SlideShare a Scribd company logo
Лекц 7
Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
Хичээлийн индекс: BA 352
Хичээлийн кредит: 3 кр
Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
Бизнес менежментийн тэнхим
Сэдвийн агуулга
 Хөдөлмөрийн зардлын элементүүд
 Цалин хөлс тооцох аргууд
 Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
Хөдөлмөрийн зардлын элементүүд
 Хөдөлмөрийн зардал гэдэг нь аливаа нэг үйл
ажиллагаа явуулахдаа хүний оруулсан хувь нэмэр
бөгөөд ажиллах хүчний үнэ цэнэ юм. Аливаа
байгууллага нь ажилтны цалингийн хэмжээг тогтооход
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг баримтална.
 Хөдөлмөрийн зардлын элементүүд:
 Үндсэн цалин хөлс буюу шууд хөдөлмөрийн зардал
 Нэмэлт цалин хөлс буюу шууд бус хөдөлмөрийн
зардал
 Хөдөлмөртэй холбогдох бусад зардал
 Үндсэн цалин хөлс – гүйцэтгэсэн ажил, ажилласан
цагт нь тооцож олгодог хөлс юм. Энэ цалин хөлсийг
ажлын норм болон суурь үнэлгээгээр тооцож олгох
бөгөөд үүнийг аж ахуйн нэгж бүр ажлын төрөл, үйл
явц, түүний ангилал бүрээр тогтоож мөрдөнө.
 Нэмэлт цалин хөлс – илүү цагийн хөлс, амралтын
хөлс, амралт баяр ёслолын өдөр ажилласны хөлс,
удаан жил ажилласны нэмэгдэл, ажлын үр дүнгээр
олгох бүх төрлийн шагнал урамшуулал, ажлаас
халагдсаны болон гэнэт чөлөөлөгдсөний тэтгэмж,
бусад нэмэгдэл урамшууллаас бүрдэнэ.
 Нэмэлт цалин хөлс – Ажлын үр дүнгийн нэмэгдэл,
хавсран гүйцэтгэсэн ажлын хөлс болон шөнийн
цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлсний хэмжээг ажил
олгогч байгууллага болон ажиллагсад хамтын болон
хөдөлмөрийн гэрээгээр харилцан тохиролцож
тогтоодог.
 Харин илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын
өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол
түүнд дундаж цалинг нь 1.5 дахин, түүнээс дээш
хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгодог.
 Мөн нийтээр амрах ёстой баяр ёслолын өдрүүдэд
ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд
дундаж цалинг нь 2.0 дахин нэмэгдүүлж олгодог.
 Нэмэлт цалин хөлс – Цалин хөлсний нэмэгдэл
нь ур чадварын, мэргэшлийн зэргийн,
хөдөлмөрийн нөхцлийн нэмэгдэл болон бусад
нэмэгдлээс бүрддэг.
 Шагнал урамшуулал нь ажиллагсдын гаргасан
ажлын амжилт, шинэ санаачлага зэрэгт үндэслэн
олгодог төрөл бүрийн шагнал, урамшууллаас
бүрдэнэ.
 Нэмэгдэл ба шагнал урамшууллын хэмжээг
ажил олгогч байгууллага болон ажиллагсад
хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээгээр харилцан
тохиролцож тогтоодог.
Ажилтнуудын албан тушаал, хөдөлмөрийн
хөлсийг хэвээр байлган санхүүгийн жил бүр
ажлын тодорхой хоногоор олгох, тасралтгүй
амралтыг ээлжийн амралт гэнэ.
 НЭГ ХОНОГТ НООГДОХ АМРАЛТЫН
МӨНГӨ=Сүүлийн 12 сарын нийт олговол
зохих цалин / сүүлийн 12 сарын нийт
ажиллавал зохих хоног
 ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН МӨНГӨ=Нэг
хоногт ноогдох амралтын мөнгө * (15 хоног +
Ажилласан жилийн нэмэгдэл хоног)
 Хөдөлмөртэй холбогдох бусад зардал -
