SlideShare a Scribd company logo
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 1
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
งาน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม
2559
โดย
นายสมพร เหล่าทองสาร
ครูชานาญการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 2
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
โรงเรียนดงบ ังพิสัยนวการนุสรณ์
ตาบลดงบัง อาเภอนาดูน
จังหว ัดมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
บันทึกข้อความ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ที่……………..วันที่ 23 มีนาคม 2559
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ตามคาสั่งโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ให้ข้าพเจ ้า
นายสมพร เหล่าทองสาร ตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการ รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข้าพเจ ้าจึงสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
เพื่อใช ้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
( นายสมพร เหล่าทองสาร )
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 3
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
คำนำ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้
ข้าพเจ ้าจัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ข้าพเจ ้าได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ ้าในระหว่าง 1 ตุลาคม
2558
ถึง 31 มีนาคม 2559 ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลนักเรียน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
การดูแลนักเรียน และคุณภาพของงาน
ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อเสนอผลงานที่แสดงถึงความก ้าวหน ้าใ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 4
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
นการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา
และข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพตรงกับนโยบายและปรัชญาของโรงเรียน
พร้อมทั้งสนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่านผู้อานวยการประสิทธิ์
ชาญศิริ, นายเฉลิมชัย สืบสุนทร
รองผู้อานวยการโรงเรียน, นายพงศธร ผ่านสาแดง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคุณครูทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุน ทั้งด้านความรู้ แนวคิด เอกสาร
และความรู้ในการจัดทา
จนส่งผลให้การดาเนินงานจนสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพ
หวังว่ารายงานผลฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ที่จะใช ้เป็นคู่มือใน
การพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียน
เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนดงบังพิสัย-
นวการนุสรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน
ชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป
( นายสมพร
เหล่าทองสาร )
ตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 5
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
สารบัญ
หน้า
ประวัติส่วนตัว
…………………………………………………………….……………………………
………..…………. 1
ประวัติการศึกษา
…………………………………………………………………………………………
……………….. 2
ประวัติการรับราชการ
…………………………………………………………………………………………
….…….. 3
ประวัติการหยุดราชการ
…………………………………………………………………………………………
……… 4
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
………………………………………………………. 4
ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม
………………………………………………………………………….…………….
5
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………
……. 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
…………………………………………………..………………. 9
ข้อค้นพบของครูผู้สอน...............................................................
................................................ 11
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 6
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ภารกิจในส่วนของงานพัฒนา
………………………………………………………………….……………………
12
งานอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………
………………………… 12
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก ้ไข
……………………………………………………………..………………. 13
การครองตน ครองคน ครองงาน
………………………………………………………….……………………. 13
ภาคผนวก
…………………………………………………………………………………………
………………………. 14
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 7
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ประว ัติส่วนต ัว
1. ชื่อ นายสมพร นามสกุล เหล่าทองสาร
2. เกิดวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2522 อายุ
36 ปี
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู ระดับ คศ. 2 เงินเดือน
28,050 บาท
3. สถานที่ทางาน โรงเรียนดงบ ังพิสัยนวการนุสรณ์
ตาบล ดงบัง อาเภอ นาดูน
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180
4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ตาบล
เลิงใต้ อาเภอ โกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140
โทรศัพท์ - มือถือ 093 - 3202795
5. สถานภาพทางสมรส สมรส
6. ชื่อบิดา นายสมหมาย เหล่าทองสาร
7. ชื่อมารดา นางเพ็ชรเยี่ยม เหล่าทองสาร
8. มีพี่น้องร่วมบิดา - มารดา 2 คน คือ
1.ข้าพเจ้า
นายสมพร เหล่าทองสาร ปัจจุบ ันรับราชการครู
ที่โรงเรียนดงบ ังพิสัยนวการนุสรณ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2. น้องชาย
นายสมพล เหล่าทองสาร ปัจจุบ ัน
ทางานที่ประเทศไต้หวัน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 8
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ประว ัติการศึกษา
สถาบ ันการศึกษา
ปีการศึก
ษา
วุฒิที่ได้รับและวิชาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (
วิชาชีพครู )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 2540 มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ ้านน้าจ ้อย 2534 ประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 9
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ประว ัติการรับราชการ
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 10
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
วันเดือนปี
ตาแหน่ง/สถานที่ป
ฏิบัติราชการ
ระดับ
ตาแหน่
งเลขที่
ขั้นเงินเดือน(
บาท)
22 ส.ค.
46
อาจารย์ 1
โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ์อาเภอนาดู
น จังหวัดมหาสารคาม
3 50457 7,040
1 เม.ย.
47
ครู
โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ์อาเภอนาดู
น จังหวัดมหาสารคาม
คศ.1 50457 9,550
1 เม.ย.
56
ครูชานาญการ
โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ์อาเภอนาดู
น จังหวัดมหาสารคาม
คศ. 2 50457 26,970
ปัจจุบัน
ครูชานาญการ
โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ์อาเภอนาดู
น จังหวัดมหาสารคาม
คศ. 2 50457 28,050
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 11
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ประวัติกำรหยุดรำชกำร
...
1 ต.ค.
58 –
31 มี.ค.
59
รายการลา
ลาป่ วย ลากิจธุระ ลาศึกษาต่
อ
รวม
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน
รวม
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
วัน เดือน ปี
ที่ได้รับพระร
าชทาน
ชั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลขที่ ตอน
ที่
หน้า ลงวันที่
ประจาปี
2555
ตริตราภรณ์ช ้าง
เผือก
(ต.ช.)
- - -
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 12
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ประว ัติการสัมมนา / ฝึกอบรม
ที่ วัน เดือน
ปี
รายการอบรม /
สัมมนา / ดูงาน
สถานที่ / หน่วยงาน หมาย
เหตุ
1 21 พ.ย.
2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ
นากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน
โดยประยุกต์ใช้
ไอซีทีร่วมกับ Google
Application
คณะเทคโนโลยีสารสนเท
ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาส
ารคาม
2. 25 พ.ย.
2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการพั
ฒนาคุณภาพการศึกษาด้
วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ
ตอร์
1โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต
26
วิทยา
กร
3. 28-31 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ โรงเรียนไชยปราการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 13
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ม.ค.
2559
นาบุคลากรกลุ่มสาระการเรี
ยนรู้วิทยาศาสตร์
ในโครงการโรงเรียนอัจฉริ
ยจรรยา
และโรงเรียนชลประทานผ
าแตก
4. 18-19
มี.ค.2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ
นาศูนย์การเรียนรู้และเว็บไ
ซต์โรงเรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
[Google Application]
ห้องประชุมสิทธาจารย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึก
ษามัธยมศึกษา เขต26
วิทยาก
ร
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1. ภารกิจในส่วนของงานประจา มีดังนี้
1. งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เจ ้าหน้าที่บันทึกข ้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
เจ ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน
- งานวัดผล ม.ปลาย
2. งานธุรการประจาชั้น
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 14
