajudar a escollir, triar,   Passejar per la natura
   vídeos que els       les activitats   germà enfront una   que disposem per    Gaudir observant una   elegir, trobar...segons     virtual observant els
 agradi per email o      positives a la    malaltia enviar per     a aconseguir   pintura a l’ordinador   els seus interessos a            arbres.
    xarxa social          xarxa          email   l’objectiu plantejat                       la xarxa
           8           9           10           11            12             13              14
   Companyonia         Flexibilitat        Emocions      Bon humor          Relaxació        Negociació           Relaxació
 Agrair un favor o un     Pensar en una      Buscar imatges a    Explicar acudits    Respirar i comptar    Arribar a acords de    Treballar cada diumenge
  ajut puntual a un    imatge bonica i        l’ordinador:  buscats a Internet    fins a 10 quan ens   manera consensuada      10 respiracions al matí
   amic a la xarxa     situar-te en ella   Què sentim en una     sobre un tema    enfadem a la xarxa   amb algun amic de la     amb música d’Internet.
                           situació negativa?        preferit          social.      xarxa social.
          15           16            17           18            19             20              21
      Empatia       Autoestima         Humilitat      Negociació         Bon humor    Esforç. Persistència          Generositat
 Fer un regal virtual   Jugar a preguntar     Demanar perdó a    Buscar alternatives  Explicar acudits sobre   Acabar una activitat        Elaborar un regal
 a una persona que     per xat, què és      alguna persona     en un conflicte    animals buscats a   amb responsabilitat y    sorpresa per algú i enviar
    ho necessita         allò que   coneguda a Internet    trobat a Internet          Internet      persistència            per email
               t’agradaria fer?
          22           23            24           25            26             27              28
                             Creativitat:       Amistat:    Autoconeixement
      Respecte:       Bon humor        Proporcionar         Oferir   Fer conscient de les        Autocontrol             Alegria
  Acollir i acceptar    Divertir-se fent      activitats que   acompanyament     emocions positives    Parlar i explicar una   Explicar un fet alegre que
 els nous companys      interpretacions   desenvolupin la seva   als amics quan ho     en veure imatges    anècdota a la família    ens han passat durant el
        virtuals.   de personatges      pròpia iniciativa     necessiten.         d’Internet    que està a Internet      dia a la xarxa social.
          29           30
                Excel·lència:
 Habilitats socials     Intentar fer amb
  Donar les gràcies       eficàcia les
    en els emails.     activitat diàries


                                                                                           6
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                Núria Alart

MAIG

Intel·ligència Visualespacial
És la capacitat que tenim per percebre i expressar l’espai, la seva estructura i la seva organització. Aquesta
intel·ligència està relacionada amb la competència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa
conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com
a font d’enriquiment i gaudir i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:


  DILLUNS        DIMARTS        DIMECRES         DIJOUS         DIVENDRES        DISSABTE        DIUMENGE
                                1            2             3            4             5

                             Imatges        Disseny         Visualitzar         Formes          Disseny
                        Fer fotografies de   Dissenyar segells   Fer dibuixos sobre un   Fer un mosaic amb     Dissenyar postals,
                         qualsevol tema       amb paper           conte.    trossos de paper      felicitacions...
         6            7           8            9            10           11            12
                                                        Espai
       Crear       Visualitzar        Espai        Observar     Organitzar l’espai          Espai       Visualitzar
 Enganxar gomets     Fer una pel·lícula  Jugar a muntar un   Mirar una pel·lícula    utilitzant jocs de  Fer jocs de laberints  Fer un muntatge amb
    fent figures    amb fotografies       aparador                     construcció                   fotografies
        13           14          15           16            17           18            19
                Visualitzar
    Orientació        Reproduir         Espai      Construcció           Espai       Visualitzar
 Buscar un itinerari  mentalment imatges       Buscar les    Dissenyar cases    Buscar els errors en    Jugar a dibuixar i          Color
   en un plànol   després d’haver-les     diferències en   amb escuradents         una làmina    endevinar paraules   Visitar en família un
                    vist       làmines                               sense parlar    museu de pintura
        20           21          22           23            24           25            26
      Forma       Construcció       Dissenyar       Construcció           Forma         Imatge          Forma
  Jugar amb legos      Fer polseres   Dissenyar cartells,  Fer trencaclosques      Fer figures amb     Anar al cinema     Visitar un museu
                           un menú..                  plastilina o fang                  d’escultures
        27           28          29           30            31
                   Espai                                  Colors
      Creació    Decorar la casa o      Orientació       Espai-color   Jugar amb senyals de
   Participar en    una sala per una    Jugar a laberints  Fer un mapa mental     colors i atendre les
concursos de dibuix          festa              per presentar-nos        instruccions                                                                                     7
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                   Núria AlartJUNY

Intel·ligència naturalista
És la capacitat que tenim per observar i entendre el món natural. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la
competència del coneixement i interacció amb el món físic que es treballa a l’escola. Aquesta suposa el
desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i
prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i
tenen influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:

  DILLUNS         DIMARTS        DIMECRES          DIJOUS        DIVENDRES        DISSABTE          DIUMENGE
                                                                       1              2

                                                                 Aliments            Plantes
                                                               Fer melmelada    Sembrar llavors i plantar
                                                                                  plantes
          3            4            5           6            7             8              9

      Animals         Natura                  Observació        Sostenibilitat    Medi ambient             Animals
       Explicar  Classificar pedres i        Planta        Anotar la   Fer experiments amb   Fer activitats a l’aire   Visitar una granja en
    l’alimentació        minerals      Observar una   temperatura de tots     diferents aigües.          lliure           família
 d’alguns animals                 planta amb flors        els dies
         10           11           12           13            14            15              16

  Medi ambient                                  Plantes   Relació objectes          Natura
    Reciclar els        Plantes     Medi ambient      Mirar llibres de     Col·leccionar   Anotar observacions            Animals
materials de rebuig    Regar les plantes   Fer paper reciclat         plantes   minerals, pedres...     sobre la natura   Visitar el zoo en família
         17           18           19           20            21            22              23
     Animals       Conservació
   Observar el          natura        Aliments         Animals        Observació         Plantes             Animals
comportament d’un        Utilitzar el   Fer un menú per    Elaborar una gàbia      Mirar amb lupa   Trasplantar plantes       Visitar l’aquari en
     animal        microscopi          dinar     per una ocellet         insectes                família i fer preguntes.
         24           25           26           27            28            29              30
                               Plantes
                  Aliments   Identificar diferents       Plantes    Animals-plantes      Medi ambient             Animals
     Animals    Preparar l’esmorzar    classes d’arbres     Classificar els  Classificar diferents  Anar a la muntanya     Mirar llibres d’animals i
  Cuidar animals   per a tota la família   segons les fulles,   arbres segons les         espècies       d’excursió         fer preguntes
                             l’escorça...     seves fulles


                                                                                        8
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                  Núria AlartJULIOL

Intel·ligència Cinestèsicacorporal
És la capacitat que tenim per utilitzar el cos per expressar-nos. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la
competència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar
críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-
les com a part del patrimoni dels pobles.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:


  DILLUNS         DIMARTS        DIMECRES         DIJOUS         DIVENDRES         DISSABTE        DIUMENGE
          1           2            3           4              5            6            7
                           Motricitat fina     Motricitat fina           Esport    Representació            Esport
      Esport         Esport   Cosir, fer mitja, punt  Construir amb lego      Anar a la piscina  corporal Fer el joc       Anar a patinar
   Jugar a pilota    Anar en bicicleta        de creu...                              dels miralls.
          8           9           10           11             12           13            14
             Moviment corporal      Motricitat fina   Representacions      Moviment corporal      Motricitat fina     Dramatitzacions
              Ballar una dansa     Anar a pescar i       corporals   Inventar una coreografia     Fer castells de  Fer una obra de teatre
                           preparar l’ham     Fer imitacions                   sorra a la platja
         15           16            17           18             19           20            21
                                           Esport      Representacions          Esport
      Esport     Representacions    Moviment corporal     Anar d’excursió o  corporals. Fer fotografies  Anar d’excursió a la       Manipular
 Anar a remar amb      Representar un    Jugar a la gallineta        caminar   amb diferents posicions       muntanya     Modelar amb fang o
    una piragua       petit conte           cega                      corporal.                 pasta de paper
         22           23            24           25             26           27            28
     Moviment     Representacions    Moviment corporal    Moviment corporal         Manipular      Manipulacions
     corporal    Fer mímica i imitar  Disfressar-se amb     Ballar de dos en      Tancar els ulls i    Tacar els ulls i          Esport
  Enfilar-se a un         gestos      robes grans           dos  endevinem coses pel gust    endevinar coses    Jugar a cuit i amagar
 arbre a collir fruita                                            i pel tacte      per l’olfacte
         29           30            31
  Motricitat fina         Dansa       Manipulació
     Construir       Inventar una   Construir diferents
 instruments amb        coreografia  objectes utilitzant el
 material de rebuig                      mecano


                                                                                       9
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                  Núria Alart

AGOST
 Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb
activitats per desenvolupar la competència digital.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:


   DILLUNS        DIMARTS        DIMECRES         DIJOUS        DIVENDRES         DISSABTE          DIUMENGE
                                             1            2              3            4
                                      Mediambient                           Espai
                                        Buscar un          Modelar   Localitzar la casa en un          Esport
                                      documental a    Fer un objecte amb         programa de   Convidar a un amic a
                                     Internet sobre el   papiroflèxia buscat      geolocalització a   jugar a pilota a casa
                                        reciclatge        a Internet         l’ordinador  per correu electrònic
          5            6          7            8            9             10            11
   Mediambient                     Esport         Clima
    Escriure un          Natura     Explicar la      Anotar les         Animals            Dansa
 missatge de correu     Buscar imatges a     informació     temperatures    Encarregar-se de la      Buscar a Internet       Visualitzar
 electrònic sobre el  Internet de paisatges   d’esports en un   màximes del mes a    cura d’algun animal      diferents danses   Veure en família una
 temps atmosfèric   i fer una presentació.    diari digital     l’ordinador                      tradicionals      pel·lícula a la
                                                                                 televisió
         12            13          14            15           16              17            18
                                           Natura
      Aliments         Esport      Visualitzar     Buscar diferents                      Visualitzar         Esport
   Enviar sms als    Buscar imatges a   Buscar a Internet  platges naturals per        Dissenyar    Veure documental a la    Jugar a l’ordinador
    familiars per     Internet sobre    una pel·lícula    visitar a Internet  Dibuixar una postal i   televisió sobre animals   amb jocs d’esports
 convidar-los a dinar    esports preferits                          enviar-la per e-mail
         19            20          21            22           23              24            25
                               Color        Animals
      Animals               Elaborar pintures      Col·leccionar         Animals            Visual         Disseny
  Fer un vídeo amb           Color  amb el programa    imatges d’Internet    Buscar imatges a   Buscar a Internet el lloc  Preparar un recull de
     fotografies  Visitar un museu de     de dibuix de        d’animals    Internet d’animals i     visitat durant les    fotografies de la
 d’animals salvatges     pintures on-line     l’ordinador       domèstics    fer una presentació.          vacances          família
         26            27          28            29           30              31
                                                   Mediambient
   Motricitat fina        Dissenyar    Mediambient          Animals    Buscar i reflexionar       Dramatització
 Buscar un tutorial a    Buscar imatges a   Fer una gràfica   Visitar un zoològic     a Internet algun   Buscar i veure una obra
  Internet per a fer  Internet de plantes i  de temperatures          on-line        problema   de teatre que us agradi a
    paper reciclat  fer una presentació.    a l’ordinador                 mediambiental            Internet                                                                                       10
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                     Núria Alart


SETEMBRE
Intel·ligència Lingüística
És la capacitat que tenim per utilitzar les paraules de manera correcta a l'hora de parlar o escriure, així com la
capacitat que tenen per comprendre i explicar allò que han llegit o escoltat. Aquesta intel·ligència està relacionada
amb la competència Lingüística que es treballa a l’escola. Aquesta suposa saber comunicar oralment
(conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC,
amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les
diferents funcions.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:

  DILLUNS        DIMARTS         DIMECRES         DIJOUS         DIVENDRES          DISSABTE          DIUMENGE
                                                                                       1
                                                                                  Conversa
                                                                              Inventar un conte
         2             4            5           6             7             8              9
                                                      Escriure           Escriure
       Llegir       Escriure        Contes        Jocs orals     Escriure el nostre   Preparar la llista de la     Jocs de paraules
  Llegir un còmic     Llegir un conte    Gravar un conte.     Jugar al telèfon           diari          compra       Jugar al “penjat”
        10           11             12           13             14             15             16

 Jocs de paraules                                  Contes          Explicar          Escriure          Explicar
  Jugar al “Veig,   Explicar històries        Conversa    Inventar un conte   Explicar que hem fet     Escriure un menú    Comentar alguna noticia
       veig”    Explicar acudits   Explicar una notícia        col·lectiu        a l’escola          inventat          del diari

        17           18             19           20             21             22             23

 Joc de paraules   Explicar històries                            Escriptura creativa     Inventar històries
 Jugar a un joc de  Preparar una            Escriure    Inventar històries      Fer núvols de     Explicar una notícia          Escriure
     paraules   entrevista a algú    Fer mots encreuats     Inventar-se una        paraules a          per escrit      Escriure un e-mail
    inventades   conegut                            poesia       l’Ordinador
        24           25             26           27             28             29             30
  Buscar paraules
   al diccionari                                         Joc de paraules                        Escriure
                Conversa           Llegir       Escriure    Mirar a la televisió un          Llegir      Descriure a una
        31
            Preparar un debat a       Llegir el diari  Crear un diccionari  programa de paraules     Anar a la biblioteca     persona coneguda
 Escriure una carta                                         “Passa-paraules”
    a una amic     l’hora de sopar                                                                                         11
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                 Núria Alart

OCTUBRE
Intel·ligència Logicomatemàtica
És la capacitat que tenim per a buscar solucions i resoldre problemes, utilitzant els càlculs matemàtics, el
pensament lògic, el raonament i les relacions abstractes. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la
competència Matemàtica que es treballa a l’escola. Aquesta implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar
els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per
produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i
espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el
coneixement científic i el món laboral i social.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves

   DILLUNS        DIMARTS        DIMECRES         DIJOUS       DIVENDRES         DISSABTE          DIUMENGE
                     1            2          3            4             5             6
                                        Resoldre                      Càlculs
                 Calcular       Raonament       problemes          Mesura     Fer la llista de la        Raonament
                Utilitzar la     Fer “Sudokus”      Inventar-se   Mesurar líquids amb     compra amb els    Jugar a un joc de cartes
                calculadora                   problemes      pots, llaunes...   preus aproximats            l’”UNO”
          7           8            9          10           11            12             13
    Raonament          Crear          Formes       Formes          Càlcul       Números             Càlcul
 Comparar les edats        Inventar   Classificar objectes,   Desxifrar codis     Anar a comprar i  Repassar el compte     Jugar a banquers amb
 d’amics, familiars...    endevinalles         joguines               pagar a la botiga  després de comprar           el diners
         14          15            16          17           18            19             20
      Calcular       Estratègia      Estadística                  Raonament           Càlcul
 Comptar els diners    Pesar diferents   Inventar-se un codi        Calcular  Jugar amb joguines   Ajudar a preparar un           Lògica
   que tenim a la       menjars ,i         secret   Calcular despeses     per investigar,   viatge: temps, Km,   Fer una línea del temps
     guardiola    objectes amb la                     pròpies      desmuntar...       despeses....    amb dates importants
                  balança
         21          22            23          24           25            26             27
      Memòria         Càlcul       Numeració      Classificar          Càlcul       Numeració
   Recordar les    Fer càlcul mental:    Jugar al “parxís”,   Classificar les  Comprovar la data de   Jugar a cartes de les          Números
   matrícules dels      operacions    les dames, l’oca...    monedes de la      caducitat dels         parelles   Jugar al bingo o escacs
       cotxes        senzilles                  guardiola         aliments
         28          29            30          31
                                                     Calcular
    Raonament       Estratègia         Números        Resolució
                                                Jugar a fer càlculs
   Endevinar una     Tornar el canvi   Recordar números       problemes
                                                      mentals
 quantitat d’objectes    correctament    de telèfon coneguts   Resoldre enigmes