ажиллагсдын цалингаас тооцож байгууллага
хариуцаж төлдөг бүх төрлийн НДШ болон
ЭМДШ – ийн зардал хамаарна. Хөдөлмөр
ашиглалттай холбогдон гарч байгаа бусад
зардлууд нь ҮНЗ – ын бусад шууд бус
зардалд хамаарна.
Цалин хөлс тооцох аргууд
 Цалин хөлсийг тооцох үндсэн 2 хэлбэр байдаг.
 Хийснээр тооцож олгох
 Цагаар тооцож олгох
 Хийснээр олгох цалингийн систем -
ажиллагсдын хийж гүйцэтгэсэн ажлын тоо
хэмжээг тодорхойлох боломжтой үед
хийснээр олгох цалингийн системийг
хэрэглэдэг бөгөөд ихэвчлэн үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний үйл ажиллагаандаа гардан
оролцож буй ажиллагсдын цалин хөлсийг
тооцоолоход ашигладаг .
Хийснээр олгох цалингийн систем
 Энэ систем нь дотроо:
 Хийснээр өсгөн нэмэгдүүлж олгох систем
 Хийснээр шагналтай олгох систем гэсэн 2
хэлбэртэй.
 Хийснээр өсгөн нэмэгдүүлж олгох систем – ажлын
1 цагт ажиллагсдын хийж гүйцэтгэх ажлын нормыг
боловсруулан тогтоох ба нормын дотор гүйцэтгэсэн
ажлыг суурь хөлсөөр, нормоос давсан ажлын суурь
хөлсийг тодорхой хувиар өсгөн нэмэгдүүлсэн
хөлсөөр боддог.
 Энэ цалингийн системийг нэвтрүүлснээр
ажиллагсдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж,
улмаар нэгж бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах
боломжтой байдаг.
 Хийснээр урамшуулалтай олгох хэлбэр –
ажиллагсдын хийж гүйцэтгэсэн ажлыг суурь
хөлсөөр бодож олгох ба ажлын нормоо
байнга давуулан биелүүлсэн, шинэ
санаачлага гаргасан, зардал хэмнэсэн зэрэг
тохиолдолд ажлын үр дүнгийн тогтоосон
шагнал урамшууллыг олгодог.
Цагаар олгох цалингийн систем
 Гүйцэтгэсэн ажлын тоо болон чанарыг тооцох
боломжгүй ажил хийж байгаа хүмүүст тэдний уг
ажлыг гүйцэтгэхэд зориулсан цагт нь үндэслэн
цалин хөлс олгох бөгөөд ийм цалин хөлсний
хэлбэрийг цагаар олгох цалингийн хэлбэр гэнэ.
 Цагаар олгох цалингийн хэлбэр нь мөн адил цагаар
өсгөн нэмэгдүүлж олгох, цагаар шагналтай олгох
гэсэн системүүдтэй. Тэдгээрийн агуулга нь
хийснээр олгох хэлбэрийн системүүдтэй адил.
Цалин хөлс тооцох аргууд
 Хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлттэй уялдуулан
цалин хөлс тооцдог дараах системүүд байдаг.
 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг үндэслэн
цалин хөлс тооцож олгох систем
 100 хувийн урамшууллын цалингийн систем
 Хамт олны урамшууллын цалингийн систем
 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг
үндэслэн цалин хөлс тооцож олгох систем–
төлөвлөгөөнөөс давуулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн,
гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг нэмэгдэлтэй, илүү
үнэлгээгээр тооцож олгодог.
 100 хувийн урамшуулалт цалингийн систем – энэ
системийн үед цалинг дараах байдлаар тооцно.
 А. Гүйцэтгэлээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоог
тодорхойлно.
 Б. Стандарт үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлно.
 Стандарт үйлдвэрлэл = ажилласан цаг х
цагийн норм
 В. Цалинг тооцно.
 Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл > Стандарт
үйлдвэрлэл
 Цалин = Ажилласан цаг х Үр ашгийн
харьцаа х 1 цагийн хөлс
 Үр ашгийн харьцаа = Гүйцэтгэлээрх
үйлдвэрлэл / Стандарт үйлдвэрлэл
 Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл < Стандарт
үйлдвэрлэл
 Цалин = Ажилласан цаг х 1 цагийн хөлс
 Хамт олны урамшуулалт цалингийн
систем:
 Зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудад
цалинг хөдөлмөрийн хамт олноор нь
тооцож олгодог систем байдаг.
 Энэ системийн үед цех тасгийн
ажилчид нэг юм уу олон төрлийн
ажлыг хамтран хийдэг.
 Цалинг доор өгөгдсөнөөр тооцно.
 А. Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэлийн хэмжээг
тодорхойлно.
 Б.Стандарт үйлдвэрлэлийн хэмжээг
тодорхойлно.
 Стандарт үйлдвэрлэл = ажилласан цаг х цагийн
норм
 В. Цалинг тооцно.
 Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл > Стандарт
үйлдвэрлэл
 Цалин =Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэлд ногдох
стандарт цаг х 1 цагийн хөлс
 Гүйцэтгэлээрхи үйлдвэрлэлд ногдох
стандарт цаг = Гүйцэтгэлээрх Үйлдвэрлэл
/Стандарт Үйлдвэрлэл х Стандарт цаг
 Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл < Стандарт
үйлдвэрлэл
 Цалин=Ажилласан цаг х 1 цагийн хөлс
 Г. Нэг ажилчны цалин=Нийт цалин
/Ажиллагсдын тоо
 Ажилчин, ажилтан тус бүрээр цалинг
тооцоолон цалингийн хүснэгтээ бэлтгэсний
дараагаар дараах байдлаар бүртгэлд тусгана.
 Тооцоолсон цалингийн хэмжээгээр хийгдэх
дансны бичилт: /үйлдвэрлэл эрхэлсэн
байгууллагын хувьд/
 Дт Дуусаагүй үйлдвэрлэл /ШХөд/ххх
 Дт ҮНЗ /ШБХөд/ ххх
 Дт Удирдлагын зардал ххх
 Дт Борлуулалтын зардал ххх
 Кт Цалингийн тооцоо ххх
 Тооцоолсон цалингийн хэмжээгээр хийгдэх
дансны бичилт: /үйлчилгээ болон
худалдааны байгууллагын хувьд/
 Дт Цалингийн зардал ххх
 Кт Цалингийн тооцоо ххх
 Цалингаас суутгах НДШ-ийн хэмжээгээр:
 Дт Цалингийн тооцоо ххх
 Кт ХХОАТ-ын өглөг ххх
 ХХОАТ-ын хэмжээгээр хийгдэх: /тооцоолсон
цалингаас НДШ-ийг хассан дүнгээс 10 хувиар
тооцох бөгөөд тооцоод гарсан дүнгээс сард нэг хүнд
7000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлүүлэх учир хасна/
 Дт Цалингийн тооцоо ххх
 Кт ХХОАТ-ын өглөг ххх
 Урьдчилгаа цалинг хаах үед:
 Дт Цалингийн тооцоо ххх
 Кт Цалингийн урьдчилгаа ххх
 Дт Цалингийн тооцоо ххх
 Кт Цалингийн өглөг ххх
 Цалинг тавьж олгох үед:
 Дт Цалингийн өглөг ххх
 Кт Мөнгө ххх
 Байгууллагаас төлөх НДШ-ийн
хэмжээгээр:
 Дт Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал
/(ШХөд+ШБХөд)*НДШ% ххх
 Дт Удирдлагын зардал ххх
 Дт Борлуулалтын зардал ххх
 Кт НДШ-ийн өглөг ххх
Ашигласан материал
 А. Еркеш, О.Нүржигмаа “Нягтлан бодох
бүртгэл” УБ хот 2008 он
 Ц. Баянмөнх “Зардал, удирдлагын нягтлан
бодох бүртгэл” (нэгдүгээр дэвтэр) УБ хот 2005
он
 Г. Алтанзаяа, Г. Мөнхзул “Зардлын бүртгэл”
УБ хот 2001 он
 Н. Агваан “Нягтлан бодох бүртгэл” УБ хот
2004 он
 Асри Хаммер “Зардлын нягтлан бодох
бүртгэл” УБ хот 2000 он
 Barfield Raiborn Kinney “Cost accounting” 1998
year