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ได้รับแต่งตั้งเป็ นครูสอนประจาวิชา ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2. สอนประจาวิชาฟิสิกส์ ไมโครซอฟต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 6
3. กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
(แผนการสอน)
จัดทาแผนการเรียนรู ้ จัดทาแผนการเรียนรู ้แยกเป็นรายวิชา
โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์
รหัส ว 33202 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ผลิตสื่อ/นวัตกรรม)
ผลิตสื่อและอุปกรณ์
สื่อการสอนมีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะครูเป็นตัวกลางใน
การ
ถ่ายทอดความรู ้สึกต่อการเรียนการสอนน่าสนใจ
โดยได ้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
- สารวจสื่อที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนเป็นรายภาค
เรียน และรายสัปดาห์ โดย
พิจารณาจากสาระและผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง
- ผลิตสื่อขึ้นใช ้เองโดยยึดหลักง่าย ๆ
คือผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช ้หรือวัสดุที่มีราคา
ถูกมีความแข็งแรงทนทาน เพียงพอต่อความต ้องการใช ้
สนองกับผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง
- ใช ้สื่อการเรียนตามเนื้อหาและกิจกรรม
- ซ่อมแซมสื่อให ้อยู่ในสภาพที่เรียบร ้อยพร ้อมจะนาไ
ปใช ้ได ้ตลอดเวลา
- จัดทาบัญชีสื่อที่ทาขึ้นและจัดหามา
โดยแยกตามประเภทของสื่อ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 15
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
(เอกสารแบบ ป. พ. 5)
โครงการสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ
จัดทาแบบ ปพ. 5 ให ้เป็นปัจจุบัน
(แบบสารวจนักเรียนเป็ นรายบุคคล )
ได ้ทาการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนักว่ามีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะจะทาให ้ครูผู ้สอนทราบ
ความต ้องการ ความพร ้อม ความสนใจ
และจะได ้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได ้และตัวครูเองก็จะได ้หาวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให ้สอดคล ้องกับความสามารถ
ความสนใจของเด็กแต่ละคน เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข
ไม่เบื่อต่อการเรียน
การเรียนรู ้ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามต ้องการ
การสารวจพหุปัญญา
ครูผู ้สอนจะได ้รับถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุค
คล ซึ่งสามารถ
นามาเป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(งานปฏิบัติการสอน )
สอนประจาวิชา
1. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียน คน
2. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียน คน
(การจัดการเรียนการสอน )
การเตรียมการสอนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับครู
สามารถช่วยให ้ครูสอนได ้ถูกต ้องตามเนื้อหา
ครูเกิดความมั่นใจขณะสอน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 16
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
และทาให ้การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้ก่อนปฏิบัติการ
สอนทุกปี และข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัติดังนี้
- ประชุมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนเตรีย
มการสอนโดยศึกษาหลักสูตร
คู่มือครู โครงการสอนเอกสารประกอบหลักสูตร
เพื่อให ้เข ้าใจหลักการจุดหมายโครงสร ้าง เวลาเรียน
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของหลักสูตร กาหนดการสอน
เพื่อยึดเป็นหลักในการจัดทาแผนการเรียนรู ้
นาเสนอผู ้บริหารตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์เป็นประจา
- เตรียมมาตรฐานการเรียนรู ้และผลการเรียนรู ้ที่คาดห
วัง
- เตรียมเนื้อหา
โดยยึดหลักสูตรและคู่มือเป็นหลักศึกษาเนื้อหาจนเ
ข ้าใจ
เนื้อหาที่ทามาใช ้ในการเรียนการสอนจะคานึงถึงคว
ามยากง่ายเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของนักเรียนและเหมาะกับเวลา
- เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เวลา
และความสามารถของนักเรียน
และให ้สอดคล ้องกับเนื้อหาและผลการเรียนรู ้
ที่คาดหวังสามารถสอดแทรกบูรณาการกับวิชาอื่น
ๆ ได ้
(การวัดผลและประเมินผล)
การวัดผลและประเมินผล
การประเมินผลข ้าพเจ ้าได ้ดาเนินเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. ประเมินผลก่อนเรียน
2. ประเมินผลระหว่างเรียน
3. ประเมินผลหลังเรียน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 17
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
การประเมินทั้ง 3
ขั้นตอนต ้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมิ
นผล
(บันทึกการสอนแทน )
ในกรณีที่ข ้าราชการครูท่านอื่นลาหรือไปราชการได ้ปฏิบัติหน้า
ที่สอนแทน
(โครงการประจาห้องเรียน)
นอกจากโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนแล ้วยังได ้จัด
ทาโครงการประจาห ้องเรียน
จัดการเรียนการสอนสนองตามเจตนารมย์ของหลักสูตรสถานศึก
ษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ได้แก่
- บันทึกการทาเวรประจาวัน ม. 3/2
- บันทึกการทาความสะอาดโซนรับผิดชอบ
- บันทึกการทาความดี ประจาส ัปดาห์
- บันทึกการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และนั่งสมาธิก่อนเรียนตอนบ่าย
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม
- บันทึกข้อมูลส่วนตัวและเยี่ยมบ้านนักเรียน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 18
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ผลการดาเนินงานการปฏิบ ัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน
ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 7.41
ได ้ระดับผลการเรียน ร จานวน 0 คน
คิดเป็นร ้อยละ 0
ได ้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 7.41
ได ้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 7.41
ได ้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 7.41
ได ้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 5 คน
คิดเป็นร ้อยละ 18.52
ได ้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 7.41
ได ้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 7.41
ได ้ระดับผลการเรียน 3.5 จานวน 1 คน
คิดเป็นร ้อยละ 3.70
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 19
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ได ้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 9 คน
คิดเป็นร ้อยละ 33.33
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
33.
33
3.7
0
7.4
1
7.41 18.5
2
7.4
1
7.4
1
7.4
1
0 7.4
1
วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน
ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 5 คน
คิดเป็นร ้อยละ 4.72
ได ้ระดับผลการเรียน ร จานวน 2 คน
คิดเป็นร ้อยละ 1.89
0
5
10
15
20
25
30
35
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
ร้อยละ
คน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 20
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ได ้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 5 คน
คิดเป็นร ้อยละ 4.72
ได ้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 0 คน
คิดเป็นร ้อยละ 0
ได ้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 3 คน
คิดเป็นร ้อยละ 2.83
ได ้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 11 คน
คิดเป็นร ้อยละ 10.38
ได ้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 12 คน
คิดเป็นร ้อยละ 11.32
ได ้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 11 คน
คิดเป็นร ้อยละ 10.38
ได ้ระดับผลการเรียน 3.5จานวน 7 คน
คิดเป็นร ้อยละ 6.60
ได ้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 23 คน
คิดเป็นร ้อยละ 21.70
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
0
5
10
15
20
25
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
ร้อยละ
คน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 21
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
21.
70
6.6
0
10.
38
11.3
2
10.3
8
2.8
3
0 4.7
2
1.8
9
4.7
2
ข้อค้นพบของครูผู้สอน
การใช้สื่อการเรียนการสอน
จากบันทึกหลังการสอนพบว่า
- สื่อที่เป็นของจริงนักเรียนจะชอบและเรียนรู้ได้ดี
- สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน/แบบเรียน
หนังสือเสริมประสบการณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ นักเรียนจะชอบและสนใจดีมาก
- ใบความรู้ ใบงาน เป็นสื่อที่นักเรียนชอบถ ้าหากเป็นเรื่องง่ายๆ
แต่ถ ้ามีความยากและสลับซับซ ้อน
นักเรียนจะขาดความสนใจถือว่าเป็นเรื่องยากไม่มีความพยายามทาต่อซึ่
งจากการค้นพบในการใช ้สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวผู้สอนจะนาไปปรั
บปรุง โดยศึกษาค้นคว ้าในการใช ้สื่อชิ้นต่างๆ
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป
วิธีการสอน
จากแผนการสอนที่ผู้สอนได้กาหนดวิธีการสอนไว ้ในแต่ละเรื่อง
พบว่า วิธีการสอนที่เน ้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่ผู้สอนได้นาไปใช ้และได้ผลดี คือ
วิธีสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
จากการสังเกตนักเรียนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลและทัศนะที่กว ้างและหลากหลา
ย
วิธีสอนแบบการเรียนรู้และแบบร่วมมือ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 22
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ผู้สอนได้นามาใช ้สอน และได้ผลดี คือ
รูปแบบของ Jigsaw เป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน กลุ่มละ
