SlideShare a Scribd company logo
โครงการสอน 
รายวิชา …... ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5….. (ของไหล ความร้อน ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์) รหัส ....ว 33202… จานวน …. 1.5…. หน่วยการเรียน 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ……6…… สอนโดย ….นายสมพร เหล่าทองสาร…. 
ภาคเรียนที่ …..2……. ปีการศึกษา …..2557……. 
1. คาอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความดันในของไหลและกฎของพาสคัล แรงพยุงและหลักของอาร์คีมีดิส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลี ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎีจนล์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส การค้นพบอิเล็กตรอน แนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาต การป้องกันอันตรายและการ ใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้น ข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การ ตัดสินใจ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เมื่อเรียนจบวิชา ว 33202 นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความดัน และหลักการของเครื่องวัดความดันได้ 
2. อธิบายหลักอาร์คีมีดิส และนาไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหลได้ 
3. อธิบายความตึงผิวของของเหลว ความหนืดในของเหลว การไหลของของไหลในอุดมคติ ซึ่ง เป็นไปตามกฏการอนุรักษ์พลังงานได้ 
4. อธิบายผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสารได้ 
5. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้ 
6. อธิบายพลังงานภายในระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและความร้อน งานที่ระบบทาหรือรับ จากสิ่งแวดล้อมได้ 
7. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอน โครงสร้างอะตอมตามแบบจาลองอะตอมของทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด 
8. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์ และระดับพลังงานของอะตอม 
9. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก สมมติฐานของเดอบรอยล์ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค และ โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมได้
10. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนแปลงสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีได้ 
11. อธิบายไอโซโทป แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว และเสถียรภาพของนิวเคลียสได้ 
12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์รวมถึงการใช้ประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจาก กัมมันตภาพรังสีได้ 
3. หน่วยการเรียนรู้ 
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 รหัส ว 33202 รายวิชาของไหล ความร้อน ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์ 
หน่วยการเรียนรู้ 1.5 หน่วย เวลา 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา (ชั่วโมง) 
1 
ของไหล 
 ความหนาแน่น 
 ความดันในของไหล กฏของพาสคัล 
 แรงพยุง หลักของอาร์คีมีดิส 
 ความตึงผิว ความหนืด 
 พลศาสตร์ของของไหล 
15 
2 
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ สถานะของสาร 
 กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฏของ แก๊สอุดมคติ 
 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 พลังงานภายในระบบ 
 การประยุกต์ความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์และ ความดันไอ 
15
หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา (ชั่วโมง) 
3 
ฟิสิกส์อะตอม 
 อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน 
 แบบจาลองอะตอมของทอมสันและ รัทเทอร์ฟอร์ด 
 สเปกตรัมของไฮโดรเจน 
 ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงาน ของอะตอม 
 ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
 กลศาสตร์ควันตัม 
15 
4 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 
 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 
 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 
 ไอโซโทป 
 เสถียรภาพของนิวเคลียส 
 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและ พลังงานนิวเคลียร์ 
 รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสีและการ ป้องกัน 
15
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายจากครูผู้สอน 
2. การสาธิตและทดลองประกอบเนื้อหา 
3. การอภิปรายหัวข้อสาคัญ 
4. การทารายงานเดี่ยว / กลุ่ม 
5. การทดสอบประเมินความรู้ 
5. อัตราส่วนคะแนน 
ลาดับ 
การวัดผล 
คะแนน 
1 
วัดผลการเรียนรู้ก่อนกลางภาคเรียน 
25 
2 
วัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน 
20 
3 
วัดผลการเรียนรู้หลังกลางภาคเรียน 
25 
4 
วัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
30 
รวม 
100 
6. การประเมินผล 
ลาดับ 
พฤติกรรมสาหรับการวัดและประเมินผล 
การวัด 
1 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
10 % 
2 
ทากิจกรรมการทดลองด้วยความสนใจ 
10 % 
3 
การทาแบบฝึกหัด 
20 % 
4 
การทารายงาน 
10 % 
5 
การทดสอบรายผลการเรียนรู้ 
50 % 
รวม 
100 %
7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง / หนังสือประกอบ / แหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือแบบเรียน สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 5 
2. หนังสือแบบเรียน แม็ค วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 5 
3. คู่มือวิชาฟิสิกส์ Hi-Ed รายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 5 
4. คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 5 
5. แบบฝึกทักษะ/กิจกรรม 
6. ห้องสมุด 
7. อินเตอร์เน็ต

