SlideShare a Scribd company logo
програма
за
овластяване
след
пандемията
www.prosper-project.eu
Творчески подходи
за по-добро
хибридно
приобщаване
Модул 3 / Раздел 4
програма
за
овластяване
след
пандемията
Партньори
Post Pandemic Empowerment Programme © 2023 разработена от
Die Berater/ European E-Learning Institute/ BUPNET/ CATRO/
Momentum/ Smart Revolution/ Eurotraining е лицензирана по CC
BY-NC-SA 4.0
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на
техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или
на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи
отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въведение
За лидерите и мениджърите е изключително важно да овладеят и прилагат различни подходи в
ежедневието на служителите си, ако искат да изградят здрави екипи и да задържат талантливите
служители. Тези подходи помагат и за извличане на най-доброто от всеки, като активират уникалния
му потенциал и умения да работи в екип, така че общият резултат да надхвърли сумата от
индивидуалните възможности.
Както разкрива Световният икономически форум, до 2025 г. приблизително 50% от всички служители ще
се нуждаят от преквалификация в резултат на промените в технологиите и начина на работа и
взаимодействие. Те посочват 10 умения на бъдещето, които хората трябва да развият, за да бъдат
гъвкави и конкурентоспособни. 5 от 10 от тези умения са свързани със способността за решаване на
сложни проблеми, а именно:
● аналитично мислене
● иновации
● критично мислене
● анализ
● креативност, оригиналност и идеи.
Ето защо в този раздел ще ви запознаем с концепцията за креативността в бизнеса и как да я развиете в
екипа си. Подбрали сме някои от най-добрите методи за генериране на креативни идеи чрез
използване на силата на целия екип, които са лесно приложими и в хибридна среда.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Помислете
върху това:
● Да колко сте уверени в посочените умения на
бъдещето от 0 до 10, където 0 е най-ниският, а
10 - най-високият резултат?
● Как развихте тези умения?
● Измервате ли тези умения при служителите
си?
○ Ако отговорът е "да", доколко членовете
на екипа ви са добри в прилагането на
тези умения и какви са пропуските, които
трябва да бъдат покрити?
Надяваме се, че след този раздел ще бъдете
вдъхновени да предприемете определени стъпки
за развиване на уменията за решаване на сложни
задачи и проблеми във вашия екип и компания!
Умения за решаване на проблеми:
● аналитично мислене и иновации
● решаване на сложни проблеми
● критично мислене и анализ
● креативност, оригиналност и
инициативност
● генериране на идеи
Самоуправление:
● Активно учене и стратегии за учене
● Устойчивост, устойчивост на стрес и
гъвкавост
Работа с хора:
● Лидерство и социално влияние
Използване на технологии:
● Използване, наблюдение и контрол на
технологиите
● Проектиране и програмиране на
технологии
програма
за
овластяване
след
пандемията
01 Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
02 Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
03
Креативни методи за разрешаване на проблеми и нови ситуации
● Design Thinking
● Mastermind
04
Брейнсторм техники за по-добро хибридно преживяване
Съдържание
05 Самооценка
06 Преминаване към следващия модул
програма
за
овластяване
след
пандемията
ЗНАНИЯ:
Резултати от
обучението
УМЕНИЯ:
ПОВЕДЕНИЯ: Насърчаване на колегите да използват по-често творчески подходи в групова
среда, за да получат по-добри идеи и да се чувстват по-свързани с останалите.
Умение за избиране на подходящи инструменти и прилагане в групова среда.
Научаване на основните концепции за значението на уменията за решаване на
проблеми и прилагането на креативни групови методи за засилване на чувството за
принадлежност към екипа.
НАГЛАСИ: Готовност да прилагате по-креативни подходи в ежедневието си.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Провеждане на
креативни сесии в
хибридна среда
01
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
Едно от важните умения на мениджърите и
ръководителите на екипи е да могат да
организират, вдъхновяват и провеждат
ефективни екипни срещи, за да стимулират
креативността и да генерират нови идеи за
определени теми/проблеми.
Добре е да тренирате уменията на екипа за
креативно справяне с предизвикателства в не
толкова напрегнати ситуации, за да повишите
увереността и желанието им да участват активно
и да споделят свободно идеите си. Това е и
добър начин хората да се опознаят и да се
свържат чрез своите силни страни, различни
гледни точки, нагласи, ценности, знания и т.н.
Предлагаме няколко идеи как да подобрите
уменията си за провеждане на успешни екипни
събития за генериране на нови идеи, като
използвате креативни, но структурирани
подходи.
Брейнсторминг сесията трябва да забавна и в духа на
сътрудничество! Затова не забравяйте:
1. Подготовка за сесията:
а. Нуждаете се от дневен ред и времева рамка
(уверете се, че хората могат да участват и че
избраното време не противоречи на основните
задачи на участниците или на други събития на
компанията). Не забравяйте да предвидите време за:
● разговори и социализиране (small talks)
● подгряване с подходящ айсбрейкър, за да се
почувстват хората по-комфортно и да проявят
любопитство да участват по-нататък
● дефиниране на проблема/ситуацията и за
въпроси и кратки дискусии. Уверете се, че сте
постигнали общо разбиране, преди да
продължите сесията
● работа, обобщение и следващи стъпки
● обратна връзка и изводи от сесията!
програма
за
овластяване
след
пандемията
б. Имате нужда от споделено пространство - физическо или
виртуално, с подходящи инструменти за свързване и
равноправно участие.
Не забравяйте да накарате хората да се чувстват добре дошли,
очаквани и важни! Можете да използвате както онлайн
платформа за срещи, така и колаборативна платформа за
организиране на идеите си, като например miro.com, mural.co,
klaxoon.com, mentimeter, slido или техни алтернативи. Там
можете да работите в групи или индивидуално.
в. Включвайте различни хора всеки път, за да можете да ги
обучавате и да обогатите преживяването.
г. Поканете правилните заинтересовани страни -
разнообразна група от хора, които могат да допринесат по
различен начин.
д. Комуникирайте програмата и очакванията за срещата на
екипа си/участниците и искайте обратна връзка.
1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
Можете да прочетете повече за ефективната
подготовка на среща тук:
https://www.mural.co/blog/how-to-create-meeting-
agendas
програма
за
овластяване
след
пандемията
2. Изберете темата
a. Бъдете възможно най-ясни и конкретни
b. Темата да бъде интересна и стимулираща
за хората
c. Уверете се, че креативният подход, който
сте избрали, е подходящ за избраната
тема и задача
d. Уверете се, че можете да комуникирате
ясно целта преди и по време на срещата.
3. Установете основни правила, така че всички
да ги знаят и да се чувстват комфортно с тях.
Можете да използвате различни правила за
различните подходи, като за някои от тях е от
решаващо значение тези правила да се
спазват, за да се гарантират най-добрите
резултати, да се спести време, да се разгърне
креативността, като се избягват осъждането и
критиката.
Примери за правила за хибридни сесии:
● Започваме навреме - може да е 5 минути преди
официалния старт или както е удобно за вашия екип
● Всички камери са включени - никой не се крие
● Дистанционно участващите са с предимство и са
поканени да споделят преди останалите
● Говорим един по един, тъй като шумът пречи на
хората онлайн да възприемат случващото се
● Минимум разсейващи фактори като телефони,
домашни любимци, деца, съседи, други колеги
наоколо
● Всички споделяме и никой не остава нечут.
Примери за някои технически правила за хибридните
сесии:
● 360 камера и регулируем микрофон
● Хубав / голям екран, който се вижда отдалеч
● Стабилна интернет връзка
● Техническа поддръжка при необходимост.
1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
5. Организиране на събраните идеи, определяне и
разпределяне на следващите стъпки
a. Идеите, генерирани в рамките на една сесия,
могат да надхвърлят очакванията ви. Не
забравяйте да предвидите време за
организиране и групиране на идеите
b. Може би е най-важният момент - какво ще се
случи след това? Договаряне на следващите
стъпки, отговорности, времева рамка, ресурси и
т.н. Не напускайте срещата с "да видим какво
ще стане" или "ще изпратим идеите си на
следващото ниво на управление и ще очакваме
техните решения"!
c. Бъдете готови да тествате и подобрявате
идеите, докато резултатите не отговарят на
вашите цели!
d. Събиране на обратна връзка и идеи за
подобряване на хибридните креативни сесии!
4. Провеждане на сесията
a. Изберете и обяснете конкретен подход.
Можете да експериментирате с различни
методи, тъй като има много интересни. Не
забравяйте да предложите разнообразни
методи като част от по-големия процес на
развитие на креативната култура и начин на
мислене в компанията. В следващата глава
на този раздел ще намерите методи, които
могат да се използват за конкретни цели.
b. Бъдете сигурни, че сте подготвени и обучени
за избрания от вас метод, а ако не сте -
обяснете и поискайте подкрепа!
c. Поддържайте всичко визуално - можете да
използвате онлайн платформи с различни
възможности за събиране на идеи.
d. Насърчавайте всички да участват и да
прилагат индивидуални и групови дейности.
1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
6. Отбелязване на постигнатото
a. Важно е процесът да приключи със същото
количество енергия и вдъхновение, както при
откриването/започването на сесията.
b. Не става дума за купон, а за признание на
усилията и смелостта на хората да участват и да
им се позволи да споделят своя опит, какво са
научили за работата си, за екипа си, за себе си и
т.н.
c. Може да поканите хора от други
отдели/екипи, за да споделите своя опит и да
ги насърчите да направят същото или да
допринесат за вашите резултати.
d. Публикувайте резултатите от сесиите във
вътрешното си виртуално пространство или в
социалните медии, които компанията ви
използва. Това ще повиши осведомеността за
работодателката марка и усилия в нейното
развитие - вътрешно и външно!
1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
Добри практики и примери
Няколко съвета и трика за това как да
организирате и управлявате хибридни срещи
Няколко съвета и трика за това как да
провеждате продуктивни хибридни срещи!
Тъй като хибридните срещи имат два аспекта - технически и креативен, можете да видите тези две
видеа за повече вдъхновение!
Може също така да разгледате поредицата на Lighthouse за
хибридни срещи тук:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcbv9zftX5da-
gr66hWAT0u-3586rOnGi
програма
за
овластяване
след
пандемията
Разчупване на
атмосферата за по-
добри хибридни
срещи
02
програма
за
овластяване
след
пандемията
2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
За да съберете нови идеи и вдъхновение защо виртуалните екипни
събития са важни и как да подобрите уменията си за организирането
им, можете да гледате видеото на Чад Литълфийлд от канала му в
youtube:
Помислете
върху това:
От 0 до 10 Колко добре се справяте с
организирането и провеждането на
виртуални екипни събития за вашите
колеги?
Вашият екип преживял ли е наскоро
виртуален или присъствен
тиймбилдинг?
Измерихте ли ефекта и
удовлетворението от него?
програма
за
овластяване
след
пандемията
Случвало ли ви се е да присъствате на онлайн срещи, на
които ви се е искало да имате време в началото, за да
споделите нещо, да се пошегувате, да зададете въпрос
или просто да проведете непринуден, неслужебен
разговор?
Тъй като онлайн срещите са единственото време, когато
хибридните екипи могат да се срещнат, не забравяйте да
отделите време, за да повдигнете духа, като използвате
някои техники, адаптирани за виртуална среда. Наричаме
го социализация, която в хибридната реалност, трябва да
се управлява и да се полагат грижи за нея, защото вече не
е естествен процес, който се случва в офиса.