More Related Content

What's hot

Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Bbujee
 
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээзардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
Enebish Vandandulam
 
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Bbujee
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
Зардлын бүртгэл Лекц 8,9
Зардлын бүртгэл Лекц 8,9Зардлын бүртгэл Лекц 8,9
Зардлын бүртгэл Лекц 8,9
Bbujee
 
Байгалын нөөцийн бүртгэл
Байгалын нөөцийн бүртгэлБайгалын нөөцийн бүртгэл
Байгалын нөөцийн бүртгэл
erdenesoyol duudgai
 
Зардлын бүртгэл Лекц 3
Зардлын бүртгэл Лекц 3Зардлын бүртгэл Лекц 3
Зардлын бүртгэл Лекц 3
Bbujee
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
Bbujee
 
Зардлын бүртгэл Лекц 2
Зардлын бүртгэл Лекц 2Зардлын бүртгэл Лекц 2
Зардлын бүртгэл Лекц 2
Bbujee
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргуудСанхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
Byambadrj Myagmar
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
Bbujee
 
Бүлэг6
Бүлэг6Бүлэг6
Бүлэг6
Burnee Oogii
 
Авлагын бүргэл
Авлагын бүргэлАвлагын бүргэл
Авлагын бүргэл
Enebish Vandandulam
 
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Bachkana Enhbat
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
Bbujee
 
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptxбиет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
Enebish Vandandulam
 

What's hot (20)

Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4
 
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээзардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
 
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
 
Зардлын бүртгэл Лекц 8,9
Зардлын бүртгэл Лекц 8,9Зардлын бүртгэл Лекц 8,9
Зардлын бүртгэл Лекц 8,9
 
Байгалын нөөцийн бүртгэл
Байгалын нөөцийн бүртгэлБайгалын нөөцийн бүртгэл
Байгалын нөөцийн бүртгэл
 
Зардлын бүртгэл Лекц 3
Зардлын бүртгэл Лекц 3Зардлын бүртгэл Лекц 3
Зардлын бүртгэл Лекц 3
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
 
Ppe
PpePpe
Ppe
 
Зардлын бүртгэл Лекц 2
Зардлын бүртгэл Лекц 2Зардлын бүртгэл Лекц 2
Зардлын бүртгэл Лекц 2
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
 
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргуудСанхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 
лекц №7
лекц №7лекц №7
лекц №7
 
Бүлэг6
Бүлэг6Бүлэг6
Бүлэг6
 
Авлагын бүргэл
Авлагын бүргэлАвлагын бүргэл
Авлагын бүргэл
 
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
 
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptxбиет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
 

Similar to Зардлын бүртгэл Лекц 7

Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
Bbujee
 
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлхөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
HRON110- Хичээл 11
HRON110- Хичээл 11HRON110- Хичээл 11
HRON110- Хичээл 11
E-Gazarchin Online University
 
лекц №5
лекц №5лекц №5
лекц №5
giimaabn
 
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шинОруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Byambadrj Myagmar
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
Lecture 8,9
Lecture 8,9Lecture 8,9
Lecture 8,9
Bbujee
 
онолын хэсэг
онолын хэсэгонолын хэсэг
онолын хэсэг
Zaagii BF
 
Lecture 13,14
Lecture 13,14Lecture 13,14
Lecture 13,14
Bbujee
 
Ганбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛ
Ганбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛГанбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛ
Ганбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛ
batnasanb
 
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинлекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
Byambadrj Myagmar
 
стандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлстандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1
Azzaya L
 
Капиталын зардал хөшүүргийн шин
Капиталын зардал хөшүүргийн шинКапиталын зардал хөшүүргийн шин
Капиталын зардал хөшүүргийн шин
Byambadrj Myagmar
 
Macro l 7
Macro l 7Macro l 7
Macro l 7
hicheel2020
 
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tвChap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
zulaat
 
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tвChap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
baagiizul
 
Хишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэх
Хишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэхХишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэх
Хишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэх
batnasanb
 
Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16
Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16
Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16
Bbujee
 

Similar to Зардлын бүртгэл Лекц 7 (20)

Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлхөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
 
HRON110- Хичээл 11
HRON110- Хичээл 11HRON110- Хичээл 11
HRON110- Хичээл 11
 
лекц №5
лекц №5лекц №5
лекц №5
 
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шинОруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
 
Lecture 8,9
Lecture 8,9Lecture 8,9
Lecture 8,9
 
онолын хэсэг
онолын хэсэгонолын хэсэг
онолын хэсэг
 
Lecture 13,14
Lecture 13,14Lecture 13,14
Lecture 13,14
 
зардал
зардалзардал
зардал
 
Ганбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛ
Ганбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛГанбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛ
Ганбаатарын Лхагвасүрэн - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛ
 
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинлекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
 
стандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлстандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэл
 