๕-๖ คน เรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้สอนแบ่งบทเรียนเป็นเรื่องย่อยๆ
เมื่อได้รับมอบหมายผู้เรียนในกลุ่มจะแบ่งภารกิจไปศึกษาเรื่องย่อยและ
นาผลการศึกษามารายงานต่อกลุ่ม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการสอนอีกมากมายที่ผู้สอนจะต้องศึกษาแ
ละนามาใช ้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
เทคนิคการสอน
จากการสังเกตพบว่าเทคนิคที่ผู้สอนใช ้ในกิจกรรมการเรียนการสอ
นคือ
- เทคนิคการสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติ
นักเรียนมีความพอใจที่ได้แสดงบทบาทที่ตนเองชอบ
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม
เป็นการเน ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะในการทางานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง ให้คาปรึกษา
การให้คาชมหรือการเสริมแรงในทางบวกนักเรียนจะเกิดความรักอยากเรี
ยนรักครูผู้สอนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคการสอนของครู
จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามที่ผู้สอนต้องการ เช่น เทคนิควิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน
การสอนโดยใช ้เทคนิคการสอนซ่อมเสริม การสอนแบบโครงการ ฯลฯ
ความพึงพอใจของครู
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความพึงพอใจของครูในภาพรวมของนักเรียนส่วนมาก อยู่ในระดับดี
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องได้
แต่ยังมีนักเรียนบางคนหรือส่วนน ้อย
ที่ยังต้องให้ความรู้และให้คาปรึกษา แนะนา เช่น
ในเรื่องความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย
ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 23
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ภารกิจในส่วนของงา
นพัฒนา
งานอื่น ๆ
2. ด้านผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
แต่อย่างไรก็ตาม
ครูผู้สอนยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านตัวผู้เรียนและเทคนิควิธีการ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นกว่านี้ ในภาคเรียนต่อไป
2. งานกิจการนักเรียน
-
ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อนาไปประกอบก
ารจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให ้สอดคล ้องกับหลักสูตรนั้น
- ปรึกษาผู ้รู ้หรือผู ้ชานาญ
ถ ้ามีสิ่งใดไม่ทราบหรือไม่เข ้าใจ จะปรึกษาผู ้รู ้ เพื่อนาความรู ้ที่
ถูกต ้องมาใช ้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์
ไม่ให ้เกิดผลเสียแก่เด็ก
- จัดทากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให ้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
-
ผ่านการอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเ
ป็นสาคัญ
- ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
งานบริการและให้ความร่วมมือก ับบุคคลและหน่วยงา
นอื่น
- ข ้าพเจ ้าได ้อุทิศตนในการช่วยงาน
และเป็นที่ปรึกษาให ้แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
ด ้วยความเต็มใจตลอดมา
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 24
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ข้อเสนอแนะและกำรปรับปรุงแก้ไข
งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองเพื่องานในหน้าที่
- ข ้าพเจ ้าได ้เข ้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและงานที่ทา
อยู่เสมอ เมื่อมีโอกาส โดยจะเห็นได ้จากเกียรติบัตร
และใบประกาศที่ปรากฏในการศึกษาอบรมในปีการ
ศึกษา 2558
เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ให้ก ับหน่วยงานและบุคค
ลอื่น
- ข ้าพเจ ้าได ้ศึกษาค ้นคว ้าพัฒนางาน
ได ้จัดทาสื่อการเรียนการสอน ชุดการสอน
แผนการสอน กาหนดการสอน เพื่อให ้บริการแก่ผู ้สนใจ
- ข ้าพเจ ้าได ้นาความรู ้ที่ได ้รับการอบรมมาเผยแพร่เป็
นวิทยากรบรรยาย
ให ้โรงเรียนในกลุ่มนาไปใช ้ในโรงเรียน
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
บุคลากรทางานที่ได้รับมอบหมายหลายงาน ภาระงานทั้งงานสอน
และงานพิเศษมาก ทาให้งานวิชาการการเรียนการสอน
เนื้อหาบางส่วนไม่ทันตามหลักสูตร
ซึ่งเห็นว่ากิจกรรมบางกิจกรรมใช ้เวลามาก
จนทาให้การเตรียมการสอนยังได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
การครองตน การครองคน การครองงาน
หลักการประพฤติปฏิบัติ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 25
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
1. หลักการครองตน หมายถึง หลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ใช้ในการดารงตน
ข ้าพเจ ้าครองตนโดยการพึ่งตัวเองมากที่สุด
ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่องานที่ได ้รับมอบหมายทุกอย่าง
อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถจนงานทุกอย่างที่ได ้รับมอบห
มายสาเร็จลุล่วงไปด ้วยดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
เช่นทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพุทธศาสนา
พานักเรียนไปวัดทาบุญ เข ้าวัดฟังธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. หลักการครองคน หมายถึง หลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ใช้ในการปกครอง / อยู่ร่วมก ับผู้อื่น
ครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน
ข ้าพเจ ้าสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งต่อผู ้บังคับบัญช
าและเพื่อนร่วมงานได ้ด ้วย
ความเข ้าใจอันดี สามารถทางานลุล่วงไปด ้วยดี
แม้กระทั่งกับผู ้ปกครองนักเรียน
การบริการให ้คาแนะนาด ้วยความเต็มใจ
ยิ้มแย ้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับทุกคน
สามารถสร ้งความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและเข ้าร่วมกิจกร
รมทั้งในและนอกหน่วยงาน
3. หลักการครองงาน หมายถึง
หลักธรรมที่ใช้การปฏิบ ัติงานสอนหรืองานในหน้าที่
ข ้าพเจ ้ารับผิดชอบงานที่ได ้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงไปด ้ว
ยดีทุกครั้ง และพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่เสมอทาให ้เกิดผลดีกับนักเรียน
นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 26
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ภาคผนวก
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 27
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เป็ นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาศูนย์การเรียนรู้แล
ะเว็บไซต์โรงเรียน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 28
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application
วันที่ 18-19 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมสิทธาจารย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ัธยมศึกษา เขต26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 29
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เป็ นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษ
าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 30
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 31
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เป็ นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษ
าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 32
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google Application วันที่ 21
พฤศจิกายน 2558
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 33
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา โรงเรียนไชยปราการ
และโรงเรียนชลประทานผาแตก
ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 34
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
รับรางวัลทรงค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ัธยมศึกษา เขต 26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 35
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวสุ
จังหวัดมหาสารคาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 36
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เป็ นคณะกรรมการตัดสินผลโครงงาน ระดับ ม.ต้น
ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจาปี 2558
วันที่ 11 กุมภาพ ันธ์ 2559 ณ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 37
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership
Awards 2016
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 38
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum
2016
วันที่ 20-22 กุมภาพ ันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 39
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership
Awards 2016
ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum
2016
วันที่ 20-22 กุมภาพ ันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 40
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016
ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia
Budapest, Hungary
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 41
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016
ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia
Budapest, Hungary
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 42
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30
มีนาคม 2559) หน้า 43
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม.26
เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016
ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia
Budapest, Hungary

