SlideShare a Scribd company logo
програма
за
овластяване
след
пандемията
www.prosper-project.eu
Дигитална устойчивост
в контекста на
хибридната работа
Модул 4/ Раздел 1
програма
за
овластяване
след
пандемията
Партньори
Post Pandemic Empowerment Programme © 2023 разработена от
Die Berater/ European E-Learning Institute/ BUPNET/ CATRO/
Momentum/ Smart Revolution/ Eurotraining е лицензирана по CC
BY-NC-SA 4.0
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на
техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или
на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи
отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въведение
Без устойчивост, като ръководители на бизнеси, всички ползи, които постигаме от хибридната работа, ще
бъдат краткотрайни. С внимателно управление можем да допринесем за промяна и по-добри
резултати по отношение на хората, планетата и печалбата.
Този модул има три раздела и целта му е да повиши разбирането ви за дигиталната устойчивост в
контекста на хибридната работа и да ви мотивира да станете част от глобалното движение за устойчив
бизнес.
Основната цел на настоящия раздел е да ви запознае със значението и важността на устойчивостта в
контекста на хибридната работа. Ще ви запознаваме и с целите за устойчиво развитие и ще се
фокусираме върху това как три от глобалните цели - 3, 8 и 13 - имат особено значение за малкия и
среден бизнес, който работи в хибриден режим. След това ще ви представим и екологичните,
социалните и управленските цели - трите ключови фактора при измерването на устойчивостта и
етичното въздействие на бизнес инвестициите. Накрая разглеждаме влиянието на хибридната работа
върху околната среда и как можем да променим ситуацията, като разглеждаме случай от споделени
добри практики и 5-те начина за измерване на въздействието на хибридната работа върху околната
среда.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Съдържание
01
02
03
Устойчивостта в контекста на хибридната работа
Анализ на приноса на хибридната работа към целите за устойчиво
развитие и екологичните, социални и управленски цели
Разбиране на екологичната устойчивост в контекста на хибридната работа
04 Самооценка
05 Преход към следващия раздел
програма
за
овластяване
след
пандемията
ЗНАНИЯ:
Резултати от
обучението
УМЕНИЯ:
ПОВЕДЕНИЯ:
НАГЛАСИ:
Начин на мислене за непрекъснато учене - светът на устойчивостта и
дигиталните инструменти се развива непрекъснато и бизнесът трябва да да
следи и актуализира знанията и действията си.
Положително отношение към подходите за устойчивост и отвореност към
използването на нови инструменти и методи за подобряване на
устойчивостта на бизнеса чрез хибридна работа.
Умения за устойчивост в дигитален контекст, цели и умения за управление
на въздействието върху околната среда
Подходи за създаване на устойчивост в хибридния свят. Инструментите за
устойчивост и как те могат да бъдат използвани, за да допринесат за
постигане на целите за устойчиво развитие.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Устойчивост в
контекста на
хибридната работа
01
програма
за
овластяване
след
пандемията
Какво е устойчивост?
Устойчивост: задоволяване на настоящите ни нужди,
без да се застрашава способността на бъдещите
поколения да задоволяват собствените си нужди
(Комисия Брундтланд, 1987 г.).
Вплетени в изменението на климата
Изменението на климата се превърна в
предизвикателството на едно поколение и е
преобладаваща тема в медиите - от
правителствени доклади до холивудски филми.
Науката, която стои зад изменението на климата,
може да бъде обезкуражаваща, като 75 % от
младите хора заявяват, че се страхуват от
бъдещето.
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
I. Устойчивост - Значение
Откъде знаем, че изменението на климата е
реално?
Според НАСА има недвусмислени доказателства, че
Земята се затопля с безпрецедентни темпове.
Основната причина за това е човешката дейност.
Глобална температура + 1,1 °C от
прединдустриалния период
Въглероден диоксид +419 частици на милион
(текущо)
Ниво на водата в океаните и моретата +8 см от
януари 1992 г.
Затопляне на океана +345 зетаджаула от 1955 г.
насам
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
В контекста на проекта PROSPER и тъй като нашата
планета вече е в ситуация на "червен код",
устойчивостта се отнася до способността да се
поддържа даден процес непрекъснато във времето,
(IGI Global).
Трите стълба на устойчивостта са: Хората, Планета и
Печалбата (CFI, 2022 г., Устойчивост - определение,
три стълба и пет области).
И трите фактора са от жизненоважно значение за
здравето на нашите предприятия, както и за
обществото като цяло. Балансирането на тези
стълбове е непрекъсната работа, особено когато
бизнес средата се променя с такива темпове.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Не можем да поддържаме екосистемите на
Земята и да продължим да
функционираме така, както досега, ако не
направим по-устойчив избор. Ако вредните
процеси се запазят без промяна, вероятно
ще изчерпим изкопаемите горива, огромен
брой животински видове ще изчезнат, а
атмосферата ще бъде непоправимо
увредена.
В едно устойчиво общество хората живеят в
хармония с природната среда, запазвайки
ресурсите за бъдещите поколения, така че
всеки да се радва на социална
справедливост и високо качество на живот.
Всеки трябва и може да играе роля в борбата с
изменението на климата. Важно е бизнесът да има
водеща роля в намирането на тези начини за
намаляване на емисиите, използване на по-малко
ресурси, създаване на възможности в кръговата
икономика и опазване на биоразнообразието.
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
II. Устойчивостта - ключ към по-добро бъдеще!
Осъществяването на всеки бизнес в
условия на несигурност и инфлация,
превръща тази задача в сериозно
предизвикателство.
Законодателството на ЕС също ни
задължава да предприемем
действия - и то бързо.
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
III. Три стълба на устойчивостта
Какво е устойчивост и защо е толкова важна? - TWI (twi-global.com)
Намаляване на
въглеродния
отпечатък,
потреблението на
вода, неразградимите
опаковки и
разточителните
процеси като част от
веригата за доставки
Справедливо
третиране на
служителите и
осигуряване на
отговорно, етично и
устойчиво отношение
към служителите,
заинтересованите
страни и общността, в
която бизнесът
оперира.
Да бъде печеливша и
да генерира
достатъчно приходи,
за да може да
продължи дейността
си и в бъдеще, както и
да генерира печалба в
съответствие с другите
елементи на
устойчивостта.
Планета
Опазване на околната среда
Хора
Социално развитие
Печалба
Икономическо развитие
програма
за
овластяване
след
пандемията
Съществува ясна тенденция за преминаване към екологично съобразни дейности в значително по-голям
мащаб. Компаниите на всяко ниво на зрялост съобщават, че са реализирали или очакват да реализират
различни ползи от устойчивите практики под формата на подобрена ефективност, съответствие, подбор
и/или задържане на служители и намалено количество отпадъци. Компаниите инвестират в хора,
процеси и технологични подобрения, защото разбират, че за постигането на устойчив напредък и успех
е необходим многостранен подход.
Компаниите с по-прозрачни стратегии за устойчивост, които могат да демонстрират положителна работа
за решаване на екологични проблеми, биха могли да спечелят лоялността на клиентите. Факторите,
свързани с околната среда, социалната сфера и корпоративното управление (ESG), които измерват
устойчивостта и общественото въздействие на дадена компания, са важни (повече информация ще
намерите по-късно в настоящия модул).
Освен това потребителите се стремят да:
• Според IBM шест от десет купувачи са готови да променят навиците си на пазаруване, за да намалят
въздействието върху околната среда.
• Данните за търсене от Amazon показват, че потребителите търсят екологично чисти продукти повече,
отколкото преди няколко години.
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
IV. Стимули за устойчивост за малкия и среден бизнес
програма
за
овластяване
след
пандемията
Няма съмнение, че пандемията на Covid-19 ускори или премина към дистанционни и хибридни форми на
работа. Много предприятия бяха принудени да възприемат такива модели, без да разполагат с
политики или стратегии. Не знаехме колко дълго ще продължи работата в отдалечени и хибридни
формати, но се адаптирахме според нуждите си и това всъщност даде на бизнеса представа за
осезаемите ползи от приемането на отдалечена работа, а след това и на хибриден модел, който беше
приет много добре от служителите.
Тези драматични промени в моделите на мобилност, производство и потребление временно намалиха
глобалните емисии на CO2 със 17% през април 2020 г. в сравнение с пиковите нива през 2019 г. Но
това, което изглеждаше като обещаваща тенденция, скоро изчезна: сега емисиите почти са се върнали
на нивата отпреди пандемията, дори и служителите да не са.
Nature.com 2020: Временно намаляване на дневните глобални емисии на CO2 по време на
принудителното затваряне на COVID-19 | Nature Climate Change
Мнозина предполагат, че работата от разстояние ще доведе до повишаване на екологичната