                                                                                      12
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                               Núria Alart


NOVEMBRE
Intel·ligència Musical
És la capacitat que tenim per aprendre formes musicals, per diferenciar sons, per seguir ritmes, per utilitzar diferents
timbres de veu o per tocar instruments. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Artística i
cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents
manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-les com a part del
patrimoni dels pobles.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:

    DILLUNS        DIMARTS       DIMECRES         DIJOUS      DIVENDRES       DISSABTE          DIUMENGE
                                            1          1             2             3
                                         Audició       Cançó         Ritmes            Cançó
                                     Escoltar música  Expressar estats  Fer acompanyaments       Inventar cançons
                                         preferida   d’ànim cantant         rítmics
            4         5            6          7          8             9            10
        Audició       Audició        Cançó        Melodia          So        Melodia          Instrument
    Escoltar contes   Escoltar música    Cantar cançons    Entonar melodies     Endevinar     Fer un “Karaoke”    Construir instruments
 musicals: “Pere i el llop  d’altres països      conegudes               diferents sons                    de percussió
                                                  d’animals
           11         12           13          14         15            16             17
                                                   Audició          Audició
      Instrument    Qualitat del so    Qualitat del so   Qualitats del so   Escoltar contes     Escoltar música           Audició
  Tocar un instrument i    Gravar sons    Parlar en diferents   Reconèixer veus    musicals: “La   clàssica i comparar   Assistir a un concert de
    identificar el so.               entonacions              simfonia de les       altres estils     música moderna
                                                 joguines”...
           18         19           20          21         22            23             24
        Cançó                Qualitat del so     Instrument       Ritmes                        Audició
   Jugar a endevinar   Fer exercicis de    Imitar veus amb        Tocar un   Portar el ritme        Audició    Assistir a un concert de
        cançons    musicoteràpia          titelles   instrument de    d’una cançó     Jugar al “Simon”            cambra
                                         percussió
           25         26           27          28         29            30
     Qualitat del so       Audició       Melodies        Ritmes       Audició         Audició
    Escoltar diferents  Escoltar música  Endevinar músiques     Aprendre nous   Escoltar contes     Escoltar música
   timbres de rellotges      moderna      de pel·lícules   passos de ball de   musicals: “El        preferida
                  preferida      conegudes     música clàssica    trencanous”

                                                                                   13
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                   Núria Alart

DESEMBRE
Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb
activitats per desenvolupar la competència digital.
Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves:  DILLUNS        DIMARTS        DIMECRES        DIJOUS         DIVENDRES         DISSABTE          DIUMENGE
                                                                                     1
                                                                                 Ritmes
                                                                           Endevinar els ritmes
                                                                          que fem a l’ordinador
         2            3           4            5             6             7              8
                         Qualitat del so                      Idiomes           Càlcul
                Raonament     Gravar diferents        Paraules   Utilitzar un programa   Calcular a l’ordinador
       Lògica       Preparar un     sons amb un      Fer núvols de      de traducció per   el consum d’energia            Càlcul
    Inventar un     trencaclosques       programa        paraules a    escriure una carta a       a casa d’una   Calcular a l’ordinador la
 calendari d’advent       nadalenc      d’ordinador       l’ordinador    un amic estranger.          setmana   paga a despesa familiar
         9           10          11            12            13            14              15
  Qualitat del so        Càlcul         Cançó         Escriure          Càlcul        Classificació          Números
  Buscar a Internet  Comptar els diners   Jugar a endevinar   Escriure nadales a    Pensar amb la llista      Fer una llista a     Buscar imatges a
   diferents sons    estalviats per a       cançons   l’ordinador i enviar-   de despeses dels      l’ordinador de les   Internet relacionades
     d’animals    comprar regals       taral·lejant     les als amics     regals de Nadal    pel·lícules preferides     amb els números
         16           17          18            19            20            21              22
      Melodies        Escriure                                  Càlcul
Endevinar músiques     Fer un llistat de       Audició         Càlcul    Calcular a l’ordinador     Expressió oral
   de pel·lícules  bones propostes per    Escoltar contes     Anar a comprar      una quantitat de     Veure junts una        Raonament
    conegudes a       l’any vinent  musicals a Internet  garlandes de Nadal    diners en euros i en    pel·lícula en versió  Jugar a escacs amb un
     l’ordinador                              amb 10 €            dòlars         original   programa d’ordinador
         23           24          25            26             2            28              29
                                         Idiomes                       Idiomes            Càlcul
              Expressió oral        Melodia   Buscar a Internet          Escriure     Buscar a Internet  Comptar quants homes
     Cançons   Recitar un poema de    Inventar-se una         diferents  Escriure una “llufa” i  diferents expressions   passen pel carrer amb
  Buscar a Internet   Nadal després de         melodia    expressions per    enviar-la per correu       per saludar en   tants nassos com dies
 cançons de Nadal          dinar              felicitar l’Any Nou         electrònic     diferents idiomes      té l’any, el dia 31
         30           31
     Escriure    Buscar analogies
 Escriure un email     nadalenques

                                                                                        14
Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013                                                   Núria Alart