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ - Part 1
 
Капиталын зардал хөшүүргийн шин
Капиталын зардал хөшүүргийн шинКапиталын зардал хөшүүргийн шин
Капиталын зардал хөшүүргийн шин
 
Macro l 7
Macro l 7Macro l 7
Macro l 7
 
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tвChap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
 
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tвChap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
Chap001 ¦ч¦-tа¦+¦¬tл¦- ¦-tпtаt⦦tн¦¬¦¬¦¦¦- tвtгtе¦-¦¦ ¦-¦¦¦¬¦¦¦-¦¬tв
 
Хишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэх
Хишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэхХишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэх
Хишигзаяа - Байгууллагад KPI-ийг нэвтрүүлэх
 
Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16
Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16
Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16
 

More from Bbujee

NBB Lecture 9
NBB Lecture 9NBB Lecture 9
NBB Lecture 9
Bbujee
 
NBB Lecture 10
NBB Lecture 10NBB Lecture 10
NBB Lecture 10
Bbujee
 
NBB Lecture 11
NBB Lecture 11NBB Lecture 11
NBB Lecture 11
Bbujee
 
NBB Lecture 12
NBB Lecture 12NBB Lecture 12
NBB Lecture 12
Bbujee
 
NBB Lecture 13
NBB Lecture 13NBB Lecture 13
NBB Lecture 13
Bbujee
 
NBB Lecture 14
NBB Lecture 14NBB Lecture 14
NBB Lecture 14
Bbujee
 
NBB Lecture 15
NBB Lecture 15NBB Lecture 15
NBB Lecture 15
Bbujee
 
Зардлын бүртгэл тест
Зардлын бүртгэл тестЗардлын бүртгэл тест
Зардлын бүртгэл тест
Bbujee
 
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Bbujee
 
Financial management lecture 6
Financial management lecture 6Financial management lecture 6
Financial management lecture 6
Bbujee
 
Financial management lecture 14, 15
Financial management lecture 14, 15Financial management lecture 14, 15
Financial management lecture 14, 15
Bbujee
 
Financial management lecture 12, 13
Financial management lecture 12, 13Financial management lecture 12, 13
Financial management lecture 12, 13
Bbujee
 
Financial management lecture 11
Financial management lecture 11Financial management lecture 11
Financial management lecture 11
Bbujee
 
Financial management lecture 9, 10
Financial management lecture 9, 10Financial management lecture 9, 10
Financial management lecture 9, 10
Bbujee
 
Financial management lecture 8
Financial management lecture 8Financial management lecture 8
Financial management lecture 8
Bbujee
 
Financial management lecture 7
Financial management lecture 7Financial management lecture 7
Financial management lecture 7
Bbujee
 
Financial management lecture 5
Financial management lecture 5Financial management lecture 5
Financial management lecture 5
Bbujee
 
Financial management lecture 4
Financial management lecture 4Financial management lecture 4
Financial management lecture 4
Bbujee
 
Financial management lecture 3
Financial management lecture 3Financial management lecture 3
Financial management lecture 3
Bbujee
 
Зардлын бүртгэл Лекц 10
Зардлын бүртгэл Лекц 10Зардлын бүртгэл Лекц 10
Зардлын бүртгэл Лекц 10
Bbujee
 

More from Bbujee (20)

NBB Lecture 9
NBB Lecture 9NBB Lecture 9
NBB Lecture 9
 
NBB Lecture 10
NBB Lecture 10NBB Lecture 10
NBB Lecture 10
 
NBB Lecture 11
NBB Lecture 11NBB Lecture 11
NBB Lecture 11
 
NBB Lecture 12
NBB Lecture 12NBB Lecture 12
NBB Lecture 12
 
NBB Lecture 13
NBB Lecture 13NBB Lecture 13
NBB Lecture 13
 
NBB Lecture 14
NBB Lecture 14NBB Lecture 14
NBB Lecture 14
 
NBB Lecture 15
NBB Lecture 15NBB Lecture 15
NBB Lecture 15
 
Зардлын бүртгэл тест
Зардлын бүртгэл тестЗардлын бүртгэл тест
Зардлын бүртгэл тест
 
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
 
Financial management lecture 6
Financial management lecture 6Financial management lecture 6
Financial management lecture 6
 
