SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгө
Бэлэн мөнгө
МБ дахь харилцах, хадгаламж
Банк, санхүүгийн байгууллага дахь
харилцах, хадгаламж
Овернайт зээл
Гадаад валютын спот арилжаа
1.Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгийн бүртгэл
Бэлэнмөнгө
Касс дахь бэлэн мөнгө
Тоолоогүй бэлэн мөнгө
Замд яваа бэлэн мөнгө
Чек
АТМ дэх мөнгө
Харилцагч харилцах дансандаа
орлого тушаасан үед:
Дт 111000 ххх
Кт 211000 ххх
Харилцагч зарлагын гүйлгээ
хийхэд:
Дт 211000 ххх
Кт 111000 ххх
Кассанд дутагдал гарвал:
Дт МХ дутагдал ххх
Кт 111000 ххх
Шалтгаан тогтоогдсон үед:
Дт Бусад зардал, авлага,2110, 1110 ххх
Кт МХ дутагдал ххх
Кассанд илүүдэл гарвал:
Дт, 111000 ххх
Кт МХ илүүдэл ххх
Шалтгаан тогтоогдсон үед:
Дт МХ илүүдэл ххх
Кт Бусад орлого, 2110,1110 ххх
Цүнхээр хурааж ирсэн мөнгийг тоолж
шалгахад хугацаа шаардахаар байвал
дагалдах баримтыг үндэслэн:
Дт 114200
Кт 211000
Тоолж шалгаагүй мөнгө
Тоолж шалгахад илүүдэл, дутагдал гарвал акт
бичиж:
А. Илүүдсэн бол
Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр )
Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр)
Кт 211000 ( Илүүдсэн дүнгээр)
Б. Дутагдсан бол
Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр)
Дт 211000 (Дутагдсан дүнгээр)
Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр)
Замд яваа мөнгө
• МБ дахь харилцахдаа мөнгө хийх
• Салбар нэгжүүдэд зузаатгах хийх
Монголбанкнаас зузаатгал авахад:
МБ Салбар
Дт 114110
Кт 111000
Салбар мөнгө хүлээн авсан үед:
Дт 211000 Дт 111000
Кт 114110 Кт 121110
Салбар хооронд хийсэн бол салбар
хоорондын авлага өглөг үүснэ.
Чекийн бүртгэл
• Банк гадаад валютын чекийг худалдан авсан бол:
Дт Гадаад валютын чек /113200/
Кт 111000
Кт Хураамж, шимтгэлийн орлого
• Гадаад валютын чекийг төлүүлэхээр явуулахад:
Дт Инкасст яваа чек /113300/
Кт 113200
• Гадаадын банкнаас ирүүлсэн мэдэгдлийн дүнгээр
Дт Гадаад дахь харилцах
Кт Инкасст яваа чек
МБ дахь мөнгө
• МБ дахь харилцахдаа мөнгө тушаавал:
Дт 121100 xxx
Кт 111000 xxx
• МБ-д шилжүүлсэн мөнгө илүүдсэн, дутагагдсан бол
МХ-ийн илүүдэл, дутагдал дансаар бүртгэж
холбогдох дансанд хаана. Холбогдох эзэн
тогтоогдоогүй бол ҮАБ орлого, зардлаар хаана.
• Харилцах, хадгаламжийн хүүг тооцож төлөгдсөн
бол:
Дт 121100, хүүний авлага
Кт Хүүний орлого
Банк санхүүгийн байгууллагад
байршуулсан хөрөнгө
• БСБ-д байршуулсан хөрөнгө:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Холбогдох данс
• Хүү тооцсон үед:
Дт Хүүгийн авлага
Кт Хүүний орлого
• Хүүгээ авсан бол:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Хүүний авлага
• Зардал гарсан үед:
Дт МХ-ын холбогдох данс
Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Банк хоорондын клирингийн гүйлгээг хааж
дараагийн ажлын өдрийн клирингийн гүйлгээ
нээх хүртэл хугацаагаар олгож байгаа зээлийг
овернайт зээл гэнэ.
1. Монголбанкнаас олгох овернайт зээл
2. Банк хоорондын овернайт зээл гэж
ангилна.
Овернайт зээл
• БСБ-д овернайт зээл олгосон үед:
Дт Овернайт зээл
Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
• овернайт зээл төлүүлэхэд:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Овернайт зээл
• Хүү тооцсон үед:
Дт Хүүгийн авлага
Кт Хүүний орлого
• Хүүгээ авсан бол:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Хүүний авлага
Гадаад валютын спот арилжаа
Гадаад валютын спот арилжаа гэдэг нь: гадаад
валют худалдах худалдан авах арилжааг ажлын
2 өдөрт багтан гүйцэтгэх хэлцэл юм.
Гэрээ хийгдсэн л бол төлбөр хийгдэх
хүртэл тэнцлийн гадуурх дансанд бүртгэнэ.
/Орлогын мэдүүлэг, кассын орлогын ордер, спот
арилжааны хэлцэл/
• Худалдан авсан гадаад валютыг албан ханшаар:
Дт Гадаад валютын холбогдох данс
Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
• Худалдан авах ханшаар:
Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
Кт МХ-ийн холбогдох данс
• Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад
валютын арилжааны орлого, зардал дансанд
хаана.
•Гадаад валютыг худалдахдаа хэлцлийн ханшаар:
Дт МХ-ийн холбогдох данс
Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
•Худалдан авах ханшаар:
Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
Кт Гадаад валютын холбогдох данс
•Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад
валютын арилжааны орлого, зардал дансанд хаана.
• Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэл
Гадаад валютыг МБ-аас зарласан албан ханшаар үнэлж
ханшийн зөрүүг тайлант хугацааны орлого, зардлаар
бүртгэнэ.
• Ханшийн тэгшитгэлээр ханш буурсан бол
Дт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал
Кт Гадаад валютын холбогдох данс
• Ханшийн тэгшитгэлээр ханш өссөн бол
Дт Гадаад валютын холбогдох данс
Кт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого
Мөнгөн хөрөнгөнд тавих хяналтууд:
• Кассын харуул хамгаалалт, аюулгүй
байдлыг хангах.
• Кассын үлдэгдэлд гэнэтийн болон
тогтмол шалгалт хийх.
• Ня-бо, няравын ажил үүргийг
тусгаарлан зааглах.
• Гүйлгээний баримтын бүрдлийг хангана.
• Бэлэн мөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг
хөтлөнө.
• Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хяналтын дансны
гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.