  TAULA DE LES IM. Podeu llegir aquest conjunt d’ítems per intentar reconèixer millor les capacitats dels infants i joves en cada intel·ligència.
I  Coneixen les seves capacitats i debilitats       I  Els agrada molt parlar amb els amics sobre els seus     E  Els agrada fer preguntes sobre la vida i la
N  Gaudeixen molt amb el seu hobby             N  problemes.                         X  mort.
T  Tenen una gran força de voluntat.            T  Prefereixen els esports i treballs en equips.        I  Observen detingudament qualsevol obra
R  Es refan fàcilment després d’un fracàs.         E  Tenen molts amics i amigues.                S  d’art.
A  Els agrada treballar sols i reflexionen allò que fan.  R  Els agrada estar amb molta gent.              T  Dediquen molt de temps a fer-se preguntes.
P  Són capaços d’aprendre dels seus errors i èxits.    P  Manifesten habilitats de mediació i arriben a acords    E  Tenen bon humor i els grada explicar acudits.
E  Tenen una alta autoestima.               E  fàcilment.                         N  Fan activitats solitàries.
R  Es motiven i aconsegueixen tot allò que es       R  Empatitzen i es preocupen pels demés.            C  Ofereixen acompanyament als amics quan ho
S  proposen.                        S  Escullen esports d’equip abans dels individuals.      I  necessiten.
O  Són conscients de les seves emocions i sentiments.   O  Els altres busquen la seva companyia.            A  Els interessa els temes de l’Univers i el
N  Els agrada escriure en un diari personal tot allò que  N  Gaudeixen entretenint als altres i organitzant coses.    L  Cosmo.
A  senten.                         A  Demanen tot allò que necessiten de manera directa i       Els agrada la soledat
L                              L  verbal.                             Es sorprenen amb facilitat
V  Els agrada fer fotografies i /o vídeos.         N  Els agrada anar d’excursió, passejar per la         C  Els agrada fer esport
I  Prefereixen els llibres amb força imatges i/o      A  muntanya...                         I  Utilitzen el cos i gesticula al parlar.
S  dibuixos.                        T  Els agrada tenir animals a casa.              N  Necessiten tocar les coses per saber-ne més.
U  Es fixen molt amb els colors, a la roba, als      U  Solen preguntar com funcionen les coses.          E  Es mouen amb agilitat, coordinació i equilibri.
A  objectes...                       R  Gaudeixen fent experiments i comprovant que passa.     C  Els agrada manipular els objectes, aparells...
L  S’orienten amb facilitat pels lloc nous.        A  Tenen una afició o col·lecció relacionada amb la      A  Expressen allò que senten amb mímica i amb
E  Dibuixen i desxifren els mapes amb facilitat.      L  natura.                           C  el seu cos en general.
S  S’imaginen i veuen fàcilment les coses des de dalt.   I  Són sensible amb els temes relacionats amb la        O  Són efectius en les activitats físiques i esports
P  Gaudeixen resolent els trencaclosques, laberints...   S  natura.                           R  Tenen habilitat manual per a muntar i
A  Tenen bon orientació i recorden els llocs que van    T  Els agrada visitar els zoos, aquaris i d’altres llocs on  P  desmuntar objectes, aparells...
I  veure                          A  s’estudia el món natural.                  O  Tenen idees creatives mentre caminen, o fan
A  Quan tanquen els ulls perceben imatges visuals       Els interessa el temes del mediambient.           R  una activitat física.
L  clares.                           Participen amb interès en el reciclatge a casa.       A  Els resulta difícil estar asseguts durant llarg
  Representen conceptes amb gràfics i diagrames.       Els agrada tenir i experimentar amb les plantes, el     L  temps
                                jardí, l’hort...
  Es senten còmodes parlant en públic.          L  Resolen diferents tipus de problemes de manera       M  Tenen una veu agradable per a cantar.
L  Utilitzen els acudits i els jocs de paraules.      O  lògica.                           U  Recorden i poden cantar o xiular la música
I  Tenen facilitat per aprendre idiomes.          G  Els agrada jugar a escacs, e en ratlla...          S  que escolten.
N  Llegeixen per plaer i no per obligació.         I  Defensen les seves idees amb arguments lògics.       I  S’adonen si un cantant o instrumentista està
                              C
G  Escriuen amb gust les composicions, cartes,       O
                                S’interessen pels nous descobriments científics.      C  afinant.
U  articles...                       M  Calculen    amb facilitat mentalment   diferents  A  Poden composar melodies sense saber
I  Entenen fàcilment tot allò que llegeixen        A  quantitats.                         L  música.
S  Pel carrer es fixen més amb els cartells que en el   T  Treuen fàcilment conclusions d’una situació i les        Se senten molt bé escoltant música.
T  paisatge.                        E  poden aplicar a altres.                     Toquen algun instrument.
I  Els agrada escriure els seus pensaments: diaris,    M  Poden pensar en conceptes abstractes, sense           Coneixen la melodia de moltes cançons
C  notes..                         A  paraules ni imatges.                      Segueixen amb facilitat el ritme d’una cançó.
A  Recorden amb facilitat les idees, frases,        T  Resolen fàcilment els problemes numèrics.            Diferencien i interpreten els diferents sons de
                              I
  conceptes...                        Els agrada classificar, mesurar, pesar... les coses       l’ambient.
                              C
  Els agrada col·leccionar poesies o frases que els hi    Troben explicacions racionals en totes les coses        Apliquen la música a diverses situacions,
                              A
  agrada.                                                           experiències, o aprenentatges.


                                                                                         15

More Related Content

Similar to Calendari im ccbb 2013

Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…
Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…
Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…Encarnacio Vallespi Doliu
 
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboralIgualtat i no discriminació en l'entorn laboral
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral
Xavier Santotomás Mena
 
2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor
2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor
2010 06 Coaching al Dia de l'EmprenedorValors & Persones
 
Presentació setembre 16
Presentació setembre 16Presentació setembre 16
Presentació setembre 16
pbatall1
 
Jornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsNuria Alart
 
Eines fomentar el pensament creatiu
Eines fomentar el pensament creatiuEines fomentar el pensament creatiu
Eines fomentar el pensament creatiu
UOC Universitat Oberta de Catalunya
 
Presentació projecte Som i Sentim
Presentació projecte Som i SentimPresentació projecte Som i Sentim
Presentació projecte Som i Sentim17522014
 
Un tastet de PNL
Un tastet de PNLUn tastet de PNL
Un tastet de PNLlauraciv
 
Taller de creativitat.
Taller de creativitat.Taller de creativitat.
Taller de creativitat.
Albert Vinyals Ros
 
Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012Nuria Alart
 
PNL - Xavier Mitjans
PNL - Xavier MitjansPNL - Xavier Mitjans
PNL - Xavier Mitjansthneuncet
 
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTSCOMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
JORDIMELE
 
I Ara Què Orientació
I Ara Què OrientacióI Ara Què Orientació
I Ara Què OrientacióNuria Alart
 

Similar to Calendari im ccbb 2013 (20)

Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…
Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…
Els sistemes de representació sensorial i el seu ús en l'a…
 
S r auditiva
S r auditivaS r auditiva
S r auditiva
 
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboralIgualtat i no discriminació en l'entorn laboral
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral
 
2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor
2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor
2010 06 Coaching al Dia de l'Emprenedor
 
Presentació setembre 16
Presentació setembre 16Presentació setembre 16
Presentació setembre 16
 
Construir l'aula del futur
Construir l'aula del futurConstruir l'aula del futur
Construir l'aula del futur
 
Intel·ligencia
Intel·ligenciaIntel·ligencia
Intel·ligencia
 
Jornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitals
 
Eines fomentar el pensament creatiu
Eines fomentar el pensament creatiuEines fomentar el pensament creatiu
Eines fomentar el pensament creatiu
 
Presentació projecte Som i Sentim
Presentació projecte Som i SentimPresentació projecte Som i Sentim
Presentació projecte Som i Sentim
 
Un tastet de PNL
Un tastet de PNLUn tastet de PNL
Un tastet de PNL
 
Taller de creativitat.
Taller de creativitat.Taller de creativitat.
Taller de creativitat.
 
Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012
 
P N L
P N LP N L
P N L
 
P N L
P N LP N L
P N L
 
PNL - Xavier Mitjans
PNL - Xavier MitjansPNL - Xavier Mitjans
PNL - Xavier Mitjans
 
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTSCOMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
 
Ortografia gabarro
Ortografia gabarroOrtografia gabarro
Ortografia gabarro
 
I Ara Què Orientació
I Ara Què OrientacióI Ara Què Orientació
I Ara Què Orientació
 
Pwpt 62 ed infantil
Pwpt 62 ed infantilPwpt 62 ed infantil
Pwpt 62 ed infantil
 

More from Nuria Alart

IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart
 
Inteligencias multiples
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
Nuria Alart
 
Com millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
Nuria Alart
 
Im aula 2015
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
Nuria Alart
 
Aules inclusives
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
Nuria Alart
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaNuria Alart
 
Tecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesNuria Alart
 
Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahNuria Alart
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativaNuria Alart
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Nuria Alart
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaNuria Alart
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesNuria Alart
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqNuria Alart
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Nuria Alart
 
Caceres del tresor
Caceres del tresorCaceres del tresor
Caceres del tresorNuria Alart
 
Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Nuria Alart
 
Meteorologia webquest
Meteorologia webquestMeteorologia webquest
Meteorologia webquest
Nuria Alart
 

More from Nuria Alart (20)

IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
 
Inteligencias multiples
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
 
Com millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
 
Im aula 2015
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
 
Aules inclusives
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
 
Tecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligencies
 
Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
 
Portafoli lic
Portafoli licPortafoli lic
Portafoli lic
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
 
Eportafoli 2012
Eportafoli 2012Eportafoli 2012
Eportafoli 2012
 
Caceres del tresor
Caceres del tresorCaceres del tresor
Caceres del tresor
 
Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012
 
Meteorologia webquest
Meteorologia webquestMeteorologia webquest
Meteorologia webquest
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 