Разликата между традиционните и виртуалните айсбрейкъри
е очевидна:
● използвате онлайн инструменти
● хората не могат да изпитат истинското усещане, че са
заедно, но все пак могат да се свържат и да се
почувстват по-добре, съсредоточавайки енергията и
вниманието си.
Айсбрейкърите помагат всичко това да се случи с
лекота и удоволствие.
В зависимост от срещата и времевата рамка
можете да изберете кратки и бързи въпроси за
разчупване на леда, кратки активности или
малко по-дълги онлайн игри, които могат да
бъдат част от програмата на един чудесен
тиймбилдинг.
2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
програма
за
овластяване
след
пандемията
A) Встъпителни въпроси
Независимо от целта, размера, броя на участниците и
времевата рамка, винаги можете да зададете на
хората тези прости въпроси:
● Барометър на настроението: как се чувствате
днес от 0 до 7? Каква е енергията ви днес?
● Нещата, които обединяват хората: откъде
работите днес? Носите ли пижама в момента?
● Минало: как бихте описали последната седмица
с една дума?
● Очаквания: какви са вашите очаквания за
днешната среща? И за тази седмица/месец?
Различното при онлайн срещите е възможността да
се използват инструменти като slido или
mentimeter за визуализиране на резултатите и
използването им за допълнителни въпроси и
дискусии, което съкращава времето за
провеждане.
Въз основа на резултатите може да насърчите
няколко души (или всички) да споделят своя опит.
Това е така наречената проверка на пулса на екипа!
Неочаквани въпроси
Можете да продължите с по-неочаквани въпроси за
подобряване на настроението.
Примери:
● Предпочитате ли едно пред друго
Предпочитате да живеете в Арктика или в
пустинята Сахара?
Пътуване във времето - в миналото или в
бъдещето?
● Забавни въпроси
● Викторини
● Класиране на любими филми, книги, песни,
ястия и др.
● Изразяване или описване на нещо с емоджита
● И т.н., и т.н. ...
Почерпете креативност - прочетете за повече от 30
варианта как да започнете онлайн среща тук:
https://blog.slido.com/virtual-icebreakers/
2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
програма
за
овластяване
след
пандемията
Б) Кратки виртуални дейности за
разчупване на леда
Онлайн платформите обикновено предлагат
опция за бяла дъска, където всички участници
могат да нарисуват своите отговори!
Можете да изненадате хората си, като ги
помолите да нарисуват нещо, вместо да
отговарят на въпроси. Да, хората го мразят, но
е забавно!
Разбира се, след това всеки трябва да сподели и
обясни какво е изобразил. Освен че е забавно,
хората се научават как да използват
инструменти, като например опцията
Анотиране на Zoom >> инструменти >>
рисуване, форми, текстове...
Не забравяйте да помолите всеки участник да
използва своето устройство, за да се свърже и
да рисува, дори и тези, които са в офиса.
Можете да използвате текстови анкети и да
задавате отворени въпроси, които изискват по-
дълги отговори.
Какво научихте през изминалата
седмица?
Какво ви кара да се гордеете?
Каква суперсила бихте искали да
имате в момента и защо?
Фотоконкурс е друго кратко виртуално събитие,
което можете да организирате след дългите
почивни дни или празници! Можете да използвате
онлайн анкета с няколко избора, в която да качите
снимките, а след това хората да гласуват за тях!
2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
програма
за
овластяване
след
пандемията
Ако искате да предложите на колегите си
различно преживяване от време на време,
можете да използвате виртуални игри чрез
платформи, които ги предлагат или просто да
насърчите хората да играят у дома/в офиса или
където и да се намират в момента.
Ако искате да създадете свои виртуални игри,
можете да използвате TriviaMaker. С неговите
няколко различни стила за игри можете да
добавяте съдържание, което е подходящо за
екипа.
Ако нямате време и вдъхновение да създавате
свои собствени игри, можете да използвате
някои от предварително разработените
(обикновено платени) игри в различните
платформи, които предлагат такива услуги:
● Team Building предлага над 30 игри, които отнемат 60-
90 мин. и включват викторини, разказване на истории,
отборна тренировка, комедиен семинар, виртуална
загадка с убийство, лов на духове, парти за Хелоуин и
др.
Други платформи, които можете да проверите, са:
● Невероятни игри като "Планината на съкровищата",
"Руб Голдберг" и "Алфа Кентавър" можете да
намерите в The Offsite Co
● Scavify - виртуално приложение за лов на отпадъци
осигурява взаимодействие чрез предизвикателства и
награди, така че екипът ви да се включи в забавна
дейност.
2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
Вижте някои от най-добрите онлайн платформи тук:
https://fundoofriday.com/team-building-platforms
И някои от най-популярните виртуални игри за 2023 г.:
https://museumhack.com/virtual-team-building-for-remote-teams/
В) Виртуални тиймбилдинг игри и по-дълги активности
програма
за
овластяване
след
пандемията
Добри практики и примери
Предимството на провеждането на онлайн срещи е,
че можете да използвате онлайн инструменти, за
да визуализирате и управлявате процеса, да
запазите резултатите и да ги превърнете в реални
действия. Ето някои от най-добрите инструменти за
тази цел:
Slido.com
Slido е инструмент за анкетиране, въпроси и отговори
на живо. Хората могат да гласуват, да задават
въпроси по време на хибридни, дистанционни или
срещи на живо и да виждат резултатите веднага.
Може дори да организирате някои викторини, за
да подобрите процеса на обучение. Също така
може да събирате ценни прозрения и идеи.
Може да добавите Slido към инструмента си за
презентации или видеоконференции и да
взаимодействате от мястото, което познавате най-
добре.
Mentimeter.com
Подобно на Slido, но с повече функции, това е по-
подходящ вариант за събиране на отговори от
аудиторията по време на уроци, срещи и
събития.
За да видите разликата между двете опции, можете
да прочетете тази статия:
Други алтернативи, които можете да използвате:
● ThoughtExchange - thoughtexchange.com
● Kahoot! - kahoot.com
● Pitch - pitch.com
● Miro - miro.com
● Микрофони на тълпата -
https://www.biamp.com/products/product-
families/crowd-mics
програма
за
овластяване
след
пандемията
Заключителни мисли
Онлайн срещите са важна част от живота на екипа
ви. Можете да подобрите уменията си да
планирате, организирате и провеждате онлайн
събития, които повдигат духа на колегите ви,
засилват чувството за принадлежност, за
приемане и допринасят за постигането на общите
цели.
Както показват неофициалните проучвания,
качественото неработно време, прекарано заедно
по време на онлайн срещи, може да:
● Повиши моралния дух на екипа - по-високо
ниво на вълнение и ентусиазъм, оптимистичен
подход към трудни ситуации или ежедневието,
благополучие и силна работодателска марка!
● Преодолее изолацията и усещането за самота,
които оказват положително влияние върху
психическото и физическото здраве на хората
● Подобри сътрудничеството, устойчивостта,
креативността и иновациите (GROWTH mindset)
● Повиши продуктивността (знаем, че звучи общо,
но можете да го измерите и да докажете, че е
вярно)
● Повиши ангажираността на служителите и
подобри тяхното преживяване
● Даде възможност на хората да бъдат отговорни
и да подобри културата на висока продуктивност
и стремеж към постижения
● Повиши доверието между членовете на екипа
чрез подобряване на комуникацията и по-добро
познаване на личните силни страни
● Докаже, че всичко е възможно, ако хората са
обединени и се чувстват добре заедно,
работейки за значима цел!
Всичко, което ви е необходимо, е да практикувате и
да включите всички в това!
2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
програма
за
овластяване
след
пандемията
Брейнсторминг
за по-добро
хибридно
преживяване
03
програма
за
овластяване
след
пандемията
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
Животът в свят на бързи промени ни кара да се замислим
как да ги следваме или дори как да бъдем по-
иновативни и самите ние да създадем тези промени.
Повете хора, обаче, смятат, че не са креативни и не
могат да измислят нови блестящи идеи, просто
защото им липсва опит.
Креативността и иновациите не винаги се основават на
невиждани знания и легендарни умения като тези на
Леонардо да Винчи, а по-скоро на структуриран подход
към проблемите и ситуациите, които се нуждаят от
нашето внимание. Креативността е начин на мислене.
За щастие има много подходи, които могат да помогнат
на екипа ви да види проблема по различен начин и да
предложи правилно решение. Тези техники дават
възможност на хората и ги учат да разчитат на силните
си страни, да работят в екип, да се забавляват, да
мислят нестандартно и да споделят мнения. Какъв по-
добър начин да накарате колегите си да почувстват, че
принадлежат, че допринасят и са ценени?
програма
за
овластяване
след
пандемията
Ползите от брейнсторминг техниката
Добре структурираният процес с приятелска и
конкурентна атмосфера може да намали
натиска върху хората, когато трябва да мислят
върху нови решения. И все пак такива процеси
обединяват хората и ги учат да разчитат на
мъдростта на групата, а не на собствените си
усилия през цялото време.
В такива процеси се генерират много идеи, които
могат да послужат за решаване на различни
проблеми или казуси. Както психологическите
техники на асоциациите, хората се
вдъхновяват от това, което чуват и преживяват,
и тогава идеите възникват спонтанно. Колкото
повече се генерират, толкова по-добре за
увереността на екипа ви и за крайната цел,
която преследвате.
Целта на брейнсторминга
Можете да прилагате различни техники за
брейнсторминг в зависимост от целта си:
● да разберете по-добре своите
клиенти/потребители и техните
проблеми, тревоги, надежди и нужди
● създаване на нов продукт или услуга,
които отговарят на определени нужди
или възможности
● за решаване на съществуващ проблем
● да усъвършенствате продукт, услуга
или преживяване
● да се забавлявате!
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
програма
за
овластяване
след
пандемията
Някои важни трикове за успешен
брейнсторминг
1. Създаване на сигурно, подкрепящо пространство
(психологическа безопасност) - какъв по-добър
начин да живеете ценностите на компанията от
това да се подкрепяте взаимно и да се развивате
заедно?
2. Опознавайте и сплотявайте участниците
3. Без осъждане - оценката на идеите се отделя от
тяхното генериране
4. Насърчавайте луди идеи - можете да наградите
най-лудата идея със символична награда.
Позволете на хората да гласуват за нея!
5. Искайте количество - една от целите на подобни
сесии е да отключи способността на хората да
мислят нестандартно, без страх от отхвърляне!
6. Подгответе се и позволете на хората също да се
подготвят!
7. Използвайте идеите на другите - трябва да
добавите този аспект в процеса. В крайна сметка
той не е само за генериране на нови идеи.
8. Определете си времева рамка и я следвайте!
9. Съсредоточете се - по една тема само
10. Използвайте индивидуални и групови
дейности!
11. Използвайте визуални инструменти
12. Водете записки (запазвайте работата) - това е
лесно с онлайн платформите
13. Проследете и дайте на хората да видят, че
усилията им са се превърнали в резултати!
14. Насърчавайте хората да участват
15. Искайте обратна връзка за процеса и
продължавайте да се развивате!
16. Внимавайте за пристрастието към близостта!
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
Може да използвате някои шаблони от различните платформи, като например Sessionlab.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Брейнсторминг техники
Разнообразието от техники за брейнсторминг сесии
може да бъде объркващо, затова е необходимо да
имате основни познания и опит с поне няколко от
тях. Това ще ви даде известна гъвкавост и свобода
по време на онлайн срещите ви с екипа. Основните
(базови) включват:
● Задаване на въпроси
● Брейнсторминг по
време на разходка
● Mind Map
● Бързо писане.
● Лотосов цвят
(Lotus Blossom)
● Starbursting
● 5-те Защо