More Related Content

What's hot

Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
Bbujee
 
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Bachkana Enhbat
 
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptxбиет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
Enebish Vandandulam
 
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлсанхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
үндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөүндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө
Davaa Davaa
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
Lecture №1.2.3.4
Lecture №1.2.3.4Lecture №1.2.3.4
Lecture №1.2.3.4
ariunubu
 
Lecture 11,12
Lecture 11,12Lecture 11,12
Lecture 11,12
Bbujee
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
эргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгэээргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгээ
Dalai Tumursukh
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Chuluun Zulaa
 
зардал өртгийн тухай ойлголт
зардал өртгийн тухай ойлголтзардал өртгийн тухай ойлголт
зардал өртгийн тухай ойлголт
Enebish Vandandulam
 

What's hot (20)

Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
 
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
 
лекц 2
лекц 2лекц 2
лекц 2
 
Financial management lecture 1
Financial management lecture 1Financial management lecture 1
Financial management lecture 1
 
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptxбиет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
биет бус-хөрөнгө-байгалийн-нөөц-богино.-2pptx
 
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлсанхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
 
Бүлэг5
Бүлэг5Бүлэг5
Бүлэг5
 
үндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөүндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө
 
Санхүү тайлангийн шинжилгээ
Санхүү тайлангийн шинжилгээСанхүү тайлангийн шинжилгээ
Санхүү тайлангийн шинжилгээ
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 10 ШИДС
 
Lecture №1.2.3.4
Lecture №1.2.3.4Lecture №1.2.3.4
Lecture №1.2.3.4
 
Lecture 11,12
Lecture 11,12Lecture 11,12
Lecture 11,12
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
 
эргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгэээргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгээ
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
 
зардал өртгийн тухай ойлголт
зардал өртгийн тухай ойлголтзардал өртгийн тухай ойлголт
зардал өртгийн тухай ойлголт
 
