รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง

2,138 views

Published on

รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง

 1. 1. -ก- คานา รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ตลอดจนใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของตนเองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป ลงชื่อ…………………………….. (นายเทวัญ ภูพานทอง) ตาแหน่ง ครู ชานาญการ
 2. 2. สารบัญ หน้า ก คานา 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 ข้อมูลส่วนตัว 1 1.2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 1 1.3 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 3 2. ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน 2.1 การประเมินศักยภาพผู้เรียน 4 2.2 การนาผลศักยภาพการประเมินไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 2.3 แบบตรวจสอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 3. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษา 7 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผู้รายงานสอน 8 3.3 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 9 4. ข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2555 4.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน 4.1.1 มาตรฐานที่ 1 11 4.1.2 มาตรฐานที่ 2 12 4.1.3 มาตรฐานที่ 3 13 4.1.4 มาตรฐานที่ 4 14 4.1.5 มาตรฐานที่ 5 15 4.1.6 มาตรฐานที่ 6 16 4.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 4.2.1 มาตรฐานที่ 7 18 4.2.2 มาตรฐานที่ 8 19 4.2.3 มาตรฐานที่ 9 20 4.2.4 มาตรฐานที่ 10 20 4.2.5 มาตรฐานที่ 11 21 4.2.6 มาตรฐานที่ 12 22 4.3 มาตรฐานด้านสร้างสังคมแห่งกาเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 23 4.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 23 4.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15 24 5. สรุปและอภิปรายผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 24 รายการบันทึกรับรอง 25 ภาคผนวก 26
 3. 3. 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นายเทวัญ นามสกุล ภูพานทอง ตาแหน่ง ครู รับเงินเดือนในตาแหน่ง ค.ศ. 2 อายุ 32 ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน 7 ปี ปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2555 1.2.1 ด้านการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปฏิบัติการสอน จานวน 3 รายวิชา จานวน 9 ห้อง รวม 18 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปฏิบัติการสอน จานวน 4 รายวิชา จานวน 8 ห้อง รวม 16 ชั่วโมง ดังนี้ ตารางแสดงจานวนรายวิชา ห้องเรียนจานวน และชั่วโมงเรียนที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2555 ที่ รายวิชา รหัสวิชา ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ง 20241 ม.1/1-3 ง 30241 ม.4/1-3 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน พื้นฐาน 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30245 ม.6/1-3 4. กิจกรรลูกเสือ – เนตรนารี ม. 1 5. กิจกรรชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม. ปลาย ภาคเรียนที่ 2 6. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 ง 20242 ม.1/1-3 7. การออกแบบเว็บเพจ ง 30242 ม.4/3 8. การเขียนโปรแกรม ง 30244 ม.5/1-3 เบื้องต้น 9. คอมพิวเตอร์กราฟิก ง 30246 ม.6/3 10. กิจกรรลูกเสือ – เนตรนารี ม. 1 11. กิจกรรชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม. ปลาย จานวนนักเรียน จานวนชั่วโมง 70 82 6 6 72 70 20 6 1 1 69 18 85 6 2 6 8 69 20 2 1 1 1.2.2 หน้าที่พิเศษอื่น ๆ ได้แก่ 1) ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีจานวนนักเรียน 29 คน
 4. 4. 2) 3) 4) 5) 6) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาร่วมกับ นางสาเร็จ สุวรรณธาดา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ และงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาแชร์บอล ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 , ม.4, ม.5 และ ม.6 - ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติหน้าที่ผู้กากับลูกเสือ ม.1 กอง 1 1.3 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2555 1.3.1 กิจกรรมการพัฒนาตนเอง ในด้าน  การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ - รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา ง 20241 - รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2 รหัสวิชา ง 20242 - รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัสวิชา ง 30241 - รายวิชาการออกแบบเว็บเพจ รหัสวิชา ง 30242 - รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง 30244 - รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ว 30246  ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ทักษะกระบวนการกลุ่ม - กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ - ทักษะการสร้างองค์ความรู้ - ทักษะการสารวจค้นหา - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การผลิตสือ, นวัตกรรม, เทคโนโลยี ได้แก่ ่ - เว็บบล็อกเรียนคอมออนไลน์กับครูเต้ http://comkrutae.wordpress.com บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 5. 5.  การทาแฟ้มสะสมงานของ  ครู  นักเรียน  วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กเรียนอ่อน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  การทาแฟ้มสะสมงาน ชินงานเด่นที่อยู่ในแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ้ 1. เกียรติบัตรรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ครั้งที่ 62 ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา แชร์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 3. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา แชร์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 4. เกียรติบัตรรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การสร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ครั้งที่ 62 ระดับสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง มีดังนี้  การร่วม / จัดอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ วัน เดือน ปี เรื่อง 25 - 28 เมษายน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2555 แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และเกมศึกษา 6-7 สิงหาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม 2555 Scratch 8-9 สิงหาคม อบรมส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี 2555 สารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อสังคม ออนไลน์ 24 สิงหาคม 2555 อบรมการใช้งาน Tablet 7 กันยายน 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ Prezi Desktop 16 ธันวาคม 2555 อบรมสร้างเกม Kodu Game สถานที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดอุดรธานี โรงเรียน สมเด็จพิทยาคม มหาวิทยาลัย ราชภัฎกาฬสินธุ์ หน่วยงานที่จด ั สานักเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอน มหาวิทยาลัย ราชภัฎกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฎมหาสารคาม ราชภัฎมหาสารคาม โรงเรียนกมลาไสย ศูนย์ ICT โรงเรียน กมลาไสย มหาวิทยาลัย สานักเทคโนโลยีเพื่อ ราชภัฎมหาสารคาม การเรียนการสอน  ร่วมจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน - การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - การประชุมกลุ่มงานบริหารวิชาการ
 6. 6.  นิเทศ เยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ้ และเทคโนโลยี - การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่าง ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วการงานอาชีพและเทคโนโลยีและครูต่างกลุ่มสาระฯ ิ - พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์กบ ั เพื่อนครูที่ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่ผลงานการทาผลงาน - เอกสารประกอบการสอน ให้เพื่อนครูในโรงเรียน - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ข้อมูลการวางแผนการปฏิบติงาน (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) และการดาเนินการตามแผน ั 2.1 การประเมินศักยภาพผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประเมิน ไม่ประเมิน ผลการประเมินศักยภาพผู้เรียน สามารถจาแนกผู้เรียนทีรับผิดชอบ ดังนี้ ่ การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้น/ห้อง ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 รวม ผลการประเมิน (จานวน) จานวนนักเรียน ทั้งหมด กลุ่มปัญญาเลิศ กลุ่มปกติ กลุ่มปัญญาช้า กลุ่มพิเศษ 26 19 6 24 13 8 3 19 4 11 2 2 69 36 25 5 2 2.2 การนาผลการประเมินศักยภาพผูเรียนไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ้  จัด ไม่ได้จัด จากผลการประเมินศักยภาพผู้เรียน ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย - เด็กปัญญาเลิศ ดาเนินการโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ให้สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน และครูสอนเสริมเพื่อปูพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น - เด็กปกติ ดาเนินการโดยเน้นย้าให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียน ฝึกทา โจทย์เพิ่มเติมจากที่ครูสอนในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันแสดงความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อมีโอกาส - เด็กปัญญาช้า จัดรูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดาเนินการโดยจัดสอนซ่อม
 7. 7. เสริมในเวลาว่าง เช่น ช่วงพักเที่ยง หรือหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับคะแนน ในหน่วยทีนักเรียนไม่ ่ ผ่าน หรือได้คะแนนต่า - เด็กพิเศษ ดาเนินการโดย ทบทวนความรู้เดิมก่อนสอนและสรุปความรูหลังสอนทุก ้ ครั้ง , สอนซ่อมเสริม , เปิดโอกาสให้นักเรียนปรับคะแนนโดยใช้ข้อสอบที่มีความยากน้อย , หรือประเมินโดยใช้ ชิ้นงานให้กาลังใจนักเรียนและสร้างความเข้าใจเนื้อหา โดยวิธีให้เพื่อนช่วยเพื่อน (กลุ่มเรียนเก่ง ช่วยกลุ่มเรียน อ่อน) 2.3 แบบตรวจสอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูคอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ้ โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครูผู้สอน : นายเทวัญ ภูพานทอง ผู้ตรวจสอบ : นางกาไล ตุระซอง ที่ 1 2 3 รายการตรวจสอบ มี (อยู่ในคุณภาพระดับใด) ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง   คาอธิบายรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ของหน่วยการเรียนรู้ 4. การวางแผนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เรียน  4.2 มีการกาหนดสภาพความสาเร็จของการ เรียนรู้ (ชิ้นงาน/ผลการดาเนินงาน)  เหมาะสมกับเวลา, ผู้เรียน (รูบิกหรือ เกณฑ์ระดับคุณภาพ) 4.3 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา, ผู้เรียนและครอบคลุมมาตรฐานการ  เรียนรู้ 4.4 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามระดับ คุณภาพการเรียนรู้ (จากง่ายไปหายาก  หรือจากคุณภาพต่าไปหา คุณภาพสูงขึ้น) 4.5 ทักษะการเรียนรูของผู้เรียนที่กาหนดใน ้  กิจกรรมเหมาะสม 4.6 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ (Transmission Approach) เหมาะสม 4.7 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เหมาะสม (Transactional Approach)   ไม่มี หมายเหตุ
 8. 8. 4.8 กิจกรรมการแปลงรูปความรู้เหมาะสม (Transformational Approach) ที่ รายการตรวจสอบ 4.9 กิจกรรมการสรุปรวบยอดความรู้ และ การนาเสนอองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ ของผู้เรียนเหมาะสม 4.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ สนับสนุนการเรียนรู้เหมาะสม 4.11 ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ต่อคน ต่อหน่วย เหมาะสม 4.12 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษาเหมาะสม การประเมินผลตามสภาพจริง 5. การประเมินผลตามสภาพจริง 5.1 มีการกาหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพ (Criteria) สาหรับเทียบเคียงองค์ความรู้ ชัดเจน 5.2 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของ ผู้เรียน 5.3 เครื่องมือที่ใช้วัด / ประเมินเหมาะสม และหลากหลาย รวม สรุปตามฐานนิยม (Mode)  มี (อยู่ในคุณภาพระดับใด) ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่มี หมายเหตุ        9 8 1 ดีมาก 0 0 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ …..………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………… …..………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………… ลงชื่อ…………………………..................ผู้ตรวจสอบ (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 9. 9. 3 ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเอง 3.1 การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ตารางแสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 (ครูประเมินตนเอง) รายการปฏิบัติ 1. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญด้วยตนเอง 3. จัดทา/หา สื่อประกอบการสอน 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตาม ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 5 จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และ ความแตกต่างกันของผู้เรียน 6 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และ การแก้ปัญหา 7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 8. ส่งเสริมกิจกรรมการทางานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม 9. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหา คาตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 10. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับ ธรรมชาติ และความต้องการของผู้เรียน 11. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาที่สอน 12. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน/นอกสถานศึกษา 13. ส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 14. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ ประเมินผล 15. ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย 16. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและ ต่อเนื่อง รวม สรุปคุณภาพตามฐานนิยม (Mode) มากที่สุด ระดับการปฏิบัติ มาก ปานกลาง น้อย                 8 7 1 มากที่สุด น้อยที่สุด
 10. 10. จากตารางสรุปว่าการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 พบว่า กิจกรรมจัดหาสื่อประกอบการสอน , ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปญหา ฝึกปฏิบัติจริง , ส่งเสริม ั กระบวนการกลุ่ม , กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง , สอดแทรกและอบรม คุณธรรม-จริยธรรม และ ส่งเสริให้ผู้เรียนหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ทามากทีสุด รองลงมาได้แก่การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตาม ่ ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ, การจัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกันของผู้เรียน, การจัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับ ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน การใช้สื่อที่ หลากหลายและการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่วนกิจกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ การเปิด โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและประเมินผล 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอน ปีการศึกษา 2555 ที่ รหัสวิชา ระดับ ชั้น จานวนนักเรียน แยกตามระดับระดับคุณภาพ จานวน นักเรียน 2 1.5 1 0 ง 20241 ม.1/1-3 69 24 11 11 4 7 ง 20242 ม.1/1-3 63 4 7 10 9 8 ง 30241 ม.4/1-3 76 22 11 9 7 2 ง 30242 ม.4/3 18 3 3 3 1 1 ง 30244 ม.5/1-3 85 9 14 22 22 10 ง 30245 ม.6/1-3 71 34 16 5 11 2 ง 30246 ม.6/3 8 1 2 5 0 0 รวมทั้งหมด 404 97 64 65 54 30 คิดเป็นร้อยละ 100.00 24.00 15.84 16.09 13.37 7.43 นักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 280 คน คิดเป็นร้อยละ 69.31 5 5 5 2 3 0 0 20 4.95 3 11 4 3 4 0 0 25 6.19 4 9 16 2 1 3 0 35 8.66 1 2 3 4 5 6 7 4 3.5 3 2.5 จากตาราง สรุปว่า จากการจัดกิจกรรมการสอน นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่าตามที่สถานศึกษากาหนด คือ 2.5 ขึ้นไป คิดเป็นร้อย ละ 69.31
 11. 11. 3.2 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 62.50 31.25 6.25 0.00 0.00 มากที่สุด 50.00 50.00 0.00 53.33 33.33 13.33 37.50 43.75 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 มากที่สุด มากที่สุด มาก 31.25 50.00 18.75 0.00 0.00 มาก 31.25 37.50 18.75 12.50 37.50 37.50 25.00 0.00 18.75 43.75 31.25 6.25 0.00 0.00 0.00 มาก มากที่สุด มาก 18.75 37.50 43.75 0.00 0.00 ปานกลาง 31.25 25.00 43.75 56.25 31.25 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 ปานกลาง มากที่สุด 31.25 37.50 25.00 6.25 0.00 มาก 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 มาก 18.75 50.00 31.25 0.00 0.00 มาก ครูส่งเสริมให้ทดลอง / ทางานในห้องปฏิบัติการ 6.25 56.25 37.50 0.00 หรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 12.50 37.50 37.50 12.50 16 ภายนอกห้องเรียน 36.36 45.45 18.18 0.00 17 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า 0.00 มาก 0.00 มาก 0.00 มาก ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 กิจกรรม ครูมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นอย่างไร การจัดสภาพห้องเรียน / แหล่งเรียนรู้ เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย นักเรียนทราบสภาพความสาเร็จของการเรียนรู้ ที่ชัดเจน กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา ครูให้โอกาสนักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม / ทีม ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก วิพากษ์วิจารณ์ ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจากครู ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่ สอน ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี ( เช่น การทางาน กลุ่ม, โครงงาน, จับคู่ ฯลฯ ) ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จาก ห้องสมุดหรือแห่งอื่น ๆ ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคม และแหล่งอื่น ๆ MODE
 12. 12. ่ 18 นักเรียนมีสวนร่วมในการประเมินผลการเรียน 19 ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม ที่ 20 21 22 23 24 25 กิจกรรม ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนในการทา กิจกรรม นักเรียนชอบเรียนหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนชอบครูทีสอนหน่วยการเรียนรู้น้ี ่ นักเรียนนาความรู้จากหน่วยการเรียนรูนีไปใช้ใน ้ ้ ชีวิตประจาวันได้ ความรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้สามารถนาไป ประกอบเป็นอาชีพได้ นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข รวมเฉลี่ย 37.50 25.00 31.25 37.50 12.50 50.00 6.25 0.00 0.00 0.00 มาก ปานกลาง ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 50.00 37.50 12.50 0.00 0.00 มากที่สุด 62.50 31.25 6.25 43.75 37.50 18.75 43.75 50.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 50.00 37.50 12.50 0.00 0.00 มากที่สุด 32.00 15.00 53.00 36.12 37.75 24.38 0.00 1.75 0.00 0.00 ปานกลาง มาก MODE จากตาราง สรุปว่า จากการประเมินพฤติกรรมการสอนของครู โดยสุ่มจากนักเรียนทีสอน ตลอดปี ่ การศึกษาจานวน 65 คน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 37.75 ซึ่ง จากผลการประเมิน สิ่งที่ผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป คือ - การส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ - การส่งเสริมให้นักเรียนทดลอง/ทางานนอกห้องปฏิบัติการหรือนอกห้องเรียน - การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
 13. 13. 4 ข้อมูลการประเมินการปฏิบัตงาน ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2555 ิ 4.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ตารางแสดงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่ 1 จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ ตัวบ่งชี้ 1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ออกกาลังกายสม่าเสมอ 2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหา ทางเพศ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ เกียรติผู้อื่น 6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ จานวน นักเรียน ดีเยี่ยม ดีมาก ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ต้อง ปรับปรุง ฐานนิยม (Mode) 29 29 ดีเยี่ยม 29 29 ดีเยี่ยม 29 29 ดีเยี่ยม 29 ดีเยี่ยม 29 23 29 29 6 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม จากตารางแสดงว่า ในตัวบ่งชี้ที่1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอมีผลการ ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศมีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีผล การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นมีผลการประเมิน
 14. 14. อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตารางแสดงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่ 2จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ ตัวบ่งชี้ 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 3. ยอมรับความคิดและ วัฒนธรรมที่แตกต่าง 4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม จานวน นักเรียน ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง ปรับปรุง ฐานนิยม (Mode) 29 20 8 1 ดีเยี่ยม 29 4 20 5 ดีเยี่ยม 29 20 9 ดีเยี่ยม 29 25 4 ดีเยี่ยม จากตารางแสดงว่า ในตัวบ่งชี้ที่ 1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีผลการ ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
 15. 15. มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ตารางแสดงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่ 3 จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ ตัวบ่งชี้ 1. มีนิสัยรักการอ่านและ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการ เรียนรู้และนาเสนอ ผลงาน 2. 3. 4. จานวน นักเรียน ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง ปรับปรุง ฐานนิยม (Mode) 29 20 7 2 ดีเยี่ยม 29 21 5 3 ดีเยี่ยม 29 25 4 ดีเยี่ยม 29 25 4 ดีเยี่ยม จากตารางแสดงว่า ในตัวบ่งชี้ที่ 1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัว ่ บ่งชี้ที่ 3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหว่างกันมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ่ คุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพ ดีเยี่ยม
 16. 16. มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุผล ตารางแสดงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่ 4จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ ตัวบ่งชี้ 1. สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย การพูดหรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง 2. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของ ตนเอง 3. กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญหาโดยมี ั เหตุผลประกอบ 4. มีความคิดริเริ่ม และ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ จานวน นักเรียน ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี 5 พอใช้ ต้อง ปรับปรุง ฐานนิยม (Mode) 29 19 5 ดีเยี่ยม 29 22 7 29 15 11 3 ดีเยี่ยม 29 20 7 2 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม จากตารางแสดงว่า ในตัวบ่งชี้ที่ 1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3 กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญหาโดยมีเหตุผลประกอบมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ั ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจมีผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพ ดีเยี่ยม
 17. 17. มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ตารางแสดงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่ 5 จาแนกตามระดับคุณภาพ (ประเมินเฉพาะรายวิชาที่สอน) ที่ ตัวบ่งชี้ จานวน นักเรียน ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 263 27 128 61 เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป ตามเกณฑ์ 2. ผลการประเมินสมรรถนะ 263 36 112 75 สาคัญตามหลักสูตรเป็นไป ตามเกณฑ์ 3. ผลการประเมินการอ่าน คิด 263 49 86 104 วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป ตามเกณฑ์ 4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ฐานนิยม (Mode) 11 ต้อง ปรับปรุง 11 9 12 ดีมาก 15 9 ดี พอใช้ ดีมาก ไม่ได้ ประเมิน จากตารางแสดงว่า ในตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์มี ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป ตามเกณฑ์มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์มผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี ี ่ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ไม่ได้ประเมิน
 18. 18. มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตารางแสดงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่ 6จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่ ตัวบ่งชี้ 1. วางแผนการทางานและ ดาเนินการจนสาเร็จ 2. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจใน ผลงานของตนเอง 3. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 4. มีความรู้สึกที่ดต่ออาชีพ ี สุจริตและหาความรู้เกียวกับ ่ อาชีพที่ตนเองสนใจ จานวน นักเรียน ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ต้อง ปรับปรุง ดีมาก ดี 15 24 พอใช้ ฐานนิยม (Mode) 9 ดีมาก 24 1 13 10 ดีมาก 24 24 15 8 8 12 1 4 ดีเยี่ยม ดีมาก จากตารางแสดงว่า ในตัวบ่งชี้ที่ 1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จมีผลการประเมินอยู่ ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีความรูสึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมีผล ้ การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
 19. 19. 4.2 ข้อมูลการประเมินการปฏิบัตหน้าที่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ิ ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรม ได้แก่ - ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินตนเอง ปรากฏว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง เหตุผล เพราะนักเรียนในชุมนุม สามารถสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ - กิจกรรมลูกเสือ ม.1 ผลการประเมินตนเอง ปรากฏว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง เหตุผล เพราะ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม ได้ครบถ้วน 4.3 ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ด้านอื่นๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 การปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายงานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน - สรุปผลการประเมิน กิจกรรม/งาน การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก - สรุปผลการประเมิน กิจกรรม/งาน วิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก - สรุปผลการประเมิน กิจกรรม/งาน แผนงานและสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี
 20. 20. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ ตัวบ่งชี้ 1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ เรียนรู้ 5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย 6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้  ควรปรับปรุง         จากตารางแสดงว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มี การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนมี การนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
 21. 21. สื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7 ใน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ ตัวบ่งชี้ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ 3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ 5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ้ ผลการบริหารการจัดการศึกษา 6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้  ควรปรับปรุง      จากตารางแสดงว่า จากการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นประชาธิปไตย ให้อิสระในการเสนอความคิดเห็น ครูได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและโรงเรียนได้มีโอกาส เป็นเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทาให้เป็นทียอมรับของสังคมรอบข้าง จึงมีผลการประเมิน ่ คุณภาพตามมาตรฐานที่ 8 ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
 22. 22. ที่ 1 2 3 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ  หน้าที่ตามระเบียบกาหนด คณะกรรมการสถานศึกษากากับ  ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล สาเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  การพัฒนาสถานศึกษา จากตารางแสดงว่า จากการจัดกิจกรรมพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบระเบียบ บทบาทอานาจหน้าที่ซึ่งก็ทาให้ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ผลการ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9 ในระดับคุณภาพดีมาก ที่ 1 2 3 4 5 6 มาตรฐานที่ 10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้าน ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ  สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้  ผู้เรียนได้เลือกเรียน ตามความถนัด และความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สงเสริมและ ่  ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ สนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป ความรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ  และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างสม่าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี  ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน
 23. 23. จากตารางแสดงว่า จากการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในเรื่องของหลักสูตรเปิดกว้างให้ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้หลากหลาย สอดคล้องกับท้องถิ่น ความสามารถของนักเรียน มีการเรียนการสอนด้วย การปฏิบัติจริง มีการกากับติดตามช่วยเหลือประชุมปรึกษาแก้ปัญหาด้วยระบบการนิเทศ และระบบดูแล ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพจึงทาให้ได้รับผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 ในระดับคุณภาพดีมาก ที่ 1 2 3 มาตรฐานที่ 11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน  มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ  อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม จากตารางแสดงว่า ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อพัฒนา อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมี สิ่งแวดล้อมที่รมรื่น นักเรียนได้เป็นตัวแทนทูตไบเออร์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลด้านกีฬาในระดับจังหวัด ่ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11 ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
 24. 24. ที่ 1 2 3 4 5 6 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สาระ  สนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ  ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน  และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน  การประเมินคุณภาพภายใน จากตารางแสดงว่า จากการพัฒนาที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ มีความเหมาะสม ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 12 ในระดับคุณภาพดีมาก
 25. 25. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ ตัวบ่งชี้ ดีเยี่ยม 1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก แหล่งเรียนรู้ ทังภายในและภายนอก ้ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 2 มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง ่ บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้  ควรปรับปรุง  จากตารางแสดงว่า จากการพัฒนาด้วยวิธีการดังกล่าวที่หลากหลายและมีความเหมาะสม ส่งผลให้ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 13 ในระดับคุณภาพดีมาก มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น ที่ ตัวบ่งชี้ 1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้  ควรปรับปรุง  จากตารางแสดงว่า จากการพัฒนาด้วยกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 14 ในระดับคุณภาพดีมาก
 26. 26. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ที่ ตัวบ่งชี้ 1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อ ตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้  ควรปรับปรุง  จากตารางแสดงว่า จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีความเหมาะสม ส่งผลให้การดาเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 15 ในระดับคุณภาพดีมาก 5. สรุปและอภิปรายผลการประเมิน สรุป ในปีการศึกษา 2555 ได้ปฏิบัติหน้าทีครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดทาแผนการ จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาและจัดทาแผนการจัดการ รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของชุมนุม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัตงานหัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ิ ทางการศึกษา งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้ดาเนินงานแผนงาน สรุปและประเมินผลรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ อภิปรายผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาที่สอน ผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69.31 ผล การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี การดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ได้ครบถ้วน มีผลการ ประเมินยู่ในระกับคุณภาพ ดีมาก การปฏิบัติงานหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานแผนงาน สารสนเทศ ได้ทาการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละงาน/โครงการ พร้อมทั้งการใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และให้คาแนะนาการปฏิบัติงานตามสมควร ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจะลดลง เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้ เวลาสอนอย่างเต็มที่ เต็มเวลา ลงชื่อ ……………………………………… (นายเทวัญ ภูพานทอง) ผู้รายงาน
 27. 27. รายการบันทึกรับรอง ร าย ข้าพเจ้า นายเทวัญ ภูพานทอง ขอรับรองว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นความจริง และจะ นาจุดเด่นและจุดด้อยของการประเมินไปพัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป ลงชื่อ……………………………………………ผู้เขียนรายงาน ( นายเทวัญ ภูพานทอง) ตาแหน่ง ครู ชานาญการ ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………………..……….. (นางกาไล ตุระซอง ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………………….………. (นางสาวรจนา ใจศิร)ิ รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………………….………. ( นายสมเล็บ คุ้มหินลาด) ผู้อานวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม
 28. 28. ภาคผนวก
 29. 29. ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Scratch ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อบรมส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
 30. 30. อบรมเชิงปฏิบัติการ Prezi Desktop ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนกมลาไสย เข้าร่วมประชุมกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โซน 3
 31. 31. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โซน 3 นาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมแข่งประกวดสวนสนามระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ
 32. 32. เข้ารับการประเมินผู้กากับลูกเสือ ATC ขั้นที่ 5 เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 33. 33. เป็นครูผู้ฝึกสอนแชร์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นครูผู้ฝึกสอนแชร์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
 34. 34. นานักเรียนไปทัศนศึกษาที่จงหวัดสุพรรณบุรี – อยุธยา กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ั และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนามนพิทยาคม
 35. 35. ดาเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ห้องปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจา ปีการศึกษา 2555
 36. 36. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรูแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ้ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมเดียปฏิสัมพันธ์ และเกมศึกษา ี ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดอุดรธานี
 37. 37. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเกม kodu game ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อบรมการใช้งานโปรแกรม Bookmark 51 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนามนพิทยาคม
 38. 38. นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2555 ณ อาเภอนามน
 39. 39. รับมอบเกียรติบัตร “ครูผบาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ของสหวิทยาเขตพลังผึ้ง ู้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจาปี 2555 ณ อาเภอนามน
 40. 40. ร่วมอบรมการใช้งาน TABLET ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นคณะทางาน กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนนามนพิทยาคม
 41. 41. ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจาปี 2555 เข้าร่วมพิธีรับมอบ เกียรติบตร และ วู๊ดแบดท์ 2 ท่อน ั ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 42. 42. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนทีมแชร์บอลหญิงรุนอายุไม่เกิน 18 ปี ่ เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนทีมแชร์บอลหญิงรุนอายุไม่เกิน 15 ปี ่
 43. 43. เกียรติบัตรคณะกรรมการดาเนินงานและตัดสินกีฬาแฮนด์บอล

×