● Brainwriting
● Round-Robin
Ще ви представим някои от тях и ви насърчаваме да
ги изпробвате с екипа си.
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
програма
за
овластяване
след
пандемията
Лотосов цвят
Създадена от Ясуо Мацумура,
консултант по управление в
Япония, тя представлява
творческо упражнение, което
използва свободното
асоцииране за създаване на
идеи.
Нуждаете се от 1 основна дума (идея) в центъра и 8
думи като венчелистчета, които да я обграждат.
Процесът може да се повтори с всяко листенце,
като така лотосът се отваря все повече.
Необходими са ви повече думи, за да измислите
оригинални решения в края.
Трябва да разберете процеса и да използвате
подходящи онлайн инструменти, за да
организирате идеите и резултатите, така че да са
достъпни за всеки.
Със сигурност ще имате нужда от някой, който
да ви помага при даването на инструкциите,
отчитането на времето и организирането на
"резултатите".
Онлайн инструменти, които можете да
използвате:
Някои платформи предлагат шаблони за
техниката за мозъчна атака "Лотосов цвят".
https://miro.com/templates/lotus-diagram/
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
програма
за
овластяване
след
пандемията
Starbursting
Брейнсторминг техника, основана на принципа на
задаването на въпроси.
Както вече знаете, за виртуалните сесии е важно
да разполагате с дигитален инструмент за
проследяване на резултатите. Освен miro,
можете да използвате Gliffy.com, Lucidspark и
много други.
Като допълнение на това ви е необходимо само:
● фасилитатор, който да поддържа фокуса върху
процеса и
● времева рамка (евентуално с човек, който да
следи)
● идеята/проблемът, който трябва да се обсъди.
Вашият екип ще отговори на 5-те въпроса кой,
какво, кога, къде, защо и как, като вземе
предвид основната тема.
Целта: да измислите възможно най-много
въпроси! И да генерирате възможно най-много
отговори.
Целта на упражнението е да ви накара да се
замислите за важните детайли, които трябва да
вземете предвид.
Прилагане: в началото на разработването на нов
продукт, за оценка на концепции, за проучване
на посоката на развитие на компанията/екипа.
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
Основен
проблем
Кой? Какво?
Кога?
Къде?
Защо?
Как?
програма
за
овластяване
след
пандемията
Brainwriting
Метод от теорията на активното обучение
Brainwriting се различава от брейнсторминг. Вместо да
споделят на глас, участниците записват идеите си.
Трябва да имате основен проблем, който да бъде
обсъден и пространство за работа - онлайн или на
живо.
Нуждаете се от модератор, който да се грижи за
процеса и организацията.
Можете да определите броя на идеите, които всеки
ще запише за всеки кръг от процеса, но
проучванията показват, че 3 идеи на човек на кръг
са идеалният брой, който поддържа креативността и
ангажираността на хората до края.
Времето на 1 кръг, примерно 5 минути, са достатъчни
за написването на 3 идеи, но можете да
импровизирате както с времето, така и с броя на
идеите.
Важно:
В онлайн среда изберете платформа със
“самозалепващи” се листчета с различни цветове,
като miro или mural. Това ще улесни обмена на
идеи за всеки кръг. Вижте един примерен шаблон в
miro тук.
Управление на процесите:
Кръг 1: Всеки записва по 3 идеи.
Кръг 2: разменяте "листчето" с някой друг и добавяте
3 нови идеи.
Ако разделите хората на по-малки групи (например по
6 души в група), можете да организирате 6 кръга,
така че всеки да може да даде своя принос за всяка
идея.
Обобщение: Организирайте всички идеи в групи и ги
оценете въз основа на ресурсите, с които
разполагате, и целта на процеса.
Вижте метода Design Thinking в следващата глава
за повече идеи как да завършите процеса.
3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
програма
за
овластяване
след
пандемията
Други брейнсторминг техники, които можете да
използвате:
КРЕАТИВНИ техники за брейнсторминг:
● Imagie-ination
● Мозъчна атака за лоши идеи / Bad idea brainstorming
● Stakeholder Round Robin Brainstorm
● Walking Questions
● Водени образи / Guided Imagery.
Забавни техники за брейнсторминг:
● MindSpin
● Изграждане на фигури / Figure storming
● Flip and Rip
● Принудителни връзки / Forced Connections.
ВИЗУАЛНИ техники за брейнсторминг:
● 6-8-5
● Скица с четири стъпки / Four-Step Sketch
● Заглавия от бъдещето / Headlines from the future.
Техники за за брейнсторминг за прецизиране на
идеите:
● 25/10 Crowdsourcing
● 3-12-3 Brainstorm
● Mash-Up Innovation
● The Creativity Dice
● Affinity Map.
Добри практики и примери
програма
за
овластяване
след
пандемията
Инструменти за колаборация:
● Coggle - "Създавайте красиви бележки бързо и
лесно. Споделяйте ги с приятели и колеги, за да
работите заедно върху идеите си."
● GroupMap - персонализирани шаблони за
брейнсторминг за срещи и семинари, които
помагат на екипа ви да мисли по-добре заедно.
Определяйте приоритети и създавайте важни
точки за действие.
● Stormboard - "Онлайн бяла дъска за лепящи
бележки, която прави срещите и творческите
проекти по-продуктивни и ефективни."
● Stormz - Софтуер за улесняване на онлайн и лични
срещи, проектиран за улесняване на всякакъв вид
съвместни семинари: ретроспекции,
брейнсторминг, Design thinking и много други.
Присъствено или дистанционно. С малки или
големи групи.
Добри практики и примери
програма
за
овластяване
след
пандемията
Съществуват още много техники за брейнсторминг, които могат да бъдат полезни
за вашия екип.
За да улесните задачата, можете да поканите доброволци да ги прочетат и да
изберат най-подходящите за целта!
След това можете да приложите избраната от тях техника и да поискате обратна
връзка за това как се чувстват хората и какво научават един за друг, за себе си.
Ето няколко идеи за теми, които да бъдат обсъдени по креативен и неформален
начин:
● Как да подобрим преживяването на служителите на всички етапи от
жизнения им цикъл в организацията?
● Какви нови дейности можем да добавим към КСО (корпоративната социална
отговорност), така че целият екип (без значение къде се намират хората
физически) да участва?
● Как да стимулираме културата на споделяне на знания между членовете на
екипа?
● Как да предадем опита на екипа си вътрешно и външно, за да повишим
осведомеността и да подобрим работодателската марка?
Практикувайте с екипа си!
програма
за
овластяване
след
пандемията
Креативни методи
за разрешаване
на проблеми и
нови ситуации
04
програма
за
овластяване
след
пандемията
Design Thinking / Дизайнерско мислене
Това е методология за решаване на сложни и
недобре дефинирани (изследвани) проблеми.
Основава се на изследване на човешките
потребности, преформулиране на
първоначалния проблем, генериране на
възможно най-много идеи, създаване на
прототипи, тестване и подобряване на новите
решения.
Този метод е нещо повече от начин за намиране
на решение. Мислете за него като за начин на
мислене и възприемане на света около вас!
Със сигурност може да ви помогне да подобрите
продуктите и услугите си, стига да е полезен за
развитието на екипа ви и начина, по който
хората взаимодействат и се чувстват когато го
използват и прилагат.
Това е метод, който изисква достатъчно време, за
да преминете през всички етапи и да ги
повторите, ако е необходимо.
Моделът Design Thinking, предложен от "Хасо
Платнер" Института по дизайн,Станфорд
(d.school), включва пет етапа:
Етап 1: Проучване на нуждите на потребителите
или наричано още Eмпатия (опитвате се да
влезете в положението на потребителя).
Етап 2: Преосмисляне/определяне на проблема
по нов начин (откриване на действителния/те
проблем/и и предефинирането им).
Етап 3: Генериране на възможно най-много идеи
чрез използване на някои от методите за
брейнсторминг, които описахме по-горе.
Етап 4: Създаване на прототип - евтино и
неперфектно решение, което представя вашата
идея
Етап 5: Тестване и подобряване, ако е
необходимо.
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
програма
за
овластяване
след
пандемията
Етап 1: Емпатия
На този етап се опитвате да разберете хората в
контекста на вашето предизвикателство, техните
физически и емоционални нужди, начина, по
който мислят за света, техните ценности и какво е
значимо за тях.
Как да бъдете съпричастни:
● наблюдавайте поведението на хората и техните
действия. Хората не могат да споделят или да
опишат всичките си причини да се държат по
определен начин и да имат конкретни нужди.
● разговаряйте с хората, събирайте техните
истории и ги питайте защо, за да разберете
причините и по-дълбокия им смисъл.
● общувайте с хората - може да ги помолите да ви
покажат как правят нещата. Вървете с тях по
целия път, за да ги разберете в дълбочина.
Накрая опишете вашата личност с всички нейни
нужди, надежди и страхове, възможности и
главоболия, както и положителни и
отрицателни тенденции в средата.
Можете да използвате шаблона на
https://www.designabetterbusiness.tools/tools/p
ersona-canvas и дори да дадете име и роля на
своята персона, да опишете как изглежда и се
държи!
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
Design Thinking / Дизайнерско мислене
програма
за
овластяване
след
пандемията
Етап 2: Преосмисляне/ Определяне
Великите идеи обикновено не се появяват от
въздуха. Те се появяват, когато сте дълбоко
ангажирани с нещо. Ето защо, след като сте
опознали своята личност, е време да
преосмислите и преформулирате проблема в
смислено и приложимо твърдение. Това е
вашата нова гледна точка!
Една добра гледна точка трябва да:
● се фокусира върху проблема и да го
формулира правилно;
● завладява сърцата и умовете на хората, с
които се срещате;
● вдъхновява екипа ви;
● ограничава възможните решения до значими
за вас и ви предпазва от разочарованието от
лошо решение.
Етап 3: Генериране на идеи
Добре дефинираната гледна точка ще ви отведе до
идеите по много естествен начин.
Сега можете да използвате някои от описаните по-
горе техники за брейнсторминг, за да
отговорите на въпроса "Как бихме могли да ...?".
Можете да създавате идеи на кръгове, като
избирате най-добрите идеи, които вдъхновяват
екипа ви.
Не забравяйте, че по време
на този етап не се
допускат никакви оценки,
тъй като целта ви е да
разгърнете
въображението и
креативността на екипа си!
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
Design Thinking / Дизайнерско мислене
програма
за
овластяване
след
пандемията
Етап 4: Прототип
На този етап ще ви е необходим набор от критерии, за
да подберете няколко идеи, които ще бъдат
прототипирани и с които ще експериментирате по-
късно. Можете да използвате следните 3:
● Най-вероятно ще донесе удовлетворение
● Рационалност
● Най-неочакваното решение.
Но това зависи от вас и вашия екип!
След това можете да изберете 3 идеи, за които хората
от вашия екип да гласуват. Най-добрите 2 идеи (с най-
много гласове) ще бъдат прототипирани!
По този начин развивате потенциала за създаване на
иновативни идеи, като спомагате за осъществяване на
няколко от тях - за разлика от подхода, който разчита
на намирането на една-единствена идея, с която да
удовлетворява всички страни.
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
Design Thinking / Дизайнерско мислене
програма
за
овластяване
след
пандемията
Етап 5: Тестване и подобряване
Въпреки че при тестването понякога се предполага, че
потребителят не е запознат с начина, по който се
използва устройството, можете да отделите известно
време, за да помислите как да тествате по начин, който
ще позволи на потребителите да ви дадат най-
естествената и честна обратна връзка. Наблюдавайте,
задавайте въпроси и взаимодействайте с потребителите
колкото е възможно повече. Не им обяснявайте!
Чрез тестването ще научите повече за потребителите, ще
подобрите прототипа и в идеалния случай - ще
подобрите гледната си точка (дефинирания проблем).
Как да тествате:
● Оставете потребителите да се опитат сами да разберат
как работи нещото. Наблюдавайте как го използват и
как не го използват по предназначение!
● Накарайте потребителите да се чувстват като в
приключение, а не като в оценка на уменията им!