устойчивост, но това не е толкова просто, колкото изглежда, както ще видим по-нататък в този раздел.
Въпросът остава - по какъв начин хибридната работа може да донесе по-изгодни възможности?
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
V. COVID-19 промени правилата на играта
програма
за
овластяване
след
пандемията
Защо хибридната работа е интелигентна и устойчива за
бизнеса? В изследване на HSBC от 2021 г. “Защо бъдещето на
работата е хибридно?” (hsbc.com) резултатите показват, че
хората ще са по-щастливи, разходите - по-ниски,
производителността - по-висока. Проучването още показва, че:
● 77% от компаниите с по-висок растеж отчитат по-високи
нива на производителност, а не просто ефект от covid19
ситуацията.
● 66% казват, че това ще им помогне да разширят дейността
си на нови пазари.
● 66% от предприятията очакват промяна в работните
модели, за да повишат своите екологични, социални и
управленски характеристики.
● 69% смятат, че хибридната работа ще бъде полезна за
околната среда.
1. Устойчивост в контекста на
хибридната работа
VI. Стимули за устойчивост за МСП
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Енергиен отпечатък
Влиянието на хибридната работа върху потреблението на енергия е
разнопосочно, като някои проучвания установяват положителен
ефект, докато други посочват неутрално или дори отрицателно
въздействие върху потреблението на енергия.
В крайна сметка тези въздействия могат да варират значително в
зависимост от индивидуалните характеристики на служителите
(напр. информираност, нагласи, размер на семейството,
богатство), инфраструктурата на дома (напр. енергийни класове
на сградата, доставчик) и дори ситуационни фактори (напр.
географско местоположение и сезон).
Когато компаниите разработват политики за дистанционна работа,
например чрез субсидиране на сметките за енергия за дома, те
трябва да отчитат и въздействието върху устойчивото развитие на
енергийните емисии от жилищата.
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Енергиен отпечатък
Според проучване на Международната
агенция по енергетика (МАЕ) работата от
дома може да спести енергия и да намали
емисиите. Но колко? Анализ на IEA показва,
че потреблението на електроенергия в
домовете на хората е скочило с 15% в дните
след началото на затварянето заради
covid19..
Това предполага, че хората, които обикновено
използват обществен транспорт или
шофират на по-малко от 6 км в двете
посоки, всъщност могат да увеличат общите
си емисии, когато работят от дома.
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
Източник: Въглероден калкулатор: Хибридната работа
https://www.ft.com/content/1b7ffe27-b13a-41aa-9152-
be355d223c63?shareType=nongift
програма
за
овластяване
след
пандемията
2. Транспортен отпечатък
Намаляването на броя на пътуванията до работното място при
работа от дома несъмнено ще доведе до ползи за околната
среда, но се появяват доказателства за обратни ефекти,
включително увеличаване на броя на пътуванията извън
работното място и на броя на кратките пътувания.
Например в калифорнийска извадка от служители, които са
преминали на дистанционна работа по време на пандемията
Covid-19, намаляването на изминатите километри с превозни
средства е било придружено от 26% увеличение на средния
брой пътувания.
Освен промените в пътуването до работното място, от значение
ще бъдат и потенциалните промени в емисиите, произтичащи
от пътувания, свързани със стопанската дейност, в хибридни
условия (например събития и конференции).
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
Източник: Дистанционна работа и устойчиви пътувания в ерата на COVID-19,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3638885
програма
за
овластяване
след
пандемията
3. Технологичен отпечатък
Ключово проучване на Би Би Си (BBC Future, 2020 г.) показва, че
един "типичен бизнес" потребител, макар и в периода преди
COVID-19, създава 135 кг CO2e от изпращането на имейли всяка
година, което е еквивалентно на изминаването на 200 мили със
семеен автомобил.
В проучването се подчертава, че според някои оценки въглеродният
отпечатък на нашите устройства, интернет и поддържащата ги
система представлява около 3,7 % от глобалните емисии на
парникови газове. Д-р Майк Хазас, официално от университета в
Ланкастър, твърди, че това е подобно количество, произвеждано
от авиоиндустрията в световен мащаб, и се очаква тези емисии да
се удвоят до 2025 г.
Тема за размисъл: COVID-19 Забраните водят до бум на
продажбите на техника в Обединеното кралство и допринасят за
проблема с електронните отпадъци
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
програма
за
овластяване
след
пандемията
4. Отпадъчен отпечатък
Съществува риск от увеличаване на количеството на електронните
и електрическите отпадъци (Е-отпадъци) - приблизително 50
милиона тона годишно в световен мащаб, от които само 20% се
рециклират официално. ИТ лидерите знаят, че трябва да вземат
предвид и въздействието на броя и видовете устройства,
необходими за захранване на дистанционната работа, според
Доклада на ООН (unep.org).
Компютрите, лаптопите и принтерите неизменно оказват влияние
върху околната среда и като такива могат да допринесат за
нарастващите нива на електронни отпадъци по света.
Според проучване на Blancco за нарастващата вълна от електронни
отпадъци (е-отпадъци) почти всички от 600-те изследвани
глобални предприятия (97%) е трябвало да закупят нови лаптопи,
за да се адаптират към преминаването към дистанционна работа
по време на пандемията.
Тема за размисъл: Нарастващата вълна от електронни отпадъци
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въпреки че хибридните модели на работа станаха много по-
разпространени, съществуват проблеми с устойчивостта, които
трябва да бъдат решени. Това е и нашият фокус - да споделяме
знания и начини за подобряване на устойчивостта чрез
преминаване към хибридна работа с ползи за работодателите,
служителите и околната среда.
Трябва да имаме предвид, че хибридната работа може да доведе
до "най-лошия сценарий" според проучване на Carbon Trust и
Vodafone Institute for Society and Communications 2021
Потенциалът за спестяване на въглеродни емисии от надомната
работа в Европа | The Carbon Trust.
"Това разделение би могло да доведе до отделяне на повече
емисии, тъй като и домовете, и офисите работят пълноценно, за
да могат работещите от разстояние и хората в офиса да вършат
работата си", се предупреждава в доклада.
1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
VII. Насърчаване на устойчивостта
програма
за
овластяване
след
пандемията
Анализ на приноса
на хибридната
работа към ЦУР* и
ЕСУ** цели
* Цели за устойчиво развитие
** Екологични, социални и управленски цели
02
програма
за
овластяване
след
пандемията
Целите за устойчиво развитие са универсален призив за действие за
премахване на бедността, опазване на планетата и подобряване на
живота и перспективите на всички и навсякъде.
Целите бяха приети от всички държави - членки на ООН, през
септември 2015 г. като част от Програмата до 2030 г. за устойчиво
развитие, в която е заложен 15-годишен план за постигане на
целите и свързаните с тях задачи. Никога досега световните лидери
не са поемали ангажимент за общи действия в рамките на толкова
широка и универсална политическа програма.
17-те цели са взаимосвързани, отнасят се за всички страни и трябва да
бъдат осъществени от всички заинтересовани страни -
правителства, частен сектор, гражданско общество, системата на
ООН и други - в рамките на съвместно партньорство.
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
I. Цели за устойчиво развитие (ЦУР)
програма
за
овластяване
след
пандемията
Тя може да помогне за
намаляване на стреса и
подобряване на
психическото и физическото
здраве на служителите чрез
осигуряване на по-голяма
гъвкавост и автономност в
работния процес. Тя може да насърчи
иновациите и
използването на
технологии на работното
място, което да доведе
до развитието на нови
отрасли и
инфраструктура.
Хибридната работа може да допринесе за постигането на 6 от 17-те ключови цели за
устойчиво развитие
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
II. Целите за устойчиво развитие, които са важни в контекста на хибридната работа
Цел 8: Достоен
труд и
икономически
растеж
Цел 9:
Промишленост,
иновации и
инфраструктура
Той може да помогне за
повишаване на
производителността и
намаляване на
разходите за офис
пространство, което
води до икономически
растеж.
Цел 3: Добро
здраве и
благополучие
програма
за
овластяване
след
пандемията
Тя може да насърчи
сътрудничеството и
партньорството между
служителите,
предприятията и
общностите, като
спомогне за постигането
на ЦУР.
Цел 13:
Действия в
областта на
климата
Цел 17:
Партньорств
а за
постигане на
целите
Тя може да намали
необходимостта от пътуване
до работното място, което
ще доведе до по-малко
задръствания и замърсяване
на въздуха и ще насърчи
устойчивите градове и
общности.
Тя може да намали
въглеродния отпечатък на
транспорта и
потреблението на енергия
в офис сградите, като по
този начин помага в
борбата с изменението на
климата.
Като насърчават хибридната работа, компаниите могат да допринесат за по-устойчиво бъдеще и да