Recently uploaded (9)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 

Calendari im ccbb 2013

 • 1. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart 1
 • 2. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart CALENDARI ANY 2013 INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I COMPETÈNCIES BÀSIQUES Com podem treballar les Intel·ligències Múltiples i les Competències Bàsiques? Aquest calendari té com a finalitat aportar informació a totes les persones interessades a estimular les diferents intel·ligències i competències bàsiques. Cada mes es proposa treballar una intel·ligència i competència relacionada. Trobareu activitats, jocs, eines o recursos per al desenvolupament de cadascuna de les intel·ligències i competències. Al final trobareu una taula d’observació de les Intel·ligències Múltiples i un llistat explicatiu de les vuit competències bàsiques per a desenvolupar en els infants i joves. La finalitat és que ens podrem conèixer millor i d’aquesta manera serem conscients de les potencialitats i les debilitats que tenim per a poder millorar. Quines són les Intel·ligències que podeu desenvolupar cada mes? Les intel·ligències són: intrapersonal, interpersonal, lingüística, logicomatemàtica, musical, visualespacial, naturalista, cinestèsicacorporal i existencial. En néixer, tothom disposen de totes, però el més normal és tenir-ne tres o quatre més desenvolupades. La resta les podem millorar amb l’educació al llarg de la vida. A cada més trobareu una explicació de cada intel·ligència i competència. Cada tres mesos us oferim un resum amb activitats, jocs i recursos de les intel·ligències proposades, juntament amb la competència digital. Aquests mesos són: abril, agost i desembre. Per què és important conèixer i treballar totes les intel·ligències dels infants i joves? • Perquè d'aquesta manera coneixereu millor les seves capacitats i els podreu acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu. Encara que tinguin desenvolupades unes intel·ligències més que unes altres, cal incentivar cadascuna d'elles si volem tenir una educació completa. Aquesta educació més global, ens ajudarà a reforçar aquelles intel·ligències que ja tenen més desenvolupades i d’altra banda, també ajudarà a les intel·ligències menys treballades. • Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel·ligències. Així, si per exemple tenen més desenvolupada la intel·ligència musical, podeu crear condicions i oportunitats perquè a partir d'aquesta intel·ligència puguin aprendre continguts com les taules de multiplicar o un tema de ciències naturals, a través, per exemple, de l'entonació o de la repetició d'una cançó. • Perquè contribuireu a millorar la seva autoestima; tradicionalment s'han valorat més les intel·ligències logicomatemàtica i lingüística, però actualment es pot afirmar que hi ha diferents formes d'entendre i representar el món, múltiples intel·ligències, totes elles importants per al desenvolupament global de la persona. • Perquè us ajudarà a entendre millor la seva manera de fer i sentir. D’aquesta manera, podreu participar del seu procés educatiu d’una manera més empàtica, és a dir us podreu posar en el seu lloc. Què són les competències bàsiques? Les competències bàsiques són les capacitats que tenen els infants i joves en posar en pràctica d’una manera integrada, els coneixements, les habilitats i les actituds que serveixen per a resoldre problemes o tasques de la vida real que l’ajudaran a ser un ciutadà lliure i responsable. Aquest calendari del 2013 us pot ajudar a estimular i desenvolupar les diferents intel·ligències i competències bàsiques. 2
 • 3. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart GENER Intel·ligència Intrapersonal És la capacitat de ser conscients dels propis sentiments i emocions, saber-los expressar i gestionar. Conèixer les pròpies capacitats, habilitats i límits, acceptar-se i autocontrolar-se. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència bàsica d’aprendre a aprendre que es treballa a l’escola. Aquesta implica la consciència, la gestió i el control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 6 Autoavaluació Autoconeixement: Pensar en la cosa Autoestima Automotivació Autoconeixement Autocontrol: Pensar objectius a curt més bonica de Fer-nos carícies Preparar el llistat de Fer el nostre arbre Endreçar l’habitació termini: què faré mi.... regals pel dia de Reis. genealògic abans/després de...?. 7 8 9 10 11 12 13 Autoestima Autoestima Autocontrol Autoavaluació: Relaxació personal: Autoconeixement: Explicar: Què Per què et sembla emocional Autoconsciència: Escriure en un Relaxar-nos Estimular el pensament t’agrada de com que t’estimen els Saber expressar Explicar que ha quadern com ens escoltant música positiu: Què t’agrada ets? altres? diferents emocions passat avui? sentim. fer i et surt molt bé? 14 15 16 17 18 19 20 Autoconsciència Autocontrol Autoestima Autoconsciència Autoavaluació: Planificar-se Escriure en el diari emocional Animar amb una Abans d’anar a dormir Què podries millorar Autocontrol: Escoltar la previsió del personal Posar nom a les frase positiva: recordar les activitats del teu Endreçar el seu temps i escollir la roba emocions m’agrada el teu… del dia comportament? armari adequada negatives. 21 22 23 24 25 26 27 Autoestima Autoconeixement Autocontrol: Valoracions de les Com ho faries? En Planificar-se: Buscar elements Autoconeixement: Autoestima: Automotivació: actituds positives una situació Organitzar-se la amagats en llibres Pensar en un somni Jugar a endevinalles Per què estàs content? del vostres fills determinada? motxilla. d’imatges personals 28 29 30 31 Autocontrol Autoavaluació Penjar a l’habitació Posar nom a les Autocontrol l’horari previst per emocions positives: Prendre decisions: Autoconeixement: aquesta setmana Com et sents quan Què puc fer, que Fem la nostra veus una pel·lícula. m’agradaria fer...? autobiografia 3
 • 4. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart FEBRER Intel·ligència Interpersonal És la capacitat que tenim per a posar-nos en la situació de l’altre, comprendre els seus sentiments i la seva forma de pensar. També per a saber relacionar-se i gestionar els conflictes d’una forma positiva, tenint en compte els interessos propis i els dels altres. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Social i ciutadania que es treballa a l’escola. Aquesta suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 Habilitats socials Recordar el donar Assertivitat Relacionar-se Interactuar les gràcies i el si us Què sé fer per ajudar Jugar a jocs de taula Participar en una plau. els altres? dramatització 4 5 6 7 8 9 10 Assertivitat Empatia Assertivitat Col·laborar Assertivitat Empatia Planificar-se Defensar idees Escriure una carta Compartir dels Ajudar a organitzar Respectar el torn de Posar-se en el lloc de Anar de compres acceptant les dels altres a un amic nostres una obra de teatre. paraula l’altre en una situació als àpats sentiments conflictiva 11 12 13 14 15 16 17 Mediar Cooperació Empatia Resoldre un Organitzar Interactuar Empatia Fer jocs per equips Fer una conflicte entre Dirigir i coordinar Organització Explicar una història Ajudar a un amic que te entrevista. germans o amics una feina de casa Preparar una festa col·lectiva un problema. 18 19 20 21 22 23 24 Empatia Empatia Posar-se al lloc Cooperació Explicar la cosa Mediar Organitzar Companyonia Interactuar d’un altre.(amic, Fer un dibuix més bonica Fer una mediació Preparar un viatge Organitzar un Explicar un conte a un germà) col·lectiu d’alguna persona entre dos. conjuntament berenar. nen més petit 25 26 27 28 Cooperació Compartir Habilitats socials Assertivitat Disfressar-vos Escriure reflexions Donar un consell a Acceptar les a una bústia per a un amic o germà opinions dels altres trobar respostes en una conversa 4