More Related Content

What's hot

ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4Pochchara Tiamwong
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์mind2981
 
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม 3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม krupornpana55
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5Pochchara Tiamwong
 
Lab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaLab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaKomsun See
 
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56krupornpana55
 
ขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนkrudennapa2519
 
วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2warut phungsombut
 
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)Surathampitak School
 
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงkrupornpana55
 
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนSlหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนkrupornpana55
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานPoom Lamphun
 
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555Pochchara Tiamwong
 
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์krupornpana55
 
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาหน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาkrupornpana55
 

What's hot (18)

ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม 3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
 
Report tqa from aj
Report tqa from ajReport tqa from aj
Report tqa from aj
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
 
Lab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaLab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittaya
 
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
 
ขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผน
 
วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2
 
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
 
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
 
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนSlหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
 
ครูดี่เด่นของครุสภา
ครูดี่เด่นของครุสภาครูดี่เด่นของครุสภา
ครูดี่เด่นของครุสภา
 
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
 
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาหน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
 
No9 march2013
No9 march2013No9 march2013
No9 march2013
 

Viewers also liked

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
Sircom Smarnbua
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-1
2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-12 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-1
2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-1
jirayutcom
 
รายงานการฝึกอบรม
รายงานการฝึกอบรมรายงานการฝึกอบรม
รายงานการฝึกอบรมPaponpat Pimkot
 
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผลรายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
จุ๊ จุฑาทิพย์
 
สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)
สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)
สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)
Pinmanas Kotcha
 
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทองรายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
เทวัญ ภูพานทอง
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะบทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
Thepsatri Rajabhat University
 
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมkrupornpana55
 
CHAPTER 4 Structure of the Atom
CHAPTER 4Structure of the AtomCHAPTER 4Structure of the Atom
CHAPTER 4 Structure of the Atom
Thepsatri Rajabhat University
 
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57ชินนะ แบงค์
 
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum TheoryCHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
Thepsatri Rajabhat University
 