помогнат за постигането на ЦУР.
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
Цел 11:
Устойчиви
градове и
общности
програма
за
овластяване
след
пандемията
ESG - Environmental, Social, and Governance (Екологични, социални и
управленски цели) се отнася до подобряването на екологичната и
социалната устойчивост на предприятията. Екологията, социалната сфера
и управлението означават трите компонента на устойчивостта на
бизнеса. Без съмнение показателите ESG се възприемат все по-сериозно
от бизнес общността. Ако поне не разглеждате своя ESG отпечатък, може
да пропуснете нещо, и то не само по отношение на корпоративната си
социална отговорност.
Резултатите на ESG ще стават все по-важни за привличането и задържането
на таланти, тъй като по-голямата част от работната сила в световен
мащаб се формира от представители на поколението на millennials и
поколението Z. До 2029 г. те ще съставляват 72% от световната работна
сила в сравнение с 52% през 2019 г. Тези поколения отдават по-голямо
значение на екологичните и социалните проблеми, отколкото техните
предшественици - и ще очакват повече от работодателите по тези
въпроси.
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
III. Рамка на ESG и хибридна работа
програма
за
овластяване
след
пандемията
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
IV. Околна среда и хибридна работа
Съображения, свързани с хибрида и околната среда
● По-малко пътувания = по-малко емисии. Намаляване на отпадъците с
повече хранене у дома, означава по-малко отпадъци от обяд, и офиси,
произвеждащи по-малко хартиени и пластмасови отпадъци.
● В офиса можете да зонирате потреблението на енергия чрез
специализирани системи, които автоматично групират "работещите
бюра", както и чрез интелигентни сградни системи, които намаляват
потреблението на осветление и отопление, вентилация и климатизация в
незаетите часове.
● Вкъщи служителите също могат да бъдат насърчавани да инсталират
интелигентни измервателни уреди или да изолират домашните си
офиси, за да избегнат ненужното потребление на енергия.
● Може да е полезно да се проучат схемите за компенсиране на
въглеродните емисии, както и стимулите за служителите да намалят до
минимум собствения си въглероден отпечатък.
програма
за
овластяване
след
пандемията
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
V. Социална и хибридна работа на ESG
Съображения за хибридните и социалните аспекти
Хибридната работа може да има положително въздействие върху
благосъстоянието и психичното здраве на служителите. Вижте Модул 2,
Раздел 2 “Оценка и мониторинг на благосъстоянието в хибридни
условия”. Основният начин за създаване на успешен модел на хибридна
работа би бил да се предложат на членовете на екипа различни
възможности за комуникация, сътрудничество и иновации
едновременно в корпоративните и домашните офиси.
Хибридната работа е възможност за работодателите да увеличат
разнообразието и задържането на служителите, да наемат служители от
други места и да осигурят по-голяма гъвкавост и свобода на работещите
родители и служителите с увреждания. Тя дава възможност на екипите
да общуват и да си сътрудничат в различни среди и ситуации, като по
този начин укрепва връзката и екипния дух. Освен това хибридната
работа означава по-добър баланс между професионалния и личния
живот на служителите, гъвкавост и повече лично време, което да
отделят за своите хобита, стремежи и любими дейности.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Управление:
Според McKinsey управлението е вътрешната система от практики,
контроли и процедури, които МСП приемат, за да се управляват,
да вземат ефективни решения, да спазват закона и да отговарят
на нуждите на външните заинтересовани страни. Правилното
разработване на вашето предложение за екологични, социални
и управленски практики (ESG) е свързано с по-високо ниво на
създаване на стойност.
Хибридната работа открива възможност за по-добро управление,
тъй като задължава компаниите да усъвършенстват своите
процедури, напр. в хибридната среда са необходими нови
подходи към мерките за безопасност и здраве.
Прочетете повече: Рамка на ESG | McKinsey
2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС
V. Социална и хибридна работа на ESG
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въздействие на
хибридната работа
върху околната
среда
03
програма
за
овластяване
след
пандемията
Когато разбираме въздействието на хибридната работа върху околната среда, можем да променим нещо в
правилната посока. Въпреки че хибридната работа носи очевидни ползи за околната среда, това е само
едната страна на монетата. Използването на електронни и дигитални инструменти може да има
значително въздействие върху околната среда, особено по отношение на въглеродните емисии от
производството на енергията, използвана за захранване на тези устройства.
Производството и изхвърлянето на електронни устройства също допринасят за въглеродния отпечатък.
Производството изисква значителни количества енергия, както и добив на суровини, а изхвърлянето на
електронни отпадъци може да бъде сериозен екологичен проблем. Използването на електронни
устройства и дигитални инструменти също може да доведе до повишено потребление на енергия в
домовете и офисите. Например служителите, които работят от вкъщи, могат да използват повече енергия
за отопление, охлаждане и осветление.
Компаниите трябва да са наясно с въздействието на електронните и дигитални инструменти, които
използват, върху околната среда и да предприемат стъпки за намаляване на това въздействие. Това може
да включва инвестиране във възобновяеми енергийни източници, използване на енергийно ефективни
устройства, въвеждане на настройки за управление на захранването и насърчаване на устойчиви
практики сред служителите.
Въздействие на хибридната работа върху околната среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въглеродни емисии от офис оборудване
Офис
оборудването, като
компютри,
принтери и
сървъри,
консумира
електроенергия,
която може да
генерира
въглеродни емисии
в зависимост от
източника на
електроенергия.
Производството и
транспортирането
на офис
оборудване също
генерират
въглеродни
емисии. Това
включва добива на
суровини,
производствения
процес и
транспортирането
на готовите
продукти.
Изхвърлянето на
офис оборудване в
края на
експлоатационния
му период също
може да генерира
въглеродни
емисии, особено
ако то не е
рециклирано или
изхвърлено по
подходящ начин.
Потребление на
електроенергия
Изхвърляне
Производство и
транспорт
Въглеродните емисии от офис оборудването могат да се дължат на няколко източника:
програма
за
овластяване
след
пандемията
Голяма част от офис
оборудването днес
е свързано с
интернет, което
означава, че
данните се
съхраняват и
обработват в
центрове за данни.
Тези центрове за
данни консумират
много енергия и
генерират
значително
количество
въглеродни
емисии.
Офис
оборудването, като
компютри и
сървъри, генерира
топлина, която
трябва да се
охлажда. Този
процес на
охлаждане също
консумира енергия
и генерира
въглеродни
емисии.
Офис
оборудването, като
компютри,
принтери и
сървъри,
консумира енергия
дори когато е
изключено, но все
още е включено в
мрежата, което е
известно като
потребление на
енергия в режим на
готовност.
Въглеродни емисии от офис оборудване
Центрове за данни Охлаждане Консумация на енергия в
режим на готовност
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въглероден отпечатък на цифровизацията
Според Financial Times, Carbon counter: hybrid
working is a hot topic | Financial Times (ft.com),
от гледна точка на въглеродните емисии
хибридната работа е актуална тема.
Полупразен офис се нуждае от същото
отопление и климатизация като пълен офис.
Като разбират въглеродните емисии, свързани с
офис оборудването, компаниите за
оборудване за домашен офис могат да
предприемат стъпки за намаляване на
въздействието върху околната среда, като
например използване на енергийно
ефективно оборудване, закупуване на
възобновяема енергия и въвеждане на
настройки за управление на захранването. Източник: Въглероден калкулатор: Хибридната работа
https://www.ft.com/content/1b7ffe27-b13a-41aa-9152-
be355d223c63?shareType=nongift
програма
за
овластяване
след
пандемията
Пример за компания, която намалява въглеродните емисии
от офис оборудване, е софтуерната компания Salesforce.
През 2018 г. те си поставиха за цел да станат въглеродно
неутрални до 2020 г. и да намалят въглеродните емисии
на своето офис оборудване с 50% до 2022 г. За да
постигнат тази цел, те приложиха няколко стратегии,
подробно описани тук.Резултат:
Чрез прилагането на тези стратегии Salesforce успя да
намали въглеродните емисии на своето офис
оборудване с 50% до 2022 г., което помогна на
компанията да постигне целта си да стане въглеродно
неутрална.
Това проучване показва, че е възможно компаниите да
намалят значително въглеродните емисии на офис
оборудването чрез комбинация от енергийно ефективно
оборудване, възобновяема енергия, настройки за
управление на захранването, оптимизация на
центровете за данни и обучение на служителите.
Salesforce намалява въглеродните