буяа нбб үндэс
буяа нбб үндэсбуяа нбб үндэс
буяа нбб үндэс
 
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
Зардлын бүртгэл Лекц 13. 14
 

Similar to Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

төлбөр тооцоо
төлбөр тооцоотөлбөр тооцоо
төлбөр тооцоо
Bilgee Zaya
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
үндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпорациүндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпораци
oyunsuren84
 
6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation
Azzaya Amarsaihan
 
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээМөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Byambadrj Myagmar
 

Similar to Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл (20)

1 mungun hurungu
1 mungun hurungu1 mungun hurungu
1 mungun hurungu
 
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
 
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханшОлон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
 
13
13 13
13
 
Econl14 2. 2020-2021on
Econl14 2. 2020-2021onEconl14 2. 2020-2021on
Econl14 2. 2020-2021on
 
лекц 10,11
лекц 10,11лекц 10,11
лекц 10,11
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
 
Audit 8-1
Audit 8-1Audit 8-1
Audit 8-1
 
Sb 4 avl
Sb 4 avlSb 4 avl
Sb 4 avl
 
төлбөр тооцоо
төлбөр тооцоотөлбөр тооцоо
төлбөр тооцоо
 
14
1414
14
 
13
1313
13
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
 
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
 
үндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпорациүндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпораци
 
6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation
 
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээМөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
 
MacroL12.2019-2020
MacroL12.2019-2020MacroL12.2019-2020
MacroL12.2019-2020
 
банк санхүүгийн үндэс
банк санхүүгийн үндэсбанк санхүүгийн үндэс
банк санхүүгийн үндэс
 
лекц 10,11
лекц 10,11лекц 10,11
лекц 10,11
 

More from DOtgontsetseg

More from DOtgontsetseg (9)

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХМАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
 
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
 
Зээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлЗээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэл
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
 