 • 5. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart MARÇ Intel·ligència existencial És la capacitat que tenim per fer-nos preguntes sobre el món, l’existència dels éssers humans, la vida o la mort. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència d’autonomia i iniciativa personal que es treballa a l’escola. Aquesta suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals, interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 Reflexionar Valors Oferir Fer preguntes Fer-los reflexionar acompanyament als Per què vivim? perquè actuïn sempre amics quan ho d’acord al què pensen necessiten. 4 5 6 7 8 9 10 Enfrontament al Tolerància: Meditació: dolor: Acceptar que els Fer preguntes: El bon humor Fer respiracions Perquè estic amics, els pares, els Cap a on anem? Manifestar el bon Respecte: Meditar: conscients durant trist?Què em germans... pensin de Tot pintant humor explicant Acollir i acceptar els Relaxar els muscles un minut. passa? manera diferent “mandales” acudits nous companys del cos per meditar 11 12 13 14 15 16 17 Dignitat: Reflexionar perquè Soledat Responsabilitat Resiliència: no acceptin Reflexionar sols al Reflexionar sobre Superar les La vida i la mort actuacions que llit abans d’anar a l’estudi, en les feines adversitats del dia Fer preguntes Investigar com i quan vagin en contra del dormir de la llar, en tasques explicant les seves Fer preguntes Veure la pel·lícula: moren alguns arbres què pensen socials activitats Per què morim? “L’espanta Taurons” centenaris 18 19 20 21 22 23 24 Generositat: Fer preguntes: Reflexionar Agraïment: compartir joguines, El patiment Relaxació Existeix un sol Pensar en la cura Reforçar el donar les regalar alguna cosa Aprendre amb el Soledat: Concentrar-se amb un Déu? del nostre cos: Què gràcies en qualsevol que els agradi, sofriment d’una Fer activitats en solitari: objecte respirant podem fer? activitat. elaborar un regal situació fictícia llegir, escoltar música... profundament 25 26 27 28 29 30 31 La vida i la mort Fer-se preguntes Investigar com La vida i la mort Meditar Reflexionar sobre Reflexió: Resiliència Contemplació moren alguns Reflexionar i escriu Fer observar els l’origen de la vida a Perquè estic trist? Veure la pel·lícula: “La Observar un arbre a animals un procés de dol pensaments positius l’Univers Què em passa? vida és bella” la primavera 5
 • 6. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart ABRIL Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb activitats per desenvolupar la competència digital. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 6 7 Generositat: Autoestima Esperança Autoavaluació Llibertat: Meditar Compartir imatges, Valorar i elogiar Consolar a un amic o Valorar els mitjans Contemplació Ajudar a escollir, triar, Passejar per la natura vídeos que els les activitats germà enfront una que disposem per Gaudir observant una elegir, trobar...segons virtual observant els agradi per email o positives a la malaltia enviar per a aconseguir pintura a l’ordinador els seus interessos a arbres. xarxa social xarxa email l’objectiu plantejat la xarxa 8 9 10 11 12 13 14 Companyonia Flexibilitat Emocions Bon humor Relaxació Negociació Relaxació Agrair un favor o un Pensar en una Buscar imatges a Explicar acudits Respirar i comptar Arribar a acords de Treballar cada diumenge ajut puntual a un imatge bonica i l’ordinador: buscats a Internet fins a 10 quan ens manera consensuada 10 respiracions al matí amic a la xarxa situar-te en ella Què sentim en una sobre un tema enfadem a la xarxa amb algun amic de la amb música d’Internet. situació negativa? preferit social. xarxa social. 15 16 17 18 19 20 21 Empatia Autoestima Humilitat Negociació Bon humor Esforç. Persistència Generositat Fer un regal virtual Jugar a preguntar Demanar perdó a Buscar alternatives Explicar acudits sobre Acabar una activitat Elaborar un regal a una persona que per xat, què és alguna persona en un conflicte animals buscats a amb responsabilitat y sorpresa per algú i enviar ho necessita allò que coneguda a Internet trobat a Internet Internet persistència per email t’agradaria fer? 22 23 24 25 26 27 28 Creativitat: Amistat: Autoconeixement Respecte: Bon humor Proporcionar Oferir Fer conscient de les Autocontrol Alegria Acollir i acceptar Divertir-se fent activitats que acompanyament emocions positives Parlar i explicar una Explicar un fet alegre que els nous companys interpretacions desenvolupin la seva als amics quan ho en veure imatges anècdota a la família ens han passat durant el virtuals. de personatges pròpia iniciativa necessiten. d’Internet que està a Internet dia a la xarxa social. 29 30 Excel·lència: Habilitats socials Intentar fer amb Donar les gràcies eficàcia les en els emails. activitat diàries 6
 • 7. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart MAIG Intel·ligència Visualespacial És la capacitat que tenim per percebre i expressar l’espai, la seva estructura i la seva organització. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 Imatges Disseny Visualitzar Formes Disseny Fer fotografies de Dissenyar segells Fer dibuixos sobre un Fer un mosaic amb Dissenyar postals, qualsevol tema amb paper conte. trossos de paper felicitacions... 6 7 8 9 10 11 12 Espai Crear Visualitzar Espai Observar Organitzar l’espai Espai Visualitzar Enganxar gomets Fer una pel·lícula Jugar a muntar un Mirar una pel·lícula utilitzant jocs de Fer jocs de laberints Fer un muntatge amb fent figures amb fotografies aparador construcció fotografies 13 14 15 16 17 18 19 Visualitzar Orientació Reproduir Espai Construcció Espai Visualitzar Buscar un itinerari mentalment imatges Buscar les Dissenyar cases Buscar els errors en Jugar a dibuixar i Color en un plànol després d’haver-les diferències en amb escuradents una làmina endevinar paraules Visitar en família un vist làmines sense parlar museu de pintura 20 21 22 23 24 25 26 Forma Construcció Dissenyar Construcció Forma Imatge Forma Jugar amb legos Fer polseres Dissenyar cartells, Fer trencaclosques Fer figures amb Anar al cinema Visitar un museu un menú.. plastilina o fang d’escultures 27 28 29 30 31 Espai Colors Creació Decorar la casa o Orientació Espai-color Jugar amb senyals de Participar en una sala per una Jugar a laberints Fer un mapa mental colors i atendre les concursos de dibuix festa per presentar-nos instruccions 7
 • 8. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart JUNY Intel·ligència naturalista És la capacitat que tenim per observar i entendre el món natural. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència del coneixement i interacció amb el món físic que es treballa a l’escola. Aquesta suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 Aliments Plantes Fer melmelada Sembrar llavors i plantar plantes 3 4 5 6 7 8 9 Animals Natura Observació Sostenibilitat Medi ambient Animals Explicar Classificar pedres i Planta Anotar la Fer experiments amb Fer activitats a l’aire Visitar una granja en l’alimentació minerals Observar una temperatura de tots diferents aigües. lliure família d’alguns animals planta amb flors els dies 10 11 12 13 14 15 16 Medi ambient Plantes Relació objectes Natura Reciclar els Plantes Medi ambient Mirar llibres de Col·leccionar Anotar observacions Animals materials de rebuig Regar les plantes Fer paper reciclat plantes minerals, pedres... sobre la natura Visitar el zoo en família 17 18 19 20 21 22 23 Animals Conservació Observar el natura Aliments Animals Observació Plantes Animals comportament d’un Utilitzar el Fer un menú per Elaborar una gàbia Mirar amb lupa Trasplantar plantes Visitar l’aquari en animal microscopi dinar per una ocellet insectes família i fer preguntes. 24 25 26 27 28 29 30 Plantes Aliments Identificar diferents Plantes Animals-plantes Medi ambient Animals Animals Preparar l’esmorzar classes d’arbres Classificar els Classificar diferents Anar a la muntanya Mirar llibres d’animals i Cuidar animals per a tota la família segons les fulles, arbres segons les espècies d’excursió fer preguntes l’escorça... seves fulles 8