емисии на офис оборудването си
програма
за
овластяване
след
пандемията
● Енергийно ефективно оборудване: Salesforce замени по-старото оборудване с енергоефективни
устройства, като лаптопи и монитори, които са сертифицирани по Energy Star и са с активирани
настройки за управление на захранването с цел намаляване на консумацията на енергия.
● Възобновяема енергия: Salesforce инвестира във възобновяеми енергийни източници, като слънчева и
вятърна енергия, за да компенсира въглеродните емисии на своето офис оборудване.
● Настройки за управление на захранването: Salesforce въведе настройки за управление на захранването,
за да намали консумацията на енергия на своето офис оборудване в периоди на слабо използване.
● Оптимизация на центрове за данни: Salesforce оптимизира своите центрове за данни, за да намали
потреблението на енергия и въглеродните емисии чрез въвеждане на по-ефективни системи за
охлаждане и настройки за управление на захранването.
● Обучение на служителите: Salesforce предостави обучение на служителите за значението на
устойчивите практики и за това как да се намали въздействието на офис оборудването върху околната
среда.
Добри практики: Salesforce намалява въглеродните емисии на
офис оборудването си
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Изчисляване на въглеродния отпечатък
Този метод включва изчисляване на общото количество емисии
на парникови газове, свързани с хибридната работа,
включително емисиите от транспорта, потреблението на
енергия в домовете и офисите, както и емисиите от
производството и изхвърлянето на електронни устройства.
2. Мониторинг на потреблението на енергия
Този метод включва наблюдение на потреблението на енергия
на оборудване като компютри, сървъри и системи за
отопление и охлаждане в домове и офиси.
5 начина за измерване на въздействието на хибридната работа
върху околната среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
3. Анкети и интервюта
Този метод включва анкетиране на служителите за техните
работни навици и поведение, като например методи на
транспортиране, потребление на енергия в дома и устойчиви
практики. Тази информация може да се използва за
идентифициране на областите за подобрение и за проследяване
на напредъка.
4. Казуси и най-добри практики
Този метод включва проучване и анализ на опита на други
компании, които са въвели хибридна работа, и идентифициране
на най-добрите практики за намаляване на въздействието на
хибридната работа върху околната среда.
5 начина за измерване на въздействието на хибридната работа
върху околната среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
5. Оценка на жизнения цикъл (LCA)
Този метод включва оценка на въздействието върху околната
среда на даден продукт, услуга или дейност през целия им
жизнен цикъл - от добива на суровини до изхвърлянето или
рециклирането, за да се определят основните въздействия върху
околната среда и възможностите за подобрение.
Като използват комбинация от тези методи, компаниите могат да
получат цялостна представа за въздействието на хибридната
работа върху околната среда и да идентифицират конкретни
области за подобрение.
5 начина за измерване на въздействието на хибридната работа
върху околната среда
програма
за
овластяване
след
пандемията
Една от трудностите, с които се сблъскват компаниите при
преминаването към хибриден модел на работа, е да
поддържат оптимално натоварване на офиса. За да
решат този проблем, компаниите може да се нуждаят
от система за управление на работното място, за да
получат обща представа за използването на офиса и
след това да използват тази информация за
оптимизиране на разходите.
Решения като Desk Buddy | Софтуер за управление на
работното място | Proxiad SEE могат да ви помогнат да
съберете данни за това колко офис пространство се
използва, така че да можете да вземете решение дали
можете да намалите размера си, като наемете по-малко
място или намалите настоящото.
Оптимизиране на разходите
програма
за
овластяване
след
пандемията
Този раздел ви пренесе в света на устойчивостта в контекста
на хибридната работа. Научихте как устойчивостта се
преплита с изменението на климата, значението на трите
стълба на устойчивостта - хора, планета и печалба, и имахте
възможност да разберете, че предимствата от хибридната
работа са по-щастливи служители, по-ниски режийни
разходи и по-голяма производителност.
Бизнесът може да предприеме действия и ние подчертаваме,
че енергийният, транспортният, технологичният отпечатък и
отпечатъкът от отпадъците са чудесни възможности за
начални стъпки в тази посока.
Така можете да допринесете за шест от Целите за устойчиво
развитие (3, 8, 9, 11, 13 и 17) и ESG - подобряване на
екологичната и социалната устойчивост на предприятията и
корпорациите. Накрая разглеждахме конкретната област на
въглеродните емисии и офиса, въглеродния отпечатък на
дигитализацията и конкретен пример в компания, която
успява да намали значително въглеродните си емисии.
ОБОБЩЕНИЕ НА
РАЗДЕЛ 1
програма
за
овластяване
след
пандемията
Предлагаме ви кратък въпросник за
самооценка на степента, в която сте
разбрали съдържанието.
Целта е да проверите и затвърдите
наученото.
Можете да се явите на теста толкова
пъти, колкото искате. Не забравяйте,
че тестът е само част от процеса на
учене!
ВЪПРОСНИК ЗА
САМООЦЕНКА
програма
за
овластяване
след
пандемията
Референции
● Reimagine Hybrid Work е много интересна поредица от подкастове на Марибел Лопес,
основател и директор на Lopez Research.
● "Здравословните сгради са бъдещето на работата": Интервю с главния изпълнителен
директор на Delos Пол Сиала.
● Time.com 75% от младите хора по света се страхуват от бъдещето заради климатичните
промени https://time.com/6097677/young-people-climate-change-anxiety/
● НАСА, Откъде знаем, че изменението на климата е реално?,
https://climate.nasa.gov/evidence/
● CFI, 2022 г., Устойчивост - определение, три стълба и пет области,
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/sustainability/
● TWI, Какво е устойчивост и защо е толкова важна?, https://www.twi-global.com/technical-
knowledge/faqs/faq-what-is-sustainability
програма
за
овластяване
след
пандемията
● Nature.com 2020: Временно намаляване на дневните глобални емисии на CO2 по време на
принудителното задържане на COVID-19, https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
● HSBC, 2021 г., Защо хибридната работа е интелигентна и устойчива за МСП?,
https://www.business.hsbc.com/en-gb/insights/growing-my-business/why-hybrid-working-is-
good-for-business
● Как работата от разстояние допринася за пестенето на енергия (unsustainablemagazine.com)
● Международна агенция по енергетика (МАЕ), "Работата от дома може да спести енергия и
да намали емисиите". Но колко?, https://www.iea.org/commentaries/working-from-home-can-
save-energy-and-reduce-emissions-but-how-much
● Въглероден брояч: хибридната работа е актуална тема, https://www.ft.com/content/1b7ffe27-
b13a-41aa-9152-be355d223c63?shareType=nongift
● SRRN: Работа от разстояние и устойчиво пътуване през ерата на COVID-19,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3638885
Референции
програма
за
овластяване
след
пандемията
● BBC Future, 2020, Защо интернет навиците ти не са толкова чисти, колкото си мислиш,
https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-
you-think
● Доклад на ООН 2019, Време е да се възползваме от възможностите и да се справим с
предизвикателството на електронните отпадъци, https://www.unep.org/news-and-
stories/press-release/un-report-time-seize-opportunity-tackle-challenge-e-waste
● Carbon Trust и Vodafone Institute for Society and Communications 2021, Потенциалът за
спестяване на въглеродни емисии от надомната работа в Европа | The Carbon Trust,
https://www.carbontrust.com/our-work-and-impact/guides-reports-and-tools/the-carbon-
savings-potential-of-homeworking-in-europe
● McKinsey 2019, 5 начина за създаване на стойност чрез ESG
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-
that-esg-creates-value
● Цели за устойчиво развитие на ООН, Цели за устойчиво развитие на ООН 17 цели
преобразяват света, https://www.un.org/en/exhibits/page/sdgs-17-goals-transform-world
Референции
програма
за
овластяване
след
пандемията
След като вече имате представа за дигиталната
устойчивост в контекста на хибридната работа,
следващият ни раздел е посветен на дигиталната
устойчивост. В допълнение към разбирането на
стратегията на компанията в контекста на
екологичните отговорности и новите екологични
тенденции, ще усвоите ключови умения за
прилагане на принципите на устойчивостта в
действие чрез Топ 10 съвета за екологични
домашни офиси.
Ако не популяризираме нашите действия в
областта на устойчивото развитие, ние
пропускаме ключово конкурентно предимство. В
следващия раздел ще научите и повече за
начини за целенасочена комуникация по темата.
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ
СЛЕДВАЩИЯ РАЗДЕЛ
програма
за
овластяване
след
пандемията
Благодарим ви, че учите с нас!
www.prosper-project.eu
Можете да ни намерите:
● https://prosper-project.eu/
● https://www.facebook.com/Workplace.SMEs.EU
● https://www.linkedin.com/company/workplace-smes/