Financial management lecture 14, 15
Financial management lecture 14, 15Financial management lecture 14, 15
Financial management lecture 14, 15
 
Financial management lecture 12, 13
Financial management lecture 12, 13Financial management lecture 12, 13
Financial management lecture 12, 13
 
Financial management lecture 11
Financial management lecture 11Financial management lecture 11
Financial management lecture 11
 
Financial management lecture 9, 10
Financial management lecture 9, 10Financial management lecture 9, 10
Financial management lecture 9, 10
 
Financial management lecture 8
Financial management lecture 8Financial management lecture 8
Financial management lecture 8
 
Financial management lecture 7
Financial management lecture 7Financial management lecture 7
Financial management lecture 7
 
Financial management lecture 5
Financial management lecture 5Financial management lecture 5
Financial management lecture 5
 
Financial management lecture 4
Financial management lecture 4Financial management lecture 4
Financial management lecture 4
 
Financial management lecture 3
Financial management lecture 3Financial management lecture 3
Financial management lecture 3
 
Зардлын бүртгэл Лекц 10
Зардлын бүртгэл Лекц 10Зардлын бүртгэл Лекц 10
Зардлын бүртгэл Лекц 10
 

Зардлын бүртгэл Лекц 7

 • 1. Лекц 7 Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл Хичээлийн индекс: BA 352 Хичээлийн кредит: 3 кр Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим
 • 2. Сэдвийн агуулга  Хөдөлмөрийн зардлын элементүүд  Цалин хөлс тооцох аргууд  Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
 • 3. Хөдөлмөрийн зардлын элементүүд  Хөдөлмөрийн зардал гэдэг нь аливаа нэг үйл ажиллагаа явуулахдаа хүний оруулсан хувь нэмэр бөгөөд ажиллах хүчний үнэ цэнэ юм. Аливаа байгууллага нь ажилтны цалингийн хэмжээг тогтооход хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг баримтална.  Хөдөлмөрийн зардлын элементүүд:  Үндсэн цалин хөлс буюу шууд хөдөлмөрийн зардал  Нэмэлт цалин хөлс буюу шууд бус хөдөлмөрийн зардал  Хөдөлмөртэй холбогдох бусад зардал
 • 4.  Үндсэн цалин хөлс – гүйцэтгэсэн ажил, ажилласан цагт нь тооцож олгодог хөлс юм. Энэ цалин хөлсийг ажлын норм болон суурь үнэлгээгээр тооцож олгох бөгөөд үүнийг аж ахуйн нэгж бүр ажлын төрөл, үйл явц, түүний ангилал бүрээр тогтоож мөрдөнө.  Нэмэлт цалин хөлс – илүү цагийн хөлс, амралтын хөлс, амралт баяр ёслолын өдөр ажилласны хөлс, удаан жил ажилласны нэмэгдэл, ажлын үр дүнгээр олгох бүх төрлийн шагнал урамшуулал, ажлаас халагдсаны болон гэнэт чөлөөлөгдсөний тэтгэмж, бусад нэмэгдэл урамшууллаас бүрдэнэ.
 • 5.  Нэмэлт цалин хөлс – Ажлын үр дүнгийн нэмэгдэл, хавсран гүйцэтгэсэн ажлын хөлс болон шөнийн цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлсний хэмжээг ажил олгогч байгууллага болон ажиллагсад хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээгээр харилцан тохиролцож тогтоодог.  Харин илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд дундаж цалинг нь 1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгодог.  Мөн нийтээр амрах ёстой баяр ёслолын өдрүүдэд ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд дундаж цалинг нь 2.0 дахин нэмэгдүүлж олгодог.