More Related Content

What's hot

เฉลยโจทย์
เฉลยโจทย์เฉลยโจทย์
เฉลยโจทย์
Pipat Chooto
 
ปริมาณสัมพันธ์
ปริมาณสัมพันธ์ปริมาณสัมพันธ์
ปริมาณสัมพันธ์
Pipat Chooto
 
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีการคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีพัน พัน
 
เคมี
เคมีเคมี
เคมีcrazygno
 
3 the mole 2018
3 the mole 20183 the mole 2018
3 the mole 2018
Saipanya school
 
9 วิชาสามัญ เคมี 59
9 วิชาสามัญ เคมี 599 วิชาสามัญ เคมี 59
9 วิชาสามัญ เคมี 59
อิ๋ว ติวเตอร์
 
เอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมล
เอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมลเอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมล
เอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมล
Chuanchen Malila
 
เคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลย
เคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลยเคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลย
เคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลย
อาทิตยา วิชาชัย
 
ครูศจี .โมล
ครูศจี .โมลครูศจี .โมล
ครูศจี .โมลKrujake
 
โมล ม.4
โมล ม.4โมล ม.4
โมล ม.4
Sukanya Nak-on
 
ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์Arocha Chaichana
 
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solution
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solutionแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solution
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solution
Dr.Woravith Chansuvarn
 
ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์Nanmoer Tunteng
 

What's hot (17)

เฉลยโจทย์
เฉลยโจทย์เฉลยโจทย์
เฉลยโจทย์
 
ปริมาณสัมพันธ์
ปริมาณสัมพันธ์ปริมาณสัมพันธ์
ปริมาณสัมพันธ์
 
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีการคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
 
เคมี
เคมีเคมี
เคมี
 
3 the mole 2018
3 the mole 20183 the mole 2018
3 the mole 2018
 
9 วิชาสามัญ เคมี 59
9 วิชาสามัญ เคมี 599 วิชาสามัญ เคมี 59
9 วิชาสามัญ เคมี 59
 
Mole
MoleMole
Mole
 
เอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมล
เอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมลเอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมล
เอกสารประกอบการเรียน มวล มวลอะตอม โมลและปริมาณต่อโมล
 
เคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลย
เคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลยเคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลย
เคมี กสพท ปี58 พร้อมเฉลย
 
ครูศจี .โมล
ครูศจี .โมลครูศจี .โมล
ครูศจี .โมล
 
โมล ม.4
โมล ม.4โมล ม.4
โมล ม.4
 
ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์
 
2 the mole
2 the mole2 the mole
2 the mole
 
ปริมาณสัมพันธ์
ปริมาณสัมพันธ์ปริมาณสัมพันธ์
ปริมาณสัมพันธ์
 
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solution
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solutionแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solution
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย - Gas Solid Liquid and Solution
 
ใบงานที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์
ใบงานที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ใบงานที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์
ใบงานที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์
 
ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์
 

Viewers also liked

สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.Worrachet Boonyong
 
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะบทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
Thepsatri Rajabhat University
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
CHAPTER 4 Structure of the Atom
CHAPTER 4Structure of the AtomCHAPTER 4Structure of the Atom
CHAPTER 4 Structure of the Atom
Thepsatri Rajabhat University
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum TheoryCHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
Thepsatri Rajabhat University
 
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equationsกฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวันบทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
Thepsatri Rajabhat University
 
CHAPTER 10 Molecules and Solids
CHAPTER 10 Molecules and SolidsCHAPTER 10 Molecules and Solids
CHAPTER 10 Molecules and Solids
Thepsatri Rajabhat University
 
M5 02
M5 02M5 02
Trm 7
Trm 7Trm 7
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 5 งานและพลังงานบทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 5 งานและพลังงาน
Thepsatri Rajabhat University
 
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics ICHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 6 สมบัติของสาร
บทที่ 6 สมบัติของสารบทที่ 6 สมบัติของสาร
บทที่ 6 สมบัติของสาร
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่ายบทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
Thepsatri Rajabhat University
 
บทที่ 5 โมเมนตัม
บทที่ 5 โมเมนตัมบทที่ 5 โมเมนตัม
บทที่ 5 โมเมนตัม
Thepsatri Rajabhat University
 