More Related Content

Similar to BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx

BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
caniceconsulting
 
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Karel Van Isacker
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
caniceconsulting
 
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020cleantechbg
 
Rio 2020
Rio 2020Rio 2020
Rio 2020
cleantechbg
 
Георги Стефанов WWF
Георги Стефанов WWFГеорги Стефанов WWF
Георги Стефанов WWF
National Trust EcoFund
 
Презентация на Моби2 България
Презентация на Моби2 БългарияПрезентация на Моби2 България
Презентация на Моби2 България
Moby2 Ltd.
 
Енергиен асистент
Енергиен асистентЕнергиен асистент
Енергиен асистент
Kiril Raytchev
 
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
Bulgarian Public Relations Society
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
Моби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компаниятаМоби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компанията
Moby2 Ltd.
 
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bgSustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
IanSayers7
 
BG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
Green Team and Open Innovation
Green Team and Open InnovationGreen Team and Open Innovation
Green Team and Open Innovation
cleantechbg
 
Маги Малеева @ Junior Achievment, Sofia
Маги Малеева @ Junior Achievment, SofiaМаги Малеева @ Junior Achievment, Sofia
Маги Малеева @ Junior Achievment, SofiaGorichka
 
BG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
caniceconsulting
 

Similar to BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx (20)

BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
 
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
 
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
 
Rio 2020
Rio 2020Rio 2020
Rio 2020
 
Георги Стефанов WWF
Георги Стефанов WWFГеорги Стефанов WWF
Георги Стефанов WWF
 
Презентация на Моби2 България
Презентация на Моби2 БългарияПрезентация на Моби2 България
Презентация на Моби2 България
 
Енергиен асистент
Енергиен асистентЕнергиен асистент
Енергиен асистент
 
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 2.pptx
 
Моби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компаниятаМоби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компанията
 
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bgSustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
 
BG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 3.pptx
 
Green Team and Open Innovation
Green Team and Open InnovationGreen Team and Open Innovation
Green Team and Open Innovation
 
Маги Малеева @ Junior Achievment, Sofia
Маги Малеева @ Junior Achievment, SofiaМаги Малеева @ Junior Achievment, Sofia
Маги Малеева @ Junior Achievment, Sofia
 
BG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 

BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx

 • 2. програма за овластяване след пандемията Партньори Post Pandemic Empowerment Programme © 2023 разработена от Die Berater/ European E-Learning Institute/ BUPNET/ CATRO/ Momentum/ Smart Revolution/ Eurotraining е лицензирана по CC BY-NC-SA 4.0 Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
 • 3. програма за овластяване след пандемията Въведение Без устойчивост, като ръководители на бизнеси, всички ползи, които постигаме от хибридната работа, ще бъдат краткотрайни. С внимателно управление можем да допринесем за промяна и по-добри резултати по отношение на хората, планетата и печалбата. Този модул има три раздела и целта му е да повиши разбирането ви за дигиталната устойчивост в контекста на хибридната работа и да ви мотивира да станете част от глобалното движение за устойчив бизнес. Основната цел на настоящия раздел е да ви запознае със значението и важността на устойчивостта в контекста на хибридната работа. Ще ви запознаваме и с целите за устойчиво развитие и ще се фокусираме върху това как три от глобалните цели - 3, 8 и 13 - имат особено значение за малкия и среден бизнес, който работи в хибриден режим. След това ще ви представим и екологичните, социалните и управленските цели - трите ключови фактора при измерването на устойчивостта и етичното въздействие на бизнес инвестициите. Накрая разглеждаме влиянието на хибридната работа върху околната среда и как можем да променим ситуацията, като разглеждаме случай от споделени добри практики и 5-те начина за измерване на въздействието на хибридната работа върху околната среда.
 • 4. програма за овластяване след пандемията Съдържание 01 02 03 Устойчивостта в контекста на хибридната работа Анализ на приноса на хибридната работа към целите за устойчиво развитие и екологичните, социални и управленски цели Разбиране на екологичната устойчивост в контекста на хибридната работа 04 Самооценка 05 Преход към следващия раздел
 • 5. програма за овластяване след пандемията ЗНАНИЯ: Резултати от обучението УМЕНИЯ: ПОВЕДЕНИЯ: НАГЛАСИ: Начин на мислене за непрекъснато учене - светът на устойчивостта и дигиталните инструменти се развива непрекъснато и бизнесът трябва да да следи и актуализира знанията и действията си. Положително отношение към подходите за устойчивост и отвореност към използването на нови инструменти и методи за подобряване на устойчивостта на бизнеса чрез хибридна работа. Умения за устойчивост в дигитален контекст, цели и умения за управление на въздействието върху околната среда Подходи за създаване на устойчивост в хибридния свят. Инструментите за устойчивост и как те могат да бъдат използвани, за да допринесат за постигане на целите за устойчиво развитие.
 • 7. програма за овластяване след пандемията Какво е устойчивост? Устойчивост: задоволяване на настоящите ни нужди, без да се застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди (Комисия Брундтланд, 1987 г.). Вплетени в изменението на климата Изменението на климата се превърна в предизвикателството на едно поколение и е преобладаваща тема в медиите - от правителствени доклади до холивудски филми. Науката, която стои зад изменението на климата, може да бъде обезкуражаваща, като 75 % от младите хора заявяват, че се страхуват от бъдещето. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа I. Устойчивост - Значение Откъде знаем, че изменението на климата е реално? Според НАСА има недвусмислени доказателства, че Земята се затопля с безпрецедентни темпове. Основната причина за това е човешката дейност. Глобална температура + 1,1 °C от прединдустриалния период Въглероден диоксид +419 частици на милион (текущо) Ниво на водата в океаните и моретата +8 см от януари 1992 г. Затопляне на океана +345 зетаджаула от 1955 г. насам
 • 8. програма за овластяване след пандемията 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа В контекста на проекта PROSPER и тъй като нашата планета вече е в ситуация на "червен код", устойчивостта се отнася до способността да се поддържа даден процес непрекъснато във времето, (IGI Global). Трите стълба на устойчивостта са: Хората, Планета и Печалбата (CFI, 2022 г., Устойчивост - определение, три стълба и пет области). И трите фактора са от жизненоважно значение за здравето на нашите предприятия, както и за обществото като цяло. Балансирането на тези стълбове е непрекъсната работа, особено когато бизнес средата се променя с такива темпове.
 • 9. програма за овластяване след пандемията Не можем да поддържаме екосистемите на Земята и да продължим да функционираме така, както досега, ако не направим по-устойчив избор. Ако вредните процеси се запазят без промяна, вероятно ще изчерпим изкопаемите горива, огромен брой животински видове ще изчезнат, а атмосферата ще бъде непоправимо увредена. В едно устойчиво общество хората живеят в хармония с природната среда, запазвайки ресурсите за бъдещите поколения, така че всеки да се радва на социална справедливост и високо качество на живот. Всеки трябва и може да играе роля в борбата с изменението на климата. Важно е бизнесът да има водеща роля в намирането на тези начини за намаляване на емисиите, използване на по-малко ресурси, създаване на възможности в кръговата икономика и опазване на биоразнообразието. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа II. Устойчивостта - ключ към по-добро бъдеще! Осъществяването на всеки бизнес в условия на несигурност и инфлация, превръща тази задача в сериозно предизвикателство. Законодателството на ЕС също ни задължава да предприемем действия - и то бързо.
 • 10. програма за овластяване след пандемията 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа III. Три стълба на устойчивостта Какво е устойчивост и защо е толкова важна? - TWI (twi-global.com) Намаляване на въглеродния отпечатък, потреблението на вода, неразградимите опаковки и разточителните процеси като част от веригата за доставки Справедливо третиране на служителите и осигуряване на отговорно, етично и устойчиво отношение към служителите, заинтересованите страни и общността, в която бизнесът оперира. Да бъде печеливша и да генерира достатъчно приходи, за да може да продължи дейността си и в бъдеще, както и да генерира печалба в съответствие с другите елементи на устойчивостта. Планета Опазване на околната среда Хора Социално развитие Печалба Икономическо развитие
 • 11. програма за овластяване след пандемията Съществува ясна тенденция за преминаване към екологично съобразни дейности в значително по-голям мащаб. Компаниите на всяко ниво на зрялост съобщават, че са реализирали или очакват да реализират различни ползи от устойчивите практики под формата на подобрена ефективност, съответствие, подбор и/или задържане на служители и намалено количество отпадъци. Компаниите инвестират в хора, процеси и технологични подобрения, защото разбират, че за постигането на устойчив напредък и успех е необходим многостранен подход. Компаниите с по-прозрачни стратегии за устойчивост, които могат да демонстрират положителна работа за решаване на екологични проблеми, биха могли да спечелят лоялността на клиентите. Факторите, свързани с околната среда, социалната сфера и корпоративното управление (ESG), които измерват устойчивостта и общественото въздействие на дадена компания, са важни (повече информация ще намерите по-късно в настоящия модул). Освен това потребителите се стремят да: • Според IBM шест от десет купувачи са готови да променят навиците си на пазаруване, за да намалят въздействието върху околната среда. • Данните за търсене от Amazon показват, че потребителите търсят екологично чисти продукти повече, отколкото преди няколко години. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа IV. Стимули за устойчивост за малкия и среден бизнес
 • 12. програма за овластяване след пандемията Няма съмнение, че пандемията на Covid-19 ускори или премина към дистанционни и хибридни форми на работа. Много предприятия бяха принудени да възприемат такива модели, без да разполагат с политики или стратегии. Не знаехме колко дълго ще продължи работата в отдалечени и хибридни формати, но се адаптирахме според нуждите си и това всъщност даде на бизнеса представа за осезаемите ползи от приемането на отдалечена работа, а след това и на хибриден модел, който беше приет много добре от служителите. Тези драматични промени в моделите на мобилност, производство и потребление временно намалиха глобалните емисии на CO2 със 17% през април 2020 г. в сравнение с пиковите нива през 2019 г. Но това, което изглеждаше като обещаваща тенденция, скоро изчезна: сега емисиите почти са се върнали на нивата отпреди пандемията, дори и служителите да не са. Nature.com 2020: Временно намаляване на дневните глобални емисии на CO2 по време на принудителното затваряне на COVID-19 | Nature Climate Change Мнозина предполагат, че работата от разстояние ще доведе до повишаване на екологичната устойчивост, но това не е толкова просто, колкото изглежда, както ще видим по-нататък в този раздел. Въпросът остава - по какъв начин хибридната работа може да донесе по-изгодни възможности? 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа V. COVID-19 промени правилата на играта
 • 13. програма за овластяване след пандемията Защо хибридната работа е интелигентна и устойчива за бизнеса? В изследване на HSBC от 2021 г. “Защо бъдещето на работата е хибридно?” (hsbc.com) резултатите показват, че хората ще са по-щастливи, разходите - по-ниски, производителността - по-висока. Проучването още показва, че: ● 77% от компаниите с по-висок растеж отчитат по-високи нива на производителност, а не просто ефект от covid19 ситуацията. ● 66% казват, че това ще им помогне да разширят дейността си на нови пазари. ● 66% от предприятията очакват промяна в работните модели, за да повишат своите екологични, социални и управленски характеристики. ● 69% смятат, че хибридната работа ще бъде полезна за околната среда. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа VI. Стимули за устойчивост за МСП
 • 14. програма за овластяване след пандемията 1. Енергиен отпечатък Влиянието на хибридната работа върху потреблението на енергия е разнопосочно, като някои проучвания установяват положителен ефект, докато други посочват неутрално или дори отрицателно въздействие върху потреблението на енергия. В крайна сметка тези въздействия могат да варират значително в зависимост от индивидуалните характеристики на служителите (напр. информираност, нагласи, размер на семейството, богатство), инфраструктурата на дома (напр. енергийни класове на сградата, доставчик) и дори ситуационни фактори (напр. географско местоположение и сезон). Когато компаниите разработват политики за дистанционна работа, например чрез субсидиране на сметките за енергия за дома, те трябва да отчитат и въздействието върху устойчивото развитие на енергийните емисии от жилищата. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
 • 15. програма за овластяване след пандемията 1. Енергиен отпечатък Според проучване на Международната агенция по енергетика (МАЕ) работата от дома може да спести енергия и да намали емисиите. Но колко? Анализ на IEA показва, че потреблението на електроенергия в домовете на хората е скочило с 15% в дните след началото на затварянето заради covid19.. Това предполага, че хората, които обикновено използват обществен транспорт или шофират на по-малко от 6 км в двете посоки, всъщност могат да увеличат общите си емисии, когато работят от дома. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа Източник: Въглероден калкулатор: Хибридната работа https://www.ft.com/content/1b7ffe27-b13a-41aa-9152- be355d223c63?shareType=nongift