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equationsกฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวันบทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
Thepsatri Rajabhat University
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
Pinmanas Kotcha
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
Thepsatri Rajabhat University
 

Viewers also liked (20)

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-1
2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-12 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-1
2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา-1
 
รายงานการฝึกอบรม
รายงานการฝึกอบรมรายงานการฝึกอบรม
รายงานการฝึกอบรม
 
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผลรายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
 
สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)
สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)
สรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (จรรยาบรรณข้อ 3)
 
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทองรายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะบทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
 
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
 
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
2บันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
 
CHAPTER 4 Structure of the Atom
CHAPTER 4Structure of the AtomCHAPTER 4Structure of the Atom
CHAPTER 4 Structure of the Atom
 
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
 
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum TheoryCHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
 
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equationsกฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
 
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวันบทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
 
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 

Similar to รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Docรายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
chaiwat vichianchai
 
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
คมสัน คงเอี่ยม
 
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceรายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceWorrachet Boonyong
 
I30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้าI30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้า
คุณครูพี่อั๋น
 
รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)
chaiwat vichianchai
 
2.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ602.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ60
kroodarunee samerpak
 
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่าสถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่าkanidta vatanyoo
 
2559 project
2559 project2559 project
2559 project
Thananchanok
 
โครงร่างโครงงาน No.2_10
โครงร่างโครงงาน No.2_10โครงร่างโครงงาน No.2_10
โครงร่างโครงงาน No.2_10
Thananchanok
 
แบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงานแบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงาน
nayigaa
 
133490081225383
133490081225383133490081225383
133490081225383SenSei Ka
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
Somdetpittayakom Spk
 
ใบงานที่+..
ใบงานที่+..ใบงานที่+..
ใบงานที่+..aatjima
 
ใบบัวบก
ใบบัวบกใบบัวบก
ใบบัวบก
Ampawan Chomphun
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
Swl Sky
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Kritsanapong Manoreaung
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Kritsanapong Manoreaung
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
Somdetpittayakom Spk
 

Similar to รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (20)

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Docรายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
 
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
 
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceรายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
 
I30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้าI30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้า
 
รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)
 
2.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ602.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ60
 
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่าสถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
 
Report tqa from aj
Report tqa from ajReport tqa from aj
Report tqa from aj
 
2559 project
2559 project2559 project
2559 project
 
โครงร่างโครงงาน No.2_10
โครงร่างโครงงาน No.2_10โครงร่างโครงงาน No.2_10
โครงร่างโครงงาน No.2_10
 
แบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงานแบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงาน
 
133490081225383
133490081225383133490081225383
133490081225383
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
 
ใบงานที่+..
ใบงานที่+..ใบงานที่+..
ใบงานที่+..
 
ใบบัวบก
ใบบัวบกใบบัวบก
ใบบัวบก
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 
What is PISA
What is PISAWhat is PISA
What is PISA
 
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรงสมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
 

Recently uploaded

Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
Postharvest Technology Innovation Center
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 

Recently uploaded (8)

Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 • 1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 1 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 รายงานสรุปผลการปฏิบัติ งาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดย นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ
 • 2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 2 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 โรงเรียนดงบ ังพิสัยนวการนุสรณ์ ตาบลดงบัง อาเภอนาดูน จังหว ัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 บันทึกข้อความ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่……………..วันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตามคาสั่งโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ให้ข้าพเจ ้า นายสมพร เหล่าทองสาร ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้าพเจ ้าจึงสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อใช ้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ ( นายสมพร เหล่าทองสาร )
 • 3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 3 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 คำนำ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ ข้าพเจ ้าจัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ข้าพเจ ้าได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ ้าในระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลนักเรียน ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การดูแลนักเรียน และคุณภาพของงาน ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อเสนอผลงานที่แสดงถึงความก ้าวหน ้าใ
 • 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 4 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 นการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพตรงกับนโยบายและปรัชญาของโรงเรียน พร้อมทั้งสนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่านผู้อานวยการประสิทธิ์ ชาญศิริ, นายเฉลิมชัย สืบสุนทร รองผู้อานวยการโรงเรียน, นายพงศธร ผ่านสาแดง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคุณครูทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ทั้งด้านความรู้ แนวคิด เอกสาร และความรู้ในการจัดทา จนส่งผลให้การดาเนินงานจนสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพ หวังว่ารายงานผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ที่จะใช ้เป็นคู่มือใน การพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนดงบังพิสัย- นวการนุสรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป ( นายสมพร เหล่าทองสาร ) ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
 • 5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 5 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 สารบัญ หน้า ประวัติส่วนตัว …………………………………………………………….…………………………… ………..…………. 1 ประวัติการศึกษา ………………………………………………………………………………………… ……………….. 2 ประวัติการรับราชการ ………………………………………………………………………………………… ….…….. 3 ประวัติการหยุดราชการ ………………………………………………………………………………………… ……… 4 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ………………………………………………………. 4 ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม ………………………………………………………………………….……………. 5 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ………………………………………………………………………………………… ……. 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 …………………………………………………..………………. 9 ข้อค้นพบของครูผู้สอน............................................................... ................................................ 11
 • 6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 6 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ภารกิจในส่วนของงานพัฒนา ………………………………………………………………….…………………… 12 งานอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………… ………………………… 12 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก ้ไข ……………………………………………………………..………………. 13 การครองตน ครองคน ครองงาน ………………………………………………………….……………………. 13 ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………… ………………………. 14
 • 7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 7 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประว ัติส่วนต ัว 1. ชื่อ นายสมพร นามสกุล เหล่าทองสาร 2. เกิดวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2522 อายุ 36 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู ระดับ คศ. 2 เงินเดือน 28,050 บาท 3. สถานที่ทางาน โรงเรียนดงบ ังพิสัยนวการนุสรณ์ ตาบล ดงบัง อาเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180 4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ตาบล เลิงใต้ อาเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140 โทรศัพท์ - มือถือ 093 - 3202795 5. สถานภาพทางสมรส สมรส 6. ชื่อบิดา นายสมหมาย เหล่าทองสาร 7. ชื่อมารดา นางเพ็ชรเยี่ยม เหล่าทองสาร 8. มีพี่น้องร่วมบิดา - มารดา 2 คน คือ 1.ข้าพเจ้า นายสมพร เหล่าทองสาร ปัจจุบ ันรับราชการครู ที่โรงเรียนดงบ ังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2. น้องชาย นายสมพล เหล่าทองสาร ปัจจุบ ัน ทางานที่ประเทศไต้หวัน
 • 8. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 8 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประว ัติการศึกษา สถาบ ันการศึกษา ปีการศึก ษา วุฒิที่ได้รับและวิชาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( วิชาชีพครู ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 2540 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ ้านน้าจ ้อย 2534 ประถมศึกษาปีที่ 6
 • 9. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 9 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประว ัติการรับราชการ ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
 • 10. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 10 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 วันเดือนปี ตาแหน่ง/สถานที่ป ฏิบัติราชการ ระดับ ตาแหน่ งเลขที่ ขั้นเงินเดือน( บาท) 22 ส.ค. 46 อาจารย์ 1 โรงเรียนดงบังพิสัยนว การนุสรณ์อาเภอนาดู น จังหวัดมหาสารคาม 3 50457 7,040 1 เม.ย. 47 ครู โรงเรียนดงบังพิสัยนว การนุสรณ์อาเภอนาดู น จังหวัดมหาสารคาม คศ.1 50457 9,550 1 เม.ย. 56 ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนว การนุสรณ์อาเภอนาดู น จังหวัดมหาสารคาม คศ. 2 50457 26,970 ปัจจุบัน ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนว การนุสรณ์อาเภอนาดู น จังหวัดมหาสารคาม คศ. 2 50457 28,050
 • 11. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 11 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประวัติกำรหยุดรำชกำร ... 1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59 รายการลา ลาป่ วย ลากิจธุระ ลาศึกษาต่ อ รวม ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน รวม ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ วัน เดือน ปี ที่ได้รับพระร าชทาน ชั้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ ตอน ที่ หน้า ลงวันที่ ประจาปี 2555 ตริตราภรณ์ช ้าง เผือก (ต.ช.) - - -
 • 12. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 12 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประว ัติการสัมมนา / ฝึกอบรม ที่ วัน เดือน ปี รายการอบรม / สัมมนา / ดูงาน สถานที่ / หน่วยงาน หมาย เหตุ 1 21 พ.ย. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู้แบบ ห้องเรียนกลับด้าน โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google Application คณะเทคโนโลยีสารสนเท ศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาส ารคาม 2. 25 พ.ย. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ ตอร์ 1โรงเรียนดงบังพิสัยนว การนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วิทยา กร 3. 28-31 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ โรงเรียนไชยปราการ
 • 13. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 13 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ม.ค. 2559 นาบุคลากรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการโรงเรียนอัจฉริ ยจรรยา และโรงเรียนชลประทานผ าแตก 4. 18-19 มี.ค.2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาศูนย์การเรียนรู้และเว็บไ ซต์โรงเรียน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ [Google Application] ห้องประชุมสิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต26 วิทยาก ร ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 1. ภารกิจในส่วนของงานประจา มีดังนี้ 1. งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เจ ้าหน้าที่บันทึกข ้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เจ ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน - งานวัดผล ม.ปลาย 2. งานธุรการประจาชั้น