 • 9. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart JULIOL Intel·ligència Cinestèsicacorporal És la capacitat que tenim per utilitzar el cos per expressar-nos. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar- les com a part del patrimoni dels pobles. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 6 7 Motricitat fina Motricitat fina Esport Representació Esport Esport Esport Cosir, fer mitja, punt Construir amb lego Anar a la piscina corporal Fer el joc Anar a patinar Jugar a pilota Anar en bicicleta de creu... dels miralls. 8 9 10 11 12 13 14 Moviment corporal Motricitat fina Representacions Moviment corporal Motricitat fina Dramatitzacions Ballar una dansa Anar a pescar i corporals Inventar una coreografia Fer castells de Fer una obra de teatre preparar l’ham Fer imitacions sorra a la platja 15 16 17 18 19 20 21 Esport Representacions Esport Esport Representacions Moviment corporal Anar d’excursió o corporals. Fer fotografies Anar d’excursió a la Manipular Anar a remar amb Representar un Jugar a la gallineta caminar amb diferents posicions muntanya Modelar amb fang o una piragua petit conte cega corporal. pasta de paper 22 23 24 25 26 27 28 Moviment Representacions Moviment corporal Moviment corporal Manipular Manipulacions corporal Fer mímica i imitar Disfressar-se amb Ballar de dos en Tancar els ulls i Tacar els ulls i Esport Enfilar-se a un gestos robes grans dos endevinem coses pel gust endevinar coses Jugar a cuit i amagar arbre a collir fruita i pel tacte per l’olfacte 29 30 31 Motricitat fina Dansa Manipulació Construir Inventar una Construir diferents instruments amb coreografia objectes utilitzant el material de rebuig mecano 9
 • 10. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart AGOST Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb activitats per desenvolupar la competència digital. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 Mediambient Espai Buscar un Modelar Localitzar la casa en un Esport documental a Fer un objecte amb programa de Convidar a un amic a Internet sobre el papiroflèxia buscat geolocalització a jugar a pilota a casa reciclatge a Internet l’ordinador per correu electrònic 5 6 7 8 9 10 11 Mediambient Esport Clima Escriure un Natura Explicar la Anotar les Animals Dansa missatge de correu Buscar imatges a informació temperatures Encarregar-se de la Buscar a Internet Visualitzar electrònic sobre el Internet de paisatges d’esports en un màximes del mes a cura d’algun animal diferents danses Veure en família una temps atmosfèric i fer una presentació. diari digital l’ordinador tradicionals pel·lícula a la televisió 12 13 14 15 16 17 18 Natura Aliments Esport Visualitzar Buscar diferents Visualitzar Esport Enviar sms als Buscar imatges a Buscar a Internet platges naturals per Dissenyar Veure documental a la Jugar a l’ordinador familiars per Internet sobre una pel·lícula visitar a Internet Dibuixar una postal i televisió sobre animals amb jocs d’esports convidar-los a dinar esports preferits enviar-la per e-mail 19 20 21 22 23 24 25 Color Animals Animals Elaborar pintures Col·leccionar Animals Visual Disseny Fer un vídeo amb Color amb el programa imatges d’Internet Buscar imatges a Buscar a Internet el lloc Preparar un recull de fotografies Visitar un museu de de dibuix de d’animals Internet d’animals i visitat durant les fotografies de la d’animals salvatges pintures on-line l’ordinador domèstics fer una presentació. vacances família 26 27 28 29 30 31 Mediambient Motricitat fina Dissenyar Mediambient Animals Buscar i reflexionar Dramatització Buscar un tutorial a Buscar imatges a Fer una gràfica Visitar un zoològic a Internet algun Buscar i veure una obra Internet per a fer Internet de plantes i de temperatures on-line problema de teatre que us agradi a paper reciclat fer una presentació. a l’ordinador mediambiental Internet 10
 • 11. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart SETEMBRE Intel·ligència Lingüística És la capacitat que tenim per utilitzar les paraules de manera correcta a l'hora de parlar o escriure, així com la capacitat que tenen per comprendre i explicar allò que han llegit o escoltat. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Lingüística que es treballa a l’escola. Aquesta suposa saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 Conversa Inventar un conte 2 4 5 6 7 8 9 Escriure Escriure Llegir Escriure Contes Jocs orals Escriure el nostre Preparar la llista de la Jocs de paraules Llegir un còmic Llegir un conte Gravar un conte. Jugar al telèfon diari compra Jugar al “penjat” 10 11 12 13 14 15 16 Jocs de paraules Contes Explicar Escriure Explicar Jugar al “Veig, Explicar històries Conversa Inventar un conte Explicar que hem fet Escriure un menú Comentar alguna noticia veig” Explicar acudits Explicar una notícia col·lectiu a l’escola inventat del diari 17 18 19 20 21 22 23 Joc de paraules Explicar històries Escriptura creativa Inventar històries Jugar a un joc de Preparar una Escriure Inventar històries Fer núvols de Explicar una notícia Escriure paraules entrevista a algú Fer mots encreuats Inventar-se una paraules a per escrit Escriure un e-mail inventades conegut poesia l’Ordinador 24 25 26 27 28 29 30 Buscar paraules al diccionari Joc de paraules Escriure Conversa Llegir Escriure Mirar a la televisió un Llegir Descriure a una 31 Preparar un debat a Llegir el diari Crear un diccionari programa de paraules Anar a la biblioteca persona coneguda Escriure una carta “Passa-paraules” a una amic l’hora de sopar 11
 • 12. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart OCTUBRE Intel·ligència Logicomatemàtica És la capacitat que tenim per a buscar solucions i resoldre problemes, utilitzant els càlculs matemàtics, el pensament lògic, el raonament i les relacions abstractes. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Matemàtica que es treballa a l’escola. Aquesta implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 6 Resoldre Càlculs Calcular Raonament problemes Mesura Fer la llista de la Raonament Utilitzar la Fer “Sudokus” Inventar-se Mesurar líquids amb compra amb els Jugar a un joc de cartes calculadora problemes pots, llaunes... preus aproximats l’”UNO” 7 8 9 10 11 12 13 Raonament Crear Formes Formes Càlcul Números Càlcul Comparar les edats Inventar Classificar objectes, Desxifrar codis Anar a comprar i Repassar el compte Jugar a banquers amb d’amics, familiars... endevinalles joguines pagar a la botiga després de comprar el diners 14 15 16 17 18 19 20 Calcular Estratègia Estadística Raonament Càlcul Comptar els diners Pesar diferents Inventar-se un codi Calcular Jugar amb joguines Ajudar a preparar un Lògica que tenim a la menjars ,i secret Calcular despeses per investigar, viatge: temps, Km, Fer una línea del temps guardiola objectes amb la pròpies desmuntar... despeses.... amb dates importants balança 21 22 23 24 25 26 27 Memòria Càlcul Numeració Classificar Càlcul Numeració Recordar les Fer càlcul mental: Jugar al “parxís”, Classificar les Comprovar la data de Jugar a cartes de les Números matrícules dels operacions les dames, l’oca... monedes de la caducitat dels parelles Jugar al bingo o escacs cotxes senzilles guardiola aliments 28 29 30 31 Calcular Raonament Estratègia Números Resolució Jugar a fer càlculs Endevinar una Tornar el canvi Recordar números problemes mentals quantitat d’objectes correctament de telèfon coneguts Resoldre enigmes 12