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

 • 2. Мөнгөн хөрөнгө Бэлэн мөнгө МБ дахь харилцах, хадгаламж Банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж Овернайт зээл Гадаад валютын спот арилжаа 1.Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгийн бүртгэл
 • 3. Бэлэнмөнгө Касс дахь бэлэн мөнгө Тоолоогүй бэлэн мөнгө Замд яваа бэлэн мөнгө Чек АТМ дэх мөнгө
 • 4. Харилцагч харилцах дансандаа орлого тушаасан үед: Дт 111000 ххх Кт 211000 ххх Харилцагч зарлагын гүйлгээ хийхэд: Дт 211000 ххх Кт 111000 ххх
 • 5. Кассанд дутагдал гарвал: Дт МХ дутагдал ххх Кт 111000 ххх Шалтгаан тогтоогдсон үед: Дт Бусад зардал, авлага,2110, 1110 ххх Кт МХ дутагдал ххх Кассанд илүүдэл гарвал: Дт, 111000 ххх Кт МХ илүүдэл ххх Шалтгаан тогтоогдсон үед: Дт МХ илүүдэл ххх Кт Бусад орлого, 2110,1110 ххх
 • 6. Цүнхээр хурааж ирсэн мөнгийг тоолж шалгахад хугацаа шаардахаар байвал дагалдах баримтыг үндэслэн: Дт 114200 Кт 211000 Тоолж шалгаагүй мөнгө
 • 7. Тоолж шалгахад илүүдэл, дутагдал гарвал акт бичиж: А. Илүүдсэн бол Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр ) Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр) Кт 211000 ( Илүүдсэн дүнгээр) Б. Дутагдсан бол Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр) Дт 211000 (Дутагдсан дүнгээр) Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр)
 • 8. Замд яваа мөнгө • МБ дахь харилцахдаа мөнгө хийх • Салбар нэгжүүдэд зузаатгах хийх
 • 9. Монголбанкнаас зузаатгал авахад: МБ Салбар Дт 114110 Кт 111000 Салбар мөнгө хүлээн авсан үед: Дт 211000 Дт 111000 Кт 114110 Кт 121110 Салбар хооронд хийсэн бол салбар хоорондын авлага өглөг үүснэ.
 • 10. Чекийн бүртгэл • Банк гадаад валютын чекийг худалдан авсан бол: Дт Гадаад валютын чек /113200/ Кт 111000 Кт Хураамж, шимтгэлийн орлого • Гадаад валютын чекийг төлүүлэхээр явуулахад: Дт Инкасст яваа чек /113300/ Кт 113200 • Гадаадын банкнаас ирүүлсэн мэдэгдлийн дүнгээр Дт Гадаад дахь харилцах Кт Инкасст яваа чек
 • 11. МБ дахь мөнгө • МБ дахь харилцахдаа мөнгө тушаавал: Дт 121100 xxx Кт 111000 xxx • МБ-д шилжүүлсэн мөнгө илүүдсэн, дутагагдсан бол МХ-ийн илүүдэл, дутагдал дансаар бүртгэж холбогдох дансанд хаана. Холбогдох эзэн тогтоогдоогүй бол ҮАБ орлого, зардлаар хаана. • Харилцах, хадгаламжийн хүүг тооцож төлөгдсөн бол: Дт 121100, хүүний авлага Кт Хүүний орлого
 • 12. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө • БСБ-д байршуулсан хөрөнгө: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Холбогдох данс • Хүү тооцсон үед: Дт Хүүгийн авлага Кт Хүүний орлого • Хүүгээ авсан бол: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Хүүний авлага • Зардал гарсан үед: Дт МХ-ын холбогдох данс Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
 • 13. Банк хоорондын клирингийн гүйлгээг хааж дараагийн ажлын өдрийн клирингийн гүйлгээ нээх хүртэл хугацаагаар олгож байгаа зээлийг овернайт зээл гэнэ. 1. Монголбанкнаас олгох овернайт зээл 2. Банк хоорондын овернайт зээл гэж ангилна. Овернайт зээл
 • 14. • БСБ-д овернайт зээл олгосон үед: Дт Овернайт зээл Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө • овернайт зээл төлүүлэхэд: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Овернайт зээл • Хүү тооцсон үед: Дт Хүүгийн авлага Кт Хүүний орлого • Хүүгээ авсан бол: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Хүүний авлага
 • 15. Гадаад валютын спот арилжаа Гадаад валютын спот арилжаа гэдэг нь: гадаад валют худалдах худалдан авах арилжааг ажлын 2 өдөрт багтан гүйцэтгэх хэлцэл юм. Гэрээ хийгдсэн л бол төлбөр хийгдэх хүртэл тэнцлийн гадуурх дансанд бүртгэнэ. /Орлогын мэдүүлэг, кассын орлогын ордер, спот арилжааны хэлцэл/
 • 16. • Худалдан авсан гадаад валютыг албан ханшаар: Дт Гадаад валютын холбогдох данс Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс • Худалдан авах ханшаар: Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс Кт МХ-ийн холбогдох данс • Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад валютын арилжааны орлого, зардал дансанд хаана.
 • 17. •Гадаад валютыг худалдахдаа хэлцлийн ханшаар: Дт МХ-ийн холбогдох данс Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс •Худалдан авах ханшаар: Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс Кт Гадаад валютын холбогдох данс •Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад валютын арилжааны орлого, зардал дансанд хаана.
 • 18. • Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэл Гадаад валютыг МБ-аас зарласан албан ханшаар үнэлж ханшийн зөрүүг тайлант хугацааны орлого, зардлаар бүртгэнэ. • Ханшийн тэгшитгэлээр ханш буурсан бол Дт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал Кт Гадаад валютын холбогдох данс • Ханшийн тэгшитгэлээр ханш өссөн бол Дт Гадаад валютын холбогдох данс Кт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого
 • 19. Мөнгөн хөрөнгөнд тавих хяналтууд: • Кассын харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах. • Кассын үлдэгдэлд гэнэтийн болон тогтмол шалгалт хийх. • Ня-бо, няравын ажил үүргийг тусгаарлан зааглах.
 • 20. • Гүйлгээний баримтын бүрдлийг хангана. • Бэлэн мөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтлөнө. • Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хяналтын дансны гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.

Editor's Notes

 1. Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого, зардлыг хооронд нь хааж цэвэршүүлэн орлого, зардлаар тайлагнана.