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
Design Thinking / Дизайнерско мислене
● Помолете потребителите да сравнят
прототипа с други подобни! Това може да
разкрие нови нужди и възможности!
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въпреки че има структура, този метод е признат за
нелинеен процес, тъй като е гъвкав и хората могат
да използват прозренията, които получават на
всеки етап, за да подобрят и развият и всички
останали етапи.
Например, етап 5 - тестване - може да ви донесе по-
дълбоко разбиране на нуждите на потребителите
(етап 1) и нови идеи (етап 3), а също така може да
ви помогне да предефинирате проблема (етап 2).
След като придобиете опит с модела Design Thinking,
можете да водите екипа си по различни пътища
всеки път, когато прилагате метода, като следвате
хода на процеса и участниците. По този начин 5-те
етапа трябва да се разбират като различни режими,
които допринасят за целия проект за дизайн, а не
като последователни стъпки.
Процесът Design Thinking разчита на
сътрудничество между бизнес екипите и
техните потребители, за да се постигне
по-добро разбиране на начина, по
който потребителите мислят и от какво
се нуждаят.
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
Заключителни мисли за метода Design Thinking
Емпатия
Опреде-
ляне
Идеи
Птрототип
Тест
програма
за
овластяване
след
пандемията
Добри практики и примери за приложението на Design Thinking
GE Healthcare е пример за компания, която се е
фокусирала върху потребителя, за да подобри
продукт, който на пръв поглед не е имал проблеми.
Диагностичните изображения правят революция в
здравеопазването, но GE Healthcare вижда проблем
в реакциите на децата-пациенти на процедурите.
Много от тях са наблюдавани да плачат по време на
дълги процедури в студени, тъмни стаи с трептяща
флуоресцентна светлина. Имайки предвид това,
екипът на GE Healthcare наблюдава деца в различни
среди, разговаря с експерти и интервюира
болничния персонал, за да получи повече
информация за преживяванията им.
Източник: https://www.gehealthcare.com/products/accessories-and-supplies/adventure-series-for-ct
Те преработват апаратите за магнитно-резонансна томография (МРТ) и пускат на пазара серията
"Adventure". Една от тях е "Пиратско приключение", в която студената тъмна стая се превръгща в
пиратски кораб! Така цялото преживяване на децата се променя към по-добро!
програма
за
овластяване
след
пандемията
Както вече знаете от предишните раздели на Модул 3, преживяването на
служителите е важна част от процеса на изграждане и поддържане на чувството
за принадлежност към екипа и организацията!
Упражнение: Приложете метода Design Thinking, за да генерирате нови идеи за
1 от 3-те най-важни фактора, които влияят върху чувството за принадлежност на
служителите:
Практикувайте с екипа си!
Осъзнаване
на приноса на
работата си
към общата
картина
Получаване на
навременна
обратна
връзка и
признание на
представянето
на всяко ниво
Редовни
възможности
за обучение,
които им
помагат да се
развиват
програма
за
овластяване
след
пандемията
World Cafe / Световно кафене
Тъй като методът Design Thinking изисква повече време и по-
дълго взаимодействие, има друг творчески метод, който
може да бъде много полезен за вашия екип по отношение
на подобряване на чувството за принадлежност чрез
взаимодействие и принос към бизнеса (или друга обща
цел)! Това е така нареченото Световно кафене!
Това е бърз метод, който изисква по-малко подготовка и
време. Оптимален е за големи групи хора, които трябва да
обсъдят поне няколко актуални теми наведнъж!
Как да го направите? Първо, имате нужда от няколко маси,
като хората сядат произволно. На всяка маса има водещ,
който записва и обобщава идеите от всеки кръг.
Когато времето за първия кръг изтече, хората трябва да се
разделят и да изберат друга маса, за да се срещнат с други
хора и да обсъдят друга тема.
В най-добрия случай кръговете са равни на броя теми, така че
всеки може да даде своя принос към всяка тема!
Накрая всеки домакин представя резултатите!
За по-добри резултати помолете групите от
всеки кръг да се разделят при смяна на масите.
По този начин хората ще се срещнат с повече
свои колеги по време на процеса и няма да
останат с едни и същи хора от първата маса до
края на процеса.
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
програма
за
овластяване
след
пандемията
Методът Master Mind
Методът мастърмайнд е също един от методите, които
могат да се прилагат, когато времето е ограничено или
когато искате да подкрепите един или няколко колеги
да вземат решение, което е в рамките на тяхната
отговорност, а те не могат или не са сигурни как да
подходят към него. Той е подходящ за по-малки групи.
Методът наподобява игра, в която публиката влиза в
ролята на следовател и задава въпроси, за да изясни
ситуацията. Притежателят на въпроса трябва да
отговори на всичко, което знае.
Играе се в рундове, като първите няколко рунда са
посветени на изясняване на ситуацията единствено
чрез задаване на въпроси. Хората, които задават
въпроси, записват всеки въпрос на лепящо листче (или
онлайн) и когато дойде техният ред, задават само по 1
въпрос и го дават на отговарящия.
Останалите слушат и се опитват да изградят
цялостна картина със следващите въпроси.
Лицето, което получава въпросите, отговаря
с това, което знае, или споделя, че не знае.
След няколко кръга от въпроси публиката
започва да дава идеи и решения на
проблема.
След това човекът, който има проблем, може
да организира въпросите и решенията и да
сподели идеите, които му харесват най-
много, и разбира се - защо.
Процесът може да завърши със споделяне от
всички участници в групата какво си
вземат от процеса.
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
програма
за
овластяване
след
пандемията
Подготовка:
За аудиторията: необходима ви е онлайн
платформа или достатъчно самозалепващи се
листчета и химикалки (ако е на живо), която
провежда разследването.
За лицето с проблем/трудна ситуация: може да
използвате следните въпроси, за да му
помогнете да я опише:
● Същността на проблема/ситуацията - къде,
как, кога и защо е възникнал?
● Какъв би бил идеалният резултат, ако успея
да повлияя на ситуацията (помислете за
ефекта върху човека, себе си, колегите,
бизнеса и т.н.)
● Какви стъпки вече съм предприел, за да
повлияя на ситуацията?
● С какви предизвикателства се сблъсквам/ще
се сблъскам по пътя?
● Какво знам за този човек?
○ професионално - отношение към
работата, компетентност и др.
○ лично - характер, взаимоотношения,
хобита, стремежи, какво я/го прави
щастлива или ядосана.
След като ситуацията е описана на глас, можете
да започнете с въпросите! Следват решенията!
Съвет: За да изберете проблем, с който да
работите, можете да помолите всеки да
напише проблем, с който се сблъсква в
момента, или проблем, който трябва да
бъде разрешен. След това групите прочитат
всички и гласуват за 1, който е най-важен за
тях в момента.
4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови
ситуации
Методът Master Mind
програма
за
овластяване
след
пандемията
Известни личности, прилагащи
мастърмайнд
https://www.deliberatedirections.com/mastermind-
benefits/
Можете да прочетете статията за известни
личности, които прилагат мастърмайнд подхода
като Андрю Карнеги, Бен Франклин, Хенри Форд,
Томас Едисон, Харви Файърстоун, натуралистът
Джон Бъроуз или известното студио PIXAR и да
намерите повече вдъхновение как да го
приложите във вашия екип или организация.
Помислете върху
това:
програма
за
овластяване
след
пандемията
Създаването на чувство за принадлежност чрез
групови креативни дейности е един от най-
ефективните и лесни за използване подходи.
Той помага на ръководителите да създадат
култура на подкрепа на различията и
разнообразието на мненията и да научат хората
как това се случва в действителност.
От друга страна, дава възможност на хората да се
опознаят по-добре, да се свържат и да се
почувстват като членове на екип, който ги
уважава и оценява заради всичко, което са.
Хибридната работна среда предоставя
неочаквани възможности за развитие и
креативност чрез всички онлайн платформи и
разнообразието от инструменти, които могат да
се използват.
Нужна е само практика!
ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗДЕЛ 4
програма
за
овластяване
след
пандемията
Предлагаме ви кратък въпросник
за самооценка на степента, в
която сте разбрали
съдържанието.
Целта е да проверите и затвърдите
наученото.
Може да попълните теста толкова
пъти, колкото искате. Не
забравяйте, че тестът е само част
от процеса на научаване на нови
неща!
ВЪПРОСНИК ЗА
САМООЦЕНКА
програма
за
овластяване
след
пандемията
● Какво е виртуален icebreaker и защо е важен, https://www.brightful.me/blog/what-is-a-
virtual-icebreaker-and-why-it-is-important/
● 35 icebreakers, подходящи за виртуални и хибридни срещи,
https://blog.slido.com/virtual-icebreakers/
● Най-добрите 80+ идеи за анкети, които да зададете на онлайн аудиторията си,
https://blog.slido.com/30-icebreaker-questions-audience-live-polling/
● 9-те най-добри онлайн платформи за изграждане на екипи за отдалечени екипи,
https://www.makeuseof.com/best-team-building-platforms-remote-teams/
● Пример: Как екипът на Microsoft Azure използва виртуален тиймбилдинг, за да
повдигне духа по време на пандемията COVID-19,
https://www.outbackteambuilding.com/blog/case-study-microsoft-azure-virtual-team-
building/
● 20 съвета за изграждане на успешни виртуални екипи през 2023 г.,
https://teambuilding.com/blog/successful-virtual-teams
● Улесняване на интерактивна хибридна сесия за мозъчна атака с 200 души,
https://klaxoon.com/community-content/facilitating-an-interactive-hybrid-brainstorming-
session-with-200-people
Референции
програма
за
овластяване
след
пандемията
● Въведение в дизайнерското мислене. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЦЕСА, https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/ih-materials/uploads/Introduction-to-design-thinking.pdf
● Най-добри примери за дизайнерско мислене, https://www.simplilearn.com/top-
design-thinking-examples-article#design_thinking_examples
● Хибридни норми за срещи: Най-добри практики за хибридни екипни срещи,
https://www.rhythmsystems.com/blog/meeting-best-practices-for-hybrid-teams
● Как да организираме сесия за мозъчна атака, https://www.mural.co/blog/run-a-
brainstorming-session
● Девет от най-добрите тиймбилдинг платформи за виртуални екипи,
https://fundoofriday.com/team-building-platforms
● Топ 10 предимства на виртуалното изграждане на екип,
https://www.teamtactics.co.uk/blog/top-10-benefits-of-virtual-team-
building/?privacy=updated
Референции
програма
за
овластяване
след
пандемията
● Lotus Blossom, https://andyeklund.com/brainstorm-technique-lotus-blossom/
● Активно обучение във виртуална среда/Brainwriting,
https://en.wikibooks.org/wiki/Active_Learning_In_Virtual_Environment/Brainwriting
● Шаблони за семинари, https://www.sessionlab.com/templates/
● Всичко за фунията за идеи, https://lucidspark.com/blog/idea-funnel
● Най-добри практики за етапа Генериране на идеи на Design Thinking,
https://lucidspark.com/blog/best-practices-for-the-ideate-stage-of-design-thinking
● PERSONA CANVAS (дизайн мислене),
https://www.designabetterbusiness.tools/tools/persona-canvas
● 5 ПРИМЕРА ЗА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА, https://online.hbs.edu/blog/post/design-
thinking-examples
● 12 ключови предимства на участието в Mastermind група,
https://www.deliberatedirections.com/mastermind-benefits/
● Модел на бизнес мастърмайнд, https://www.personal-coaching-
information.com/business-mastermind-model.html
Референции
програма
за
овластяване
след
пандемията
"Не чакайте
вдъхновение. То идва,
докато работите."
- Анри Матис
програма
за
овластяване
след
пандемията
Благодарим ви, че учите с нас!
www.prosper-project.eu
Можете да ни намерите:
● https://prosper-project.eu/
● https://www.facebook.com/Workplace.SMEs.EU
● https://www.linkedin.com/company/workplace-smes/