 • 16. програма за овластяване след пандемията 2. Транспортен отпечатък Намаляването на броя на пътуванията до работното място при работа от дома несъмнено ще доведе до ползи за околната среда, но се появяват доказателства за обратни ефекти, включително увеличаване на броя на пътуванията извън работното място и на броя на кратките пътувания. Например в калифорнийска извадка от служители, които са преминали на дистанционна работа по време на пандемията Covid-19, намаляването на изминатите километри с превозни средства е било придружено от 26% увеличение на средния брой пътувания. Освен промените в пътуването до работното място, от значение ще бъдат и потенциалните промени в емисиите, произтичащи от пътувания, свързани със стопанската дейност, в хибридни условия (например събития и конференции). 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа Източник: Дистанционна работа и устойчиви пътувания в ерата на COVID-19, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3638885
 • 17. програма за овластяване след пандемията 3. Технологичен отпечатък Ключово проучване на Би Би Си (BBC Future, 2020 г.) показва, че един "типичен бизнес" потребител, макар и в периода преди COVID-19, създава 135 кг CO2e от изпращането на имейли всяка година, което е еквивалентно на изминаването на 200 мили със семеен автомобил. В проучването се подчертава, че според някои оценки въглеродният отпечатък на нашите устройства, интернет и поддържащата ги система представлява около 3,7 % от глобалните емисии на парникови газове. Д-р Майк Хазас, официално от университета в Ланкастър, твърди, че това е подобно количество, произвеждано от авиоиндустрията в световен мащаб, и се очаква тези емисии да се удвоят до 2025 г. Тема за размисъл: COVID-19 Забраните водят до бум на продажбите на техника в Обединеното кралство и допринасят за проблема с електронните отпадъци 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
 • 18. програма за овластяване след пандемията 4. Отпадъчен отпечатък Съществува риск от увеличаване на количеството на електронните и електрическите отпадъци (Е-отпадъци) - приблизително 50 милиона тона годишно в световен мащаб, от които само 20% се рециклират официално. ИТ лидерите знаят, че трябва да вземат предвид и въздействието на броя и видовете устройства, необходими за захранване на дистанционната работа, според Доклада на ООН (unep.org). Компютрите, лаптопите и принтерите неизменно оказват влияние върху околната среда и като такива могат да допринесат за нарастващите нива на електронни отпадъци по света. Според проучване на Blancco за нарастващата вълна от електронни отпадъци (е-отпадъци) почти всички от 600-те изследвани глобални предприятия (97%) е трябвало да закупят нови лаптопи, за да се адаптират към преминаването към дистанционна работа по време на пандемията. Тема за размисъл: Нарастващата вълна от електронни отпадъци 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа
 • 19. програма за овластяване след пандемията Въпреки че хибридните модели на работа станаха много по- разпространени, съществуват проблеми с устойчивостта, които трябва да бъдат решени. Това е и нашият фокус - да споделяме знания и начини за подобряване на устойчивостта чрез преминаване към хибридна работа с ползи за работодателите, служителите и околната среда. Трябва да имаме предвид, че хибридната работа може да доведе до "най-лошия сценарий" според проучване на Carbon Trust и Vodafone Institute for Society and Communications 2021 Потенциалът за спестяване на въглеродни емисии от надомната работа в Европа | The Carbon Trust. "Това разделение би могло да доведе до отделяне на повече емисии, тъй като и домовете, и офисите работят пълноценно, за да могат работещите от разстояние и хората в офиса да вършат работата си", се предупреждава в доклада. 1. Устойчивост в контекста на хибридната работа VII. Насърчаване на устойчивостта
 • 20. програма за овластяване след пандемията Анализ на приноса на хибридната работа към ЦУР* и ЕСУ** цели * Цели за устойчиво развитие ** Екологични, социални и управленски цели 02
 • 21. програма за овластяване след пандемията Целите за устойчиво развитие са универсален призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и подобряване на живота и перспективите на всички и навсякъде. Целите бяха приети от всички държави - членки на ООН, през септември 2015 г. като част от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, в която е заложен 15-годишен план за постигане на целите и свързаните с тях задачи. Никога досега световните лидери не са поемали ангажимент за общи действия в рамките на толкова широка и универсална политическа програма. 17-те цели са взаимосвързани, отнасят се за всички страни и трябва да бъдат осъществени от всички заинтересовани страни - правителства, частен сектор, гражданско общество, системата на ООН и други - в рамките на съвместно партньорство. 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС I. Цели за устойчиво развитие (ЦУР)
 • 22. програма за овластяване след пандемията Тя може да помогне за намаляване на стреса и подобряване на психическото и физическото здраве на служителите чрез осигуряване на по-голяма гъвкавост и автономност в работния процес. Тя може да насърчи иновациите и използването на технологии на работното място, което да доведе до развитието на нови отрасли и инфраструктура. Хибридната работа може да допринесе за постигането на 6 от 17-те ключови цели за устойчиво развитие 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС II. Целите за устойчиво развитие, които са важни в контекста на хибридната работа Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Той може да помогне за повишаване на производителността и намаляване на разходите за офис пространство, което води до икономически растеж. Цел 3: Добро здраве и благополучие
 • 23. програма за овластяване след пандемията Тя може да насърчи сътрудничеството и партньорството между служителите, предприятията и общностите, като спомогне за постигането на ЦУР. Цел 13: Действия в областта на климата Цел 17: Партньорств а за постигане на целите Тя може да намали необходимостта от пътуване до работното място, което ще доведе до по-малко задръствания и замърсяване на въздуха и ще насърчи устойчивите градове и общности. Тя може да намали въглеродния отпечатък на транспорта и потреблението на енергия в офис сградите, като по този начин помага в борбата с изменението на климата. Като насърчават хибридната работа, компаниите могат да допринесат за по-устойчиво бъдеще и да помогнат за постигането на ЦУР. 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС Цел 11: Устойчиви градове и общности
 • 24. програма за овластяване след пандемията ESG - Environmental, Social, and Governance (Екологични, социални и управленски цели) се отнася до подобряването на екологичната и социалната устойчивост на предприятията. Екологията, социалната сфера и управлението означават трите компонента на устойчивостта на бизнеса. Без съмнение показателите ESG се възприемат все по-сериозно от бизнес общността. Ако поне не разглеждате своя ESG отпечатък, може да пропуснете нещо, и то не само по отношение на корпоративната си социална отговорност. Резултатите на ESG ще стават все по-важни за привличането и задържането на таланти, тъй като по-голямата част от работната сила в световен мащаб се формира от представители на поколението на millennials и поколението Z. До 2029 г. те ще съставляват 72% от световната работна сила в сравнение с 52% през 2019 г. Тези поколения отдават по-голямо значение на екологичните и социалните проблеми, отколкото техните предшественици - и ще очакват повече от работодателите по тези въпроси. 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС III. Рамка на ESG и хибридна работа
 • 25. програма за овластяване след пандемията 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС IV. Околна среда и хибридна работа Съображения, свързани с хибрида и околната среда ● По-малко пътувания = по-малко емисии. Намаляване на отпадъците с повече хранене у дома, означава по-малко отпадъци от обяд, и офиси, произвеждащи по-малко хартиени и пластмасови отпадъци. ● В офиса можете да зонирате потреблението на енергия чрез специализирани системи, които автоматично групират "работещите бюра", както и чрез интелигентни сградни системи, които намаляват потреблението на осветление и отопление, вентилация и климатизация в незаетите часове. ● Вкъщи служителите също могат да бъдат насърчавани да инсталират интелигентни измервателни уреди или да изолират домашните си офиси, за да избегнат ненужното потребление на енергия. ● Може да е полезно да се проучат схемите за компенсиране на въглеродните емисии, както и стимулите за служителите да намалят до минимум собствения си въглероден отпечатък.
 • 26. програма за овластяване след пандемията 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС V. Социална и хибридна работа на ESG Съображения за хибридните и социалните аспекти Хибридната работа може да има положително въздействие върху благосъстоянието и психичното здраве на служителите. Вижте Модул 2, Раздел 2 “Оценка и мониторинг на благосъстоянието в хибридни условия”. Основният начин за създаване на успешен модел на хибридна работа би бил да се предложат на членовете на екипа различни възможности за комуникация, сътрудничество и иновации едновременно в корпоративните и домашните офиси. Хибридната работа е възможност за работодателите да увеличат разнообразието и задържането на служителите, да наемат служители от други места и да осигурят по-голяма гъвкавост и свобода на работещите родители и служителите с увреждания. Тя дава възможност на екипите да общуват и да си сътрудничат в различни среди и ситуации, като по този начин укрепва връзката и екипния дух. Освен това хибридната работа означава по-добър баланс между професионалния и личния живот на служителите, гъвкавост и повече лично време, което да отделят за своите хобита, стремежи и любими дейности.
 • 27. програма за овластяване след пандемията Управление: Според McKinsey управлението е вътрешната система от практики, контроли и процедури, които МСП приемат, за да се управляват, да вземат ефективни решения, да спазват закона и да отговарят на нуждите на външните заинтересовани страни. Правилното разработване на вашето предложение за екологични, социални и управленски практики (ESG) е свързано с по-високо ниво на създаване на стойност. Хибридната работа открива възможност за по-добро управление, тъй като задължава компаниите да усъвършенстват своите процедури, напр. в хибридната среда са необходими нови подходи към мерките за безопасност и здраве. Прочетете повече: Рамка на ESG | McKinsey 2. Приносът на хибридната работа към ЦУР и УОС V. Социална и хибридна работа на ESG
 • 29. програма за овластяване след пандемията Когато разбираме въздействието на хибридната работа върху околната среда, можем да променим нещо в правилната посока. Въпреки че хибридната работа носи очевидни ползи за околната среда, това е само едната страна на монетата. Използването на електронни и дигитални инструменти може да има значително въздействие върху околната среда, особено по отношение на въглеродните емисии от производството на енергията, използвана за захранване на тези устройства. Производството и изхвърлянето на електронни устройства също допринасят за въглеродния отпечатък. Производството изисква значителни количества енергия, както и добив на суровини, а изхвърлянето на електронни отпадъци може да бъде сериозен екологичен проблем. Използването на електронни устройства и дигитални инструменти също може да доведе до повишено потребление на енергия в домовете и офисите. Например служителите, които работят от вкъщи, могат да използват повече енергия за отопление, охлаждане и осветление. Компаниите трябва да са наясно с въздействието на електронните и дигитални инструменти, които използват, върху околната среда и да предприемат стъпки за намаляване на това въздействие. Това може да включва инвестиране във възобновяеми енергийни източници, използване на енергийно ефективни устройства, въвеждане на настройки за управление на захранването и насърчаване на устойчиви практики сред служителите. Въздействие на хибридната работа върху околната среда
