SlideShare a Scribd company logo
โครงการสอน 
รายวิชา ...ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (กลศาสตร์ 1) รหัส …ว 31201…. จานวน …2.0… หน่วยการเรียน 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ……4…… สอนโดย ….นายสมพร เหล่าทองสาร…. 
ภาคเรียนที่ …..2……. ปีการศึกษา …..2557……. 
1. คาอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความหมายของฟิสิกส์ ปริมาณทางกายภาพและหน่วย เลขนัยสาคัญและการบันทึกผลการวัด ศึกษาปริมาณต่างๆของก่ารเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง ความเร่ง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลากับระยะทาง และสมการ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว ศึกษาแรง การหาแรงลัพธ์ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน มวล และ น้าหนัก กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก แรงเสียดทาน ศึกษาการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วต้นทามุมกับแนวระดับ การเคลื่อนที่แบบวงกลมดัวย อัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดสปริง การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สารมารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เมื่อเรียนจบวิชา ว 31201 นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
1. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความหมายของฟิสิกส์ได้ 
2. สามารถบอกปริมาณทางกายภาพ หน่วยฐาน และหน่วยอนุพัทธ์ได้ 
3. สามารถบอกความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสาคัญ และการบันทึกผลการวัดได้ 
4. สามารถอธิบายปริมาณต่างๆของก่ารเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด ได้อย่างถูกต้อง 
5. ทดลองและอธิบายอัตราเร็ว ความเร็ว พร้อมกับคานวณหาอัตราเร่ง และความเร่งได้ 
6. อธิบายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลากับระยะทาง และคานวณหาปริมาณต่างๆที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช้สมการของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได้ 
7. อธิบายความหมายของแรง และหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการคานวณได้ 
8. อธิบายกฏการเคลื่อนที่ทั้งสามข้อของนิวตัน ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักได้ 
9. อธิบายกฏแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก แรงเสียดทานได้
10. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วต้นทามุมกับแนว ระดับ และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
11. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมดัวยอัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุม และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
12. ทดลองศึกษาและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดสปริง การแกว่งของ ลูกตุ้มอย่างง่าย และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
3. หน่วยการเรียนรู้ 
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว 31201 รายวิชากลศาสตร์ 1 
หน่วยการเรียนรู้ 2.0 หน่วย เวลา 80 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา (ชั่วโมง) 
1 
บทนา 
 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 ความหมายของฟิสิกส์ 
 ปริมาณทางกายภาพและหน่วย 
 เลขนัยสาคัญและการบันทึกผลการวัด 
15 
2 
การเคลื่อนที่ 
 ปริมาณต่างๆของก่ารเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด 
 อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง ความเร่ง 
 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลา กับระยะทาง 
 สมการของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วย ความเร่งคงตัว 
25
หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา (ชั่วโมง) 
3 
แรงและการเคลื่อนที่ 
 ความหมายของแรง 
 การสร้างรูปและคานวณหาแรงลัพธ์ 
 กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 มวลและ น้าหนัก 
 กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล 
 แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก 
 แรงเสียดทาน 
20 
4 
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 
 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 การประยุกต์เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไป ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 
 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 การประยุกต์เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่ายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 
20 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายจากครูผู้สอน 
2. การสาธิตและทดลองประกอบเนื้อหา 
3. การอภิปรายหัวข้อสาคัญ 
4. การทารายงานเดี่ยว / กลุ่ม 
5. การทดสอบประเมินความรู้
5. อัตราส่วนคะแนน 
ลาดับ 
การวัดผล 
คะแนน 
1 
วัดผลการเรียนรู้ก่อนกลางภาคเรียน 
25 
2 
วัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน 
20 
3 
วัดผลการเรียนรู้หลังกลางภาคเรียน 
25 
4 
วัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
30 
รวม 
100 
6. การประเมินผล 
ลาดับ 
พฤติกรรมสาหรับการวัดและประเมินผล 
การวัด 
1 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
10 % 
2 
ทากิจกรรมการทดลองด้วยความสนใจ 
10 % 
3 
การทาแบบฝึกหัด 
20 % 
4 
การทารายงาน 
10 % 
5 
การทดสอบรายจุดประสงค์ 
50 % 
รวม 
100 % 
7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง / หนังสือประกอบ / แหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือแบบเรียน สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1 
2. หนังสือแบบเรียน แม็ค วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1 
3. คู่มือวิชาฟิสิกส์ Hi-Ed รายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1 
4. คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1 
5. แบบฝึกทักษะ/กิจกรรม 
6. ห้องสมุด 
7. อินเตอร์เน็ต

More Related Content

What's hot

Slหน่วย 2 งานและพลังงาน
Slหน่วย 2 งานและพลังงาน Slหน่วย 2 งานและพลังงาน
Slหน่วย 2 งานและพลังงาน krupornpana55
 
Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56
Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56
Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56krupornpana55
 
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3 แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3
Supaluk Juntap
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...
Prachoom Rangkasikorn
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลายความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลาย
Faris Singhasena
 
แรง (Force)
แรง (Force)แรง (Force)
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียkrupornpana55
 
Logistics
LogisticsLogistics
Logistics
SAURABHA MISHRA
 
ตัวชี้วัด ม.1
ตัวชี้วัด ม.1ตัวชี้วัด ม.1
ตัวชี้วัด ม.1Tip Sukanya
 
แรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันแรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันwebsite22556
 
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันบทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
Thepsatri Rajabhat University
 
03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
wiriya kosit
 
แผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้าแผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้าJiraporn
 
แรงและแรงรับ
แรงและแรงรับแรงและแรงรับ
แรงและแรงรับ
ชุติมาภรณ์ ชาพัน
 
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่Janesita Sinpiang
 
โครงสร้างสาระวิทย์ม.3
โครงสร้างสาระวิทย์ม.3โครงสร้างสาระวิทย์ม.3
โครงสร้างสาระวิทย์ม.3
supphawan
 
บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]
บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]
บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันบทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันWannalak Santipapwiwatana
 

What's hot (20)

Slหน่วย 2 งานและพลังงาน
Slหน่วย 2 งานและพลังงาน Slหน่วย 2 งานและพลังงาน
Slหน่วย 2 งานและพลังงาน
 
Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56
Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56
Slโครงสร้างวิชา หน่วย 2 งานและพลังงาน 11 เม.ย.56
 
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3 แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.3
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง แรง ความดัน+ป.5+273+dltvsci...
 
ตัวชี้วัด วิทย์ม 3
ตัวชี้วัด วิทย์ม 3ตัวชี้วัด วิทย์ม 3
ตัวชี้วัด วิทย์ม 3
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลายความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ : ประถมปลาย
 
Motion Law of Newton
Motion Law of NewtonMotion Law of Newton
Motion Law of Newton
 
แรง (Force)
แรง (Force)แรง (Force)
แรง (Force)
 
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
 
Logistics
LogisticsLogistics
Logistics
 
ตัวชี้วัด ม.1
ตัวชี้วัด ม.1ตัวชี้วัด ม.1
ตัวชี้วัด ม.1
 
แรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวันแรงในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวัน
 
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันบทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 
03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
03 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 
แผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้าแผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ไฟฟ้า
 
แรงและแรงรับ
แรงและแรงรับแรงและแรงรับ
แรงและแรงรับ
 
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
 
โครงสร้างสาระวิทย์ม.3
โครงสร้างสาระวิทย์ม.3โครงสร้างสาระวิทย์ม.3
โครงสร้างสาระวิทย์ม.3
 
บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]
บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]
บทที่ 1 หน่วยวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ [2 2560]
 
บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันบทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 

Similar to Courseoutlinephysicsm4t2p57

แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่เกษรา จุ้งลก
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
แผน 1 น้ำ
แผน 1 น้ำแผน 1 น้ำ
แผน 1 น้ำkrupornpana55
 
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.krupornpana55
 
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมkrupornpana55
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
Nalai Rinrith
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...
Prachoom Rangkasikorn
 
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓Wijitta DevilTeacher
 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
Miss.Yupawan Triratwitcha
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
Weerachat Martluplao
 
สื่อประสมปก
สื่อประสมปกสื่อประสมปก
สื่อประสมปกkrupornpana55
 

Similar to Courseoutlinephysicsm4t2p57 (11)

แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
แผน 1 น้ำ
แผน 1 น้ำแผน 1 น้ำ
แผน 1 น้ำ
 
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
 
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง แรงความดัน+ป.6+290+dltvscip6+...
 
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
 
สื่อประสมปก
สื่อประสมปกสื่อประสมปก
สื่อประสมปก
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 

Courseoutlinephysicsm4t2p57

 • 1. โครงการสอน รายวิชา ...ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (กลศาสตร์ 1) รหัส …ว 31201…. จานวน …2.0… หน่วยการเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ……4…… สอนโดย ….นายสมพร เหล่าทองสาร…. ภาคเรียนที่ …..2……. ปีการศึกษา …..2557……. 1. คาอธิบายรายวิชา วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความหมายของฟิสิกส์ ปริมาณทางกายภาพและหน่วย เลขนัยสาคัญและการบันทึกผลการวัด ศึกษาปริมาณต่างๆของก่ารเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง ความเร่ง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลากับระยะทาง และสมการ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว ศึกษาแรง การหาแรงลัพธ์ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน มวล และ น้าหนัก กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก แรงเสียดทาน ศึกษาการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วต้นทามุมกับแนวระดับ การเคลื่อนที่แบบวงกลมดัวย อัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดสปริง การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สารมารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อเรียนจบวิชา ว 31201 นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 1. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความหมายของฟิสิกส์ได้ 2. สามารถบอกปริมาณทางกายภาพ หน่วยฐาน และหน่วยอนุพัทธ์ได้ 3. สามารถบอกความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสาคัญ และการบันทึกผลการวัดได้ 4. สามารถอธิบายปริมาณต่างๆของก่ารเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด ได้อย่างถูกต้อง 5. ทดลองและอธิบายอัตราเร็ว ความเร็ว พร้อมกับคานวณหาอัตราเร่ง และความเร่งได้ 6. อธิบายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลากับระยะทาง และคานวณหาปริมาณต่างๆที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช้สมการของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได้ 7. อธิบายความหมายของแรง และหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการคานวณได้ 8. อธิบายกฏการเคลื่อนที่ทั้งสามข้อของนิวตัน ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักได้ 9. อธิบายกฏแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก แรงเสียดทานได้
 • 2. 10. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วต้นทามุมกับแนว ระดับ และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 11. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมดัวยอัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุม และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 12. ทดลองศึกษาและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดสปริง การแกว่งของ ลูกตุ้มอย่างง่าย และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 3. หน่วยการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว 31201 รายวิชากลศาสตร์ 1 หน่วยการเรียนรู้ 2.0 หน่วย เวลา 80 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 1 บทนา  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ความหมายของฟิสิกส์  ปริมาณทางกายภาพและหน่วย  เลขนัยสาคัญและการบันทึกผลการวัด 15 2 การเคลื่อนที่  ปริมาณต่างๆของก่ารเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด  อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง ความเร่ง  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลา กับระยะทาง  สมการของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วย ความเร่งคงตัว 25
 • 3. หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 3 แรงและการเคลื่อนที่  ความหมายของแรง  การสร้างรูปและคานวณหาแรงลัพธ์  กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน  มวลและ น้าหนัก  กฏแรงดึงดูดระหว่างมวล  แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก  แรงเสียดทาน 20 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การประยุกต์เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไป ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การประยุกต์เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่ายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 20 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 1. การบรรยายจากครูผู้สอน 2. การสาธิตและทดลองประกอบเนื้อหา 3. การอภิปรายหัวข้อสาคัญ 4. การทารายงานเดี่ยว / กลุ่ม 5. การทดสอบประเมินความรู้
 • 4. 5. อัตราส่วนคะแนน ลาดับ การวัดผล คะแนน 1 วัดผลการเรียนรู้ก่อนกลางภาคเรียน 25 2 วัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน 20 3 วัดผลการเรียนรู้หลังกลางภาคเรียน 25 4 วัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 30 รวม 100 6. การประเมินผล ลาดับ พฤติกรรมสาหรับการวัดและประเมินผล การวัด 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 10 % 2 ทากิจกรรมการทดลองด้วยความสนใจ 10 % 3 การทาแบบฝึกหัด 20 % 4 การทารายงาน 10 % 5 การทดสอบรายจุดประสงค์ 50 % รวม 100 % 7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง / หนังสือประกอบ / แหล่งเรียนรู้ 1. หนังสือแบบเรียน สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1 2. หนังสือแบบเรียน แม็ค วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1 3. คู่มือวิชาฟิสิกส์ Hi-Ed รายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1 4. คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1 5. แบบฝึกทักษะ/กิจกรรม 6. ห้องสมุด 7. อินเตอร์เน็ต