More Related Content

Similar to BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx

Разработване на проекти
Разработване на проектиРазработване на проекти
Разработване на проекти
Hristian Daskalov
 
1.Личностни компетенци.pptx
1.Личностни компетенци.pptx1.Личностни компетенци.pptx
1.Личностни компетенци.pptx
AleksandarYosifov1
 
The power of one
The power of oneThe power of one
The power of one
cleantechbg
 
Developing direct reports and others bg
Developing direct reports and others bgDeveloping direct reports and others bg
Developing direct reports and others bg
Borislav Ignatov
 
Управление на Проекти
Управление на ПроектиУправление на Проекти
Управление на Проекти
Moby2 Ltd.
 
MedVET module 10 BG
MedVET module 10 BGMedVET module 10 BG
MedVET module 10 BG
Education PowerPoints
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
caniceconsulting
 
Intunity Coaches Resources - About Coaching in General
Intunity Coaches Resources - About Coaching in GeneralIntunity Coaches Resources - About Coaching in General
Intunity Coaches Resources - About Coaching in General
Plamen Petrov
 
Менторинг и Коучинг
Менторинг и КоучингМенторинг и Коучинг
Менторинг и Коучинг
George Alex
 
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdfДоказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Startup Factory
 
Proekt
ProektProekt
Proektclub23
 
Mv Consulting Company Presentation
Mv Consulting Company PresentationMv Consulting Company Presentation
Mv Consulting Company PresentationAna Valeva
 
Case study module5_bg
Case study module5_bgCase study module5_bg
Case study module5_bgsparoad
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
Lily Grozeva
 
Facilitation Skills Course Guide - April 2017
Facilitation Skills Course Guide - April 2017Facilitation Skills Course Guide - April 2017
Facilitation Skills Course Guide - April 2017
Plamen Petrov
 
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptxГеннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Octopus Events
 
Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...
Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...
Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...IBS Bulgaria
 

Similar to BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx (20)

Разработване на проекти
Разработване на проектиРазработване на проекти
Разработване на проекти
 
1.Личностни компетенци.pptx
1.Личностни компетенци.pptx1.Личностни компетенци.pptx
1.Личностни компетенци.pptx
 
The power of one
The power of oneThe power of one
The power of one
 
Developing direct reports and others bg
Developing direct reports and others bgDeveloping direct reports and others bg
Developing direct reports and others bg
 
Управление на Проекти
Управление на ПроектиУправление на Проекти
Управление на Проекти
 
MedVET module 10 BG
MedVET module 10 BGMedVET module 10 BG
MedVET module 10 BG
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
Intunity Coaches Resources - About Coaching in General
Intunity Coaches Resources - About Coaching in GeneralIntunity Coaches Resources - About Coaching in General
Intunity Coaches Resources - About Coaching in General
 
Менторинг и Коучинг
Менторинг и КоучингМенторинг и Коучинг
Менторинг и Коучинг
 
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdfДоказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
 
Proekt
ProektProekt
Proekt
 
Mv Consulting Company Presentation
Mv Consulting Company PresentationMv Consulting Company Presentation
Mv Consulting Company Presentation
 
Case study module5_bg
Case study module5_bgCase study module5_bg
Case study module5_bg
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
 
Facilitation Skills Course Guide - April 2017
Facilitation Skills Course Guide - April 2017Facilitation Skills Course Guide - April 2017
Facilitation Skills Course Guide - April 2017
 
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptxГеннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx
 
Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...
Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...
Social Software for Business. New model for communication, knowledge and idea...
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx

 • 2. програма за овластяване след пандемията Партньори Post Pandemic Empowerment Programme © 2023 разработена от Die Berater/ European E-Learning Institute/ BUPNET/ CATRO/ Momentum/ Smart Revolution/ Eurotraining е лицензирана по CC BY-NC-SA 4.0 Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
 • 3. програма за овластяване след пандемията Въведение За лидерите и мениджърите е изключително важно да овладеят и прилагат различни подходи в ежедневието на служителите си, ако искат да изградят здрави екипи и да задържат талантливите служители. Тези подходи помагат и за извличане на най-доброто от всеки, като активират уникалния му потенциал и умения да работи в екип, така че общият резултат да надхвърли сумата от индивидуалните възможности. Както разкрива Световният икономически форум, до 2025 г. приблизително 50% от всички служители ще се нуждаят от преквалификация в резултат на промените в технологиите и начина на работа и взаимодействие. Те посочват 10 умения на бъдещето, които хората трябва да развият, за да бъдат гъвкави и конкурентоспособни. 5 от 10 от тези умения са свързани със способността за решаване на сложни проблеми, а именно: ● аналитично мислене ● иновации ● критично мислене ● анализ ● креативност, оригиналност и идеи. Ето защо в този раздел ще ви запознаем с концепцията за креативността в бизнеса и как да я развиете в екипа си. Подбрали сме някои от най-добрите методи за генериране на креативни идеи чрез използване на силата на целия екип, които са лесно приложими и в хибридна среда.
 • 4. програма за овластяване след пандемията Помислете върху това: ● Да колко сте уверени в посочените умения на бъдещето от 0 до 10, където 0 е най-ниският, а 10 - най-високият резултат? ● Как развихте тези умения? ● Измервате ли тези умения при служителите си? ○ Ако отговорът е "да", доколко членовете на екипа ви са добри в прилагането на тези умения и какви са пропуските, които трябва да бъдат покрити? Надяваме се, че след този раздел ще бъдете вдъхновени да предприемете определени стъпки за развиване на уменията за решаване на сложни задачи и проблеми във вашия екип и компания! Умения за решаване на проблеми: ● аналитично мислене и иновации ● решаване на сложни проблеми ● критично мислене и анализ ● креативност, оригиналност и инициативност ● генериране на идеи Самоуправление: ● Активно учене и стратегии за учене ● Устойчивост, устойчивост на стрес и гъвкавост Работа с хора: ● Лидерство и социално влияние Използване на технологии: ● Използване, наблюдение и контрол на технологиите ● Проектиране и програмиране на технологии
 • 5. програма за овластяване след пандемията 01 Провеждане на креативни сесии в хибридна среда 02 Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи 03 Креативни методи за разрешаване на проблеми и нови ситуации ● Design Thinking ● Mastermind 04 Брейнсторм техники за по-добро хибридно преживяване Съдържание 05 Самооценка 06 Преминаване към следващия модул
 • 6. програма за овластяване след пандемията ЗНАНИЯ: Резултати от обучението УМЕНИЯ: ПОВЕДЕНИЯ: Насърчаване на колегите да използват по-често творчески подходи в групова среда, за да получат по-добри идеи и да се чувстват по-свързани с останалите. Умение за избиране на подходящи инструменти и прилагане в групова среда. Научаване на основните концепции за значението на уменията за решаване на проблеми и прилагането на креативни групови методи за засилване на чувството за принадлежност към екипа. НАГЛАСИ: Готовност да прилагате по-креативни подходи в ежедневието си.
 • 8. програма за овластяване след пандемията 1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда Едно от важните умения на мениджърите и ръководителите на екипи е да могат да организират, вдъхновяват и провеждат ефективни екипни срещи, за да стимулират креативността и да генерират нови идеи за определени теми/проблеми. Добре е да тренирате уменията на екипа за креативно справяне с предизвикателства в не толкова напрегнати ситуации, за да повишите увереността и желанието им да участват активно и да споделят свободно идеите си. Това е и добър начин хората да се опознаят и да се свържат чрез своите силни страни, различни гледни точки, нагласи, ценности, знания и т.н. Предлагаме няколко идеи как да подобрите уменията си за провеждане на успешни екипни събития за генериране на нови идеи, като използвате креативни, но структурирани подходи. Брейнсторминг сесията трябва да забавна и в духа на сътрудничество! Затова не забравяйте: 1. Подготовка за сесията: а. Нуждаете се от дневен ред и времева рамка (уверете се, че хората могат да участват и че избраното време не противоречи на основните задачи на участниците или на други събития на компанията). Не забравяйте да предвидите време за: ● разговори и социализиране (small talks) ● подгряване с подходящ айсбрейкър, за да се почувстват хората по-комфортно и да проявят любопитство да участват по-нататък ● дефиниране на проблема/ситуацията и за въпроси и кратки дискусии. Уверете се, че сте постигнали общо разбиране, преди да продължите сесията ● работа, обобщение и следващи стъпки ● обратна връзка и изводи от сесията!
 • 9. програма за овластяване след пандемията б. Имате нужда от споделено пространство - физическо или виртуално, с подходящи инструменти за свързване и равноправно участие. Не забравяйте да накарате хората да се чувстват добре дошли, очаквани и важни! Можете да използвате както онлайн платформа за срещи, така и колаборативна платформа за организиране на идеите си, като например miro.com, mural.co, klaxoon.com, mentimeter, slido или техни алтернативи. Там можете да работите в групи или индивидуално. в. Включвайте различни хора всеки път, за да можете да ги обучавате и да обогатите преживяването. г. Поканете правилните заинтересовани страни - разнообразна група от хора, които могат да допринесат по различен начин. д. Комуникирайте програмата и очакванията за срещата на екипа си/участниците и искайте обратна връзка. 1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда Можете да прочетете повече за ефективната подготовка на среща тук: https://www.mural.co/blog/how-to-create-meeting- agendas
 • 10. програма за овластяване след пандемията 2. Изберете темата a. Бъдете възможно най-ясни и конкретни b. Темата да бъде интересна и стимулираща за хората c. Уверете се, че креативният подход, който сте избрали, е подходящ за избраната тема и задача d. Уверете се, че можете да комуникирате ясно целта преди и по време на срещата. 3. Установете основни правила, така че всички да ги знаят и да се чувстват комфортно с тях. Можете да използвате различни правила за различните подходи, като за някои от тях е от решаващо значение тези правила да се спазват, за да се гарантират най-добрите резултати, да се спести време, да се разгърне креативността, като се избягват осъждането и критиката. Примери за правила за хибридни сесии: ● Започваме навреме - може да е 5 минути преди официалния старт или както е удобно за вашия екип ● Всички камери са включени - никой не се крие ● Дистанционно участващите са с предимство и са поканени да споделят преди останалите ● Говорим един по един, тъй като шумът пречи на хората онлайн да възприемат случващото се ● Минимум разсейващи фактори като телефони, домашни любимци, деца, съседи, други колеги наоколо ● Всички споделяме и никой не остава нечут. Примери за някои технически правила за хибридните сесии: ● 360 камера и регулируем микрофон ● Хубав / голям екран, който се вижда отдалеч ● Стабилна интернет връзка ● Техническа поддръжка при необходимост. 1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
 • 11. програма за овластяване след пандемията 5. Организиране на събраните идеи, определяне и разпределяне на следващите стъпки a. Идеите, генерирани в рамките на една сесия, могат да надхвърлят очакванията ви. Не забравяйте да предвидите време за организиране и групиране на идеите b. Може би е най-важният момент - какво ще се случи след това? Договаряне на следващите стъпки, отговорности, времева рамка, ресурси и т.н. Не напускайте срещата с "да видим какво ще стане" или "ще изпратим идеите си на следващото ниво на управление и ще очакваме техните решения"! c. Бъдете готови да тествате и подобрявате идеите, докато резултатите не отговарят на вашите цели! d. Събиране на обратна връзка и идеи за подобряване на хибридните креативни сесии! 4. Провеждане на сесията a. Изберете и обяснете конкретен подход. Можете да експериментирате с различни методи, тъй като има много интересни. Не забравяйте да предложите разнообразни методи като част от по-големия процес на развитие на креативната култура и начин на мислене в компанията. В следващата глава на този раздел ще намерите методи, които могат да се използват за конкретни цели. b. Бъдете сигурни, че сте подготвени и обучени за избрания от вас метод, а ако не сте - обяснете и поискайте подкрепа! c. Поддържайте всичко визуално - можете да използвате онлайн платформи с различни възможности за събиране на идеи. d. Насърчавайте всички да участват и да прилагат индивидуални и групови дейности. 1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
 • 12. програма за овластяване след пандемията 6. Отбелязване на постигнатото a. Важно е процесът да приключи със същото количество енергия и вдъхновение, както при откриването/започването на сесията. b. Не става дума за купон, а за признание на усилията и смелостта на хората да участват и да им се позволи да споделят своя опит, какво са научили за работата си, за екипа си, за себе си и т.н. c. Може да поканите хора от други отдели/екипи, за да споделите своя опит и да ги насърчите да направят същото или да допринесат за вашите резултати. d. Публикувайте резултатите от сесиите във вътрешното си виртуално пространство или в социалните медии, които компанията ви използва. Това ще повиши осведомеността за работодателката марка и усилия в нейното развитие - вътрешно и външно! 1. Провеждане на креативни сесии в хибридна среда
 • 13. програма за овластяване след пандемията Добри практики и примери Няколко съвета и трика за това как да организирате и управлявате хибридни срещи Няколко съвета и трика за това как да провеждате продуктивни хибридни срещи! Тъй като хибридните срещи имат два аспекта - технически и креативен, можете да видите тези две видеа за повече вдъхновение! Може също така да разгледате поредицата на Lighthouse за хибридни срещи тук: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcbv9zftX5da- gr66hWAT0u-3586rOnGi
 • 15. програма за овластяване след пандемията 2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи За да съберете нови идеи и вдъхновение защо виртуалните екипни събития са важни и как да подобрите уменията си за организирането им, можете да гледате видеото на Чад Литълфийлд от канала му в youtube: Помислете върху това: От 0 до 10 Колко добре се справяте с организирането и провеждането на виртуални екипни събития за вашите колеги? Вашият екип преживял ли е наскоро виртуален или присъствен тиймбилдинг? Измерихте ли ефекта и удовлетворението от него?
 • 16. програма за овластяване след пандемията Случвало ли ви се е да присъствате на онлайн срещи, на които ви се е искало да имате време в началото, за да споделите нещо, да се пошегувате, да зададете въпрос или просто да проведете непринуден, неслужебен разговор? Тъй като онлайн срещите са единственото време, когато хибридните екипи могат да се срещнат, не забравяйте да отделите време, за да повдигнете духа, като използвате някои техники, адаптирани за виртуална среда. Наричаме го социализация, която в хибридната реалност, трябва да се управлява и да се полагат грижи за нея, защото вече не е естествен процес, който се случва в офиса. Разликата между традиционните и виртуалните айсбрейкъри е очевидна: ● използвате онлайн инструменти ● хората не могат да изпитат истинското усещане, че са заедно, но все пак могат да се свържат и да се почувстват по-добре, съсредоточавайки енергията и вниманието си. Айсбрейкърите помагат всичко това да се случи с лекота и удоволствие. В зависимост от срещата и времевата рамка можете да изберете кратки и бързи въпроси за разчупване на леда, кратки активности или малко по-дълги онлайн игри, които могат да бъдат част от програмата на един чудесен тиймбилдинг. 2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
 • 17. програма за овластяване след пандемията A) Встъпителни въпроси Независимо от целта, размера, броя на участниците и времевата рамка, винаги можете да зададете на хората тези прости въпроси: ● Барометър на настроението: как се чувствате днес от 0 до 7? Каква е енергията ви днес? ● Нещата, които обединяват хората: откъде работите днес? Носите ли пижама в момента? ● Минало: как бихте описали последната седмица с една дума? ● Очаквания: какви са вашите очаквания за днешната среща? И за тази седмица/месец? Различното при онлайн срещите е възможността да се използват инструменти като slido или mentimeter за визуализиране на резултатите и използването им за допълнителни въпроси и дискусии, което съкращава времето за провеждане. Въз основа на резултатите може да насърчите няколко души (или всички) да споделят своя опит. Това е така наречената проверка на пулса на екипа! Неочаквани въпроси Можете да продължите с по-неочаквани въпроси за подобряване на настроението. Примери: ● Предпочитате ли едно пред друго Предпочитате да живеете в Арктика или в пустинята Сахара? Пътуване във времето - в миналото или в бъдещето? ● Забавни въпроси ● Викторини ● Класиране на любими филми, книги, песни, ястия и др. ● Изразяване или описване на нещо с емоджита ● И т.н., и т.н. ... Почерпете креативност - прочетете за повече от 30 варианта как да започнете онлайн среща тук: https://blog.slido.com/virtual-icebreakers/ 2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
 • 18. програма за овластяване след пандемията Б) Кратки виртуални дейности за разчупване на леда Онлайн платформите обикновено предлагат опция за бяла дъска, където всички участници могат да нарисуват своите отговори! Можете да изненадате хората си, като ги помолите да нарисуват нещо, вместо да отговарят на въпроси. Да, хората го мразят, но е забавно! Разбира се, след това всеки трябва да сподели и обясни какво е изобразил. Освен че е забавно, хората се научават как да използват инструменти, като например опцията Анотиране на Zoom >> инструменти >> рисуване, форми, текстове... Не забравяйте да помолите всеки участник да използва своето устройство, за да се свърже и да рисува, дори и тези, които са в офиса. Можете да използвате текстови анкети и да задавате отворени въпроси, които изискват по- дълги отговори. Какво научихте през изминалата седмица? Какво ви кара да се гордеете? Каква суперсила бихте искали да имате в момента и защо? Фотоконкурс е друго кратко виртуално събитие, което можете да организирате след дългите почивни дни или празници! Можете да използвате онлайн анкета с няколко избора, в която да качите снимките, а след това хората да гласуват за тях! 2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
 • 19. програма за овластяване след пандемията Ако искате да предложите на колегите си различно преживяване от време на време, можете да използвате виртуални игри чрез платформи, които ги предлагат или просто да насърчите хората да играят у дома/в офиса или където и да се намират в момента. Ако искате да създадете свои виртуални игри, можете да използвате TriviaMaker. С неговите няколко различни стила за игри можете да добавяте съдържание, което е подходящо за екипа. Ако нямате време и вдъхновение да създавате свои собствени игри, можете да използвате някои от предварително разработените (обикновено платени) игри в различните платформи, които предлагат такива услуги: ● Team Building предлага над 30 игри, които отнемат 60- 90 мин. и включват викторини, разказване на истории, отборна тренировка, комедиен семинар, виртуална загадка с убийство, лов на духове, парти за Хелоуин и др. Други платформи, които можете да проверите, са: ● Невероятни игри като "Планината на съкровищата", "Руб Голдберг" и "Алфа Кентавър" можете да намерите в The Offsite Co ● Scavify - виртуално приложение за лов на отпадъци осигурява взаимодействие чрез предизвикателства и награди, така че екипът ви да се включи в забавна дейност. 2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи Вижте някои от най-добрите онлайн платформи тук: https://fundoofriday.com/team-building-platforms И някои от най-популярните виртуални игри за 2023 г.: https://museumhack.com/virtual-team-building-for-remote-teams/ В) Виртуални тиймбилдинг игри и по-дълги активности