Viewers also liked (20)

สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
 
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะบทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
 
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
CHAPTER 4 Structure of the Atom
CHAPTER 4Structure of the AtomCHAPTER 4Structure of the Atom
CHAPTER 4 Structure of the Atom
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum TheoryCHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
 
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equationsกฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
 
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวันบทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
 
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 
CHAPTER 10 Molecules and Solids
CHAPTER 10 Molecules and SolidsCHAPTER 10 Molecules and Solids
CHAPTER 10 Molecules and Solids
 
M5 02
M5 02M5 02
M5 02
 
Trm 7
Trm 7Trm 7
Trm 7
 
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 5 งานและพลังงานบทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 5 งานและพลังงาน
 
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics ICHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
 
บทที่ 6 สมบัติของสาร
บทที่ 6 สมบัติของสารบทที่ 6 สมบัติของสาร
บทที่ 6 สมบัติของสาร
 
บทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่ายบทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 4 งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย
 
บทที่ 5 โมเมนตัม
บทที่ 5 โมเมนตัมบทที่ 5 โมเมนตัม
บทที่ 5 โมเมนตัม
 

Similar to Courseoutlinephysicsm6t2p57

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสันแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
Katewaree Yosyingyong
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
คำอธิบายรายวิชา ว 40224
คำอธิบายรายวิชา ว 40224คำอธิบายรายวิชา ว 40224
คำอธิบายรายวิชา ว 40224jirat266
 
Back to the Basic Fire Fighter !!!
Back to the Basic Fire Fighter !!!Back to the Basic Fire Fighter !!!
Back to the Basic Fire Fighter !!!Moo Thon
 
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซNawamin Wongchai
 
Onet เคมี M6
Onet เคมี M6Onet เคมี M6
Onet เคมี M6oraneehussem
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กิตติธัช สืบสุนทร
 
ทดสอบสมรรถนะเคมี
ทดสอบสมรรถนะเคมีทดสอบสมรรถนะเคมี
ทดสอบสมรรถนะเคมีpoomarin
 
Solid Liquid And Gas
Solid  Liquid And  GasSolid  Liquid And  Gas
Solid Liquid And Gas
Panida Pecharawej
 
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 2 พันธะเคมีบทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 2 พันธะเคมี
oraneehussem
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีchemnpk
 
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊สWijitta DevilTeacher
 
ฟิสิกส์เบื้องต้น
ฟิสิกส์เบื้องต้นฟิสิกส์เบื้องต้น
ฟิสิกส์เบื้องต้นSaipanya School
 
พันธะเคมี - Chemical bonds
พันธะเคมี - Chemical bondsพันธะเคมี - Chemical bonds
พันธะเคมี - Chemical bonds
Dr.Woravith Chansuvarn
 
ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1Montaya Pratum
 
ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1Montaya Pratum
 

Similar to Courseoutlinephysicsm6t2p57 (16)

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสันแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
คำอธิบายรายวิชา ว 40224
คำอธิบายรายวิชา ว 40224คำอธิบายรายวิชา ว 40224
คำอธิบายรายวิชา ว 40224
 
Back to the Basic Fire Fighter !!!
Back to the Basic Fire Fighter !!!Back to the Basic Fire Fighter !!!
Back to the Basic Fire Fighter !!!
 
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
 
Onet เคมี M6
Onet เคมี M6Onet เคมี M6
Onet เคมี M6
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
ทดสอบสมรรถนะเคมี
ทดสอบสมรรถนะเคมีทดสอบสมรรถนะเคมี
ทดสอบสมรรถนะเคมี
 
Solid Liquid And Gas
Solid  Liquid And  GasSolid  Liquid And  Gas
Solid Liquid And Gas
 
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 2 พันธะเคมีบทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 2 พันธะเคมี
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 
ฟิสิกส์เบื้องต้น
ฟิสิกส์เบื้องต้นฟิสิกส์เบื้องต้น
ฟิสิกส์เบื้องต้น
 
พันธะเคมี - Chemical bonds
พันธะเคมี - Chemical bondsพันธะเคมี - Chemical bonds
พันธะเคมี - Chemical bonds
 
ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1
 
ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1ฟิสิกส์กลศาสตร์1
ฟิสิกส์กลศาสตร์1
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 
What is PISA
What is PISAWhat is PISA
What is PISA
 
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรงสมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
 

Recently uploaded

กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
Postharvest Technology Innovation Center
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 

Recently uploaded (8)

กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 

Courseoutlinephysicsm6t2p57

 • 1. โครงการสอน รายวิชา …... ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5….. (ของไหล ความร้อน ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์) รหัส ....ว 33202… จานวน …. 1.5…. หน่วยการเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ……6…… สอนโดย ….นายสมพร เหล่าทองสาร…. ภาคเรียนที่ …..2……. ปีการศึกษา …..2557……. 1. คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความดันในของไหลและกฎของพาสคัล แรงพยุงและหลักของอาร์คีมีดิส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลี ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎีจนล์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส การค้นพบอิเล็กตรอน แนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาต การป้องกันอันตรายและการ ใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้น ข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การ ตัดสินใจ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อเรียนจบวิชา ว 33202 นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 1. อธิบายความดัน และหลักการของเครื่องวัดความดันได้ 2. อธิบายหลักอาร์คีมีดิส และนาไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหลได้ 3. อธิบายความตึงผิวของของเหลว ความหนืดในของเหลว การไหลของของไหลในอุดมคติ ซึ่ง เป็นไปตามกฏการอนุรักษ์พลังงานได้ 4. อธิบายผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสารได้ 5. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้ 6. อธิบายพลังงานภายในระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและความร้อน งานที่ระบบทาหรือรับ จากสิ่งแวดล้อมได้ 7. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอน โครงสร้างอะตอมตามแบบจาลองอะตอมของทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด 8. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์ และระดับพลังงานของอะตอม 9. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก สมมติฐานของเดอบรอยล์ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค และ โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมได้
 • 2. 10. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนแปลงสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีได้ 11. อธิบายไอโซโทป แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว และเสถียรภาพของนิวเคลียสได้ 12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์รวมถึงการใช้ประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจาก กัมมันตภาพรังสีได้ 3. หน่วยการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 รหัส ว 33202 รายวิชาของไหล ความร้อน ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์ หน่วยการเรียนรู้ 1.5 หน่วย เวลา 60 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 1 ของไหล  ความหนาแน่น  ความดันในของไหล กฏของพาสคัล  แรงพยุง หลักของอาร์คีมีดิส  ความตึงผิว ความหนืด  พลศาสตร์ของของไหล 15 2 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ สถานะของสาร  กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฏของ แก๊สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  พลังงานภายในระบบ  การประยุกต์ความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์และ ความดันไอ 15
 • 3. หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 3 ฟิสิกส์อะตอม  อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน  แบบจาลองอะตอมของทอมสันและ รัทเทอร์ฟอร์ด  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงาน ของอะตอม  ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค  กลศาสตร์ควันตัม 15 4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  การค้นพบกัมมันตภาพรังสี  การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  ไอโซโทป  เสถียรภาพของนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและ พลังงานนิวเคลียร์  รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสีและการ ป้องกัน 15
 • 4. 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 1. การบรรยายจากครูผู้สอน 2. การสาธิตและทดลองประกอบเนื้อหา 3. การอภิปรายหัวข้อสาคัญ 4. การทารายงานเดี่ยว / กลุ่ม 5. การทดสอบประเมินความรู้ 5. อัตราส่วนคะแนน ลาดับ การวัดผล คะแนน 1 วัดผลการเรียนรู้ก่อนกลางภาคเรียน 25 2 วัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน 20 3 วัดผลการเรียนรู้หลังกลางภาคเรียน 25 4 วัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 30 รวม 100 6. การประเมินผล ลาดับ พฤติกรรมสาหรับการวัดและประเมินผล การวัด 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 10 % 2 ทากิจกรรมการทดลองด้วยความสนใจ 10 % 3 การทาแบบฝึกหัด 20 % 4 การทารายงาน 10 % 5 การทดสอบรายผลการเรียนรู้ 50 % รวม 100 %
 • 5. 7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง / หนังสือประกอบ / แหล่งเรียนรู้ 1. หนังสือแบบเรียน สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 5 2. หนังสือแบบเรียน แม็ค วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 5 3. คู่มือวิชาฟิสิกส์ Hi-Ed รายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 5 4. คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ สสวท. วิชา ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 5 5. แบบฝึกทักษะ/กิจกรรม 6. ห้องสมุด 7. อินเตอร์เน็ต