SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгө
Бэлэн мөнгө
МБ дахь харилцах, хадгаламж
Банк, санхүүгийн байгууллага дахь
харилцах, хадгаламж
Овернайт зээл
Гадаад валютын спот арилжаа
1.Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгийн бүртгэл
Бэлэнмөнгө
Касс дахь бэлэн мөнгө
Тоолоогүй бэлэн мөнгө
Замд яваа бэлэн мөнгө
Чек
АТМ дэх мөнгө
Харилцагч харилцах дансандаа
орлого тушаасан үед:
Дт 111000 ххх
Кт 211000 ххх
Харилцагч зарлагын гүйлгээ
хийхэд:
Дт 211000 ххх
Кт 111000 ххх
Кассанд дутагдал гарвал:
Дт МХ дутагдал ххх
Кт 111000 ххх
Шалтгаан тогтоогдсон үед:
Дт Бусад зардал, авлага,2110, 1110 ххх
Кт МХ дутагдал ххх
Кассанд илүүдэл гарвал:
Дт, 111000 ххх
Кт МХ илүүдэл ххх
Шалтгаан тогтоогдсон үед:
Дт МХ илүүдэл ххх
Кт Бусад орлого, 2110,1110 ххх
Цүнхээр хурааж ирсэн мөнгийг тоолж
шалгахад хугацаа шаардахаар байвал
дагалдах баримтыг үндэслэн:
Дт 114200
Кт 211000
Тоолж шалгаагүй мөнгө
Тоолж шалгахад илүүдэл, дутагдал гарвал акт
бичиж:
А. Илүүдсэн бол
Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр )
Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр)
Кт 211000 ( Илүүдсэн дүнгээр)
Б. Дутагдсан бол
Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр)
Дт 211000 (Дутагдсан дүнгээр)
Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр)
Замд яваа мөнгө
• МБ дахь харилцахдаа мөнгө хийх
• Салбар нэгжүүдэд зузаатгах хийх
Монголбанкнаас зузаатгал авахад:
МБ Салбар
Дт 114110
Кт 111000
Салбар мөнгө хүлээн авсан үед:
Дт 211000 Дт 111000
Кт 114110 Кт 121110
Салбар хооронд хийсэн бол салбар
хоорондын авлага өглөг үүснэ.
Чекийн бүртгэл
• Банк гадаад валютын чекийг худалдан авсан бол:
Дт Гадаад валютын чек /113200/
Кт 111000
Кт Хураамж, шимтгэлийн орлого
• Гадаад валютын чекийг төлүүлэхээр явуулахад:
Дт Инкасст яваа чек /113300/
Кт 113200
• Гадаадын банкнаас ирүүлсэн мэдэгдлийн дүнгээр
Дт Гадаад дахь харилцах
Кт Инкасст яваа чек
МБ дахь мөнгө
• МБ дахь харилцахдаа мөнгө тушаавал:
Дт 121100 xxx
Кт 111000 xxx
• МБ-д шилжүүлсэн мөнгө илүүдсэн, дутагагдсан бол
МХ-ийн илүүдэл, дутагдал дансаар бүртгэж
холбогдох дансанд хаана. Холбогдох эзэн
тогтоогдоогүй бол ҮАБ орлого, зардлаар хаана.
• Харилцах, хадгаламжийн хүүг тооцож төлөгдсөн
бол:
Дт 121100, хүүний авлага
Кт Хүүний орлого
Банк санхүүгийн байгууллагад
байршуулсан хөрөнгө
• БСБ-д байршуулсан хөрөнгө:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Холбогдох данс
• Хүү тооцсон үед:
Дт Хүүгийн авлага
Кт Хүүний орлого
• Хүүгээ авсан бол:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Хүүний авлага
• Зардал гарсан үед:
Дт МХ-ын холбогдох данс
Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Банк хоорондын клирингийн гүйлгээг хааж
дараагийн ажлын өдрийн клирингийн гүйлгээ
нээх хүртэл хугацаагаар олгож байгаа зээлийг
овернайт зээл гэнэ.
1. Монголбанкнаас олгох овернайт зээл
2. Банк хоорондын овернайт зээл гэж
ангилна.
Овернайт зээл
• БСБ-д овернайт зээл олгосон үед:
Дт Овернайт зээл
Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
• овернайт зээл төлүүлэхэд:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Овернайт зээл
• Хүү тооцсон үед:
Дт Хүүгийн авлага
Кт Хүүний орлого
• Хүүгээ авсан бол:
Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
Кт Хүүний авлага
Гадаад валютын спот арилжаа
Гадаад валютын спот арилжаа гэдэг нь: гадаад
валют худалдах худалдан авах арилжааг ажлын
2 өдөрт багтан гүйцэтгэх хэлцэл юм.
Гэрээ хийгдсэн л бол төлбөр хийгдэх
хүртэл тэнцлийн гадуурх дансанд бүртгэнэ.
/Орлогын мэдүүлэг, кассын орлогын ордер, спот
арилжааны хэлцэл/
• Худалдан авсан гадаад валютыг албан ханшаар:
Дт Гадаад валютын холбогдох данс
Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
• Худалдан авах ханшаар:
Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
Кт МХ-ийн холбогдох данс
• Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад
валютын арилжааны орлого, зардал дансанд
хаана.
•Гадаад валютыг худалдахдаа хэлцлийн ханшаар:
Дт МХ-ийн холбогдох данс
Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
•Худалдан авах ханшаар:
Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс
Кт Гадаад валютын холбогдох данс
•Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад
валютын арилжааны орлого, зардал дансанд хаана.
• Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэл
Гадаад валютыг МБ-аас зарласан албан ханшаар үнэлж
ханшийн зөрүүг тайлант хугацааны орлого, зардлаар
бүртгэнэ.
• Ханшийн тэгшитгэлээр ханш буурсан бол
Дт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал
Кт Гадаад валютын холбогдох данс
• Ханшийн тэгшитгэлээр ханш өссөн бол
Дт Гадаад валютын холбогдох данс
Кт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого
Мөнгөн хөрөнгөнд тавих хяналтууд:
• Кассын харуул хамгаалалт, аюулгүй
байдлыг хангах.
• Кассын үлдэгдэлд гэнэтийн болон
тогтмол шалгалт хийх.
• Ня-бо, няравын ажил үүргийг
тусгаарлан зааглах.
• Гүйлгээний баримтын бүрдлийг хангана.
• Бэлэн мөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг
хөтлөнө.
• Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хяналтын дансны
гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.

More Related Content

What's hot

өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудEnebish Vandandulam
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6Bbujee
 
үндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөүндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөDavaa Davaa
 
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээМөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээByambadrj Myagmar
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль Chuluun Zulaa
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлEnebish Vandandulam
 
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайланНББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайланerdenesoyol duudgai
 
Investment lecture 6
Investment lecture 6Investment lecture 6
Investment lecture 6Gunjargal
 
Lecture 13,14
Lecture 13,14Lecture 13,14
Lecture 13,14Bbujee
 
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6Bbujee
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3Bbujee
 

What's hot (20)

өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
 
Бүлэг7
Бүлэг7Бүлэг7
Бүлэг7
 
үндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөүндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө
 
лекц 2
лекц 2лекц 2
лекц 2
 
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээМөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
 
Sb 5 bm
Sb 5 bmSb 5 bm
Sb 5 bm
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл 1 Шинэ Иргэншил Дээд Сургууль
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголтНягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
 
Бүлэг6
Бүлэг6Бүлэг6
Бүлэг6
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
 
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайланНББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulaltSanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
 
Investment lecture 6
Investment lecture 6Investment lecture 6
Investment lecture 6
 
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголт
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголтТатварын бүртгэлийн тухай ойлголт
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголт
 
Lecture 13,14
Lecture 13,14Lecture 13,14
Lecture 13,14
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 8
 
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
Зардлын бүртгэл Лекц 5,6
 
лекц 12
лекц 12лекц 12
лекц 12
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 

Similar to Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөDOtgontsetseg
 
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханшОлон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханшAdilbishiin Gelegjamts
 
Econl14 2. 2020-2021on
Econl14 2. 2020-2021onEconl14 2. 2020-2021on
Econl14 2. 2020-2021onhicheel2020
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлDOtgontsetseg
 
төлбөр тооцоо
төлбөр тооцоотөлбөр тооцоо
төлбөр тооцооBilgee Zaya
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСChuluun Zulaa
 
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжGreengoldMongolia
 
үндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпорациүндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпорациoyunsuren84
 
6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentationAzzaya Amarsaihan
 
MacroL12.2019-2020
MacroL12.2019-2020MacroL12.2019-2020
MacroL12.2019-2020hicheel2020
 
банк санхүүгийн үндэс
банк санхүүгийн үндэсбанк санхүүгийн үндэс
банк санхүүгийн үндэсNomin-Erdene Gantur
 

Similar to Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл (20)

1 mungun hurungu
1 mungun hurungu1 mungun hurungu
1 mungun hurungu
 
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
 
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханшОлон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
Олон улсын санхүүгийн асуудал /төлбөрийн баланс-төлбөрийн тэнцэл/, валютын ханш
 
13
13 13
13
 
Econl14 2. 2020-2021on
Econl14 2. 2020-2021onEconl14 2. 2020-2021on
Econl14 2. 2020-2021on
 
лекц 10,11
лекц 10,11лекц 10,11
лекц 10,11
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
 
Audit 8-1
Audit 8-1Audit 8-1
Audit 8-1
 
Sb 4 avl
Sb 4 avlSb 4 avl
Sb 4 avl
 
төлбөр тооцоо
төлбөр тооцоотөлбөр тооцоо
төлбөр тооцоо
 
14
1414
14
 
13
1313
13
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
 
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
 
үндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпорациүндэстэн дамнасан корпораци
үндэстэн дамнасан корпораци
 
6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation6 tdb trade_financebusiness_presentation
6 tdb trade_financebusiness_presentation
 
MacroL12.2019-2020
MacroL12.2019-2020MacroL12.2019-2020
MacroL12.2019-2020
 
банк санхүүгийн үндэс
банк санхүүгийн үндэсбанк санхүүгийн үндэс
банк санхүүгийн үндэс
 
лекц 10,11
лекц 10,11лекц 10,11
лекц 10,11
 
ОУТТ-3
ОУТТ-3ОУТТ-3
ОУТТ-3
 

More from DOtgontsetseg

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХМАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХDOtgontsetseg
 
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээDOtgontsetseg
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтDOtgontsetseg
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамDOtgontsetseg
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамDOtgontsetseg
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалDOtgontsetseg
 
Зээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлЗээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлDOtgontsetseg
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйDOtgontsetseg
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньDOtgontsetseg
 

More from DOtgontsetseg (9)

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХМАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
 
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
 
Зээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлЗээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэл
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
 

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

 • 2. Мөнгөн хөрөнгө Бэлэн мөнгө МБ дахь харилцах, хадгаламж Банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж Овернайт зээл Гадаад валютын спот арилжаа 1.Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгийн бүртгэл
 • 3. Бэлэнмөнгө Касс дахь бэлэн мөнгө Тоолоогүй бэлэн мөнгө Замд яваа бэлэн мөнгө Чек АТМ дэх мөнгө
 • 4. Харилцагч харилцах дансандаа орлого тушаасан үед: Дт 111000 ххх Кт 211000 ххх Харилцагч зарлагын гүйлгээ хийхэд: Дт 211000 ххх Кт 111000 ххх
 • 5. Кассанд дутагдал гарвал: Дт МХ дутагдал ххх Кт 111000 ххх Шалтгаан тогтоогдсон үед: Дт Бусад зардал, авлага,2110, 1110 ххх Кт МХ дутагдал ххх Кассанд илүүдэл гарвал: Дт, 111000 ххх Кт МХ илүүдэл ххх Шалтгаан тогтоогдсон үед: Дт МХ илүүдэл ххх Кт Бусад орлого, 2110,1110 ххх
 • 6. Цүнхээр хурааж ирсэн мөнгийг тоолж шалгахад хугацаа шаардахаар байвал дагалдах баримтыг үндэслэн: Дт 114200 Кт 211000 Тоолж шалгаагүй мөнгө
 • 7. Тоолж шалгахад илүүдэл, дутагдал гарвал акт бичиж: А. Илүүдсэн бол Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр ) Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр) Кт 211000 ( Илүүдсэн дүнгээр) Б. Дутагдсан бол Дт 111000 (Тоолсон дүнгээр) Дт 211000 (Дутагдсан дүнгээр) Кт 114200 (Анх орлогодсон дүнгээр)
 • 8. Замд яваа мөнгө • МБ дахь харилцахдаа мөнгө хийх • Салбар нэгжүүдэд зузаатгах хийх
 • 9. Монголбанкнаас зузаатгал авахад: МБ Салбар Дт 114110 Кт 111000 Салбар мөнгө хүлээн авсан үед: Дт 211000 Дт 111000 Кт 114110 Кт 121110 Салбар хооронд хийсэн бол салбар хоорондын авлага өглөг үүснэ.
 • 10. Чекийн бүртгэл • Банк гадаад валютын чекийг худалдан авсан бол: Дт Гадаад валютын чек /113200/ Кт 111000 Кт Хураамж, шимтгэлийн орлого • Гадаад валютын чекийг төлүүлэхээр явуулахад: Дт Инкасст яваа чек /113300/ Кт 113200 • Гадаадын банкнаас ирүүлсэн мэдэгдлийн дүнгээр Дт Гадаад дахь харилцах Кт Инкасст яваа чек
 • 11. МБ дахь мөнгө • МБ дахь харилцахдаа мөнгө тушаавал: Дт 121100 xxx Кт 111000 xxx • МБ-д шилжүүлсэн мөнгө илүүдсэн, дутагагдсан бол МХ-ийн илүүдэл, дутагдал дансаар бүртгэж холбогдох дансанд хаана. Холбогдох эзэн тогтоогдоогүй бол ҮАБ орлого, зардлаар хаана. • Харилцах, хадгаламжийн хүүг тооцож төлөгдсөн бол: Дт 121100, хүүний авлага Кт Хүүний орлого
 • 12. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө • БСБ-д байршуулсан хөрөнгө: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Холбогдох данс • Хүү тооцсон үед: Дт Хүүгийн авлага Кт Хүүний орлого • Хүүгээ авсан бол: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Хүүний авлага • Зардал гарсан үед: Дт МХ-ын холбогдох данс Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө
 • 13. Банк хоорондын клирингийн гүйлгээг хааж дараагийн ажлын өдрийн клирингийн гүйлгээ нээх хүртэл хугацаагаар олгож байгаа зээлийг овернайт зээл гэнэ. 1. Монголбанкнаас олгох овернайт зээл 2. Банк хоорондын овернайт зээл гэж ангилна. Овернайт зээл
 • 14. • БСБ-д овернайт зээл олгосон үед: Дт Овернайт зээл Кт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө • овернайт зээл төлүүлэхэд: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Овернайт зээл • Хүү тооцсон үед: Дт Хүүгийн авлага Кт Хүүний орлого • Хүүгээ авсан бол: Дт БСБ-д байршуулсан хөрөнгө Кт Хүүний авлага
 • 15. Гадаад валютын спот арилжаа Гадаад валютын спот арилжаа гэдэг нь: гадаад валют худалдах худалдан авах арилжааг ажлын 2 өдөрт багтан гүйцэтгэх хэлцэл юм. Гэрээ хийгдсэн л бол төлбөр хийгдэх хүртэл тэнцлийн гадуурх дансанд бүртгэнэ. /Орлогын мэдүүлэг, кассын орлогын ордер, спот арилжааны хэлцэл/
 • 16. • Худалдан авсан гадаад валютыг албан ханшаар: Дт Гадаад валютын холбогдох данс Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс • Худалдан авах ханшаар: Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс Кт МХ-ийн холбогдох данс • Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад валютын арилжааны орлого, зардал дансанд хаана.
 • 17. •Гадаад валютыг худалдахдаа хэлцлийн ханшаар: Дт МХ-ийн холбогдох данс Кт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс •Худалдан авах ханшаар: Дт Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр данс Кт Гадаад валютын холбогдох данс •Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн түр дансыг гадаад валютын арилжааны орлого, зардал дансанд хаана.
 • 18. • Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэл Гадаад валютыг МБ-аас зарласан албан ханшаар үнэлж ханшийн зөрүүг тайлант хугацааны орлого, зардлаар бүртгэнэ. • Ханшийн тэгшитгэлээр ханш буурсан бол Дт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал Кт Гадаад валютын холбогдох данс • Ханшийн тэгшитгэлээр ханш өссөн бол Дт Гадаад валютын холбогдох данс Кт Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого
 • 19. Мөнгөн хөрөнгөнд тавих хяналтууд: • Кассын харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах. • Кассын үлдэгдэлд гэнэтийн болон тогтмол шалгалт хийх. • Ня-бо, няравын ажил үүргийг тусгаарлан зааглах.
 • 20. • Гүйлгээний баримтын бүрдлийг хангана. • Бэлэн мөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтлөнө. • Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хяналтын дансны гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.

Editor's Notes

 1. Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого, зардлыг хооронд нь хааж цэвэршүүлэн орлого, зардлаар тайлагнана.