 • 20. програма за овластяване след пандемията Добри практики и примери Предимството на провеждането на онлайн срещи е, че можете да използвате онлайн инструменти, за да визуализирате и управлявате процеса, да запазите резултатите и да ги превърнете в реални действия. Ето някои от най-добрите инструменти за тази цел: Slido.com Slido е инструмент за анкетиране, въпроси и отговори на живо. Хората могат да гласуват, да задават въпроси по време на хибридни, дистанционни или срещи на живо и да виждат резултатите веднага. Може дори да организирате някои викторини, за да подобрите процеса на обучение. Също така може да събирате ценни прозрения и идеи. Може да добавите Slido към инструмента си за презентации или видеоконференции и да взаимодействате от мястото, което познавате най- добре. Mentimeter.com Подобно на Slido, но с повече функции, това е по- подходящ вариант за събиране на отговори от аудиторията по време на уроци, срещи и събития. За да видите разликата между двете опции, можете да прочетете тази статия: Други алтернативи, които можете да използвате: ● ThoughtExchange - thoughtexchange.com ● Kahoot! - kahoot.com ● Pitch - pitch.com ● Miro - miro.com ● Микрофони на тълпата - https://www.biamp.com/products/product- families/crowd-mics
 • 21. програма за овластяване след пандемията Заключителни мисли Онлайн срещите са важна част от живота на екипа ви. Можете да подобрите уменията си да планирате, организирате и провеждате онлайн събития, които повдигат духа на колегите ви, засилват чувството за принадлежност, за приемане и допринасят за постигането на общите цели. Както показват неофициалните проучвания, качественото неработно време, прекарано заедно по време на онлайн срещи, може да: ● Повиши моралния дух на екипа - по-високо ниво на вълнение и ентусиазъм, оптимистичен подход към трудни ситуации или ежедневието, благополучие и силна работодателска марка! ● Преодолее изолацията и усещането за самота, които оказват положително влияние върху психическото и физическото здраве на хората ● Подобри сътрудничеството, устойчивостта, креативността и иновациите (GROWTH mindset) ● Повиши продуктивността (знаем, че звучи общо, но можете да го измерите и да докажете, че е вярно) ● Повиши ангажираността на служителите и подобри тяхното преживяване ● Даде възможност на хората да бъдат отговорни и да подобри културата на висока продуктивност и стремеж към постижения ● Повиши доверието между членовете на екипа чрез подобряване на комуникацията и по-добро познаване на личните силни страни ● Докаже, че всичко е възможно, ако хората са обединени и се чувстват добре заедно, работейки за значима цел! Всичко, което ви е необходимо, е да практикувате и да включите всички в това! 2. Разчупване на атмосферата за по-добри хибридни срещи
 • 23. програма за овластяване след пандемията 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване Животът в свят на бързи промени ни кара да се замислим как да ги следваме или дори как да бъдем по- иновативни и самите ние да създадем тези промени. Повете хора, обаче, смятат, че не са креативни и не могат да измислят нови блестящи идеи, просто защото им липсва опит. Креативността и иновациите не винаги се основават на невиждани знания и легендарни умения като тези на Леонардо да Винчи, а по-скоро на структуриран подход към проблемите и ситуациите, които се нуждаят от нашето внимание. Креативността е начин на мислене. За щастие има много подходи, които могат да помогнат на екипа ви да види проблема по различен начин и да предложи правилно решение. Тези техники дават възможност на хората и ги учат да разчитат на силните си страни, да работят в екип, да се забавляват, да мислят нестандартно и да споделят мнения. Какъв по- добър начин да накарате колегите си да почувстват, че принадлежат, че допринасят и са ценени?
 • 24. програма за овластяване след пандемията Ползите от брейнсторминг техниката Добре структурираният процес с приятелска и конкурентна атмосфера може да намали натиска върху хората, когато трябва да мислят върху нови решения. И все пак такива процеси обединяват хората и ги учат да разчитат на мъдростта на групата, а не на собствените си усилия през цялото време. В такива процеси се генерират много идеи, които могат да послужат за решаване на различни проблеми или казуси. Както психологическите техники на асоциациите, хората се вдъхновяват от това, което чуват и преживяват, и тогава идеите възникват спонтанно. Колкото повече се генерират, толкова по-добре за увереността на екипа ви и за крайната цел, която преследвате. Целта на брейнсторминга Можете да прилагате различни техники за брейнсторминг в зависимост от целта си: ● да разберете по-добре своите клиенти/потребители и техните проблеми, тревоги, надежди и нужди ● създаване на нов продукт или услуга, които отговарят на определени нужди или възможности ● за решаване на съществуващ проблем ● да усъвършенствате продукт, услуга или преживяване ● да се забавлявате! 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
 • 25. програма за овластяване след пандемията Някои важни трикове за успешен брейнсторминг 1. Създаване на сигурно, подкрепящо пространство (психологическа безопасност) - какъв по-добър начин да живеете ценностите на компанията от това да се подкрепяте взаимно и да се развивате заедно? 2. Опознавайте и сплотявайте участниците 3. Без осъждане - оценката на идеите се отделя от тяхното генериране 4. Насърчавайте луди идеи - можете да наградите най-лудата идея със символична награда. Позволете на хората да гласуват за нея! 5. Искайте количество - една от целите на подобни сесии е да отключи способността на хората да мислят нестандартно, без страх от отхвърляне! 6. Подгответе се и позволете на хората също да се подготвят! 7. Използвайте идеите на другите - трябва да добавите този аспект в процеса. В крайна сметка той не е само за генериране на нови идеи. 8. Определете си времева рамка и я следвайте! 9. Съсредоточете се - по една тема само 10. Използвайте индивидуални и групови дейности! 11. Използвайте визуални инструменти 12. Водете записки (запазвайте работата) - това е лесно с онлайн платформите 13. Проследете и дайте на хората да видят, че усилията им са се превърнали в резултати! 14. Насърчавайте хората да участват 15. Искайте обратна връзка за процеса и продължавайте да се развивате! 16. Внимавайте за пристрастието към близостта! 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване Може да използвате някои шаблони от различните платформи, като например Sessionlab.
 • 26. програма за овластяване след пандемията Брейнсторминг техники Разнообразието от техники за брейнсторминг сесии може да бъде объркващо, затова е необходимо да имате основни познания и опит с поне няколко от тях. Това ще ви даде известна гъвкавост и свобода по време на онлайн срещите ви с екипа. Основните (базови) включват: ● Задаване на въпроси ● Брейнсторминг по време на разходка ● Mind Map ● Бързо писане. ● Лотосов цвят (Lotus Blossom) ● Starbursting ● 5-те Защо ● Brainwriting ● Round-Robin Ще ви представим някои от тях и ви насърчаваме да ги изпробвате с екипа си. 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
 • 27. програма за овластяване след пандемията Лотосов цвят Създадена от Ясуо Мацумура, консултант по управление в Япония, тя представлява творческо упражнение, което използва свободното асоцииране за създаване на идеи. Нуждаете се от 1 основна дума (идея) в центъра и 8 думи като венчелистчета, които да я обграждат. Процесът може да се повтори с всяко листенце, като така лотосът се отваря все повече. Необходими са ви повече думи, за да измислите оригинални решения в края. Трябва да разберете процеса и да използвате подходящи онлайн инструменти, за да организирате идеите и резултатите, така че да са достъпни за всеки. Със сигурност ще имате нужда от някой, който да ви помага при даването на инструкциите, отчитането на времето и организирането на "резултатите". Онлайн инструменти, които можете да използвате: Някои платформи предлагат шаблони за техниката за мозъчна атака "Лотосов цвят". https://miro.com/templates/lotus-diagram/ 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
 • 28. програма за овластяване след пандемията Starbursting Брейнсторминг техника, основана на принципа на задаването на въпроси. Както вече знаете, за виртуалните сесии е важно да разполагате с дигитален инструмент за проследяване на резултатите. Освен miro, можете да използвате Gliffy.com, Lucidspark и много други. Като допълнение на това ви е необходимо само: ● фасилитатор, който да поддържа фокуса върху процеса и ● времева рамка (евентуално с човек, който да следи) ● идеята/проблемът, който трябва да се обсъди. Вашият екип ще отговори на 5-те въпроса кой, какво, кога, къде, защо и как, като вземе предвид основната тема. Целта: да измислите възможно най-много въпроси! И да генерирате възможно най-много отговори. Целта на упражнението е да ви накара да се замислите за важните детайли, които трябва да вземете предвид. Прилагане: в началото на разработването на нов продукт, за оценка на концепции, за проучване на посоката на развитие на компанията/екипа. 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване Основен проблем Кой? Какво? Кога? Къде? Защо? Как?
 • 29. програма за овластяване след пандемията Brainwriting Метод от теорията на активното обучение Brainwriting се различава от брейнсторминг. Вместо да споделят на глас, участниците записват идеите си. Трябва да имате основен проблем, който да бъде обсъден и пространство за работа - онлайн или на живо. Нуждаете се от модератор, който да се грижи за процеса и организацията. Можете да определите броя на идеите, които всеки ще запише за всеки кръг от процеса, но проучванията показват, че 3 идеи на човек на кръг са идеалният брой, който поддържа креативността и ангажираността на хората до края. Времето на 1 кръг, примерно 5 минути, са достатъчни за написването на 3 идеи, но можете да импровизирате както с времето, така и с броя на идеите. Важно: В онлайн среда изберете платформа със “самозалепващи” се листчета с различни цветове, като miro или mural. Това ще улесни обмена на идеи за всеки кръг. Вижте един примерен шаблон в miro тук. Управление на процесите: Кръг 1: Всеки записва по 3 идеи. Кръг 2: разменяте "листчето" с някой друг и добавяте 3 нови идеи. Ако разделите хората на по-малки групи (например по 6 души в група), можете да организирате 6 кръга, така че всеки да може да даде своя принос за всяка идея. Обобщение: Организирайте всички идеи в групи и ги оценете въз основа на ресурсите, с които разполагате, и целта на процеса. Вижте метода Design Thinking в следващата глава за повече идеи как да завършите процеса. 3. Брейнсторминг за по-добро хибридно преживяване
 • 30. програма за овластяване след пандемията Други брейнсторминг техники, които можете да използвате: КРЕАТИВНИ техники за брейнсторминг: ● Imagie-ination ● Мозъчна атака за лоши идеи / Bad idea brainstorming ● Stakeholder Round Robin Brainstorm ● Walking Questions ● Водени образи / Guided Imagery. Забавни техники за брейнсторминг: ● MindSpin ● Изграждане на фигури / Figure storming ● Flip and Rip ● Принудителни връзки / Forced Connections. ВИЗУАЛНИ техники за брейнсторминг: ● 6-8-5 ● Скица с четири стъпки / Four-Step Sketch ● Заглавия от бъдещето / Headlines from the future. Техники за за брейнсторминг за прецизиране на идеите: ● 25/10 Crowdsourcing ● 3-12-3 Brainstorm ● Mash-Up Innovation ● The Creativity Dice ● Affinity Map. Добри практики и примери
 • 31. програма за овластяване след пандемията Инструменти за колаборация: ● Coggle - "Създавайте красиви бележки бързо и лесно. Споделяйте ги с приятели и колеги, за да работите заедно върху идеите си." ● GroupMap - персонализирани шаблони за брейнсторминг за срещи и семинари, които помагат на екипа ви да мисли по-добре заедно. Определяйте приоритети и създавайте важни точки за действие. ● Stormboard - "Онлайн бяла дъска за лепящи бележки, която прави срещите и творческите проекти по-продуктивни и ефективни." ● Stormz - Софтуер за улесняване на онлайн и лични срещи, проектиран за улесняване на всякакъв вид съвместни семинари: ретроспекции, брейнсторминг, Design thinking и много други. Присъствено или дистанционно. С малки или големи групи. Добри практики и примери
 • 32. програма за овластяване след пандемията Съществуват още много техники за брейнсторминг, които могат да бъдат полезни за вашия екип. За да улесните задачата, можете да поканите доброволци да ги прочетат и да изберат най-подходящите за целта! След това можете да приложите избраната от тях техника и да поискате обратна връзка за това как се чувстват хората и какво научават един за друг, за себе си. Ето няколко идеи за теми, които да бъдат обсъдени по креативен и неформален начин: ● Как да подобрим преживяването на служителите на всички етапи от жизнения им цикъл в организацията? ● Какви нови дейности можем да добавим към КСО (корпоративната социална отговорност), така че целият екип (без значение къде се намират хората физически) да участва? ● Как да стимулираме културата на споделяне на знания между членовете на екипа? ● Как да предадем опита на екипа си вътрешно и външно, за да повишим осведомеността и да подобрим работодателската марка? Практикувайте с екипа си!
 • 34. програма за овластяване след пандемията Design Thinking / Дизайнерско мислене Това е методология за решаване на сложни и недобре дефинирани (изследвани) проблеми. Основава се на изследване на човешките потребности, преформулиране на първоначалния проблем, генериране на възможно най-много идеи, създаване на прототипи, тестване и подобряване на новите решения. Този метод е нещо повече от начин за намиране на решение. Мислете за него като за начин на мислене и възприемане на света около вас! Със сигурност може да ви помогне да подобрите продуктите и услугите си, стига да е полезен за развитието на екипа ви и начина, по който хората взаимодействат и се чувстват когато го използват и прилагат. Това е метод, който изисква достатъчно време, за да преминете през всички етапи и да ги повторите, ако е необходимо. Моделът Design Thinking, предложен от "Хасо Платнер" Института по дизайн,Станфорд (d.school), включва пет етапа: Етап 1: Проучване на нуждите на потребителите или наричано още Eмпатия (опитвате се да влезете в положението на потребителя). Етап 2: Преосмисляне/определяне на проблема по нов начин (откриване на действителния/те проблем/и и предефинирането им). Етап 3: Генериране на възможно най-много идеи чрез използване на някои от методите за брейнсторминг, които описахме по-горе. Етап 4: Създаване на прототип - евтино и неперфектно решение, което представя вашата идея Етап 5: Тестване и подобряване, ако е необходимо. 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации
 • 35. програма за овластяване след пандемията Етап 1: Емпатия На този етап се опитвате да разберете хората в контекста на вашето предизвикателство, техните физически и емоционални нужди, начина, по който мислят за света, техните ценности и какво е значимо за тях. Как да бъдете съпричастни: ● наблюдавайте поведението на хората и техните действия. Хората не могат да споделят или да опишат всичките си причини да се държат по определен начин и да имат конкретни нужди. ● разговаряйте с хората, събирайте техните истории и ги питайте защо, за да разберете причините и по-дълбокия им смисъл. ● общувайте с хората - може да ги помолите да ви покажат как правят нещата. Вървете с тях по целия път, за да ги разберете в дълбочина. Накрая опишете вашата личност с всички нейни нужди, надежди и страхове, възможности и главоболия, както и положителни и отрицателни тенденции в средата. Можете да използвате шаблона на https://www.designabetterbusiness.tools/tools/p ersona-canvas и дори да дадете име и роля на своята персона, да опишете как изглежда и се държи! 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации Design Thinking / Дизайнерско мислене
 • 36. програма за овластяване след пандемията Етап 2: Преосмисляне/ Определяне Великите идеи обикновено не се появяват от въздуха. Те се появяват, когато сте дълбоко ангажирани с нещо. Ето защо, след като сте опознали своята личност, е време да преосмислите и преформулирате проблема в смислено и приложимо твърдение. Това е вашата нова гледна точка! Една добра гледна точка трябва да: ● се фокусира върху проблема и да го формулира правилно; ● завладява сърцата и умовете на хората, с които се срещате; ● вдъхновява екипа ви; ● ограничава възможните решения до значими за вас и ви предпазва от разочарованието от лошо решение. Етап 3: Генериране на идеи Добре дефинираната гледна точка ще ви отведе до идеите по много естествен начин. Сега можете да използвате някои от описаните по- горе техники за брейнсторминг, за да отговорите на въпроса "Как бихме могли да ...?". Можете да създавате идеи на кръгове, като избирате най-добрите идеи, които вдъхновяват екипа ви. Не забравяйте, че по време на този етап не се допускат никакви оценки, тъй като целта ви е да разгърнете въображението и креативността на екипа си! 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации Design Thinking / Дизайнерско мислене
 • 37. програма за овластяване след пандемията Етап 4: Прототип На този етап ще ви е необходим набор от критерии, за да подберете няколко идеи, които ще бъдат прототипирани и с които ще експериментирате по- късно. Можете да използвате следните 3: ● Най-вероятно ще донесе удовлетворение ● Рационалност ● Най-неочакваното решение. Но това зависи от вас и вашия екип! След това можете да изберете 3 идеи, за които хората от вашия екип да гласуват. Най-добрите 2 идеи (с най- много гласове) ще бъдат прототипирани! По този начин развивате потенциала за създаване на иновативни идеи, като спомагате за осъществяване на няколко от тях - за разлика от подхода, който разчита на намирането на една-единствена идея, с която да удовлетворява всички страни. 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации Design Thinking / Дизайнерско мислене
 • 38. програма за овластяване след пандемията Етап 5: Тестване и подобряване Въпреки че при тестването понякога се предполага, че потребителят не е запознат с начина, по който се използва устройството, можете да отделите известно време, за да помислите как да тествате по начин, който ще позволи на потребителите да ви дадат най- естествената и честна обратна връзка. Наблюдавайте, задавайте въпроси и взаимодействайте с потребителите колкото е възможно повече. Не им обяснявайте! Чрез тестването ще научите повече за потребителите, ще подобрите прототипа и в идеалния случай - ще подобрите гледната си точка (дефинирания проблем). Как да тествате: ● Оставете потребителите да се опитат сами да разберат как работи нещото. Наблюдавайте как го използват и как не го използват по предназначение! ● Накарайте потребителите да се чувстват като в приключение, а не като в оценка на уменията им! 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации Design Thinking / Дизайнерско мислене ● Помолете потребителите да сравнят прототипа с други подобни! Това може да разкрие нови нужди и възможности!
 • 39. програма за овластяване след пандемията Въпреки че има структура, този метод е признат за нелинеен процес, тъй като е гъвкав и хората могат да използват прозренията, които получават на всеки етап, за да подобрят и развият и всички останали етапи. Например, етап 5 - тестване - може да ви донесе по- дълбоко разбиране на нуждите на потребителите (етап 1) и нови идеи (етап 3), а също така може да ви помогне да предефинирате проблема (етап 2). След като придобиете опит с модела Design Thinking, можете да водите екипа си по различни пътища всеки път, когато прилагате метода, като следвате хода на процеса и участниците. По този начин 5-те етапа трябва да се разбират като различни режими, които допринасят за целия проект за дизайн, а не като последователни стъпки. Процесът Design Thinking разчита на сътрудничество между бизнес екипите и техните потребители, за да се постигне по-добро разбиране на начина, по който потребителите мислят и от какво се нуждаят. 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации Заключителни мисли за метода Design Thinking Емпатия Опреде- ляне Идеи Птрототип Тест
 • 40. програма за овластяване след пандемията Добри практики и примери за приложението на Design Thinking GE Healthcare е пример за компания, която се е фокусирала върху потребителя, за да подобри продукт, който на пръв поглед не е имал проблеми. Диагностичните изображения правят революция в здравеопазването, но GE Healthcare вижда проблем в реакциите на децата-пациенти на процедурите. Много от тях са наблюдавани да плачат по време на дълги процедури в студени, тъмни стаи с трептяща флуоресцентна светлина. Имайки предвид това, екипът на GE Healthcare наблюдава деца в различни среди, разговаря с експерти и интервюира болничния персонал, за да получи повече информация за преживяванията им. Източник: https://www.gehealthcare.com/products/accessories-and-supplies/adventure-series-for-ct Те преработват апаратите за магнитно-резонансна томография (МРТ) и пускат на пазара серията "Adventure". Една от тях е "Пиратско приключение", в която студената тъмна стая се превръгща в пиратски кораб! Така цялото преживяване на децата се променя към по-добро!
 • 41. програма за овластяване след пандемията Както вече знаете от предишните раздели на Модул 3, преживяването на служителите е важна част от процеса на изграждане и поддържане на чувството за принадлежност към екипа и организацията! Упражнение: Приложете метода Design Thinking, за да генерирате нови идеи за 1 от 3-те най-важни фактора, които влияят върху чувството за принадлежност на служителите: Практикувайте с екипа си! Осъзнаване на приноса на работата си към общата картина Получаване на навременна обратна връзка и признание на представянето на всяко ниво Редовни възможности за обучение, които им помагат да се развиват
 • 42. програма за овластяване след пандемията World Cafe / Световно кафене Тъй като методът Design Thinking изисква повече време и по- дълго взаимодействие, има друг творчески метод, който може да бъде много полезен за вашия екип по отношение на подобряване на чувството за принадлежност чрез взаимодействие и принос към бизнеса (или друга обща цел)! Това е така нареченото Световно кафене! Това е бърз метод, който изисква по-малко подготовка и време. Оптимален е за големи групи хора, които трябва да обсъдят поне няколко актуални теми наведнъж! Как да го направите? Първо, имате нужда от няколко маси, като хората сядат произволно. На всяка маса има водещ, който записва и обобщава идеите от всеки кръг. Когато времето за първия кръг изтече, хората трябва да се разделят и да изберат друга маса, за да се срещнат с други хора и да обсъдят друга тема. В най-добрия случай кръговете са равни на броя теми, така че всеки може да даде своя принос към всяка тема! Накрая всеки домакин представя резултатите! За по-добри резултати помолете групите от всеки кръг да се разделят при смяна на масите. По този начин хората ще се срещнат с повече свои колеги по време на процеса и няма да останат с едни и същи хора от първата маса до края на процеса. 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации
 • 43. програма за овластяване след пандемията Методът Master Mind Методът мастърмайнд е също един от методите, които могат да се прилагат, когато времето е ограничено или когато искате да подкрепите един или няколко колеги да вземат решение, което е в рамките на тяхната отговорност, а те не могат или не са сигурни как да подходят към него. Той е подходящ за по-малки групи. Методът наподобява игра, в която публиката влиза в ролята на следовател и задава въпроси, за да изясни ситуацията. Притежателят на въпроса трябва да отговори на всичко, което знае. Играе се в рундове, като първите няколко рунда са посветени на изясняване на ситуацията единствено чрез задаване на въпроси. Хората, които задават въпроси, записват всеки въпрос на лепящо листче (или онлайн) и когато дойде техният ред, задават само по 1 въпрос и го дават на отговарящия. Останалите слушат и се опитват да изградят цялостна картина със следващите въпроси. Лицето, което получава въпросите, отговаря с това, което знае, или споделя, че не знае. След няколко кръга от въпроси публиката започва да дава идеи и решения на проблема. След това човекът, който има проблем, може да организира въпросите и решенията и да сподели идеите, които му харесват най- много, и разбира се - защо. Процесът може да завърши със споделяне от всички участници в групата какво си вземат от процеса. 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации
 • 44. програма за овластяване след пандемията Подготовка: За аудиторията: необходима ви е онлайн платформа или достатъчно самозалепващи се листчета и химикалки (ако е на живо), която провежда разследването. За лицето с проблем/трудна ситуация: може да използвате следните въпроси, за да му помогнете да я опише: ● Същността на проблема/ситуацията - къде, как, кога и защо е възникнал? ● Какъв би бил идеалният резултат, ако успея да повлияя на ситуацията (помислете за ефекта върху човека, себе си, колегите, бизнеса и т.н.) ● Какви стъпки вече съм предприел, за да повлияя на ситуацията? ● С какви предизвикателства се сблъсквам/ще се сблъскам по пътя? ● Какво знам за този човек? ○ професионално - отношение към работата, компетентност и др. ○ лично - характер, взаимоотношения, хобита, стремежи, какво я/го прави щастлива или ядосана. След като ситуацията е описана на глас, можете да започнете с въпросите! Следват решенията! Съвет: За да изберете проблем, с който да работите, можете да помолите всеки да напише проблем, с който се сблъсква в момента, или проблем, който трябва да бъде разрешен. След това групите прочитат всички и гласуват за 1, който е най-важен за тях в момента. 4. Креативни методи за подхождане към проблеми и нови ситуации Методът Master Mind
 • 45. програма за овластяване след пандемията Известни личности, прилагащи мастърмайнд https://www.deliberatedirections.com/mastermind- benefits/ Можете да прочетете статията за известни личности, които прилагат мастърмайнд подхода като Андрю Карнеги, Бен Франклин, Хенри Форд, Томас Едисон, Харви Файърстоун, натуралистът Джон Бъроуз или известното студио PIXAR и да намерите повече вдъхновение как да го приложите във вашия екип или организация. Помислете върху това:
 • 46. програма за овластяване след пандемията Създаването на чувство за принадлежност чрез групови креативни дейности е един от най- ефективните и лесни за използване подходи. Той помага на ръководителите да създадат култура на подкрепа на различията и разнообразието на мненията и да научат хората как това се случва в действителност. От друга страна, дава възможност на хората да се опознаят по-добре, да се свържат и да се почувстват като членове на екип, който ги уважава и оценява заради всичко, което са. Хибридната работна среда предоставя неочаквани възможности за развитие и креативност чрез всички онлайн платформи и разнообразието от инструменти, които могат да се използват. Нужна е само практика! ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗДЕЛ 4
 • 47. програма за овластяване след пандемията Предлагаме ви кратък въпросник за самооценка на степента, в която сте разбрали съдържанието. Целта е да проверите и затвърдите наученото. Може да попълните теста толкова пъти, колкото искате. Не забравяйте, че тестът е само част от процеса на научаване на нови неща! ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА
 • 48. програма за овластяване след пандемията ● Какво е виртуален icebreaker и защо е важен, https://www.brightful.me/blog/what-is-a- virtual-icebreaker-and-why-it-is-important/ ● 35 icebreakers, подходящи за виртуални и хибридни срещи, https://blog.slido.com/virtual-icebreakers/ ● Най-добрите 80+ идеи за анкети, които да зададете на онлайн аудиторията си, https://blog.slido.com/30-icebreaker-questions-audience-live-polling/ ● 9-те най-добри онлайн платформи за изграждане на екипи за отдалечени екипи, https://www.makeuseof.com/best-team-building-platforms-remote-teams/ ● Пример: Как екипът на Microsoft Azure използва виртуален тиймбилдинг, за да повдигне духа по време на пандемията COVID-19, https://www.outbackteambuilding.com/blog/case-study-microsoft-azure-virtual-team- building/ ● 20 съвета за изграждане на успешни виртуални екипи през 2023 г., https://teambuilding.com/blog/successful-virtual-teams ● Улесняване на интерактивна хибридна сесия за мозъчна атака с 200 души, https://klaxoon.com/community-content/facilitating-an-interactive-hybrid-brainstorming- session-with-200-people Референции
 • 49. програма за овластяване след пандемията ● Въведение в дизайнерското мислене. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЦЕСА, https://s3-eu-west- 1.amazonaws.com/ih-materials/uploads/Introduction-to-design-thinking.pdf ● Най-добри примери за дизайнерско мислене, https://www.simplilearn.com/top- design-thinking-examples-article#design_thinking_examples ● Хибридни норми за срещи: Най-добри практики за хибридни екипни срещи, https://www.rhythmsystems.com/blog/meeting-best-practices-for-hybrid-teams ● Как да организираме сесия за мозъчна атака, https://www.mural.co/blog/run-a- brainstorming-session ● Девет от най-добрите тиймбилдинг платформи за виртуални екипи, https://fundoofriday.com/team-building-platforms ● Топ 10 предимства на виртуалното изграждане на екип, https://www.teamtactics.co.uk/blog/top-10-benefits-of-virtual-team- building/?privacy=updated Референции
 • 50. програма за овластяване след пандемията ● Lotus Blossom, https://andyeklund.com/brainstorm-technique-lotus-blossom/ ● Активно обучение във виртуална среда/Brainwriting, https://en.wikibooks.org/wiki/Active_Learning_In_Virtual_Environment/Brainwriting ● Шаблони за семинари, https://www.sessionlab.com/templates/ ● Всичко за фунията за идеи, https://lucidspark.com/blog/idea-funnel ● Най-добри практики за етапа Генериране на идеи на Design Thinking, https://lucidspark.com/blog/best-practices-for-the-ideate-stage-of-design-thinking ● PERSONA CANVAS (дизайн мислене), https://www.designabetterbusiness.tools/tools/persona-canvas ● 5 ПРИМЕРА ЗА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА, https://online.hbs.edu/blog/post/design- thinking-examples ● 12 ключови предимства на участието в Mastermind група, https://www.deliberatedirections.com/mastermind-benefits/ ● Модел на бизнес мастърмайнд, https://www.personal-coaching- information.com/business-mastermind-model.html Референции
 • 52. програма за овластяване след пандемията Благодарим ви, че учите с нас! www.prosper-project.eu Можете да ни намерите: ● https://prosper-project.eu/ ● https://www.facebook.com/Workplace.SMEs.EU ● https://www.linkedin.com/company/workplace-smes/