 • 30. програма за овластяване след пандемията Въглеродни емисии от офис оборудване Офис оборудването, като компютри, принтери и сървъри, консумира електроенергия, която може да генерира въглеродни емисии в зависимост от източника на електроенергия. Производството и транспортирането на офис оборудване също генерират въглеродни емисии. Това включва добива на суровини, производствения процес и транспортирането на готовите продукти. Изхвърлянето на офис оборудване в края на експлоатационния му период също може да генерира въглеродни емисии, особено ако то не е рециклирано или изхвърлено по подходящ начин. Потребление на електроенергия Изхвърляне Производство и транспорт Въглеродните емисии от офис оборудването могат да се дължат на няколко източника:
 • 31. програма за овластяване след пандемията Голяма част от офис оборудването днес е свързано с интернет, което означава, че данните се съхраняват и обработват в центрове за данни. Тези центрове за данни консумират много енергия и генерират значително количество въглеродни емисии. Офис оборудването, като компютри и сървъри, генерира топлина, която трябва да се охлажда. Този процес на охлаждане също консумира енергия и генерира въглеродни емисии. Офис оборудването, като компютри, принтери и сървъри, консумира енергия дори когато е изключено, но все още е включено в мрежата, което е известно като потребление на енергия в режим на готовност. Въглеродни емисии от офис оборудване Центрове за данни Охлаждане Консумация на енергия в режим на готовност
 • 32. програма за овластяване след пандемията Въглероден отпечатък на цифровизацията Според Financial Times, Carbon counter: hybrid working is a hot topic | Financial Times (ft.com), от гледна точка на въглеродните емисии хибридната работа е актуална тема. Полупразен офис се нуждае от същото отопление и климатизация като пълен офис. Като разбират въглеродните емисии, свързани с офис оборудването, компаниите за оборудване за домашен офис могат да предприемат стъпки за намаляване на въздействието върху околната среда, като например използване на енергийно ефективно оборудване, закупуване на възобновяема енергия и въвеждане на настройки за управление на захранването. Източник: Въглероден калкулатор: Хибридната работа https://www.ft.com/content/1b7ffe27-b13a-41aa-9152- be355d223c63?shareType=nongift
 • 33. програма за овластяване след пандемията Пример за компания, която намалява въглеродните емисии от офис оборудване, е софтуерната компания Salesforce. През 2018 г. те си поставиха за цел да станат въглеродно неутрални до 2020 г. и да намалят въглеродните емисии на своето офис оборудване с 50% до 2022 г. За да постигнат тази цел, те приложиха няколко стратегии, подробно описани тук.Резултат: Чрез прилагането на тези стратегии Salesforce успя да намали въглеродните емисии на своето офис оборудване с 50% до 2022 г., което помогна на компанията да постигне целта си да стане въглеродно неутрална. Това проучване показва, че е възможно компаниите да намалят значително въглеродните емисии на офис оборудването чрез комбинация от енергийно ефективно оборудване, възобновяема енергия, настройки за управление на захранването, оптимизация на центровете за данни и обучение на служителите. Salesforce намалява въглеродните емисии на офис оборудването си
 • 34. програма за овластяване след пандемията ● Енергийно ефективно оборудване: Salesforce замени по-старото оборудване с енергоефективни устройства, като лаптопи и монитори, които са сертифицирани по Energy Star и са с активирани настройки за управление на захранването с цел намаляване на консумацията на енергия. ● Възобновяема енергия: Salesforce инвестира във възобновяеми енергийни източници, като слънчева и вятърна енергия, за да компенсира въглеродните емисии на своето офис оборудване. ● Настройки за управление на захранването: Salesforce въведе настройки за управление на захранването, за да намали консумацията на енергия на своето офис оборудване в периоди на слабо използване. ● Оптимизация на центрове за данни: Salesforce оптимизира своите центрове за данни, за да намали потреблението на енергия и въглеродните емисии чрез въвеждане на по-ефективни системи за охлаждане и настройки за управление на захранването. ● Обучение на служителите: Salesforce предостави обучение на служителите за значението на устойчивите практики и за това как да се намали въздействието на офис оборудването върху околната среда. Добри практики: Salesforce намалява въглеродните емисии на офис оборудването си
 • 35. програма за овластяване след пандемията 1. Изчисляване на въглеродния отпечатък Този метод включва изчисляване на общото количество емисии на парникови газове, свързани с хибридната работа, включително емисиите от транспорта, потреблението на енергия в домовете и офисите, както и емисиите от производството и изхвърлянето на електронни устройства. 2. Мониторинг на потреблението на енергия Този метод включва наблюдение на потреблението на енергия на оборудване като компютри, сървъри и системи за отопление и охлаждане в домове и офиси. 5 начина за измерване на въздействието на хибридната работа върху околната среда
 • 36. програма за овластяване след пандемията 3. Анкети и интервюта Този метод включва анкетиране на служителите за техните работни навици и поведение, като например методи на транспортиране, потребление на енергия в дома и устойчиви практики. Тази информация може да се използва за идентифициране на областите за подобрение и за проследяване на напредъка. 4. Казуси и най-добри практики Този метод включва проучване и анализ на опита на други компании, които са въвели хибридна работа, и идентифициране на най-добрите практики за намаляване на въздействието на хибридната работа върху околната среда. 5 начина за измерване на въздействието на хибридната работа върху околната среда
 • 37. програма за овластяване след пандемията 5. Оценка на жизнения цикъл (LCA) Този метод включва оценка на въздействието върху околната среда на даден продукт, услуга или дейност през целия им жизнен цикъл - от добива на суровини до изхвърлянето или рециклирането, за да се определят основните въздействия върху околната среда и възможностите за подобрение. Като използват комбинация от тези методи, компаниите могат да получат цялостна представа за въздействието на хибридната работа върху околната среда и да идентифицират конкретни области за подобрение. 5 начина за измерване на въздействието на хибридната работа върху околната среда
 • 38. програма за овластяване след пандемията Една от трудностите, с които се сблъскват компаниите при преминаването към хибриден модел на работа, е да поддържат оптимално натоварване на офиса. За да решат този проблем, компаниите може да се нуждаят от система за управление на работното място, за да получат обща представа за използването на офиса и след това да използват тази информация за оптимизиране на разходите. Решения като Desk Buddy | Софтуер за управление на работното място | Proxiad SEE могат да ви помогнат да съберете данни за това колко офис пространство се използва, така че да можете да вземете решение дали можете да намалите размера си, като наемете по-малко място или намалите настоящото. Оптимизиране на разходите
 • 39. програма за овластяване след пандемията Този раздел ви пренесе в света на устойчивостта в контекста на хибридната работа. Научихте как устойчивостта се преплита с изменението на климата, значението на трите стълба на устойчивостта - хора, планета и печалба, и имахте възможност да разберете, че предимствата от хибридната работа са по-щастливи служители, по-ниски режийни разходи и по-голяма производителност. Бизнесът може да предприеме действия и ние подчертаваме, че енергийният, транспортният, технологичният отпечатък и отпечатъкът от отпадъците са чудесни възможности за начални стъпки в тази посока. Така можете да допринесете за шест от Целите за устойчиво развитие (3, 8, 9, 11, 13 и 17) и ESG - подобряване на екологичната и социалната устойчивост на предприятията и корпорациите. Накрая разглеждахме конкретната област на въглеродните емисии и офиса, въглеродния отпечатък на дигитализацията и конкретен пример в компания, която успява да намали значително въглеродните си емисии. ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗДЕЛ 1
 • 40. програма за овластяване след пандемията Предлагаме ви кратък въпросник за самооценка на степента, в която сте разбрали съдържанието. Целта е да проверите и затвърдите наученото. Можете да се явите на теста толкова пъти, колкото искате. Не забравяйте, че тестът е само част от процеса на учене! ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА
 • 41. програма за овластяване след пандемията Референции ● Reimagine Hybrid Work е много интересна поредица от подкастове на Марибел Лопес, основател и директор на Lopez Research. ● "Здравословните сгради са бъдещето на работата": Интервю с главния изпълнителен директор на Delos Пол Сиала. ● Time.com 75% от младите хора по света се страхуват от бъдещето заради климатичните промени https://time.com/6097677/young-people-climate-change-anxiety/ ● НАСА, Откъде знаем, че изменението на климата е реално?, https://climate.nasa.gov/evidence/ ● CFI, 2022 г., Устойчивост - определение, три стълба и пет области, https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/sustainability/ ● TWI, Какво е устойчивост и защо е толкова важна?, https://www.twi-global.com/technical- knowledge/faqs/faq-what-is-sustainability
 • 42. програма за овластяване след пандемията ● Nature.com 2020: Временно намаляване на дневните глобални емисии на CO2 по време на принудителното задържане на COVID-19, https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x ● HSBC, 2021 г., Защо хибридната работа е интелигентна и устойчива за МСП?, https://www.business.hsbc.com/en-gb/insights/growing-my-business/why-hybrid-working-is- good-for-business ● Как работата от разстояние допринася за пестенето на енергия (unsustainablemagazine.com) ● Международна агенция по енергетика (МАЕ), "Работата от дома може да спести енергия и да намали емисиите". Но колко?, https://www.iea.org/commentaries/working-from-home-can- save-energy-and-reduce-emissions-but-how-much ● Въглероден брояч: хибридната работа е актуална тема, https://www.ft.com/content/1b7ffe27- b13a-41aa-9152-be355d223c63?shareType=nongift ● SRRN: Работа от разстояние и устойчиво пътуване през ерата на COVID-19, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3638885 Референции
 • 43. програма за овластяване след пандемията ● BBC Future, 2020, Защо интернет навиците ти не са толкова чисти, колкото си мислиш, https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as- you-think ● Доклад на ООН 2019, Време е да се възползваме от възможностите и да се справим с предизвикателството на електронните отпадъци, https://www.unep.org/news-and- stories/press-release/un-report-time-seize-opportunity-tackle-challenge-e-waste ● Carbon Trust и Vodafone Institute for Society and Communications 2021, Потенциалът за спестяване на въглеродни емисии от надомната работа в Европа | The Carbon Trust, https://www.carbontrust.com/our-work-and-impact/guides-reports-and-tools/the-carbon- savings-potential-of-homeworking-in-europe ● McKinsey 2019, 5 начина за създаване на стойност чрез ESG https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways- that-esg-creates-value ● Цели за устойчиво развитие на ООН, Цели за устойчиво развитие на ООН 17 цели преобразяват света, https://www.un.org/en/exhibits/page/sdgs-17-goals-transform-world Референции
 • 44. програма за овластяване след пандемията След като вече имате представа за дигиталната устойчивост в контекста на хибридната работа, следващият ни раздел е посветен на дигиталната устойчивост. В допълнение към разбирането на стратегията на компанията в контекста на екологичните отговорности и новите екологични тенденции, ще усвоите ключови умения за прилагане на принципите на устойчивостта в действие чрез Топ 10 съвета за екологични домашни офиси. Ако не популяризираме нашите действия в областта на устойчивото развитие, ние пропускаме ключово конкурентно предимство. В следващия раздел ще научите и повече за начини за целенасочена комуникация по темата. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СЛЕДВАЩИЯ РАЗДЕЛ
 • 45. програма за овластяване след пандемията Благодарим ви, че учите с нас! www.prosper-project.eu Можете да ни намерите: ● https://prosper-project.eu/ ● https://www.facebook.com/Workplace.SMEs.EU ● https://www.linkedin.com/company/workplace-smes/