 • 14. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 14 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ได้รับแต่งตั้งเป็ นครูสอนประจาวิชา ดังนี้ 1. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 2. สอนประจาวิชาฟิสิกส์ ไมโครซอฟต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 6 3. กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แผนการสอน) จัดทาแผนการเรียนรู ้ จัดทาแผนการเรียนรู ้แยกเป็นรายวิชา โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ รหัส ว 33202 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลิตสื่อ/นวัตกรรม) ผลิตสื่อและอุปกรณ์ สื่อการสอนมีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะครูเป็นตัวกลางใน การ ถ่ายทอดความรู ้สึกต่อการเรียนการสอนน่าสนใจ โดยได ้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ - สารวจสื่อที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนเป็นรายภาค เรียน และรายสัปดาห์ โดย พิจารณาจากสาระและผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง - ผลิตสื่อขึ้นใช ้เองโดยยึดหลักง่าย ๆ คือผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช ้หรือวัสดุที่มีราคา ถูกมีความแข็งแรงทนทาน เพียงพอต่อความต ้องการใช ้ สนองกับผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง - ใช ้สื่อการเรียนตามเนื้อหาและกิจกรรม - ซ่อมแซมสื่อให ้อยู่ในสภาพที่เรียบร ้อยพร ้อมจะนาไ ปใช ้ได ้ตลอดเวลา - จัดทาบัญชีสื่อที่ทาขึ้นและจัดหามา โดยแยกตามประเภทของสื่อ
 • 15. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 15 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (เอกสารแบบ ป. พ. 5) โครงการสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ จัดทาแบบ ปพ. 5 ให ้เป็นปัจจุบัน (แบบสารวจนักเรียนเป็ นรายบุคคล ) ได ้ทาการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนักว่ามีความสาคัญอย่าง ยิ่ง เพราะจะทาให ้ครูผู ้สอนทราบ ความต ้องการ ความพร ้อม ความสนใจ และจะได ้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได ้และตัวครูเองก็จะได ้หาวิธีการ จัดกระบวนการเรียนการสอนให ้สอดคล ้องกับความสามารถ ความสนใจของเด็กแต่ละคน เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข ไม่เบื่อต่อการเรียน การเรียนรู ้ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามต ้องการ การสารวจพหุปัญญา ครูผู ้สอนจะได ้รับถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุค คล ซึ่งสามารถ นามาเป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (งานปฏิบัติการสอน ) สอนประจาวิชา 1. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนนักเรียน คน 2. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน คน (การจัดการเรียนการสอน ) การเตรียมการสอนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับครู สามารถช่วยให ้ครูสอนได ้ถูกต ้องตามเนื้อหา ครูเกิดความมั่นใจขณะสอน
 • 16. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 16 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 และทาให ้การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้ก่อนปฏิบัติการ สอนทุกปี และข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัติดังนี้ - ประชุมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนเตรีย มการสอนโดยศึกษาหลักสูตร คู่มือครู โครงการสอนเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อให ้เข ้าใจหลักการจุดหมายโครงสร ้าง เวลาเรียน วัตถุประสงค์และรายละเอียดของหลักสูตร กาหนดการสอน เพื่อยึดเป็นหลักในการจัดทาแผนการเรียนรู ้ นาเสนอผู ้บริหารตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์เป็นประจา - เตรียมมาตรฐานการเรียนรู ้และผลการเรียนรู ้ที่คาดห วัง - เตรียมเนื้อหา โดยยึดหลักสูตรและคู่มือเป็นหลักศึกษาเนื้อหาจนเ ข ้าใจ เนื้อหาที่ทามาใช ้ในการเรียนการสอนจะคานึงถึงคว ามยากง่ายเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของนักเรียนและเหมาะกับเวลา - เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เวลา และความสามารถของนักเรียน และให ้สอดคล ้องกับเนื้อหาและผลการเรียนรู ้ ที่คาดหวังสามารถสอดแทรกบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได ้ (การวัดผลและประเมินผล) การวัดผลและประเมินผล การประเมินผลข ้าพเจ ้าได ้ดาเนินเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ประเมินผลก่อนเรียน 2. ประเมินผลระหว่างเรียน 3. ประเมินผลหลังเรียน
 • 17. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 17 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 การประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนต ้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมิ นผล (บันทึกการสอนแทน ) ในกรณีที่ข ้าราชการครูท่านอื่นลาหรือไปราชการได ้ปฏิบัติหน้า ที่สอนแทน (โครงการประจาห้องเรียน) นอกจากโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนแล ้วยังได ้จัด ทาโครงการประจาห ้องเรียน จัดการเรียนการสอนสนองตามเจตนารมย์ของหลักสูตรสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ - บันทึกการทาเวรประจาวัน ม. 3/2 - บันทึกการทาความสะอาดโซนรับผิดชอบ - บันทึกการทาความดี ประจาส ัปดาห์ - บันทึกการเข้าแถวเคารพธงชาติ และนั่งสมาธิก่อนเรียนตอนบ่าย - บันทึกกิจกรรมโฮมรูม - บันทึกข้อมูลส่วนตัวและเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • 18. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 18 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ผลการดาเนินงานการปฏิบ ัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.41 ได ้ระดับผลการเรียน ร จานวน 0 คน คิดเป็นร ้อยละ 0 ได ้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.41 ได ้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.41 ได ้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.41 ได ้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 5 คน คิดเป็นร ้อยละ 18.52 ได ้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.41 ได ้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.41 ได ้ระดับผลการเรียน 3.5 จานวน 1 คน คิดเป็นร ้อยละ 3.70
 • 19. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 19 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ได ้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 9 คน คิดเป็นร ้อยละ 33.33 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 33. 33 3.7 0 7.4 1 7.41 18.5 2 7.4 1 7.4 1 7.4 1 0 7.4 1 วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 5 คน คิดเป็นร ้อยละ 4.72 ได ้ระดับผลการเรียน ร จานวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 1.89 0 5 10 15 20 25 30 35 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ร้อยละ คน
 • 20. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 20 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ได ้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 5 คน คิดเป็นร ้อยละ 4.72 ได ้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 0 คน คิดเป็นร ้อยละ 0 ได ้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 3 คน คิดเป็นร ้อยละ 2.83 ได ้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 11 คน คิดเป็นร ้อยละ 10.38 ได ้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 12 คน คิดเป็นร ้อยละ 11.32 ได ้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 11 คน คิดเป็นร ้อยละ 10.38 ได ้ระดับผลการเรียน 3.5จานวน 7 คน คิดเป็นร ้อยละ 6.60 ได ้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 23 คน คิดเป็นร ้อยละ 21.70 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 0 5 10 15 20 25 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ร้อยละ คน
 • 21. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 21 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 21. 70 6.6 0 10. 38 11.3 2 10.3 8 2.8 3 0 4.7 2 1.8 9 4.7 2 ข้อค้นพบของครูผู้สอน การใช้สื่อการเรียนการสอน จากบันทึกหลังการสอนพบว่า - สื่อที่เป็นของจริงนักเรียนจะชอบและเรียนรู้ได้ดี - สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ นักเรียนจะชอบและสนใจดีมาก - ใบความรู้ ใบงาน เป็นสื่อที่นักเรียนชอบถ ้าหากเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ถ ้ามีความยากและสลับซับซ ้อน นักเรียนจะขาดความสนใจถือว่าเป็นเรื่องยากไม่มีความพยายามทาต่อซึ่ งจากการค้นพบในการใช ้สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวผู้สอนจะนาไปปรั บปรุง โดยศึกษาค้นคว ้าในการใช ้สื่อชิ้นต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป วิธีการสอน จากแผนการสอนที่ผู้สอนได้กาหนดวิธีการสอนไว ้ในแต่ละเรื่อง พบว่า วิธีการสอนที่เน ้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่ผู้สอนได้นาไปใช ้และได้ผลดี คือ วิธีสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ จากการสังเกตนักเรียนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลและทัศนะที่กว ้างและหลากหลา ย วิธีสอนแบบการเรียนรู้และแบบร่วมมือ