 • 6.  Нэмэлт цалин хөлс – Цалин хөлсний нэмэгдэл нь ур чадварын, мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн нөхцлийн нэмэгдэл болон бусад нэмэгдлээс бүрддэг.  Шагнал урамшуулал нь ажиллагсдын гаргасан ажлын амжилт, шинэ санаачлага зэрэгт үндэслэн олгодог төрөл бүрийн шагнал, урамшууллаас бүрдэнэ.  Нэмэгдэл ба шагнал урамшууллын хэмжээг ажил олгогч байгууллага болон ажиллагсад хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээгээр харилцан тохиролцож тогтоодог.
 • 7. Ажилтнуудын албан тушаал, хөдөлмөрийн хөлсийг хэвээр байлган санхүүгийн жил бүр ажлын тодорхой хоногоор олгох, тасралтгүй амралтыг ээлжийн амралт гэнэ.  НЭГ ХОНОГТ НООГДОХ АМРАЛТЫН МӨНГӨ=Сүүлийн 12 сарын нийт олговол зохих цалин / сүүлийн 12 сарын нийт ажиллавал зохих хоног  ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН МӨНГӨ=Нэг хоногт ноогдох амралтын мөнгө * (15 хоног + Ажилласан жилийн нэмэгдэл хоног)
 • 8.  Хөдөлмөртэй холбогдох бусад зардал - ажиллагсдын цалингаас тооцож байгууллага хариуцаж төлдөг бүх төрлийн НДШ болон ЭМДШ – ийн зардал хамаарна. Хөдөлмөр ашиглалттай холбогдон гарч байгаа бусад зардлууд нь ҮНЗ – ын бусад шууд бус зардалд хамаарна.
 • 9. Цалин хөлс тооцох аргууд  Цалин хөлсийг тооцох үндсэн 2 хэлбэр байдаг.  Хийснээр тооцож олгох  Цагаар тооцож олгох  Хийснээр олгох цалингийн систем - ажиллагсдын хийж гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг тодорхойлох боломжтой үед хийснээр олгох цалингийн системийг хэрэглэдэг бөгөөд ихэвчлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаандаа гардан оролцож буй ажиллагсдын цалин хөлсийг тооцоолоход ашигладаг .
 • 10. Хийснээр олгох цалингийн систем  Энэ систем нь дотроо:  Хийснээр өсгөн нэмэгдүүлж олгох систем  Хийснээр шагналтай олгох систем гэсэн 2 хэлбэртэй.  Хийснээр өсгөн нэмэгдүүлж олгох систем – ажлын 1 цагт ажиллагсдын хийж гүйцэтгэх ажлын нормыг боловсруулан тогтоох ба нормын дотор гүйцэтгэсэн ажлыг суурь хөлсөөр, нормоос давсан ажлын суурь хөлсийг тодорхой хувиар өсгөн нэмэгдүүлсэн хөлсөөр боддог.  Энэ цалингийн системийг нэвтрүүлснээр ажиллагсдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, улмаар нэгж бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах боломжтой байдаг.
 • 11.  Хийснээр урамшуулалтай олгох хэлбэр – ажиллагсдын хийж гүйцэтгэсэн ажлыг суурь хөлсөөр бодож олгох ба ажлын нормоо байнга давуулан биелүүлсэн, шинэ санаачлага гаргасан, зардал хэмнэсэн зэрэг тохиолдолд ажлын үр дүнгийн тогтоосон шагнал урамшууллыг олгодог.
 • 12. Цагаар олгох цалингийн систем  Гүйцэтгэсэн ажлын тоо болон чанарыг тооцох боломжгүй ажил хийж байгаа хүмүүст тэдний уг ажлыг гүйцэтгэхэд зориулсан цагт нь үндэслэн цалин хөлс олгох бөгөөд ийм цалин хөлсний хэлбэрийг цагаар олгох цалингийн хэлбэр гэнэ.  Цагаар олгох цалингийн хэлбэр нь мөн адил цагаар өсгөн нэмэгдүүлж олгох, цагаар шагналтай олгох гэсэн системүүдтэй. Тэдгээрийн агуулга нь хийснээр олгох хэлбэрийн системүүдтэй адил.
 • 13. Цалин хөлс тооцох аргууд  Хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлттэй уялдуулан цалин хөлс тооцдог дараах системүүд байдаг.  Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг үндэслэн цалин хөлс тооцож олгох систем  100 хувийн урамшууллын цалингийн систем  Хамт олны урамшууллын цалингийн систем  Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг үндэслэн цалин хөлс тооцож олгох систем– төлөвлөгөөнөөс давуулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг нэмэгдэлтэй, илүү үнэлгээгээр тооцож олгодог.
 • 14.  100 хувийн урамшуулалт цалингийн систем – энэ системийн үед цалинг дараах байдлаар тооцно.  А. Гүйцэтгэлээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоог тодорхойлно.  Б. Стандарт үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлно.  Стандарт үйлдвэрлэл = ажилласан цаг х цагийн норм  В. Цалинг тооцно.  Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл > Стандарт үйлдвэрлэл
 • 15.  Цалин = Ажилласан цаг х Үр ашгийн харьцаа х 1 цагийн хөлс  Үр ашгийн харьцаа = Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл / Стандарт үйлдвэрлэл  Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл < Стандарт үйлдвэрлэл  Цалин = Ажилласан цаг х 1 цагийн хөлс
 • 16.  Хамт олны урамшуулалт цалингийн систем:  Зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудад цалинг хөдөлмөрийн хамт олноор нь тооцож олгодог систем байдаг.  Энэ системийн үед цех тасгийн ажилчид нэг юм уу олон төрлийн ажлыг хамтран хийдэг.
 • 17.  Цалинг доор өгөгдсөнөөр тооцно.  А. Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлно.  Б.Стандарт үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлно.  Стандарт үйлдвэрлэл = ажилласан цаг х цагийн норм  В. Цалинг тооцно.  Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл > Стандарт үйлдвэрлэл  Цалин =Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэлд ногдох стандарт цаг х 1 цагийн хөлс
 • 18.  Гүйцэтгэлээрхи үйлдвэрлэлд ногдох стандарт цаг = Гүйцэтгэлээрх Үйлдвэрлэл /Стандарт Үйлдвэрлэл х Стандарт цаг  Гүйцэтгэлээрх үйлдвэрлэл < Стандарт үйлдвэрлэл  Цалин=Ажилласан цаг х 1 цагийн хөлс  Г. Нэг ажилчны цалин=Нийт цалин /Ажиллагсдын тоо
 • 19.  Ажилчин, ажилтан тус бүрээр цалинг тооцоолон цалингийн хүснэгтээ бэлтгэсний дараагаар дараах байдлаар бүртгэлд тусгана.  Тооцоолсон цалингийн хэмжээгээр хийгдэх дансны бичилт: /үйлдвэрлэл эрхэлсэн байгууллагын хувьд/  Дт Дуусаагүй үйлдвэрлэл /ШХөд/ххх  Дт ҮНЗ /ШБХөд/ ххх  Дт Удирдлагын зардал ххх  Дт Борлуулалтын зардал ххх  Кт Цалингийн тооцоо ххх
 • 20.  Тооцоолсон цалингийн хэмжээгээр хийгдэх дансны бичилт: /үйлчилгээ болон худалдааны байгууллагын хувьд/  Дт Цалингийн зардал ххх  Кт Цалингийн тооцоо ххх  Цалингаас суутгах НДШ-ийн хэмжээгээр:  Дт Цалингийн тооцоо ххх  Кт ХХОАТ-ын өглөг ххх
 • 21.  ХХОАТ-ын хэмжээгээр хийгдэх: /тооцоолсон цалингаас НДШ-ийг хассан дүнгээс 10 хувиар тооцох бөгөөд тооцоод гарсан дүнгээс сард нэг хүнд 7000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлүүлэх учир хасна/  Дт Цалингийн тооцоо ххх  Кт ХХОАТ-ын өглөг ххх  Урьдчилгаа цалинг хаах үед:  Дт Цалингийн тооцоо ххх  Кт Цалингийн урьдчилгаа ххх  Дт Цалингийн тооцоо ххх  Кт Цалингийн өглөг ххх
 • 22.  Цалинг тавьж олгох үед:  Дт Цалингийн өглөг ххх  Кт Мөнгө ххх  Байгууллагаас төлөх НДШ-ийн хэмжээгээр:  Дт Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал /(ШХөд+ШБХөд)*НДШ% ххх  Дт Удирдлагын зардал ххх  Дт Борлуулалтын зардал ххх  Кт НДШ-ийн өглөг ххх
 • 23. Ашигласан материал  А. Еркеш, О.Нүржигмаа “Нягтлан бодох бүртгэл” УБ хот 2008 он  Ц. Баянмөнх “Зардал, удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл” (нэгдүгээр дэвтэр) УБ хот 2005 он  Г. Алтанзаяа, Г. Мөнхзул “Зардлын бүртгэл” УБ хот 2001 он  Н. Агваан “Нягтлан бодох бүртгэл” УБ хот 2004 он  Асри Хаммер “Зардлын нягтлан бодох бүртгэл” УБ хот 2000 он  Barfield Raiborn Kinney “Cost accounting” 1998 year