 • 13. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart NOVEMBRE Intel·ligència Musical És la capacitat que tenim per aprendre formes musicals, per diferenciar sons, per seguir ritmes, per utilitzar diferents timbres de veu o per tocar instruments. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 1 2 3 Audició Cançó Ritmes Cançó Escoltar música Expressar estats Fer acompanyaments Inventar cançons preferida d’ànim cantant rítmics 4 5 6 7 8 9 10 Audició Audició Cançó Melodia So Melodia Instrument Escoltar contes Escoltar música Cantar cançons Entonar melodies Endevinar Fer un “Karaoke” Construir instruments musicals: “Pere i el llop d’altres països conegudes diferents sons de percussió d’animals 11 12 13 14 15 16 17 Audició Audició Instrument Qualitat del so Qualitat del so Qualitats del so Escoltar contes Escoltar música Audició Tocar un instrument i Gravar sons Parlar en diferents Reconèixer veus musicals: “La clàssica i comparar Assistir a un concert de identificar el so. entonacions simfonia de les altres estils música moderna joguines”... 18 19 20 21 22 23 24 Cançó Qualitat del so Instrument Ritmes Audició Jugar a endevinar Fer exercicis de Imitar veus amb Tocar un Portar el ritme Audició Assistir a un concert de cançons musicoteràpia titelles instrument de d’una cançó Jugar al “Simon” cambra percussió 25 26 27 28 29 30 Qualitat del so Audició Melodies Ritmes Audició Audició Escoltar diferents Escoltar música Endevinar músiques Aprendre nous Escoltar contes Escoltar música timbres de rellotges moderna de pel·lícules passos de ball de musicals: “El preferida preferida conegudes música clàssica trencanous” 13
 • 14. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart DESEMBRE Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb activitats per desenvolupar la competència digital. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 Ritmes Endevinar els ritmes que fem a l’ordinador 2 3 4 5 6 7 8 Qualitat del so Idiomes Càlcul Raonament Gravar diferents Paraules Utilitzar un programa Calcular a l’ordinador Lògica Preparar un sons amb un Fer núvols de de traducció per el consum d’energia Càlcul Inventar un trencaclosques programa paraules a escriure una carta a a casa d’una Calcular a l’ordinador la calendari d’advent nadalenc d’ordinador l’ordinador un amic estranger. setmana paga a despesa familiar 9 10 11 12 13 14 15 Qualitat del so Càlcul Cançó Escriure Càlcul Classificació Números Buscar a Internet Comptar els diners Jugar a endevinar Escriure nadales a Pensar amb la llista Fer una llista a Buscar imatges a diferents sons estalviats per a cançons l’ordinador i enviar- de despeses dels l’ordinador de les Internet relacionades d’animals comprar regals taral·lejant les als amics regals de Nadal pel·lícules preferides amb els números 16 17 18 19 20 21 22 Melodies Escriure Càlcul Endevinar músiques Fer un llistat de Audició Càlcul Calcular a l’ordinador Expressió oral de pel·lícules bones propostes per Escoltar contes Anar a comprar una quantitat de Veure junts una Raonament conegudes a l’any vinent musicals a Internet garlandes de Nadal diners en euros i en pel·lícula en versió Jugar a escacs amb un l’ordinador amb 10 € dòlars original programa d’ordinador 23 24 25 26 2 28 29 Idiomes Idiomes Càlcul Expressió oral Melodia Buscar a Internet Escriure Buscar a Internet Comptar quants homes Cançons Recitar un poema de Inventar-se una diferents Escriure una “llufa” i diferents expressions passen pel carrer amb Buscar a Internet Nadal després de melodia expressions per enviar-la per correu per saludar en tants nassos com dies cançons de Nadal dinar felicitar l’Any Nou electrònic diferents idiomes té l’any, el dia 31 30 31 Escriure Buscar analogies Escriure un email nadalenques 14
 • 15. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2013 Núria Alart TAULA DE LES IM. Podeu llegir aquest conjunt d’ítems per intentar reconèixer millor les capacitats dels infants i joves en cada intel·ligència. I Coneixen les seves capacitats i debilitats I Els agrada molt parlar amb els amics sobre els seus E Els agrada fer preguntes sobre la vida i la N Gaudeixen molt amb el seu hobby N problemes. X mort. T Tenen una gran força de voluntat. T Prefereixen els esports i treballs en equips. I Observen detingudament qualsevol obra R Es refan fàcilment després d’un fracàs. E Tenen molts amics i amigues. S d’art. A Els agrada treballar sols i reflexionen allò que fan. R Els agrada estar amb molta gent. T Dediquen molt de temps a fer-se preguntes. P Són capaços d’aprendre dels seus errors i èxits. P Manifesten habilitats de mediació i arriben a acords E Tenen bon humor i els grada explicar acudits. E Tenen una alta autoestima. E fàcilment. N Fan activitats solitàries. R Es motiven i aconsegueixen tot allò que es R Empatitzen i es preocupen pels demés. C Ofereixen acompanyament als amics quan ho S proposen. S Escullen esports d’equip abans dels individuals. I necessiten. O Són conscients de les seves emocions i sentiments. O Els altres busquen la seva companyia. A Els interessa els temes de l’Univers i el N Els agrada escriure en un diari personal tot allò que N Gaudeixen entretenint als altres i organitzant coses. L Cosmo. A senten. A Demanen tot allò que necessiten de manera directa i Els agrada la soledat L L verbal. Es sorprenen amb facilitat V Els agrada fer fotografies i /o vídeos. N Els agrada anar d’excursió, passejar per la C Els agrada fer esport I Prefereixen els llibres amb força imatges i/o A muntanya... I Utilitzen el cos i gesticula al parlar. S dibuixos. T Els agrada tenir animals a casa. N Necessiten tocar les coses per saber-ne més. U Es fixen molt amb els colors, a la roba, als U Solen preguntar com funcionen les coses. E Es mouen amb agilitat, coordinació i equilibri. A objectes... R Gaudeixen fent experiments i comprovant que passa. C Els agrada manipular els objectes, aparells... L S’orienten amb facilitat pels lloc nous. A Tenen una afició o col·lecció relacionada amb la A Expressen allò que senten amb mímica i amb E Dibuixen i desxifren els mapes amb facilitat. L natura. C el seu cos en general. S S’imaginen i veuen fàcilment les coses des de dalt. I Són sensible amb els temes relacionats amb la O Són efectius en les activitats físiques i esports P Gaudeixen resolent els trencaclosques, laberints... S natura. R Tenen habilitat manual per a muntar i A Tenen bon orientació i recorden els llocs que van T Els agrada visitar els zoos, aquaris i d’altres llocs on P desmuntar objectes, aparells... I veure A s’estudia el món natural. O Tenen idees creatives mentre caminen, o fan A Quan tanquen els ulls perceben imatges visuals Els interessa el temes del mediambient. R una activitat física. L clares. Participen amb interès en el reciclatge a casa. A Els resulta difícil estar asseguts durant llarg Representen conceptes amb gràfics i diagrames. Els agrada tenir i experimentar amb les plantes, el L temps jardí, l’hort... Es senten còmodes parlant en públic. L Resolen diferents tipus de problemes de manera M Tenen una veu agradable per a cantar. L Utilitzen els acudits i els jocs de paraules. O lògica. U Recorden i poden cantar o xiular la música I Tenen facilitat per aprendre idiomes. G Els agrada jugar a escacs, e en ratlla... S que escolten. N Llegeixen per plaer i no per obligació. I Defensen les seves idees amb arguments lògics. I S’adonen si un cantant o instrumentista està C G Escriuen amb gust les composicions, cartes, O S’interessen pels nous descobriments científics. C afinant. U articles... M Calculen amb facilitat mentalment diferents A Poden composar melodies sense saber I Entenen fàcilment tot allò que llegeixen A quantitats. L música. S Pel carrer es fixen més amb els cartells que en el T Treuen fàcilment conclusions d’una situació i les Se senten molt bé escoltant música. T paisatge. E poden aplicar a altres. Toquen algun instrument. I Els agrada escriure els seus pensaments: diaris, M Poden pensar en conceptes abstractes, sense Coneixen la melodia de moltes cançons C notes.. A paraules ni imatges. Segueixen amb facilitat el ritme d’una cançó. A Recorden amb facilitat les idees, frases, T Resolen fàcilment els problemes numèrics. Diferencien i interpreten els diferents sons de I conceptes... Els agrada classificar, mesurar, pesar... les coses l’ambient. C Els agrada col·leccionar poesies o frases que els hi Troben explicacions racionals en totes les coses Apliquen la música a diverses situacions, A agrada. experiències, o aprenentatges. 15