 • 22. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 22 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ผู้สอนได้นามาใช ้สอน และได้ผลดี คือ รูปแบบของ Jigsaw เป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน กลุ่มละ ๕-๖ คน เรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้สอนแบ่งบทเรียนเป็นเรื่องย่อยๆ เมื่อได้รับมอบหมายผู้เรียนในกลุ่มจะแบ่งภารกิจไปศึกษาเรื่องย่อยและ นาผลการศึกษามารายงานต่อกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการสอนอีกมากมายที่ผู้สอนจะต้องศึกษาแ ละนามาใช ้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เทคนิคการสอน จากการสังเกตพบว่าเทคนิคที่ผู้สอนใช ้ในกิจกรรมการเรียนการสอ นคือ - เทคนิคการสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนมีความพอใจที่ได้แสดงบทบาทที่ตนเองชอบ - เทคนิคกระบวนการกลุ่ม เป็นการเน ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะในการทางานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง ให้คาปรึกษา การให้คาชมหรือการเสริมแรงในทางบวกนักเรียนจะเกิดความรักอยากเรี ยนรักครูผู้สอนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคการสอนของครู จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามที่ผู้สอนต้องการ เช่น เทคนิควิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนโดยใช ้เทคนิคการสอนซ่อมเสริม การสอนแบบโครงการ ฯลฯ ความพึงพอใจของครู 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความพึงพอใจของครูในภาพรวมของนักเรียนส่วนมาก อยู่ในระดับดี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องได้ แต่ยังมีนักเรียนบางคนหรือส่วนน ้อย ที่ยังต้องให้ความรู้และให้คาปรึกษา แนะนา เช่น ในเรื่องความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
 • 23. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 23 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ภารกิจในส่วนของงา นพัฒนา งานอื่น ๆ 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านตัวผู้เรียนและเทคนิควิธีการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นกว่านี้ ในภาคเรียนต่อไป 2. งานกิจการนักเรียน - ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อนาไปประกอบก ารจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให ้สอดคล ้องกับหลักสูตรนั้น - ปรึกษาผู ้รู ้หรือผู ้ชานาญ ถ ้ามีสิ่งใดไม่ทราบหรือไม่เข ้าใจ จะปรึกษาผู ้รู ้ เพื่อนาความรู ้ที่ ถูกต ้องมาใช ้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ไม่ให ้เกิดผลเสียแก่เด็ก - จัดทากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให ้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - ผ่านการอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเ ป็นสาคัญ - ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน งานบริการและให้ความร่วมมือก ับบุคคลและหน่วยงา นอื่น - ข ้าพเจ ้าได ้อุทิศตนในการช่วยงาน และเป็นที่ปรึกษาให ้แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ด ้วยความเต็มใจตลอดมา
 • 24. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 24 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ข้อเสนอแนะและกำรปรับปรุงแก้ไข งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองเพื่องานในหน้าที่ - ข ้าพเจ ้าได ้เข ้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและงานที่ทา อยู่เสมอ เมื่อมีโอกาส โดยจะเห็นได ้จากเกียรติบัตร และใบประกาศที่ปรากฏในการศึกษาอบรมในปีการ ศึกษา 2558 เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ให้ก ับหน่วยงานและบุคค ลอื่น - ข ้าพเจ ้าได ้ศึกษาค ้นคว ้าพัฒนางาน ได ้จัดทาสื่อการเรียนการสอน ชุดการสอน แผนการสอน กาหนดการสอน เพื่อให ้บริการแก่ผู ้สนใจ - ข ้าพเจ ้าได ้นาความรู ้ที่ได ้รับการอบรมมาเผยแพร่เป็ นวิทยากรบรรยาย ให ้โรงเรียนในกลุ่มนาไปใช ้ในโรงเรียน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ บุคลากรทางานที่ได้รับมอบหมายหลายงาน ภาระงานทั้งงานสอน และงานพิเศษมาก ทาให้งานวิชาการการเรียนการสอน เนื้อหาบางส่วนไม่ทันตามหลักสูตร ซึ่งเห็นว่ากิจกรรมบางกิจกรรมใช ้เวลามาก จนทาให้การเตรียมการสอนยังได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร การครองตน การครองคน การครองงาน หลักการประพฤติปฏิบัติ
 • 25. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 25 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 1. หลักการครองตน หมายถึง หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการดารงตน ข ้าพเจ ้าครองตนโดยการพึ่งตัวเองมากที่สุด ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่องานที่ได ้รับมอบหมายทุกอย่าง อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถจนงานทุกอย่างที่ได ้รับมอบห มายสาเร็จลุล่วงไปด ้วยดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เช่นทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพุทธศาสนา พานักเรียนไปวัดทาบุญ เข ้าวัดฟังธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. หลักการครองคน หมายถึง หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการปกครอง / อยู่ร่วมก ับผู้อื่น ครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน ข ้าพเจ ้าสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งต่อผู ้บังคับบัญช าและเพื่อนร่วมงานได ้ด ้วย ความเข ้าใจอันดี สามารถทางานลุล่วงไปด ้วยดี แม้กระทั่งกับผู ้ปกครองนักเรียน การบริการให ้คาแนะนาด ้วยความเต็มใจ ยิ้มแย ้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับทุกคน สามารถสร ้งความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและเข ้าร่วมกิจกร รมทั้งในและนอกหน่วยงาน 3. หลักการครองงาน หมายถึง หลักธรรมที่ใช้การปฏิบ ัติงานสอนหรืองานในหน้าที่ ข ้าพเจ ้ารับผิดชอบงานที่ได ้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงไปด ้ว ยดีทุกครั้ง และพัฒนางานที่ ปฏิบัติอยู่เสมอทาให ้เกิดผลดีกับนักเรียน นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 • 26. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 26 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ภาคผนวก
 • 27. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 27 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็ นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาศูนย์การเรียนรู้แล ะเว็บไซต์โรงเรียน
 • 28. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 28 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application วันที่ 18-19 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมสิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ัธยมศึกษา เขต26
 • 29. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 29 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็ นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษ าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
 • 30. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 30 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
 • 31. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 31 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็ นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษ าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้าน
 • 32. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 32 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google Application วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • 33. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 33 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนชลประทานผาแตก ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559
 • 34. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 34 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 รับรางวัลทรงค่าสพฐ. (OBEC AWARD) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ัธยมศึกษา เขต 26
 • 35. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 35 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
 • 36. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 36 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็ นคณะกรรมการตัดสินผลโครงงาน ระดับ ม.ต้น ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจาปี 2558 วันที่ 11 กุมภาพ ันธ์ 2559 ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
 • 37. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 37 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016
 • 38. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 38 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum 2016 วันที่ 20-22 กุมภาพ ันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
 • 39. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 39 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum 2016 วันที่ 20-22 กุมภาพ ันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
 • 40. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 40 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary
 • 41. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 41 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary
 • 42. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 42 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
 • 43. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 43 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary